Реферати українською » Информатика, программирование » Періферійні Пристрої. Взаємодія комп'ютера з періферійнімі прилаштувати


Реферат Періферійні Пристрої. Взаємодія комп'ютера з періферійнімі прилаштувати

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>Управлінняосвіти й наукиПолтавськоїоблдержадміністрації

>Професійно-технічне училище № 9

>Периферійніпристрої.Взаємодіякомп’ютера ізпериферійнимипристроями


>Зміст

>Вступ

1.Техніка безпеки прироботі ізперсональнимкомп’ютером

2. Структура персональногокомп’ютера

2.1Центральниймікропроцесор.Внутрішня йзовнішняпам’ять

2.2Клавіатура

2.3Ручніманіпулятори

2.4Дисплей

2.5Накопичувачі.Призначенняжорсткихдисків

2.6Пристроїдрукування

2.7Сканери

2.8 Модем.Факс-модем

3.Взаємодіякомп’ютера ізпериферійнимипристроями

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Системний блок,монітор тамиша -цеосновніскладовікомп’ютера, без які неможливаповноцінна робота із ним, боціпристроївідповідають заобмінінформацієюміжкористувачем йкомп’ютером.

>Проте із годиною укористувачіввиникає потреба вдодатковихпериферійнихпристроях, котрі будутьзадовольняти їхніпотреби прироботі ізкомп’ютером.

>Наприклад, у наше годинуважкопредставитисобікомп’ютер без модему -адже без цого прилаштуюкористувач незможез’єднуватись ізіншимикомп’ютерами, до тогочислі ізмодемними пуламипровайдерів для входу вІнтернет.

Ті жсаме можнасказати про принтер - багатокористувачівнабирають накомп’ютерірізноманітнітексти,реферати, з статтею таін., йїмпотрібенпристрій,якийзможевивестинабраний текст на папір.

>Бувають йіншіситуації, колидодатковуінформацію,навпаки,потрібно вводити накомп’ютер.Наприклад,відскануватифотографії чималюнки. У цьомувипадкукористувачузнадобиться сканер.

>Перераховуватипериферійніпристрої можнабезкінечно,аджебуваютьще івеб -камери,цифровіфотоапарати,планшети,джойстики таін.

>Взагалі,правильніше якщо говорити продеякуузагальненуобчислювальну систему, ніж проконкретнийкомп’ютер.Ця системамаєсистемний блок із йогоначинкою,монітор,клавіатуру, принтер таіншінеобов’язкові прилаштую,включаючимишу,додатковийдисковийнакопичувач,стрічковийнакопичувач, сканер таін.

>Метоюмоєї роботиєпоказати, що до ПК можна легкопід’єднуватирізноманітніпристрої. Тому, недивлячись наобов'язковунаявність лише системного блоку, дисплея таклавіатури,требавважатикомп'ютерсукупністюбагатьохсуміснопрацюючихпристроїв.


1.Техніка безпеки прироботі ізперсональнимкомп’ютером

>Приступаючи до роботи із ПК,необхіднозавждипам’ятати, щоцедужескладна й дорогаапаратура, котрапотребуєакуратного іобережногоставлення донеї,високоїсамодисципліни на всіхетапах роботи ізкомп’ютером.

>Напругаживлення ПК (220 У)єнебезпечною для життялюдини. Через ті, уконструкціїблоківкомп’ютера,міжблочнихз’єднувальнихкабелівпередбаченадостатньонадійнаізоляція відструмопровіднихділянок.Користувач практичномаєсправулише іздекількомавимикачамиживлення й,здавалось бі,застрахований відураженняелектричнимструмом. Однак впрактичнійроботіможутьзустрічатисьнепередбаченіситуації, йщоб смердоті відмовлялисянебезпечними длякористувача,необхідно знаті тачітковиконувати ряд правилтехніки безпеки. Цедопоможе не лишеуникнутинещаснихвипадків йзберегтиздоров’я, але й ігарантуєзбереженняапаратури.

>Особливоуважнимтреба бути прироботі іздисплеєм,електронно -променева трубкаякоговикористовуєвисокунапругу йєджереломелектромагнітноговипромінювання.Неправильнеповодження іздисплеєм таіншоюелектронноюапаратуроюможепризвести до тяжкихураженьелектричнимструмом,спричинитизагорянняапаратури. ЧерезцесувороЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

>торкатися доекрана йтильного боці дисплея,проводівживлення йпристроївзаземлення,з’єднувальнихкабелів;

>порушувати порядокввімкнення івимкненняапаратурнихблоків,намагатисьсамостійноусунутивиявленунесправність вроботіапаратури;

>класти наапаратурусторонніпредмети;

>працювати накомп’ютері увологійодежі й ізвологими руками.

Уразіпояви запахугорілого,незвичайнихзвуків чисамовільноговимкненняапаратуритребанегайновимкнутикомп’ютер йповідомити проце

>вчителя.

>Робота накомп’ютеріпотребуєпостійноїуваги,чіткихдій й самоконтролю. Черезце накомп’ютері не можнапрацювати принедостатньомуосвітленні,високомурівні галасу.

>Під годину роботи накомп’ютеріНЕОБХІДНО:

>сувородотримуватисьположеньінструкції ізексплуатаціїапаратури;

>уважнослідкувати засправністюосновнихблоків йпристроїв;

>працювати наклавіатурічистими сухими руками, ненатискувати на тих чиіншіклавіші безпотреби чинавмання;

>працюючи із дискетами,оберігати їхнього відударів,кручення, діїмагнітного поля чи тепла, неторкатисьдискети, Якавиступає із конверта,вставляти дискету до дисководу лише после йоговвімкнення,переконавшись в правильномуорієнтуваннідискетивідноснощілини дисководу;

под годинуперерви вроботівимикатикомп’ютерлише до тогоразі, колиобробкапоточноїінформації завершено йвмістоперативноїпам’яті

занесено намагнітні диски (в огидноговипадкунеминучавтратаінформації).

>Під годину роботикомп’ютераелектронно -променева трубка дисплеяєджереломелектромагнітноговипромінювання, яку прироботіблизько відекранаруйнівнодіє назір,викликаєвтому йзнижуєпрацездатність. Черезцетребапрацювати навідстані 60 - 70 див (>відстаньзалежить віддіагоналімонітору) відекрана,дотримуватисьправильноїпостави, несутулячись й ненахиляючись.

>Пам’ятайте, щотривала робота накомп’ютеріпризводить доперенапруженнязору, черезцетривалістьбезперервної роботи длядітей не виннаперевищувати 25хв. Щододорослих - 2 рік.

>Вимоги доексплуатаціїсистемнихблоків.

>Необхіднопродумати яквірнорозміститикомп’ютер наробочомумісці.

>Системний блок винензнаходитися нанадійнійповерхні,краще намасивнійпідставці.Можливопоставити його напідлогу,якщо не якщостворюватинезручності призміні дискет.

>Необхіднопотурбуватисяпроте,щобкомп’ютер незачіпляли та не трясли.

Нерозміщуйтеперсональнийкомп’ютер на одномустолі ізматричним на принтері чидрукарськоюмашинкою.

>Забороняєтьсязакривати доступ довентиляційнихотворів системного блоку та дисплея.

Неслідставитисистемний блокпоблизу батарейопалення, а й умісцях ізпідвищеноювологою.

>Всікабелі,з’єднуючісистемний блок ізіншимипристроямислідвставляти йвиймати лише привимкненомукомп’ютері.

Уприміщення небажанопалити.

Оскільки вдекількамісяцівслідчиститисистемний блок.

>Системний блокможезабруднюватися не лишеззовні, але й і всередині, то вньомуєвентилятори, котріпроганяють черезсистемний блокповітря (дляохолодження блокуживлення,мікропроцесора). Для цого йоготребачистити від пилку зсередини.

>Вимоги доексплуатаціїмоніторів.

>Надійновстановити (не так на край столу).

>Дивитися наекрантрохизгори вниз.Екран винен бутитрохинахилений (>нижчий крайближче до Вас).

Правильнозадатирегулюваннязображення:

>яскравість;

>контрастність;

>встановити фокус.

Регулярновитирати пив ізекрану.

>Встановитимонітор так і не було бвідблисків.

Невідкриватикришкумонітору й неторкатися деталей.

>Використаннязахисногофільтру намоніторвважаєтьсянеобов’язковим.

>Екранмоніторакращепротиратиганчіркою із водою. Увипадку сильногозабруднення можнапротиратиганчіркоюзмоченоюслабкимрозчином для чисткискла. Удокументації намоніторможутьвказуватисьіншімиючізасоби.Мильнийрозчинвикористовувати не можна (>довгозмивати). Дужетерти не можна -зітретьсяантивідблисковепокриття.Після чисткикомп’ютеркраще невмикати 2 - 3години (>краплинирідинивипаровуються).

>Вимоги доексплуатаціїклавіатури.

>Забороняєтьсякласти наклавіатуру чи - котріречі;їстибутерброди;ставитипоряд чай - всецеможевивестиїї із ладу.Післязакінчення роботи ізкомп’ютером,необхіднозакритиклавіатурукришкою -цезапобігаєпотрапляннютуди пилку. Атакожкоженмісяцьчиститиклавіші.


2. Структура персональногокомп’ютера

>Персональнікомп’ютери, робота якіґрунтується напринципіпрограмногоуправління,мають сходжу структуру.Вонивключаютьтакіапаратнізасоби:центральниймікропроцесор,внутрішню йзовнішнюпам’ять,системну шину,пристроївведення -виведенняінформації (>клавіатура, дисплей,пристрійдрукування,миша).Модульна структуракомп’ютерадаєзмогуадаптуватиїї до потребкористувача.

>Апаратнізасоби -сукупність всіхпристроїв, із якіскладаєтьсякомп’ютер, чи котріможутьдодаватися донього занеобхідності.

Доосновнихпристроївкомп’ютера належати:

>процесорний, чисистемний, блок;

дисплей;

>клавіатура.

>Додатково докомп’ютера можнапідключити:

принтер;

>маніпулятор “>миша”;

сканер;

>пристрій для роботи ізлазерними тацифровими дисками (CD - RW, DVD -ROM);

>пристрій для роботи ізJAZ -накопичувачами,ємністю 1 чи 2Гбайта;

>пристрій для роботи ізнакопичувачами великихобсягівінформації (>ZIP),ємністю 100 чи 200Мбайт;

>пристроїмультимедіа;

модем;

>стример;

>плотер;

>джерелобезперебійногоживлення;

>відеопроектор;

TV - тюнер;

Web - камера;

>графічний планшет;

>мережнийфільтр.

 

2.1Центральниймікропроцесор.Внутрішня йзовнішняпам’ять

>Центральниймікропроцесор,внутрішняпам’ять й системна шина конструктивнорозташовані в одномублоці,якийназивають >системним.Внутрішняпам’ятьподіляється на: >оперативнупам’ять (>RAM) -міститьпрограми ОС,прикладніпрограми, атакожрезультати роботипроцесора.Обмінінформацієювідбуваєтьсядужешвидко, оперативно, але йданізберігаються лише до перезавантаження чивимиканнякомп’ютера,тобтотимчасово.Ємність - 16, 32, 64, 128, 256, 512,Мбайт. І, >перезаписуючий постійназапам’ятовуючийпристрій (>ППЗП) -міститьпрограми тадані,занесені под годинувиготовленнякомп’ютера, задопомогою яківідбуваютьсявмиканнякомп’ютера татестування йогопристроїв. УППЗПзберігаєтьсябазова системавведення -виведення (>BIOS), щоконтролює роботу всіхскладовихкомп’ютера.

>Пристроїзовнішньоїпам’яті,звичайно,такожрозміщують у системномублоці, хочінколи йрозміщують й в окремих блоках.Усіпристроївведення -виведення, атакожпристроївнутрішньоїпам'ятіпід'єднують досистемноїшини черезвідповідніспеціальні плати, котріназивають адаптерами та контролерами. >Центральниймікропроцесор,внутрішнюпам’ять,системну шину,адаптери таконтролерирозміщують наоднійплаті, якоїназивають >материнською. >Характеристикоюматеринської платиєїїархітектура.Застарілімоделішини - ISA таVESA,останні - PCI,AGP.Крім центральногопроцесору,внутрішньоїпам’яті,системноїшини,адаптерів таконтролерів наматеринськійплатірозміщуєтьсявідеокарта (>використовується для роботи ізграфічнимзображенням,ємністьпам’яті до 64Мбайт),звукова карта (>виконуєобробленнязвуків,мови),мережна карта (>застосовується прироботі вкомп’ютерніймережі), порт (>засіб дляпідключенняпериферійнихпристроїв доматеринської плати,буваютьпаралельні -LPT1 тапослідовні -COM1.Останнім годиноюнабуваєпопулярності порт USB,якийдаєзмогупідключати до 256пристроїв).

>Зовнішняпам’ять -це, як правило,накопичувачі намагнітних таоптичних дисках.

>Усіпристроївведення -виведення із точкизору порядку їхньоговикористання можнарозділити надвігрупи:стандартні -пристроївведення -виведення танестандартні,останніщеназиваютьпериферійнимипристроями. >Стандартніпристрої -цепристрої зазамовчуванням,тобто тих, із якікомп’ютерчекаєвведення -виведення,якщоспеціально необумовленііншіпристрої. Такимипристроямиє дисплей таклавіатура.

Донестандартнихпристроїв можнавіднеститакі:

>Накопичувачі намагнітних таоптичних дисках.

>Пристроївиведеннясимвольної таграфічноїінформації (>принтери таплотери).

>Пристроївведенняінформації (>миша, сканер).

>Пристроїзв’язкукомп’ютера ізтелефонноюмережею (модем).

>Системна шинавиконуєфункціюзв’язкуміжмікропроцесором,внутрішньоюпам’яттю,стандартними тапериферійнимипристроямивведення -виведення. Усистемнійшинівиділяютьадресну шину та шинуданих.Адресну шинувикористовують длязв’язкумікропроцесора ізпам’яттю, а шинуданих длязв’язку ізпристроямивведення -виведення.

Напершихперсональнихкомп’ютерахфірми IBMвикористовувались 8 -розрядні системнішини, котріпрацювали ізчастотою 4,77 МГц.

>Потімз’явились 16 - й 32 -розрядні системнішини.Тактова частотасучаснихкомп’ютерівдосягла 200 МГц.


2.2Клавіатура

яквідомо,клавіатураєпоки щоосновнимпристроємвведенняінформації вкомп'ютер.Клавіатураявляє собоюсукупністьмеханічнихдатчиків, котріприймають тиск наклавіші йзамикають тім чиіншим способомвизначенийелектричнийланцюг.Основний принцип роботиклавіатури разом ізмікросхемою контролераполягає ускануванніперемикачівклавіш.Замиканню ірозмиканню чи -якого ізцихперемикачів (>тобто тискові чивідпущеннюклавіші)відповідаєспеціальнийцифровий код -скен - код (>розміром 1 байт).Крім цого, прикожномузамиканні йрозмиканні контролерініціюєапаратнепереривання, якуобслуговуєтьсяспеціальноюпрограмою.Клавіатуруумовноподіляють натакі блоки:

>функціональніклавіші;

>алфавітно -цифровий блок;

блокклавішкерування курсором;

блокцифровоїклавіатури.

Блокфункціональнихклавіш.Цей блокоб'єднуєклавішіF1 -F12,призначення якізалежить відпрограмного забезпечення, ізяким працюєкористувач.

>Алфавітно -цифровий блок.Цей блокміститьклавіші ізлітерамикирилиці талатині,клавіші із цифрами йспеціальніклавіші.Перемиканняміжклавішамикирилиці талатинівідбувається задопомогоюактивізаціїкомбінаціїклавіш (>залежно відустановленого драйвера (>програми),наприкладліваAlt +Shift у Windows). Урежимівведеннялатинськихлітер принатисненні на чи - якоїалфавітно -цифровуклавішу вводитисялатинська літеру чи символ,зображені влівійверхнійчастиніклавіші (>ці Літери тасимволи завдано наклавішахчорнимкольором), арежимівведеннякирилиці - вводитися літеру чи символ,зображені вправійнижнійчастиніклавіші (>ці Літери йсимволи завдано наклавішахчервоним чисинімкольором).

>Введення великих тамалихлітер. Длявведення великихлітер таіншихсимволів,розміщених наверхньомурегістріклавіатури,використовуєтьсяклавіша >Shift. Так, у томущоб запровадити малулітеруd,необхіднонатиснути наклавішу, наякійзображено D, авведеннявеликої Літери DтребанатиснутиклавішуShift й, невідпускаючиїї,натиснути наклавішу D.Аналогічновведення символу “=”виконується безактивізаціїклавішіShift, авведення символу “+” -натисненням наклавішу із йогозображенням принатиснутійклавішіShift. ЗадопомогоюклавішіShift таклавіш ззображенням цифрвводятьспеціальнісимволи,такі як,наприклад, “$” (>Shift + 4).

>Клавіша >CapsLock дляфіксації режимувведення великихлітер. У цьомурежимі призвичайномунатисненні наклавішілітервводятьсявеликі Літери, а принатиснутійклавішіShift -малі (>цепротилежно бовиконується узвичайномурежимі). Режим великихлітер (чи режимCapsLock)використовується привведенні тексту, щоскладається із такихлітер.Повторненатиснення наклавішуCapsLockзмінює режимвведеннялітер.

>Клавіша >Enterвикористовується длявиконанняпевної дії.Наприклад,введеннякожноїкоманди DOS (командного рядка)закінчуєтьсянатисненням наклавішуEnter. Принаборі тексту вредакторідокументівнатисненняклавішіEnterозначаєкінець абзацу.

>Клавіша >Backspaceрозміщується надклавішеюEnter валфавітно - цифровомублоці; вонвилучає символ, щознаходитьсяліворуч відкурсору.

>Клавіша Escapeзастосовується дляскасування чи -якої дії,виходу із режимупрограми таінше.

>Клавіша >Tab упроцесіредагуваннятекстіввикористовується для переходу донаступноїпозиціїтабуляції, а под годину роботи ізвікнами - для переходу із одного поля була вінше.

>Клавіша з символом Windowsактивізуєкоманди кнопки Пуск.

Блокклавішкерування курсором.Цей блокміститьклавіші Home, End,Page Up (>PgUp),PageDown (>PgDn), атакожклавішізістрілками (, , , ), котріназиваються >клавішамикерування курсором.

>Натиснення націклавіші приводити допереміщеннякурсору (>покажчика поточногомісця вдокументі, щообробляється) увідповідному напрямі на вушко (Home) чикінець (End) рядка, на символліворуч () чиправоруч (), на рядугору () чи вниз (), насторінку вгору (>PgUp) чи вниз (>PgDn).

>КлавішаDel (>Delete -вилучення)використовується длявилученнясимволівправоруч відкурсору чивиділеного фрагмента тексту.

>КлавішаIns (>Insert -вставлення)застосовується чи длявставленнясимволів, чи дляперемиканняміждвома режимамивведеннясимволів:введення ззсувомсимволів (>вставлення) йвведення ззаміщеннямранішевведенихсимволів (>заміна).

>КлавішаPrintScreenвикористовується длядрукуваннязмістуекрана чикопіювання його в буферобміну.

Блокцифровоїклавіатури.Цей блокрозташований управійчастиніклавіатури йзастосовується у двохвипадках. Урежиміблокування цифр (>клавішаNumLock)виконуєтьсявведеннячисловоїінформації тазнаківарифметичнихдій. У цьомурежиміклавішами блокувводятьсяцифри від 0 до 9 йкрапка. Аякщо режимблокування цифр (>клавішаNumLock)вимкнений, тоціклавішідублюють діїклавішкерування курсором, атакожклавішInsert йDelete.Вмикання тавимикання режимублокування цифрздійснюєтьсянатисненням наклавішуNumLock.

>Індикаторирежимів. У правомуверхньомукуткуклавіатуриєіндикатори режимублокування цифр (>NumLock), режиму великихлітер (>CapsLock) та режимублокуванняпрокручування (>ScrollLock).Цііндикаторисвітяться привмиканнівідповіднихрежимів, а при їхньоговимиканні - гаснути.Вмикання йвимиканняуказанихрежимівздійснюютьсянатисненням наоднойменніклавішіNumLock,CapsLock,ScrollLock.

2.3Ручніманіпулятори

Доручнихманіпуляторіввідносятьсямиші,трекболи таджойстики.Найпопулярнішою, насьогоднішній деньємиша.Трекболи ймишієкоординатнимипристроямивведенняінформації вкомп’ютер.Звісно,повністюзамінитиклавіатуру смердоті неможуть.Першукомп’ютернумишустворивмолодийвчений ДугласЕнджельбарт.Відбулосяце в 1963 р. вСтенфордськомудослідномуцентрі. першийтрекбол (>trackball) бувстворенийзначнопізніше нафірміLogitech.

>Требавідмітити, що накомп’ютерномуринкунайбільше поширенняотрималислідуючимиші: MicrosoftMouse,LogiechMouse йMouse System.Більшістьфірм, поствореннюподібнихпристроїв, як правило,забезпечуютьсумісність чи із MicrosoftMouse (>двікеруючих кнопки), чи ізMouse System (трикеруючих кнопки), ачастіше із нимиобома.

>Своєюпопулярністюмишазавдячуєголовним чином великомупопиту наприкладніграфічніпрограмнісистеми, атакож широкомурозповсюдженнюграфічногоінтерфейсукористувача. Мишкоробитьдужезручнимманіпулювання такими широкорозповсюдженимиоб’єктами, яквікна, меню, кнопки,піктограми тощо. Прироботі у такомусередовищумишазначнополегшуєїї,роблячиїїпростіше іефективніше.

Наступного дня не усімишівикористовуютьоднаковийспосібпереміщення.Наприклад,миша Honeywellмаєунікальнийзапатентований дизайн.Замістьзвичайної кулькицямишамаєдві “>ніжки”.Ці “>ніжки”єчастиною X - Y -механізмуоптично -механічногошифратора. Алііснують йповністю “>оптичні”миші.Вонивідрізняються відмеханічних йоптико -механічнихмишей тім, щовикористовують лише спе-ціальнуповерхню,щобпереміщуватися.

>Щодопідключеннямиші, тоіснує триосновнихспособи.Самийрозповсюджений - черезпослідовний порт. Таким чиномвиконуєтьсяпідключеннявеликоїкількостімишейрізнихфірм -виробників.Меншрозповсюдженимиємиші ізшиннимінтерфейсом (>but -mouse) відфірми Microsoft, дляпідключення якіпотрібенспеціальнийінтерфейс, чи порт, лише длямиші (>мишиний).Третійспосіб -цемиші встилі PS/2, дляпортативнихкомп’ютерів.

>Трекболпредставляє собою “>перевернуту”мишу, утрекболарухається не сам корпус прилаштую, а лише його пакета. Цедозволяє підвищититочністьуправління курсором.Найбільшзручнішевикористовуватитрекбол у ноутбуках.

Усічастіше упортативнихкомп’ютерах дляуправління курсоромвикористовуютьсятакі “>екзотичні”пристрої, якMouse Point (чиPointingStick) йTouchPad.Перше із них схоже назвичайну кнопку, Якарозміщена вполіалфавітно -цифровихклавіш.Натиснення кнопки до того чиіншому напрямівідповідаєаналогічномупереміщеннюкурсору наекрані.TouchPadпредставляє собоюсенсорнуплощину, поякійтребаводитиспеціальноюпаличкою, чи пальцем,якийзамінює в цьомувипадку,рухомучастинуманіпулятора.

>Рукописне (“>пір’єве”)введенняпоки що Герасимчукастандартноюопцією длякомп’ютерів -блокнотів,хоча можнавідмітити, щопевнакількістьфірм,наприклад Compaq й NEC,виробляютьмоделі, котріпоєднуютьклавіатуру й “>пір’яне"введення.

2.4Дисплей

>Вінпризначається длявідображеннятекстової,графічної тавідеоінформації.Основними характеристиками дисплеяєроздільназдатність,кількістькольорів (>палітра),розмірекрана.Кількістькольорів дисплея - 65536 (>HighColor), 16 млн. (>TrueColor).Розмірекрана дисплеявиражається в дюймах (1 дюйм = 2,54 див).Використовуються 14, 15, 17, 19, 21, 27 -дюймовіекрани. За принципами роботиявляє собою посутіспрощений йудосконаленийваріантпобутовоготелевізора.Спрощений,оскількивідсутнізасоби прийомурадіочастот, йудосконалений,оскількиякістьзображення наекранізначно вищий, ніж наекранітелевізора, зарахуноквищих частотрозгортки як погоризонталі, то й повертикалі.Моніториподіляються на двавиди -ЕЛТ -монітори (чимонітори ізелектронно -променевоютрубкою) й РК -монітори (чирідкокристалічнімонітори).

>ЕЛТ -моніторидужесхожі насучаснітелевізори. Та й принцип роботи у яких точнотакий ж:всерединікінескопамоніторазнаходитьсяелектронно -променева трубка, котрапосилає пучкисвітлатрьохспектрів - червоного, зеленого тасинього - наекран.ПеревагиЕЛТ -моніторів -чіткеформуваннязображення й великий кутогляду.Недоліки -цімоніторивідносношкідливі дляздоров’я, й їхніконтрастністьвідноснонизька. РК -моніторипрацюють наосновірідкихкристалів.Вони нерадіоактивні,використовують малоелектроенергії,маютьдужеяскраві йконтрастнікольори.Їхнедолікиполягають у великомурозмір зерна (>ЕЛТ - 0,24 мм, РК - 0,29 мм) та уповільнійшвидкостіобновленняінформації й в маленькомукутіогляду.

>Дисплейзвичайномаєвимикачживлення,розташованийзнизу чизбоку відпередньоїпанелі,органиуправлінняякістюзображення, як й втелевізорі (>яскравість,контрастність,насиченістькольорів,розміри повертикалі тагоризонталі,лінійність повертикалі тагоризонталі,зсув повертикалі тагоризонталі).

У нових моделяхрегулюваннязображенняздійснюєтьсяелектронним шляхом, як й всучаснихтелевізорах.

У текстовомурежимі наекранвиводяться лишесимволи (25рядків, укожному - 80символів).Поточнемісцеекрана длявведеннясимволівпозначаєтьсяблимаючим значком,якийназивається курсором.

У >графічномурежимі наекранвиводятьсязображення, щоскладаються зточок (>пікселів).Кількістьточокхарактеризуєроздільнуздатність дисплея. У своючергу,роздільназдатністьзалежить відємностівідеопам’яті, котраможестановити 16, 32, 64Мбайт.Роздільназдатність дисплеяможе матіртакізначення: 640 x 480, 1024 x 676точок/дюйм таін.

2.5Накопичувачі.Призначенняжорсткихдисків

>Жорсткий диск (>HardDisc)нинішніхкомп’ютерахєнайважливішимносієм великихоб’ємівінформації, котразберігаєтьсянезалежно відживленнякомп’ютера.Йогоназвапояснюється тім, що даний дискє повторюємо.Звичайно,накопичувачімістятьдекількадисків (>окремий дискназиваєтьсяplatter), котрімістяться вщільнозачиненомукорпусі.Жорсткі дискиназиваютьтакожфіксованими дисками, бо смердотіпостійнозмонтовані в системномублоці.Інодізустрічаєтьсяназважорсткий диск.Жорсткий дискєнезмінним.Використовується длязапису тачитанняінформації.Саме зжорсткого диску впам’ятькомп’ютеразавантажуютьсяосновніпрограми,необхідні для початку роботиодразу послевмиканняживлення.Жорсткий дискєнайважливішоюробочоючастиноюкомп’ютера.Жорсткі дискизберігаютьнабагато понадданих, ніжгнучкі диски. ДискмінімальноїмісткостізберігаєдекількадесятківМбайт, а дискисамоївеликоїмісткості -сотніМбайт.МісткістьжорсткихдисківнайбільшоїмісткостіскладаєдекількаГбайт.

Приформатуванні диска наньомуформуютьсяконцентричні кола - >доріжки, котрірозбиваються на >сектори.Обмінінформацієюміжоперативноюпам’яттю та дискомвідбувається секторами. Сектор стандартногорозмірузберігає 512байтівданих.

>Кожнийсистемний дискміститьвласну систему длязбереженняфайлів, котраназивається >таблицеюрозміщенняфайлів (>FileAllocationTable,скороченоFAT).

Налогічномурівні всясукупністьсекторіврозглядається якбезперервнаодноріднапослідовність з номерамисекторів. Один чикількасекторів зсуміжними номерамиутворюютьлогічнуодиницюрозподілузовнішньоїпам’яті (кластер).Розмір всіхкластерів на одному дискуоднаковий тазалежить відємності диска, (>чимбільшаємність диска, тімбільшийрозмір кластера, про щосвідчатьнаведенінижчедані).

>Ємність диска,Гбайти >Розмір кластера,байти
0,016 - 8 4096
8 - 16 8192
16 - 32 16 384
> 32 32 768

>Кожному кластеру дискаприсвоюютьсятакізначення:

>Значення

>елемента

>Опис кластера
0 >Кластер,доступний длязберіганняданих
>nn >Значення із номером кластера, дезберігаєтьсянаступначастина файла
>BAD >Кластермістить один чикількапоганихсекторів.Файлова систематакий кластер невикористовує
>EOF >Кластерміститькінець файла
>Reserved >Кластер,призначений лише длявикористання у Windows

>Файлрозміщуєтьсяпослідовно у всіхзнайденихвільнихкластерах,номери якізберігаються втаблиціFAT. Привилученні файла йогокластери (котріможуть бутирозміщені врізнихмісцях диска)стаютьвільними.Виникаєфрагментаціядисків, котразбільшує годину доступу дофайлів таускладнює їхнівідновлення.СистемнаутилітаDefrag (>Дефрагментація диска)використовується для збільшення дисковогопростору.

>Вінчестерхарактеризуєтьсяінтерфейсом,ємністюпам’яті,частотоюобертання шпинделі,розміромкеш-пам’яті, годиноюпошуку,швидкістюобмінуданими,шумовимрівнем тадеякимиіншими параметрами.

>Інтерфейсвінчестера -набірелектроніки,якийзабезпечуєобмінінформацією.Найпоширенішіінтерфейси -EIDE таSCSI,перший із якіменшпродуктивний, але йдешевший.

>Сучасніжорсткі дискиможутьзберігатитакіобсягиінформації: 10,2; 17,2; 25; 60; 80Гбайт.

Частотаобертання шпинделівінчестерастановить 5400 - 7200 й 10 000хв-1. Приїїзбільшенніпродуктивність дисказростає, але йнеобхідновстановлюватидодатковий вентилятор дляохолодження.

>Кеш -пам’ятьзначнозбільшує (на 40 - 90%)швидкодіювінчестера йможе матірємність у 8, 24, 40, 48, 52 разимінімальноюшвидкістю 150Кбайт/с длявведення -виведенняінформації.Останнім годиною усебільшупопулярністьнабуваютьцифрові диски (DVD), котріможутьзберігати понад 9Гбайтінформації.

2.6Пристроїдрукування

>Всідрукувальніпристроїподіляються на >послідовні, >рядкові та >сторінкові.Належність принтера дотої чиіншоїгрупизалежить від того,формуєвін напапері символ за символом чиодразу весь ряд чицілусторінку. Під час перебуваннячергу укожнійгрупі можнавиділитипристрої >ударної (>impact) й >безударної (non -impact) дії.Даліпринтери можнарозділити на >матричні й >символьні (тепер смердотізустрічаютьсядужерідко).

>Матричнідрукувальніпристрої. Цепристроїударної дії. Упослідовнихударнихматричнихдрукувальнихпристроях (>impactdotmatrix),вертикальний рядголок, чимолоточків наноситифарбу ізстрічки на папір,формуючипослідовно символ за символом. “>Голкові”принтеримаютьдопустимуякістьдруку, невисокуцінувикористовуємихматеріалів (>фарбуючоїстрічки) йвикористовуємогопаперу, та і самихпристроїв. Дляцихпринтерівзвичайновикористовується якформатний, то йрулонний папір. Голівка принтеруможе бути оснащена 9, 18 чи 24голками. як правило,сучасніпринтериоснащенірезидентними чизавантажувальнимимасштабованими шрифтами.Швидкістьдруку длявисоковиробничих моделейможестановити до 380знаків вхвилину. Наринкупослідовнихударнихматричнихпринтерівлідируютьфірми Epson,StarMicronics,Okidata.Більшвисокевиробництвонадаютьпострочні (>посторінкові)матричніпринтери, котрівипускаютьфірмиGenicom,Dataproducts.Замість маленькихкрапково-матричнихголок смердотівикористовуютьдовгімасиви із великоюкількістюголок, при цьомушвидкістьдруку доході до 1500рядків захвилину.

>Струйніпринтери.Вонивідносяться добезударнихдрукувальнихпристроїв.Даніпристроїпрацюють практично без галасу -цеєїхньоюперевагою.Послідовнібезударніматричніструйніпринтериподіляються напристроїнеперервної йдискретної дії. Останні всвоїйроботіможутьвикористовувати “>кулькову"технологію, чип’єзоефект.Практично усісучасніпристрої цого класувикористовуютьцідвітехнологіїдруку. Придруцівисокоїякостішвидкістьвиведення неперевищує 2 - 3 (>близько 200знаків за секунду),хочамаксимальнізначенняможутьдоходити до 7сторінок захвилину. як правило,струйніпринтеридозволяютьемалювати роботунайбільшпопулярних моделейударнихпристроїв й підгримувативідповіднепрограмне забезпечення.

>Лазерні йLED -принтери. Уцих принтерахвикористовуєтьсяелектрографічний принципствореннязображення -майжетакий як вкопіювальних машинах.Найбільшважливимичастинами лазерного принтеруєфотопровіднийциліндр (>друкувальний барабан),напівпровідниковий лазер йпрецізійнаоптико-механічна система, Якапереміщуєсвітловийпромінь. Колізображення набарабаніпобудовано йвінпокритийтонером, листокпаперузаряджається таким чином, що заправку із барабанупритягується допаперу.Після цогозображеннязакріплюється наній, зарахунокнагрівучастиноктонера дотемпературиплавлення.Остаточнуфіксаціюзображенняздійснюютьспеціальнірезинові валики,притискаючирозплавлений заправку допаперу.

>КрімлазернихіснуютьтакожLED -принтери (LightEmittingDiode), котріотримали своюназву свої, щонапівпровідниковий лазер вони бувзаміненийпевноюкількістюсвітловихдіодів.Звичайно ж, вданомувипадку непотрібнаскладнаоптична системарухомихдзеркал талінз.Зображення одного рядка набарабаніформуєтьсяодночасно.

>Принтери ізтермопереносомвоскової мастики. Принцип роботицихпринтерівполягає до того, щотермопластичнафарбуючиречовина, нанесена натонкуобкладинку,попадає на папірсаме до тогомісці, денагрівнимиелементамидрукувальної голівкизабезпечується та температура, Яка винна бути (70 - 80градусів).Такийспосібдрукудостатньопростий табезшумний.Саме боміждрукувальноюголовкою йпапероммеханічний контактвідсутній,термопринтеривідносяться до класубезударнихпристроїв.Цінасторінки іззображенням,надрукованій напринтері ізтермопереносом, як правило,вище, ніж дляструйнихпринтерів. Дляданихпристроївтакож характерна невеликашвидкістьдруку (1 - 2сторінки захвилину).

>Кольоровийдрук. Наступного дня длякольоровогодрукувикористовується усічотириописанихтехнології плюсщедві:принтери ізтермосублімацієюфарбника й іззміненнямфазифарбника.

>Технологіяпринтерів ізтермосублімацієюнайбільшблизька дотехнологіїтермопереносу, лишеелементидрукувальноїголівкинагріваються дотемператури 400градусів.Сублімація -цеперехідречовин із твердого стану вгазоподібний,обминаючистадіюрідини. Таким чином,порціяфарбникасублімує ізпідложки йосідає напапері чиіншомуносієві.Комбінацієюкольорівфарбниківможливопідібратимайже чи - якоїкольоровупалітру. Данатехнологіявикористовується лише длякольоровогодруку, ареалізуючіїїпристрої,звичайно,відносяться до класу “high - end”.

>Принтери іззміненнямфазифарбниканазиваютьтакож принтерами із повторюємофарбником. Принцип роботиданихпристроївтакий:восковістержні для шкірного Першогокольоруфарбникапостійноплавлятьспеціальнимнагрівальнимелементом йпопадають вокремірезервуари. Навідміну відзвичайноїструйноїтехнології вданомувипадку немає анірозтікання, аніперемішуванняфарб, аніпротікання.Саме цьомупринтери, котрівикористовуютьтехнологіюзізміненнямфазифарбника,працюють із чи -якимпапером.

2.7Сканери

 

>Сканером >називаєтьсяпристрій,якийдозволяєвводити вкомп’ютеробразнезображення, якупредставлене увигляді тексту,малюнків,слайдів,фотографій чиіншоїграфічноїінформації. Нема завеликукількістьрізних моделейсканерів їхні можнакласифікувати подекількомознакам.Наприклад, покінематографічномумеханізму сканера (>конструкціямеханізму руху) й на кшталтзображення, яку вводитися.

Наступного дня усівідомісканери можнарозділити на дваосновнихтипи:ручний йнастільний.Існують йкомбінованіпристрої, котрікомпонуютьможливостіручних танастільнихпристроїв. Ащоб вводити накомп’ютер чи -який документ іздопомогою ручного сканера,потрібно безрізкихрухів провестискануючоюголівкою позображенню. Таким чином, проблемапереміщеннязчитуваноїголівкивідноснопаперуповністюзалежить відкористувача.Рівномірністьпереміщення сканерадужевідображається наякостізображення, яку вводитися вкомп’ютер. Уряді моделей дляпідтвердження нормального введенняєспеціальнийіндикатор.Шириназображення, яку вводитися, дляручнихсканерів,звичайно, неперевищує 4дюймів (10 див). Удеяких моделяхручнихсканерів, ізметоюпідвищенняроздільноїздатності,зменшують ширинузображення, яку вводитися. Доосновнихперевагручнихсканеріввідносятьсяневеликігабаритнірозміри йвідносно невеликаціна.

>Настільнісканериназивають йсторінковими, йпланшетними, йнавіть авто сканерами.Такісканери,звичайнодозволяютьвводитизображеннярозмірами 8,5 на 11дюймів чи 8,5 на14сдюймів.Існують трирізновидинастільнихсканерів:планшетні,рулонні йпроекційні.Основноювідміноюпланшетнихсканерівє ті, що їхніскануючи голівкапереміщуєтьсявідноснопаперу іздопомогоюкроковогодвигуна.Подібнісканери

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація