Реферати українською » Информатика, программирование » Завдання вибору стратегії в організацію за умов протидії довкілля


Реферат Завдання вибору стратегії в організацію за умов протидії довкілля

О.Г. Чурова

У запропонованій роботі обговорюється підхід до вирішення завдання побудови моделі системи прийняття рішень щодо управлінню державним чи комерційним установою.

Розв'язанням цієї завдання, є з'ясування законів появи, поведінки, розвитку та зникнення (законів функціонування) системи управління, т.к. остання визначається цими законами, і навіть своєї структурою (своїми елементами і всіма засобами їх взаємодії). Закони функціонування системи управління мають, з одного боку, бути направлені забезпечення її безперебійної діяльності, і, з іншого боку, забезпечувати виконання основної мети (чи завдань), що стоїть перед установою. Найчастіше, спроби вирішити таке завдання лежать у руслі якісних теорій і висновків, отриманих шляхом узагальнення історичного досвіду, і підкріплюються належним математичним обгрунтуванням. Такий стан речей зумовлено як новизною завдання (розуміння щонайважливіші і корисності якої настав тільки з запровадженням ринкової системи економічних відносин) для російської науки, а й об'єктивними причинами, пов'язані з труднощами обліку “людського” при побудові математичну модель системи управління. Нижче пропонується підхід до дослідження, є спробою подолати проблему теоретичного обліку “людського”.

Систему управління організацією можна як класичного “чорної скриньки”.

 


                            

Мал.1

Тоді параметри, описують систему (наприклад, фірму) набувають наступний сенс (оскільки врахувати усе різноманіття зовнішніх й міністерство внутрішніх чинників важко, зазвичай виділяють основні, найважливіші). Вхідні впливу: капітал, матеріали, устаткування, енергія, робоча сила, нормативні і правові акти. Чинники, що визначають внутрішній стан: мету і структура, завдання і технології (останнє, втім - важливий зовнішній чинник) [1]. Выходами ж є прийняті рішення, тобто. результати обраної стратегії .

Стратегія сутнісно є детальний всебічний комплексному плані використання вхідних ресурсів X, готовий до забезпечення досягнення цілей організації [2].

Скористаємося теорією ігор [3] у тому, щоб описати завдання вибору стратегії в організацію. Противодействующими сторонами є організація P.S й зовнішня середовище . Реакцією на ситуацію , створювану довкіллям (поєднання вхідних параметрів) буде та чи інша стратегія організації . Завдання полягає у виборі найпридатнішою у цій ситуації стратегії з багатьох недоминируемых альтернатив. Розглянемо кілька можливих варіантів описи даної гри.

Підхід 1. Спочатку використовуємо модель “гра із дикою природою”, тобто. думати враховувати виграш для протилежного боку [4]. Составим платіжну матрицю елементами якій будуть бути корисність i-й стратегії в j-й ситуації. Цілі, завдання й внутрішній стан організації на даний момент часу прийняття рішень враховуватимуться в оцінці корисності стратегії. Платіжна матриця то, можливо складена з урахуванням експертного опитування. Далі необхідно врахувати, організація є складною системою, тому кожна альтернатива характеризується кількома критеріями й у критерій породжує ставлення переваги на безлічі альтернатив.

З іншого боку, необхідно врахувати суб'єктивність ЛПР в оцінці ситуацій й визначенні корисності. І тут, для вибору альтернативи можна використовувати методи прийняття рішень з урахуванням нечітких моделей [5]. У цьому розрахунки будуть досить складними у зв'язку з великим розміром матриці (велике число комбінацій вхідних впливів).

Але це підхід не враховує те, що протидіючої стороною не “пасивна” природа, яка має власних інтересів, а кілька суперників [6]. Приміром для комерційної фірми такими є фірми-конкуренти, споживачі, постачальники матеріалів і устаткування, органи виконавчої влади. Для некомерційної організації, а саме міська адміністрація - підлеглі їй організацією, населення, вищі організації (наприклад, обласна адміністрація), законопроектний, причому інтереси протилежних сторін у тій чи іншій мері збігаються чи перетинаються. Це ж стосується й інтересам аналізованої організації. Тому можливим створення коаліцій, які будуть одночасно коаліціями і безкомпромісність дій та інтересів. Отже, цьому етапі розгляду завдання вибору стратегії в організацію з'являється зокрема можливість використання наступного підходу.

Підхід 2. Уявімо завдання вигляді нечіткою биматричной коаліційної гри. Правила встановлення поділів всередині коаліцій поки що думати. За такої постановки завдання виникають проблеми оцінки виграшів ворогів у різних ситуаціях. Якщо яка вивчалася організація комерційна, що його виграші можна розцінювати у грошових одиницях, як і виграші суперників. Для некомерційної організації, як й у протидіючих їй сторін, можна виграші як умовних величин, що потенційно можуть враховувати як грошовий виграш, а й добробут населення, рівень зайнятості тощо. буд. Власне кажучи, описувати комерційну організацію кілька легше. При описі соціальних організацій збільшується невизначеність, суб'єктивність оцінки ситуацій і виграшів. Тож у ролі перший крок необхідно вивчити систему управління комерційної фірмою, та був можливість перейти до розгляду складнішого випадку державної організації.

Для описи нечіткою коаліційної гри що необхідно дати безліч P={p}, що складається з d гравців. У цьому безлічі існують нечіткі непересічні безлічі коаліцій. Необхідно визначити ступеня приналежності кожного з d гравців коалициям , причому . Для кожної з коаліцій що необхідно дати безліч недоминируемых стратегій. Кожна з стратегій характеризується кількома ознаками , кожної з стратегій має бути поставлено нечітке ставлення переваги . Необхідно поставити виграші кожної з коаліцій як функцій корисності . Має бути враховано можливість кооперації між коаліціями гравців.

При підході 2 розміри матриць будуть так само, як і за підході 1. Оцінка виграшу кожної з цих двох коаліцій при підході 2 бачиться досить складним завданням, оскільки великий розкид інтересів які входять у коаліції гравців.

уявлення завдання у вигляді N-матричной коаліційної нечіткою гри

 

пошук рішення

 


Бачаться доцільним уявлення завдання у вигляді N-матричной нечіткою коаліційної гри. За такого підходу скоротяться розміри матриць і оцінити можливі виграші коаліцій буде легше. Для кожного з описаних підходів існує вибір: або звести нечітку гру до чіткої й вирішувати її класичними методами теорії ігор (рис. 2, гілка a), або вирішувати нечітку гру, намагаючись отримати чіткі рішення (рис. 2, гілка b). Цей вибір залежить від конкретного випадку.

Способи порушення й вирішення завдання вибору стратегії можна як дерева завдань.

уявлення завдання

як нечіткою биматричной коаліційної гри

 

рис. 2

 


уявлення завдання

як “ігри робилися із природою”

 

пошук рішення

 

пошук рішення

 

Пропоноване послідовне розгляд завдань дозволяє врахувати розмаїття ситуацій і охопити всіх можливих умови прийняття рішень щодо управлінню складними організаціями. Бачаться доцільним подальші дослідження нечіткою коаліційної гри акторів-професіоналів у ролі підходу до розв'язання завдання вибору стратегії в організацію.

Список літератури

М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. Основи менеджменту, - М.: Річ, 1992, 702 з.

Гончаров В.В. Керівництво для вищого управлінського персоналу. - М.: МП “Сувенір”, 1993, 488 з.

Дж. фон Нейман, Про. Моргенштерн. Теорія ігор й економічне поведінка. - М.: Наука, 1970, 708 з. з илл.

Р. Оуен. Теорія ігор. - М.: Світ, 1971, 230 з.

О.Н. Борисов, О.А. Крумберг, І.П. Федоров. Прийняття рішень з урахуванням нечітких моделей: приклади використання. - Рига: Зинатне, 1990, 184 з.

В.Ф. Крапивин. Теоретико-игровые методи синтезу складних систем в конфліктних ситуаціях. - М.: Рад. радіо, 1972, 192 з.

Схожі реферати:

Навігація