Реферати українською » Иностранный язык » Узуальное перетворення адвербальних фразеологічних одиниць англійської мови


Реферат Узуальное перетворення адвербальних фразеологічних одиниць англійської мови

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою Російської Федерації

>КАЗАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

їм. В.І. Ульянова-Леніна

філія м.НабережниеЧелни

>ФАКУЛЬТЕТ

ІНОЗЕМНИХЯЗЫКОВ

>КАФЕДРАГЕРМАНСКОЙФИЛОЛОГИИ

Спеціальність: 031001.65 - «>ФИЛОЛОГИЯ»

Спеціалізація: «Зарубіжна філологія: англійська мова і література»

До У Р З Про У А Я Р А Б Про Т А

>УЗУАЛЬНЫЕПРЕОБРАЗОВАНИЯАДВЕРБИАЛЬНЫХФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХЕДИНИЦ АНГЛІЙСЬКОГО МОВИ

Реєстраційний номер

Робота завершено:

"__"______ 200_ р. ____________ (>Л.А.Глмутдинова)

Робота допущена до захисту:

Науковий керівник

кандидат філологічних наук,

доцент

"_____"______200 р. ____________ (>Р.М.Галяутдинова)

 

2007.


>Оглавление:

Запровадження

Глава 1.Семантическая іструктурно-грамматическая характеристикиадвербиальних фразеологічних одиниць англійської

1.1.1. Якісніадвербиальние ФЕ

1.1.2.Обстоятельственниеадвербиальние ФЕ

1.2.Грамматические особливостіадвербиальних ФЕ

1.2.1Адвербиальние ФЕ з підрядної структурою

1.2.2.Адвербиальние ФЕ зсочинительной структурою

1.2.3Одновершинниеадвербиальние ФЕ

1.3.Полукомпаративние фразеологічніинтенсификатори

1.3.1.Одновершинниеинтенсификатори зі структурою змінного словосполучення

1.3.2.Двухвершинниеинтенсификатори зі структурою змінного словосполучення

1.3.3.Двухвершинние ітрехвершинниеинтенсификатори зі структурою придаткового пропозиції

1.4.Фонетические особливостіадвербиальних ФЕ

Глава 2. Проблеми розмежування фразеологічних варіантів і синонімів

Глава 3.Узуальное перетворенняадвербиальних фразеологічних одиниць англійської

Укладання

Бібліографія


Запровадження

>Фразеология як мікросистема, що входить у загальну систему мови, з права вважається найціннішим лінгвістичним спадщиною, у якому відбиваються бачення світу і національна культура соціуму. Вона акумулює у собі колективний досвід, який передається з покоління в покоління, дозволяє досліджувати далеке минуле як мови, а й історії держави та культури носіїв, дає підстави будувати висновки про культурно-національної рефлексії суб'єкта. «>Фразеологический склад мови – це дзеркало, у якомулингвокультурная спільність ідентифікує свою національну самосвідомість» (>Телия, 1996: 9).

Порівняно недавнє становлення фразеології як лінгвістичної дисципліни є одним із причин ще досить повної розробки багатьох негараздів у цій галузі. До цього часу серед лінгвістів немає спільного розуміння об'єкта фразеології як наслідок цього - невпорядкованість фразеологічної термінології. Відсутність єдиної погляду на обсяг фразеології Демшевського не дозволяє отримати чіткого уявлення, які стійкі словесні комплекси притаманні тієї чи іншої мови або заради певного безлічі мов.

Це дослідження присвячено вивченнюадвербиальних фразеологічних одиниць англійської які піддалисяузуальним перетворенням.

Основна мета, яке ставилося під час створення роботи - проаналізувати семантичної,структурно-грамматической і трансформаційної організації фразеологічних одиниць.

Досягнення поставленої мети вирішувалися такі:

1. Збір необхідногоиллюстрационного матеріалу зі словників і довідників по фразеології, і навіть прикладів красного письменства.

2. Вивчення теоретичного матеріалу і аналіз наявних у лінгвістичної літературі точок зору, що стосуються питаньузуальной трансформації іадвербиальних ФЕ.

3. Аналізструктурно-грамматических, семантичних і фонетичних особливостейадвербиальних ФЕ англійської.

4. Визначенняузуальних трансформацій і розгляд проблем розмежування варіантності і синонімії.

5. Розгляд особливостей функціонуванняадвербиальних ФЕ які піддалисяузуальним перетворенням з урахуванням прикладів творів англійських і американських письменників, і навіть їх класифікація.

Актуальність даної роботи обумовлена підвищеним інтересом до цій вічній темі, що виявляється лінгвістичних дослідженнях останніх. Вибір дослідженняузуального перетворення ФЕ обумовлений переважно відсутністю робіт, у яких вони аналізувалися з погляду семантики і стилістики.  

Практична цінність дослідження у тому, що отримане дані можна використовувати на практиці викладання англійської, а як і курсах лексикології, фразеології і типології.

Робота складається з запровадження, трьох глав і укладання. У першій главі, з урахуванням вивченого матеріалу, дається аналізструктурно-грамматических, семантичних і фонетичних особливостейадвербиальних ФЕ англійської. У другій главі розглядаються проблеми розмежування варіантності і синонімії. У третій главі розглядаються особливості функціонуванняадвербиальних ФЕ які піддалисяузуальним перетворенням з урахуванням прикладів творів англійських і американських письменників, і навіть їх класифікація. Наприкінці дається загальний висновок для роботи. 


Глава 1.Семантическая іструктурно-грамматическая

характеристики >адвербиальних фразеологічних одиниць

англійського

>Адвербиальние ФЕ з погляду їх семантичної особливості діляться на два класу: якісні іобстоятельственние.

 

1.1.1. Якісніадвербиальние ФЕ

Якісніадвербиальние ФЕ позначають ознаки процесу, тобто. характеризують його з якісної боку. Вони поділяються на ФЕ образу дії і ФЕ заходи, ступеня.

1.Адвербиальние ФЕ образу дії. До таких оборотів належить, наприклад,fair andsquare – чесно, прямо:

>Judith: thetruthmustbefacedfair andsquare (N.Coward)

Частоадвербиальние ФЕ висловлюють інтенсивність дії. До таких ФЕ ставлятьсяbуhook orbycrook — усіма що і неправийдами;bуleaps andbounds — швидко, стрімко;семимильними кроками;hammer andtongs — енергійно; затято; засукавши рукави;tooth andnail — щосили;вева життя, але в смерть.

>Andunder the control of afewpersons,ourtrustwax andexploitationgrowsbyleapr andbounds (>Th.Driser)

>Неполноту дії позначають ФЕbyfits andstarts — уривками і нерегулярно і off and on (чи on and off) — раз у раз, зрідка.

...>shecouldgetnonebutbrokensleepbyfits andstarts (>Ch.Dickens)

Повноту дії висловлюють ФЕ типуhook, line andsinker іlock,stock andbarrel — повністю, повністю;from A to Z— від початку впритул до кінця; від а до я, від альфи до омеги.

Iwas themug. Ifellfor it,hook, line andsinker (A.Marshall)

>Theywerebuying hisfarmfromhim –lock,stock andbarrel… (W.Faulkner)

Несподіваний характер дії позначає ФЕ out of ablue (чиclear)sky ( чи out of theblue) — цілкомнеожидан;ю; як грім з ясного неба; як снігва голову.

Hedroppeduponmesuddenly out of aclearsky andbeganaskingquestionswhich Ihad toanswer (>Fr.Norris)

>Многократность дії виражається ФЕtime and (>time)again — багаторазово, неодноразово

Thechiefwastoldtime andtimeagainnot togonear therailway.

>Однократность дії виражається ФЕforonce in away — одного разу, як виняток.

>Theyagreed totake aholidayforonce in away (>Ch.Dickens)

У деякихадвербиальних ФЕ містяться архаїчні елементи: in atrice — моментально, моментально, миттєво.trice — застаріле слово, що означає момент, період

Youthoughyouwereasdeadas aherring twohourssince, andyouare allalive andtalking.Now…I’llmakeyoudecent in atrice (>Ch.Bronte)

2.Адвербиальние ФЕ заходи, ступеня. До таких оборотів ставляться: inlargemeasure — значною мірою; to a highdegree — дуже, надзвичайно та інших.

… thegovernmenthasbecome in alargemeasureanintegratedpart of the businessstructure (V.Perlo)

Зустрічаютьсяполисемантичние якісніадвербиальние ФЕ:neck andcrop — 1) швидко, стрімко, із застосуванням фізичної сили:Practically Ihavebeenthrown out,neck andcrop.Allmyluggageislost (>H.G.Wells)

2) грунтовно, повністю, цілком:Wearegoingneck andcropfor fashion (>CH.Dickens)

Першийфразеосемантический варіант позначає образ дії, а другий — ступінь дії.


1.1.2.Обстоятельственниеадвербиальние ФЕ

>Обстоятельственниеадвербиальние ФЕ не характеризують дію з якісної боку, а позначають обставини, умови, у яких відбувається дію, тобто. щось зовнішнє стосовно дії. Виділяється кілька групобстоятельственних ФЕ.

1. Обставини, у яких відбувається дію. Прикладом може бути ФЕrain orshine — за будь-яких обставин, попри що.

Hehadbeenworkingnowfor the companyfor all oftwentyyears “>rain andshine”. (>Th.Dreiser)

Те, що оборот, кілька видозміненийДрайзером, поставлений їм у лапки, показує, що ФЕ не належить до погоди. Пізніше оборот став вживатися без лапок.

>Еli: Ihave ajobwhichbrings inthirtydollars aweek,rain orshine (I.Shaw)

Іншим прикладом є ФЕfromscratch — з нічого; не на голому (порожньому) місці.

>Weshallstudycrimes out of thecurrent news…Westartfromscratch, all ofus,nopreconceptions… (E. Queen)

У разі відсутність супутніх обставин є значущою відсутністю, що позначає ознака дії.

>Устний характер дії може бути виражений ФЕbyword ofmouth — усно, на словах.

2. Обставини місця (позначають просторові ознаки):from China toPeru — ,,від Китаю до Перу”, з однієї кінця землі до іншого;from Johno”Grout’s toLand’s End — із півночі до півдня (чи з півдня до півночі) Англії, з однієї кінця країни до іншого.

>Inperfect state …culturewillreignfrom China toPeru (R.Aldington)

З. Обставини часу (позначають перебіг дії в часу): in aflash, inlessthannotime, in thetwinkling ofaneye, in twoshakes (of alamb’stail)

— моментально, миттєво; в вмить; in theyeardot — в незапам'ятні часи, свого часу; за царя Панька.

Hewasconstantly …revivifyingtheories thathadbeendecentlyinterred in theyeardot (E.Wallace)

4. Обставини причини: inone’scups — сп'яну; in theheatmoment — зопалу.

>Theywere allshoutingatme tohurry up and in theheat of themoment Iforgot topick up theenvelopewith thetickets

5. Обставини мети: on theoff-chance — з думкою, про всяк випадок

>Shewent to the party on theoff-chance that hisfriendswouldbethere.

Уадвербиальних ФЕ зконстантивной - варіантної залежністю компонентів взаємозамінними може бути як іменники, прислівники, і приводи.

а) взаємозамінні іменники

>Handoverfist ( чиhandoverhand) — швидко і легко (літер. мор., перехоплював руками”)

>Bymanipulating thevastquantity ofstocks andbonds ofwhichhewasnow themasterhewasmaking ,>onehandoverfist … (>Th.Dreiser)

Thetaxesarepiling uphandoverhandeveryyear … (E.Caldwell)

б) взаємозамінні прислівники

>Close (чиnear)athand — 1) близько, поруч. поблизу, відразу, б під руками

>Seencloseathand,thereisnothingveryattractiveaboutthesehills… (>J.B.Priestley)

2) незабаром настануть, носі

>After all,few ornonerealized inthoseyears thatemancipationwassocloseathand (W.Foster)

в) взаємозамінні приводи

>at (чи in) apinch — у разі крайньої потреби, в у крайньому випадку; хоча б

>MarjorieFarrarwas,indeed, ofthose whocanalwaysget moneyat apinch … (>J.Galsworthy)

 

1.2.Грамматические особливостіадвербиальних ФЕ

 

1.2.1Адвербиальние ФЕ

з підрядної структурою

Чимало з цих ФЕ розпочинаються з прийменниківat,by, on,under,with та інших.аt (чи in) the (>very)nick oftime — у найостаннішій момент;byword ofmouth — усно; onone’sownhook (>разг.) — самостійно, свою відповідальність; на власний страх і ризик;with allone’sheart (andsoul)— від щирого серця, від України всього серця; всією душею, всім серцем.

У багатьох ФЕ даного структурного типу, крім деяких оборотів, які з приводуfrom, єпрепозитивние чипостпозитивние визначення, а початковий прийменник втрачає своє граматичне призначення — здійснювати підрядну зв'язок іменників, займенників чи числівників.Соединительная функція початкового приводу, котрий за суті єполупредлогом, відновлюється у складі пропозиції, у якому вживається ФЕ, першим компонентом якої є.

Деякіадвербиальние ФЕ з початковим приводом виділилися зі складу дієслівних фразеологізмів, наприкладwithflyingcolors — з перемогою, переможно. УХVII в. вживався дієслівний фразеологізмbring offflyingcolors. Пізніше фразовий дієсловоbring off замінили дієсловомcome off. ФЕcome offwithflyingcolors — здобути повну перемогу, домогтися великого успіху зареєстрована ряді словників. У ХХ в.адвербиальная ФЕwithflyingcolors виділилася в самостійний оборот, що підтверджено які приводилися нижче прикладами:

Hehadpassedthrough alldrillwithflyingcolors.

Крімадвербиальних ФЕ з підрядної структурою, які з приводу, в сучасному англійській єадвербиальние ФЕ з підрядної структурою, у яких прийменник займає серединна становище: all in theday’swork — нормально, звично;straightfrom thehorse’smouth — із першоджерела та інших.

Є також малоадвербиальних ФЕ з підрядної

структурою, застосовуються лише у негативною формі:not a Shot in thelocker — безкоштовно, ні пенні у задній кишені;nothalfbad (>разг.) — зовсім непогано, непогано;no twowaysabout it — 1) це неминуче, іншого виходу немає; 2) звідси може бути двох думок та інших.

Доадвербиальним ФЕ з підрядної структурою ставляться такожадвербиальние порівняння іполукомпаративниефраземи.

>Адвербиальние порівняння

Порівняльні обертів, у пропозиції функцію обставини образу дії, можуть вживатися як іпостпозиции, і упрепозиции до дієслову, і навіть комами не виділяються.

>Ascleanas a newpin - суто, охайно

>She’llmarryyou,sendyou out towork, andyou’ll end upascleanas a newpin

(>as)quickas aflash — блискавично, з швидкістю блискавки

>PrettysoonBobtook his stand, andquickas aflashthrew up hisarm andfired.

Коли порівняння вживається як відособленого визначення, воно виділяється комами чи, якщо воно стоїть на початку пропозиції,после‚него ставиться кома. Відсутність або наявність ком чи коми істотно у випадках, коли виникає неясність, чи стосується порівняння до дієслову або до іменнику. Пунктуацію допомагає визначити, чи маємо ми працювати задъективним чиадвербиальним порівнянням.

(>as)stillasdeath — безмовно як смерть

>OldJulianstood,stillasdeath, hiseyesfixed on thebody.

У цьому вся прикладі оборотstillasdeath є відособленим визначенням, які належать доOldJulian, а чи неадвербиальним порівнянням до дієсловуstood.

>Адвербиальниекомпаративние одиниці можуть в ролі відособленого обставини. Причиною такої відокремлення може бути як ослаблення зв'язок між присудком і обставиною, і прагненняемфазе.

>He’s awonderfulrevolver Shot! Isawhimknock aholerightthrough theaces of thefoursuits ofcards infourconsecutiveshots,ascleanas awhistle.

У разі відокремлення обставиниascleanas awhistle — прямо, повністю, дуже спритно викликається наявністю розгорнутого однотипного обставиниrightthrough theaces of thefoursuits ofcards infourconsecutiveshots.

Нижче наводиться іще одна досвід використання компаративної ФЕ як відособленого обставини:

(>as)swiftasthough — блискавично, з швидкістю блискавки

>Swiftasthough, thepicturescame andwent. (>J. London)

У такій позиції часто опускається початковий союзas.

У ремарці для характеристики висловлювання замість прислівники можна використовуватиадвербиальное порівняння, наприклад:

(>as)coolas acucumber — цілком незворушно; навіть не змигнувши

Усі наведені вищекомпаративние ФЕ найчастіше вживаються якадъективние обороти і лише з конверсії використовують якадвербиальние. Утім, деякікомпаративние ФЕ є лишеадвербиальними оборотами, наприклад:

>Asfastasone’slegscan (>could чиwould)carryone — щодуху;сломя голову.

>AssoonashetolfAlf thegood newsDinnywent offasfastas hislegscouldcarryhim (>J.B.Priestly)

>Полукомпаративниефраземи

які з спілок >like чи >as >if

Деякіполукомпаративние словосполучення, які з союзуlike (типуlike abat out ofhell), єинтенсификаторами, що розглядаються нижче. Проте зполукомпаративних фразеологізмів даного структурного типу мають інший семантикою іинтенсификаторами є, наприклад:like acat onhotbricks — ніяково; над своїй тарілці, як у вугіллях, як у голках;like adrownedrat 

промоклий до кісток, до нитки;likewater off aduck’sback — як з гуски вода та інших.

Всі ці ФЕ є повністю образнимадвербиальними оборотами, утворюючими другий елемент порівняння. Повне порівняння виникає лише промови.

>Lastweek Iwasdragged out of ariverlike adrownedrat (>Th.Smollett)

>Полукомпаративние обертів даного структурного типу за іншими контекстах можуть вживатися осторонь як еліптичного пропозиції, але опущеними є перемінні компоненти, тому природафразем не змінюється, посилюється їх залежність від контексту.

Деякіполукомпаративние словосполучення розпочинаються з союзуasif, наприклад,asifbymagic — наче чарам;asiftouchedwith awand — як за помахом чарівної палички.

>Therewasdinnerprepared andtherewerebedroomready andeverythingwasarrangedasifbymagic (>Ch.Dickens)

1.2.2.Адвербиальние ФЕ зсочинительной структурою

Можна виокремити такі структурні типиадвербиальних ФЕ за кількістю знаменних компонентів:

>двухкомпонентние ФЕ:hammer andtongs — енергійно, з всієї сили; high andlow — всюди, скрізь; off and on (чи on and off) — раз у раз, з перервами, поперемінно та інших.

До ФЕ зсочинительной структурою належить і обертів з початковимиполупредлогами. ФЕ цього за кількістю знаменних компонентів може бутидвухкомпонентними читрехкомпонентними.

>Двухкомпонентние ФЕ:byfits andstarts — уривками,нерегулярно;insackcloth andashes — посипавши попелом главу, в горі Ай-Петрі і покаянні; up inhill anddowndale — 1) не розбираючи дороги; куди очі дивляться; 2) грунтовно, енергійно, на повну та інших.

>Трехкомпонентние ФЕ:between theupper andnethermillstones — в безвиході; «між молотом і ковадлом»betweenyou andme and thebed post (thedoor post, thegate-post чи the post) – між нами кажучи.

ФЕbetween thedevil and thedeepsea маєчетирехкомпонентний варіантbetween thedevil and thedeep (>blue)sea— «між дияволом і дуже (синім) морем»; між двох вогнів. У пропозиції ФЕ цього входять до складуподчинительно-сочинительних структур.

Існують такі видисочинительной зв'язку вадвербиальних ФЕ:

1.Соединительно-сочинительная зв'язок. Цей вид зв'язку в більшості наступних типів:

апарносинонимичних ФЕbetwixt andbetween — ні те ні се, посередньо;byleaps andbounds — стрімко; семимильними кроками, за дням, як на дріжджах;

б) в ФЕ, компоненти яких ставляться до близькій семантичної сфері, хоча й є

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація