Реферати українською » Иностранный язык » Кінесіка и прамоўніцкае майстерства


Реферат Кінесіка и прамоўніцкае майстерства

>МІНІСТЭРСТВААДУКАЦЫІРЭСПУБЛІКІ БІЛОРУСЬ

>БЕЛАРУСКІДЗЯРЖАЎНЫУНІВЕРСІТЭТ

>Інститутжурналістикі

Кафедрастилістикі йлітаратурнагаредагавання

 

>Кінесіка йпрамоўніцкаемайстерства

 

 

>Реферат памедияриторици

>Студенткі 5 курсу 4 грн.

ОлениБарздикі

>Навуковикіраўнік –

 >доктарфілалагічнихнавук

>прафесар

>В.І.Іўчанкаў

>Мінск 2008


>Усеразмаўляюць нанейкай мови: набеларускай,рускай,англійскай. Алі незаўседисловимогуцьперадацьтое,шточалавекхочасказаць.

>Кожничалавекможагавариць й на мови ціла. Аліредкахтоможаягосвядомазразумець.

>Ніхто неможасказацьнешта безінтанациі,цяжкаабиходзіцца безмімікі, безмінімумужестаў,кожнагаможаадолецьнерашучасць, мипастаянназнаходзімсяўнейкай позі,якую можна такціінакшрастлумачиць.

Алідалека некожниздольнизразумецьгетиянямоўниясігнали,тамуштоўнутриесцьустаноўка. Янанакіроўвае нашуўвагуперш заўсе на свої слова,якоевимаўляецца.Г.зн.большасцьінфармациіі, якаючимногаеможасказаць, так нас проста недаходзіць.АўстралійскіпсіхологПізсцвярджае,што іздапамогайслоўперадаецца 7%інфармациіі,гукавихсродкаў – 38%,мімікі,жестаў, пози – 55%.ПрафесарБердвітселлвиявіў,штоўсяреднімчалавекгаворицьсловамітолькінапрацягу 10-11хвілін удзень, йкожни оповідьгучиць усяреднім небольш за 2,5 секунд.Ёнвиявіўтаксама,штоприразмовесловизаймаюцьтолькі 35%, вжа годину як 65%інфармациііперадаецца іздапамогай невербальнихсродкаў.

>Такіяневербальниясродкі, якжести,погляд,міміка, поза,рухі цілавивучае >кінесіка (пекло грецьк.Kinesis - "рух").Адзінкі >кінесікіназиваюццакінемамі. Янасуправаджаеживуюпрамову,надаючиенергіювиказаним словами, >робіцьіхживимі.

>КІНЕСІКА

>Знешнівигляд    >Візуальникантакт       Рухаратара        (поза,мімка,жести)

>Менавіта па таку схемубудзебудаваццаразмовапракінесіку.

>Метанакіраванаевивученнеўзаемадзеяння слова й невербальнихсродкаўузиходзіць такепохіросквітупрамоўніцкагамастацтваўстаражитнимРиме (II-Iстст. так зв.е.).Цицеронлічиў,штоўсепачуцціаратарапавіннибиць "виражені чи, краще сказати, випалені з його власному особі". У I ст. так зв.е.теаретикпрамоўніцкагамастацтваКвінтиліянраспрацаваўтеориюжесту,мімікі, атаксамаправілирухаўплечаў, рук йгалови,пастаноўкідихання йголасааратара.

>Кінесіка -гета нетолькі "мова ціла" (>жести,міміка, поза,погляд), але йтаксама манераапранацца,причесвацца.

>Штозначиць “манераапранацца” дляаратара? Тутадразу жпатребнаадказаць напитанне: длячаго вивиступаецеўроліаратара?Канечне, можнаприйсціўкасцюмеПятрушкі. Угетимвипадкуўвага вамгарантаваная.Аднакгалоўнаямета,якуюставіцьперадсабойаратар, -кабягословизнайшлісвайгоадрасата –аудиторию.Касцюмприцягне таксябеўвагу. Ацігета вампатребна?

>Кабвашиясловиўспрималіся якналежиць,треба таквибаруадзенняпадийсціадказна. Незаўседигетаможабицьстрогікасцюм. Алікласікуяшченіхто неадмяняў.Тамусціпли, але й ізгустампадабраникасцюм, котрі вампасуе, але й непсуеўражанне й неперакриваевашияслови –лепшипамочнік.Універсальнаеправіла:перадтим, яквибірацьадзенне для виступу,даведайцеся,перадякойаудиторияйпатребнавиступаць.

>Яшчеадзін аспект.Касцюмаратарапавіненбицьбездакорним. Боадарванигузік, біланітка начорнимматериялеприцягне таксябебольшувагі,чим вашапрамова.Перадвамістаіцьзусіміншая завдання.Тамуперадтим яквийсці таксваейаудиториі, добраправерце свійкасцюм нанаяўнасцьнепатребнихпрадметаў.

>Штотичицца манерипричесвацца, з дохідними статтямитаксамаесцьнекаториямоманти,якіяпатребнаадзначиць.Мужчинам,канечне,лягчейзрабіцьпричоску. Дляжанчинесцьадноправіла:ніколі невиступайце ізразпушчаниміваласамі.Жанчина –істотапригожая, ймужчинскаячасткааудиториібудзеглядзець на васменавіта як нажанчину, а чи не нааратара.Тимбольш вашааудиторияможаскладацца ізрознихлюдзей. Інекатория ізіхмогуцьпадумаць,штоприйшлі ви урестаранцікабаре, а чи невиступацьперадсур’езнайаудиторияй.

>Правіла №1: >Бездакорнасцьваўсім.

 

>Візуальникантакт (>позірк,ягонакірунак,частатакантактувачей) -яшчеадзінкампанент невербальнихзносін.

Здапамогайвачейперадаюццасамиядакладния йадкритиясігнали із всіхсігналаў,тамушто янизаймаюцьцентральнаемесца натваричалавека,пригетимзренкіпаводзяцьсябецалкамнезалежна.Калічалавекрадаснаўзбуджани,ягозренкіпашираюццаў 4 разибольш упараўнанні ізнармальним станам.Наадварот,злосни,змрочни настрійпримушаезренкізвужацца,пригетиматримліваюцца такзваниявочипацеркі чизмяіниявочи.

Вашпоглядпавіненсустракацца ізвачамісубяседніка розжарюючи 60-70% пеклоусяго годинизносін.Скавани,заціснутисуразмоўца, котрісустракаецца ізваміпоглядамменей 1/3 пекло годинизносін,редкакаристаеццадаверам.

>Ніколі неапранайцецемнияакуляри,тамуштоўаудиториіз'яўляеццаадчуванне,штояеразглядаюцьваўпор.

>Большусяго насраздражняюцьлюдзі,якіяпадчасгутаркіапускаюцьпавекі.Гетападсвядомижест, котріз'яўляеццаспробайчалавекаприбраць вас ізсвайго полязроку,тамушто ви ямунадакучилі, чисталінецікавия, чиенадчувае палюперавагу надвамі.

>Пажадана,кабаратарпадтримліваўкантактвачей ізўсіміприсутниміўаўдиториі.Бивае так,штознайшоўаратараднагочалавека , котріадказаўузаемнасцю наягопогляд. Іусе.Напрацягуўсяго виступуенбудзеглядзець нагетагачалавека,зайшоўшиў імсвоеасаблівагасаюзніка,будзераспавядацьтолькі ямуўвесьматериял.Такога непавіннабиць,бовиступаеаратар неперададнимчалавекам, аперадусейаўдиторияй.

>Требашукацькантактвачей із шкірним.Затримаць нанекалькі секундпогляд на шкірним. Алі нетребабегацьвачамі. Такаудиторияможападумаюць,што винешта недамаўляеце,хаваеце читагогоршспрабуецеабдуриць. Нетребаглядзець в такого -сиходзіць у астрал.Павольнаабвядзіцевачаміаўдиторию.

>Правіла №3: >Чим >часцей висустракаецесявачамі із партнерів,тим >большдавяральния >адносінипаміжваміскладуцца.

 

Поза

>Падпаставай ми розуміємо нетолькістановішча,якоепримаечалавек, але й йрухі,якіязмяняюцьгетаестановішча чиўпливаюць наяго, як,наприклад,зменанагі.

>Аратарпавінендамагчисяадчуванняўстойлівасці,легкасці,рухомасці йнатуральнасціперадаўдиторияй.Виглядчалавека, котрідоўгі годинустаіцьнерухома,стамляеслухачоў.Падчасдоўгагадакладудасведчанипрамоўцазмяняе позу. Крокнаперад упатребнимомант -аратарузмацняезначнасцьтаго чиіншагамесцапрамови,дапамагаезасяродзіць на імувагу.Адиходзячи тому,аратар як бдаеаўдиториімагчимасць ">адпачиць" йзатимпераходзіць такіншага аспектупрамови. Невартарасхаджваць,рухаццаўбакіпадчас виступу.

>Правіла №2: >Требабиць натуральним

 

>Найбольшуюўвагукінесіканадаеміміци йжестам.

>Міміка (пеклогреч.mimikos - ">пераймальни") -змени,якія можнаназіраць натваричалавека.Пригетим миўлічваем нетолькіриситвару,кантактвачей йнакірунакпогляду, але й йпсіхасаматичнияпрацеси,наприкладпачирваненнескури.

як можнанеўзаметкусхаваць паліемоциі йпачуцці?Можнаадказацьприкладна так.Вядома,кожниможанавучиццадаволімоцнаўпливаць намовусвайго ціла. Алі воськіравацьмишцамітваруамальнемагчима.Хтосьцівонкаваможавиглядацьцалкамспакойним,навучиўшисякантраляваць палірукі (>наприклад,енможасплесці пальці рук й чиразгінаць уруцескрепку).Нягледзячи нагета,хваляваннеўсероўнаадаб'ецца, йпершимчинам – натвари.Чаму ж такцяжкаманіпулявацьмишцамітвару? Слова ">маніпуляваць" пекло слова ">manus" (латів. "рука").Каб можна булонешта ">тримаць у руках",требаяго добраведаць. Ненастолькі добра відаємонаши м'язи,кабупеўненавалодацьімі.Наогулкажучи, ми відаємо ані як мивиглядаем, ані як нашаабліччаўздзейнічае наакружаючих.Усувязі ізгетимрекамендуеццавивучиць свій тварюко,ведацьштоадбиваецца ізбровамі,вуснамі,ілбом.Каб вашаміміка булавиразнай,сістематичнапрамаўляецеперадлюстеркамнекалькіразнастайних паемацийнасці (>вяселих, кумедних,трагічних,добразичлівих) фраз.Сачице, якзмяняеццаміміка йціадпавядае янаемоциі.Зрешти, угетайсправенебяспечнаперастарацца -празмерникантрольможаператвариць наш тварюкоўнеживую маску.Мімікааратарастимулюеемоциіаўдиториі,здольнаяперадаць гаморупераживанняў:радасць,сумненні,іронію,рашучасць .Аўдитория нелюбіцьзлосних чибезуважнихлюдзей.Калі яму нецікава, то дзегарантия,штобудзецікаваслухачам.Бивае так,што натвариаратара простанапісана: “як виўсе менінадакучилі!Вочи травні б вас це небачилі”.Пригетим тварюкозморшчани,вочи якўзмяі. Аслови,штоен вамкажа,гучацьприкладна так:

“як я ради васбачиць!Якія виўсепригожия!”. Ічаму випаверицебольш: словамиальботаму,штонапісана натваритакогааратара?Думаецца,штоміміци.

>Правіла №4: Хайтое,што вигаворице,поўнасцюадпавядаетаму,што навашимтвари.

 

>Жести

>ЗнакамітиаратарстаражитнасціДемасфен напитанне,штотреба длядобрагааратара,адказаў так: ">Жести,жести йжести!"

>Цяжкакантралявацьсваюміміку.Аднактаксамаскладана ">падманваць" іздапамогай рук.

>Жестудакладняе думку,ажиўляеяе, успалученнісасловаміўзмацняеяеемацийнаегучанне, >сприяелепшамуўсприманнюпрамови. У тієїжа годину неўсежестивиклікаюцьсприяльнаеўражанне.Сапраўди,дренна,каліпрамоўцатузаесябе завуха,паціраекончик носі,папраўляегальштук,круціцьгузік,гетазначицьпаўтараенейкіямеханічния, незвязания ізсенсампрамовижести.Механічнияжестиадцягваюцьувагу слухача пеклозместупрамови,замінаюцьяеўсприманню,наватраздражняюць.Няредка янибиваюцьвинікамхваляванняаратара,сведчацьабягоняўпеўненасціўсабе.

>Майстерствааратаравияўляеццаваўзмацненніўздзеянняжестам,мімікай.Залішняявіртуознасць неўпригожваеаратара йвиклікаеіронію,неприязнасць.Сцвярджаюць,што >лепши йсамидасканалижест тієї, котрі незаўважаюцьслухачи,г.зн., котріарганічназліваеццасазместампрамови.

Упрамоўніцкіммастацтвевикаристоўваюцца:

>Ритмічнияжести. Янипадкресліваюцьлагічнинаціск,запаволенне йпаскареннепрамови,месца пауз.Наприклад,запаволени рухнаправапривимаўленні фрази: "Кажа,штовадуцедзіць".Альбокаліаратаррасказваепракулямет.

>Эмацийния >перадаюцьадценніпачуццяў (>сціснути кулак,авальни рухрукі).Некатория ізіхзамацаванияваўстойлівихспалученнях.Наприклад:біцьсябеўгрудзі,стукнуць кулаком пастале,павярнуццаспіной ,развесцірукамі,паказаць надзвери.

>Указальнияжестирекамендуеццавикаристоўваць увельміредкіхвипадках,каліесцьпрадмет, на котрі можнапаказаць.

>Паказаць можнапоглядам, рукою, пальцях, оголеною,паваротам ціла.

>Некаторияпаказальнияжестимаюцьумоўнихарактар. Так,каліаратарпаказваесабе нагрудзі -злева, дзесерца,кажучи: "Уяго тут (>жест)нічоганяма", тозразумела,гаворкаідзеаббессардечним,нячулимчалавеку.

>Ілюстрацийния >ўяўляюцьпрадмет,паказваюцьяго.Якаяспіраль,якіяхвалі на мори?

>Викаристоўваюцца: 

·калі нехапаеслоў,кабцалкамперадацьзмест;

·каліаднихслоўнедастаткова паякім-небудзьпричинам (>павишанаяемацийнасцьаратара,няўпеўненасць утим,штоадрасатусеразумее);

·калінеабходнададатковаўзмацніцьуражанне йўздзейнічаць на слухача.

>Аднак,викаристоўваючиілюстрацийнияжести,требаведаць міру:нельгагетиміжестаміпадмяняцьмовуслоў.

>Сімвалічния. Такгетайгрупиадносяццажесткатегаричнасці (>адмашкадалоннюправайрукі: >Ніколі непагаджуся,нідзе визнойдзіце),жестпроціпастаўлення (>далоньруківиконваеўпаветри рух "там й тут": >Нечагатуди-сюдихадзіць,адноакно - напоўнач, інше - напоўдзень),жестраз'яднання (>далонірасчиняюццаўрозниябакі: Янираз’ехаліся),жестабагульнення (>авальни рухдвумарукаміадначасова: Восьусегета),жестаб'яднання (пальці чидалоні рукзлучаюцца: >Толькі,аб’яднаўшися, мипераможам ).

>Правіли >каристанняжестаміўпублічним виступі

1.Жестипавіннибицьміжвольнимі,натуральнимі.

2.Жестикуляция непавіннабицьбесперапиннай

3.Уносіцеразнастайнасць ужестикуляцию.

4.Жестипавінниадказвацьсваймупризначенню -дапамагацьвиразнасціпрамови, а чи незамяняцьяе.

5.Вартапазбягацьзанадта дробовихжестаў (лятвара) йзанадта буйних (нетребазаходзіць натериториюсвайго слухача,ягоінтимную зону)

>Аратар непавіненбиць клоунам, але й й кам'янимістуканамцімашинайентаксама непавіненбиць.Усягоў міру.Аратарпавіненбицьчалавекам, натуральним йарганічним.Требазнайсці тієївиразтвару, котрі, на вашпогляд,будзевиклікаць увашага слухачатолькідобрия йприемнияпачуцці,якомубудуцьдавяраць, тварюкобудзедобразичлівим, позу,приякойадчуваешсябеўпеўнена йкамфортна,тияжести,якіяцалкамадлюстроўваюцьтое,што тикажаш,безумоўнакантактвачей.Паловапоспехутабегарантаваная.Засталосянапісацьвидатнуюпрамову.

>Кажуць,што1хвіліна виступуадпавядае 25-30хвілінампадрихтоўкі.Тамутребастацьперадлюстеркам йпачацьпрамаўляцьслови,што винапісалі йбудзецерасказвацьсваейаудиториі.Зафіксуйцетияжести, позу,міміку,позірквачей,што, на вашпогляд,больш заўсеадпавядаюць.

>Усеатримаецца.Поспехаў!


>Літаратура

1. Абрамов М. Мистецтво розмовляти// Російська мова. - 1991. - № 4.

2.Биркенбил У., Мова інтонації, міміки, жестів. -С.-П.: «Пітер», 1997.

3. ВведенськаЛ.А., ПавловаЛ.Г., Культура і мистецтво промови. Сучасна риторика. - Ростов-на-Дону. Видавництво «Фенікс», 1996.

4.Гольдин У. Є.,Сиротинина Про. Б. Мовна культура // Російську мову. Енциклопедія. - М. , 1998.

5.Далецкий Ч.Практикум із риторики. - М. , 1996.

6.Ниренберг Д.,Калеро Р. Як читати людини яккнигу/Пер. з анг. - М., 1988.

7. Піз А. Мова рухів. Як читати думки інших з їхньої жестам. — Нижній Новгород, 1992.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація