Реферати українською » Информатика, программирование » Апаратно-програмного комплексу для віддаленого обслуговування клієнтів ПриватБанку


Реферат Апаратно-програмного комплексу для віддаленого обслуговування клієнтів ПриватБанку

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>Черкаськийдержавнийтехнологічнийуніверситет

Факультетінформаційнихтехнологій й систем

Кафедракомп’ютерних систем

>Спеціальність

7.091501 «Комп’ютернісистеми тамережі»

>Дипломний проект

>Апаратно-програмний комплекс длявіддаленогообслуговуванняклієнтів ПриватБанку

>ЧДТУ.084081.001 ПЗ

>Пояснювальна записка

>Виконавець

студентгрупиЗКМС-205

>БережнийС.М.

>Керівник: >Фауре Є.В.

>Консультанти:

ізекономіки >Пасенко У. М.
із безпекижиттєдіяльності >Пшенишна М. М.

>Захист дозволяю:

Зав.кафедри

доктортехнічних наук,професор

_______________>Лега Ю.Г.

>Черкаси 2008


Форма №У-901

>Черкаськийдержавнийтехнологічнийуніверситет

(>назва вузу)

Факультет

>Інформаційнихтехнологій й систем

Кафедра

>Комп‘ютерних систем

>Спеціальність

7.091501Комп‘ютернісистеми тамережі

>ЗАТВЕРДЖУЮ:
Зав.кафедрою >Лега Ю.Г.
«_____» ___________________>20___р.

>ЗАВДАННЯ

надипломний проект (роботу)студентові

БережномуСергіюМиколайовичу

(>прізвище,ім‘я, по-батькові)

1. Тема проекту (роботи)
>Аппаратно-програмний комплекс длявіддаленого
>обслуговуванняклієнтів ПриватБанку
>затверджена наказом поінституту від «___» ____________2008 р. № __84________
2.Термінздачі студентомзакінченого проекту (роботи) __ _____________ 2008 року

 

3. >Вихіднідані до проекту (роботи):

 

>Базова локальна системавіддаленого доступу,серверна таклієнтськачастинипрограмного забезпечення.Технічне тапрограмне забезпечення,необхідне дляорганізації доступу добанківськихрахунків.Вдосконалити роботуіснуючого локального комплексувіддаленогобанківськогообслуговування шляхомвпровадженняІнтернетбанкінгу черезальтернативнівиди доступу домережі Internet.Забезпечитистабільну роботуклієнтів ізсистемою.Захистити віднесанкціонованого доступу.

 

4.Змістрозрахунково-пояснювальної записки (>перелікпитань, що їхніналежитьрозробити):

>Вступ; 1.Локальна системавіддаленогообслуговування; 2.Вдосконаленнядіючоїсистеми «>Клієнт-банк» наосновівпровадженняІнтернет-банкінгу. 3.Вибіроптимальнихапаратних йпрограмнихзасобів длявіддаленихклієнтів ПриватБанку;4.Захист такодуванняінформації; 5.Охорона роботи; 6.Техніко-економічнірозрахунки

 

5.Перелікграфічногоматеріалу (ізточнимзазначеннямобов’язковихкреслень):

1. СтруктураавтоматизованоїінформаційноїсистемиЗолотоніськоїміськрайонноїслужбизайнятості;

2.ЛокальнамережаЗолотоніськогоМРЦЗ;

4.Автоматизованеробочемісце бухгалтера фонду;

6.Організаціяробочогомісця;

7.Економічнаефективність.

6.Консультанти із проекту (роботи) ззазначеннямрозділів проекту, що їхністосуються

 

>Розділ Консультант >Підпис, дата заподіяннявидав заподіянняприйняв >Економічний

>Пасенко В.М.

>Охорона роботи

>Пшенишна М.М.

7. Датавидачі заподіяння

 

                                               >Керівник __________________________________________

 

(>підпис,ПІБ)

 

                                              Завданняприйняв довиконання _____________

 

                                                                                                                      (>підпис)

 

>Календарний план

 

>Пор№етапа >Назваетапів дипломного проекту (роботи) >Термінвиконанняетапів проекту (роботи) >Примітка 1 >Збірматеріалу 01.02 – 28.02 2 >Аналітичний огляд 01.03 – 15.03 3 >Розробкаструктури АРМ 16.03 – 09.04 4 >Розробкапідсистемизахистуінформації 10.04 – 15.04 5 >Розробкасистемизв’язку 16.04 – 21.04 6 >Охорона роботи таекономічнірозрахунки 22.04 - 10.05 >Оформленняпояснювальної записки таграфічногоматеріалу 11.05 - 25.05 7 >Подання ДП навідгук тарецензування 1.06.07

                        >Студент-дипломник ____________________________

 

                                                                         (>підпис)

 

                       Керівник проекту ______________________________

 

                                                                         (>підпис,ПІБ)

 


>АНОТАЦІЯ

>Дипломного проекту БережногоСергіяМиколайовича

„Апаратно-програмний комплекс длявіддаленогообслуговуванняклієнтів ПриватБанку”.

  >ЧДТУ,ФІТІС, Кафедра КС, групаЗКМС-205, 2008рік.

>Пояснювальна запискавиконана на 111сторінках,

з них 6сторінок –додатки.

Уданомудипломномупроектірозглянуто комплексзасобів длявіддаленогообслуговуванняклієнтів ПриватБанку.

Наведемообладнання якувикористовується длязв’язкукомп’ютераклієнта із серверами банку.

>Також описано системукриптографічногозахисту, тапрорахованостійкістьсистеми донесанкціонованого доступу.

>Показанаекономічнавигода відвведення цого комплексу в роботу.

>Результатиданого дипломного проектуможуть бутизастосовані вроботівідділень ПриватБанку повсій Україні.


>ВСТУП 4

1.ЛОКАЛЬНА СИСТЕМАВІДДАЛЕНОГООБСЛУГОВУВАННЯ.... 7

1.1 Історіярозвитку....................................................................................... 7

1.1.1Telephonebillpaying............................................................................. 8

1.1.2 Homebanking........................................................................................ 8

1.1.3Відеотекс................................................................................................ 9

1.1.4Змішанісистеми.................................................................................. 10

1.1.5Банківськіавтомати.......................................................................... 12

1.1.6СистемиБанк-Клієнт......................................................................... 12

1.2Оглядсистеми «>Клієнт-банк» ПриватБанку..................................... 16

1.3Оглядсвітової та національноїзаконодавчих баз, щорегламентуютьелектроннийдокументообіг................................................................................................ 30

1.3.1Правоверегулюванняелектронногодокументообігу................... 30

1.3.2ДосвідкраїнЗахіду у сфері правовогорегулюванняелектронногодокументообігу............................................................................................ 31

1.3.3Визначенняелектронногодокументообігу взаконодавствіРосії 33

1.3.4 Стан в Україні...................................................................................... 35

2. >Вдосконаленнядіючоїсистеми “>клієнт-банк” наосновівпровадженняінтернет-банкінгу........................................... 38

2.1Основнінедолікидіючоїсистеми........................................................ 38

2.2Впровадженняінтернет-банкінгу........................................................ 40

2.3Позитивнізміни відвпровадженнясистеми........................................... 42

3.ВИБІРОПТИМАЛЬНИХАПАРАТНИХ ІПРОГРАМНИХЗАСОБІВ ДЛЯВІДДАЛЕНИХКЛІЄНТІВПРИВАТБАНКУ.............................................. 47

3.1Вибірапаратнихзасобів....................................................................... 47

3.1.1Zuxel Mini............................................................................................ 48

3.1.2 Модем JVCH52PT-3020...................................................................... 49

3.2Підключення ізвикористанняммережі Internet................................ 49

3.2.1АсинхроннийсупутниковийINTERNET............................................ 51

4.ЗАХИСТ ТАКОДУВАННЯІНФОРМАЦІЇ............................................ 55

4.1 Алгоритмзахисту ключаRSA............................................................ 55

4.2Види таметоди злому......................................................................... 57

4.2.2 Атака методомосліплення.................................................................. 58

4.3 АлгоритмДешифрування....................................................................... 59

5ОХОРОНАПРАЦІ................................................................................... 62

5.1Організаціяробочогомісця оператора ПК....................................... 63

5.2Вибіросвітленняробочих місць.......................................................... 65

5.3Вибірперетинудроту дляосвітлювальноїмережі............................ 69

>5.4Параметримікроклімату наробочомумісці...................................... 70

5.5Нормування галасу................................................................................. 72

>5.6Методизахисту від галасу...................................................................... 73

5.7Електробезпека наробочомумісці..................................................... 74

5.8Пожежна безпека................................................................................... 75

5.9Вимоги дорежимів роботи тавідпочинку оператораПЕОМ................. 76

6.ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕОБГРУНТУВАННЯ..................................... 79

6.1 Основиекономічногоаналізу................................................................. 79

6.2Кошторисвитрат назакупівлю основногоустаткування дляпобудовиЛОМ 79

6.3Транспортно-монтажнівитрати............................................................. 80

6.4Розрахунокзаробітної платифахівців................................................... 81

6.5Економічнаефективність проекту.......................................................... 81

СПИСОКСКОРОЧЕНЬ ТАУМОВНИХПОЗНАЧЕНЬ............................. 85>ВСТУП

сучаснийбанківськийринок на Українінабирає все понадознакцивілізованогоринкувисокорозвинутихкраїнЗахідноїЄвропи та США.Потрібновідзначитивирішальну роль упереході доєвропейськихстандартівведеннябанківської справНаціонального банку України. Докерівництва банкамипочалиприходитивисококваліфікованікадри, багато із якіпройшлистажування за кордоном. Великакількістьвищихучбовихзакладів Україниперекваліфікувались йпочалинадаватипослуги понавчаннюбанківськихспівробітників,спеціалістівтехнологічноїпідтримки щотеж далозмогурозширитинабіркваліфікованихкадрів.
Уопераціях українськихбанків всечастішезастосовуютьсяновітнібанківськітехнології. Наступного дняклієнтівбанків уже недивуютьелектроннікартки,банкомати,термінали,БАСС-термінали й т.д.
>Особливемісце врозвиткуелектроннихбанківськихтехнологійпосідає система “>клієнт-банк”.Швидкоувірвавшись досвітовоїбанківськоїсистеми, данатехнологіяз’являється наукраїнськомуринку на початку 90-х років й поцей деньзалишаєтьсянайпоширенішоюсистемоювіддаленого доступуклієнтів досвоїхбанківськихрахунків.
>Розрахунки системою “>клієнт-банк”, атакожіншіапаратно-програмнісистеми будуть предметомдослідженняданоїдипломної роботи. На початку новоготисячоліттяця темазновунабираєособливоїактуальності,адже насвітовомуринкувідбуваєтьсяпостійнезрушенняакцентівторгівлі й все понадугод тарозрахунківздійснюється черезкомп’ютернімережі тавсесвітнюмережуІнтернетзокрема.Комп’ютернімережі привнеслизначніполегшення врозрахунках тазначно їхньогоприскорили. Привикористаннісистеми “>клієнт-банк”створюється,певноюмірою,своєріднакомп’ютернамережа, щооб’єднуєклієнтськучастину табанківську.Обмінінформацією черезтакумережудозволяєздійснювати контрольклієнта засвоїмибанківськимирахунками,проводитиплатежі із нихотримувативиписки тощо.Захистінформаціїзабезпечуютьсучасніметодикриптографії.

>Ціллюданої роботиєвизначенняможливихшляхів перекладуякомогабільшоїкількостіклієнтів табанківськихплатежів на роботу черезавтоматизовану систему “>клієнт-банк”, зазарадизменшеннянавантаження наопераціоністів банку, аотже йзменшеннясобівартостіданоїпослуги банку. Для цогопотрібновстановитиперспектививдосконаленнядіючоїсистеми “>клієнт-банк” подпотребиякомогабільшого колаклієнтів банку.

>Завданням роботиєвивченняможливостівпровадження абсолютно новогопрограмного продукту, що дозволити нелишезменшитивитрати наутриманнясистеми, але й ізабезпечитьклієнтівповним спектромпослуг, що смердотіотримували віддіючоїсистеми “>клієнт-банк”, аможливо ірозширитьперелік такихпослуг.Такожнеобхіднорозглянути станзаконодавчоїбази в Україні, щорегулює запитанняелектронногодокументообігу,визначитибар’єрнімоменти, щогальмуютьрозвитоксистеми тазапропонувативдосконалення наосновідосвідузарубіжнихкраїн чивласнихправовихрозробок.

>Об’єктомдослідженнядипломної роботи станіЗолотоніськевідділенняЧеркаського головногорегіональногоуправліннязакритогокомерційного банку «ПриватБанк», щомаєвідповіднийпрограмний комплекс “>клієнт-банк” в двохосновнихверсіяхлокальній тавіддаленій ізвикористанняммережіінтернет.Обсягиоперацій системоюдозволяютьзробитиглибокийаналіз, доконалодослідити процес тазапропонуватиперспективні напрямивдосконалення.

>Матеріали длянаписанняданої роботи буливідібрані,виходячи ззавдань та мети роботи. Це,насампередзвіт про роботусистеми “>клієнт-банк” у ЗАТ КБ “ПриватБанк”,фінансовазвітність, щовідображаєдоходи відрозрахунковогообслуговуванняклієнтів. Атакожнаукові з статтею,законодавчіакти України таіншихкраїн.

>Щодоструктуридипломної роботи, то вонскладається ізчотирьохосновнихрозділів. першийрозділприсвяченийтеоретичнимзасадамбанківськихрозрахунків влокальнійсистемі “>клієнт-банк”. Уньомупоетапно будутьрозглянутізагальні характеристикирозрахунковихопераційбанків,аджерозрахунки системою “>клієнт-банк”є їхніскладовоючастиною.Розкриємо детально суть,видирозрахунковихоперацій,сучасний станбанківськихпослуг, щостосуютьсярозрахунковихоперацій. Іншимрозділом якщовисвітленовіддалену систему “>клієнт-банк”їїпозитивні,негативністорони таперспективирозвитку. Назавершеннятеоретичногоогляду утретьомурозділі якщоосвітленовибірапаратних йпрограмнихзасобів задопомогою яківпроваджується йексплуатується система “>клієнт-банк”клієнтами банку. У четвертомурозділі якщо наведеносистемизахистуінформації віднесанкціонованого доступу.


1ЛОКАЛЬНА СИСТЕМАВІДДАЛЕНОГООБСЛУГОВУВАННЯ

Зрозвиткомсучасногоринкукомп’ютернихтехнологій, банки було неможливозалишатисьостороньостанніхнауковихпроривівцієїгалузі, щовідкриваливеличезніперспективирозширеннясвоєїдіяльності,діяльностіклієнта,прискорення таспрощеннярозрахунків. Одним ізпершихвидівбанківськихоперацій, якіторкнуласьбанківськаавтоматизація –єрозрахунковіоперації.

>Саме система “>клієнт-банк”, разом ізміжбанківськимиелектроннимирозрахунками,швидкимкрокомувійшла до низькіавтоматизованихбанківськихпроцесів.Більше того, такихзначнихтемпів поширення неочікувалинавіть самихоптимістичних прогнозах.

1.1 Історіярозвитку

Система “>клієнт-банк”забезпечує рухлишеневеликого коларозрахунковихоперацій – асаме рухрозрахунковихдокументів - ужесьогодні в Україні, привикористовуваннісистемилишетретиноюклієнтів, рухкоштів черезтермінали “>клієнт-банку”складаєблизько 70 %загального оборотукоштів черезбанківську систему.

>Внаслідок цого напоточний моментособливаувагаприділяєтьсязапровадженню систем «>клієнт-банк» набазісучаснихтехнологій.

Для более детальногоохопленнярозглядуваної тими,пропонуємовдатись доісторіївиникнення тарозвитку системвіддаленогокористуваннярахунками, щоберутьсвій вушко із широкимвпровадженням вбанківську діяльністьперсональнихкомп’ютерів такомп’ютернихмереж.

як йбільшість новихбанківськихпродуктівсистеми “>клієнт-банк”берутьсвій вушко зЗахідноїЄвропи таСполученихШтатів Америки –країн ізнайрозвинутішимиекономіками татехнологіями. Іпершимикроками було бзапровадженняданих системсередприватнихклієнтів.

1.1.1Telephonebillpaying

>Однією ізперших упланіплатіжних систем бувамериканська система телефонної оплатирахунків (>Telephonebillpaying),впровадженапозиково-ощадни ми банками США.

Длятелефонної оплатирахунківклієнт банкукористувавсяспеціальнимапаратом,з'єднаним ізбанківськимкомп'ютером, черезякийвінмігоплачуватирахунки затовари,електроенергію,медичніпослуги тощо.Спочатку, набравшиспеціальний номер,клієнтпідключався добанківськогокомп'ютера, апізнішенатисканнямклавішуводив номер свогорахунку,персональнийідентифікаційний номер,кодовий номеродержувача грошей й суму платежу.Якщопоточнийрахунокодержувача перебував у тому ж банку,віннегайнокредитувався,якщо ані - одержувачунадсилався чек.

>Платіж телефоном - одна ізнайдешевшихпослуг усистеміавтоматизованихплатежів. Однак, як й віншихвипадках, системаскуповується чише тоді,якщо внійдіє багатоучасників.Ця форма неотримала широкогопоширення черезінертністьспоживачів йторговельників, котрі небажаютьзмінюватиіснуючіформирозрахунків.

1.1.2 Homebanking

 >Надалі более широкогозастосуваннязнайшлобанківськеобслуговуваннявдома, чи «>домашній банк» (Homebanking).Йдеться про комплекспослугщодонаданняклієнтамбанківфінансовоїінформації, атакожздійснення за їхньогоініціативоюрізнихбанківськихтранзакцій ізпередаваннямінформаціїтелефонними каналами чи черездвосторонню систему кабельноготелевізійного зв'язку.

Уідеальномуваріантіця формапослугпередбачаланаявність уклієнта персональногокомп'ютера, задопомогоюякоговінмігпередавати банкурозпорядження про оплатурахунків, убудь-який годинувикликати наекранінформацію про стан свогобанківськогорахунку ізпереліком всіхкредитових тадебетових проводок,здійснюватимиттєвепереміщеннякоштів нарахункиконтрагентів,давати банкуінструкції проавтоматичневиконаннямайбутніхплатежів тощо.

>Подібна система бувдужезручна дляклієнта тарізкознижувалабанківськівитрати.

>Спочатку процедурарозрахунківздійснювалась заусноюзгодою та оформлялисяписьмово послеотримання платежу;потімвдалосяїїчастковоавтоматизувати,застосувавшиклавіатуру, але й допоявивідеографіїцей виддіяльностівимагаввеликоїкількості персоналу.

1.1.3Відеотекс

>Відеотекс - >це системапередачізоровоїінформаціїтелефонноюмережею таїїпрочитання наекраніспеціальноготермінала чителевізора,підключеногоналежним чином.

Уєвропейськихкраїнахця система буврозробленауправліннями зв'язку, котрімаютьмонопольне декларація про усівиди зв'язку. У СШАїїрозроби чи йвпровадилителефоннікомпанії -виробникиобладнання й сам банки.

«>Домашній банк»мігфункціонувати упасивному (консультативному) чи удіалоговомурежимі. У консультативномурежиміця система дозволяла лишечитатиінформацію. Для цого моглавикористовуватисьрадіотрансляційна чителефоннамережа чикабельнийзв'язок. Удіалоговомурежимі у назабезпечувалаобмінрозпорядженнями йзапитамиміж абонентами та центром зв'язку. Зцієюметою можна було бвикористовуватителефонний чи кабельнийзв'язок. «>Домашній банк», щопрацював вдіалоговомурежимі, восновно мупропонував абонентуінформаційніпослуги,тобтоклієнтміготриматидовідку про стан свогорахунку, проостаннітрансакції, провартістьпортфе ляціннихпаперів. Через «>домашній банк» можна було бзамовитичекову книжку, тавиконувати усікласичнібанківськіоперації послеідентифікаціїклієнта йперевірки його секретного коду за допомогоюкартки ізмікропроцесором, для чогопотрібно було бвстановитивдома читаючийприлад длякарток.Одночасно іздистанційноюоплатоюнабувалапоширення практикадистанційноїкупівлі,тобтокупівлі задопомогоюзамовлення телефоном чикабельнимзв'язком.

>Зрозуміло, щоексплуатація «>домашнього банку» вдіалоговомурежимівимагалапопередньоговстановлення зв'язку із банком й, як правило, позасенняабонентної плати.

Алі длянаданняіншихпослуг можна було б простокористуватисявідеографічнимзв'язком. «>Домашні банки»зайняливажливемісце якреальнийзасіб зв'язкуміжнаселенням тафінансовимиустановами й якматеріальнийзасіб платежу,часткововступивши вконкуренцію ізсистемоюдистанційної оплати.

>Найширшого поширеннянабули «>домашні банки» уФранції. Це було бпов'язано ізмасовимрозповсюдженнямвідеографічнихтерміналівміністерства зв'язку.Вонинадали банкамідеальнуможливість длярозвиткусистемибанківськихпослугудома.

>Більшістьбанківнадавалотакіпослуги. Привпровадженнісистемидистанційної оплатиспочаткунавітьвикористовувалисьодночаснокартки ізмагнітноюдоріжкою чи ізмікропроцесором,однакдостатнійрівеньнадійності забезпечують лишекартки ізмікропроцесором.

>ПоштоваадміністраціяНімеччинитакожзапропонувала своїмклієн тампослуги системоювідеотекс. Однак,попри усізусиллябанків, уНімеччині населенняменшсхильне доприйняттясистеми «>домашніхбанків», ніж уФранції.

1.1.4Змішанісистеми

УВеликобританіїіснувалокількамереж «>домашніхбанків», котрівикористовувалиодночаснотелефоннийзв'язок йвідеозв'язок. Привикористанні телефону дозвичайного телефонногоапаратапід'єднують спе-ціальнуклавіатуру длянадання тихий самихпослуг, що й задопомогою дисплея.

>Американські банки проводилисеріюекспериментів ізметоюпопуляризації HomeBanking. У США, із заподійвеликоїдецентралізації, неіснувало національноїмережівідеотекса, рядбанківстворили своївласніслужби «>домашніхбанків». У всіхцих системахкористувачі (>приватні особини чи підприємства) вносилиабонентну плату, атакож,крім оплатителефоннихпереговорів,звичайно,повинні булисплатитикомісійні затрансакцію, якоївиконують на їхньогопрохання. Для банку -цеджерелодоходів, але йцетакождужеважливеджерелодоходів дляпідприємств чивідділень зв'язку,оскількитривалість телефонного зв'язку ввипадках, як правило,істотнозбільшується зарахунок годинипобудовитаблиць чималюнків,безпосереднякористь від які незавжди очевидна.

>Певнінадіїпокладались наінформаційну системувідеотекс, Яка винна бувнадаватиспоживачам великийобсягрекламної тадовідковоїінформації каналамителевізійного зв'язку.Ці жканалипланувалосьвикористовувати дляпередачіфінансовоїінформації.Звідсище однаназвадомашньогофінансовогообслуговування - «>Bank-Video».Більшістьбанківпрагнулипідключити дофінансовогообслуговуваннявдомадрібнихпідприємців, котрі черездомашнікомп'ютери могли боформлятидоручення йпогашення позик,переказуватикошти для оплати затовари тощо.

Заоцінкою «>ВаnkоfАmегіса»,потенційніможливості персонально гообслуговуваннявдомадужевеликі.Підраховано, щосереднійамериканецьробить 30безготівковихперерахувань намісяць, 20 із якіоплачуються чеком, а 10 -кредитнимикартками.Приблизно 10мільярдів такихплатежівможе бути проведеносистемою «>Ваnk-Vidео». Аліентузіазмспоживачівщодофінансовогообслуговуваннявдома був невеликий.Причининезначного поширенняцієїформирозрахунківмаютьпсихологічний таекономічний характер:усталенізвички,віднос але великавартістьтранзакцій (12—15доларів замісяць),побоюваннянав'язування банкаминепотрібнихпослуг тощо.

1.1.5Банківськіавтомати

>Середроздрібнихелектронних системнайбільшуспішними булибанківськіавтомати, котрі роб чиможливимцілодобовездійсненнятранзакцій йзвільняюликлієнтів відвтрат години напоїздки до банку іочікування вчерзі докасира.Іншіформи неотрималимасовоїпідтримкикористувачів й незмоглисуттєвозруйнуватиплатіжністереотипи, щосклалися. Тім неменш,операційніперевагиавтоматизованих системобслуговуваннябанківськихклієнтів, їхнівплив напідвищенняефективності йпродуктивностінастількисуттєві, щомайбутнє, безсумніву, - по них.

1.1.6СистемиБанк-Клієнт

У нашій страненайбільшогопоширеннянабулисистеми “>клієнт-банк”, щовикористовуютьсякорпоративнимиклієнтами для доступу до свогорахунку, контролю з нього.Вони широковикористовуються зазарадиможливостітерміновогопереказукоштівзі свогорахунку, невідходячи від свогоробочогомісця, тім самимшвидкореагуючи наринковуситуацію таотримуючидодатковийдохід.

>Такісистемипочализ’являтись на Украине еще у 90-тіроках йпостійнозмінюються ізрозвитком новихтехнологій, широкимзастосуваннямавтоматизації вбанківськійдіяльності та напідприємствах. Зплином годиницісистемистаютьдоступними всебільшому паліклієнтів,аджеширокезалученнякористувачівсистемизнижуєсобівартість однієїкористувача, аотже іціни на цей видпослуг. Нерідко, в основному впроцесірекламнихкомпаній, банкипропонують даний продуктбезкоштовно, поряд ізіншимирозрахунковимиопераціями, як-товідкриттярахунку, йогообслуговування,безкоштовнеобслуговуваннясистеми “>клієнт-банк”.

Коли жтаке система “>клієнт-банк” врозуміннівітчизняногоспоживача танадавачівданоїпослуги,виходячизісфериїїнайбільшогозастосування?

Система “>клієнт-банк” -цесукупністьпрограмно-технічнихкомплексів,призначених для:

• оперативноговеденняклієнтомсвоїхрахунків у банку;

•обмінуплатіжними документами тавідповідноютехнологічноюінформацієюміж банком та йогоклієнтами велектроннійформі.

Система “>клієнт-банк” в Українірозглядається якскладовапрограмавтоматизаціїбанківськоїдіяльності й,зокрема, якджерелонадходженняплатіжнихдокументів дозагальнодержавних системрозрахунків (>зокремаСЕП). Тому до систем «>клієнт - банк»висувається рядвимог,визначенихНаціональним банком України,щододотримання нимистандартівелектроннихплатіжнихдокументів,суміснихзіСЕП,наданнямінімального на борупослуг, забезпеченняпевногорівнязахистуінформації тощо.

Натеперішньомуетапірозвиткутехнологійзахистуінформації, щопередається череззовнішніканализв’язку банку (а перед тимвідноситься й система “>клієнт-банк”)приділяєтьсяособливаувага, аж дозалученняСлужби безпеки України.

Схематично процес роботисистеми “>клієнт-банк”зображено на малюнку 1.1.

як видно із малюнку,основнимискладовимисистеми “>клієнт-банк”єклієнтськачастина табанківськачастина.Розглянемофункціїкожної із них:

«>Банківськачастина» - комплекс, щорозміщений у банку.Йогоосновніфункції:

•веденнянормативно-довідковоїінформації та забезпечення неюпрограмнихкомплексівклієнтськоїчастини;

•розподіл прав доступукористувачів-клієнтів,реєстрація доступуклієнтів,запобіганнянесанкціонованому доступу;

•обмінплатіжними документами ізклієнтськоючастиною, ізінформуваннямклієнта прорезультатиприймання йогодокументів чи їхнівідхилення (ізобов'язковимповідомленням причинвідхилення);


>Банківськачастина


>Клієнтськачастина

>Поштоваскринька (>клієнт)

 

>Поштоваскринька (>клієнт)

 

>Поштоваскринька (>клієнт)

 

>Поштоваскринька (>клієнт)

 

>Поштоваскринька (>клієнт)

 


Малюнок 1.1 - Принцип роботитиповоїсистеми “>клієнт-банк”.

•обмінплатіжними документами ізпрограмним комплексомОДБ (>зокрема,банківськачастинасистеми «>клієнт - банк»може бути одним ізкомпонентівОДБ),якийвласне йвиконуєрозрахункиклієнта по документи, щоотримані системою «>клієнт - банк», атакожведеннярахунківклієнтів ізвідображеннямфактичновиконанихтрансакцій;

•обмін зклієнтськоючастиноюдопоміжноютехнологічноюінформацією табухгалтерськими документами назразок «>виписка ізрахунку», наоснові якіклієнтмаєзмогуотриматиповнуінформацію про стан свогорахунку та рухкоштів наньому;

•веденняпротоколів роботи,архівівпроведених (тавідхилених)трансакцій.

«>Клієнтськачастина» — комплекс, щорозміщений напідприємствіклієнта.Йогофункції:

•веденнянеобхідноїнормативно-довідковоїінформації;

•веденнязначеннярахункуклієнта, щоєвідображеннямрахунку,якийведеться в банку, із максимальноможливоюточністю.Можливеведення двохваріантівзначеньрахунку: ізурахуваннямтіль кіфактичнопроведенихдокументів -фактичного, та ізурахуванням «>коштів урозрахунках» —прогнозованого;

•підготовкапочатковихплатіжнихдокументів (чи автономно, чиприйом їхні зпрограмиавтоматизаціїбухгалтерії підприємства);

•обмін із банкомплатіжними документами;

•отриманнявідповіднихплатіжнихдокументів із банку;

•обмін із банкомтехнологічноюінформацією танаданняклієнтуповноїінформації про станвиконаннярозрахунків закожним ізплатіжнихдокументів, що проходити як системою «>клієнт-банк», то й за межамисистеми (>наприклад,проведеннядокументів цогоклієнта впаперовійформі черезопераціоніста банку);

•веденняпротоколів роботи,архівівпроведених (тавідхилених)трансакцій.

1.2Оглядсистеми «>Клієнт-банк» ПриватБанку

 

Система “>клієнт-банк”, щонадаєтьсяклієнтам ЗАТ КБ “ПриватБанк”власнимклієнтамєрозробкою відділенняавтоматизації “ПриватБанк”. Введено удію у 1997році, й із того годинипостійновдосконалюєтьсявласними силами На годинуствореннясистеми банком було бвивченопродуктианалогічногозастосування, щоіснували наринку тапропонувалисьрозробникамипрограмного забезпечення. Наосновізробленогоаналізудійшли довисновку проствореннявласногопрограмного продукту.Переваги такогорішенняполягають унаступному:

-розробкапрограмного продуктувласними силамиє болееекономним способом, аотжепотребуєменшікапіталовкладення;

-розробкавласного продукту був под силувисококваліфікованому персоналуавтоматизаторів банку – що дозволялозбільшитизавантаженістьвисокооплачуванихпрацівників, тім самимзменшуючивидаткивцілому по банку;

-створення продуктувласними силамидозволяє й потеперішній годинупостійновдосконалювати системусвоїмиспівробітниками безвикликуспеціалістівіншоїфірми;

-розробка продуктувласними силамизменшилаймовірністьвиходуназовнікомерційних табанківськихтаємниць,підвищилаконфіденційність роботи банку;

- системаможе бути проданоіншійбанківськійустанові, щозначнозменшитьсобівартість продукту.

Таким чиномпрограмний продукт ЗАТ КБ “ПриватБанк”слугує банку уже 11 років. Зацей годинуособливихнаріканьклієнтівпрограма неотримувала. Уразівиникненнязмінзовнішньогосередовища,програмістами банку оперативновносятьсякорективи допрограмного кодусистеми, щодозволяє безвтрат годинизадовольнитиновісподіванняклієнтів, що смердотіпрагнутьотримувати відсистеми “>клієнт-банк”.

>Функціонально система “>клієнт-банк”розподіляється набанківську таклієнтськучастини.

Отжефункції “>клієнтськоїчастини” – комплексу, щорозміщений напідприємстві:

•веденнязначеннярахункуклієнта, щоєвідображеннямрахунку,якийведеться в банку, із максимальноможливоюточністю.Можливеведення двохваріантівзначеньрахунку: ізурахуваннямтіль кіфактичнопроведенихдокументів -фактичного, та ізурахуванням «>коштів урозрахунках» —прогнозованого;

•підготовкапочатковихплатіжнихдокументів (чи автономно, чиприйом їхні зпрограмиавтоматизаціїбухгалтерії підприємства);

•обмін із банкомплатіжними документами;

•отриманнявідповіднихплатіжнихдокументів із банку;

•обмін із банкомтехнологічноюінформацією танаданняклієнтуповноїінформації про станвиконаннярозрахунків закожним ізплатіжнихдокументів, що проходити як системою «>клієнт-банк», то й за межамисистеми (>наприклад,проведеннядокументів цогоклієнта впаперовійформі черезопераціоніста банку);

•веденняпротоколів роботи,архівівпроведених (тавідхилених)трансакцій.

>Іншійчастині комплексу – “>банківськійчастині” – щорозміщено у банкувідведеноіншийперелікфункцій,зокрема:

•веденнянормативно-довідковоїінформації та забезпечення неюпрограмнихкомплексівклієнтськоїчастини;

•розподіл прав доступукористувачів-клієнтів,реєстрація доступуклієнтів,запобіганнянесанкціонованому доступу;

•обмінплатіжними документами ізклієнтськоючастиною, ізінформуваннямклієнта прорезультатиприймання йогодокументів чи їхнівідхилення (ізобов'язковимповідомленням причинвідхилення);

•обмінплатіжними документами ізпрограмним комплексомОДБ (>зокрема,банківськачастинасистеми «>клієнт - банк»може бути одним ізкомпонентівОДБ),якийвласне йвиконуєрозрахункиклієнта по документи, щоотримані системою «>клієнт - банк», атакожведеннярахунківклієнтів ізвідображеннямфактичновиконанихтрансакцій;

•обмін зклієнтськоючастиноюдопоміжноютехнологічноюінформацією табухгалтерськими документами назразок «>виписка ізрахунку», наоснові якіклієнтмаєзмогуотриматиповнуінформацію про стан свогорахунку та рухкоштів наньому;

•веденняпротоколів роботи,архівівпроведених (тавідхилених)трансакцій.

Система “>клієнт-банк”складається із двохпрограм:програми “>клієнт-банк” ПриватБанку тапоштовоїпрограмиТ-Mail. Програму “>клієнт-банк”призначена для введення йвідправленняплатіжнихдокументів допоштовоїпрограми.Поштовапрограмапризначена длявідправки й прийомудокументів з банку каналамизв’язку.

Система працює врежиміOFF-Line, томубільшістьопераційвиконується послезв’язку із банком.Такий принциппобудови всіхіснуючих в Україні системвіддаленого доступу добанківськихрахунків

Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація