Реферати українською » Информатика, программирование » Поняття інформатики, мережеві возможности OC Windows, Netscape Navigator


Реферат Поняття інформатики, мережеві возможности OC Windows, Netscape Navigator


>Реферат

іздисципліни ">Інформатика такомп’ютернатехніка"


>Завдання1

>Навестиосновніпоняття >інформатики як в т.ч.такі як >інтерфейс,інформація,дані таоперації із ними,кодування,біт, байт,кілобайт, мегабайтів,гігабайт,повідомлення таін.

>Інформатика -це комплексна,технічна наука, щосистематизуєприйомистворення,збереження,відтворення,обробки тапередачіданихзасобамиобчислювальноїтехніки, атакожпринципифункціонуванняцихзасобів таметодикерування ними.Термін ">інформатика" скидатися відфранцузького словаInformatique йутворене із двохслів:інформація та автоматика.Запровадженоцейтермін уФранції всередині 60-х років XX ст., колирозпочалосяширокевикористанняобчислювальноїтехніки.Тоді вангломовнихкраїнахувійшов довжиткутермін "Computer Science" дляпозначення науки проперетворенняінформації, щогрунтується навикористанніобчислювальноїтехніки.Теперцітерміниєсинонімами.

>Появаінформатикизумовленавиникненням йпоширеннямновоїтехнологіїзбирання,оброблення йпередачіінформації,пов'язаної ізфіксацієюданих намашиннихносіях.

Предметінформатики як наукискладають:

·апаратне забезпеченнязасобівобчислювальноїтехніки;

·програмне забезпеченнязасобівобчислювальноїтехніки;

·засобивзаємодіїапаратного тапрограмного забезпечення;

·засобивзаємодіїлюдини ізапаратними тапрограмнимизасобами.

>Засобивзаємодії вінформатиціприйнятоназиватиінтерфейсом. Томузасобивзаємодіїапаратного тапрограмного забезпеченняінколиназиваютьтакожпрограмно-апаратнимінтерфейсом, азасобивзаємодіїлюдини ізапаратними тапрограмнимизасобами -інтерфейсомкористувача.

>Основноюзадачеюінформатики як наукиєсистематизаціяприйомів таметодів роботи ізапаратними тапрограмнимизасобамиобчислювальноїтехніки. Метасистематизаціїполягає у тому,щобвиділити,впровадити тарозвинутипередові,найбільшефективнітехнологіїавтоматизаціїетапів роботи ізданими, атакож методично забезпечитиновітехнологічнідослідження.

>Інформатика - практична наука.Їїдосягненняповинніпроходитиперевірку напрактиці йприйматися в тихийвипадках, коли смердотівідповідаютькритеріюпідвищенняефективності. Ускладіосновноїзадачісьогодні можнавиділититакіосновними напрямамиінформатики для практичногозастосування : иархітектураобчислювальних систем (>прийоми таметодипобудови систем,призначених дляавтоматичноїобробкиданих);

·інтерфейсиобчислювальних систем (>прийоми таметодикеруванняапаратним тапрограмнимзабезпеченням);

·програмування (>прийоми,методи тазасоби розробкикомплексних завдань);

·перетворенняданих (>прийоми таметодиперетворення структурданих);

· захистінформації (>узагальненняприйомів,розробкаметодів йзасобівзахистуданих);

·автоматизація (>функціонуванняпрограмно-апаратнихзасобів безучастілюдини);

·стандартизація (забезпеченнясумісностіміжапаратними тапрограмнимизасобами,між форматамипредставленняданих, щовідносяться дорізнихтипівобчислювальних систем).

На всіхетапахтехнічного забезпеченняінформаційнихпроцесів дляінформатикиключовимпитаннямєефективність. Дляапаратнихзасобів подефективністюрозуміютьспіввідношенняпродуктивностіобладнання до йоговартості. Дляпрограмного забезпечення подефективністюприйняторозумітипродуктивністькористувачів, котрі із нимпрацюють. Упрограмуванні подефективністюрозуміютьобсягпрограмного коду,створеногопрограмістами заодиницю години. Уінформатиці всежорсткоорієнтоване наефективність.Питання якздійснити ту чиіншуоперацію, дляінформатикиєважливим, але й неосновним.Основнимє запитання якздійснитидануопераціюефективно.

Умежахінформатики, яктехнічної науки можнасформулюватипоняттяінформації,інформаційноїсистеми таінформаційноїтехнології.

>Інформація -цесукупністьвідомостей (>даних), котрісприймають знавколишньогосередовища (>вхіднаінформація),видають унавколишнєсередовище (>вихіднаінформація) чизберігаютьвсерединіпевноїсистеми.

>Інформаціяіснує увиглядідокументів,креслень,рисунків,текстів,звуковиз всвітловихсигналів,електричних танервовихімпульсів тощо.Саме слово '>інформатика' скидатися відлатинського information, щоозначаєвиклад,роз'яснення факту,події.

>Найбільшважливимивластивостямиінформаціїє:

·об'єктивність тасуб'єктивність;

·повнота;

·достовірність;

·адекватність;

·доступність;

·актуальність.

>Данієскладовоючастиноюінформації, щоявляють собоюзареєстрованісигнали.Під годинуінформаційногопроцесуданіперетворюються із одного виду вінший задопомогоюметодів.Обробкаданихмістить всобімножинурізнихоперацій.Основнимиопераціямиє:

·збірданих -накопиченняінформації ізметою забезпеченнядостатньоїповноти дляприйняттярішення;

·формалізаціяданих -приведенняданих, щонадходять зрізнихджерел дооднаковоїформи;

·фільтраціяданих -усуненнязайвихданих, котрі задляприйняттярішень;

·сортуванняданих -впорядкуванняданих зазаданоюознакою ізметоюзручностівикористання;

·архіваціяданих -збереженняданих узручній тадоступнійформі;

· захистданих - комплексдій, щоскеровані назапобіганнявтрат,відтворення тамодифікаціїданих;

·транспортуванняданих -прийом та передачаданихміжвіддаленимикористувачамиінформаційногопроцесу. Джерелоданихприйнятоназивати сервером, аспоживача -клієнтом;

·перетворенняданих -перетворенняданих ізоднієїформи віншу, чи ізоднієїструктури віншу, чи зміну типуносія.

>Інформаційна система

Уінформатиціпоняття "система"найчастішевикористовуютьстосовно наборутехнічнихзасобів йпрограм.Системоюназиваютьтакожапаратнучастинукомп'ютера.Доповненняпоняття "система" словом ">інформаційна"відображає міткуїїстворення йфункціонування.

>Інформаційна система -взаємозв'язанасукупністьзасобів,методів й персоналу,використовувана длязберігання,оброблення тавидачіінформації по вирішенню конкретного заподіяння.

>Сучаснерозумінняінформаційноїсистемипередбачаєвикористаннякомп'ютера як основноготехнічногозасобуобробкиінформації.Комп'ютери,оснащеніспеціалізованимипрограмнимизасобами,єтехнічної базою таінструментомінформаційноїсистеми.

Уроботіінформаційноїсистеми можнавиділититакіетапи:

1.Зародженняданих -формуванняпервиннихповідомлень, щофіксуютьрезультатипевнихоперацій,властивостіоб'єктів йсуб'єктівуправління,параметрипроцесів,змістнормативних таюридичнихактів тощо.

2.Накопичення йсистематизаціяданих - організація такого їхнірозміщення, яку бзабезпечувало бшвидкийпошук йвідбірпотрібнихвідомостей,методичнеоновленняданих, захист їхні відспотворень,втрати,деформуванняцілісності таін.

3.Обробкаданих -процеси,внаслідок які напідставіранішенакопиченихданихформуютьсяновівидиданих:узагалюючі,аналітичні,рекомендаційні,прогнозні.Похідніданітакожможутьзазнаватиподальшогооброблення,даючивідомостіглибшоїузагальненості й т.д.

4.Відображенняданих -подання їхнього уформі,придатній длясприйняттялюдиною.Передусім -цевиведення надрук,тобтовиготовленнядокументів на такзванихтвердих (>паперових)носіях. Широковикористовуютьпобудовуграфічнихілюстративнихматеріалів (>графіків,діаграм) йформуваннязвуковихсигналів.

>Повідомлення, щоформуються напершомуетапі,можуть бутизвичайнимпаперовим документом,повідомленням у "машинномувигляді" чи тім ііншимодночасно. Усучаснихінформаційних системахповідомленнямасового характеруздебільшогомають ">машиннийвигляд".Апаратура, щовикористовується при цьому,маєназвузасобиреєстраціїпервинноїінформації.

>Потреби іншого йтретьогоетапівзадовольняються всучаснихінформаційних системах в основномузасобамиобчислювальноїтехніки.Засоби, щозабезпечуютьдоступністьінформації длялюдини,тобтозасобивідображенняданих,є компонентамиобчислювальноїтехніки.

>Переважнабільшістьінформаційних систем працює врежимідіалогу ізкористувачем.Типовіпрограмнікомпонентиінформаційних системвключають:діалоговупідсистемувведення-виведення,підсистему, Якареалізуєлогікудіалогу,підсистемуприкладноїлогікиобробкиданих,підсистемулогікиуправлінняданими. Длямережевихінформаційних системважливимелементомєкомунікаційнийсервіс,якийзабезпечуєвзаємодіювузлівмережі приспільномувирішеннізадачі.Значначастинафункціональнихможливостейінформаційних системзакладається в системномупрограмному забезпеченню:операційних системах,системнихбібліотеках таконструкціяхінструментальнихзасобів розробки.Крімпрограмноїскладовоїінформаційних системважливу рольвідіграєінформаційнаскладова, Яказадає структуру, атрибутику татипиданих, атакожтіснопов'язана ізлогікоюуправлінняданими.

>Інформаційнітехнології

У широкомусенсі словотехнологія -цеспосібосвоєннялюдиноюматеріального світу задопомогоюсоціальноорганізованоїдіяльності, щовключає трикомпоненти:інформаційну(науковіпринципи таобгрунтування),матеріальну(знаряддя роботи) тасоціальну(фахівці, котрімаютьпрофесійнінавики).Цятріадастановитьсутністьсучасногорозумінняпоняттятехнологія.

>Поняттяінформаційноїтехнологіїз'явилося ізвиникненнямінформаційногосуспільства,основоюсоціальноїдинаміки вякомує нетрадиційніматеріальні, аінформаційніресурси:знання, наука,організаційнічинники,інтелектуальніздібності,ініціатива,творчість й т.д. На шкода,цепоняттяєнастількизагальним тавсеохоплюючим, що досіпірфахівці неприйшли дочіткого,формалізованогоформулювання. На думкуавторів,найбільшвдалимєвизначенняпоняттяінформаційноїтехнологіїданеакадемікомГлушковим В.М.,якийтрактувавїї яклюдино-машиннутехнологіюзбирання,обробки тапередачіінформації, щогрунтується навикористанніобчислювальноїтехніки.Цятехнологіяшвидкорозвивається,охоплюючи усівидисуспільноїдіяльності:виробництво,управління, науку,освіту,фінансово-банківськіоперації, медицину,побу таін.

>Кодуванняданих.

Дляавтоматизації роботи ізданими, щовідносяться дорізнихтипів,важливоуніфікувати їхні формупредставлення. Для цого, як правило,використовуєтьсяприйомкодування,тобтопредставленняданих одного типу черезданііншого типу.Звичайнілюдськімови можнарозглядати яксистемикодуванняідей та зрозуміти длявираження думок задопомогоюмовлення.Іншим прикладомзагальновживаних системкодуванняможе бути абетка, як системакодуваннякомпонентівмови задопомогоюграфічнихсимволів.Універсальнізасобикодуванняуспішновтілюються врізноманітнихгалузяхтехніки, науки та культури -математичнівирази,телеграфна абетка,морська абетка, абетка длясліпих тощо. Своя системакодуванняіснує і вінформатиці, йназивається вонадвійковим кодом.Грунтується вон напредставленніданихпослідовністю двохзнаків: 0 та 1.Ці знакиназиваютьдвійковими цифрами чибітами (відскороченняанглійськихслівbinarydigit).Слідзауважити, що всяінформація, щозберігається таобробляєтьсязасобамиобчислювальноїтехніки,незалежно відїї типу (числа, текст,графіка, звук,відео), представлена удвійковомукоді.

Однимбітом можнавиразити двапоняття: 0 чи 1 (ані чи так,хибне чиістинне).Якщокількістьбітівзбільшити до двох, то тоді можна ужезакодуватичотирипоняття : 00, 01, 10, 11.Трьомабітамикодуютьвісім зрозуміти: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.Збільшуючи наодиницюкількістьрозрядів всистемідвійковогокодування, мизбільшуємо удвічі разикількістьзначень, котріможуть бутивиражені вційсистемікодування,тобтокількістьзначеньвираховується заформулою:

N = 2 >m

де N -кількістьнезалежнихзначень, щокодуються,m -розрядністьдвійковогокодування.

>Найменшоюодиницеюоб'ємуданихприйнятовважати байт -групу із 8бітів.Байтом можназакодувати,наприклад, один символтекстовоїінформації.Наступнимодиницямикодуванняє:

·кілобайт (Кбайт): 1 Кбайт = 1010 байт = 1024 байт;

· мегабайтів (>Мбайт): 1Мбайт = 1010 Кбайт = 1024 Кбайт;

·гігабайт (>Гбайт): 1Гбайт = 1010Мбайт = 1024Мбайт;

·терабайт (>Тбайт): 1Тбайт = 1010Гбайт = 1024Гбайт.

>Саме водиницяхвимірюєтьсяємністьданих вінформатиці.


>Завдання 2

 

>Стисла характеристикамережевихможливостейOC Windows.

>Підкомп’ютерноюмережеюрозуміютьсукупністьвзаємозалежних черезканалипередачіданихкомп’ютерів, щозабезпечуютькористувачівзасобамиобмінуінформацією йколективнимвикористаннямресурсівмережі:апаратних,програмних таінформаційних.

Для роботи в влокальнихмережах подуправління ОС Windowsнеобхідновстановититакікомпоненти:

·Драйвер длямережевоїкарти;

·Протоколи –цесукупність правил йугод, щоописують якпрограмивзаємодіють одна ізодною;

·Служби –дозволяютьробитидоступними дляіншихкомп’ютерівфайли,принтери таіншіресурси.

>Щободержативідомості пропараметрилокальноїмережіпотрібновикликатиконтекстне меню папкиСетевое оточення йвибрати пункт Властивості.Відкриєтьсявікно, щоміститьвідомості проконфігурацію йуправліннямережі.Вкладка Конфігураціямістить:

· Списокклієнтівмережі,мережевих плат,протоколів, щовстановлені накомп’ютерів;

·Можливістьвключення йвідключення режимуспільного доступу до папок чипринтерів;

·Інформацію проспосіб входу вмережу.

>ВкладкаІдентифікація. Дляідентифікаціїкомп’ютера у межахмережі Windowsвикористовуєтьсянаступніпоняття:

·Ім’якомп’ютера – винне бутиунікальним до 15-тисимволів безпробілів;

·Робоча група доякої належатикомп’ютериміжякиминайчастішевиконуєтьсяобмінінформацією;

·Опискомп’ютера (параметрнеобов’язковий).

>ВкладкаУправління доступом. Наційвкладці можнавибратиспосібуправління доступом дозагальнихресурсів.Якщозастосовуєтьсяуправління доступом нарівнікористувачів, то можнанатиснути кнопкуДодати длявказаннякористувачів разом ізякимислідвикористовуватиресурсимережі.Якщозастосовуєтьсяуправління доступом нарівніресурсів, то вводитися пароль для доступу доресурсів.

Доступ докомп’ютерів, щовходять домережі йпринтеріввідбувається через папкуМережевеоточення наробочомустолі.Якщовідкритицю папку, то будутьвідображатисяресурсикомп’ютеріввключених водноранговумережу Windows. Для доступу доресурсів конкретногокомп’ютерамережідоситьдвічінатиснути по його значку.

Через папкуМережевеоточеннякористувачможепрацювати ізусімадоступнимийомумережевими ресурсами то й через папку Мійкомп’ютер.Щоб ресурс ставшидоступнийпотрібнооголосити йогозагальним ресурсом. Для цого впапці Мійкомп’ютерпотрібновибрати даний ресурс йозадати командуФайл-Доступ й увікні, щовідкриється навкладці Доступвибрати параметрЗагальний ресурс, апотімвибрати тип доступу й запровадитипаролі.

>Якщо вкладка Доступвідсутня, тонеобхідновключитислужбизагального доступу дофайлів йпринтерів.

 

>Завдання 3

 

>Загальна характеристикапрограми NetscapeNavigator.

Для доступу до океануінформаціїІнтернетствореніпрограмиперегляду (>браузери), одна ізкращих насьогоднішній день - Netscape 6. Задопомогоюцієїпрограми візможетеподорожувати помережіІнтернет,здійснюватипошук по темах, щоцікавлять вас,переглядати йроздруковуватипотрібнідокументи.

Програму NetscapeNavigator,розробленагрупоюавторів >NCSA Mosaic зазамовленням NetscapeCommunications Corporation,з'явилася 1994-го р.Вонавикликалавинятковийінтересзавдякисвоїйшвидкодії йфункціональнимможливостям.Окрімстандартнихфункцій, Netscape >підтримує йдеякінестандартнірозширеннямови HTML, котрі булизапропонованірозробникамицієїпрограми й в даний годинупідтримуютьсярозробникамиіншихпрограмперегляду. Netscape --найпопулярнішапрограма,причому задля роботи под Microsoft Windows, але й й вопераційних системах >Macintosh й UNIX (згідно зстатистичнимиданими,приведеними настор. 19,приблизно 80%документівзапрошуютьсясамепрограмами Netscape).

>Цей серверзазвичай сильнозавантажений.Протецюпрограму можназнайти практично набудь-якому великомуFTP-сервере,наприклад,

>ftp://sunsite.doc.ic.ac.uk/computing/information-systems/WWW/Netscape/netscape/pub/navigator/ (далішукайте впіддиректорії ізпотрібним номеромверсії й типомопераційноїсистеми) чи >ftp://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/pub/mirror/ftp.netscape.com/pub/navigator/.Докладнішуінформацію пропрограму можнаотримати із документа

>home.netscape.com/

>Окрім свого основногопризначення -прогляданняHTML-файлов - NetscapeNavigator вельмизручновикористовувати дляотримання йвідправкиелектронноїпошти йучасті втелеконференціях.Версіїпрограми, вназві якідодано слово Gold,містять,окрімпрограмиперегляду,щевбудований редактор,якийможевикористовуватися длястворення йредагуваннявласнихHTML-документов (див.докладніше настор. 72 <>chemnet/rus/wwwbook/publishing.html>).HTML-редактор (подназвою NetscapeComposer)також укладати пакет NetscapeCommunicator 4.0. Для NetscapeNavigator як самоюфірмою Netscape Corporation, то йнезалежнимирозробникамипрограмного забезпеченнястворена великакількістьпрограм-приставок (>plug-ins), щозначнорозширюютьможливості Netscape. Продеяких із таких приставок ми ужерозповідали вданійкнизі (див.стор. 23 <>chemnet/rus/wwwbook/travel.html>, 168 <>chemnet/rus/wwwbook/advanced.html>), а проінших ві можетедізнатися іздомашньоїсторінки Netscape.

Програмипроглядання Netscape >розповсюджуються яккомерційніпродукти.Протеспівробітникамосвітніх йдобродійнихорганізацій й студентампрограминадаютьсябезкоштовно.Комерційніорганізаціїможутькористуватисяпрограмамибезкоштовнопротягом90-денногоперіодуоцінки.Слід матір наувазі, що вбагатьохбета-версиях Netscape датазакінченняліцензіїфіксованаусерединісамоїпрограми, й после цоготермінупрограмаперестаєпрацювати.

Запускпрограми.

Для роботи ізпрограмою Netscape 6потрібнез'єднання ізІнтернет.Ідеальнийваріант,якщо вашкомп'ютерпідключений доІнтернет помісцевій (>локальною)комп'ютерніймережі. У цьомувипадкукомп'ютерпостійно включень вІнтернет й ">завждиготовий" для роботи ізбудь-якимимережевимипрограмамі. Іншийваріант -підключення потелефоннійлінії задопомогою модему. У цьомувипадку для роботи із Netscape 6 якщовизиватсяпрограма зв'язку із серверомІнтернет йшвидкість роботи обмеженапропускноюспроможністю модему (>зазвичай не понад 3...4Kb в секунду).

>Якщо вашкомп'ютернастроєний для роботи ізІнтернет, запустітьпрограму Netscape 6двічіклацнувши поіконіпрограми.

>Якщо віпідключені доІнтернет по dial-up, якщовикликанапрограма установкиз'єднання із сервером.Дозвон й установказ'єднаннязаймаютьблизько 30-40 секунд, послез'являєтьсяголовневікнопрограми йзавантажуєтьсяперша (>початкова)сторінка.Відразу послеінсталяциі,програмапоказуєдомашнюсторінкуфірми Netscape.Проте візавжди можетевказатибудь-якусторінку дляпочатковогозавантаження. Намалюнку внизу показань видпрограми Netscape 6 іздомашньоюсторінкою серверуКГТУ.

>Прогляданнясторінок

>Кожен документІнтернетмаєназву йунікальну адресою. Адреси документавідображається в адреснеполі, в нашомувипадку - <>kgtunnet/indexr.html>, аназва документа в заголовкувікнапрограми, в нашомувипадку -Www-server ofKrasnoyarsk StateTechnical University.

>Якщо документ понад одногоекрану, то справа йзнизуз'являютьсялінійки прокручування, задопомогою яких, можнапроглядативеликідокументи.Перегортатисторінки (>екрани) великого документа можнатакож задопомогоюклавішPagedown йPageup чиклавішуправління курсором вгору й вниз (>клавіш зстрілками).

Ві можетероздрукуватипоточний документ,натиснувши кнопкуPrint напанеліуправління чивибравши менюFile,Print...

Дляпошуку текстуусередині поточного документанатиснітьклавішіCtrl+f чивибравши меню Search -Find inThisPage ... .

>Щобзберегтипоточний документ на диску вашогокомп'ютеравиберіть командуFile, SavePageAs...Важливо -власне самгіпертекстмістить лише текст йпосилання (наіншідокументи й награфічні вставки), томувідкрившизбережений документ віпобачите лише сам текст безфотографій ймалюнків.Щобзберегти на дискувподобаниймалюнокпотрібновказати нанього курсором,натиснути праву кнопку ведмедика йвибрати пункт меню SaveImageAs...

>Пошук вІнтернет.

>Найактуальніша тема -пошукінформації. Насьогодні вмережі працює великакількістьпошуковихсерверів.Одні із нихпризначені длязагальногопошуку поІнтернет,іншіобслуговуютьспеціалізованібизиданих.Дуже хороший список базданих йпошуковихсерверів,сгрупірованний по темах,знаходиться насерверікомпанії CNET <>cnet.com> заадресоюsearch.com <>search.com>.

Донайбільшпопулярнихзагальнихпошуковихсерверіввідносяться каталогYAHOO (>yahoo.com <>yahoo.com>), Go (>go.com <>go.com/>),Lycos (>lycos.com <>lycos.com>),Excite (>excite.com <>excite.com>),Magellan (>magellan.excite.com <>magellan.excite.com/>). Дляпошукуsharewareпрограмдужезручний серверshareware.cnet.com <>shareware.cnet.com/>.Докладний каталогрізних базданих йсерверівпошуку візнайдете насерверіsearch.com <>search.com>.

Програму Netscape 6має кнопку Search напошуковий сервер Netscape.Окрім кнопки Search, ві можетевикористовувати меню Search.


>Використаналітература

 

1. Гусєва А.І. Вчимося інформатики: завдання й на методи вирішення. – М.:Диалог-МИФИ, 1998.

2.Дьяконов В.П. Довідник по алгоритмам та програмами мовоюбейсик для персональних ЕОМ. – М.: Наука, 1987.

3. Євсєєв Г.А. Пацюк С.,Симонович С.В. Ви купили комп'ютер: повне керівництво для початківців у питаннях і відповідях. – М.:АСТ-ПРЕСС,Иформком-Пресс, 1998.

4.Інформатика.Комп’ютернатехніка.Комп’ютернітехнології:Підручник / У. А. Баженов, П. З.Венгеровський, У. М.Горлач таін. – До.:Каравела, 2003.

5. Інформатика.Базовий курс /Симонович С.В. та інших.- СПб: Видавництво “Пітер”, 2000.

6. Комп'ютер для студентів, аспірантів і викладачів. Самовчитель / Під. ред. В.Б.Комягина. Учбов.пособ. – М.: Видавництво ТРІУМФ, 2002.

7.Костоглод До. Д.,Злосчастьєв А. П.,Калініченко А. У. Основиінформатики такомп’ютерноїтехніки. –Полтавськадержавнааграрнаакадемія, 2001


Схожі реферати:

Навігація