Реферати українською » Иностранный язык » Лексічні одініці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад


Реферат Лексічні одініці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>НАЦІОНАЛЬНИЙАВІАЦІЙНИЙУНІВЕРСИТЕТ

>ГУМАНІТАРНИЙІНСТИТУТ


>ДИПЛОМНАРОБОТА

">ЛЕКСИЧНІОДИНИЦІ ЗЕЛЕМЕНТОМСКОРОЧЕННЯ УАНГЛІЙСЬКІЙАВІАЦІЙНІЙТЕРМІНОЛОГІЇ ТАЇХПЕРЕКЛАД"


 

 

 

 

 

 

 

 

>Київ – 2009


>Зміст

 

>Вступ

1.Теоретичніаспектиособливостей зрозуміти «>скорочення» та «>абревіатура»

1.1Визначення зрозуміти «>скорочення» та «>абревіатура»

1.2Скорочення слова якмеханізмформотворення тасловотворення всучаснійанглійськіймові

2.Лінгвістичніособливостіскорочень вавіаційних текстах

2.1Шляхиутворення тафункціонуванняскорочень вавіаційнійтермінології

2.2Графічніособливостіперекладуабревіатур таскорочень

2.3Фонетичніособливостіперекладускорочень таабревіатур

3.Аналізперекладускорочень таабревіатур наприкладіавіаційнихтекстів

3.1Проблемиперекладускорочень таабревіатур вавіації

3.2 Методикарозшифровуванняанглійськихскорочень

3.3Способиперекладускорочень вавіації

>Висновки

Списокджерел


>Вступ

>Переклад –цескладний табагатогранний видлюдськоїдіяльності. Хочазазвичай про перекладговорять – «ізоднієїмови наіншу», але й, вдійсності, впроцесіперекладувиконується непростозамінаоднієїмови наіншу. Уперекладізустрічаютьсярізноманітні культури,різніособистості,способимислення,різнілітератури,епохи,рівнірозвитку,традиції чи установки.Перекладомцікавляться культурологи,етнографи, психологи,історики,літературознавці, йрізністорониперекладацькоїдіяльностіможуть бутиоб’єктомвивчення у межахвідповідних наук.

>Скорочення наданомуетапірозвитку доситьактуальнийоб’єкт длявивченнясередперекладачів, особливорозповсюдженіредукованілексичніодиниці втехнічнійлітературі. >Актуальністьдослідженняполягає до того, щосемантичне полі «>авіація», асамескорочення,абревіатури таспецифічнатермінологія недостатньодослідженісучаснимимовознавцями, неговорячи уже і про укра-їнськівідповідники такимлексичнимодиницям.Абревіатури таскороченнямаютьцілий рядсловотвірнихсемантичних таграматичнихособливостей. Унауковій татехнічнійлітературі смердотізаймаютьособливемісце, причомуорієнтованітакі слова не так наносіївпевноїмови, а основному напредставниківдеякихпрофесійних груп ізпевнимиекстралінгвістичнимизнаннями. Цетакожзумовлюєзацікавленість удослідженніданої тими.Дослідженняприсвяченеаналізуособливостейперекладускорочень вфахових текстах, аавіаційній сферілюдськоїдіяльності. Нема за ті, щоіснуютьчисленні,хоча йфрагментарні,дослідження, щоприсвячені проблемамабревіації всучаснійанглійськіймові,скороченілексичніодиницідосізалишаютьсяоб’єктомдослідження влінгвістичномуплані,оскількивідносно них доводитисярозглядати подсвоєріднимкутомтакіфундаментальніпроблеми якпроблемиструктури слова й йогозначення тощо.Перекладскорочень йабревіатурзавжди бувактуальноютемою длявивчення, але йця проблемаще не бувповністюдосліджена.

>Метою роботи >єдослідженняабревіатур таскорочень всемантичномуполі «>авіація» тааналізособливостей їхньогоперекладу.

Увідповідності ізпоставленоюметоюформулюютьсянаступні заподіяння:

1)визначитипоняття «>скорочення» та «>абревіатура»;

2)розглянути процесскорочення якмеханізмформотворення тасловотворення всучаснійанглійськіймові;

3)вивчитишляхиутворення тадослідитифункціонуванняскорочень вавіаційнійтермінології;

4)проаналізуватиграфічні тафонетичніособливостіскорочень таабревіатур;

5)виявити, котрііснуютьпроблемиперекладускорочень таабревіатур вавіації;

6)визначитиспособиперекладускорочень вавіації.

>Об’єктомдослідженняєскорочення таабревіатури вавіаційних текстах,утворенняслів нарівніабревіатур,способиперекладускорочень,шляхирозшифровування такихмовнихелементів вавіаційних текстах.

Предметомдослідженняєструктурні,фонетичні,графічні,морфологічніособливостіскорочень вавіаційних текстах.

>Фактичнийматеріалдослідження –це 713зразківскорочень таабревіатур,вибраних ізавіаційнихтекстів, їхні переклад наукраїнськумову, атакожлексеми,зібрані методом су-цільноївибірки із Програми ізавіаційної безпекиавіакомпанії «МАУ»,Керівництва ізавіаційної безпеки,Керівництва ізобслуговуваннялітаків дляпрацівників відділеннятехнічногообслуговування та оперативного забезпечення, ізангло-українськогонавчальногословникаавіаційнихтермінів, ізІнтернет-форумів дляпілотів тапрацівниківсфериавіації.Теоретичнимматеріалом, щодопомагав впроцесіаналізуперекладу таособливостейскорочень таабревіатур стали роботи такихмовознавців якЛ.С.Бархударов, Є.В.Брус,Е.П. Волошин, О.Н.Галкін, О.Л.Пумпянський, Л. П.Ступін. Упошуках практичногоматеріалу, асамеспецифічнихтекстів,інструкцій,щобпроілюструвативідповідніприкладидопомігвіце-президентавіакомпанії «МАУ» О.В. Суворов.

Длярозв’язанняпоставленихзавдань уроботізастосовано >комплексну методикудослідження.Основними методамианалізуграматичнихявищперекладуєморфологічно-синтаксичнийаналіз,лінгвостилістичнийаналіз,комплекснийконтрастивно-перекладознавчийаналіз ззалученнямелементів контекстуального, компонентногоаналізів, атакож методукількіснихпідрахунків й методусловниковихдефініцій.

>Наукова новизна >здобутихрезультатівполягає до того, щолексичніодиниціавіаційноїсфери наукраїнськіймовімаловивчені,цезумовленоісторично, так якофіційна моваавіації –церосійська мова, а чи неукраїнська, томуважкоінодівідтворитианглійськийвідповідник, таще і,якщовінскорочений безурахуванняособливостей такогоавіаційного тексту.Здійснюєтьсяспробавиділити тихспособиперекладу, котрієнайпопулярнішимисередперекладачівсьогодні.

>Теоретичнезначеннядослідженняполягає до того, що йогорезультатистановлятьвнесок урозвитоктеоретичнихаспектівперекладознавства,лексикології.

>Практичнацінність роботивизначається тім, щоїїрезультати можназастосовувати длярозв’язання проблем,пов’язаних із перекладом,використати дляукладанняспеціалізованихсловників,застосовувати длянаписаннялекцій тапроведеннясемінарів ізпевнихспецкурсів.


1.Теоретичніаспектиособливостей зрозуміти «>скорочення» та «>абревіація»

 

1.1Визначення зрозуміти «>абревіатура» та «>скорочення»

>Науково-технічналітератураєсферою широкоговживаннярізнихскорочень – як тихий, щоувійшли домови йзафіксовані условниках, то йавторських,оказіональних, щостворені лише наконкретнийвипадок йзафіксованілише в одномутексті. З точкизоруїхньогоперекладу,зазначенийрозподілскороченьдоцільний боостанні, як правило,мають своївідповідніповніформи у конкретномутексті, щоперекладається, йїхнєрозуміння,звичайно, невикликаєтруднощів, тоді як приперекладіпершихінодіможуть недопомогти іперекладнісловникискорочень,якщо смердоті немістятьпотрібногоскорочення [21, із 23-ї].

Завизначеннямскороченняєширшимпоняттям, ніжакронім чиабревіатура.Скорочення –цетакийспосібсловотвору, сутьякогополягає увідсіканнічастиниоснови, що чизбігаєтьсязі словом, чиявляє собоюсловосполучення,об’єднанезагальнимсмислом.Скороченняприйнятокласифікувати налексичні іграфічні. Долексичнихвідносятьусічені слова (>clipped orstumpwords) йакроніми (>initialwords oracronyms).Скорочуватисяможутьбудь-якіфрагменти слова незалежно відморфемнихграниць.

>Абревіатура (латів.аbbrevio –скорочую) –складноскорочені слова,утворені ізпершихлітер чи ізіншихчастинслів, щовходять у складназви чипоняття.Вживаються вусній таписемніймові.Абревіатуриназиваютьтакожакронімами (відгрец. – «>найвищий,крайній» та – «>ім'я») [13, з. 45].

>Також вартовиділитиосновнівидиабревіатур таскорочень тазвернутиувагу на їхніпобудову таособливості.

–Лексичніскорочення.Видиусічень.

>Найчастішезустрічаютьсякінцевіусічення типу >exam, doc,gym (від >examination,doctor,gymnasiumвідповідно).Усічення типу >plane,phone (від >airplane,telephone)називаютьсяпочатковими, априклади >frig чи >flu (від >refrigerator,influenza)ілюструють такзванікінцево-початковіусічення.Значна сторонаотриманого врезультаті словазалишаєтьсянезмінною,хочастилістичнаприналежністьзмінюється у бікзниження.Можливі ідеякіорфографічнізміни (>mike –microphone,ambish –ambition, etc.).

>Процессловотворуможе незакінчуватисяусіканням, аможеускладнюватися,наприклад,субстантивацією,якщоскорочує слово, що входило дословосполучення.Наприклад,усічення слова >zoological усполученні >zoologicalgarden приподальшійсубстанциваціїпризвело допояви слова >zoo;аналогічним прикладом служитиамериканське >movie (>movingpictures) [5, з. 77].

>Скорочення шкірногозісліввідбувається, якзрозуміло звизначення лише єдиним чином –кінцевимусіканням.Орфографічноакронімитакожоднозначні,являючи собоюсполучення великихлітер.

–Графічніскорочення танапівскорочення.

>Графічніскороченнятакожчисленні івживаються дляпозначеннямір,одиниць чи величин (>kg,km,mph,Dr,Mr, etc.).Умовність такого типускороченьпроявляється у бо вусномумовленні смердотівідтворюютьсяповністю.Особливупідгрупустановлятьграфічні. Доцієїгрупивідносяться широковідоміскорочення:

>i.e. (>латинське >idest,англійське thatis);

>e.g. (>латинське >exempligratia,англійське >forexample);

etc. (>латинське та ін,англійське and >so on);

До цого ж типускороченьвідносяться іприйняті написьміпозначеннядеякихгрошовихзнаків,наприклад (латів. >libra, анг. >pound), (латів. >denarius, анг. >penny) тощо [11, з. 112].

>Специфічноанглійськийпідтипскорочень –напівскорочення,тобтокомбінаціїакроніма – одного членасловосполучення зповноюосновоюіншого.Наприклад:

>A-bomb –atomicbomb –атомна бомба;

>V-day –VictoryDay – ДеньПеремоги.

>Подібнінапівскороченняблизькі досимволів, щопідтверджується широкимпоширенням слова >X-mas,першачастинаякого не щоінше, якзамінаімені >Christ символомхреста [15, з. 55].

>Скорочення.

Колі мовайде проскорочення,слідтакожзгадати про:

а)використанняприголосних (>першої йостанньої чипершої,середньої йостанньої) дляскорочення слова:

>ctr (>centre) – центр;fwd (>forward) – вперед;jr (>junior) –молодший;shtg (>shortage) – недостача;rqs (>requirements) –вимоги;ppd (>prepaid) –сплатити вперед.

б)використанняпочаткового складу:

>libs (>liberals) –ліберали;dept (>department) – департамент;nukes (>nuclearweapons) –ядерназброя;

в)змішаніскорочення:

>ALGOL (>AlgorithicLanguage) –алгол 9алгоритмічна мова); ATMmachine (>automatedtellermachine) – банкомат; Е-mail (>Electronicmail) –електронапошта;M-way (>Motorway) –автошлях;X-rays –рентгенівськіпромені.

>Літери вякостіскладовихчастиннеологізмівможуть й не бутискороченням.Самі пособі смердотіщо-небудьпозначають.

>H-bomb (>HydrogenBomb) –воднева бомба;T-shirt – футболка із короткими рукавами увигляді Літери Т;U-turn –розворотмашини на 180градусів,тобто увигляді Літери U;Y-intersection –перехрестядоріг увигляді Літери Y;X-ing (>сrossing) –перехід [8, з. 3–5].

>Скороченнятакожвикористовуються вділовійпереписці,наприклад:

>cc (>carboncopy –копія); RSVP (>абревіатурафранцузькоговисловуrespondezs’ilvousplait – прошувідповісти;ASAP (>assoonaspossible) – якнайшвидше.

>Нарешті,скорочення злітер й цифр сталивикористовувати длявираженняслів йнавітьцілих фраз, котріспівпадають зазвучанням зназвоюлітер й цифр:

>IOU – Ioweyou – явинентобі; U2 –youtoo –титакож; R –are – бути;4U –foryou – для тобі; B2B – business to business – справа зазаради справ;B4U –beforeyou – перед тобою; ICQ – Iseekyou – яшукаю тобі;4X –forex (>foreignexchange) –інвалюта;B&B –bed andbreakfast –послугиготелю.

Укожній сферідіяльностііснують своїскорочення.Перекладач,якийспеціалізується втій чиіншійгалузі, виненслідкувати запоявою новихскорочень йпоновлень свого активногословникаабревіатур.Наприклад, досфериміжнароднихфінансовихінститутіввідносятьсятакіскороченн, як:

>BOP –Balance ofPayments (>платіжний баланс);CCFF –Compensatory andContingencyFinancingFacility (>МеханізмКомпенсаціонного йНадзвичайногоФінансування,МКНФ);CPI –ConsumerPriceIndex (>Індексцінспоживача,ІЦС);EFTA – EuropeanFreeTrade Association (>Европейськаасоціаціявільноїторгівлі,ЕАВТ); EMC – EuropeanMonetary System (>Европейськавалютна система, ЄВС);IBRD – International BankforReconstruction andDevelopment (>Міжнародний БанкРеконструкції йРозвитку,Всесвітній Банк);IMF – InternationalMonetaryFund (>Міжнароднийвалютний фонд, МВФ); VAT – ValueAddedTax (>Податок надоданувартість, ПДВ) [19, з. 4–7].

 


1.2Скорочення слова якмеханізмформотворення тасловотворення всучаснійанглійськіймові

>Сучаснаанглійська мовапереживає так звань бумпоявинеологізмів.Кількіснезростаннясловникового складузумовлюєраціоналізаціюмови,економіюномінативних тасловотвірнихзусиль. Одним ізяскравихпроявівраціоналізаціїмовленнєвоїдіяльності таоптималізаціїмовотвірнихпроцесівєявищескороченнялексичниходиниць.Дослідженнямеханізмівскороченняслів та їхньогоролі увербокреативних процесів Сучасноїанглійськоїмовивважаєтьсяактуальноюпроблемою Сучасноїанглістики [2, з. 35].

>Сучаснаінформаційнаперенасиченістьсуспільного життявимагає відкомунікантівпошукушляхівстислоговикладуподій таописуявищ, у томучислі й черезстворення новихномінативниходиниць інформоємних зазмістом таспрощених заформоюмовнихзнаків. Ми маємонамірзосередитися нарозгляді тихийспособівекономіїмовнихзусиль, котріпов’язані ізформуваннямлексичнихінновацій.

Усучаснійанглійськіймові особливо частопідлягаютьскороченнюбагатоскладовілексичніодиниці йфразиномінативного характеру.Механізмискороченнявідіграютьпровідну роль упроцесіутворенняредукованих форм, щовиконуютьфункцію «болееекономних»субститутівбагатоскладовихслів.Вонитакождіють приформуванніабревіатур таакронімів,складноскороченихсліврізного типу. Томувиникаєнеобхідністьрозмежуванняявищсловоперетворення тасловотворення, щобезпосередньопов’язано звизначеннямнапрямківдіяльностімеханізмівскорочення [4, з. 56–57].

>Розв’язанняцієїпроблемицілкомзалежить від того, що мивкладаємо упоняття «>словотвір».Новоюлексичнаодиницяможе бути: а й заформою, й зазмістом (>афіксальні,складні слова); б)лише заформою (>редукованіваріантислів,абревіатури,акроніми); в)лише зазмістом (>новілексико-семантичніваріантислів). Упершомувипадкуйдеться прословотворення –формування абсолютно новогомовного знака, у іншому татретьомувипадкахвідбуваєтьсясловоперетворення, чиструктурнатрансформація, чисемантичнамодифікація ужеіснуючої умовілексичноїодиниці [14, з. 27].

>Механізмискороченнявідіграютьпровідну роль уформотворенні-утворенніредукованихваріантівіснуючих умовіслів та фраз.Типологіюскороченьскладаютьініціальні (>редуковані допочаткової Літери) таодноскладовіодиниці, при цьомуостанні за способомїхньоїредукції можнаподілити наскорочення словазізбереженнямпочаткового складу слова (>апокопу),збереженнякінцевогоелемента приопущенніпочаткового (>аферезу) таредукціюпочаткового такінцевогоелементів слова.Прикладамиініціальнихскороченьєелементи e- electronic –електронний та і- information –інформація,складовіабревіатур (>OGM outgoing message>вихіднеповідомлення, PR public relations –зв’язки ізгромадкістю, >VRvirtualreality –віртуальнареальність, WTO WorldTradeOrganization –Всесвітняторгівельна організація) таакронімів (OPEC Organization of PetroleumExportingCountries –Організаціякраїн –експортівнафти, VIP veryimportantperson –дужеважлива персона,yuppie youngupwardly mobileprofessionalperson –яппі – молодауспішна таамбіційна людина).Створені шляхомініціальногоскороченняелементи нездатнісамостійновиконувати роль лексем й томуіснуютьлише ускладіабревіатур таскладноскороченихслів [20, з. 149–151].

>Скорочена лексемаможевживатисячастіше засвійбагатокомпонентнийкорелят (>наприклад, doc,exam,lab) чинавітьвитіснити його ізужитку, як,наприклад,сталося зредукованими лексемами >bus (від >omnibus – автобус), >phone (відtelephone – телефон),flu (відinfluenza –грип,застуда).

>Шляхомзбереженняпочаткового складу (>апокопи) булистворенітакілексеми: ad advertisement – реклама,con conservative –консервативний, doc doctor –лікар,ed education –освіта,exec executive –виконавчий,lab laboratory –лабораторія,logo logotype – логотип,med medicine – медицина,memomemorandum – меморандум,oft often – часто,porn pornography –порнографія, pro professional –професійний,teen teenager – молода людина,vet veteran – ветеран.Меншчисленноює групалексикалізованихскорочень,створених шляхомзбереженнякінцевогоелементавихідноїлексеми приопущенніпочаткового (>афереза),наприклад, >phone telephone – телефон,bus omnibus – автобус,copter helicopter –гелікоптер,zine magazine – журнал.

>Щодо >скорочень,створених шляхомвідсіканняпочаткового такінцевогоелементіввихідногобагатоскладового слова (>наприклад, >flu influenza –грип,застуда,fridge refrigerator – холодильник), токількість їхнінезначна, й томуцейрізновидредукції навряд чи можнавважатипродуктивним [29, з. 256].

>Створенні шляхомформальноїмодифікаціїваріанти лексемуживаються урізних стиляхмовлення: відрозмовного доофіціально-ділового.Прикладирізностильовоїреферентностіредукованиходиниць представлено удрукованихзасобахмасовоїінформації,наприклад: «>Mostguysuse thephonefor twothings:sustenance andinfo» –Більшість хлопцівкористуються телефоном із двох причин,боцезасібіснування таотриманняінформації.;Thisissimilar to TVcommercials,whereadvertiserspayaccording to thenumber ofpeople whoaresupposed tosee the ad – Це як увипадку ізрекламними роликами, колирекламодавціплатять згідно людям, котрімаютьсяпобачити рекламу.;Cons,forexample,wereagainstkeepingtroops inIraqafter the end of thewar –Наприклад,консерватори булипроти того,щобзалишативійська на територїІраку послезакінченнявійни;Thismethod ofpaymenthasbeen afactor in theexpansion ofchildporn –Такийспосіб оплати – чинник, щопосилює поширеннядитячоїпорнографії.

яксвідчатьнаведеніприклади,редукованіодиницімаютьусіознакизвичайного слова:служать дляназиванняпредметів,явищ,ознак,станів,виокремлюються умовленнєвомупотоці,вільновідтворюються умовленні,маютьлексичне йграматичнезначення тощо.Попри своюформальнумодифікованістьредуковане словозберігає ту ж самувнутрішню форму, що йвихідне слово,тобтовказує тогосамий денотат.Протескорочена формаможедодатийомуконотативногозабарвлення, що, у своючергу,можевплинути настилістичнуреференцію слова.Лексикалізованимскороченим формамздебільшогопритаманні тих ж самлексико-граматичнікатегоріальніознаки, що йїхнімбагатоскладовимкорелятам.Скорочене словоналежить дотієї жчастинимови, що йвихідна лексема,маєбільшістьморфологічнихознак,виконуєаналогічнусинтаксичнуфункцію. Так,наприклад,скороченняіменниківмаютьознаки числа: (>dems democrats –демократи,reps representatives –представники),відмінка (>lab’spurpose laboratory’spurpose,cons’vision conservatives’vision),редукованідієсловазберігаютьчасовіознаки (>demoed demonstrated –демонструвати,доводити,reps represents –представляти) [28, з. 265–269].

Отже, у тихийвипадках, колискороченняєєдиниммеханізмомдеривації, врезультатіякоїутворюєтьсяновий заформоюмовний знак (формальномодифікована лексема), можна говорити проскорочення якспосібсловотвору. Однакдужедієвим йпродуктивнимєвикористаннямеханізмускорочення разом зосновоскладанням, урезультаті чогоутворюютьсябагаточисленні тарізноплановіскладноскорочені слова.Відзвичайногословоскладанняцейспосібвербокреаціївідрізняється тім, щостягненнюпідлягають неповні, аскороченіосновивихіднихслів [33, з. 192].

>Вагомучастинускладноскороченихслів Сучасноїанглійськоїмовискладають такзванітелескопізми –лексичніодиниці,створені шляхом «>зрощенняуламків» двох чидекількохлексичниходиниць, чи ж «>злиття»редукованоїчастини одного ізповноюформою іншого слова.Редуковані «>фрагменти» лексем, щовикористовуються дляствореннятелескопізмів, як правило, «>абсорбують» семантикусвоїхпрототипів.Семантикателескопізмаутворюється шляхом «>накладаннязначень» йогокомпонентів йможедорівнюватисясумізначенькомпонентів (>наприклад, >camcord <camera +record ‘>знімати задопомогоюпортативноївідеокамери’), чи жкрім «>сумарногозначення»можеміститидодатковуінформацію пропередмет чиявище (>наприклад, >deskfast <desk +breakfast –сніданок заробочим столом вофісі).

>Складноскорочені словаможутьутворюватися шляхомскладанняпочатковихелементівсловосполучень,тобто замоделлю >ab +cd ac,наприклад, >hi-fi < highfidelity –високоякіснийпрогравач, hi-tech < hightechnology –високатехнологія,sci-fi < science fiction –наукова фантастика,modem <modulator-demodulator – модем,mopol < mobilepolice –мобільнаполіція:Many of thecountry’s high-techeliteareworking toaid thepoor; Thepoliceanti-riotunit,knownas «>Mopol» (MobilePolice),sofrightensNigerians thatitsnick-nameis «>Kill and Go» [50, з. 80–82].

>Складноскорочені слова, щоутворюються шляхомпоєднанняапокопів слова ізаферезоюіншого слова,тобто замоделлю >ab +cd ad, >називаютьповними >телескопізмами. Зацієюмоделлю, як й упопередні рокта,утворюєтьсянайбільшакількістьлексичнихінновацій якоказіонального, то йузуального характеру.Середтелескопійнихнеологізмів,зафіксованих условниках,більшістьскладаютьсаместворені завищеназваноюмоделлю: >biopreneur <biotechnology +entrepreneur –біопренер,computon <computation +photon –компутон,cosmeceutical <cosmetic +pharmaceutical –лікувально-косметичний,deskfast <desk +breakfast –обід вофісі,intermercial <internet +commercial –комерційнамережа,teleputer <television +computer –телепутер,televangelist <television +evangelist –телепроповідник,Wintel < Windows + Intel –Вінтел [53, з. 73–74].

Таким чином,механізмискорочення словавідіграютьважливу роль у процесівформотворення тасловотворення. Упершомувипадкускорочення словаєголовним йєдиниммеханізмомвербокреації, а й у іншомувипадкувіндіє укомплексі змеханізмамиосновоскладання.Заміналексичноїодиниці «болееекономним кодом»сприяє нелишераціоналізаціїмовленнєвоїдіяльностіносіївмови, але й іоптимізаціїсловотвірнихпроцесів.Редукованиймовний знакможевикористовуватися умовленнєвомуповідомленні якрівноцінний субститутпрототиповоїлексеми чи жможебрати доля встворенніскладноскороченихслів. Доляредукованихелементів устворенніскладноскороченихслівможестворитиумови для їхніафіксалізації. Так,наприклад, уразістворення зааналогією до конкретноготелескопізма низькі нових структурнооднотипнихслів, у склад які входитинезміннийредукований компонент,останнійможе із годиноюперетворитися насловотвірнийафікс.Найбільшпродуктивнимиє «>парапрефікси»:agri – (>agribusiness,agricrime,agripower) –агр,;cyber – (>cyberclinic,cyberdemocrasy,cybermedia,cyberpolitics) –кібер;Euro – (>Eurodeposit,Euroland,Euromarket,Eurosceptic) –Євро та «>парасуфікси»: – (a)holic (>phonaholic,politicoholic,walkoholic,workaholic) –ахолік; – (a)thon (>bikeathon,danceathon,sellathon,slideathon –атон); –erati (>culturati,digerati,glamorati,jazzerati,technorati) –ераті; –gate (>debategate,filegate,Irangate,oilgate) –гейт [46, з. 211–219].

Отже,скороченнязаймаютьважливемісце втехнічнійлітературі йєдоситьрозповсюдженим способомсловотвореннясьогодні, що іскладаєпевнітруднощі дляперекладача.Існуютьрізнівидискорочень, самихскороченьбезліч –виникаютьнові,відходять ізужиткустарі. Длятехнічного текстуактуальнимєвивченнятеоретичнихаспектів та самогопроцесувиникнення нових «>слів».


2.Лінгвістичніособливостіскорочень вавіаційних текстах

 

2.1Шляхиутворення тафункціонуванняскорочень вавіаційнійтермінології

>Активнаспівпрацялінгвістів тапрофесіоналівіншихгалузей науки говорити пронеобхідністьбагатоаспектногоаналізуспеціальноїтермінології. Ос-кількисамепрофесійнізнання,вимогаточності,мовної таписемноїекономіїстимулюютьрозвитоккомпресіїпоняття, й частовиникненняскорочень –одне ізнайскладніших тацікавихявищвираженнямови.

Природапобудови тавживанняскороченьрізноманітна.Буквеніскорочення широковикористовуються вавіаційнійтермінології вякостітекстовихскороченьшифрів танауково-технічнихтермінів [42, з. 26–27].

>Текстовіскороченнявживаються при частомуповтореннітерміна ізметоюорганізації болеестислого тазв’язного тексту. У такомувипадкускороченнябудуються шляхомзбереженняпочатковихлітертерміну:

>aircraftairplane –AC –літак,act ofunlawfulinterference –AUI – акт незаконноговтручання,crewmember –CM – членекіпажу,improvisedexplosivedevice –IED –вибуховийпристрій,screeningcheckpoint –SCP –контрольно-пропускний пункт,capacitytonmiles –CTM –місткістьвантажу,componenttestmemo –CTM –перевірка знаньльотногоекіпажу, controlterminalcentre –CTC – пунктміжнародногозв’язку,crewtrainingofficer –CTO –інструктор etc [44, з. 175].

>Розповсюдженнітакожскорочення задопомогою які в сферіавіаціївиконуютьшифрування. Прискороченнязберігають чипочаткові Літери, чиприголосніпевного слова:

>A1 –відділавіаційного штабу, начальник відділення, А1 –першийклас, D –day – день початкуоперації, B – Boeing –Боїнг(літак), A – Airbus –Еабас(літак),Ant –Antonov –Антонов(літак),TU –Tupolev –Туполєв(літак),Yak –Yakovlev –Яковлєв(літак),Arr –arrival –прибуття,clb –climb –набиративисоту,2-D –two-dimensional –двовимірний,ABD –aboard –закордон.

>Поряд ізтекстовимискороченнямитрапляютьсятакожтермінологічніскорочення.Різницяміж ними ботекстовіскороченнявживаються дляекономіїмісця втексті, у тому годину якутвореннятермінологічнихскорочень –ценеобхідністьвикористання короткихтермінів [45, з. 132].

>Характерноюрисоютермінологічноїабревіаціїє ті, щовживається вонлише вякостіпаралельнихваріантівбагатокомпонентнихтермінів. При цьомуодноскладнітерміни нескорочуються, так як сам пособідоситьзручні увикористанні.Багатокомпонентнітерміни,підпадаючи под процескомпресії,утворюютьнові слова, котрівиражають тих жознаки, що йпочатковийтермін:

>Сo –mail – companymail –службовапошта, Co –mat – companymaterial –службовіматеріали,EPROM –ErasableProgrammableRead OnlyMemory –запам’ятовуючийпристрій, STARS – StandardTerminalArrivals –стандартний маршрут проходу до зониаеродрому,ABES –airbreathingenginesystem –повітряно-реактивна установка [50, з. 82].

Длятермінологічного контекстухарактерноюєсемантико-синтаксичнакомпресія, заякоїполікомпонентнатермінологічнаодиницяфункціонує вскороченомуваріанті:

>Керування задопомогоюаеродинамічноїповерхні –aerodynamic control,зусилля,спрямоване на ручкукерування –stickforce,двовимірнекрило –2-Dwing.

>Екстралінгвістичніфакторивказують натенденціювираженняпонятійногозмістумінімумоммовнихзасобів,доречністьвживанняскорочених формтерміносполученьпояснюється тім, щопонятійна сторона тексту неспотворюється,саме контекстомвиключаєтьсяможливість неадекватногорозумінняскорочень [20, з. 149–150].

>Активізаціяпроцесукомпресіїтерміносполученьвикликанонаступними причинами:

1)необхідністьзбереження всіхознак, котріприсутні воригіналібагатослівноготерміну;

2)буквеніскороченняєпростішим способом для автора [22, з. 20].

>Наступноютенденцією можнаназватипобудовупонятійногосмислутерміна. Так,класифікаціюавіадвигунів можнапредставитинаступним чином:

>Reciprocatingengine –RE –поршневийдвигун,

>Turbopropengine –TE –турбіннийдвигун,

>Jetengine –JE –реактивнийдвигун.

>Такітермінистаютьосновою длявиникненнящескладнішихтермінів табагатокомпонентнихназв, де поширенняйде полінії «>рід – вид».

>Наприклад, >турбореактивнийдвигун –turbopropjetengine –TJE,турбореактивнийдвоконтурнийдвигун –turbopropjetdual –profileengine –TJDPE,турбореактивнийдвигун ізфорсажноюкамерою –turbopropjetenginewithafterburner –TJEA.

>Розглянутіскороченняоднозначні вмежахцієїтерміносистеми, їм характерна однаособливість –стислість.Вживанняабревіатур вякостізамінитермінузначнопростіше, ніжпобудоватермінів задопомогоюзвичайнихспособів, котрівикористовуються [18, з. 12].

>Протекожнетакескороченняпотребуєпопередньогопояснення, щоозначаєкожна літеруокремо йякомуповномутермінувідповідаєабревіація вцілому.Внутрішня форма такихабревіатурвтрачаєтьсязначноскоріше, ніжзагальновживаніскорочення.

Таким чином,абревіація –багатоплановеявище, якупотребуєдослідженнярізнихаспектівїїутворення йфункціонування втехнічнійтермінології, йголовним чином вавіаційній [17, з. 83].

 


2.2Графічніособливостіперекладуабревіатур таскорочень вгалузіавіації

>Головна завданняскорочень –цеекономіямовленнєвихзусиль вмовленні таекономіяобсягуписемного тексту.Вимоваабревіатур за годиноюзвучанняприблизно в розмірі 5разівкоротшавідповідних зрозуміти, а принаписанніекономіяще болеевражаюча. Однакперевагитакоїекономіївагомілише лише доти години,покиціабревіатуризрозуміліперекладачу таспіврозмовникам.

Часто дляперекладача,вживанняабревіатур вмові чи втекстістановитьпевнускладність.Навіть привживаннізагальновідомихскороченьможутьвиникнутисерйозні запитання.Наприклад, >ECAC – EuropeanCivilAviationConference –Європейськаконференція ізпитаньцивільноїавіації. Уусномуперекладіцезвучатиме як «>ЄКЦА», чи як воно тамаєзвучати вмові російською мовою «>ІКАК»,ще одним прикладомможе статі слово IATA – International AirTraffic Association –Міжнароднаасоціаціяповітрянихсполучень. Умовіце словозвучатиме як «>ІАТА», що якщозрозумілішим, ніжскорочення >МАПС.Або >AIC –Aeronautical InformationCircular – Циркуляраеронавігаційноїінформації (>ЦАІ) – та усе ж таки такицемає бути «>АІК» чи «>ЦАІ»?Скоріше на, в всіхцихнаведенихприкладах понад правмаютьваріанти «>ЄКЦА», «>МАПС» та «>ЦАІ»,бо мизвертаємося до правилскорочення вукраїнськіймові,проте тут можнапосперечатися,боєміжнароднітерміни, котрівідомі вусьому світі йєзагальними [12, з. 133–134].

Засфероювживанняскорочення можнарозподілити надекількадоволіоб’ємнихнапрямківдіяльностіавіації:

>Назвиорганізацій, структур,нарад,наприклад: ICAO – InternationalCivilAviationOrganization (>ІКАО –МіжнароднаОрганізаціяцивільноїавіації),ESRO – European Space ResearchOrganization (>Європейська організація ізкосмічнихдосліджень),ANC – AirNavigationCommission (АНК –Аеронавігаційнийкомітет),SCAA – StateCivilAviationAuthority (ДВЦА –Державна службацивільноїавіації),EANPG – European AirNavigationPlanning Group (>Європейська групааеронавігаційногопланування –EANPG),HAI –Helicopter Association International (>Міжнароднавертолітнаасоціація).

як виднонавіть зневеликоїкількостінаведенихприкладів,англійськіабревіатуримаютьрізніспособи їхньогопередачі наукраїнськумову. Так, хочІКАО ймає переклад наукраїнськумову,який можна було б бвикористовувати увиглядіабревіатури, тім неменш, вукраїнськіймовімайжеповністюзбереженатранслітерація [1, з. 56–57].

>SCAA – один із небагатьохвипадків, колиабревіація бувперекладена не ізанглійської наукраїнську, анавпаки.

А відабревіація >EANPG, то й >HAI – вукраїнськіймовівідповідноїабревіації немає. Широкопрактикується перекладаналогічнихскорочень наукраїнськумову втій жфонетичнійформі, вякій воно тазвучить наанглійській.

>Загальновідомі й частовживаніскорочення, щовикористовуються приздійсненніпольоту,організаціїповітряного руху тощо,наприклад: >RVSM –ReducedVerticalSeparationMinimum (>скорочениймінімум вертикальногоешелонування –RVSM),ATC – AirTrafficControl (>керуванняповітряним рухом,КПР),AIP –Aeronautical InformationPublication (>збіркааеронавігаційноїінформації,ЗАІ),CNSATM –Communications,navigation, andsurveillanceairtrafficmanagement (>зв'язок,навігація йспостереженняорганізаціїповітряного руху),WGS – 84 – WorldGeodetic System – 1984 (>Всесвітнягеодезична система 1984).

>Хочцейрозділабревіатурдоволіпростий,проте, впроцесі йогоперекладу багатохтозустрічаєскладнощі. Упершучергуцепояснюєтьсяполітикою вминуломустолітті, коли країниколишньогоРадянського Союзу, до тогочислі й Україна, буливідрізані від світу й надкурсі всіхподій танововведень, що малімісце поза кордонами СРСР [35, з. 22].

>Відомо, що приперекладідокументівІКАО таіншихорганізацій нанаціональнімовиперекладачімаютьсправу ізтруднощами,вишукуючивідповідники вавіаційніймовітієї чиіншої країни.Звичайно тепервідповідніпрогалинизаповнюються, але йвтрачені рокта неповернути.

Іякщо перекладуснийтруднощівмайже невикликає, тоабревіатури таскороченнястаютьнеабиякоюперешкодою вперекладі. Так,навітьдоситьдосвідченіперекладачіплутаються вабревіатурах як >КПР, ОПР,ОрПР, частовиконуючинеправильний переклад,якийпризводить доперекрученнясмислу,втрати години таіншихфакторів.

>КПР –керуванняповітряним рухом,ATC – AirTrafficControl; ОПР –обслуговуванняповітряного руху,тобтоATS – AirTraffic Service, аОрПР –Організаціяповітряного руху,тобто ATM – AirTraffic Management [37; 169].

>Головнимпомічником вційситуаціїможе статі дляперекладача ДокументІКАО 9713 «InternationalCivilAviationVocabulary» («>Словникміжнародноїцивільноїавіації»), що бувопублікований 1998-гороці йзамінив Документ 9294 «ICAOLexicon» («>ЗбіркатермінівІКАО») 1986 року.

>АбревіатуриІКАО,Євроконтролю таФАА США.

>Безумовно,більшачастинаабревіатурвживається воднаковомувигляді як в документахІКАО, то йЄвроконтролю йФАА США.Протеіснуютьвідмінності. У основномуцярізницястосується самих зрозуміти татермінів, але йоскільки багато із нихвживаються вскороченомувигляді, тозаслуговують тих,щоб про нихзгадати.

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація