Реферати українською » Иностранный язык » Можливості використання газетного тексту щодо мови та культури анголговорящих країн


Реферат Можливості використання газетного тексту щодо мови та культури анголговорящих країн

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Курський Державний Педагогічний Університет

Кафедра Іноземних Язиков

Курсова робота на задану тему:

«Можливості використання газетного тексту щодо мови та культури анголговорящих країн»

Выполнил: студент факультету іноземної мов 48 «А» грн. АИВ

Науковий керівник: Мамонт

Курськ 2002


Оглавление

Запровадження

1. Актуальність використання газетних статей під час занять по розмовної практиці

2. Періодичні друкарські видання англомовних країн.

3. Мовні особливості англійських газет.

4. Неологизмы

4.1 Словообразование: словосложение, аффиксация, конверсія, скорочення, зміна значень слів, запозичення з деяких інших мов.

5. Газетні штампи

6. Етапи роботи над газетним текстом.

Укладання.

Список використовуваної літератури.
Запровадження.

          Ця курсова робота є огляд можливостей використання газетного тексту щодо мови та культури англомовних країн.

          Метою згаданої роботи є підставою висвітлення основних особливостей газет англомовних стан і основних етапів роботи з газетним текстом для вдосконалення володіння мовою.

          Тема курсової роботи актуальна нині т. до. володіння іноземну мову неможливо окремо від культури та реалій життя англомовних країн, а газета, як масової інформації, є невід'ємною частиною культури. Через розуміння сенсу газетним публікацій вивчаючи мову повинні зрозуміти особливостей мови та життя.


1. Актуальність використання газетних статей під час занять по розмовної практиці.

На етапі навчання мови язи ку виникла потреба вивчення як соб ственно мови, а й культури. У разі расшире ния контактів, і інтеграції до світового співтовариства фонові знання і набутий ставлення до політичних, економічних, соціальних тенденціях приобрета ют особливе значення. Кожен соціум має спеці фической, характерною тільки йому картиною світу, що відповідає фізичним, духовним, технологи ческим, естетичним, етичним та інших потребам у світі. Мова одна із коштів формирова ния/социализации картини світу. Вивчення історії, традицій, культури країни досліджуваного мови стано вится важливим елементом навчання.

Донедавна питанням вивчення собствен але спосіб життя і реалій країни досліджуваного мови не приділяли належної уваги. Коло перед метов обмежувався лише вивченням відчуття історії і тра диций будь-якого соціуму, безвідносно до совре менным тенденціям розвитку нашого суспільства та поставши лениям про особливості менталітету. З появою у навчальних планах багатьох навчальних закладів, готуючи щих спеціалістів у галузі іноземної мов, такого предмета як лингвострановедение (British and American Studies) ситуація змінилася за користь уг лубления поглядів на країні досліджуваного мови. Проте цей предмет, бувши лекцион ный курс чи кілька курсів, сприяє приоб ретению фактичної інформації, засвоєнню знань про особливості згаданого соціуму загалом. Приоб ретенные знання носять скоріш абстрактний, ніж практичного характеру, оскільки уявлення та по нимание те, що таке політична коректність ("political correctness") не забезпечують умінь і выков будувати власні висловлювання на соответ ствии з цією соціальної нормою, набирає дедалі великої ваги, як і США, і у Великобританії.

Наведений вище приклад — лише з мно гих випадків, коли теоретичні знання згодом мали бути зацікавленими освоєно практично. Сучасне трактування практичним заволодінням іноземним язи ками пов'язана, передусім, з умінням здійснювати мовленнєвий спілкування у реальних ситуаціях, в соответ ствии до нових норм поведінки й мовного етикету, при нятыми у цьому співтоваристві. Успішність мовного спілкування великою мірою залежить спроможності общаю щихся впливати друг на друга адекватно заду чам спілкування, і відповідно до цим вживати мовні висловлювання. Використання сучасних газетних статей як додатковий учебно го матеріалу під час занять по розмовної практиці може вдало вирішити відразу кількох навчальних завдань. По-перше, газетні матеріали, присвячені таких тем як, наприклад, "нього й залежить сім'я", "розлучення", "вос харчування дітей", допоможуть висвітлити сучасні тен денции в британском/американском суспільстві, зрозуміти питання, хвилюючі представників даних культур, існуючі стереотипи й побудувати нові віяння. Во-вто рых, зазвичай, статті містять дискусійні питання, які допоможуть організувати обговорення мотивувати формулювання і вираз соб ственного думки у які вивчають мову. Оскільки ав тори статей найчастіше полемізують з публікаціями на цю тему чи висвітлюють нові процеси, які у суспільстві, з'являється віз можность звернути увагу вивчаючих на фігуральний вислів і знаходять способи аргументації різних точок зре ния. По-третє, газетні публікації містять як дуже багато лексичних одиниць по заданій тематиці (у разі питання сім'ї та шлюбу, дітей), а й певні кліше, стійкі лексичні поєднання, точно висловлюю щие досить складні концепції. Вони як і зі тримають дуже багато фразеологічних і ідіоматичних висловів. Вивчення кліше і устойчи вых лексичних поєднань, оборотів промови має осо бої значення, оскільки найчастіше вивчаючи мають тенденцію формулювати про свої міркування іноземною мовою, відверто калькуючи обороти і висловлювання, типові для рідної мови, в особливий ности під час обговорення проблем, потребують построе ния складних висловлювань. Отже, газетні матеріали можуть як знайомитимуть із культурою, стерео типами поведінки, процесами, що відбуваються у суспільстві, і використовуватися як материа вилов до роботи над розвитком комунікативних на выков та формування мовної компетенції. У цьому лексичний матеріал проробляється і осва ивается і натомість вивчення особливостей менталітету/ життя конкретної соціуму, і що може не отра зиться на інтересі вивчаючих. Можливість обсуж дати поточні, сучасні проблеми суспільства, шляхи їхнього розв'язання, порівнювати тенденції розвитку інших соціумів з тенденціями у своїй зі циуме неспроможна не послужити потужним стимулом до вивчення й удосконаленню іноземної мов. З методичної погляду аналізовані маті ріали припускають низку завдань, способству ющих розвитку устноречевых умінь.

Це завдання - як короткий переказ, форму лирование основний ідеї статті і різних точок зору, запропонованих у статті. Як один із завдань можна запропонувати рольову гру (пресс-кон ференция), саме: група поділяється на дві під групи Проте й У. Група А отримує завдання скласти список запитань до групі специалистов/официальных осіб; група У отримує завдання підготувати стислі виступи по проблемним питанням, що містить ся в вихідної статті; Підготовка триватиме від 7 до 15 хвилин. Далі йде прес-конференція, у якої обучаемые з підгрупи У коротко з лагают основні проблемы/точки зору, а обучае мые з підгрупи А ставлять запитання. У цьому мову реально стає об'єктом вивчення, а середовищ ством спілкування. Процес комунікації, дозволяю щий активно застосовувати отримані знання, входить у першому плані.

Як наступного завдання можна предло жити студентів висловити особисту думку з проблемам/вопросам, які мають вихідному мало териале. Для розширення спектра обговорення можна запропонувати порівняти і співвіднести факти, думки, сі туации, аналізовані у закордонній пресі, з мало териалами преси рідною (студентів дає ся завдання знайти матеріали з приводу відповідної ті матике в періодичній пресі рідною і стислі повідомлення із них). У дальньої шем можна знову розділити групу на дві підгрупи і бажання попросити сформулювати подібності (група А) й гендерні відмінності (група У).

Якщо вихідний матеріал пропонує полярні точ кі зору, з'являється можливість організувати де баты, запропонувати подгруппам, придерживающимися різних точок зору, аргументувати і захистити умови та вимоги. Усі типи завдань дозволяють розвивати комунікативні вміння, на ращивая у своїй лексичний запас і розширюючи перед ставления про соціумі та культури досліджуваного мови.

 

2. Періодичні друкарські видання англомовних країн.

Газети Великобританії

У Великобританії видається приблизно 120 щоденних (виходячи щих шість разів на тиждень, крім неділі) і недільних газет, до торые, коли мають ідентичні назви з додаванням "Sunday Issue" і видаються тієї ж самої компанією, є особливі друковані органи зі своєї власної редакцією. Загальний тираж на циональных (т. е. розповсюджуваних у всій Великобританії) їжака денних газет — 15 мільйонів примірників, недільних — більш 17. За кількістю газетної своєї продукції одну особу Великобрита ния йде попереду інших капіталістичних країн, поступившись лише Швеції.

Навіть якби зовнішньому зіставленні англійських національних їжака денних газет видно, що вони поділяються на згадані нами дві групи. Англійські «якісні» газети відрізняються суворої, не крикливою версткою, поміркованими за величиною шапками і заголов ками, досить невеликим обсягом ілюстрацій. Для «популярних», чи «масових», газет характерні великі, протягом усього першу смугу шапки, стислі матеріали, строката верстка, фотографії.

Серед щоденних національних газет до «якісним» ставляться "The Times", "Financial Times", "The Guardian" і "The Daily Tele graph"; до «популярним» — "Daily Mail", "Daily Express", "Daily Mir ror", "The Sun" та інших.

Дані про читацьку аудиторію цих видань показують, що з суто зовнішніми ознаками «якісність» і «популярності» скры вается дуже суттєва відмінність. Читателями першої групи є представники великої, середній і почасти дрібної буржуа зии, а читацьку аудиторію другої групи входить у основному кваліфіковані і напівкваліфіковані робочі, т. е. верстви населення з найменшою статком.

Мізерно малий відсоток читачів «якісних» газет і з числа робітників у частковості свідчить, що видання ці про ращены до свого класу, класу буржуазії, управляючих, тоді як «популярні» друковані органи спрямовані на ворожий буржуазії клас — клас робочих, експлуатованих. Усі англійські газети продаються нижче собівартості і «живуть» від реклами. Реклама в «якісних» газетах стоїть значно дорожче, як і покриває їх порівняно невеличкий тираж. Рекламодателя у разі цікавить не тираж, а «якісний» склад читацької аудито вдз, т. е. такі покупці товару, котрі розпоряджаються великі ми капіталами.

Отже, економічний регулятор все ставить по своїх місцях у сфері можновладців. Співвідношення тиражу «якісних» і «популярних» газет, розподіл двох категорій інформацією тих і інших детерминированы сама природа заклала буржуазного загальне твердження ства і мають чітку класову спрямованість. Коротко зупинимося на характеристиці основних англійських газет.

"The Times" (заснована 1785 року, тираж—около 381,1 тис. примірників) є одним із найстаріших англійських газет. Її нинішній власник — видавничий концерн Руперта Мер дока. Га зета іменує себе незалежної. Справді, широко відкривши свого часу двері для реклами, газета стала існувати на рекламні та інші надходжень від комерсантів Сіті і кількість впливових кіл англійської буржуазії. Отже газета позбулася финан совых надходжень з державної скарбниці і голову постійної опіки уряду. Ставши органом великого фінансового капіталу, газета повчала одного прем'єр-міністра, як консервативного, і лейбористського. "The Times" не впливала на політику, а «робила» її, недарма її псевдонімом було "The Thunderer" («Громовержец»). До послуг "The Times" була широка кореспондентська мережу країни й там, інформації з надр Форин бюро і Сіті, доступним лише редакторам цієї газі ти. Тож не дивно тому, що з іншої преси цей газетний патріарх служив «керівництвом», постачальником ідей.

Але час йшло, історія диктувала умови. Закатилось солн це Британської імперії, померкло та міць «Громовержца», а читацькі симпатії господарів Сіті і Вайтголлу дедалі більше склоня ются убік "Financial Times" (заснована 1888 р., тираж 166 з лиш ним тис. примірників). Тож не дивно тому, що з іншої преси цей газетний патріарх служив «керівництвом», постачальником ідей.

Але час йшло, історія диктувала умови. Закатилось солн це Британської імперії, померкло та міць «Громовержца», а читацькі симпатії господарів Сіті і Вайтголлу дедалі більше склоня ются убік "Financial Times" (заснована 1888 р., тираж 166 з лиш ним тис. примірників).

Велика поінформованість, впливовість, дипломатичність, тон де майстерність редакторів і кореспондентів притаманні нинішньої

"Financial Times". З іншого боку, газета є авторитетною финан сово-экономическим виданням. І хоча тираж її й не великий, газета, не безпідставно претендує звання національної газети номер один.

Газета "The Guardian" (заснована 1821 року, тираж близько 478 тис. примірників) є виразником поглядів ліберальної интелли генции (сюди ж примикає і "The Observer", заснована 1791 року, тираж близько 773 тис. примірників). Останні півстоліття вплив Ліберальної партії різко впала, і тому ті газети визначають умови та вимоги десь між консервативним центром і правих кры брухт лейборизму.

Досить відомої англійської газетою є проконсервативна "Daily Mail", що стосується «популярним» газетам. Її тираж — 1800 тис. примірників. Вона була першою англійської «газі той-копейкой» і став з створення в 1896 року торгувати не політичними новинами, а криминально-приключенческой сенса цией із єдиною метою відволікання трудящих гострих проблем соціального характеру.

Газети США

Загалом у США видається приблизно 1700 щоденних газет із загальним тиражем 60 млн. примірників. Найбільші належать трестам Найт-Риддера, Доу Джонса, Скриппса-Говарда, Херста, Нью-хауза, Перрі, Ганнета. Зараз приблизно 150 монополістичні объ єднань контролюють понад половину тиражу щоденних і віск ресных газет США. Так, концерну Скриппса-Говарда належить майже двадцять газет. Трест Херста володіє більш як двадцятьма пери одическими виданнями і контролює пресс-синдикат, клієнтами якого є у різних країнах понад 2500 газет. Панування монополій у економічній і політичною життя в країні є тією вирішальний чинник, що дозволяє їм здійснювати повний диктат над пресою.

Уся преса США ділиться втричі групи: 1) «трестированная пери одика», що об'єднує газет і журналів, лунаючи трестами, изда тельскими концернами, пресс-синдикатами; 2) «нетрестированные репетування гани друку» — порівняно мало газет та часописів, організаційно які пов'язані із головними видавничими концернами і газетними трестами; 3) так звані мала преса — щоденні газет і журналів, поширювані, зазвичай, у межах міста, невеликого промислового чи сільськогосподарського рай вона країни.

Серед газет та журналів «трестированной періодики» можна на кликати "New York Daily News", "Des Moines Register", "Los Angeles

Times".

До «нетрестированной періодиці» ставляться провідні газети, изда ваемые в найбільших

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація