Реферати українською » Иностранный язык » Функціонування паронімів в сучасній англійській мові


Реферат Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИУМАНСЬКИЙДЕРЖАВНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТІМЕНІ ПАВЛАТИЧИНИ

Кафедрагерманськоїфілології

>ОСОБЛИВОСТІФУНКЦІОНУВАННЯПАРОНІМІВ УСУЧАСНІЙАНГЛІЙСЬКІЙМОВІ

>КУРСОВАРОБОТА

>Підготувала:

Студентка 4 курсу 1групи

факультетуіноземноїфілології

>Нагорна Т.А.

>Науковийкерівник:

>канд.філол. наук, доцент

КирилюкМаріяАндріївна

>Умань-2008


>ЗМІСТ

>ВСТУП

>РОЗДІЛ 1.Пароніми умовнійсистеміанглійськоїмови

1.1.Паронім якчастинасловниковоїсистемианглійськоїмови

1.2.Явищепаронімії йпарономазії(парономасії) ванглійськіймові

>РОЗДІЛ 2.Функціональніособливостіпаронімів всучаснійанглійськіймові

2.1.Особливостіфункціонуванняпаронімів ванглійськіймові

2.2.Особливості,пов’язані ізвживаннямпаронімів ванглійськіймові

>ВИСНОВКИ

СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ


>ВСТУП

>Явищепароніміїпривертаєувагувчених вжепротягомбагатьохстоліть. Будучиоднією ізактуальних проблемсучасногомовознавства,пароніміярозглядалася ізрізнихточокзорупредставникамифілософії,психології,лінгвістики.

>Серйознедослідженняпаронімічних тапарономастичнихявищ, йпаронімічнихконструкційзокрема,розпочалося лише у 60-хроках ХХстоліття. Узв’язку ізцим запитання пропаронімічніявищалишається насьогоднішній момент одним знайбільшдискутованих танедостатньорозроблених. яквідомо,пароніми – парі,рідшегрупислів, котрівнаслідокзвуковоїподібності, аіноді ічастковогозбігуморфологічного складу,можутьвикористовуватися вмовленні ізпевнимисемантично-стилістичниминастановами. Уроліпаронімівможутьтакожвиступатифразеологічніодиниці тасинтаксичніконструкції.

Уанглійськіймовіцеявищевивчененедостатньоповно, про щосвідчитьнаявність усучаснійлінгвістицісуперечливихпоглядів на цю проблемупаронімії,прагненнявиявитиновіпідходи довивчення цогоявища,знайти болееадекватніспособиописупаронімічнихвідносинміж словами. Улінгвістичнійлітературівідсутнєвсебічневисвітленнясутностіпаронімів, укожномудослідженніпропонуєтьсясвоєвизначення,досліджуєтьсяобмежене колопитань,по-різномуінтерпретуютьсялексико-семантичніконтакти вгрупахспівзвучнихслів.Відсутність комплексногопідходу довивченняявищапароніміїпояснюєтьсяструктурною іфункціональноюнеоднорідністю цогоявища.

>Визначеннясутіявищапаронімії,встановленняфакторів,механізмів йфункцій, щоспонукають доактуалізації вмовнійсвідомості імовномисленнєвійдіяльностісмисловоївзаємодії формальноподібних, але йсемантичнорізнородовиходиниць,представляєзначний науковий йпрактичнийінтерес.

>Цим йвизначається >актуальністьобраної тими роботи.

>Об'єктомдослідженняєпароніми йявищапаронімії тапарономазії ванглійськіймові.

Предметоманалізу >єособливостіфункціонування тавживанняпаронімів всучаснійанглійськіймові.

>Теоретичну основу >даної роботисклалидослідження такихучених як І. У.

Арнольд, Про. З.Ахманової, І. Р. Гальперіна, М. П. Колесникова, Д. М. Розенталя, У. У. Виноградова іінші роботи ізпроблеми.

>Метоюкурсової роботиєвивченняособливостейфункціонуванняпаронімів усучаснійанглійськіймові.

>Цільдослідженнявизначила постановкунаступних >завдань:

1)вивчити,систематизувати і провестикритичнийаналіздосліджень,присвяченихпроблеміпаронімії ванглійськіймові;

2)проаналізуватифактори, щоспричиняютьсяфункціонуванняпаронімів умовленні;

3)виявитиосновніпроблеми,пов’язані ізвживаннямпаронімів.

Длярішенняпоставленихзавдань уроботізастосовуютьсятакі >методи >дослідження як

-комбінаторно-семантичний йкомунікативно-прагматичний методаналізусловниковихдефініцій,

- метод компонентного і контекстуальногоаналізу - дляописузмістовноїструктурипаронімів,

-пошуковий метод,

-систематизація таузагальнення.

>Матеріаломдослідження послужилиблизько 4000прикладівмовних йконтекстуальнихпаронімів,відібраних методом су-цільної ічастковоївибірки ізхудожніх йпубліцистичнихздобутківангломовнихавторів (у томучислітекстипоетичного жанру), атакожданіанглійськихсловниківслововживання.

>Наукова новизна роботивизначається тім, що внійєспробавсебічногорозглядувживанняпаронімів ванглійськіймові, при цьому,наскількиможливо інеобхідно,ураховуєтьсямасивпопередніхдосліджень.

>Теоретичнезначення роботиполягає до того, щоїїрезультати івисновки,поряд ізпоглибленнямнауковихвидань пропароніми,паронімію йпарономазію,сприяєз'ясуванню івирішеннюпроблемипаронімії.

>Практичнезначення роботиполягає до того, щоїїрезультати імовнийматеріалможуть бутивикористані впрактицівикладанняанглійськоїмови нарізнихетапахнавчання, учитаннілекцій йпроведеннісемінарів полексикології,стилістиці,прагмалінгвістиці, а й унауково-досліднійроботістудентів йаспірантів.


>РОЗДІЛ 1

>ПАРОНІМИ УМОВНІЙСИСТЕМІАНГЛІЙСЬКОЇМОВИ

1.1.Паронім якчастинасловниковоїсистемианглійськоїмови

>Паронімиє одним зджерелмовнихтруднощів, у зв'язку зчим, урядідослідженьпароніміярозглядається із боцітеорії культуримовлення (>Гречок,Гвоздьов, Винокур, Костомаров, Розенталь,Шпаків,Akhmanova,Idzelis).  

>Паронімія -неодмінний предметдослідження дляавторіврізнихсловниківтруднощів,паронімів, правильного іпомилковогослововживання (>Акуленко,Бєльчиков,Панюшева,Колeсникoв,Горбачевич,Fowler,Bryson,Herd, Morris,Partridge,Room,Wessen,). Однак усвоїйдіяльностілексикографи чиобмежуютьсяконстатацієюпаронімічнихпомилок,спонукаючи доборотьби із ними (>Grandjouan,Moufflet,Therive,) [30], чи,беручи доувагинегативний характерпаронімічнихпомилок,пропонуютьзробитицейматеріал предметомдокладноголінгвістичногодослідження (>Frei,Баллі,) [2]. У наш годинупрограмубагатьохнауковихдосліджень у сферімовознавствавизначаєпрагненнявиявитиновіпідходи допроблемипаронімії ізнайтираціональніспособиописупаронімічнихвідносинміж словами.

 >Актуальними є запитаннясутностіпаронімії,відносиниданогоявища досуміжних зрозуміти, атакож запитаннясемантичного і прагматичногоаналізупаронімії.Досліджуючи проблемупаронімії,знаходимобезлічвисловлювань йописів того, котрі словаєпаронімами,хочарозробитичіткевизначення цогоявища, на шкода, непросто, черезцелінгвістипо-різномутрактують його. Увітчизняномумовознавствіпаронімічнезмішаннярозглядалося якпевнепорушеннямовноїнорми. Провивченнянегативнихфактівмовинеодноразово писалиВ.В.Виноградов,Л.В.Щерба,Г.С.Винокур, Ш.Баллі,A.M.Пєшковський йін.Л.В.Щерба писавши пронеобхідністьпильноговивчення "негативногомовногоматеріалу",помилокмовлення, котрі "особливопоказові бо вони-то ірозкриваютьмеханізмцих (>словотворчих)процесів; смердотінайчастішедають ключ дорозуміння причиністоричнихзмін умові" [27, 70].Г.О.Винокурвважав занеобхідневивчативідхилення відмовноїнорми, котрівизначаютьсявнутрішніми законамимовноїкомунікації [5,18-20].ОсобливезначеннявивченнюнелітературноїмовинадававA.M.Пєшковський, щопідкреслював, що добудь-яких "окремихмовнихфактівлінгвістможеставитися за годину лишеоб'єктивно-пізнавально. Длянього немає впроцесівивчення <...> ані "правильного" й "неправильного" умові, ані ">гарного" й "некрасивого", ані ">вдалого" й ">невдалого" "[19].

Пронеобхідністьвивченнямовнихпаталогій писавши Ш.Баллі, щозвертавувагу тих, щомовознавцяповинніцікавитиогріхи, щовідбуваються вмовленні "у силуприхованогопрагненнязаповнитинедолікиправильноїмови" [2,35]. Усучаснійлінгвістиці, яквідзначаєО.В.Вишнякова, немає ">вірної думи просутністьпаронімів,по-різномуінтерпретуютьсялексико-семантичніконтакти вгрупахспівзвучнихслів" [6,4].Формальнийкритерійпаронімів - "тих, щовимовляютьсяподібно", "тих, щомаютьпевнуфонетичнуподібність", ">близькі,подібні зазвучанням" (>Gabrielli,Якобсон,Ахманова, Розенталь, Вишнякова,Колeсникoв, Федотова,) [1,313; 22,64; 6,8;16,31]дужеприблизний.О.С.Ахмановавизначаєпароніми як "...слова, котрівнаслідокподібності узвучанні ічастковомузбігуморфемного складуможуть чипомилково, чикаламбурновикористатися вмовленні" [1,313]. Уданомувизначеннівказується не так на сам собою фактфонетичноїблизькості, але й і на результаттакоїблизькості ->змішанняпаронімів умовленні.Подібна ізданоюпозицієює й точказоруД.Э. Розенталя,якийрозглядаєпароніми як "слова,близькі зазвучанням, але йрізні посемантиці, котрі упершучергурозмежовуються повластивомуїмзначенню" [22, 64].Важливістьмовногозмішанняпароніміввідзначається Ю.О.Бєльчиковим [3, 368],Н.І.Колесниковим [16, 3]. Так,Н.І.Колесниковрозуміє подпаронімами ">будь-якіподібнозвучні слова, щомаютьрізнезначення, котріможутьпомилкововживатисяоднезамістьіншого" [16, 3],наприклад:контузити -конфузити, боцман - лоцман йін. Про те ж думидотримується іЖ.Марузо, щорозуміє подпаронімом "...слово,близькеіншому словусвоєюзовнішньоюформою" [18, 202].

Удеяких роботівпаронімаминазивають лишеоднокореневі слова (Вишнякова, Пономаренко,Бєльчиков,Панюшева,Никонов,Фоміна,Каратюк,WEUDEL,)[6,9; 3,3-4; 26,129; 15,81-87].Фоміна,займаючисьпроблемою семантикиоднокореневихдієслів, вводити усвоєдослідженняпароніми, котрірозглядає якодиницімови, й наматеріаліоднокореневихдієслівросійськоїмовипоказуєрозходження, із одного боці,міжпаронімічними ісинонімічнимидієсловами, де доувагиприймаютьсяінтегральніознаки, а ізіншого боці,міжпаронімічними іантонімічнимидієсловами, де наперший планвиступаютьдиференціальніознаки [26, 3]. На думкуО.В.Вишнякової,збігкореня виненпідкріплюватисяреалізацією рядуінших умів: ">Пароніми -цеблизькі позвучаннюоднокореневі слова ізнаголосом на того самогоскладі, котрівідносяться до одногологіко-граматичного ряду - дооднієїчастинимови, одного роду ірізних зрозуміти, щопозначають," [6, 8-9].Наприклад:радник-порадник;означати-позначати;класний ->класовий.М.І.Фоміна подчеркивает увизначенніпаронімівспільністьлексико-граматичноїприналежностіслів-паронімів йспорідненнякореня [26, 129]. У рамках такогопідходупароніміярозглядається якпроявсистемнихзв'язківмови, носитирегулярний характер йзаймаєпевнемісце вмовнійструктурі. У такомувипадку прикладамислужать: вукраїнськіймові: адресат -адресант; вросійськіймові: схід -всход; безсловесний - безвідповідальний; ванглійськіймові:amiable -amicable;credible -credulous.

>Членипаронімічної паріманіфестуютьрізнийступіньсемантичноїблизькості. Слова, котріплутають, щоєсинонімами,взаємозамінними впевнихоточеннях,називають >синонімічнимипаронімами.

 >Наприклад:

-canal –channel

-raise –rise

-human –humane

 >Паронімічнапомилкавідбуваєтьсялише до тогоконтексті, колипроявляєтьсярозходження такихсинонімів усемантичному чистилістичномувідношеннях.Інший видпаронімів –це >контактні >пароніми.Вони немаютьзагальнихсловниковихзначень й тому внормі неєвзаємозамінними. Однактакіпароніми належати до одногосемантичного поля.

>Наприклад:

-special –specific

-campaign – company

 >Нарешті, >дистантні >паронімивідрізняються тім, що немаютьявнихсемантичнихзв'язків. Однак, навідміну відвипадковихзастережень,змішаннядистантнихпаронімів регулярновідтворюється вмовленні іможе бутирозцінене якявище «>негативноїмовноїнорми»,наприклад,помилковавзаємозамінаанглійськихслів

- >accept «>приймати» - >except «>заперечувати,виключати»

-bear «>ведмідь» –beer «пиво»

-very «>дуже» –vary «>різноманітний»

-quiet «тихий» -quite «>лише»

Узагальнійкількостівиявленихспіввідношеньпереважаютьконтактніпароніми (>близько 47%), далівипливаютьсинонімічні (>близько 30%), й,нарешті,найменшакількістьвипадків представленадистантнимипаронімами (>близько 23%).

 >Пароніми (від грн.раrа -поблизу,поруч йоnyma -ім'я) – >це слова (паріслів), котрімаютьподібність уморфологічнійбудові (>близькі зафонетичним складом), але йрозрізняються зазначенням. Не усі слова,схожі зазвучанням,можнавважатипаронімами. Допаронімічних належати лише тих, щомають неві ликувідмінність увимові.Інколи впаронімівєспільна морфема:

-personal –personnel;

-anterior –interior;

-popular –populous;

-corps -corpse

>Мовознавці давнозвернулиувагу наіснування такихблизькозвучнихслів, навідмінностіміж ними узначенні та наможливіпомилки у їхньоговживанні.Проте і до цого годиниіснуєчималорозбіжностей упоглядахдослідників й насамеявищепаронімії, й нагрупи, котрі можнавключати допаронімів. При широкомурозумінніпаронімії допаронімівзараховуютьусі слова, щомаютьзвуковуподібність, невраховуючиморфемного складу слова, – йрізнокореневі, йспільнокореневі (>досвід –>дослід, громадський –громадянський,верба–вербена,дерен–терен;hare –hair,skirt –shirt,diary –dairy,wander -wonder).  >Якщо жрозуміютьпароніміювужче, топаронімічнігрупивключають лишеспільнокореневі слова, котрімаютьпевнийзмістовийзв’язок (>комунікативний–комунікаціиний,хронікальний–хронічний,  >фабрикант–фабрикат,співак–співець;career –carrier,human –humane,physics –physique). >Семантичні >зв’язкиміжпаронімамиможуть бутирізними –синонімічними,антонімічними,інодіце слова ізблизьким,суміжнимзначенням чи члениоднієїтематичноїгрупи.Основнугрупупаронімівстановлять слова, щосемантичнопов’язаніміж собою,частковозбігаються заморфемним складом,близькі запоходженням.Паронімічнимивідношеннямипоєднується параслів (>lay –lie,suit –suite,seize –cease),значнорідше–три чи понад (>draught –draughts –drought).

За характеромсмисловихзв’язківпаронімиподіляють накілька груп:

а) >паронімисинонімічні (>special –specific,campaign – company,canal –channel,raise –rise,human –humane);

 б) >паронімиантонімічні   (>employer –employee,immigrant –emigrant,evolution – revolution). >Паронімипереважно належати дооднієїчастинимови,маютьоднаковіграматичніознаки. Навідміну відсинонімів -слів, щопозначаютьблизькіпоняття й томуможутьзамінятиодне одного, – дляпаронімів такавзаємозамінністьнеможлива.Якщоомонімія якрізновидлексичнихвідношень,пов’язаних зформою знака,ґрунтується наповномузбігові йогофонетичного складу, топароніміяпередбачаєчастковийзбіг,подібністьструктури йвимовислів,різних зазначенням (>дефектннй–дефективний,психіатричиий–психічний;mayor –major,low –>law).Середосновнихчинників, щовизначаютьособливостіпаронімів,єсемантичназумовленість. Кожнапаронімічна пара чи групаздебільшогомає своюспецифіку, тому призіставленніпаронімівслідвиявлятиздатність шкірного із них досполучення ізіншими словами.

 Заступенем >зближення  (>подібності)  звуковогооформлення морфемного складувиділяють якмінімальні, то ймаксимальніпароніми.

>Максимальнівідрізняються не більше, ніжоднієюзвуковоюодиницею:стрес-струс,гамувати-тамувати;hare –hair,wander –wonder.

 >Мінімальні–більш ніжоднією:апендикс–апендицит; company –campaign.

Наосновіпароніміїбудується  >парономазія (грн. >paronomasia) –стилістичнафігура, вякійпорядрозміщуютьсярізні зазначенням, але йподібні зазвучанням слова ізметою їхньогозіставлення.

1.2.Явищепаронімії йпарономазії(парономасії) ванглійськіймові

>Твердження, щоспівзвуччямприділяєтьсяістотнемісце всучаснійпрактицімовногоспілкування, ставитилінгвістів переднеобхідністю детального іпланомірноговивченняспівзвучнихслів умовленні. У зв'язку зцим,звернемося доявища,основнакатегоріальнаособливістьякогополягає вчастковому (>неповному)збігузвуковихоболонок, асаме, допаронімії.

">Паронімія" (від грецьк.para -біля,біля;onyma -ім'я) -доситьнеоднозначнеявище, щойдекоріннями вглибокудавнину. Вжекласичнафілософіявиділялапаронімію якособливеявище вколізагальноїпроблеми зв'язку звуку ізмісту.

>Першіспробифілософськогоосмислення запитання булипочатідавньогрецькимириториками (>Горгій,Трасімах), котрі наосновівивченнязвуковоїорганізаціїзмов,заклинань ймолитовзробиливисновок провпливзвуківмовлення на свою душу" слухача.Горгійє одним ізперших,хтовиявив йкласифікуваврізніформиспівзвуччя вмовленні: на початку,всередині і вкінці слова.Продовжуючитрадиціїдавньогрецькихриториків,римськіфілософиДіонісій,Деметрій,Квінтиліан, Цицеронзаймалисявивченням йрозробкоюсловеснихфігур. Великийінтереспредставляють роботиКвінтиліана, щовиділив й описавшицілий рядфігур,утворенихспівзвуччям. Намважливий ">третійрідфігур - тієї, колиувага слухачазбуджується ізагострюється чиспівзвуччям, чиподібністю, чипротилежністюслів" .

>Викладеневищесвідчить про ті, щоявищепароніміїцікавилолінгвістів іздавніхчасів, Незважаючи тих, щоспробирішенняданоїпроблеми вантичнійфілології носилиемпіричний характер.Явищепароніміїзалишається уфокусіувагивченихпротягомдекількохстоліть. Будучиоднією ізактуальних проблемсучасногомовознавства,пароніміярозглядалася ізрізнихточокзорупредставникамифілософії,психології,лінгвістики.Згадки процеявищезнаходимо в роботів такихвидатнихвітчизняних йзакордоннихлінгвістів, якШ.Балли [2],В.В.Виноградов [4],Г.О.Винокур [5],А.М.Пєшковський [19],А.А.Реформатський [20],Д.Э.Розенталь [21],Л.В.Щерба [27],E.Elster [28] йін.

Удругійполовині XXстоліття увітчизняному ізакордонномумовознавствіз'явилисяспеціальнідослідження,присвяченіпаронімії наматеріалірізнихмов:Багударова, Вишнякова, Голуб,Горкинский,Грабчиков,Григор'єв,Граник, Бондаренко,Кінцева, Євграфова, Критенко,Колeсникoв,Никонов, Пономаренко,Расторгуева,Снетова,Фоміна,Щепин,Янко-Триницкая, - наматеріаліросійськоїмови; [ 6; 8; 10; 6; 26; ];Каратюк,Яркова, - наматеріалінімецькоїмови [ 15 ];Воронюк, Розенталь,Теленкова,Смирницкий,Nikolenko - наматеріаліанглійськоїмови [ 7; 23; 21; 22; 24; 28 ].  

>Питанняпароніміївикликаютьінтерестакож у тихийучених, для якіпароніми неєспеціальним предметомдослідження: Розенталь,Ахманова,Шумиліна,Щепин,Duch'acek,Me.Neill,Matthews,Postman,Keppel [ 23; 22; 21; 1].

Великуувагу проблемампароніміїприділяєВ.И.Каратюк, що наматеріалінімецькоїмовиретельнодосліджуєонтологіюоднокореневихслів ізпевноюзвуковоюподібністю ісемантичноюспільністю [15, 81-87].Відзначаючи, щоспівзвучні слова, котріможутьзмішуватися вмовленні (>наприклад:Diplomat-Diplomand;verteilen-zerteilen йін.),безсумнівноповинніпредставлятиокремийоб'єктвивчення із боцілінгвістів, автор ненамагаєтьсявиділитипароніми якособливийкласслів улексичнійсистемімови.

Урядівипадківпароніміятрактується якнеповнийзбігкоренів [5, 76]. Винокуррозглядаєстилістичніфункціїсловосполучень зоднаково чиподібнозвучнимикоренями дляствореннякомічногоефекту (каламбуру) й наводитирізніприкладипроявупаронімічноїатракції [5].

>Деякідослідникирозуміють подпаронімамирізнокореневіодиниці (>Elster,Гвоздьов,Григор'єв) [ 27,34; 10,264 ]. Так, В.П.Григор'єввідзначає: "<...>паронімію мивизначаємо як системупарадигматичнихвідносинміжподібними впланівираженнярізнокореневими словами" [10, 264].

В.Д.Горкінський у з статтею ">Розмежуванняабсолютноїпаронімії ісуміжнихлексичнихявищ усинхроніїпольськоїмови"зіставляєпаронімію ізваріантністюслів,антонімією,омонімією іпарономазією [8, 112].

>Явищепарономазії (з грн.para –біля,onomazo –називаю)полягає узвуковійподібностіслів, щомаютьрізніморфологічнікорені (>порівн.: лоцман – боцман, кларнет – корнет,ін'єкція –інфекція; pour –poor,modal –model,price –prize). як й припаронімії,лексичні парі припарономазії належати дооднієїчастинимови,виконують уреченніаналогічнісинтаксичніфункції. Такихслівможуть бутиоднаковіпрефікси,суфікси,закінчення, але йкорені вонизавждирізні.Крімвипадковоїфонетичноїподібності, слова вподібнихлексичних парахнічогоспільного немають,їхнєпредметно-означальнеспіввідношеннязовсімрізне.Парономазія навідміну відпаронімії не носити характерузакономірного іпостійногоявища. Іхоча вмовієчималоподібних уфонетичномувідношенніслів,зіставлення їхні яклексичних парє результатоміндивідуальногосприйняття: одинпобачитьпарономазію впарі тираж - типаж,іншої - у тираж -міраж,третій - у тираж -вітраж. Однакпаронімія іпарономазіяблизькі ізпоглядувживання вмовленніподібних позвучаннюслів.

>Прикладипарономазів:

>Low –law

>Quay –queue

>Hair –hear

>Very –vary

>Здатністьпаронімів дозмішання вмовленніпризвела доти, що подтерміном «>паронімія»нерідкопоєднуються двапоняття -власнепаронімія,тобто видмовнихсистемнихвідносинміжлексичнимиодиницями, йпарономазія (чипарономасія) -стилістичнийприйом, щоскладається внавмисномузближенніслів, щомаютьподібність узвучанні.Ці слова необов'язковоповинні бутипаронімами, часто дляцілей авторабуваєдоситьвипадкового звуковогозбігу.Використанняпарономазіїдозволяєпідсилитивиразність тексту; особливо частоцейприйомзустрічається впоезії іфольклорі.

>Наприклад: «Ліси – лосі – лисиці / Лісиобезлосели, Лісиобезлисели» (У. Хлєбніков). Отже,парономазія -ценавмисневживанняпаронімівЯкщозмішанняпаронімів - грубалексичнапомилка, тонавмисневживання двохслів-паронімів в одномуреченніявляє собоюстилістичнуфігуру, щоназиваєтьсяпарономазією (парі +поруч +називаю).

>Такожпароніміявідноситься до феномена «>фальшивихдрузівперекладача».Найбільшточнимслідвизнативизначенняпаронімів О.В.Вишнякової, асаме: «>пароніми –цеблизькі зазвучаннямоднокореневі словаз|із|наголосом на одному й тому жскладі, щовідносяться до одногологіко–граматичногоряду|лави,низки| – дооднієїчастини|частки|мови|промови|, одному роду (йвигляду|виду|,якщоцедієслова й їхніформи) – й щопозначають|значать|різніпоняття» [6, 5].

>Розглядаючи|розглядуючи| слова,схожі позвучанню йформі,але|та|різні позначенню, щовідносяться до лексики двохрізносистемнихмов|язиків|слід говорити прозмішанняспівзвучнихслів,різних позначенню наміжмовномурівні.

>Готліб,розглядаючи|розглядуючи| слованімецької йросійськоїмов,схожі зазвучанням йформою,але|та|різні позначенню влінгвістичномуаспекті,вважає|лічить|, що «болеевідповідним|придатним| в цьомувипадкуєтермін «>междуязичние|аналогизми|» дляпозначенняслівз|із|аналогічним (схожим)зовнішнімоформленням» [9, 437].

>В.В.Дубічинськийпропонуєновуконцептуальну систему –теоріюлексичнихпаралелей.Під «>лексичнимипаралелями» авторрозуміє «>співпадаючі впланівиразу йсхожі/несхожі впланізмісту|вміст,утримання|лексеми двох й понад одночасно|порівнюваних чиконтактуючихмов|язиків|» [12, 4]. Уразіміжмовноїпароніміїнаголосможепадати й наінший склад. Так було ванглійській йукраїнськіймовахіснуютьпаронімиdesert [>dzt] «>пустеля» й «десерт», котрівідрізняютьсязокреманаголосом.Лексемаdessert [>diz:t] "десерт"є|наявний| й ванглійськіймові, а томуці слова посуті неомоніми, апароніми.Категоріїміжмовнихомонімів йміжмовнихпароніміввзаємозв'язані йвзаємозалежні|,проте|однак| навідміну відомонімівпаронімиможутьістотно|суттєво|розрізнятися своїмнаписанням.Відповідновідрізняється ймеханізм «>заплутування»перекладача,оскількизмішанняподібної лексики подвпливомміжмовноїінтерференціївідбувається|походить|, як правило, нарівніоднієїлексичноїодиниці, а чи не двох: черезспівзвучність словамови|язика|, щовивчається |промови|з|із|схожоюлексичноюодиницеюрідноїмови, позагальному|спільній|логіко–понятійномуспіввіднесенні.Більшістьміжмовнихпаронімів – словаполісемантичні. «>Наявність одного чидекількохзагальних|спільних|значень схожих позвучаннюслів двохмовприводить|призводить,наводить| домеханічногоперенесенняіншимзначенням словарідноїмови наіноземне, вякомуцихзначеньфактично немає. Так,наприклад,хтовивчаєнімецькиймову неправильно переносити нанімецьке словоdieGarderobeзначення «>Шафу дляодягу» із українськоїмови, а тих,хтовивчаютьукраїнськумовудодає слову гардеробзначення «>Убиральня актора,вішалка дляверхньогоодягу», щомаєнімецьке слово,оскільки тих,хтоговорять нацихмовахзнають двазагальні|спільні|значенняданихслів: «>роздягальня й весьносильнийодягоднієїлюдини» [15, 75–76].Слідпомітити|відмітити|, щоО.В.Вишняковарозумієміжмовніпаронімитрохиінакше, наїї думку: «доміжмовнихпаронімів належатитільки|лише|такілексичніодиницімов, щозіставляються|співставляються|, котрі вобохданихмовах|язиках|можутьвикликати|спричинити|помилковіасоціації,ототожнюватися одназ|із|іншою прифактичнійрозбіжності|розходженні| їхнізначень,наприклад, укра-їнськіпароніми >емігрант –іммігрант  йанглійськіemigrant –immigrant » [ 6, 10].

>Пароніміяявляє собоюособливелексичнеявище,багатоплановістьякоговизначиламожливість йоговивчення як уфункціональному, то й в нормативномуаспекті.Нормативна точказорулінгвістів напароніміюнайповнішим чином представленадослідженнямидовідково-методичного характеру: «>словникамитруднощів», «>словникамипаронімів»,різнимидидактичнимипосібниками,підручниками, щовключаютьвправи нарозмежування ікоректневикористанняпаронімів, таін.

>Вітчизнянулексикографіювідрізняєпрагненнявиділитипароніми ззагальногомасиву «>труднощів»,присвятившиїмокремі «>словникипаронімів».Найбільше активно областьпароніміїпочаларозроблятисяросійськимилексикографами. Уостанні два-тридесятиліття ними булистворенічотириповноціннихсловникипаронімів.


>РОЗДІЛ 2

>ФУНКЦІОНАЛЬНІОСОБЛИВОСТІПАРОНІМІВ УСУЧАСНІЙАНГЛІЙСЬКІЙМОВІ

2.1.Особливостіфункціонуванняпаронімів ванглійськіймові

>Паронімія яклексичнеявище, щополягає удвостороннійфонетико-семантичнійвзаємодіїспівзвучнихслів,характеризуєтьсясвоєріднимпереплетеннямформальних (>фонетичних) йзначеннєвих (>семантичних)факторів, щовизначають йогосутність йзаконифункціонування.Паронімічнафункціямовиприверталаувагумислителівпротягомбагатьохстоліть.Інтерес допароніміїнітрохи неслабшав як уминуломусторіччі, то й внашідні. До проблемпаронімії врізнихмовахзверталися Ш.Балли, Ф. деСоссюр, У. У. Виноградов, Ю. З. Степанов, Про. У. Вишнякова, М. П.Колeсникoв, У. І.Червоних, Т. Р. Пономаренко, Р. П.Снетова, Л. М. Федотова ібезлічіншихавторів.Завдякинаполегливійроботілінгвістівпароніми булиретельновивчені ізрізнихточокзору:формальної,семантичної,етимологічної,словотворчої,функціональної,нормативної,стилістичної іпсихолінгвістичної.

>Пароніми, а часто іподібні позвучанню словавиконують умовленністилістичніфункції.

Передкожним авторомможевиникнути проблемавибору одного ізпаронімів.Якщосинонімічнийвідбірлексичнихзасобівнезмінносупроводжуєсловеснутворчість, то проблемавибору одного ізпароніміввиникаєлише в тихийвипадках, коли вмовленнявключаютьсяпаронімічні слова.

>Умілевживанняпаронімівдопомагаєписьменникові правильно і точнопередати думку,самепаронімирозкриваютьбільшіможливостімови впередачі тонкихзначеннєвихвідтінків. Ухудожньомумовленнізвичайноспостерігаєтьсяправильне,доситьмистецькевикористанняпаронімів. Однакможливо ісвідомевідхиленняписьменника віднорми,якщовінхочепоказатимовніпомилкисвоїхгероїв. Таким чином, восновісхованоговикористанняпаронімів ухудожньомумовленніможутьлежатирізніестетичніпринципиїхньоговідбору,продиктованістилістичноюустановкою автора.

>Інший характер носитивідкритевикористанняпаронімів, коли письменник ставити їхніпоруч,показуючиїхнізначеннєвівідмінності привидимійсхожості. У цьомувипадкупаронімивиконуютьрізністилістичніфункції,виступаючи якзасібпосиленнядієвостімовлення.

>Зіткненняпароніміввикористається длявиділенняпевнихвідповідних зрозуміти.

>Сполученняпаронімівможестворюватитавтологічний йзвуковий повтор, щосприяєїхньомупосиленню.

>Уживанняпаронімівможе бутизасобомуточнення думи.Інодіавторовідоситьзвернутиувагу нарізнулексичнусполучуваністьпаронімів,щобуточнитиїхнєзначення.

>Можливезіставленняпаронімів,якщо авторхочепоказатитонкізначеннєвірозходженняміж ними.

>Поетилюблятьзближати сам «>невідповідні» слова,дивуючи нассвоєюфантазією.

>Яскравийстилістичнийефектнароджуєпротиставленняпаронімів.Звичайно в цьомувипадкупаронімиз'єднаніпротиставнимсполучником йоднезіспівзвучнихслівдається ззапереченням.

>Пароніми іщечастішеспівзвучнінеспоріднені словавикористаються в каламбурах.

>Паронімія іпарономазіявиконують роль звукового курсиву,виділяючиспівзвучні слова,яким авторнадаєособливогозначення.

>Прослідкуємо якпаронімія йпарономазіяможутьемоційновпливати нахудожній текст наприкладі цитат ізтворіввідомихангломовнихписьменників.

1. a)Andnow,perhaps,youhadbetterleaveme. Thedoctormade apoint of >quiet andrepose. (>P. G.Wodehouse)

b) Thedrawingswerepleasingenough,with >quite asense ofatmosphere. (>J.Galsworthy)

2. a)Than themoon >roselike awonderfulsilvershield. (>O. Wilde)

b)At alessanxiousmomenthemighthavebeenamusedby theconflict hiswords >aroused (>J.Galsworthy)

з)Forgiveme,old man,foraskingyounot toraiseyourvoice (>P. G.Wodehouse)

>d) “>Notdangerous?” “>Yes,sir,when >roused.” (>Id.)

3. a) Irememberbefore thewar,whenCharlesinspected the >Corps on awhitehorse (J. LeCarre)

 b)Therewerenoises anddirectionsfromCramer,aboutremoving the >corpse, and in acouple ofminutes heavyfeetastheycarried it out (R.Stout)

4. a) “>Nuclear >physics”,saidErikreflectively. “>Maybethat’sforme…Didfoxeveraskyouwhyyouwanted tobe a >physicist >whenyoufirstcamehere?” (M.Wilson)

b) “>Hello, doc. Yougot ajobhereas house >physician?” ( R.Stout)

5. a)Shearingwas >conscious of themadmanbehindhim,hecouldheareveryone ofDean’sgasps (>J.Kerouac)

b) Johnwassuch atender-heartedchap,affectionate to hisbones, and >conscientious,too… (J.Galsworthy)

6. a) Ihavenoideawhatthistalkwithyouwilldo tome. Iseenoreasonwhy itshouldhaveany >effectoneway oranother (R.Stout)

b) Thetruthis,mydear,webothhavepasts,which itisnowmytask tomakeknown toyou,becausetheygrievously anddeeply >affectyourfutures (>J.Galthworthy)

7. a) “Iapologize”,saidLoringpersuasively. “>It’s a >personal >idiosyncrasy andhasnothing todowithour business” (R.Ludlum) 

b) Themajorwasgonetakinghospital >personnel in thestaffcar (E.Hemingway)

8. a)Early the nextmorning the >Mayorwaswalking in thesquarebelow in companywith theTownCouncilors (>O. Wilde)

b) The >major…hadbeen in thewar in Libya andwore twowound-stripes (E.Hemingway)

9. a) Hewaswearing anavyblue >suit, ablueshirt and awhitestarchedcollar (M.Wilson)

b)Wewentinto amotelcourt andbought acomfortablelittle >suiteforaboutfourdollars (J.Kerouac)

10. a)Therewasnothingremarkable in theexpression ofherface >exceptitsutterimmobility (>J.Galsworthy)

b) Peoplealways >acceptedanaccomplishedfact intime! (>Id.)

з) “I >expectyou’reright”,hesaidslowly: “>but Iwant tothink itover” (>Id.) [28, 220]

Зподанихприкладів видно, щозмішання чинеправильневживанняданихпаронімівможепризвести догрубихлексичнихпомилок, докаламбурів чиможе статі причиноюкомічнихситуацій.Тобто, можнавідзначити, щовживаючипароніми вмовленнітреба бутидоситьобережним,щоб фраза невиявиласьабсурдною.

2.2.Особливості ,пов’язані ізвживаннямпаронімів ванглійськіймові

>Проблемипаронімії давнопривертаютьувагувикладачівмови і тихий,хтоїївивчає його. Часто, якуслово-паронімужити, як правильносказати - “ahistoricevent”, чи “>historicalevent”- ставити вглухий кутнавіть людей, щонепогановолодіють мовою.

Отже, що жтакепароніми? Упрацяхрізнихмовознавцівданеявищевідзначене подрізниминазвами, як то:квазіомонімія,гетерофемія,парономазія і т.д., щосвідчить,звичайно, провідсутністьєдиногопідходу довизначенняданогоявища. Улінгвістицісклалося дваосновнихпідходи довизначенняпаронімії –вузький й широкий. У рамкахвузькогопідходу (Про. У. Вишнякова, Д. І.Розенталь/Теленкова іін.) [ 6; 23 ]паронімиобмежуютьсяобластюспівзвучниходнокореневихслів ізрізнимзначенням, що належати до одноголексико-граматичногорозряду.Прихильники ж широкогопідходу (У. П.Григор'єв, У. Д.Девкин, Ю. М.Скребнев, Про. З.Ахманова іін.) [ 10; 1 ]відносять допаронімів йоднокореневі, йрізнокореневі слова. У нашомувипадку, ми будемо вестимову про слова, котрівідносяться допаронімів,відповідно довузькоговизначення і будемоназивати їхньогонадалімовнимипаронімами.Цейвибіробумовлений тім, щонеправильневживаннямовнихпаронімівзумовленонайчастішенезнаннямзначеньоднокореневихслів-паронімів,низькоюкультуроюмовлення,тобто –об'єктивним чинниками, як увипадку зhistoric/historicalevent.Уживаннямовнихпаронімів обумовлене, в основному,суб'єктивними чинниками, таких як:бажанняскаламбурити,спросоння,п'яне ііншіподібністани, атакожреалізуватипевністилістичніцілі,якщо мовайде прохудожнійтвір.Погодьтеся,об'єктивноскладнішевирішити,якийіменникужити до того чиіншомуконтексті: >радник чи >порадник (>мовніпароніми), а чи не >радник/порадник, чи рядно,наприклад.

>Мовніпароніминерідкозустрічаються в західних областяхнавчаннямові - Business English й ESP, дестуденти часто вже незнають, чи,навіть знаючи,нерідкороблятьпомилки привикористанні чиперекладі такихслів [14 ].Наприклад, принавчанні ESPстудентівюридичнихфакультетів, частозустрічалисяпомилки в словах, як:

а)inhuman/inhumaneprisonconditions;

b)judicial –1.of orby acourt ofjustice-судовий (e.g.judicialbranch) 2.showing orusingjudgement inthinkingaboutsomething (>e.g. “Heisrathertalented”-repliedSarahjudicially) й   >judicious –showing orhavinggoodsense -розумний,розважливий (>e.g.Youputyourcasemostjudiciously);

з)credible - thatcanbebelieved-заслуживающийдовіра (>e.g. acrediblewitness)

>credulous -ready tobelievethings-довірливий (>e.g.credulousconsumers).

>d)politic -acting orjudgingwisely,prudent.Політичний,рассчетливий.

political - of the state, ofgovernment, ofpolitics.Політичний.

ПринавчанніBE чи ESPстудентівекономічнихфакультетів частовзаємозамінялись чиневірноперекладалисятакі слова, як:

a)economic -економічний;

    economical-ощадливий

b)enviable -causingenvy-завидний,привабливий (e.g. The companymadeprofitatanenviablerate);

     envious -full ofenvy-заздрий (e.g. Thecompany's successwaswatchedenviouslyby thecompetitors);

з)exhausting-виснажливий,стомлюючий (>e.g.Itwas adifficult andexhaustingjob);

     exhaustive -thorough orcomplete -вичерпний (e.g.This listisbynomeansexhaustive);

      >exhaustible-smth. thatexistsonly in a limitedquantity-обмежений,небезмежний (>e.g. …possiblelongtermshortages ofexhaustibleresources)...possiblelongtermshortages ofexhaustibleresources) [ 14 ].

У зв'язку ізявищемпаронімії,тобтонеможливістювзаємозамінимовнихпаронімів врізних фразах,постає запитання проваріантність -можливістьвзаємозаміни безперекручуваннязмістутієї чиіншоїфрази. Доваріантності словавідносятьсятаківипадки, якadvance,advancement;analytic,analytical, дезовнішнєрозходження не Веде дорозривутотожності слова.

>Явищепаронімії вартовідрізняти відіншихподібних із нимявищ.Крімваріантності,цетакіявища, якоднокореневасинонімія,однокореневаантонімія,омонімія.

>Відоднокореневихантонімів (>наприклад:godly-набожний,благочестивий; йgodless-безбожний)паронімивідрізняються тім, щозначенняслів-паронімівніколи недосягаютьповноїпротилежності.

Упланірозмежуванняпаронімів відіншиходнокореневихутвореньнайбільшітруднощіявляють собоюоднокореневісиноніми. Убагатьох роботів попароніміїоднокореневісинонімирозглядаються якокремийвипадокмовнихпаронімів.Співставленняоднокореневихсинонімів допароніміввикликаєнаступнізаперечення: справа до того, щосиноніми -цетакітотожні чиблизькі зазначенням слова,незбіжнісемантичніознаки якіможутьнейтралізуватися впевних контекстах. Принципнейтралізаціїзастосовується вякості одного ізосновнихкритеріїв приподачі ітлумаченнісинонімів условниках. Так,іменникanarchismсемантизується через йогооднокореневийсинонімanarchy.Однокореневіпароніми, навідміну відоднокореневихсинонімів, щодопускаютьнейтралізаціюдиференціальнихознак й, якнаслідок цого,їхнявзаємозамінність упевних контекстах, не дуже довзаємозаміни (>наприклад,psychic -psychological -психічний,психологічний).

Зпаронімамитісностикаютьсяомоніми.Основнерозходженняпаронімів йомонімівукладено

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація