Реферати українською » Иностранный язык » Методи навчання читання англійською мовою


Реферат Методи навчання читання англійською мовою

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Реферат

Методи навчання читання англійською

>Виполнил:

Викладач:

Москва2007г.


Зміст:

1. Авторські методи вивчання мов.

2. Методична система навчання читання МайклаУеста.

3.М.Уест та її методика навчання читання.


1. Авторські методи вивчання мов

З того часу, як заговорили говорять різними мовами, ж суспільство нині потребуватимуть перекладачів.Толмачи цінувалися скрізь. До того вивчення іноземної мов швидше хобі, ніж жорстокої реальністю. Знати іноземну мову - означало бути естетом, належати до якогось колу. Але часи змінюються...

Зараз нас менше лякає величезна фортеця під назвою "Іноземна мова", оскільки відомо, що це будівництво будь-якої міцності починається з архітектурного плану. І, у разі, цією необхідною планом служить знання сучасних методик вивчення іноземної мов.

Очевидним залишається те що, що наприкінціXXв. у Росії інших країнах відбулася "революція" методів викладання англійської. Раніше все пріоритети на всі сто віддавалися граматиці, майже механічному оволодіннювокабуляром, читання і літературної перекладу. Опанування мовою здійснювалося у вигляді довгого рутинного праці. Не дивно, що мова добре знали одиниці: лише дуже цілеспрямовані та працьовиті люди могли оволодіти ним високому рівні.

Зараз задля досягнення такого як і високого соціального становища також потрібна чимало старанності, завзяття й щоденної праці. Але воістину "революційно" те, що мову став у тій чи іншій формі доступний більшості. Викладання мови набуло прикладної характер, тоді як раніше він був порівняно духовним ітеоретизированним. Ще Аристотель вивів знамениту тріаду викладацької етики, що як не можна краще співвідноситься з сучасними вимогами: логос - якість викладу, пафос - контакти з аудиторією, етос - ставлення до оточуючих. Це справедливе й для оратора, й у актора, й у викладача іноземних мов.

Функції педагога освітньому процесі значно змінилися. На змінуучитель-ментор,учитель-диктатор прийшовучитель-наблюдатель,учитель-посредник,учитель-"умиротворитель" і “керівник". Хоча особистість викладача у разі відходить другого план, вплив в аудиторію, не зменшується, а, навпаки, зростає.

У зв'язку з цим знання історії методик викладання іноземної мов допоможе початкуючому викладачеві вільніше орієнтуватися у виборі прийомів навчання, раціонально їх поєднувати у своїйра боті, свідомо та творчо застосовувати рекомендації даного навчального посібника. Для цього він нижче наводиться короткий огляд деяких авторських методів викладання іноземної мов зарубіжними вченими.

МетодПалмера. Англійський педагог і методист Гарольд Палмер (>Palmer, 1877 – 1950) – автор понад 50 відсотків теоретичних робіт, підручників і навчальних посібників. Його метод іменується усним методом.

Найцікавіше в методіПалмера представляє система вправ до створення правильних навичок мовлення, яка ділиться таких види:

- суто рецептивна робота (підсвідоме розуміння, свідома усна асиміляція, тренування у виконанні наказів, односкладові відповіді загальні питання);

-рецептивно-имитативная робота (повторення за учителем звуків, слів і від пропозицій);

- умовний розмова (питання й відповіді, наказу і,заканчивание пропозицій);

- природна розмова.

МетодУеста. Англійський педагог і методист Майкл Уест (West, 1886) – автор близько 100 робіт, присвячених навчання читання, мовлення, і навіть складання навчальних словників. Уест є відомим представником прямого методу. Читання методомУеста не лише метою, а й засобом навчання, особливо у початковому етапі знають: вона дозволяє нагромадити словник і створити, в такий спосіб, базу у розвиток навичок читання і мовлення. Основна заслугаУеста у тому, що він створив серію навчальних посібників, що становлять тексти, складені раніше відібраних лексичних одиницях з урахуванням поступовості запровадження новослів і повторюваності їх.

МетодБлумфилда. Однією з сучасних варіантів прямого методу є методБлумфилда.Л.Блумфилд (>Bloomfield, 1887 – 1949) – відомий американський мовознавець, котрий надав значний вплив на сучасний стан методик викладання іноземної мов до й інших країнах. КонцепціяБлумфилда ось у чому: навчання іноземної мови переслідує практичну мету – вміння має говорити і розуміти мова; навчання відбувається на усній основі, і з усним випередженням, з допомогою асоціацій; велике значення надається імітації і заучиванию напам'ять; проводиться цілеспрямована робота з розвитку слухового сприйняття й слуховий пам'яті.

МетодЧ.Фриза,Р.Ладо. Американськийлингвист-структуралист ЧарльзФриз (>Fries, 1887 – 1967) і методист Роберт Ладо (>Lado) – автори теоретичних робіт і підручників англійської іноземцям. Хоча у центрі їхньої уваги були запитання навчання іноземних мов дорослих, їх концепція справила значний вплив на шкільну методику. Основні засади методуФриза – Ладо зводяться до наступному: вивчення іноземних мов нерозривно пов'язане з проникненням в культуру її народу, оскільки вони нероздільні. Проникнення в культуру народу має лише освітнє, але суто практичного значення. Незалежно від кінцевої мети основу навчання становить усне мовлення. Попереднє усне оволодіння мовою забезпечує надалі навчання читання письма, що розглядаються як процес впізнавання і передачі у графічному зображенні вжеусвоенного усно матеріалу. Оскільки навчання читання та письма відмінно від навчання мовлення, вони повинні змішуватися.

Проаналізувавши дані методи, можна дійти невтішного висновку, що методЧ.Фриза,Р.Ладо лише одним аспектом – усній промовою; читання і лист у ньому розроблено. МетодЛ.Блумфилда ілюструє повернення до натуральної методиці, коли вчили з голосу (у разі з голосу інформанта) і всі навчання зводилося до наслідуванню і потребі до заучування напам'ять. Метод Палмер також зводиться до опанування безпосередньо усній промовою.

Перелічені вище методисти, педагогіки і лінгвісти є представниками прямого методу, який виник з урахуванням натурального. Таке найменування він отримав оскільки його прагнули слова іноземних мов та її граматичні форми асоціювати прямо (безпосередньо) зі своїми значенням, минаючи рідна мова учнів. Прямий метод давав позитивні результати завдяки раціоналізації навчального матеріалу, інтенсивному навчальному процесу, застосуванню наочних допомог і активних методів навчання.


2. Методична система навчання читання МайклаУеста

Англійський методист Майкл Уест (1886-1973) створив свою методичну систему, що мала великий вплив на наступне розвиток методики навчання читання. Свою систему він розробив в20-30-ие роки XX ст. для загальноосвітньої школи Бенгалії (Індія) і описав у книжці ">Learning toRead а ForeignLanguage", соціальній та цілої серіїградуированниххрестоматий-пособий читання англійською.

Основним завданням системи вважає навчання учнів, передусім, читання іноземною мовою, переносячи навчання мовлення за останні два класу, де кількість учнів різко скорочується.

>Психологическим обгрунтування цією системою є такі становища:

- читати можна вчити окремо від усному промови, у разі, не так на його основі;

- читання є легким виглядом діяльності, що йдеться;

- читання будь-якому рівні розвитку має практичну цінність, а пов'язане з цим відчуття успіху підвищує інтерес учнів до іноземного мови;

- читання є основним шляхом прилучення до культурі народу, мову якого вивчається.

Через війну читання великої кількості текстів в учня розвивається відчуття іноземних мов, завдяки чому послаблюється негативний вплив рідного, що полегшує іубистряет наступне розвиток мовлення.

Мета навчання іноземної мов Уест бачить у вільному читанні подумки із загальнимохвативанием змісту, де читець не вдається у деталі. Досягнення цього непридатні види роботи, прийняті школі: читання вголос ічтения-слежка, які привчають учня до фіксації увагу кожному слові, яка перешкоджає розвитку навичок вільного, швидкого читання. Протягом усього курсу навчання використовуються лише зв'язкові, переважно цікаві тексти. Кожен з них передуютьпредтекстовие питання, куди учні мусять знайти відповіді у процесі читання. Легкий мову текстів разом із завданням до пошуку повну інформацію, і навіть захоплюючий сюжет створюють умови для безпосереднього розуміння тексту і розвивають швидкість читання.

Попри те, що Уест розробляє методику навчання читання, яка є притаманнимпрямистов, його об'єднує з представниками цього напряму трактування процесів оволодіння рідною мовою та іноземним мовою як процесів ідентичних: засвоєння мовного матеріалу шляхом його багаторазового повторення, вивчення граматики шляхом аналогії і здогади про значення розв'язання тих чи за інші форми з контексту без будь-яких узагальнень тощо.

Майкл Уест зробив значний внесок у методику навчання читання. Він вперше розробив завершену систему навчання читання подумки іноземною мовою. Багато його рекомендацій застосовуються й у наші дні у рамках різноманітних методів на навчання з так званого екстенсивного читання.

До вад загалом дуже плідної системи навчання читанняУеста, яка що тільки немає аналогів у вітчизняній й зарубіжної методиці, можна віднести помилкове ототожнення зрілого читання читання із загальним розумінням змісту, що лише однією з окремих проявів зрілого читання. Розуміння тексту, як і засвоєння всього мовного матеріалу, має здійснюватися у системіУеста, інтуїтивно, з урахуванням здогади, не залучаючи елементів будь-якого аналізу, що є неприпустимим під час читання серйозних текстів. ТвердженняУеста у тому, що читання є легше від говоріння, справедливе лише частково.Рецепция легше остільки, оскільки упізнання за своєю природою є простіше, ніж відтворення. Проте навряд чи адекватне розуміння серйозних текстів (не адаптованих, а оригінальних, наприклад, художніх) є легким, що йдеться на побутову тематику на елементарному рівні.


3. М. Уест та її методика навчання читання

СистемаМ.Уеста є проміжної між прямими і непрямими методами навчання іноземних мов.

>М.Уест - видатний методист і його пов'язано, передусім, зі створенням оригінальної системи навчання читання, яку часто називали ReadingMethod.

Його педагогічна діяльність відбувалася Бенгалії (Індія). Тому на згадуваній визначення цілей навчанняМ.Уестом значною мірою вплинули умови навчання дітей і потреби британської адміністрації. Він вважав, що метою навчання всім школярів є досягнення вміння читати англійські тогочасні книги й періодику із загальним охопленням змісту. Лише найбільш обдаровані, майбутні керівники в адміністрації, можуть досягти повного володіння мовою.

Висуваючи як основного мети навчання розвиток умінь читання і шлях від оволодіння читанням до мовлення, запропонував деякі положення,оправдивавший такий шлях.

По-перше, первинним, на його думку, є розуміння, а чи не висловлювання думок, причому читання легше, ніж розуміння на слух, бо немає необхідності розуміти різноманітні варіанти вимови і можна повертатися до прочитаного при нерозумінні окремих пропозицій.
По-друге, читання має велику практично багато важать, а саме вміння може вдосконалюватися самостійно.

По-третє, в опануванні читанням,обучаемий легше відчуває свої успіхи навіть у початковому етапі знають, але в наступні етапи читання є джерелом у розвиток мовлення. Важливо те, що, відчуваючи успіхи,обучаемий виявляє великий інтерес до навчання.

По-четверте, під час навчання читання має значення наповнюваність класів, бо скільки завгодно учнів може працювати одночасно.

По-п'яте, навчати читання легше, ніж навчати говорінню, й у цьому випадку не потрібно у надто високій кваліфікації викладача. Останні пункти особливо важливу роль відігравали до роботи на класах з великою наповнюваністю, а вчителя який завжди відповідали належної кваліфікації.

>М.Уест приділив також багато уваги відбору мовного матеріалу, визнаючи диференційований підхід до відбору продуктивного ірецептивного мінімумів. Це видно щодо одиниці відбору лексики. Дня продуктивного володіння як одиниця їм визначалося слово щодо одного значенні. При відборірецептивного словника одиницею відборуМ.Уест вважав значення кореня з «полемвиводимости», тобто. можливість зрозуміти однокореневі слова з різними значеннями чи відтінками значень, якщо їх можна було зрозуміти з урахуванням знання кореня і словотвірними елементів. Для відбору словника їм було запропоновано певні принципи. УсьогоМ.Уест пропонував на навчання читання 3500 слів, а продуктивного користування 1200 слів.

Значно менша увагаМ.Уест приділяв відборуграмматического матеріалу для читання. За одиницю відбору вважалося то явище, яка представляє труднощі розуміння. Що ж дограмматического мінімуму для активного використання, тоМ.Уест обмежувався зауваженням про його мінімальному обсязі.

>М.Уест розробив особливо ретельно методику навчання читання, розглядаючи його не як мету, а й як навчання. Визнаючи, що іноземної мови тотожний оволодінню рідним, він думав, що читання створює змогу різкого збільшення мовної практики й у певною мірою заповнить її недолік під час навчання іноземної мови. З іншого боку, читання створює змогу встановлення прямих перетинів поміж поняттям навіть іноземних мов. Тому, на його думку, незалежно від заповітної мети навчання, починати навчання треба з читання.

>М.Уест розробив вимоги до текстів підручника. Він вважає необхідним, щоб тексти були захоплюючими, відповідними віку учнів. Цікаво, щоМ.Уест рекомендував уникати з текстів відомостей про особливості життя жінок у країні досліджуваного мови,т.к. це учням незнайоме, отже, нецікаво.

Вперше у методиціМ.Уест визнав можливість адаптації текстів шляхом скорочення чи спрощення мови оригіналу.

Важливим вимогою було виконанняпредтекстового завдання, від якого ступінь розуміння змісту.

>М.Уест розрізняв два виду читання: спостережливе і пошукове, чи ковзне швидке. Суть першого у тому, що читає фіксує свою увагу кожному або вони майже кожному слові. Другий вид читання це читання з великим охопленням змісту, коли читає відшукує повідомлення. Цей вид читання, на думкуМ.Уеста, основна мета навчання.

Важливо, щоМ.Уест першим визначив обсяг незнайомій лексики з текстів хрестоматій: один голос на 50-60 поспіль які йдуть слів тексту. На його думку, у разі незнайоме слово ні заважати процесу читання.

Безумовною заслугоюМ.Уеста і те, що він створив закінчену систему посібників, яка може послужити зразком. Він чітко визначив види читання, обгрунтував вимоги до текстів, Але, мабуть, найбільша теоретична значимість методу М.Уеста у цьому, що він вперше розглянув текст як для читання й розуміння змісту. Усе це, безумовно, збагатило світову методику.

Метод "прочитай - скажи" під час навчання іноземної мови (Майкл Уест).

Йдеться - це форма поведінки: хтось завжди каже, звертаючись до когось. І дуже важливо, щоб вчитель привчив свій клас дотримуватися правил: будь-коли говорити, читаючи книжку. Ти кажеш не книзі, а комусь. Учень повинен завжди говорити, звертаючись або до іншого учневі, або до молодого вчителя, або до якогось уявлюваному особі, а чи не до книжки чи розі кімнати. Вони повинні прочитати подумки кілька слів і далі повторити їх, незважаючи до тексту і звертаючись

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація