Реферати українською » Информатика, программирование » База даних фільмотекі: розробка проекту


Реферат База даних фільмотекі: розробка проекту

>Анотація

>Данийкурсовий проектприсвяченийрозробцібазиданихфільмотеки.Розглянутіоптимальнішляхиїїфункціонування, іздопомогоюрозробленоїбазиданих.

>Роботавиконана наукраїнськіймові на 22 аркушах,містить 6рисунків, 2таблиці та 2додатка.


>ЗМІСТ

 

>ВСТУП.. 4

1Обстеження йаналізфільмотеки. Постановказадачі 5

1.1Обстеженняфункціонуванняфільмотеки. 5

1.2Аналізфункціонуванняфільмотеки. 6

1.3 Постановказадачі 8

2Розроблення проектубазиданихфільмотеки. 9

2.1Розробленняконцептуальноїмоделі 9

2.2Розробленняспецифікаціїпрограмнихмодулів. 9

2.3Розробленнялогічноїмоделібазиданихфільмотеки. 10

2.4Розробкаалгоритмів йграфічнихінтерфейсівпрограми. 11

2.5Розробкафізичноїмоделі 12

2.6Кодування йтестування. 13

3. Результат розробкабазиданихфільмотеки. 14

>Висновки. 15

Списоквикористанихджерел. 16

>Додаток А.. 17

>Додаток У.. 30


>Вступ

Наступного дня добророзвинутакіноіндустрія йякщопорівняти ізминулимироками тоотриматибудь-якийфільм чимультфільм,котрийсподобався нестановитьпроблеми. І тому вдомашнійбібліотеціможезаходитися великакількістьдисків ізфільмами,мультфільмами.

Томупотрібно вестиоблікфільмів таіншудодаткову про нихінформацію. У силувеликоїкількостіфільмівякщо вестицейоблік упаперовомувиді, тоця роботазводиться удоситьрутинну йтрудомістку процедуру. Таким чиномз’являєтьсянеобхідністьякимось чиномавтоматизуватицей процес.Метоюцієїкурсової роботиєполегшеннявведенняоблікуінформації профільм длядомашньогокористування.Шляхом розробки якщостворена базаданих йпрограмнийдодаток, щоавтоматизую процеспошуку завведеними параметрами,допоможеполегшитивведення,корекцію йвидаленняінформації профільми (диски), йдопоможестворюватизвіти.

 Дляреалізаціїпоставленоїзадачі якщовикористанаСКБД MicrosoftAccess 2000.


1      >Обстеження йаналізфільмотеки. Постановказадачі

             1.1Обстеженняфункціонуванняфільмотеки

Убагатьох із насє своябібліотекафільмів, якоюможутькористуватися як ми то йнашізнайомі.Фільмиможутьскладатися іздекількохчастин,зберігатися як на одному то й надекількох дисках чинавіть на одному дискуможезберігатисядекількафільмів. Типносія – CD.

>Інформація профільмиміститься навкладишу до диску, дезазначено

a)Назвафільму.

b)Ім’я (>імена)режисера (>ів).

з)Прізвище (>прізвища)режисера (>ів).

>d)Ім’я (>імена) актора (>ів).

e)Прізвище (>прізвища) актора (>ів).

>f) Жанр .

>Інформація про диск:

a)Назва диску.

b)Зміст диску.

>Вашомузнайомому (>орендатор)потрібенфільмзаданимвище атрибутом.Якщофільм чифільмизнайдені,спочаткунадаєтьсяйомуінформація пронаявність, апотіморендатор,виходячи ізнаданоїінформаціїорендує чи неорендуєдиск/диски.

>Інформація проорендатора:

a)Прізвище.

b)Ім’я.

з) Телефон.

>Якщо дискорендовано, тодізаписується датаоренди в блокнот чи велектронний редактор. 

>Інформація прооренду:

a) Датааренди.

b)Назва диску.

Колі дискповертаєорендатор,записується дата Повернення в блокнот чи велектронний редактор.

>Господаряможецікавити: котріфільмиорендатормає тамав вкористуванні.

Отже, ізвищесказаноговипливаютьтакіпроблеми:

1)Незручністьведеннязаписів профільмах.

2)Знайти потрібенфільмзаймає багато години.

             1.2Аналізфільмотеки

Напідставіобстеженняфункціонуванняфільмотекипроведемоаналіз заметодологієюнотації Йордана увиглядіієрархійдіаграм.Представимо всюінформацію уграфічномувиді задопомогоюдіаграмDFD.Спочаткурозробимодіаграму 0рівня (рис. 1). Тут представленовзаємодіюзовнішніхсутностей длявирішенняпоставленоїзадачі..

                         Інформація відорендатораІнформація профільм відвласника

                                                                                                    

                                                                                                    Інформація про диск        

                                   Запит за атрибутом

                               Інформація профільморендадисків

                                                                                                  Звіт проорендовані диски

Малюнок 1 –DFDнульовогорівняфункціонуванняфільмотеки.

>ДеталізуємоосновніпроцесиDFD 0рівня, щопредставлені на малюнку 2. НаDFD Першогорівняз‘являтьсянаступніпроцеси:

>Адміністрування диску

>Адмініструванняфільму

>Реєструванняорендатора

>Реєструванняоренди

>Формуваннязапиту

>Формуваннязвіту

Малюнок 2 –DFD Першогорівняфункціонуванняфільмотеки.

>Далірозробимотаблицювідповідностіпотоківданих із 0 по 1рівні (дивуйсятаблицю 1).

0-ї >рівень

1-ї >рівень

>Атрибуті

>Запит за атрибутом >Запит за атрибутом >Назва
Жанр
>Іменаакторів
>Іменарежисерів
>Фаміліїакторів
>Фаміліїрежисерів
>Інформація відорендатора >Інформація проорендатора >Фамілія
>Ім’я
Телефон
>Інформація профільм >Назва >Назва
Жанр Жанр
>Інформація проакторів >Іменаакторів
>Фаміліїакторів
>Інформація прорежисерів >Іменарежисерів
>Фаміліїрежисерів
>Інформація профільм відвласника >Назва >Назва
Жанр Жанр
>Інформація проакторів >Іменаакторів
>Фаміліїакторів
>Інформація прорежисерів >Іменарежисерів
>Фаміліїрежисерів
>Інформація про диск >Назва диску >Назва диску
>Зміст диску >Зміст диску
>Звіт проорендовані диски >Звіт проорендовані диски >Назвафільму
>Фаміліяорендатора
>Ім’яорендатора
Телефонорендатора
Датаоренди
>Орендадисків >Інформація прооренду диска Датаоренди
>Інформація про Повернення Дата Повернення
>Інформація проорендатора >Фамілія
>Ім’я
Телефон

     >Таблиця 1 –Атрибутипотоків 0 - 1рівнів

             1.3 Постановказадачі

>Ціллюданої роботиє ефективногозберіганняінформації профільмах та дисках. Для цого якщорозроблена базаданих йпрограмне забезпечення, якуповинне забезпечитинаявністьсильноїпошуковоїсистеми, задопомогоюякої укороткі рядки можна знайтипотрібну намінформацію.

>Ця базаданих йпрограмне забезпеченняповинні забезпечитикористувача такимиможливостями : ·

–пошукфільму повведених параметрах :

· поназвіфільму

· попрізвищу актора

· поімені актора

· попрізвищурежисера

· поіменірежисера

· за жанром ; ·

–формуватизвіт провидані диски (комувиданий диск, коливиданий диск);

–формуватизвіт постатистиціоренди;

–реєструватиклієнта;

–реєструвати диск;

–реєструватиоренду диска.

ДляреалізаціїпоставленоїзадачінеобхідновикористатиСКБД MicrosoftAccess 2000.

>Вимоги доапаратноїчастини :

–процесор Pentium 1000 MHz чи понад;

– 32MbVideocard чи понад.

>Вимоги допрограмноїсумісності :

– 100Mbвільногомісця.

– Windows XP, 2000;

–Offise 2003 ;

– 64MbОЗП.

>Вимоги допрограмноїдокументації :

–інструкціякористувача.

2    >Розроблення проектубазиданихфільмотеки

             2.1Розробкаконцептуальноїмоделі

>ВраховуючианалізфункціонуванняфільмотекибудуємодіаграмупотоківданихERD (дивуйся малюнок 5).

Малюнок 5 -ERDфункціонуванняфільмотеки

          2.2Розробленняспецифікаціїпрограмнихмодулів

>Післяаналізу йз’ясування всіхпроцесів йфункцій, можнавизначитипрограмний склад.

Форма «Меню»відкривається припершому запускубазиданих йєосновою, ізнеї можнавикликатибудь-якупідлеглу форму задопомогоюспеціальнихклавіш. Зцієїформи миможемо перейти наформи «Диск», «Фільм», «Актор» й «Режисер», «Запити», «Орендар », «Оренда диска ».

Уформі «Диск» миможемо запровадити:назвуфільму(ів),назву диску,автоматичнозгенерується код диска.

Уформі «Фільм» миможемо запровадити:назвуфільму,назву жанру,прізвища таім’яакторів,прізвища таім’ярежисерів таавтоматичнозгенерується кодфільму.

  Уформі «Актор» миможемо запровадитипрізвище таім’яактора(ів),автоматичнозгенерується код актора.

  Уформі «Режисер» миможемо запровадитипрізвище таім’ярежисера(ів),автоматичнозгенерується кодрежисера.

Форма «Запити»маєможливістьоброблюватитакізапити:

·запит пропошукфільму по йогоназві

·запит пропошукфільму попрізвищу актора

·запит пропошукфільму поімені актора

·запит пропошукфільму попрізвищурежисера

·запит пропошукфільму поіменірежисера

·запит пропошукфільму за жанром.

>Відповідно, націзапити увідповідь миотримуємозвіти попитанню, щозацікавило.

Уформі «Орендар»вхіднимиданими якщопрізвище йім’яорендатора та телефон,автоматичнозгенерується кодорендатора.

Уформі «Оренда диска»вхіднимиданими якщопрізвище йім’яорендатора,назва диску та миможемо запровадити датуоренди та дату Повернення.

2.3Розробленнялогічноїмоделібазиданихфільмотеки

>Перейдемо до розробкилогічноїмоделібазиданих,враховуючипредставленувищеERD.Кожній ізсутностей наERDвідповідатиметаблицябазиданих. Структурацихтаблиць із вказаннямзв‘язкуміж ними представлена на малюнку 6.

 

Малюнок 6 –>Логічна модельбазиданихфункціонуванняфільмотеки.

2.4Розробкаалгоритмів йграфічнихінтерфейсівпрограми

>Головна форма «Меню»складається із такі форми :

a) форма «Оренда диска»оформляєоренду диску.Має поля : «Прізвище орендаря», «Ім'я орендаря», «Дата оренди», «Дата повернення». Атакож кнопкувиходу ізформи.

b) форма «Фільм» -адмініструєфільм.Має поля: «Назва», «Жанр». Атакожпідпорядкованіформи: «Режисер» та «Актор».Має кнопки «Новий жанр», «Додати режисера», «Додатиактера»та кнопкавиходу ізформи, яківідкриваютьформи «Жанр», «Режисер», «Актор»відповідно.

з) форма «Диск» -адмініструє диск.Має полі «Назва»,підпорядкованутаблицю «Фільм».Має кнопкивиходу ізформи та «Новий фільм», щовідкриває форму «Фільм».

>d) форма «Актор» -адмініструє нового актора.Має поля: «Прізвище», «Ім'я» та кнопкавиходу ізформи.

e) форма «Режисер» -адмініструє новогорежисера.Має поля: «Прізвище», «Ім'я» та кнопкавиходу ізформи.

>f) форма «Орендар» -адмініструє новогоорендатора.Має поля: «Прізвище», «Ім'я», «Телефон» та кнопкавиходу ізформи.

g) форма «Запити» -включає у собі кнопки «під назвою фільму», «за жанром», «під назвою актора», «на прізвище актора», «під назвою режисера», «на прізвище Режисера» та кнопкувиходу ізформи.

2.5Розробкафізичноїмоделі

>Згіднорозробленого упроектнійчастинілогічноїмоделірозробимофізичну модель. Для цогозамінимоабстрактніназвиполів на тих, що будуть вбазіданих тавкажеморозмірністьполів там, деценеобхідно. Так як базаданихрозробляється у MicrosoftAccess 2000,імена уфізичній йлогічній базах будутьоднакові.Фізична модельбазиданих представлена натаблицях 2.

>Таблиця 2-Фізична модельтаблиць

Ім'я поля Тип Формат поля

Ключ

вЛМ

Ключ

вФМ

>Индек-сация >Обяз. полі Примітка

Режисер

>Код_Режиссера лічильник довше ціле >PK так так
>Фам_Режиссера текстовий немає >IK так
>Имя_Режиссера текстовий немає >IK так

Фільм

Код_ Хвільма лічильник довше ціле >PK так так
>Код_Жанра числової довше ціле >FK так так
>Назв_Фильма текстовий немає >IK так

Актор

Код_Актера лічильник довше ціле >PK так так
>Фам_Актера текстовий немає >IK так
>Имя_Актера текстовий немає >IK так

Диск

Код_Диска лічильник довше ціле >PK так так
>Назв_Диска текстовий немає так

Жанр

>Код_Жанра лічильник довше ціле >PK так так
>Назв_Жанра числової довше ціле немає так

Орендар

>Код_Арендатора лічильник довше ціле >PK так так
>Фам_Арендатора текстовий немає >IK так
>Имя_Арендатора текстовий немає >IK так
>Тел_Арендатора числової ціле немає так

Фільми_Режисери

>Код_Режиссера числової довше ціле >PK,FK1 так так
>Код_Фильма числової довше ціле >PK,FK2 так так

Фільми _Актори

>Код_Актера числової довше ціле >PK,FK1 так так
>Код_Фильма числової довше ціле >PK,FK2 так так

>Диск_Фильм

>Код_Диска числової довше ціле >PK,FK1 так так
>Код_Фильма числової довше ціле >PK,FK2 так так

Оренда диска

>Дата_Аренди >дата/время >PK так так
Код_Диска числової довше ціле >PK,FK1 так так
>Код_Арендатора числової довше ціле >PK,FK2 так так
>Дата_Возврата >дата/время немає немає

>Післяскладенняфізичноїмоделіданих можназробититаківисновки:

·Відсутнівідмінності в схемахміжфізичною талогічною моделями

· Упроцесі роботи бувдосягнутатретя нормальна форма

· Приоцінціякостіструктурибазиданиханомалії не буливиявлені.

 2 .6  >Кодування й >тестування

>Текстипрограмного кодунаведені удодатку А.

>Згіднорозробленій впроектнійчастинілогічноїмоделі бувстворена йзакодована базаданихфільмотеки.Інструкціякористувачазнаходиться удодатку Б.

Притестуванні роботиБД буливиконанітакі дії:

a)Запущена базаданих шляхомвідкриття головноговікна «Меню».

b)Адміністрованодекількафільмів, шляхомнатиснення кнопки «Реєстрація фільму» тазаповненняполів «Назва», «Жанр» (буввибранийзі списку).Режисер таактори буливибранізі списку.Всідані булиуспішнододані дотаблиць.

з)Було введено добазиданих новихакторів тарежисерів, шляхомнатиснення кнопок «Додати актора», «Додати режисера» тазаповненняполів «Ім'я» та «Прізвище».Всідані булиуспішнододані дотаблиць «Актор» та «Режисер».

>d)Адміністрованодекількадисків, шляхомзаповнення поля «Назва» тадоданнямфільмівзі списку.

e)Буввиконанийзапит за жанром, шляхомнатиснення кнопки «Запит за жанром» ізвікна «Вибір запитів». Результатамизапиту буввиведенатаблиця ізназвамифільмів на дискузаданого жанру.Всівиведеніданівідповідаютьданим ізтаблиці.

>Під годинутестуванняаномалійвиявлено не було б.

3    Результат розробкабазиданихфільмотеки

Урезультаті розробки бувстворена базаданих зпрограмнимдотатком дляфільмотеки.Інструкціякористувачазнаходиться удодатку Б.

>Вимоги доапаратноїчастини :

–процесор Pentium 1000 MHz чи понад;

– 32MbVideocard чи понад.

>Вимоги допрограмноїсумісності :

– 100Mbвільногомісця.

– Windows XP, 2000;

–Offise 2000, 2003 ;

– 64MbОЗП.


>Висновки

>Створена базаданих максимальнополегшує роботуведеннязаписів профільми та диски, зарахуноквикористаннязручнихекранних форм йможливостішвидкогопошуку вбазіданихтієї чиіншоїінформації,наприклад,пошукпотрібногофільму заназвою, запрізвищемакторів, що уньомуграють чи запрізвищемрежисерів . Дляреалізаціїданоїпрограми буввикористанаСКБД MicrosoftAccess 2000.

>Впровадженнярозробленоїсистеми дозволити підвищитикількістьорендаторів, атакожнадаємеханізм дляреагування назміни, щовідбуваються.

Уході розробки роботи мивирішилинаступнізадачі:

-аналізпредметноїобласті

- розробкаконцептуальної,логічної йфізичноїмоделі

-виконаннязапитів,форми,звіти таінше.


Списоквикористанихджерел

1. Бази даних: навчальний курс.– М.: ТОВ «Видавництво АСТ», 2001.–504 з.

2.Конспектлекцій.  

3. MICROSOFTACCESS 2000 навчальний курс.–C.-П.: «>ПИТЕР», 2002.–512 з.


>Додаток А

СхемаБД


>Програмний код :

>Form_Диск

>OptionCompareDatabase

>PrivateSubForm_Load()

EndSub

>PrivateSubNew_film_Click()

>OnErrorGoToErr_New_film_Click

    >DimstDocNameAsString

    >DimstLinkCriteriaAsString

    >stDocName =ChrW(1060) &ChrW(1080) &ChrW(1083) &ChrW(1100) &ChrW(1084)

    >DoCmd.OpenFormstDocName, , ,stLinkCriteria

>Exit_New_film_Click:

    >ExitSub

>Err_New_film_Click:

    >MsgBoxErr.Description

    >ResumeExit_New_film_Click   

EndSub

>PrivateSubДиск_Фильм_Enter()

EndSub

>PrivateSubКнопка16_Click()

>OnErrorGoToErr_Кнопка16_Click

    >DoCmd.Close

>Exit_Кнопка16_Click:

    >ExitSub

>Err_Кнопка16_Click:

    >MsgBoxErr.Description

    >ResumeExit_16_Click   

EndSub

>PrivateSubКод_Диска_BeforeUpdate(CancelAsInteger)

EndSub

>Form_Фільм

 

>OptionCompareDatabase

>PrivateSubForm_Load()

EndSub

>PrivateSubNew_Producer_Click()

>OnErrorGoToErr_New_Producer_Click

   DimstDocNameAsString

   DimstLinkCriteriaAsString

   stDocName =ChrW(1056) &ChrW(1077) &ChrW(1078) &ChrW(1080) &ChrW(1089) &ChrW(1089) &ChrW(1077) &ChrW(1088)

   DoCmd.OpenFormstDocName, , ,stLinkCriteria

>Exit_New_Producer_Click:

   ExitSub

>Err_New_Producer_Click:

   MsgBoxErr.Description

   ResumeExit_New_Producer_Click   

EndSub

>PrivateSubNew_Actor_Click()

>OnErrorGoToErr_New_Actor_Click

   DimstDocNameAsString

   DimstLinkCriteriaAsString

   stDocName =ChrW(1040) &ChrW(1082) &ChrW(1090) &ChrW(1105) &ChrW(1088)

   DoCmd.OpenFormstDocName, , ,stLinkCriteria

>Exit_New_Actor_Click:

   ExitSub

>Err_New_Actor_Click:

   MsgBoxErr.Description

   ResumeExit_New_Actor_Click

EndSub

>PrivateSub23_Click()

>OnErrorGoToErr_23_Click

   DoCmd.Close

>Exit_23_Click:

   ExitSub

>Err_23_Click:

   MsgBoxErr.Description

   ResumeExit_23_Click

   

EndSub

>PrivateSub25_Click()

>OnErrorGoToErr_25_Click

   DimstDocNameAsString

   DimstLinkCriteriaAsString

   stDocName =ChrW(1046) &ChrW(1072) &ChrW(1085) &ChrW(1088)

   DoCmd.OpenFormstDocName, , ,stLinkCriteria

>Exit_25_Click:

   ExitSub

>Err_25_Click:

   MsgBoxErr.Description

   ResumeExit_25_Click   

EndSub

>PrivateSubНазв_Фильма_Exit(CancelAsInteger)

>IfIsNull(Назв_Фильма)ThenMsgBox (">Незаполненое полі")

EndSub

Кодзапитів :

Актор ім'я Запит

>SELECTАктер.Фам_Актера,Актер.Имя_Актера,Фильм.Назв_Фильма,Жанр.Назв_Жанра

>FROM (ЖанрINNERJOIN ФільмONЖанр.Код_Жанра =Фильм.Код_Жанра)INNERJOIN (АкторINNERJOIN [Фільми _Актори]ONАктер.[Код_Актера] = [Фільми _>Актери].Код_Актера)ONФильм.[Код_ Хвільма] = [Фільми _>Актери].Код_Фильма

>WHERE (((>Актер.Имя_Актера)=[Имя актора]));

Акторфам Запит

>SELECTАктер.Фам_Актера,Актер.Имя_Актера,Фильм.Назв_Фильма,Жанр.Назв_Жанра

>FROM (ЖанрINNERJOIN ФільмONЖанр.Код_Жанра =Фильм.Код_Жанра)INNERJOIN (АкторINNERJOIN [Фільми _Актори]ONАктер.[Код_Актера] = [Фільми _>Актери].Код_Актера)ONФильм.[Код_ Хвільма] = [Фільми _>Актери].Код_Фильма

>WHERE (((>Актер.Фам_Актера)=[Фамилия актора]));

Запит за жанром

>SELECTФильм.Назв_Фильма,Жанр.Назв_Жанра,Диск.[Назв_Диска]

>FROM (ЖанрINNERJOIN ФільмONЖанр.Код_Жанра=Фильм.Код_Жанра)INNERJOIN (ДискINNERJOINДиск_ФильмONДиск.[Код_Диска]=Диск_Фильм.Код_Диска)ONФильм.[Код_Фильма]=Диск_Фильм.Код_Фильма

>WHERE (((>Жанр.Назв_Жанра)=[Название жанру]));

Режисер ім'я Запит

>SELECTРежиссер.Фам_Режиссера,Режиссер.Имя_Режиссера,Фильм.Назв_Фильма,Жанр.Назв_Жанра

>FROM (ЖанрINNERJOIN ФільмONЖанр.Код_Жанра =Фильм.Код_Жанра)INNERJOIN (РежисерINNERJOINФильми_РежиссериONРежиссер.Код_Режиссера =Фильми_Режиссери.Код_Режиссера)ONФильм.[Код_ Хвільма] =Фильми_Режиссери.Код_Фильма

>WHERE (((>Режиссер.Имя_Режиссера)=[Имя режисера]));

 

 

Режисерфам Запит

>SELECTРежиссер.Фам_Режиссера,Режиссер.Имя_Режиссера,Фильм.Назв_Фильма,Жанр.Назв_Жанра

>FROM (ЖанрINNERJOIN ФільмONЖанр.Код_Жанра =Фильм.Код_Жанра)INNERJOIN (РежисерINNERJOINФильми_РежиссериONРежиссер.Код_Режиссера =Фильми_Режиссери.Код_Режиссера)ONФильм.[Код_ Хвільма] =Фильми_Режиссери.Код_Фильма

>WHERE (((>Режиссер.Фам_Режиссера)=[Фамилия режисера]));

Фільм Запит

>SELECTФильм.Назв_Фильма,Жанр.Назв_Жанра

>FROM ЖанрINNERJOIN ФільмONЖанр.Код_Жанра =Фильм.Код_Жанра

>WHERE (((>Фильм.Назв_Фильма)=[Название фільму]));

>Додаток У

                                        >Інструкціякористувача.

При запускуданогопрограмного продуктуавтоматичноз’являється «Меню» (малюнок 1).

Малюнок 1 –вікно «Меню»

Кнопка «Реєстрація диска»дозволяєадмініструвати диск (рис 2), шляхомзаповненя поля «Назва» тавиборуфільму чифільмів на дискзі списку,якщо немаєнеобхідногофільму, його можнадобавити до списку шляхомнатиснення кнопки «Новий фільм» -відкриєтьсявікно «Фільм» (рис 3).Заповнюємо поля «Назва», «Жанр»вибираємозі списку чидодаємоновий жанр задопомогоюнатиснення кнопки «Новий жанр».Вибираєморежисерів таакторівзі списку,якщопотрібногорежисера чи актора над списку,додаємо його задопомогоюнатиснення кнопок «Додати режисера» (рис 5), «Додати актора» (рис 4)відповідно.

Задопомогоюнатискання кнопок «Запити», «>Простмотр звіту», «Реєстрація орендаря» і «Оформити оренду»здійснитипошук зазаданими параметрами (рис 6),адмініструвати новогоорендатора (рис 7),отриматизвіт про тих диски, якімає чимаворендатор (рис 8), таоформитиоренду диску чидисківорендатором (рис 9).


 


Схожі реферати:

Навігація