Реферати українською » Иностранный язык » Методичні вказівки з англійської мови


Реферат Методичні вказівки з англійської мови

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Пояснення

до виконання контрольних робіт.


 1. Кількість контрольних робіт, виконуваних кожному курсі, встановлюється навчальним планом університету.

 2. У цьому посібнику пропонується для студентів 6 варіантів контрольних робіт. Виконуються вони у відповідність до цифрами студентського шифру (парні чи непарні).

 3. Виконувати контрольні роботи рухається у окремої зошити. На обкладинці зошити напишіть своє прізвище, номер шифру, курс і факультет.

 4. Контрольні роботи мають бути виконані чорнилом, акуратно, чітким почерком. Зліва справа залишіть поля для рецензії викладача.Ліва сторінка Права сторінка
Поля Англійський текст Російський текст Поля

 1. Контрольні роботи мають бути виконані тій послідовності, у якій дано у теперішньому посібнику.

 2. Вжиті контрольні роботи направляйте для перевірки і рецензування в встановлених термінів на кафедру “Англійська мова”.

 3. Якщо контрольна робота відповідає зазначеним вимогам, вона повертається без перевірки.


Підготовка

до заліків і іспиту.


 1. Прочитати необхідні текстові матеріали і зрозуміти основний сенс прочитаного.

 2. Переглянути матеріал виконаних контрольних робіт.


 1. Переглянути перелік необхідних питань для співбесіди по розмовної тематиці.


 1. Переглянути газетний матеріал англійською, користуючись словником.


 1. Прочитати і зрозуміти, з допомогою словника, тести за фахом.  1. Варіанти контрольних робіт

Варіант 1


1. Переведіть текст:

Cosmic Flight.

We live in a wonderful age when the most daring dreams of man are coming true. For many centuries cosmic flights were but a dream. October 4, 1957 became a remarkable day throughout the world. The first space satellite was put into orbit around the Earth. Tsiolkovsky's "utopian" dream has been realized. Each cosmic flight on a manned spaceship is really a great event. The satellite is a small space laboratory. Its aim is investigating radiation as well as the effects of the state of weightlessness on the human organism.

2. Переведіть слова висловлювання:

daring, to put into orbit, space satellite, manned spaceship, investigating, the state
of weightlessness, radiation.

3. Переведіть пропозицію:

Багато століть космічні польоти були лише мрією.

4. Переведіть пропозицію:

Перший космічний супутник запущено 4 жовтня 1957 року.

5. Переведіть пропозицію:

Each manned spaceship is a small cosmic laboratory.


6. Вибрати правильний варіант:

The most... dreams of people are coming true.
a) remarkable b) daring з) wonderful

7. Вибрати правильний варіант:

Each cosmic ... is really a great event,
a) satellite b) spaceship з) flight

8. Закінчити пропозицію:

For many centuries cosmic flights were....

a) "utopian" dream b) but a dream

9. Закінчити пропозицію:

The first space satellite was put into orbit....

a) around the Earth b) around the moon

10. Скласти пропозицію:

is, on, organism, aim, investigating, the, its, radiation, human

11. Скласти пропозицію:

flight, manned, really, event, cosmic, a, is, remarkable, each, on, spaceship, a.

12. Відповісти стосовно питань:

1. When was the first space satellite launched?

2. What is a satellite?

3. Who was the first cosmonaut in the world?


Варіант 2


 1. Переведіть текст:

"Ulugbek"

The great scientists of Central Asia were not only outstanding thinkers, who confirmed to the world faultless of their ideas on understanding the Universe. Central Asia also had some of the remarkable astronomers, who made careful observations under natural phenomena. Among Samarkand's astronomers of the 15-th century was Ulugbek who made himself famous by his observations needed for science. Having studied Astronomy under famous scientists Ulugbek began intensively observing the sky. He built enormous observatory in Samarkand. Observatory was equipped by the most modern tools of that time.

2. Переведіть слова висловлювання:

scientists, outstanding thinkers, to confirm, faultless, the Universe, remarkable, observations, intensively, enormous observatory, modern tools.

3. Переведіть пропозицію:

Вчені Азії були тільки видатними мислителями, а й чудовими астрономами.

4. Переведіть пропозицію:

Обсерваторія Улугбека в Самарканді була обладнана найсучаснішими приладами.

5. Вибрати правильний варіант:

Samarkand's astronomers achieved the great accuracy in their ......

a) ideas

b) observations

з) instruments

6. Вибрати правильний варіант:

The catalogue " Starry tables "contained ........ position of 1018 stars in the sky.

a) precise

b) geographic

з) different

7. Вставити приводи:

Astronomy was subject..... major concern ..... him.

8. Вставити приводи:

Ulugbek's contemporaries were fascinated..... the magnificence ..... the observatory.

9. Вставити приводи:

Ulugbek widely used definitions .... geographic coordinates .... different places .... Central Asia .... practical purpose.

10. Скласти пропозицію:

of, astronomers, known, all, world, were, works, the, Samarkand's, widely, the, over.

11. Відповісти стосовно питань:

1) What was Ulugbek famous for?

2) What was the great achievement of Ulugbek in Samarkand?


Варіант 3

1. Переведіть текст:

The Electric Current

When a conductor joins two points of different potential, electricity flows from one to the other along the conductors until the potentials are equal. This process is very rapid, and with good conductors is completed in a fraction of a second. While it lasts, an electric current is said to flow from one point to the other. By convention, the direction of the current is said to be that from the higher to the lower potential, i.e. the direction in which positive charges would travel, but actually, owing to their much greater mobility, it is the negative electrons which move, and it is their mo tion which constitutes the current.

2. Переведіть російською мовою:

conductor, potential, rapid, direction, positive, charge, mobility, motion, negative, current.

3. Переведіть пропозиції:

1) Electricity flows from one potential to the other until the potentials are equal.

2) An electric current flows from one point to the other.

3) The motion of the negative electrons constitutes the electric current.

4. Вибрати правильний варіант слова:

When a conductor joins two points of different potential... flows from one to the other.

a) process

b) electricity

з) motion

5. Вибрати правильний варіант:

This process is very ... and is completed in a fraction of a second.

a)large

b)slow

з) rapid

6. Вибрати правильний варіант:

The direction of the ... is that from the higher to the lower potential

a) current

b) electricity

з) charge

7. Закінчити пропозицію: The electric current passing through a wire ....

a) will cool that wire

b) will heat that wire

8. Закінчити пропозицію:

By connecting wires to the top and bottom discs Volta ....

a) was able to get electric current

b) was able to heat a conductor

9. Закінчити пропозицію:

When an electric current flows along a conductor, ....

a) the latter becomes strong

b) the latter becomes heated

10. Скласти пропозицію:

from, to, along, flows, potential, the, conductor, electricity, one, other, the.

11. Перевести англійською мовою.

1) Напрям струму здійснюється від вищого до найнижчого потенціалу.

2) Електрика тече від однієї потенціалу до іншого, поки потенціали рівні.

3) Саме рух негативних електронів утворює електричний струм.


Варіант 4

1. Переведіть текст:

Faraday's Experiment

Faraday knew from his long study of electricity that magnetism should be able to produce a current, as well as vice versa. In spite of his various failures, the idea of producing a current directly by magnetic action remained firm in his thoughts. One of his friends said later how at this period of his long life Faraday used to carry about with him in his pocket a small rough model of electro-magnetic appara tus. This consisted simply of an inch-long straight iron core with some turns of copper wire wound round it. The basic idea he had in mind was this: if an electric current in a wire can produce a magnetic effect, why should not a magnet near a conducting wire produce an electric current?

2. Перевести російською мовою:

electricity, magnetism, various, directly, magnetic, action, real ly, successful, immediately, reaction.

3. Переведіть пропозиції:

1) Faraday knew that magnetism should be able to produce a current.

2) He had produced electricity through magnetism which had never been done before.

3) Faraday used to carry about with him a model of electromagne tic apparatus.

4. Вибрати правильний варіант слова:

In spite of his various.... Faraday was sure that magnetism should be able to produce a current.

a) failures b) purposes з) magnets

5. Вибрати правильний варіант:

Anyone who has a coil of wire, a.... magnet and a sensitive current indicator may repeat Faraday's experiment.

a. ) big b) bar з) copper

6. Вибрати правильний варіант:

Amplifying the current, the scientist.... the necessary results

a) deflected b) got з) switched on

7. Закінчити пропозицію:

Faraday's basic idea was that a magnet near a conducting wire should be.....

a) on opposite sides of the ring b) able to produce an electric current

8. Закінчити пропозицію: Faraday separated each turn.....

a) by string for insulation purposes b) fed from the battery

9. Закінчити пропозицію: Faraday wound long coils of thin copper wire....,

a) he was disappointed b) on opposite sides of the ring

10. Скласти пропозицію:

by, produce, wanted, electricity, Faraday, to, electromagnetism.

11. Перевести англійською мовою:

1) Ідея отримання струму безпосередньо дією магніту не ос тавляла її думок,

2) Зазвичай Фарадей носив у задній кишені маленьку модель електромагнітного приладу.

12. Відповісти стосовно питань:

1) What was Faraday famous for?

2) What was his idea?

3) What can you say about a small model of electro-magnetic apparatus,

Варіант 5


1. Переведіть текст:

The Discovery of Magnetic Induction.

The discovery in 1820 that there was a close connection between electricity and magnetism was very exciting -until then, the two subjects had been considered as quite independent. The first discovery was that currents in wires make magnetic fields; then in the same year, it was found that wires carrying current in a magnetic field have forces on them. In 1840 Faraday discovered - electric effects exist only when there is something changing. If one of a pair of wires has a carrying current, a current is induced in the other, or if a magnet is moved near an electric circuit, there is a current. We say that currents are induced.

2. Переведіть слова словосполучення:

Discovery, magnetic induction, wires, magnetic fields, current, electric effects, induced, an electric circuit, connection, electricity and magnetism.

3. Переведіть пропозиції:

1) Electricity and magnetism subjects had been considered as quite independent subjects.

2) If currents make magnetic fields, people suggested that magnets might also make electric fields.

4. Вибрати правильний варіант:

For the atom to be electrically neutral, the number of protons must be....... to that of

electrons.

a) more b) equal з) less

5. Вибрати правильний варіант:

We know Isaac Newton to express the connection between........ and motion in the form

of several laws.

a) electricity b) current з) force

6. Вибрати правильний варіант:

Before Faraday's discovery the only usable source of........ was the galvanic battery.

a) electricity b) magnetism з) conduction

7. Закінчити пропозицію:

Artificial magnets may be made by placing.........

a) a magnet to be magnetised into a battery

b) a piece of iron or steel to be magnetised into a coil

8. Закінчити пропозицію:

Faraday wanted to produce electricity by.........

a) Electromagnetism b) electric circuit

9. Скласти пропозицію:

Was, carrying, a, have, them, discovery, that, current, magnetic, forces, the, wires, in, field, on.

10. Скласти пропозицію:

A, electricity, and, had, as, was, between, magnetism, subjects, considered, independent, there, connection, and, these, been, quite.

Варіант 6

1. Переведіть текст:

Generating an Electric Current

Alessandro Volta, a professor of physics, established the true source of the electric current. He demonstrated that it could be produced by the action of dissimilar metals. In 1800 he developed the first electric battery, a device known as a voltaic pile. Although he tried a number of different materials he found that the best results were obtained when he used silver and zinc as the two metals. The pile consisted of a series of small disks of these and of cardboard, the latter having been soaked in a salt solution.

2. Переведіть слова словосполучення:

source, dissimilar, device, a voltaic pile, silver, zinc, cardboard, soaked, salt solution, series.

3. Переведіть пропозиції:

1) The electric current could be produced by the action of dissimilar metals.

2) A voltaic pile consisted of a series of small disks and of cardboard.

4. Вибрати правильний варіант:

Alessandro Volta established the true... of the electric current,

 1. material

 2. source

 3. field

5. Вибрати правильний варіант:

During his experiments Volta developed the first electric...

 1. battery

 2. source

 3. device

6. Вибрати правильний варіант:

By connecting... to the top and bottom discs Volta got electric current

a) discs b) wires з) bars

7. Закінчити пропозицію:

An electric current is a flow of electrons along...

a) the particles were electrons

b) a metal wire or a conductor

8. Закінчити пропозицію:

There are many measuring devices e. g....

a) galvanometers, voltmeters and others

b) slight changes every day

9. Закінчити пропозицію:

The method of producing electricity directly from heat attracts...

 1. problem of life

 2. attention of scientists

10. Скласти пропозицію:

that, current, produced, action, metals, demonstrated, the, could, by, of, Volta, electric, be, the, dissimilar


  1. Тексти для читання і перерахування.

Read and translate the texts:

Uzbekistan Chooses Its Way.

The proclamation of Independence on September 1-st 1991 was landmark in the history of the Republic. Uzbekistan is a multi-national country inhabited by more than 130 nations and nationalities.

Uzbekistan's present day economy is diversified consisting of agricultural and manufacturing industries including the gas and oil industries, ferrous and nonferrous metallurgy, coal and uranium fields, engineering, cotton-ginning, textiles, canning and others. Uzbekistan possesses the largest economic potential and highest growth figures amongst the republics of Central Asia in both industrial and agricultural development. An important place in the Republic

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація