Реферати українською » Информатика, программирование » Робота з таблицями баз даних в MS Excel


Реферат Робота з таблицями баз даних в MS Excel

>Міністерствоосвіти й науки України

>Полтавськийнаціональнийтехнічнийуніверситет

>імені Юрія Кондратюка

Факультетбудівельний

Кафедрабудівельноїмеханіки

>РОЗРАХУНКОВО –ГРАФІЧНАРОБОТА №2

здисципліни «>Інформатика» на задану тему:

«>Робота ізтаблицями базданих

в MS Excel»

>Залікова книжка

№ 07281

>Виконав: студент грн.110-Б

>Смілик О.В.

>Керівник:

>Мартьянов В.В.

Полтава 2008


>Завдання нарозрахунково-графічну роботу № 2

>Робота ізтаблицями базданих в MS Excel

РядкивиконанняРГР № 2: вухо 07.04.2008 р.закінчення 16.05.2008 р.

У табличномупроцесорові MS Excelрозробититаблиці базданих длярозподілувідрядногозаробіткуміжробітникамикомплексноїбудівельноїбригади тавиконатианалізданих.

Книжка виннаміститинаступніробочіаркуші.

1).Довідники.Скластидовідникипрофесій йтарифнихкоефіцієнтів. передбачитикількістьбудівельнихпрофесій 6.Розрядам 4, 5, 6, 7, 8, 9відповідаютьтарифнікоефіцієнти 1,39; 1,54; 1,70; 1,87; 2,06; 2,26.

2).Відомість проробітників.Розробититаблицю, Якамаєміститинаступні поля: № в.п.,прізвище,ім’я, по-батькові, стати, датанародження (забезпечитивведенняданихміж датами01.01.1950р. й01.01.1985р.),вік,професія,розряд, членство упрофспілці, дата прийому на роботу, стаж роботи (>визначається вповнихроках,місяцях, днях).Кількістьзаписів втаблицівідповідаєчисельностібригади, щоскладає 20 >чол.

3).Розподіл.Розробититаблицюрозподілусумивідрядногозаробітку – 25000 грн.міжробітникамибригади таутримань із такими полями: № в.п.,прізвище таініціали,кількістьвідпрацьованого години (забезпечитивведенняданихміж 152 й 184годинами),тарифнийкоефіцієнт,відпрацьований годину приведень доробочого години 1-горозряду,розподіленийвідряднийзаробіток (привідсутностііншихнарахуваньспівпадає ізвеличиноюсуми “>всьогонараховано”);прибутковийподаток (13% відсуми “>всьогонараховано” безкопійок),відрахування допенсійного фонду (2% відсуми “>всьогонараховано”),відрахування насоцстрахування (1% відсуми “>всьогонараховано”),збір навипадокбезробіття (0,5% відсуми “>всьогонараховано”),профспілковівнески (1% відсуми “>всьогонараховано”, взалежності від членства упрофспілці),всьогоутримано, сума довидачі.

4).Сортування. За результатами розробкавідомості проробітників татаблицірозподілустворититаблицю ізнаступними полями: № в.п.,прізвище таініціали, стати,вік,професія,розряд, членство упрофспілці, стаж роботи,кількістьвідпрацьованого години,всьогонараховано;прибутковийподаток,відрахування допенсійного фонду,відрахування насоцстрахування,збір навипадокбезробіття,профспілковівнески,всьогоутримано, сума довидачі.Виконатисортування засплаченимприбутковимподатком.

5).Підсумки. На цьомуаркушевірозмістититаблицю ізаркушаСортування.Виконатипідведенняпроміжнихпідсумків запрофесією.

6).Автофільтр. На цьомуаркушевірозмістититаблицю ізаркушаСортування. Задопомогоюавтофільтрувибратижінок, котріє членамипрофспілки,віком від 27 до 42 років.

7).Розширенийфільтр. На цьомуаркушевірозмістититаблицю ізаркушаСортування. Задопомогоюрозширеногофільтрувибрати чоловіків старших 40 років, атакожробітників 2-горозряду, котрісплачують допенсійного фонду понад 23 грн.

8).Діаграма №1.Побудуватигістограмунарахованоїсуми.

9).Діаграма №2.Побудуватикільцевудіаграмусередньоїсуми довидачі за членством упрофспілці. Для цогонеобхідностворитидопоміжнутаблицю наокремомуробочомуаркушу.

Увідповіднихтаблицяхпередбачитинаявністьробітників зданими, щозадовольняютьвимогам заподіяннящодоавтофільтру тарозширеногофільтру. Зметоюдодатковоїпоінформованості, длякомірок, в необходимихвипадках (особливо дляполів, щообчислюються),створитипримітки.

>Коміркитаблицьповинні бутивідформатовані згіднотипівданих, атаблиці вцілому -оформлені ізвикористаннямрізнихтипів тарозмірівшрифтів,заливок таін.

Задопомогою текстового редактора MS Wordстворитизвіт провиконанурозрахунково-графічну роботу, що виненмістити:титульнусторінку; бланк заподіяння;зміст; алгоритмствореннятаблицьбазиданих знаведеннямвідповіднихтаблиць книжки MS Excel;аналізтаблиць базданих (>сортування,автофільтр,розширенийфільтр,проміжніпідсумки);графічнучастину роботи –заданідіаграми таграфіки йопис їхньогопобудови; списоквикористанихлітературнихджерел. Текстзвітуоформлюється шрифтом типу Times NewRomanрозміром 14кегель ізполуторнимінтервалом й винен бутивирівняним поширині ізабзацнимвідступом 1,25 див.Всісторінкиповинні бутипронумеровані.Нумераціясторінокпроставляється у правомуверхньомукутіаркуша.Титульнасторінка й бланк заподіяннявключаються донумераціїсторінок, але йномери ними непроставляються.Звіт винен бути оформлень увідповідності ізвимогами ДСТУ БА.2.4–4–99 йроздрукований нааркушах формату А4. Дозвітудодаютьсяелектроннікопіїробочої книжки ізтаблицями базданих MS Excel тазвітупідготовленому в текстовомуредакторі MS Word.

Призахисті роботи студент виненвідповісти на запитаннястосовновиконаної роботи тавмітикористуватисьінструментами MS Excel (>форматування,обчислення,сортування,підсумки,фільтр таін.).

Студент ______________________      

>Завданнявидав ____________________

(>підпис) (>підпис)


>Зміст

 

>Вступ. 6

1. Алгоритмствореннятаблицьбазиданих знаведеннямвідповіднихтаблиць книжки MS Excel 7

2.Аналізтаблиць базданих. 13

2.1Сортування. 13

2.2.Автофільтр. 13

2.3.Розширенийфільтр. 14

2.4Проміжніпідсумки. 16

3.Графічначастина роботи. 18

>Висновок. 23

Списоквикористанихлітературнихджерел. 24

 


>Вступ

Бухгалтер,економіст,інженерповсякденномаєсправу ізінформацією, що представлена увиглядітаблиць як текстового, то й числового характеру.Швидкестворення,заповнення,оформлення тадруктаблиць узручномувигляді,пошук торб чисередніхзначень чисел,розміщених устовпцях чирядкахтаблиці та болеескладнийаналізданих –це тих заподіяння, котрінайкращевирішувати задопомогою табличногопроцесора.

Мета:розробити книжку MS Excel длярозподілузаробітної платиміжокремими членамикомплексноїбригади тааналізурезультатіврозподілу згіднопрофесії,розряду тавідпрацьованого години й т.д. передбачитиобчисленняприбутковогоподатку тавідрахувань впенсійний фонд.

 


1. Алгоритмствореннятаблицьбазиданих знаведеннямвідповіднихтаблиць книжки MS Excel

>Робоча книга – файл,створенийтабличнимпроцесором MS Excel.Вонаскладається із окремихаркушів –листів,кількість яківизначається шаблоном.Вставити чивидалитиаркуші употочнійкнизі можна задопомогою команд Вставка Лист та >Правка Видалити лист.Листи можнапереміщувати такопіювати ізодної книжки - уіншу. Атакожзмінювати їхні лад умежаходнієї книжки.

А,щобзмінитиім’яаркуша на болееінформативні длякористувачанеобхідновикликатиконтекстне меню наназві Ліст 1 йвиконати команду >Переименовать.Ім’я шкірного аркушавиводиться наярличок унижнійчастиніробочої книжки: «>Лист1» –Довідники, «>Лист2» –Відомість проробітників, «>Лист3» –Розподіл, «>Лист4» –Сортування, «>Лист5» –Підсумки, «>Лист6» –Автофільтр, «>Лист7» –Розширенийфільтр, «>Лист8-Лист9» –Діаграми.

Нааркуші «>Довідники»створюємо двадовідники:Довідникпрофесій таДовідниктарифнихкоефіціентів (табл. 1.1).

Форматкомірок йпараметриданихзадаютьсякомандою ФорматОсередки:

· увкладці Кількістьвибираємо форматданих:текстовий,числовий (ізпотрібноюкількістюдесятковихзнаків), й т.д.;

· увкладці Вирівнюваннязмінюємоорієнтацію тексту,вирівнюємо погоризонталі тавертикалі,об’єднуємоелементитаблиці, переноситься слова умежахкомірки;

· увкладці Шрифтурізноманітнюємошрифтовеоформленняробочогоаркуша;

· у вкладках >Границі та Виглядстворюємоконтури й заливаннякомірок.

>Таблиця 1.1

>Довідникпрофесій >Довідниктарифнихкоефіцієнтів
№в.п >Назва >Розряд >Тарифнийкоефіцієнт
1

>електрик

4

1,39
2 столяр 5 1,54
3 >муляр 6 1,7
4 штукатур 7 1,87
5 >сантехнік 8 2,06
6 маляр 9 2,26

 

Поля «>Довідниктарифнихкоефіціентів», «>Довідникпрофесії»,заповнюютьсядовільнимизначеннями.Значення уполі «№ в.п.»заповнюємо ізклавіатури узростанні від 1 до 6.

>Захищаємо відзмінаркуш «>Довідники»,знявши захист втаблиці «>Довідник складубригади»: Сервіс Захист Захистити лист

Нааркуші «>Відомість проробітників»заповнюємотакі поля «>Прізвище», «>Ім’я», «>Побатькові» ізклавіатури.

Поля «Датаприйняття на роботу», «Датанародження»заповнюємодовільнимизначеннями (табл. 1.2).

Поле «стати»заповнюємо задопомогоюфункції =>ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(D4;1)="Ч";"чол.";"жін."), Якаавтоматично поставити стати згідно наших умів. Длявизначеннявікупрацівниказастосовуємофункцію =>РАЗНДАТ(F4;СЕГОДНЯ();"Y").Заповнюємо «Стаж роботиповних років»функцією =>РАЗНДАТ(K4;СЕГОДНЯ();"Y"), «Стаж роботиповнихмісяців» - =>РАЗНДАТ(K4;СЕГОДНЯ();"YM"), «Стаж роботиповнихмісяців» - =>РАЗНДАТ(K4;СЕГОДНЯ();"MD").Поля «>Розряд» та «>Професія»заповнюються Дані Перевірка увіні «Перевірка впроваджуються значень», закладання «Параметри» «Типданних»(Список), а «Джерело» можна говоритидіапазонданих чи запровадити текст (рис. 1.1).

>Рис. 1.1.Заповненнятаблиці

Нааркуші «>Розподіл»створюємотаблицю «>Розподілвідрядногозаробітку,нарахуваннязаробітної плати таутримання ззаробітної плати».

>Значення уполі «№ в.п.»автоматичнозаповнюютьсявідповідними номерами лише принаявностізначення уполіправоруч задопомогоюформули ізвикористаннямфункції ='>Відомість проробітників'!В4.

>Значення уполі «>Прізвище таініціали»формуємо ззначеньполів «>Прізвище», «>Ім’я» та «Побатькові».Використовуємофункцію =>СЦЕПИТЬ('Відомість проробітників'!B4;" ";>ЛЕВСИМВ('Відомість проробітників'!C4;1);".";ЛЕВСИМВ('Відомість проробітників'!D4;1);".").

Поле «>Кількістьвідпрацьованого години»заповнюємодовільнимизначеннями.

«>Тарифнийкоефіцієнт»обчислюється зафункцією =>ВПР('Відомість проробітників'!I4;тарифний_коефіцієнт;2;ИСТИНА). Дляобрахування «>Відпрацьований годину приведень до 1-горозряду» мимножимо «>Тарифнийкоефіцієнт» на «>Кількістьвідпрацьованого години» =>D4*C4.Підбивши суму «>Відпрацьований годину приведень до 1-горозряду» таподіливши на «>Відряднийзаробіток»,який даний поумові, ми одержимо «>Відряднийзаробіток на 1люд.-год. 1-горозряду» =$>C/$E.Перемноживши «>Відряднийзаробіток на 1люд.-год. 1-горозриду» на «>Відпрацьований годину приведень до 1-горозряду» миотримаємо «>Розподіленийвідряднийзаробіток» =$>C/$E, сумаякогодорівнює «>Відряднийзаробіток» Ос-кількийдеться прогрошовісуми, то результатобчисленьпотрібнозаокруглюємо докопійок, атакожвстановлюємогрошовий знак (грн.). Дляперевіркиправильностіобчисленьпідбиваємо суму по цьому полю =>СУММ(F4:F29).

Дляобчислення поля «>Всьогонараховано»додаємо «>Розподіленийвідряднийзаробіток» допопередньовизначаємозначення уполі «>Надбавка за стаж роботи» =>ЕСЛИ('Облікпрацівників'!L4<5;0;ЕСЛИ('Облікпрацівників'!L4<=10;F4*0,1;F4*0,2)).

>Прибутковийподатокобчислюємо як 13% від „Всьогонараховано ”.Записуємотаку формулу =(>ОТБР(H4;0))*0,13.Значенняприбутковогоподаткуповиннівизначатися угрошовиходиницях, тому увікні Формат осередків увкладці Кількість >вибираємо Фінансовий формат із 2десятичними знаками йвстановлюємопозначення «грн. Український».

>Відрахування впенсійний фонд у два% від «>Всьогонараховано» (=>H4*0,02), «>Соц. страх.» 1% від «>Всьогонараховано» (=>H4*0,01), «>Збір на

>випадокбезробіття» 0,5% від «>Всьогонараховано» (=>H4*0,005). «>Проф-спілковівнески» 1% від «>Всьогонараховано», взалежності від членства упрофспілці =>ЕСЛИ('Облікпрацівників'!J4="так";H4*0,01;0). Ащоботримати стільки «>Всьогоутримано»,додаємо усівідрахування =>СУММ(I4:M4).

Зарплатаробітникадорівнюєрізниці «>Всьогонараховано» та «>Всьогоутримано» =>H4-N4 (табл. 1.3).


2.Аналізтаблиць базданих

2.1Сортування

Длявпорядкуваннятаблицірозподілупотрібноскопіюватиїї нааркуш «>Впорядкування» тавиконати команду ДаніСортування йвстановитизаданіпараметривпорядкування.

>Дані втаблиці можнаупорядковувати зарізнимикритеріями.

Поле «>Кількістьвідпрацьованого години»складається ізтекстових (>символьних)даних.Їхвпорядковують за їхні кодами втаблицісимволів валфавітівідповідноїмови (табл. 2.1).

>Використовуючи спискиполів «Сортувати по» та «Потім по»вибираємо поля пояким якщоздійснюватисясортування.Потімвстановлюється для шкірного полясортуваннянеобхіднийперемикач «зі збільшення» чи «по спадаючій»,перевіряємоправильність установкиперемикача урозділі «Ідентифікувати поля по» йнатискаємо «ОК»

 

2.2Автофільтр

Длязастосуванняавтофільтракопіюємотаблицю ізаркушу «>Сортування» нааркушАвтофільтр йвиконуємо ДаніФільтр>Автофильтр.Після цоговстановлюємозаданіумовифільтрації:

а) полі «>Вік»відфільтроване ізумовою «менше і одно 48» і «понад і одно 29» -відображає лише тих записи, девік менше 48 та понад 29.

б) полі «>Розряд»відфільтроване зазначенням «5» у спискузначень уданомустовпці.

на полі «Членство упрофспілці»відфільтроване зазначенням «ані» у спискузначень уданомустовпця (табл. 2.2).

 


2.3.Розширенийфільтр

>Фільтруванняданих задопомогоюрозширеногофільтравиконується у дваетапи:а)створенняобластікритеріїв:

- перший ряд: Стати –чол.;вік – >31;

- Інший ряд:розряд – 4-го;Соц. страх – >19

б)фільтруванняданих:

>Післястворенняобластікритеріїввиконуємокоманди Дані ФільтрРозширений фільтр, котрівикликаютьвікно Розширений

фільтр. Уньомувказуємотаблицю, ізякоївиконуєтьсявідбірданих $>A:$Q,визначається областькритеріїв $>A:$Q,діапазон уякомупотрібнорозміститирезультативідбору $>А:$О.

Задопомогоюфільтра в Excel можнавибиратизначення, котрівідповідаютьзаданимумовам,середінформації, щозбігаються утаблицях (табл. 2.3).

2.4Проміжніпідсумки

>Проміжніпідсумкирозраховуються дляполів, котрімаютьзначення, щоповторюються.Копіюємотаблицюрозподілу нааркуш «>Підсумки»впорядковуємо за полем «>Професія»,виконуємо команду Дані Результати,встановлюємонеобхідніпараметри:

- увікнідіалогу Проміжні підсумкизі списку При кожному зміні >вибираємо полі «>Професія», поякому списокрозбитий нагрупизаписів.

- увікні Операція >вибираємофункціюСУММ, котравикористовується привизначенніпроміжнихпідсумків.

- уполі Додати підсумки повказуємо полі, заякимповинні бутивизначеніпроміжніпідсумки. Це полі «>Відпрацьовано» (табл. 2.4).3.Графічначастина роботи

>Графічнізображення, чидіаграми, более наочноілюструютьтабличнідані,даютьможливістьвиконувативідповіднийаналізздобутихрезультатів.

Дляпобудовиграфічнихвідображеньтабличнихданихвикористовуємо спе-ціальнуграфічнупідсистему –майстрапобудовидіаграм, Якавикликається командами Вставка [ Діаграма.Майстердіаграмстворює прототипдіаграми зачотирикроки.Редагуємоцей прототип,використовуючирізноманітніможливостіграфічноїпідсистеми.

Крок 1. >вибір типудіаграм.

>Вибираємо ізвкладок, в які наведеноперелікрізноманітнихстандартних йнестандартнихтипівдіаграм таграфіків типдіаграми,якийвідповідаєумовамзадачі й максимальноспрощуєсприйняття іаналізданих.

>Якщонатиснути на кнопку Перегляд результату, можнапереглянутиескіздіаграми (рис. 3.1);

>Рис. 3.1.Вибір типудіаграми

 

Крок 2. Джерелоданихдіаграми.

На цьомуетапівизначаємоджерелоданих (>діапазон),якщо воно та не було бвизначенераніше, та, занеобхідності,видаляємо,додаємо виряджайданих чивстановлюємо їхніпараметри.Параметри Ім'я та Підписи по осі Хможемовизначити якпосилання наклітинки чидіапазони читекстовими константами (рис. 3.2);

>Рис. 3.2.Діапазондіаграми

 

Крок 3.Параметридіаграм.

Унаступномувікнієшістьвкладок, укожній з яківстановлюємопараметрипевноїскладовоїдіаграми:

- Заголовки –вводимоназвудіаграми,підписиосікатегорій,рядів таосізначень;

- Осі –вмикаємо чивимикаємовідображеннябудь-якоїосі;

- Лінії сітки –відображаємо чиприховуємосітку навідповіднійкоординатнійплощині;

- Підписи даних –розміщуємо вобластідіаграмипідписиданих увиглядізначень,імен чивідсотків;

- Таблиця даних –розміщуємопоруч здіаграмоютаблицю –джерелоданих (рис. 3.3).


>Рис. 3.3.Параметридіаграми

Крок 4.Розміщеннядіаграми.

Уданомувікнівибираємо один із двохваріантіврозміщеннядіаграми – наокремомуаркушідіаграм чи набудь-якому ізаркушівробочої книжки йотримуємопобудованудіаграму (рис. 3.4).

>Рис. 3.4.Розміщеннядіаграми

>Лінійчастудіаграмубудую заркушупроміжніпідсумки.
>Висновок

>Деяківидиінформаціїнеобхідновідображати увиглядітаблиць.Особливо широко така структураданихзастосовується уроботі ізекономічноюінформацією.Саме дляобробленнятабличноїінформаціїрозробленіспеціальніпрограмнісистеми –табличніпроцесори.Глибокезасвоєнняскладової MS Office - табличногопроцесора MS Excelдаєзмогу:

·здійснюватиобробленнятабличнихданих;

·відображатидані уграфічномувигляді (якграфіки тадіаграми);

·працювати із базамиданих,виконуючисортуванняінформації,групуванняданих,відбірданих, щовідповідаютьпевнимкритеріям таін.;

·здійснюватиімпорт йекспортданих віншіпрограмнісистеми.

Прироботі надтемоюкурсової роботи «>Робота ізтабличнимпроцесором MS Excel» булиопрацьованітакірозділи, як «>Файл Excel йробоча книга», «>Форматуваннятаблиць MS Excel», «>Введення йредагуванняданих», «>Обчислення йвикористання формул в MS Excel», «>Вбудованіфункції Excel», «>Діаграми йграфіки в MS Excel», «>Робота ізтаблицями Excel як з базоюданих».


Списоквикористанихлітературнихджерел

1. ДСТУ БА.2.4-4-99Основнівимоги допроектної таробочоїдокументації.Київ,1999р. –77с.

2.В.В.Браткевич,М.В.Бутов,І.О.Золотарьова, таін.Інформатика.Комп’ютернатехніка.Комп’ютернітехнології. До.:Академія, 2003

3. Економічна інформатика. Під редакцієюП.В.Конюховского, Д.П.Колесова. Пітер, 2001.

4. Інформатика для юристів й економістів. Під редакцією С.В.Симоновича. Пітер, 2001.

5. ІльїнаО.П. Інформаційні технології бухгалтерського обліку.Спб, Пітер, 2001.

6.В.Долженков, Ю. Колесников. Excel 2002.Спб.BHV, 2002.

7.В.А.Баженов,П.С.Венгерський,В.М.Горлач, таін., До.:Каравела, 2003. Бернс П.,Берроуз Еге. Секрети Excel 97. До.: Діалектика, 1997.

8. Клименко В.І. Ефективний самовчитель роботи з ПК. 2002.

9.Методичнівказівки длявиконаннякурсової роботи ">Використання Microsoft Office (текстового редактораWord97, табличногопроцесораExcel97).О.І.Корх,М.Є. Рогоза. 1999.

10.Методичнівказівки довиконаннялабораторнихробіт на задану тему: “>Підготовка текстового документа уредакторі Microsoft Word”,О.А. Харченко,О.І.Сороковий. 2002.

11.Методичнівказівки довиконаннялабораторнихробіт ізІнформатики йкомп’ютерноїтехніки.Укладачі ХарченкоО.А.,СороковийО.І. Полтава,ПНТУ, 2003.

12. Самарський А.А.,Гулин А.В.Численние методи: навчальних посібників для студентів вузів. -М.:Наука, 1989. -318с.

13. ТурчакЛ.И. Основи про чисельні методів:Учеб. посібник для студентів вузів. -М.:Наука, 1987. -318с.


Схожі реферати:

Навігація