Реферати українською » Информатика, программирование » Корпоративні Інформаційні системи


Реферат Корпоративні Інформаційні системи

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>КОРПОРАТИВНІІНФОРМАЦІЙНІСИСТЕМИ


>ЗМІСТ

>Вступ………………………………………………………………………...……..3

1.Загальна характеристикакорпоративнихінформаційнихсистем..................4

2.Корпоративнаінформаційна системаR/3 ……………………………………6

3. Системауправліннябізнесом йфінансамиSCALA 5……………………….14

4. Системауправління ресурсами підприємстваORACLEAPPLICATION…19


>ВСТУП

>Сучасніекономічніінформаційнісистемистворюються дляобробки великихобсягівінформації прижорсткихобмеженнях одну годинувидачірезультатів.Вонимаютьскладнуформалізацію процедурприйняттярішень длябільшості завдань,високийступіньінтеграціїелементів, котрівходять у складсистеми,значнукількістьзв'язківміжелементами,характеризуютьсягнучкістю йможливістюмодифікації.

Метамоєїкурсової роботи із предмета «Основистворенняінформаційних систем»:

-отриматиосновнітеоретичніположеннястворенняекономічнихінформаційних систем;

-ознайомитися зсучаснимипідходами доданоїпроблеми;

-зі складом йзмістомтехнологічнихопераційстворенняінформаційні систем нарізнихрівняхієрархії;

- ззасобамиавтоматизаціїпроектування та методамиуправлінняпроектуваннямінформаційноїсистеми.

>Вонамає своїтеоретичніоснови таметодологію йпотребуєпопередньоговивчення циклу математики,економіки,технології таіншихдисциплін.

Своюкурсову роботу язробив задопомогоюметодичнихматеріалів,Інтернету,таблиць.

>Основнимзавданням було бнавчитисяобчислюватинарахуваннязаробітної плати тавдосконалити своїзнання длямайбутньоїпрофесії.


1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАКОРПОРАТИВНИХІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Уостанні рокта в Українідоситьстрімко на великихпідприємствахпочалисьвпроваджуватисякорпоративніінформаційнісистемиКІС, щобазуються наклієнт-сервернійархітектурі.Цими системамипочалисьвитіснятисятрадиційні АСУП йцей процеснабираєоберти. У годину наринкупрограмнихпродуктів Українипропонується понад десятказарубіжних йдекількавітчизнянихзразківкорпоративних систем. Самтермін «>корпоративнаінформаційна система» немає типовоговизначення, более того, удеякихпрацях ізінформаційної тематикицісистеминазиваютьінтегрованими,хоча в нашійлітературі, як було бзазначенораніше,інтегрованіінформаційні (>автоматизовані)системимаютьцілкомвизначенезначення.

>Корпоративнаінформаційна система —цеінформаційна система, котрапідтримуєавтоматизаціюфункційуправління напідприємстві (вкорпорації) йпоставляєінформацію дляприйняттяуправлінськихрішень. Унійреалізованауправлінськаідеологія, Якаоб'єднуєбізнесстратегію підприємства йпрогресивніінформаційнітехнології.

>СучасніКІСмаютьтакіосновні характеристики.

>Масштабність. Це одна зважливих характеристикінформаційних систем такого класу,враховуючимасштабидіяльностікорпорації.МасштабнаІС виннафункціонувати намасштабнійпрограмно-апаратнійплатформі (>сервери,операційнісистеми,системикомунікації,СУБД), щопотребуєзначнихзусильспеціалістів ізпроектування іупровадження таких систем. Ос-кількиваріантівконфігурації базовогоустаткування йпрограмного забезпеченняможе бути багато, тоКІСмає бутибагатоплатформною.

>Багатотатформнеобчислювання. УКІСвиникає потреба до того,щобприкладнапрограмапрацювала накількох платформах. При цьомумають бутизабезпеченіоднаковіінтерфейс йлогіка роботи на всіх платформах,маючи наувазіподібність схемекрана,елементів меню йдіалоговоїінформації, щонадаєтьсякористувачевірізними платформами;інтегрованість ізкористувацькимопераційнимсередовищем;однаковаповедінка нарізних платформах;узгодженапідтримканезалежно відплатформи тощо.Реалізуватиприкладнупрограмуодночасно вкількохсередовищах нелегко. Томуз'явилисяінтегрованіпрограмнісередовища розробки (>framewors), котрізначнополегшуютьперенесенняприкладанихпрограмміжрізнимисередовищами. До них належатиWsndowsОреn SystemsАгсhitecture (>WOSА);Win 32,загальневідкритепрограмнесередовищеUNІХС0SЕsАррWare Foundation таінші.

>Робота внеоднорідномуобчислювальномусередовищі.ВажливоюперевагоюКІСєможливість роботи вмережах, до яківходятькомп'ютери, щопрацюють под Управліннямрізнихопераційних систем чипобудовані нарізнихобчислювальних платформах. При цьомумає бутизабезпеченавзаємодія всіхробочихобчислювальних платформ йопераційних систем, котрівикористовуються.

>Розподіленіобчислення. Це один звидів роботи вклієнт-сервернійархітектурі, колипоступаючі ізклієнтських машиндані чизапитирозподіляютьсяпоміжкількома машинами,наприкладміжкількома серверами, щозбільшуєпропускнуздатність длякористувача йдаєможливістьбагатозадачної роботи. Цесприяє максимальномувикористаннюобчислювальнихресурсів,зниженнювитрат йпідвищеннюефективностісистеми.

>Забезпеченнярозподіленої роботи йудаленого доступу додокументів —цеобов'язковавимога доінформаційних систем корпоративногорівня.Останнімирокаминевід'ємноюскладовоючастиноюцієївимоги сталапідтримка роботи вархітектуріInternet/Intranet.

>КІСнадаєкористувачевіможливістьвирішення завдань:

>зробитипрозорим длякерівництвакорпорацієювикористання вложенних убізнескапіталів;

>надатиповнуінформацію дляекономічноїдоцільностістратегічногопланування;

>професійнокерувативитратами, наочно йсвоєчасно показувати, зарахунок чого можнамінімізувативитрати;

>реалізуватиоперативнеуправлінняпідприємством згідновибранихключовихпоказників (>собівартістьпродукції, структуравитрат,рівеньприбутковості тощо);

(>Забезпечитигарантовануприбутковість підприємства зарахунокоптимізації йприскорення рядупроцесів (>строківвиконання новихзамовлень,перерозподілуресурсів й т. буд.).

>ПовноціннаКІС винна забезпечитиінформаційнупрозорість підприємства,формувати ЄдинийІнформаційнийпростір,якийоб'єднуєінформаційні потоки, щойдуть відвиробництва донього, ізданимифінансово-господарських служб йвидаватинеобхідніповідомлення для всіхрівнівуправління підприємства.

>Розглянемо коротконайбільшвідомі в Українікорпоративніінформаційнісистеми, яківпроваджені набагатьохвітчизнянихоб'єктахгосподарювання.

2.КОРПОРАТИВНАІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМАR/3

>Автоматизована системаR/3розробленанімецькоюкомпанією —акціонернимтовариством SAP AG, Якаєбезперечнимсвітовимлідером пообсягу продажів прикладногопрограмного забезпечення архітектуриклієнт-сервер (1996-гороціобсяг продажівїїсклав понад 1,5 млрд. $ , що у трьох разиперевищуєпродажі цого продуктувідомоюкомпанією Oracle, щойде на іншомумісці). SAP AGмає своїчисленніфіліали вкраїнахЄвропи, Америки,Азіатсько-Тихоокеанськогорегіону,Австралії. ПродукткомпаніїR/3впроваджений более ніж 15000підприємствах світу. В частности,клієнтами SAPєтаківідоміфірми як BMW,Mersedes-Benz AG, Adidas, General Electric, Philips, IBM, Telecom AG та багатоінших. У Українікорпоративна системаR/3застосовується наЖидачівському ЦПК, наЧорнобильській АЕС, наДонецькомуметалургійномукомбінаті, вМіненерго України, накомбінаті «Азовсталь» таін.

УсистеміR/3відображенийсвітовийдосвідефективного менеджментупідприємствами такорпораціями, щодозволяє в широкомудіапазоні підгримуватибізнес-процеси,необхідні длядіяльностібудь-якогосучасного підприємства,зокремафінансовубухгалтерію;обліквитрат;облікосновнихзасобів;управління проектами;планування йуправліннявиробництвом;управлінняінвестиціями;матеріально-технічнепостачання;збут,відвантаження,фактуруванняпродукції,технічнеобслуговування й ремонтобладнання;управління кадрами;документообіг.

СистемаR/3реалізована набазі Сучасної архітектуриклієнт-сервер, щодаєможливістьорганізуватиефективнурозподіленуобробкуінформації йпрацювати в UNIX- таWindowsNT-cepeдовищах наобладнанняхпровіднихфірм-виробниківобчислювальноїтехніки. яксистемиуправління базоюданихможутьвикористовуватисясервери Oracle,Informix, Microsoft таін.

Укожній стране, девикористовуєтьсякорпоративна системаR/3, вонадаптується донаціональних тамовнихособливостей, при цьомузберігаєтьсяможливістьодночасноговикористаннякількохмов йваріантівфінансовогозаконодавства.Існуєблизько ЗОмовнихваріантівсистеми,зокремаросійський.Вихіднідокументи назамовленнякористувачаможутьвиконуватисятакож й російською мовою.

>ВідмітніособливостіпрограмикорпоративноїсистемиR/3такі:

>інтеграція всіхвиробничих сфер (>послідовностіфункційдозволяютьз'єднативиробництво,збут й сферуобліку);

>модульний принциппобудови,якийдопускаєізольованевикористання окремихкомпонентівпрограми, атакож їхнікомбінації, щодиктуютьсявиробничо-економічноюнеобхідністю;

>наскрізнийоблік: до тогочислі в сферілогістикивизначаютьсязначення, котрінегайнозапам'ятовуються наносіяхінформації всистеміобліку (>бухоблік,калькуляціявитрат);

>незалежність відконкретноїгалузі:програмне забезпеченняR/3застосовується навиробничихпідприємствах, вторгівлі, в російських банках йстрахових агентствах, а сфері державноїслужби й врізних союзах;дружнийпризначений длякористувачаінтерфейсполегшуєіндивідуальнуадаптацію;

>інтернаціональність:програмавраховуєрізнівимогинайбільшихпромисловихкраїн, вона незалежить відмовикористувача йвалюти країни;

>структурування шляхомчіткогоення базовогопрограмного забезпечення ізтехнічнимифункціями (>управліннядіалогом й базамиданих) йприкладнихвиробничо-економічнихпрограм;

>відкритість:концепціяпрограмного продуктуR/3орієнтується навикористання увідкритихсистемнихсередовищах;прикладніпрограми можнаінсталювати наобчислювальних машинахнайбільшвідомихфірм-виробників.

Засфероюзастосування вR/3виділенінаступнікомпоненти:

системафінансовогообліку йзвітності (>фінанси,фінансовабухгалтерія) —FI;

>облікосновнихзасобів (>управління,планування й контрольосновнихзасобів) —AM;

«планування йуправління проектами — P.S;

>контролінг —CO;

>управлінняматеріальними потоками — ММ;

•технічнеобслуговування й ремонтобладнання — РМ;

• система забезпеченняякістю —QM;

•збут (продаж />відвантаження />фактурування) —SD;

•плануваннявиробництва —РР;

>управління персоналом — HR;

>управлінняінвестиціями —IМ.

Система «>Фінансовийоблік йзвітність»включає у собіосновнідані за планомрахунків, щозастосовується, йдозволяєпроводитивведення йобробкуданих за всімафінансово-господарськимиопераціями закожнимфінансовим фатальністю йкожнимпідом, як увнутрішній, то йіноземнійвалюті;закриттяфінансового року;реєстрацію йуправління проводками,швидкевведеннядокументів;управління портфелемвекселів;централізований контроль потермінахплатежів йнадходженні оплати;заповненнябудь-яких структурбалансів із їхніавтоматичнимкоректуванням;автоматичнепереоцінюваннябалансовихрахунків уіноземнійвалюті;автоматичнийперерахунок валютвідповідно дорізнихтипівкурсів йперерахунок валют пофіксованійдатівалютування чи поперіодах;складаннястандартноїзвітності ізнаданнямГоловної книжки якрегістраосновнихрахунківнаростаючимпідсумком;отриманнязвітівфінансового стану накожний день й так далі.

Система «>Облікосновнихкоштів»включає у собібезпосереднійоблікосновнихкоштів ймалоцінних ташвидкозношуванихпредметів за їхнікласифікаційнимигрупами.Основнідані поосновних коштахмістять:субномер;господарськуприналежність;зв'язок ізвитратами; кодпошуку;первинну йліквідаційнувартістьоб'єкта; нормуамортизаційнихвідрахувань.

Задопомогоюсистеми «>Облікосновнихкоштів»знаходятьсвоєвідображенняоперації ізоприбуткування ісписанняосновнихкоштів ізвиявленнямфінансовихрезультатів,отриманих при їхніліквідації.Шляхомінтеграції зсистемою «>Фінансибухгалтерії»фіксуютьсярозрахунковівзаємовідносини ізпостачальниками йпідрядчиками, атакожздійснюєтьсянарахуваннязношування ізвіднесеннямвиробленихнарахувань нарахунки заоблікомвиробничихвтрат, замісцемвиникненнявитрат. Системапередбачаєможливістьздійснюватиперіодичнепереоцінюванняосновнихзасобів, що проводитися заспеціальнимирішеннямиурядовихорганів.

Система «>Планування йуправління проектами» задопомогоюграфічногоінтерфейсузабезпечуєшвидкестворенняструктурнихпланівпроектів тасітковіграфіки чидіаграми Ганта для календарногопланування.Реалізуєзадачіплануваннявиробничихвитрат й їхньогопрогнозування,дозволяєвизначатиплановіобсягивиробництва йцінутоварноїпродукції, щовипускається.Вонаперевіряє йавтоматичновідстежує чиєвідповідніфінансовізасоби,потужності йматеріали,необхідні длявиконання проекту.Вонауправляє бюджетомстосовно шкірного проекту.

Задопомогоюсистеми «>Контролінг»вирішуютьсязадачі ізоблікувитрат навиробництво. При цьомуобліквитратведеться за їхнього видами ймісцямивиникнення, якзагалом попідприємству, то й по окремихзамовленнях й проектах ізскладаннямодиничнихкалькуляцій.Ведетьсяобліквироблення.Використовуючибухгалтерськідані (черезбухгалтерський документ),виробляютьсяпроведення зарахункамибухгалтерськогообліку.Здійснюєтьсяоцінюваннявитрат навиготовлення йзбут.Визначаєтьсястратегіяплануваннявиробництва йрезультатівгосподарськоїдіяльності. Заданимиоблікувитрат готуютьзвіти типуплан/факт, замісцемвиникненнявитрат й заокремимипозиціями,звітипорівняння втимчасовихінтервалах.

Система «>Управлінняматеріальними потоками»міститьосновніданіматеріалів васпектіфункціональних сфер:конструкторської;складування;закупівлі;плануванняпотреби вматеріалах;бухгалтерськогообліку;калькулюваннявитрат; забезпеченняякості;управління складами;допоміжнихвиробничихзасобів.Вонадозволяєздійснюватиуправління документами йобробкуоперацій по рухуматеріальнихресурсів. Задопомогоюфункціональноїсфери «>Закупівлі/Постачання», щоміститьосновнідані позакупівельнихорганізаціях,умовахпостачанняготовоїпродукції йїї оплати,формуються заявки йвідбуваєтьсяуправліннязапитами/пропозицією напостачання,оформляютьсямеханізованим способомконтракти/угоди пропостачання. Черезінформаційну систему «>Закупівлі»ведетьсяякіснеоцінювання роботипостачальників.Важливимелементомсистемиєуправлінняскладуванням, щоміститьінформацію про станскладськогогосподарства,надходженняматеріалів, їхньогопереміщення йзапасів. Система «>Управлінняматеріальними потоками»дозволяєпроводитиінвентаризаціюматеріалів наконкретну дату йавтоматичнеоновлення їхнівартіснихоцінок.

Система «>Технічнеобслуговування й ремонтобладнання»забезпечуєобліквідповіднихоб'єктів, щовимагаютьтехнічногообслуговування йпрофілактичнихробіт ізпідтримки їхні уробочомустані.Здійснюєуправліннязамовленнями на: ремонтобладнаннязіскладаннямтехнологічних карт йплануванням необходимихматеріалів.

>Домагаючисьпідвищенняякостіпродукції, щовипускається, йїїконкурентоздатності на ринкахзбуту,підприємство незможеобійтися безсистеми «>Забезпеченняякості». Зцієюметою до базивводятьсяосновніконтрольніознаки йметоди контролю, атакожстворюютьсяконтрольні каталоги.

Система «>Збут»дозволяє матіросновніданіклієнтів, атакожвизначає канал йринокзбуту. Зїїдопомогою проводитисяоцінкаділовихпартнерів-дебіторів врозрізі:замовники;одержувачі товару;платники;одержувачірахунку-фактури;зацікавлені особини. При цьомуможливеуправліннякількома адресами одногоклієнта дляпостачання. Через систему «>Збут»ведетьсяобробказамовлень по видахоперацій. Узалежності відвибранихкритеріїв,визначаютьсяціни й надбавки.Здійснюєтьсякалендарнеплануваннявідвантаження йформипостачання.Проводитьсяобробкаоперацій ізвідпусканняматеріалів,управлінняданими упаковки,автоматичневизначеннякількості, щопоставляється,складаннясупровіднихдокументів,переоцінюванняматеріалів.

Система «>Плануваннявиробництва»дозволяєвизначатиоб'єкти йтиписпецифікацій, вестиобробкуданих поробочихмісцях,створюватитехнологічнікарти ззаданимтерміном дії,проводитипланування потреб уматеріалах йвиробничихпотужностей,здійснюватиуправліннявиробничимизамовленнями йкалькулюваннявиробів.Інтеграція практично ізусіма модулями.

Система «>Управління персоналом»забезпечуєбазовийописштатниходиниць йробочих місць ззатвердженимробочим годиною,дозволяєзробитиоцінку йобробку напевний день йпевнийперіод годиниорганізаційних структур,створювативсіляківидизвітів, у томучислідодатковівибірки поспівробітниках підприємствавиходячи із їхньогостатевоїознаки,сімейного стану,віку, годининадходження на роботу й т.ін.,проводитиформуваннякаталогівкваліфікаційнихвимог. Через системуведетьсяформуванняпропозицій ізнавчання йпідвищеннякваліфікаціїкадрів, атакожреєстрація окремихзаходів, щопроводяться в цьому напрямку.Здійснюєтьсяплануваннявикористанняробочихприміщень, порядокзаміщенняштатних посад йорганізаційнепідкорення.Шляхомуправління персоналом проводитисяоформленняособистихсправ,визначається статусрозрахункузаробітної плати,дані проподатки йобов'язковівнески. Усистемівизначаютьсяпроцедуриобробкиданих вобластіділоводства йзакладаютьсярізнівидикодівпошуку,єможливість ретроспективногоаналізуданих персоналу затимчасовимиперіодами та ухронологічному порядку.

>Крімобліку йплануванняробочого години,обробкиоперацій ізнарахуваннязаробітної плати йналежних ізнеїутримань, система «>Управління персоналом»передбачаєведеннярозрахунків завитратами навідрядження йпідзвітними сумами.

>СередчисленнихмодулівсистемиR/3є модульIМ,котрийзабезпечуєповнукомп'ютернупідтримкуінвестиційнихпроектів — відпланування дорозрахунків. ДоосновнихфункційIМвходять:

•складання бюджету,

•інвестиційні заходь,

•прогнозуванняамортизаційнихвідрахувань,

•автоматичнерозмежування в основномукапіталі.

>Складання бюджету. Модульскладання бюджетуR/3 —IМ

>спрощує процесінвестиційногопланування йскладання бюджетунезалежно відконкретнихзаказів йпроектів. Наосновібудь-якихкритеріїв можнастворитипрограмуінвестицій вієрархічнійформі,наприклад заорганізаційнимиознаками.Післявключення впрограмуінвестицій новихінвестиційнихзаходів (>заказів чипроектів) врозпорядженні ОПР якщо внаявності всяінформаціящодонаявнихфондів,запланованих йфактичнихвитрат, які ужесформованівнаслідоквиконання окремихвидівінвестиційноїдіяльності.Крім того,інвестиційнапрограмадозволяєрозподілити бюджет длявикористаннябезпосередньо вінвестиційномупроцесі. Системадозволяє недопуститидефіциту бюджету йефективно йогоконтролювати.

>Інвестиційні заходь.Більшістьінвестиційнихзаходів, якінеобхідноконтролюватиокремо, всистемівідображаються яквнутрішнізамовлення чипроекти.Такагнучка процедуразабезпечуєактуальнірозрахунки наосновіповноїінтеграції ізплануванням й контролемгосподарськихоперацій.

>Прогнозуванняамортизаційнихвідрахувань. Прирозробцібалансів йплануваннівитрат вмодуліR/3 —IМвикористовуютьсялишеактуальнізначення.Розрахункові (>планові)значення дляінвестиційнихзаходівможуть бутивикористанібезпосередньо впоточномуплануваннінепрямихвитрат. Приактуалізаціїплановихзначеньочікуванісумиамортизаційнихвідрахуваньзавждиперераховуються наново.

>Автоматичнерозмежування в основномукапіталі. МодульR/3 —IМзабезпечуєактуальнийоглядзовнішніх йвнутрішніхінвестиційнихопераційкомпанії. Прирозрахунках заокремимипозиціями вбухгалтерськомуоблікуосновнихзасобіввміщується точнаінформаціящодопроходження всіхоперацій. У цьомумодулівиконуєтьсяреєстрація,розрахунок йобробканадходжень,вибуттяпереміщень,амортизації й збільшеннябалансовоївартостіматеріальнихактивів.

якбачимо, вмодуліR/3 —IМреалізована великакількістьфункцій, в основному,облікового характеру. Тому і сам модуль входити допідсистемиR/3 «>Облік йзвітність»,кудивходятьтакожмодулі «>Фінанси», «>Контролінг» та «>Фінансовий менеджмент».

3. СИСТЕМАУПРАВЛІННЯБІЗНЕСОМ ІФІНАНСАМИSCALA 5

>Корпоративнаінформаційна системаScala буврозробленаШвецькоюкомпанієюBeslutsmodellerAB длязадоволення потреб вобластіефективногоуправління сферами чирізними аспектамидіяльності підприємства.Забезпечуючиповневрахуваннямісцевихособливостей,можливість роботи ізбагатьма валютами (понад ЗО) йбагатьмамовами,Scalaявляє собоюгнучку систему, щовикористовується более ніж у 90країнах. Цеєвідкрита система ізархітектуроюклієнт/сервер,розроблена наоснові Сучасноїтехнології йпризначена для роботи врізнихопераційних системах,включаючиWindows95,Windows97,WindowsNT,NovelNetware.КомплекснімодуліScalaохоплюютьтакіаспектибізнесу якфінанси,матеріально-технічнепостачання,виробництво,обслуговування йуправління проектами.ОпишемоосновнімодулісистемиScala.

>ГрафічнийінтерфейсScalaдозволяєпереміщатися всистемі задопомогою простого меню й панелейінструментів. Системаповністюбагатомовна, томукожнийкористувачможепрацювати,вибравшизручну для собімову, чинастроїти все меню,документи йзвіти.

>ФінансовімодуліScalaоб'єднують усіфункціональніможливостіГоловної книжки, Книги продаж й Книгизакупівель ізелементамивибору,включаючиОсновніфонди,Консолідаціюкомпаній йПланування рухугрошовоїготівки.

>Головна книга е ядромсистемиScala.Вонамістить планрахунківпідприємств й всюінформацію пробухгалтерськіпроведення,потрібні длязвітності.Головна книгавиконуєавтоматичнийрозподіл,накопичення,робитьповнийзапит йформуєготові напідписзвіти.Основніфункції йпроцедуриГоловної книжки:

Планрахунків. Планрахунківдоситьгнучкий,вінспеціальностворений таким чином,щобзадовольнитимісцевимвимогам. Сальдо порахункахнакопичується накожномурахунку, щодозволяємиттєвоскладатизвіт за данийперіод.Можнастворювативибірку проводок,взятих з файла проводок.Середрахунківєстатистичні, щомістятьдані, непризначені дляофіціальноїзвітності.

Десятьзвітнихвимірів.Надаєтьсяможливість длякожноїкомпаніївикористовуватибудь-якукількість з десятивимірів.Прикладамиобліковихвимірів, необходимих дляофіційного йаналітичногообліку,є центрвитрат,носійвитрат,відділ, проект таін.Існують правила, згідно ізякими можнакомбінуватиобліковівиміри.

>Звітнірівні.Можнавідбитизвітнівимірикомпанії зап'ятьмарівнями,зокремапроводитигрупуваннягеографічнихрайонів у стране.

>Файл валют для ЗО валют. Уфайлі валют можнавказативиди валют, в якіпроводятьсяторговельніоперації йоблік.Зв'язавшистатистичнийрахунок ізбалансовим, можнавідстежувативартість вбудь-якій з ЗО валют паралельно ізбалансовоювартістю умісцевійвалюті. Призмініобмінного курсу можнавизначитинакопиченіприбутки чизбитки, провестипереоцінку.

>Автоматичнийрозподілвитрат.Надаєтьсяможливістьрознестивитрати подекількохрахунках, центрахвитрат чиіншимобліковимвимірам.Розподілможездійснюватисяавтоматично упроцесіреєстраціїпроведень чи завимогоюкористувачаперіодично.

>Періодизація. Любу проводку можнарозподілити подекількохперіодах,включаючи йперіодинаступногофінансового року.

>Вивіреннярахунків. Длявивірення проводок внаявностіє книгавивірень. Припотребізробитиперевіркудеякихпроведень можнадіятивручну чиавтоматично,імпортуючи файлбанківськихпроведень.

>Процедури зазапитами.Процедури зазапитамидозволяютьвиводити наекран сальдо порахунках,кошториси чизведення побудь-якомувиміру, щовикористовується.Результати можнавіддрукувати.

>Імітаційнемоделювання.Наданаможливістьпроводитимодельнийаналіз,досліджуватизвіти врізнихвиглядах. Задопомогоюімітаційногомоделювання можнастворити 100різнихваріантів, атакожвикористовувати його приведенніпостійнихжурналів, котрі легко можна привести допочаткового виду.

>Складаннякошторису. Усистемі передбачене 5варіантів й 10 моделей, щодозволяютьзначноприскоритиввідданих.Можнаскластикошторис длякожноїкомбінаціїдопустимихвимірівобліку. Цеполегшуєоновленнякошторисів йпрогнозів.

>Створюванікористувачемзвіти.Генераторзвітівдозволяєстворювативласнізвіти.Створивши формузвіту,її можназберігати дляподальшоговикористання.Пропонуєтьсянабірстандартнихзвітів (>пробнібаланси,рахункиГоловної книжки, список проводок тощо), щоможуть бутизразками длявласнихзвітів.

>Опція —Консолідація. Модуль дляконсолідаціїдозволяєзводитидочірнікомпанії вгруповірахунки,об'єднуватирізніфінансові рокта до одного, вестинеперервнуконсолідацію, щодозволяєвідображатирахунки віншихкомпаніях,перетворюючивалюти йномерирахунків.

>Опція —Управлінняосновнимизасобами. Задопомогоюданоїопції можнауправлятиосновнимизасобами. У головномуфайліосновнихзасобівзберігаються усідані проактиви,включаючивартість,інформацію пропостачальника,дати йспособипридбання танарахуваннязношення. Цедаєзмогупроводитирізніоперації ізуправлінняосновнимизасобами.

>Інтеграція. МодульГоловна книгаєосновою дляінтеграції ізіншими модулямиScala, атакожпрацювати автономно.

Книжка продажівпризначена длявідстежування рухугрошовоїготівки, дляполіпшення процедурзбираннявиторгу, дляефективногодослідження маркетингу йзбуту. Унійєпідпрограми длявиписуваннярахунків-фактур,удосконаленняплатежів,збираннявиторгу йведеннязвітності ізурахуваннямвідповідноївалютирозрахунків йбалансовоївартості.Можливостіобробкиосновних йстатистичнихданих врозрізізамовниківдозволяютьпроаналізувативласнийринок й розбити його насегменти.Багатовалютність йбагатомовністьсистемидозволяютьпроводититранснаціональніоперації.

Книжказакупівель. Модульзабезпечуєповнупідтримкуповідомлень пропостачальника йпотікплатіжнихоперацій. Цедопомагаєскоординуватиплановупослідовністьзакупівлі йвидачідозволу,дає свободу маневру увиборіспособів платежу,спростити процедуруобліку длярізних ставок ПДВ йподатків із обороту, атакожполегшуєведенняофіційноїзвітності.

>Модуліматеріально-технічногопостачанняScalaзадовольнять усімвимогамбізнесу.Зосередженінавколо модуляОбліку товару,модуліЗамовлення на продажів йОблікзакупівліреалізують усіоперації. Длямайбутньогоаналізуєдостатнійматеріал умодулі Статистика.

Дофункцій, щовиконуються модулямиматеріально-технічногопостачання,відносятьсятакі, якпорядковіномери,відомістьматеріалів,зв'язокзасобіввимірювань ізнаціональнимиеталонами йзагальнізамовлення тапропозиції назакупівлю.Численнісклади йвісімрізнихтипівЗамовлень на продажівзабезпечуютьгнучкість уроботі.Призначеніціни врізних валютах йкалькуляціявитратвиробництвавідповідно дозаданої методикиоцінкидаютьможливістьуправлятиприбутковимистаттями ймаржею.Повністюінтегрований модуль Базіданих маркетингудаєперспективнуінформацію длямайбутньогозбуту товару.

>Управліннявиробництвомєзакінченоюсистемоюплануваннявиробничихресурсів, щозабезпечуєзамовлення.Конфігуратор,об'єднаний із модулемЗамовлення на продажів,допомагаєсправлятися менеджерам ізваріантамиспеціалізованоговиробництва.Користуючисьрозрахункомвиробничихресурсів, можнауправлятироботою йконтролюватирівеньзапасів йпотреби врозширеннівиробничихпотужностей. МодульКалькуляціївитратдопомагаєконтролювативитрати йвстановлюватирозцінки зарізнимипередбачуванимисценаріями.Ефективнореалізується системаоблікувитрат йведення статистикивиробництва.Щоденнепланування можна провестиефективно йгнучко задопомогою модуляКонтролю заторговим залом.Повнаінтеграція ізГоловною книгоюдопомагаєаналізувати роботу, щоведеться, йвиробничівідхилення.

>Управління проектами —цеінтегрованийзасіб дляскладаннякошторису, бюджету,плануванняресурсів й плановогообліку.Гнучка структура проектуScala, щовикористовуєчотирирівні,допомагаєуправляти проектом вміру йогоздійснення йспрямуєувагукористувача нарозв'язанняпроблемнихпитань.Цей модульоб'єднує модульвантажно-розвантажувальнихоперацій із модулемматеріально-технічногопостачання йзабезпечуєпідтримку всіхосновнихаспектівобліку.Шаблони йгнучкізразкирахунків-фактурзроблять роботуменеджерівефективною.

Модульуправліннязамовленнями наобслуговуванняспоживачанадаєширокіможливості дляуправліннядіяльністю в сферіобслуговування, до тогочисліповний контролю надматеріалами й ресурсами. Модульуправліннязамовленнямипризначений дляобробкиданих відсотеньтехнічнихконсультантів, щоперебувають урізнихмісцях таздійснюють якобслуговування навиїзді, то йвнутрішнєобслуговування та забезпечення.Використовуючифункції контракту наобслуговування, можнакористуватисясвоєю базою, правильнооцінюватизамовлення наобслуговування йавтоматичнопланувативиклики наперіодичнетехнічнеобслуговування й ремонт.

МодульScalaPayrllProєзасобом для всіхвідділівкадрів йфінансовихвідділів. Модульзабезпечуєпідтримку всіхетапівпроцесу роботи ізнаймання — від прийому на роботу йвведеннятабелів дорозрахункузаробітної плати,автоматичногоздійсненняплатежів йскладаннястатистичнихзвітів.Повнаінтеграція ізбухгалтерськимоблікомдозволяєзіставлятибюджети йуправлятивитратами.


4. СИСТЕМАУПРАВЛІННЯРЕСУРСАМИПІДПРИЄМСТВАORACLEAPPLICATION

Будучисвітовимлідером вобластіавтоматизаціїпідприємств йвикористовуючисвій более ніждвадцятирічнийдосвід із розробки комплексногопрограмного забезпечення, Oracleпропонуєкомпаніям йорганізаціям всіх сфердіяльностіпрограмнірішення —сімействомодулів OracleApplications,призначене дляствореннякорпоративнихінформаційних систем.

Пакетбізнесу-додатків OracleApplications —це 55інтегрованихпрограмнихмодулів,кожний із якіпредставляєповністюфункціональнірішення вобластіуправління кадрами,фінансами,виробництвом,матеріально-технічнимпостачанням йзбутом. Усукупностімодулідодатків Oracleутворятьмогутню системуділовоїактивності,здатнузадовольнити усівимогисучасногобізнесу йвирішити практичнобудь-якізадачі, що із нимиможестикнутисясучаснепідприємство.

>Першаверсіякорпоративнихбізнесу-додатків OracleApplicationsз'явилася наринку 1989-го р.Вона був результатом более ніж 4-хрічної роботирозробників Oracle поузагальненнюдосвідустворення «>замовних»рішень. Устворенняпершоїверсії було бзалученобіля 200розробників, йкапітальнівитрати наїївипускстановили 5 млн. Унаступномуроціпершимиклієнтами OracleApplications сталибіля 90компаній взахіднійЄвропі й США.Починаючи із 1990 рокукорпорація Oracle проводитипланомірнуполітику порозширеннючасткиготовихрішеньсімейства OracleApplications узагальнійлінійціпродуктівкомпанії.Власнатехнологічна база йпередовітехнічнірішення Oracleроблять пакетготовихдодатків OracleApplicationsнеперевершеною забагатьматехніко-експлуатаційними характеристиками.Багатафункціональність ймасштабністьприкладнихпрограмзабезпечуютьпровідніпозиції Oracle наринкукорпоративнихERP систем.

>ОстанняверсіяRll OracleApplicationsпідтримує 29мов, й насьогоднішній деньклієнтамикорпоративнихдодатків Oracleє понад за 7700організацій йкомпаній в 79країнах світу.ВерсіяR11повністюреалізована вархітектуріІнтернет/Інтранет (>ICA, Internet ComputerArchitecture) й за межі немаєаналогів наринкукорпоративних систем.Трудовитрати Oracle наїїствореннястановили 700людино-років.

>Закладена в OracleApplicationsбібліотекабізнес-моделейузагальнюєсвітовийдосвідуправління врізнихгалузяхпромисловості.Реструктуруваннявиробничихпроцесів підприємства ізвикористанням OracleApplications —цеприбутковий йшвидкий шлях допобудовипродуктивноїсистемиуправліннякомпанієюбудь-якоїсферидіяльності.

>Модульнийпідхід привпровадженні OracleApplicationsдозволяєзамовникупочати ізмінімального наборумодулів йпоступоворозширювати його,доповнюючибазовуфункціональністьсистеми йпозбавляючи віднеобхідностіпридбаннязайвих у даний моментфункціональнихблоків.Існуютьтакігрупимодулів.

>Модулі OracleApplications дляуправлінняфінансами: (OracleFinancials):Головна книга (GeneralLedger),Кредитори (>AccountsPayable),Дебітори (>AccountsReceivable), Рухгрошовихзасобів (>Cash Management),Основнізасоби (>FixedAssets),Фінансовийаналізатор (FinancialAnalyzer).

>Модуліуправлінняматеріальними потоками:Плануванняматеріальнихпотоків (>SupplyChain Management),Управлінняматеріальними запасами (>Inventory Management),Плануванняпостачальників (>SupplierShediiling),Закупівля (>Purchasing),Введеннязамовлень (>OrderEntry),Конфігураторпродукції (>Configuration Management),Послуги (Service Management), Контрольякості (>Quality Management).

>Модулі OracleApplications дляуправліннявиробництвом:Технологічнепроектування (>Engineering),Конфігураторпродукції (>Configuration Management),Специфікації (>Bill ofMaterials),Плануванняматеріальногопостачання (>SupplyChainPlanning),Плануваннявиробництва (>Master ProductionScheduling),Плануваннявиробничихпотужностей (>CapacityPlanning),Управлінняматеріальними запасами (>Inventory Management),Плануванняпостачальників (>SuppliersScheduling),Закупівля (>Purchasing),Незавершеневиробництво (>Work inProcess),Управліннявитратами (>Cost Management), Контрольякості (>Quality Management),Управліннябезперервнимвиробництвом (OracleProcessManufacturing).

>Модулі OracleApplicationsnoуправлінню проектами:Обліквитрат по проектах (ProjectCosting),Виставленнярахунків по проектах (ProjectBilling),Виробництво по проектах (ProjectManufacturing),Облікперсональнихвитрат й години (>Personal andExpenses).

>Розглянемоосновніфункціональніможливості OracleApplications.Посиленнязв'язківміжпідприємством йбізнес-партнерами.

Задопомогою OracleApplicationsкомпаніяможедобитисязначнихполіпшень вроботі ізпостачальниками йзамовниками. Сутьцихполіпшень урозширенніринківзбуту зарахунокзалученняновоїклієнтури йполіпшеннярівняобслуговування ужеіснуючихклієнтів.Замовникиможутьпрацювати ізІнтернетом-додатками Oracle то й працівникикомпанії.ВонисамостійноможутьвідвідуватиІнтернет-сервер підприємства дляотриманнясвіжоїінформації проціни напродукти, щопоставляються, йпослуги, продоступністьноменклатурнихпозицій наскладіготовоїпродукції, длярозміщеннязамовлень напостачання йвідстеженняетапів їхньогопроходження.Клієнтивибирають продукт,який смердотіхочуть,вирішують, чивлаштовує їхньогопоточнаціна йвідразуоформляють своїзамовлення накомп'ютері.Замовленнянапрямупередається складу чикомерційнийвідділ безяких-небудьручнихоперацій.Клієнтотримуєповнийзвіт, щомістить статусзамовлення,якийоновлюється в реальномучасі вміру того, як товарпереміщуєтьсязі складу навідвантаження.

Так само саме,використовуючиІнтернет-додатки OracleApplications,постачальникикомпаніїможутьотримуватиінформацію про потребупідів підприємства вматеріалах йпослугах, йвідповіднокоректувативласніпланипостачання.Наприклад, смердотіможуть матір доступ доінформації провиробничізапасикомпанії. Колікількість наскладіякихосьматеріаліввичерпується,постачальникиможуть завласноюсхемоюорганізувати їхньоговідвантаження й доставку.Цей процесдозволяєзробитипостачальникареальним членомвиробничоїгрупи,скоротитидистанціюміжкомпаніями йзнизитивитратиобохпідприємств.Розподіл іздопомогою OracleApplicationsбізнес-процесів вІнтернет, замежіокремого підприємства,перетворюєелектроннуторгівлю ізінструмента маркетингу вновийефективнийзразокведеннябізнесу.

>ДодаткиCRM (>CustomerRelationships Management) OracleApplicationsєкомплекснимрішенням завданьпобудовипов'язанихбізнес-процесіввсерединікомпанії,орієнтованих на роботу ізклієнтами (продажів, маркетинг,післяпродажнеобслуговування).

Системаінформаційноїпідтримкикерівництва. Oracle BusinessIntelligence System (>OBIS, Системаінформаційноїпідтримкикерівництва)являє собоюнабір із 20Інтернет-прикладнихпрограм,призначених длявідстежування й оперативноговідображення длякерівництванайбільшзначущих, із точкизорууправління,показниківдіяльності підприємства. Системавиконує рольаналітичноїнадбудови надбазовоюсистемоюуправління ресурсами підприємстваERP (>EnterpriseResourcePlanning). Заїїдопомогоюкерівникипідів йвідділівможутьотримуватиоперативнузвітність профункціонуваннясвоїхпідів.OBISавтоматичновиконуєсемафорніфункції,відстежуючизначенняключовихпоказників (>наприклад,поточнуоборотність,дебіторськузаборгованість,рівеньнезнижуванихскладськихзалишків й т. буд.).

>Фінансовийаналіз йпланування.Фінансовийаналізвимагаєнаданняінформації не лишекерівництву підприємства, але й й более широкому паліспівробітників,якимщоднятребаприйматиобґрунтованірішення наосновіоперативних,несуперечливихданих.Фінансовийаналізатор Oracleдозволяє усімуповноваженим особаморганізації провестипошукпотрібноїінформації,деталізуватидані допотрібноїміри йвиводитинегайнорезультати, нечекаючивтручанняспівробітників відділенняавтоматизації чибухгалтерії.Аналізможе бутибудь-якимскладним,оскількизасобиінтерактивнихзапитів Oracleпідтримуютьнеобмеженукількістьаналітичнихзрізів, щонабагатоперевершуєможливостізвичайнихзасобівзвітності.МодуліГоловної книжки йФінансовогоаналізаторадозволяють вестифінансовепланування по схемахзверху вниз,знизу вгору йрозподіленим методом, як на корпоративномурівні, то й нарівні окремихпідів.

>Фінансоваконсолідація. OracleApplicationsволодіє великоюгнучкістю й легкопідтримуєчастізміни, щонерідковідбуваються всучаснихорганізаціях.Зміниорганізаційноїструктури підприємствавідбиваються всистемі задопомогоюРедактораорганізаційноїструктури.Вбудована системаглобальноїконсолідації (>GCS, GlobalConsolidation System)дозволяєзадаватинеобмеженукількість правилконсолідаціїрезультатівгосподарськоїдіяльності йоперативнихбалансівпідприємств нарівні окремихгосподарськихоперацій чизалишків порахунках. Забудь-якоїструктуриорганізаціїдопускаєтьсяавтоматичнаконсолідація окремихгосподарськиходиницьнезалежно відвідмінностей уопераційних валютах, календарях й планахрахунків.

>Управління платежами.Сучасніумовижорсткоїконкуренціївимагаютьвисокоїефективностіоперацій впоєднанні ізпотужнимінструментомуправління.ТіснаінтеграціямодулівЗакупівлі,Кредитори йОсновнізасобиусуваєнеобхідність роботи ізпаперовими документами йнадмірноговведенняданих,оскільки всянеобхіднаінформаціяавтоматичноможеперенаправлятисявсерединісистеми. Дляпідвищенняефективностіопераційзастосовуютьсязасобиавтоматичногоствореннязамовлень напридбання,утриманняподатків йобробкирахунків-фактур таплатежів.Потужністьуправліннядосягається зарахунокбагаторівневогоблокуванняплатежів заінвойсамипостачальників йузгодженнявідфактурованихпостачань задвома,трьома чичотирма параметрами контролю.

>Виставленнярахунків йзбірзасобів. МодульДебіторизабезпечує весьнеобхіднийнабірзасобів дляведеннягосподарськихоперацій,включаючипідтримкунеобмеженихспособівплатежів,облікмісцевих йфедеральнихподатків, атакожвидачуакредитивів. Система OracleApplicationsнадаєможливістьістотноїавтоматизаціїпроцесіввиставленнярахунків йзборудебіторськоїзаборгованості.Наприклад,допускаєтьсяавтоматичнаобробканадходжень ізвикористаннямелектроннихпереказів,векселів тасписання ізрахунку. МодульДебіторівдозволяєвводити оплату завідвантаженітовари чи наданііпослуги безприв'язки додокументіввідвантаження йтоварів.Автоматичнореалізованаможливістьрозподілу оплати, що надійшла покожному товару читоварнійгрупіпропорціональнозаборгованостіклієнта чи заіншими алгоритмами, щозадаютьсякористувачем.

МодульДебіторівпідтримуєпаралельневедення книжки продаж заоплаті й повідвантаженню, дляцілейоподаткування й дляцілейбухгалтерськоговідповідногообліку. Уразімультивалютногооблікувідповіднісумарні йкурсовірізницірозраховуютьсяавтоматично.Гнучкіобліковісхеми йнеобмеженаглибинааналітичногооблікугосподарськихоперацій ізреалізаціїпродукції йпослугдозволяютьістотноспростити процедуруузгодженняданих книжки продаж йподатковихдекларацій порозрахунку ізбюджетів по ПДВ.Гнучка структурарахунківГоловної книжкизабезпечуєнеобхіднуглибинуаналітичногообліку, щодаєможливістьформуватиінформацію врозрізі,необхідному длядостовірноговизначенняподатковоїбази йскладаннязвітності поподатках йіншихобов'язковихфіскальних платежах.

Рухгрошовихзасобів.Інтеграціямодулів Рухугрошовихкоштів,Дебітори,Кредитори йГоловна книгазабезпечуютьповнерішення длямультивалютноговивіряннябанківськихвиписок йуправління рухомгрошовихкоштів нарахункахорганізації.

>Управлінняосновнимизасобами. МодульОсновнізасобипризначений дляорганізації точногооблікумайна,капітальнихвкладень йнематеріальнихактивів підприємства.Йоговикористаннядозволяєпідприємству забезпечитиоптимальнийвибірстратегіїобліку йоподаткуванняосновнихзасобів ізможливістюпаралельногооблікуосновнихзасобів вдекількох стандартахобліку (>наприклад, українських чиміжнародних стандартах).Паралельневеденняосновнихзасобів задвома стандартамивиключаєнеобхідністьдублюванняінформації закарткамианалітичногообліку.Усібухгалтерськіпроведення приопераціях із активами (>оприбуткування, рух, змінувартості,переоцінка,вибуття,переміщення йперепідпорядкування)генеруютьсяавтоматично.

>Управлінняпостачанням йзбутом.Модуліуправлінняпостачанням йзбутомвключаютьбагатофункціональніінтегрованіінструментипланування йвиконання, щооптимізуютьуправлінняпопитом йпропозицією. Каналізбутурозміщуютьзамовлення черезцентрирозподілу, котрі, у своючергу,можутьзадовольнитипопит ізвикористаннямрізнихваріантівпостачання.Додатковаавтоматизаціяпостачання йзбутудосягається зарахунокповноїпідтримкиелектронногообмінуданими ізпостачальниками йзамовниками встандартіED1.

>Плануванняматеріальнихпотоків. МодульПлануванняматеріальнихпотоків Oracleреалізуєсучаснийпідхід доінтеграціїплануваннявиробництва йзбуту. Задопомогоюсписківрозподілу й правилвиборуджерелаодночасновиконуєтьсяплануваннявсієїмережіматеріальнихпотоків, после чогозамовлення навиробництво,поповнення йпридбаннявиписуютьсяавтоматично. МодульЗакупівлідозволяєпокупцямпереглядати каталогипостачальників,передаватипрогнози йзамовлення напридбання, атакожзаздалегідьотримуватиповідомлення пропостачання велектронномувигляді.Крім того, задопомогоюWeb-прикладнихпрограм Oracle,постачальникиотримуютьможливістьпереглядати своївласніпрогнози, домов,рахунки-фактури йплатежі. МодульЗакупівлі OracleApplicationsпідтримуєрізнітипизамовлень,включаючипостійніконтракти.Віндозволяєвідстежуватиісторіїзамовлень накупівлю длязіставленняотриманоїкількості йкількості зарахунком-фактурою. При цьому системаавтоматичноконтролюєстанизапасів на яких складах длявизначенняоптимальноїкількості, щозамовляється.

>Управління запасами.Надійнефункціонуванняматеріальнихпотоківнеможливо безгнучкостіоперацій йточностіоблікузапасів. Модульуправлінняматеріальними запасамидозволяєвизначитискладськіструктури йнеобхідніпараметри длядекількох місцьфізичногозберіганнязапасів.Єможливістьгнучкого контролю по номерахпартій,серійних номерах чи номерахверсій.Облікпартіямивключаєінформаціющодо статусу контролюякості,термінузберігання партії,датизакінченнятермінузберігання, статусу партії, атакожпараметрів партії, котрідодатковозадаються.Точність оперативногооблікускладськихзалишківдосягається зарахунокзастосуваннявибірковоїперіодичноїінвентаризації (ABCаналізу) пографіку, щоавтоматичногенеруєтьсясистемою. Модульуправлінняматеріальними запасами Oracleзабезпечуєточневеденняскладськихзалишків,розподіл йрезервуваннязапасів замісцямизберігання, складах,партіях,підпартіях й статусу контролюякостікількоходиницяхвимірювання. Системаавтоматичноформуєбухгалтерські проводки йзберігаєконтрольнуінформацію заопераціями з запасами (>коригуваннякількості,змінувартості, рухуміжматеріально-відповідальними особами,резервування,видачазі складу увиробництво й т. буд.). При цьомувиключаєтьсядублюванняданихскладського сортовогообліку, закарткамианалітичногообліку йоборотних відомостяхбухгалтерії,оскільки оперативнаінформація, що вводитисякомірником,стаєодночаснодоступною й бухгалтеру.

>Управліннязамовленнями продаж. Модульвведеннязамовленьзабезпечуєефективність йвисокуякістьобслуговуваннязамовників.Кожний каналзбутуможевизначитивласнуполітикуобслуговування для максимальногоприскоренняобробкизамовлень.Наприклад,допускаєтьсявибір політикиціноутворення,кредитної політики, політикизатвердження й доставкизалежно від каналу й конкретногозамовника.Торговіпідиможутьперевірятинаявністьтоварів,розміщуватизамовлення нанаявнізапаси чимайбутнєпостачання чизабезпечуватипостачання ізбудь-якої точки світу.Щобгарантуватиточне йсвоєчаснепостачання,Конфігураторпродукціївиконуєперевіркускладнихконфігурацій передрозміщеннямзамовлень ними. Модульвведеннязамовлень OracleApplicationsпідтримує весь циклреалізаціїготовоїпродукції йпослуг:введення йзмінузамовлень на продажів ізвикористаннямінформації реального години прозапаси на яких складах;генераціювимог навиконаннязамовлень;перевіркукредитноїлініїзамовника й контрольвиконаннявідвантаження;ведення прейскуранту ймножиннихзнижок нарівніоднієїпозиції чивсьогозамовлення;автоматичнеобчисленняплановоїдативідвантаження наосновінеобхідноїдатизамовника йтермінутранспортування;веденняданих ізупакувки йвідвантаження (число упаковок,маса нетто й

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація