Реферати українською » Информатика, программирование » Антівірусна программа "Kaspersky Аntivirus Personal 5.0"


Реферат Антівірусна программа "Kaspersky Аntivirus Personal 5.0"

 

>Волинськийдержавнийуніверситет

ім.ЛесіУкраїнки


Факультет

>післядипломноїосвіти


>Реферат

на задану тему:

>Антивіруснапрограма

 >KasperskyАntivirusPersonal 5.0


>Виконав

студент ФПО

Ващук Богдан


>Луцьк2004р.

 

План:

  1. >Вступ
  2. >Призначенняпрограмного продукту.
  3. >Основніфункціональніможливості.
  4. >Перелікрозв’язуваних задопомогоюпрограмного продукту завдань.
  5. >Вимоги доапаратного тапрограмного забезпечення.
  6. >Основніприйоми.
  7. >Висновок.

 

>Антивіруснапрограма

 „>KasperskyАntivirusPersonal 5.0”

 

1.                         >Комп'ютернівіруси йшкідливіпрограми.

 

>Комп'ютернимвірусомназиваєтьсяпрограма (>деякасукупністьвиконуваногокоду/інструкцій), щоздатнастворювати своїкопії (необов'язковоцілкомспівпадаючі ізоригіналом) йвпроваджувати їхнього урізніоб'єкти/ресурсикомп'ютерних систем,мереж й т.д. безведенакористувача. При цьомукопіїзберігаютьздатністьподальшогопоширення.

Ззбільшеннямкількості людей, щокористуютьсякомп'ютером, йможливостейобмінуміж нимиданими поелектроннійпошті й черезінтернетзрослазагрозазараженнякомп'ютеравірусами, атакожпсування чирозкраданняінформаціїіншимишкідливимипрограмами.

>Щоб знаті,якого родунебезпекиможутьзагрожувати вашимданим,корисновзна-ти, котрібуваютьшкідливіпрограми й як смердотіпрацюють. Уціломушкідливіпрограми можнарозділити нанаступні трикласи:Щоб знаті,якого родунебезпекаможезагрожу-вати вашимданим,корисновзнати, котрібуваютьшкідливіпрограми й як смердотіпрацюють.  

Уціломушкідливіпрограми можнарозділити нанаступні трикласи:

·           >Черв'яки - данакатегоріяшкідливихпрограм для поширеннявикористовуємережніресурси.Назва цого класу був данавиходячи зздатностічерв'яків ">переповзати" ізкомп'ютера накомп'ютер,використовую-чимережі,електроннупошту йіншіінформаційніканали.Такожзавдяки цьомучерв'якиволодіютьвиключновисокоюшвидкістю поширення.

>Черв'якипроникають накомп'ютер,вичисляютьмережніадресиіншихкомп'юте-рів йрозсилають зацими адресами своїкопії.Кріммережних адресу частовико-ристовуютьсяданіадресної книжкипоштовихклієнтів.Представники цого класушкідливихпрограмінодістворюютьробочіфайли на дискахсистеми, але йможутьвзагалі незвертатися доресурсівкомп'ютера (завиняткомоперативноїпам'яті).

·           >Віруси -програми, котрізаражаютьіншіпрограми -додають у якихсвій код,щоботриматиуправління при запускузараженихфайлів. Цепростевизначеннядаєможливістьвиявитиосновнудію,виконуванувірусом - >зараження.Швидкість поширеннявірусівдещонижче, ніж учерв'яків.

·           >Троянськіпрограми -програми, котрівиконують накомп'ютерахнесанкціонованікористувачем дії,тобтозалежно віддеяких умівзнищуютьінформацію на дисках,приводять систему до ">зависання",крадутьконфі-денційнуінформацію й т.д.Данийкласшкідливихпрограм неєвірусом втрадиційномурозумінні цоготерміну (>тобто незаражаєіншіпрограми чидані);троянськіпрограми нездатнісамостійнопроникати накомп'ютери йрозповсюджуютьсязловмисниками подвиглядом ">корисногопрограмного забезпечення". При цьому школа, що наноситися ними,може у багаторазівперевищувативтрати відтрадиційноївірусної атаки.

>Останнім годиноюнайпоширенішими типамишкідливихпрограм, щопсуютькомп'ю-тернідані, стали >черв'яки.Далі попоширеностіслідують >віруси й >троянськіпрограми.Деякішкідливіпрограмисуміщають всобі характеристики двох чинавітьтрьох ізперерахованихвищекласів.

>Основнимиджерелами поширенняшкідливихпрограмєелектроннапошта йінтернет,хочазараженняможетакожвідбутися через дискету чи CD-диск.Цяобстави-назумовлюєзсувакцентівантивірусногозахисту ізпростихрегулярнихперевіроккомп'ютера наприсутністьвірусів наскладнішу завданняпостійногозахистукомп'ютера відможливогозараження.

>Далі якпозначеннявірусів,троянськихпрограм йчерв'яків мивикористовуватимемотермін ">вірус". Акцент наконкретний видшкідливоїпрограмиробитиметься лише уразі колиценеобхідне.

2.  >АнтивірусКасперськогопризначений дляантивірусногозахиступерсональнихкомп'ютерів, щопрацюють подкеруваннямопераційноїсистеми Windows.Цяпрограмає детектором тафагомодночасно йпризначена длявиявлення йлікуванняпрограм, котрізараженівідомими типамивірусів.Крім тогопрограмаміститьевристичнийаналізатор,який,базуючись назагальних відомостях прохарактерис-тики тавластивостівірусів,дозволяєінколизнаходитинові,невідоміїйекземпля-ри.

3.   >АнтивірусКасперськоговиконуєнаступніфункції:

·    >Захист відвірусів йшкідливихпрограм -виявлення йзнищенняшкідливихпрограм, щопроникають череззмінні йпостійніфайловіносії,електроннупошту йпротоколиІнтернету.Можнавиділитинаступніваріанти роботипрограми (смердотіможутьвикористовуватися якокремо, то й всукупності):

>o  >Постійний захисткомп'ютера -перевірка всіхоб'єктів щозапус-каються йвідкриваються, йоб’єктів, щозберігаються накомп'ютері, наприсутністьвірусів.

>o  >Перевіркакомп'ютера завимогою -перевірка йлікування якусьогокомп'ютера вцілому, то й окремихдисків,файлів чикаталогів.Такуперевірку ві можетезапускатисамостійно чинастроїтиїїрегулярнийавтоматичний запуск.

·    >Відновленняпрацездатності послевірусної атаки.Повнаперевірка йлікування ізрекомендованимиекспертамиЛабораторіїКасперського настройкамидозволяє вамвидалитиусівіруси, щовразиливашідані привіруснійатаці.

·    >Перевірка йлікуваннявхідної/вихідноїпошти -аналіз наприсутністьвірусів йлікуваннявхідноїпошти доїїнадходження впоштовускриньку йвихіднупошту врежимі реального години.Крім того,програмадозволяєперевіряти йлікуватипоштовібазирізнихпоштовихклієнтів завимогою.

·    >Відновленняантивірусних баз йпрограмнихмодулів -поповненняантивірусних базінформацією проновівіруси йспособилікуваннязаражених нимиоб'єктів, атакожвідновленнявласнихмодулівпрограми.Відновленнявиконується зсерверіввідновленьЛабораторіїКасперського чи ізлокально-го каталогу.

·    >Рекомендації ізнастроюванняпрограми йроботі із нею -поради відекспертівЛабораторіїКасперського, щосупроводжують вас упроцесі роботи ізАнтивірусомКасперського , йнастроювання, щорекомендуються,відповідному оптимальномуантивірусномузахистові.

Увипадкувиявленнязаражених чиможливозараженихфайлів, колиантивіруснібази необновляються критичнодовгийтермін, чи коли давно вже непроводиласяповнаперевіркакомп'ютера, у головномувікніАнтивірусуКасперськогозавжди можназнайтирекомендації повиконанню тихий чиіншихдій йобґрунтування дляїхньогоздійснення.Відразу после установки продукту й його запускунабираютьсилинастроюванняантиві-русногозахисту, щорекомендуютьсяекспертами.

·    Карантин -поміщенняоб'єктів,можливозараженихвірусами чиїхнімимодифікаціями, успеціальнебезпечнесховище, де їхнього можналікувати,видаляти,відновлювати увихідний каталог, атакожвідправлятиекспертамЛабораторіїКасперського надослідження.Файли накарантинізберігаються вспеціальномуформаті й непредставляютьнебезпеки.

·    >Формуваннязвіту -фіксування всіхрезультатів роботиАнтивірусуКасперського узвіті.Докладнийзвіт прорезультатиперевіркивключаєзагальну статистику поперевіренихоб'єктах,зберігаєнастроювання, ізякими буввиконана та чиінша завдання, атакожпослідовністьперевірки іобробки шкірногооб'єктаокремо.Звітформується й за результатамивідновлень.

4.   >Версія 5.0АнтивірусуКасперськогодещовідрізняється відпопередньоїверсії 4.5наступними завданнями:

·    >Веденняінформаційноїбази поперевіренихоб'єктах.АнтивірусКасперськоготепер неперевіряє повторно тихоб'єкти, що булипроаналізовані под годинупопередньоїперевірки й із тихийпір незмінилися, не лише припостійномузахисті, але й й приперевірці завимогою.Така організація роботипомітнопідвищуєшвидкість роботипрограми.

·    >Перевірка йлікуваннявхідної тавихідноїпоштидовільноїпоштовоїсистеми, >приймаючоїпошту попротоколі >POP3 йвідправляючоїпоштовіповідомлення попротоколі >SMTP. Упопереднійверсіїантивірусний захистпоштизабезпечувався лише дляпоштовихпрограм,сумісних із MicrosoftExchange.

·    >Лікуваннязараженихархівів.АнтивірусКасперськогоPersonalдозволяєлікуватизараженіфайли вархівахтипів >zip, >arj, >cab, >rar. Упопереднійверсіїпрограма дозволяла лишевиявлятизараженіфайли вархівах йлікуватизараженіоб'єкти вzip-архівах.

·АнтивірусКасперського >перевіряєархіви, що >саморозпаковуються, але й нелікує їхні.

·    >Простийінтерфейс. Продуктявляє собою однупрограму, в тієї годину якпопередняверсія продуктускладалася із наборупрограм,кожна із яківиконувала однуфункціюантивірусногозахисту.Новийпідхіддозволивдомогтисяпростоти взвертанні йкеруванніусіманайбільшважливимифункціямиантивірусу.Тепер,наприклад, можнавстановлюватирівеньантивірусногозахисту не шляхомредагуваннянастроювань, авикористовуючи шкалурівнів йповзунок.

·    >Рекомендовані настроювання йпорадиекспертів. Дляспрощення роботи ізпрограмою вданійверсії продукту зазамовчуваннямустановленірекомендованіекспертамиЛабораторіїКасперськогонастроювання.Немаєнеобхідностінастроювати продукт перед йоговикористанням. Уситуаціях, колиантивірусний захист установлень нанизькомурівні,програмавидаєвідповіднеповідомлення йпропонуєрізніваріантипідвищеннярівнязахисту.

·    >Продовженняліцензії навикористання продукту.АнтивірусКасперськоговер-сії 5.0дозволяєустановлюватиліцензійний ключ,продовжувати тім самимліцен-зію навикористання продукту.

·    >Відправкаоб’єктів наекспертизу вЛабораторіюКасперського. Уданійверсії можнавідправляти длядослідження вЛабораторіюКасперськогоможливозараженіоб'єкти,виявленіАнтивірусомКасперського, атакожфайли, котрієпідозрілими назараження.

·    >Забороненовидаленнязараженихскладенихоб'єктів. Уданійверсії не можнавидалитизараженіскладеніоб'єкти (>архіви,поштовібази,файлипоштовихформатів) задопомогоюАнтивірусуКасперського. Однак як йраніше можнавидалитикожен із їхніокремо .Винятокскладаютьархіви, щосаморозпаковуються.

>Основнізадачірозв’язувані задопомогоюАнтивірусуКасперського:

1.Автоматичнерегульованеоновленняантивірусних баз йпрограмнихмодулів черезІнтернет.

2.Повнаперевіркакомп’ютера.

3.Перевірка окремихоб’єктів.

4.Перевірказміннихносіїв(дискет,CD-дисків,…)

5.Перевіркаелектронноїпошти.

6.Змінарівнівзахистукомп’ютера відвірусів.

7.Знаходження йлікуваннявідомихтипіввірусу.

8.Виявленняневідомихекземпляріввірусу.

9.Відправказапитів уЛабораторіюКасперського.

10.Відправкапідозрілихфайлів йоб’єктів уЛабораторіюКасперського дляаналізу.

11.Поміщенняфайлів на карантин, йвийманняфайлів з карантину.

12.Перевіркакоректності роботиАнтивірусу(вірус-тест)

13. Налаштуваннязвуковихоформлень.

14.Відключення йвключенняперевіркипошти,сценаріїв йіншихоб’єктів.

15.Включення йвиключенняАнтивірусуКасперського.

 

5. Для нормальногофункціонуванняАнтивірусуКасперськогопотрібнощобапаратне йвідповіднепрограмне забезпеченнякомп'ютеравідповідалоперерахованимнижчевимогам.

>Загальнівимоги:

· 50 МБвільногомісця нажорсткому диску;

·CD-ROM-пристрій (для установкиАнтивірусуКасперського із компакт-диска).

· Microsoft Internet Explorerверсії 5.5 (длявідновленняантивірусних баз йпрограмнихмодулів черезІнтернет)

Windows 98:

·процесор Intel Pentium 133 МГц чивище;

· 32 МБоперативноїпам'яті.

 

WindowsME:

·процесор Intel Pentium 150 МГц чивище;

· 32 МБоперативноїпам'яті.

WindowsNTWorkstation 4.0 (ServicePack6a):

·процесор Intel Pentium 133 МГц чивище;

· 32 МБоперативноїпам'яті.

Windows 2000 Professional (ServicePack 2 чивище):

·процесор Intel Pentium 133 МГц чивище;

· 64 МБоперативноїпам'яті.

Windows XP HomeEdition чи XP Professional (ServicePack 1 чивище):

·процесор Intel Pentium 300 МГц чивище;

· 128 МБоперативноїпам'яті.

6. Установка продукту накомп'ютер

 ЩобвстановитиАнтивірусКасперськогоPersonal накомп'ютер, наCD-диску   із продуктомзапускаємо файлkavsetup.exe.

  Програму установки працює вдіалоговомурежимі.Кожневікноміститьнабір кнопок дляуправлінняпроцесом установки. Програму установки працює вдіалоговомурежимі.Кожневікноміститьнабір кнопок дляуправлінняпроцесом установки.Стислопояснимо їхніпризначення:

·           >Далі > -прийнятидію й перейти донаступногокрокупроцедури установки.

·           < Назад -повернутися напопереднійкрок установки.

·           >Відміна -відмовитися від установки продукту.

·           >Завершити -завершити процедуру установкипрограми накомп'ютер.

>Розглянемо детальнокоженкрокпроцедури установки пакету.

Крок 1.Перевіркаверсії установленоїопераційноїсистеми.

 Перш ніжприступити до установкипрограми, накомп'ютерівиконуєтьсяпере-віркавідповідностівстановленихопераційноїсистеми й ServicePackпрограмнимвимо-гам для установкиАнтивірусаКасперськогоPersonal.

Увипадкуякщоякий-небудь із тихий, щовимагаються ServicePack дляопераційноїсистеми невстановлений, наекран якщовиведеневідповіднеповідомлення.Встановітьнеобхідний ServicePack задопомогоюсервісу Windows Update, после чогоповторіть установкуАнтивірусаКасперськогоPersonal.

  Крок 2.Пошукіншихантивіруснихпрограм

>Данийкрокпроцедури установкивиконується лише до тоговипадку,якщо навашомукомп'ютерівстановленеіншеантивіруснепрограмне забезпечення.

  >Наступнийетаппопередньої роботи передустановкоюпрограмиполягає впошукуіншихвстановленихантивіруснихпродуктів, у томучислі йпродуктівЛабо-раторіїКасперського,сумісневикористовування ізякимиАнтивірусаКасперськогоPersonalможе привести довиникненняконфліктів.

Привиявленнівстановленого навашомукомп'ютеріАнтивірусаКасперськогоранішихверсій (>наприклад,версії 4.5) наекран якщовиведенеповідомлення, щовима-гаєвидаленняданогопрограмного забезпечення,оскільки йогосумісневикористовуван-ня ізАнтивірусомКасперськогоPersonal 5.0неможливе.

>Натисніть на кнопку ОК йвидалітьранішуверсіюАнтивірусу, после чогозновузапустіть файлkavsetup.exe.

Привиявленні накомп'ютерівстановленогоантивірусногопрограмногозабезпе-ченняіншого виробника наекран якщовиведенеповідомлення ізрекомендацієювидали-ти його,перш ніжвстановлюватиАнтивірусКасперськогоPersonal.

>Рекомендуємоперервати процес установки йвидалитивказанупрограму. Дляцьо-гонатисніть на кнопкуВідміна,видалітьвказанийпрограмний продукт, после чогознову запустіть файлkavsetup.exe.

  Привиявленні накомп'ютері ужевстановленогоАнтивірусаКасперськогоPersonalверсії 5.0 наекран якщовиведеновідповіднеповідомлення.Якщопродовжити установку, то данакопіяпрограмивидалитьвстановленураніше.

Крок 3.Стартовевікнопроцедури установки.

  >Якщо накомп'ютері незнайденоіншихантивіруснихпрограм,відразу послевико-нання файлуkavsetup.exe   наекрані якщовідкритестартовевікно, щоміститьінформацію про запускпрограми установкиАнтивірусаКасперськогоPersonal на вашкомп'ютер.

Дляпродовження установкинатисніть на кнопкуДаліпродовження установкинатисніть на кнопкуДалі >.Відмова від установки продуктувиконується покнопціВідміна.

Крок 4.ПрогляданняЛіцензійноїУгоди.

>Наступневікнопрограми установкиміститьЛіцензійнуУгодуміжкористувачем йЛабораторієюКасперського.Уважно прочитайте його, й, заумови,згодизі всіма пунктамиУгоди,натискаємо на кнопкуЗгоден. Процедура установки якщопродовжена.

Крок 5.Відомості прокористувача.

Наданомуетапі установкивизначаютьсяім'якористувача йназваорганізації. Зазамовчуваннямвикористовуютьсядані,вказані вреєстріопераційноїсистеми, котрі можназмінити.

 Дляпродовження установкинатисніть на кнопкуДалі >.

Крок 6.Прочитанняважливоїінформації пропрограму.

Наданомуетапі установкипропонуєтьсяознайомитися ізважливоюінформацією пропрограму,перш ніжприступати до роботи із нею.

УданомудіалоговомувікніприведеніосновніможливостіАнтивірусуКасперського,особливості його роботи й т.д.

>Післяпрочитанняінформаціїнатисніть на кнопкуДалі >.

>Данийкрокпроцедури установкивиконується лише до тоговипадку,якщопрограма установкиАнтивірусуКасперськогоPersonal незмогласамостійнознайтиліцензійний ключ!

  На цьомукроці установки продуктувиконуєтьсяінсталяціяліцензійного ключаАнтивірусуКасперськогоPersonal.Ліцензійний ключєособистим ">ключем"користува-ча, вякомузнаходитьсяслужбоваінформація,необхідна дляповнофункціональної роботипрограми, асаме:

·інформація пропідтримку (>хтоздійснює й де можнаїїодержати);

·назва й номерліцензії, атакож датаїїзакінчення.

Безліцензійного ключапрограмапрацювати не якщо.

У стандартномувікнівиборуфайліввкажітьліцензійний ключ йнатискаємо на кнопкуДалі > дляпродовження установкипрограми.

Увипадкуякщо на даний момент установкипрограми немаєліцензійного ключа (>наприклад, ключзамовлений вЛабораторіїКасперського поінтернету, але йще неодер-жаний), можнавстановити йогопізніше, припершому запускупрограми.Пам'ятайте, що без ключа не можнаприступити до роботи ізАнтивірусомКасперського.

Крок 8. >Вибірдиректорії установки.

  >Наступнийетап установкиАнтивірусуКасперськоговизначаєдиректорію накомп'ютері, в якої якщовстановлений продукт.   Зазамовчуванням завдань шлях:   >С:ProgramFilesKasperskyLabKasperskyAnti-VirusPersonal.

>Щобзмінити шлях,натисніть на кнопкуОгляд..., в стандартномувікнівиборувкажітьдиректорію установки продукту йнатисніть на кнопкуДалі >.

  >Після цого якщо запущена процедуракопіюванняфайлівАнтивірусуКасперськогоPersonal накомп'ютер.

Крок 9.Завершенняпроцедури установки.

>ВікноЗавершення установкиміститьінформацію прозакінченняпроцесу установкиАнтивірусаКасперськогоPersonal накомп'ютер.

>Щобзавершити установкупрограмми

1.Виберіть один ізваріантівзавершення роботи:

       Так.Перезавантажитикомп'ютер тепер

        Ні.Перезавантажитикомп'ютерпізніше

2.Натисніть на кнопку   >Завершити.

 

 >Перш ніж перейти доосновнихприйомівзахистукомп’ютера відвірусівнагадаємо на котрітипиподіляютьсяантивірусніпрограми.

>Засобизахисту відвірусівподіляються натакігрупи, якдетектори, фаги,ревізори,охоронці,вакцини.

>Детектори (>сканери).Їхметоює постановкадіагнозу,лікуванням якщозайматисяіншаантивіруснапрограма чипрофесійнийпрограміст – “>вірусолог”.

>Фаги (>поліфаги). Програмиспроможні знайти йзнищитивірус (фаги) чидекількавірусів (>поліфаги).Сучасніверсії, як правило,проводятьевристичнийаналізфайлів – смердотідосліджуютьфайли щодо коду, властивоговіруса.

>Ревізори.Цей типантивірусівконтролює усі (>відомі на даний моментвипускупрограми)можливіспособизараженнякомп’ютерів. Таким чином,можливознайтивірус,створений уже послевиходупрограми-ревізора.

>Охоронці.Резидентніпрограми,постійнознаходяться впам’ятікомп’ютера йконтролюють усіоперації.

>Вакцини.Використовуються дляобробкифайлів йзавантажувальнихсекторів ізметоюпопередженнязараженнявідомимивірусами (за годинуцей методвикористовується всечастіше). яквідомо, ані один ізданихтипівантивірусів незабезпечує 100%захистукомп’ютера, й їхнібажановикористовувати взв’язку ізіншими пакетами.Вибір лише одного, “>найкращого”Антивірусувкрайпомилковий.

якзахистити відвірусівпошту

>АнтивірусКасперськогодозволяєзахиститипошту, щонадходить накомп'ютер йвиходить ізнього, урежимі реального години.

>Щобзахистити відвірусівпошту,доситьвключити постійна захист йперевірити в >Настройціпараметрівзахисту, щопрапорець      >Виключити постійна захистпоштизнятий.

>АнтивірусКасперськогокористується такими правилами для роботи ізпоштою:

·АнтивірусКасперськогозахищає відвірусівпоштунезалежно від того,який ізпоштовихклієнтів вівикористовуєте1.Поштаперевіряється в останній моментїїнадходження, атакож приїївідправленні -неважливо, чивідправляєте віїїсамостійно чиценамагаєтьсязробитиякась зпрограм вашогокомп'ютера.

· Привиявленнізараженогооб'єкта впоштовомуповідомленні з ньоговиконуєтьсядія, щорекомендується:АнтивірусКасперськогонамагаєтьсялікуватитакийоб'єкт, аякщолікуваннянеможливе -видаляє його ізпошто-вогоповідомлення.

· Прироботі ізпоштоювіддаленихвеб-серверів задопомогоюІнтернет-браузера,наприклад, задопомогою Microsoft Internet Explorer,програма якщоперевіряти лишевкладені увхідніповідомленняфайли в останній моментїхнього запуску чизапису на диск.

>Поштовібази,перенесені ізіншихкомп'ютерів й непідключені в даний момент, можнаперевірити зазапитом.

>Щобперевіритипоштовіскринькипрограм Microsoft Outlook чи Microsoft Outlook Express,необхідно:

1.Переконатися, що в >Настройціпараметрівперевірки невстановленийпрапорець      Неперевірятипоштовіскриньки.

2.Скористатисягіперпосиланням >Перевіритиоб'єкти влівійчастині закладання>Захист.

3. Увідкрившумосявікні >Вибіроб’єктів дляперевіркивстановитепрапорець       >Поштовіскриньки.

4.Натисніть на кнопку >Перевірити.

У цьомувипадку накомп'ютері будутьперевіреніпоштовіскриньки Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express.

Урезультатіобробкипоштових баз Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Expressнезалежно відобраної дії надоб’єктамизавждизмінюється дата й годинуїхньоїмодифікації.

>Щобперевіритипоштовібазиіншоїпоштовоїпрограми (>наприклад, The Bat) чибази,принесені,наприклад, із роботи надискеті,необхідно:

1.Скористайтесягіперпосиланням >Перевіритиоб'єкти влівійчастині закладання>Захист.

2. Увікні, щовідкрилося,Вибіроб'єктів для >перевіркивиберіть диск чи каталог, наякомузберігаютьсябази.

3.Натисніть на кнопку >Перевірити.

1>АнтивірусКасперськогозахищає врежимі реального години всюпошту, щонадхо-дить попротоколіPOP3 йвихідну попротоколіSMTP.

якперевіритиокремийоб'єкт

>Вибратиоб'єкт дляперевірки можна як задопомогоюАнтивірусуКасперського, то йстандартнимизасобамиопераційноїсистеми Windows (>наприклад, увікніпрограмиПровідник чи на >Робочомустолі й т.д.).

>Щобзапуститиперевіркуоб'єкту,вибраногозасобами Windowsвстановлюємокур-сормиші наіменівибраногооб'єкту,правоюкнопкоюмишівідкриваємоконтекстне меню Windows йвиберіть пункт  >Перевірити навіруси.

>Щобвибратиоб'єктперевірки задопомогоюАнтивірусуКасперського,

1.Потрібноскористатисягіперпосиланням >Перевіритиоб'єкти,розташованим влівійчастині закладання >Захист. Увікні, щовідкрилося >Вибіроб’єктів дляперевіркизнаходиться списокоб'єктів, котрі можнаперевіряти, атакож кнопкиредагування списку й кнопкиуправлінняперевіркою.

2.Виберітьоб'єкти, котрінеобхідноперевірити.

3.Якщопотрібно можнадодатиновийоб'єкт до списку,натискуючи на кнопку >Додати й увікніпрогляданняфайлів, щовідкрилося,вказуючи потрібен файл чи каталог.

4.Натискуємо на кнопку >Перевірити для запускуперевірки.

якперевірити CD-диск чи дискету

Черездискети, CD йіншізмінні диски легкозаразитикомп'ютервірусом.Якщо дискета (чизавантажувальний CD-диск) зараженезавантажувальнимвірусом,залишена вдисководі йкомп’ютерперезавантажили,результатиможуть бути самсумні.

 Тому, рекомендованоперевіряти усізмінні диски передїхнімвикористанням.

Це можназробитизапустившиперевіркузміннихдисків із головноговікнаАнтивірусуКасперського, атакож із контекстного меню Windows,відкритого,наприклад, увікніпрограми >Провідник, на >Робочомустолі й т.д.

Дляперевіркизміннихдисків із контекстного меню Windows,потрібно:

>вибрати диски (можнавибративідразу й CD-диск й дискету),правоюкнопкоюмишівідкриваючиконтекстне меню Windows йвибрати пункт >Перевірити навіруси.

>Щобперевірити CD-диск чи дискету наприсутністьвірусів із головноговікнаАнтивірусуКасперського,необхідно:

1.Вставити CD-диск уCD-ROM-пристрій чи дискету в дисковод. Програмуможеперевірити CD-диск й дискетуодночасно.

2.Скористатисягіперпосиланням >Перевіритизмінні диски, >розташованим влівійчастині закладання >Захист.

чи

Погіперпосиланню >Перевіритиоб'єкти перейти увікно >Вибіроб’єктів дляперевірки,вибираючизмінні диски йнатискаючи на кнопку >Перевірити.

>Відразу после запускуперевірки наекранівідкриєтьсявікно >Перевірка, де якщовідображатися процесвиконання дії надобранимиоб'єктами списку.

>Якщо дляперевіркивибрано лише одинзмінний диск (>пристрій), тоді позакінченніперевіркиАнтивірусКасперськогозапропонуєвставитинаступний диск (>пристрій).

>Звернемоувагу надеякіособливості роботипрограми:

·Якщо диск чи дискета невставлена перед запускомперевірки, чизміннийнакопичувач, дисковод чи CD-ROM,відключений,перевіркапроводитися не якщо, йпрограма невидастьніякогододатковогоповідомлення із цого приводу.

·Якщовставити дискету в дисковод вже после запускуперевірки, вона не якщопереві-рена. Ті жвідноситься до компакт-диска ііншихзнімнихдисків.

·Якщовийняти дискету із дисководу чивідключилизмінний диск под годину йогоперевір-ки,програмазанесе взвітповідомлення пропомилку, але й невидасть наекранніякогододатковогоповідомлення. Програмуперейде доперевіркинаступногозмінного диска,якщотакийє.

У моментмонтуваннязмінного диска до системи (коли дисквизначаєтьсяоперацій-ноюсистемою якновийпристрій)Антивірусвиконуєперевірку такого диска й наприсут-ністьboot-вірусу.

якповодитися ізвірусами

ПорядокдійАнтивірусуКасперського привиявленнізараженогооб'єкту,шкідливоїпрограми чиоб'єкту,можливозараженоговірусом чи йогомодифікацією,цілком йповністюзалежить відзаданихнастройокпостійногозахисту йперевірки навимогу. Уданомурозділірозглянемовипадки, коли впроцесіперевіркиАнтивірусКасперськогопропонує навибір дії надоб'єктом.

>Такіситуаціївиникають тоді, коливнаслідок дії надоб'єктом було бвибрано:

· в настроюванняхпостійногозахисту:

>Забороняти доступ йзапрошуватидію укористувача

· в настроюванняхперевірки навимогу:

>Запрошуватидію укористувача

Отже, привиявленнізараженогооб'єкту,шкідливоїпрограми чиоб'єкту,можливозараженоговірусом чи йогомодифікацією, наекранвиводитьсяповідомлення, щомістить:

·докладнийописоб'єкту ізвказівкоюіменівірусу,якимвінможливо заражень чи точно заражень, чиіменішкідливоїпрограми,якоювінє;

·набірдій, котрі можнавиконати надоб'єктом. Одна ізпропонованихдійзавждиє такою, щорекомендуєтьсяекспертамиЛабораторіїКасперського дляобробкиоб'єкту.Поряд із такоюдієювказано слово (>рекомендується). Навибірможуть бутизапропонованінаступні дії (>набірпропонованихдійзалежить від видузнайденогооб'єкту):

>o  >Лікувати -намагатисялікувати зараженьоб'єкт,якщо йоголікуванняможливо.

>o  >Видалити -видалити заражень чиможливо зараженьоб'єкт.

>o  >Пропустити - невиконувати надоб'єктомніякихдій,лишезафіксуватиінформацію пронього взвіті.

>o  >Помістити на карантин - перенестиоб'єкт,можливо зараженьвірусом чи йогомодифікацією, на карантин дляподальшоїперевірки,відновлення,відправки надослідження вЛабораторіюКасперського чивидалення.

>Такувибранудію можназастосувати до всіхзаражених чиможливозараженихоб'єктів,встановившивідповіднийпрапорець. Так,наприклад,щобзастосувативибранудію для всіхзараженихоб'єктів, котріпрограма неможевилікувати,встановітьпрапорець

     >Застосувати до всіхзараженихоб'єктів,лікування якінеможливе (у межахданоїсесії).

>Постійний захист

>Відразу после старту (про щосвідчитьчервоний значок вСистемнійпанелі)АнтивірусКасперськогоперевіряє наприсутністьвірусів усі >об’єкти,виконувані пристартіопераційної системі, атакож >пам’ятькомп’ютера й >власнімодулі.

>Постійний захисткомп'ютерафункціонуєвідповідно донастройок,експертамиЛабораторіїКасперського, щорекомендуються, асаме:

· наприсутністьвірусівперевіряються >об'єкти , що  >відкриваються,зберігаються йзапускаються,  >жорсткого йзміннихдисківкомп'ютера,причому тих із них, котрі >потенційноможуть бутизаражені. >Перевіряютьсянаступніоб'єкти:

>o  >завантажувальнісекторидисків (>даніоб'єктиперевіряютьсявідразу после стартупрограми);

>o  >запакованіфайли йприєднані чивбудовані віншіфайлиоб'єкти (>OLE-об’єкти);

>o  >вхідніпоштовіповідомлення (поприбуттю).

Припостійномузахисті неперевіряються тихоб'єкти, котрі рокуможутьміститивірусів.

· привиявленні >зараженогооб’єкту доступ доньогоблокується, й наекранвидаєтьсязапит на йогообробку;

· привиявленніоб'єкту >можливозараженоговірусом чи йогомодифікац>ією,програмаблокує донього доступ йвидаєзапит наобробку;

·результати роботипрограмифіксуються в >звіті.

>Постійний захист включень із моменту стартуопераційноїсистеми й дозавершення роботи ізкомп'ютером.

 >Можнасамостійновідключити постійна захист. Для цого:

>oклацнутиправоюкнопкоюмиші по значку вСистемнійпанелі;

>o ввідкрившомуся контекстному меню >вибераємо пункт >Вимкнути постійна захист.

>Постійний захисткомп'ютера якщовідключений.Свідченнямвідключення станіперехід значка із активного стану (>червонийколір значка) впасивний (>сірийколір значка).

Нерекомендуєтьсявідключати постійнаантивірусний захист,оскількицезначнопідвищуєризикзараженнякомп'ютеравірусами.

 

Налаштуванняпостійногозахистукомп'ютера

>Постійний захисткомп'ютераозначає, що усіпотенційнонебезпечні ізпоглядуантивірусної безпеки діївідстежуватимутьсяАнтивірусомКасперського. До числа такихдій входитивідкриття файлу,збереженнязміненого файлу,прогляданнятієї, що входити йвідправкавитікаючоїпошти, атакож запускфайлів накомп'ютері йсценаріїв в Microsoft Internet Explorer. Колікористувач чиякасьпрограманамагаєтьсявиконати одну ізперерахованихдій,Антивірусперехоплює його,перевіряєоб'єкт, й,залежно відрезультатівперевірки,дозволяє чизабороняєзапрошуванудію, чивидає наекранповідомлення.

якперевірити станзахисту

>Інформація про станпостійногозахистузнаходиться направійпанелі закладання >Захист головноговікнаАнтивірусуКасперського.

Станпостійногозахиступозначаєтьсянаступними значками:

     постійна захист включень, настройкивідповідають тім, щорекомендуються;

    постійна захист включень, але й настройки невідповідають тім, щорекомендуються;

     постійна захиствідключений чи не працює. Упершомувипадкурекомендуєтьсявключити постійна захист, а іншому -налаштувати >параметрипостійного захисту йзапустити його.

>Оновленняантивірусних баз

>Пошуквірусів йлікуваннязараженихоб'єктіввиконуються напідставізаписівантивірусних баз, щомістятьопис всіхвідомих на даний моментшкідливихпрограм йспособівлікуванняуражених нимиоб'єктів.

>Украйважливо підгримуватибази вактуальномустані,оскількищодняз'являютьсяновівіруси.

>Оновленняантивірусних баз -ще однаважливафункція,виконуванаАнтивірусомКасперського. Заумовчаннямбазикопіюються ізсерверівоновленьЛабораторіїКасперського йвстановлюються накомп'ютерікожні тригодини.Можназмінити частотуоновленняантивірусних баз, чизапускатионовленнясамостійно.

>Можнасамостійновідновитиантивіруснібази. Для цого:

>клацнутиправоюкнопкоюмиші по значку вСистемнійпанелі. Увідкрившомуся контекстному менювибрати пункт >Відновитиантивіруснібази.

чи:

>відкриваємо закладку  >Захист головноговікнапрограми й влівійїїчастиніскористаємосягіперпосиланням >Завантажитионовлення.

чи:

вправійчастині закладанняЗахист >скористайтесягіперпосиланням >відновитиантивіруснібази.

 

7.Висновок

ЗАТ ">ЛабораторіяКасперського" бувзаснована 1997-го р.Сьогодніце найвідомі-ший уРосіїрозроблювач широкого спектрапрограмнихпродуктів для забезпеченняінформаційної безпеки: системзахисту відвірусів,небажаноїпошти (спаму) й хакерських атак.ЛабораторіяКасперського -міжнароднакомпанія.Центральнийофісзнаходиться вРосії,відкритілокальніофіси уВеликобританії,Франції,Німеччині,Японії,Бенілюксу,Китаї,Польщі,Румунії й США (>Каліфорнія). УФранціївідкритеновевідділеннякомпа-нії – Європейський центрантивіруснихдосліджень.Партнерськамережапоєднує понад 500компаній по всім світі.


Схожі реферати:

Навігація