Реферати українською » Иностранный язык » Комп'ютерна графіка укр


Реферат Комп'ютерна графіка укр

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Комп'ютерна графіка

1.Вступ

2.Оглядграфічнихредакторів

2.1.Класифікаціявидівкомп’ютерноїграфіки

2.1.1.Компьютернаграфіка дляполіграфії

2.1.2.Двовимірнийкомп’ютернийживопис

2.1.3.Презентаційнаграфіка

2.1.4.Двовимірнаанімація, котравикористовується дляствореннядинамічнихзображень йспецефектів укіно

2.1.5.Двовимірне татривимірнемоделювання, якувикористовується длядизайнерських таіженернихрозробок

2.1.6.Тривимірнаанімація, котравикористовується дляствореннярекламних,музичнихклипів йкінофільмів

2.1.7.Обробкавідеозображень,необхідна длянакладенняанімаційнихспецефектів длявідеозапису,науковавізуалізація

2.2.Класифікаціяграфічнихредакторів

2.2.1.Редактори длястворення іретушуваннярастровоїграфіки

2.2.2.Векторніграфічніредактори.

2.2.3.Пакетиверстання (>настільнівидавницькісистеми)

2.1.4.Пакети2D-анімації

2.2.5. Програми длястворенняWeb-сторінок

2.2.6. 3Dредактори

2.2.7.Пакетиінженерногомоделювання йпроектування

2.2.8.Іншіпрограмми для роботи ізграфікою

2.2.8.1.Спеціальні3D-додатки

2.2.8.2. Програми длястворенняоб’ємнихшрифтів

2.2.8.3.Системи для монтажу й роботи із відео

2.2.8.4. Програми длянауковоївізуалізації

3.ТЕХНIКАБЕЗПЕКИ

3.1.Охоронапрацi вУкраїнi

3.2.Рацiональнаорганiзацiяробочогомiсця.

3.3.Вимоги безпеки прироботi оператораПЕОМ

3.3.1.Безпечніприклади роботи таохорона роботи наробочомумісті

3.3.2. Правилаексплуатацiї ПК

3.3.2.1. Повикористанню системного блоку

3.3.2.2. Повикористаннюмонiтора

3.3.2.3. Поклавiатурi

3.3.2.4. Повикористанню дискет

4.Висновок

5.Використованалітература

1.Вступ

>Комп’ютернаграфіказ’явиласьдостатньо давно — уже у 1960-хрокахіснувалиповноцінніпрограми роботи ізграфікою.Сьогодніприйнятокористуватисятермінами «>комп’ютернаграфіка» й «>комп’ютернаанімація».Поняття «>комп’ютернаграфіка»об’єднує усівиди роботзістатичнимизображеннями, «>комп’ютернаанімація»має справ іззображеннями, котрідинамічнозмінюються.

>Справжнього широкогораозвиткукомп’ютернаграфіказазнала ізпоявоюперсональнихкомп’ютерів «>Macintosh» (МАС)фірми Apple, котріспеціальновизначалися для потребполіграфії.Саме дляплатформи МАСпочализ’являтися Першіспеціалізованіопераційнісистеми таграфічніредактори. Алісталося так, щосправжніми «>массовими»комп’ютерами сталикомп’ютери класуIBM/PC (РС).Тодібільшістьзвичайнихсьогодні длябагатьохоболонок таредакторівпочаливідтворюватися набазіграфічногодосвіду МАС, але йперекладені длякомп’ютерів РС. Такз’явиласяславнозвіснаопераційна система Windows, атакождуже великакількістьзвичних длякористувачівкомп’ютерів РСпакетів,різноплановихпрограм таредакторів (>наприклад:QuickTime,PageMaker,майже усіпродуктикорпораціїAdobe та багатоінших).

Утеперішній годину,завдякиграндіозномурозвиткукомп’ютерноїтехніки,деякісторонинашого життянеможливоуявитисобі беззастосуваннякомп’ютернихтехнологій, у томучислі безкомп’ютерноїграфіки. Це,насамперед:

•усівидиполіграфічнихпроцесів;

•майже всярекламнаіндустрія;

•телебачення;

•моделювання новихвидіводягу;

•проектно-конструкторські розробки і т. буд.

Набазізасобівкомп’ютерноїграфіки таіншихпрогрессивнихтехнологій за годинуз’явилисязовсімнові, несхожі ані на щоранішвідоме, напрямивиробництва,профессії,навітьсередовища тавзаємостосунки.Звичними тепер звучати длябільшості із наспоняття: «>віртуальнареальність», «зонаінтернет», «>телеконференція», «>аудіо тавідео у реальномучасі» таінші. Усіцеєневід’ємноючастиною такзваної «>комп’ютерноїреволюції», якої усі ми тепервідчуваємо насобі.

>Наслідкамивсесторонньговторгненнякомп’ютерізації умайже усісферидіяльностілюдиниє іпоява новихтипівмистецтва. До таких можнавіднестикомп’ютернумузику таанімацію.Останняз’явиласясамезавдякирозвитку одного ізвидівкомп’ютерноїграфіки, асаме —тривимірної (3D)графіки таанімації.Цей типграфіки, аточніше,класредакторів 3Dнабув заостанні 1-2 роктадостатньо широкого поширення в кілкахспеціалістів, котрікористуютьсяспеціалізованимидужеміцнимиграфічнимистанціями, а й у кілкахкористувачівсереднього класу, у т. год. ікористувачівдомашніхкомп’ютерів.Цьому,перш на,сприяєрозвитокспрямованних напрацю із 3Dграфікой не лишепрограмнихпродуктів, а іпояваапаратнихзасобів,такожспрямованних напідтримку таприскореннярізноманітних 3Dпроцесів. Доцихзасобівслідвіднеститакі, як:

• 3Dакселератори, котрівходять у складмайже всіхсучаснихвідеоадаптерів;

•процесори ізпідтримкоюММХ команд;

•спеціалізованіпроцесори типуRISC,SiliconGraphics;

•процесори ізпідтримкоюновоїтехнології 3DNOW таін.

>Своєрідним синтезоммайже всіхтипівкомп’ютерноїграфіки ставши ітакий типграфіки, як «>Web-дизайн»,якийприйшов до нас разом звтіленням уповсягденне життя всебільшої ібільшої спільнотиінтернету. Тутприсутні іелементи, котрідосівикористовувалисьлише приверстцідрукованнихвидань, йфрагментианімації тавідео, імоментимоделюваннярізнихоб’єктів.

>Далі якщо более детальнорозглянуторізнітипикомп’ютерноїграфіки, їхніхарактерніриси іможливості, атакожрозписаніособливості тапризначеннядеяких ізвеличезноїкількостісучаснихграфічнихредакторів, котрієнайбільшпопулярнимисередспеціалистів угалузях,пов’язаних ізкомп’ютерноюграфікою.

2.Оглядграфічнихредакторів

2.1.Класифікаціявидівкомп’ютерноїграфіки

Посвоїйструктурізображенняможуть бути >растровими та >векторними (малий. 1).Наприклад, сканер под годинускануваннярозбиваєзображення набезлічдрібнихелементів (>пікселей) йформує із нихрастрову картинку.Колір шкірногопікселязаписується упам’ятькомп’ютера задопомогоюпевноїкількостібітів.Біт —мінімальнаодиницяпам’ятікомп’ютера, Якаможезберігатизначення чи 0, чи 1.Піксельценайменшийелемент, растровогозображення.Якщо картинкамаєрозмір800х600, тоці числавідображаютькількістьпікселей погоризонталі (800) й повертикалі (600).Чим понадкількістьпікселей узображенні, тімкраще йоговигляд наекрані й придруці. Кількістькольорів, в котрі можнапофарбуватиокремий піксель,визначається як два устепені N, де N —кількістьбітів, котрізберігаютькольоровуінформацію пропіксель. Уконтрастнійчорно-білійкартинцікожнийпікселькодуєтьсяоднімбітом.Восьмибітнезображеннядозволяє матір 256кольорів, а 24бітазабезпечуютьприсутність узображенні более 16мільйонівкольорів, щодаєможливістьпрацювати іззображеннямипрофесійноїякості. Аліцейзасібподаннязображення задля тихийвипадків, коливиникаєнеобхідність умасштабуваннізображення великімежах.

>Цього шлюбупозбавленівекторнізображення, у якірозмірбудь-якогоелементаможе бутизмінений аж «донескінченності». Алітаку картинкунеможливоотримати шляхомсканування,оскількикожнийїїелементбудується іздопомогоюматематичнихописівоб’єктів (такзванихпримітивів), вякості якіможутьвиступатилінії, дуги, кола й томуподібне.Також для шкірногопримітиваіснує рядпараметрів, котрівизначаютьколір,товщинулінії й томуподібне.Векторнаграфікастворюється задопомогоюспеціальнихпрограмнихзасобів типуCorelDRAW,AdobeIllustrator.Такожтакий форматзображеннявикористовується в всіхпрограмахСАПР (>СистемиАвтоматичногоПроектування) (>P-CAD,Auto-CAD й томуподібне).Фактичновекторнезображенняіснує увигляді наборуматематичних формул, котріописуютьелементизображення. І,нарешті,векторнаграфіка незалежить відпродуктивностіапаратнихзасобів, Якадозволяє легкозмінюватирозміристатичнихзображень (>наприклад,збільшитирозмірдверної ручки дорозміру вдома) безвтратизагальноїкількостіелементівзображення,ясності йчіткостіїхніх між прививеденні наекранмонітору чи придруці.

Посвому «>професійному»призначеннюкомп’ютернуграфіку таанімацію можнарозділити натакігрупи:

•комп’ютернаграфіка дляполіграфії;

•двовимірнийкомп’ютернийживопис;

•презентаційнаграфіка;

•двовимірнаанімація, Якавикористовується дляствореннядинамічнихзображень йспецєфектів укіно;

•двовимірне йтривимірнемоделювання,застосоване длядізайнерських таінженернихрозробок;

•тривимірнаанімація, Якавикористовується дляствореннярекламних ймузичнихклипів йкінофільмів;

•обробкавідеозображень,необхідна длянакладенняанімаційнихспецефектів длявідеозапису;

•науковавізуалізація.

2.1.1.Компьютернаграфіка дляполіграфії

>Комп’ютернаграфіка дляполіграфіїдозволяєпідготавлюватирізноманітнуграфічнуінформацію длявиходу удрукзасобамиполіграфії. Цестосуєтьсявекторної йрастровоїграфіки,всілякихтаблиць йдіаграм, атакожтекстовоїінформації, —тобтоусього того, щоможе бутиперенесене на папір,плівку йподібніносії.Цей типграфікиє,мабудь,однім ізнайбільшпоширенихвидів як урізноманітності завдань, котрівирішуються, йзасобівїхньоговтілення, то й увеличезнійкількостінаправлених навиконанняполіграфічних завдань, йпрограмних, йапаратних, йвсілякихприкладнихзасобів.

>Сюдивідносяться тихпрограмми, задопомогою яких, можнапідготовитивидання длядруку упоіграфії. Уперелікцихпрограмвходять:настільнівидавницькісистеми,редактори дляствореннявекторної йрастровоїграфіки,текстові йтабличніредактори,пакети роботизі шрифтами й томуподібне.Якщорозглядатичастинуапаратнихзасобів (особливо увартістьномувідношенні), щовипускаєтьсякомп’ютерноюпромисловістью для потребполіграфії тасупутнихпроцесів, те взагальномуобцязі смердотіскладутьнайбільшучастку.

2.1.2.Двовимірнийкомп’ютернийживопис

>Двовимірнийкомп’ютернийживописподає собоюсвоєрідний синтезтрадиційногоживопису йзасобівкомп’ютерноїобробкизображень.Програмні йапаратнізасоби цого типупередусімнаправлені накомп’ютерневтілення всіхособливостей роботи ізпензликом,різноманітнихвидівфарб, грунтівок таіншихтрадиційниххудожніхінструментів йматеріалів.Фахівці, щопрацюють уційобласті (>зазвичаемназвані «>комп’ютерні митці»),користуютьсяспеціальнимиманіпуляторами, котрідозволяють максимальноімітувати роботупензликом йкрейдою йназиваються «>Mous-Pen» (удослівномуперекладі —миша-перо).Такийманіпуляторзвичайномає форму ручки (>олівця) йвідсліжуе не лишепереміщення руки надвовимірнійплощині, але й йінтенсивність тискові, аінколи, йшвидкістьпереміщення. Привикористанніспеціальнихредакторів ізпідтримкою такихманіпуляторів, митецьодержуєможливістьтворитизвичайними дляньогоприйомами тарухами, щозамітнозглажуєвідзнакиміжзвичайним йкомп’ютернимживописом.

2.1.3.Презентаційнаграфіка

>Презентаційнаграфікапризначена дляствореннярізноманітнихваріантівпредставницьких, шоу ірекламнихоб’єктів.Сюди можнавіднести іподаннярізноманітнихпродуктів, іоформленнярізноманітнихпрограм,наприклад: заставки таоболонки дорізноманітнихмультімедіапродуктів,оболоноккомпакт-дисків, «>інтерфейс-програм»,WEB-дизайн, й багатоіншого.Найбільшяскравий йхарактерний прикладтакоїграфіки —це заставки практично всіхкомп’ютернихігор.Такождостатньопоширений типпрезентаційноїграфіки —оформленнябагатьохWeb-сторінок, девикористовуютьсярізноманітнівідео іаудіоефекти.

2.1.4.Двовимірнаанімація, котравикористовується дляствореннядинамічнихзображень йспецефектів укіно

Саманазва цого типуграфіки говоритисаме за собі. Це ті, що уже сталодоситьзвичнимнавіть для тихий,хтомайже немаєсправані ізкомп’ютерами,ані ізграфікою. Без цого видуграфіки неможливоуявитижодного дняефіру практично жадноїтелевізійноїпрограми,жодна студіямультиплікаціїсьогодні неможеобійтися безкомп’ютерноїанімації, йцейперелік можна було б бдоситьдовгопродовжувати.

>Двовимірна йтривимірнаанімація, котрастворюється яктрадиційними (безвикористанняобчислювальнихзасобів), то йкомп’ютернимизасобами,заснована на одному й до того жпринципі:якщо рядстатичнихзображеньпоказати вдостатньошвидкомутемпі, толюдське окозв’яже їхні разом йприйме забезперервний рух. А,щобдекільказображеньоб’єкту булисприйняті оком якплавний рух цогооб’єкту,можевистачитишвидкості 8комп’ютернихекранів за секунду. Увідзнаку відтрадиційноїцелулоідноїанімації, декожний кадрмалюєтьсявручну, укомп’ютерній2D- і3D-анімациичастинурутиної роботибере у собікомп’ютер.Можна,наприклад,задати рух потраекторії (>програмастворитьвідповідніпроміжнікадри) чи плавнозмінити палітру протягомдекількохкадрів (>наприклад,поступовозатемнитизображення чиприбратичастинукольорів). Нема за ті, щопоява за годину3D-аниімаціїпомітнопосунуладвовимірнуанімацію,двовимірнаанімація всещеіснує йпродовжуєрозвиватися.

2.1.5.Двовимірне татривимірнемоделювання, якувикористовується длядизайнерських таіженернихрозробок

На стільки б не бувбагатийвибірінструментівпрограмрастровоїкомп’ютерноїграфіки таанімації,більшучастину роботи попобудовізображеннятребаробитивручну, у томучисліпромальовуватипроміжнікадри ванімації. Узв’язку ізцимрастровіпакети можнавіднести дозасобівкомп’ютерногоживопису. Асправжнєоб’ємне (>тривимірне)зображеннялегшестворити задопомогоювекторноїграфіки:їїтехнологіядозволяєдаватикомп’ютерувказівки (>команди),керуючисьякимивінбудуєзображення задопомогоюзапрограмованихалгоритмів.Цейзасіб понад схожий накреслення, при цьомучастішетривимірне. Задопомогоювекторноїграфікиоб’єктибудуються із такзваних «>примитивів» —ліній,кіл,кривих,кубів, сфер й томуподібних. Примітив непотрібномалювати —вибравшипіктограмму іззображенням чиназвою,наприкладсфери, ві простозадаєтеїїпараметри (>координати центру,радіус,кількість граней наповерхні й томуподібне), акомп’ютер ужекреслитьїї сам.Складніоб’єктибудуються ізпримитивів, наосновібагатокутників (>полігонів) чикривих (>сплайнів), при цьомусплайновімоделімають болеегладку форму, ніжполігональні.Після цоговибираютьсяматеріали (>текстури) тазапускається процесвізуалізації (>Rendering).

>Двовимірне йтривимірнемоделюваннязастосовується длядізайнерських таінженернихрозробок.Крім того, двох- йтривимірнемоделюваннядоповнюєтривимірнуанімацію,поліграфічні йпрезентаційнніпакети.

2.1.6.Тривимірнаанімація, котравикористовується дляствореннярекламних,музичнихклипів йкінофільмів

>Тривимірнаанімація затехнологієюнагадуєкукольну: вістворюєтекаркасиоб’єктів,накладаєте нимиматеріали,компонуєте всі уєдину сцену,встановлюєтеосвітлення й камеру, а после цогозадаєтекількістькадрів уфільмі й рухпредметів.Подивитися щовідбувається можна задопомогоюкамери, Якатежможерухатися. Рухоб’єктів утривимірномупросторізадається потраєкторіям,ключовим кадрам й іздопомогою формул, котрізв’язують рухчастинскладнихконструкцій.Підібравши потрібен рух,освітлення йматеріали, візапускаєте процесвизуалізації. Напротязідеякого годиникомп’ютерпрораховує усінеобхіднікадри йвидає вамготовийфільм.

Навідзнаку віддвовимірноїанімації, де багаточьогоможе бутинамальоване від руки, утривимірнійанімаціїоб’єктизанадтогладкі,їхня формазанадто правильна тарухаються смердоті позанадто «>геометричним»траєкторіям.Щоправда,ціпроблемимажнаперебороти. Уанімаційних пакетахпокращуютьсязасобивізуалізації,оновлюютьсяінструменти длястворенняспецефектів тазбільшуютьсябібліотекиматеріалів. Длястворення «>нерівних»об’єктів,наприклад волосся чи дмитрика,використовуєтьсятехнологіяформуванняоб’єкту ізбезлічічастинок.Вводитьсяінверснакінематика таіншітехнікиоживлення,виникаютьновізасобисуміщеннявідеозапису іанімаційнихефектів, щодозволяєзробитисцени йрухи болеереалістичними.Крім того,технологіявідкритих системдозволяєпрацювативідразу іздекількома пакетами.Можнастворити модель в одномупакеті,розмалюватиїї віншому,оживити утретьому,доповнитивідеозаписом у четвертому. І,нарешті,функціїбагатьохпрофесійнихпакетів можнасьогодніпоширитизодопомогоюдодатковихфільтрів,написанихспеціально для базового пакету.

2.1.7.Обробкавідеозображень,необхідна длянакладенняанімаційнихспецефектів длявідеозапису,науковавізуалізація

Програмиобробкицифровихвідеоизображень таствореннябагатоверствовихкомпозицій ізвикористаннямдвовимірної татривимірноїграфікидозволяютьзамінитикомбінованізйомки,оброблятивідснятийматеріалзасобамикомп’ютерноїграфіки,суміщативідснятийматеріал ізкомп’ютерноюанімацією авиводитирезультати накіно- тавідеоплівку.

>Пакети длянауковоївізуалізаціїможуть бутипризначені длявирішеннярізноманітних завдань — відрішення проблеммуніціпальногопланування довізуалізаціїсонячнихвибухів.

2.2.Класифікаціяграфічнихредакторів

Узалежності від типуграфіки, ізякоюнеобхіднопрацювати,програмнізасоби, котрідозволяють укінцевомупідрахункустворювати тих чиіншівидикомп’ютерноїграфіки,також можнаподілити навідповіднівиди.Середвеличезногорізноманіття такихпрограмнихзасобівіснують якспеціалізовані,призначені длястворенняякого-небуть конкретного типуграфіки, то йбагатофункціональні, котрі дозволятистворюватидекількарізноманітнихтипівкомп’ютерноїграфіки, чиз’єднуватирізніграфічніоб’єкти разом.Крім того,графічніпакетирозрізняються поплатформі, дляякої смердотістворені.Наприклад,більшістьполіграфічнихпакетів впершучергурозробляються под платформу МАС, котраспеціальнопризначена дляцієї мети;професійніпотужні 3Dредактори йпрограмимоделюваннячастішепередвизначені для роботи под WindowsNT;спеціалізованіпакети дляобробкипрофесійноговідеорозраховані на роботу як правило лишезіспеціальнимобладнанням типустудійАВМ (>аудіо-відео монтажу), йцейперелік можнадовгопродовжувати.

>Слідвідзначити, щонезважючи натакутрадиційнуспеціалізацію, за годинуотрималирозвиток такзвані «>крос-платформенні»системи. Суть їхньогоперебуває до того, щооб’єкти (в основномувидіфайлів) можнапереносити ізоднієїплатформи наіншу.Особливокориснимцеє длясправ ізполіграфією. Зрозвиткомкомп’ютерів МАС й РСрізницяміж нимизведенімайже нанівець.

>Розглянемоосновнівидиграфічнихпакетів йредакторів РСплатформи, якнайбільшпоширених йзагальновідомих:

•редактори длястворення іретушуваннярастровоїграфіки;

•векторніграфічніредактори;

•пакетиверстання (>настільнівидавницькісистеми);

•пакети2D-анімації;

•програми длястворенняWeb-сторінок;

• 3Dредактори;

•пакетиінженерногомоделювання йпроектування;

•іншіпрограмми для роботи ізграфікою;

  1)спеціальні3D-додатки;

  2)програми длястворенняоб’ємнихшрифтів;

  3)системи для монтажу й роботи ізвідео;

  4)програми длянауковоївізуалізації.

2.2.1.Редактори длястворення іретушуваннярастровоїграфіки

>Початиоглядозначеного типуредакторів,мабудь,слід ізPaintBrush (>додаток 1),який входити устандартну поставку Windows.Багатохтопочинавзнайомитися із азамикомп’ютерноїграфікисаме ізцієїпрограми, котраєдуже простою й доступна восвоєнні безособливихнавиків.Цей редактордозволяєстворюватинайпростішігеометричніфігури,креслиітилініїрізноманітноїширини,набирати текст. При цьому усіствореніоб’єкти можнаредагувати:мінятирозміри,повертати,копіювати із одногомісця йвставляти вінше,мінятиколір.Робота у цьомуредакторідаєнепоганупідготовку дляосвоєння болеескладнихпрофесійнихпакетів.

>Безсумнівнимлідеромсеред такихпакетівзвісноєAdobe Photoshop (плакат 1, малий. 2),визнаний якпрофесіоналами, то й аматорами.Остання5-таверсія цого «колоса»корпораціїAdobe Systemsнадає дизайнерам таіншімфахівцям угалузікомп’ютерноїграфікифантастичніможливості.

>Спостерігаючи, як із моменту свогонародження пакетAdobe Photoshopсьогоднізріс употужний редакторзображень, можнавразитись із того, що при цьомурозробникамвдаєтьсязберігати простоту йлегкістьосвоєнняпрограми. У тієї годину, якосвоїтиінші «>пікселедробителі» відверсії доверсіїстає всеважче,навітьвипадковийкористувачможе без практикизапустити пакет Photoshop йвиконати уньомупростіоперації.Крім того,розробники укожнійновійверсіїпрограмивдаловтілюютьдовгий списокпобажанькористувачів.

Списоконовлень у Photoshop 5відкриває новапалітраHistory (Історія).Цяфункціянастількизручна, що нанеїобов’язковослідзвернутиувагу. Упалітрівідображається список всіхвиконанихоперацій надзображенням (>максимальнукількість можназадавати), ащиглик побудь-якій із нихвертаєзображення в стан, уякому воно тазнаходилосявідразу послевиконанняданоїоперації. Уході роботи можназберігати подбудь-якимиіменами «>миттєвізнімки» (>snapshot) документа, щополегшуєпорівнянняпопередніх йпоточнихверсій. Однакслідпам’ятати, що «>знімки»зберігаються лишетимчасово, й призакриттізображення смердоті будутьвтрачені,якщо лише їхнього незберегтипостійно якновіфайли.

>Крім того,треба матір наувазі, щовеликізображення іздовгоюісторієюшвидкозаповнюють всевиділене натимчасових дискахмісце. ПалітраHistoryзмінитьзасоби роботи іззображеннями,надаючизначнобільшу, ніжбудь-коли, свободу дляекспериментування.

>Особливослідвідзначитицілкомновіможливості прироботі із текстом.Тепер под годинувведення тексту увікнодіалогаType (Текст)зображенняоновлюєтьсянегайно, при цьому текствідображається завибранимкольором,обрисом та кеглем. Текст можнаредагуватинавіть после йогомасштабування,обертання чи нахилу.Окрім цого можна, незакриваючивікнодіалога,змінитирозташування тексту взображенні.

>Раніше Photoshopдозволявредагувани текст лише глобально. Уверсії 5редагуваннядопускається уже нарівнісимволів;всередині текстового блоку можназмінититакіатрибути, якзміщеннявідноснобазовоїлінії й кегль шрифту.РозробникиAdobe додалитакожновийінструмент для набору тексту повертикалі.

>ДужецікавимєноведоповненняLayerEffects (>Ефективерстви).Замістьвиконаннябезлічіскладнихоперацій із каналами дляствореннятіней, длявигравірування тексту,сяйва, атакожвидавлювання усередину йназовні, задопомогоюLayerEffectsотриматитакіефекти можнаусього задекілька секунд.ЗастосуванняLayerEffects доіснуючогорівнязмінює всезображення на цьомурівні. При цьомучинністьLayerEffects на цьому незакінчується,бобудь-якіновізображення,поміщені тогосамийрівень,одержуютьаналогічнийефект.Завдякиреалізаціїцієїпотужноїфункції,новий Photoshopпозбавляєкористувачів віднеобхідностінабуттябагатьохдодатковихмодулів, котрінамагаютьсястворюватиподібніефекти, котріорієнтуються наоперації із каналами макрокоманд. ПридизайніWeb-сторінок,функціяLayerEffectsзаощаджує багато часівробочого години.Наприклад, можнадужешвидкостворитисерію кнопок ізідентичноювисотою такутом нахилутіні,кожна із які якщоміститивидавлений текст,якийредагується.

Уновійверсії було бприділено багатоувагироботі ізкольором.Власна панельGammaControl (Налаштуваннягами) пакету Photoshop (длякалібровкимонітору) бувзабезпеченапідтримкоюпрофілів KodakICC, Якає болеестандартизованимрішенням. (Припершихвідкриттяхзображень,створених упопередніхверсіях Photoshop,з’являєтьсявікнодіалога ізпропозицією проконвертуваннякольорів.)ВіддавшиперевагуWeb-дізайну болеетрадиційномувикористанню Photoshop дляодержаннядрукарськихзображень,компаніяAdobeзробилановийкольоровийпростір «>стандартнеRGB» (>standardRGB,sRGB)профілем зазамовчанням. Позадумурозробниківце дозволитизробитикольоризображеньоднаковими на системах ізрізноманітнимимоніторами.

Уверсії 5з’явиласяпідтримказмішанихкольорів, щополегшуєіміграцію утехнологічний процесдодатковихдрукарських форм (>подібних формам длялакування чиметалевихфарб).

>Якщо віпрацюєте із48-бітнимиRGB чи64-бітнимизображеннямиCMYK, тотепер можнавикористовуватидекілька більше, ніжраніше,інструментів й команд Photoshop, але йбільшістьможливостейпрограми уцих режимахпо-давньомузалишатьсянедосяжними.

Новаверсіяпропонуєщедекількакориснихінструментів,здатних підвищитипродуктивність роботи.ІнструментиMagneticРеп (>Магнітне перо) йMagneticLasso (>Магнітне ласо) приперетаскуванні позображеннюзнаходятьконтрасніобласті, «>приклеюються» дологічнихкраїв йприскорюють процесвиборуоб’єктів.НовийінструментMeasure (>Лінійка)окріміншихможливостейполегшуєредагуванняперекрученихрезультатівсканування. А командаAlign (>Вирівняти)дозволяєвирівнятизв’язанірівні,спрощуючи,наприклад,центрування заголовку уфотографії бездопомогинаправляючих.ЩевдосконалиласяпалітраActions (>Дії), йтеперприпускає роботу із контурами, областямивибору й командамиCalculate (>Обчислити).Трансформації можназастосовувати до міжвибраних областей йконтурів, а чи не лише доїхньоговмісту.

>Відокремленноюособливістю5-оїверсії,доповнениймайже додосконалостівідновленній цого року доверсії 5.02 та 5.05,є ті, що приінсталляціїцей продуктдодає у панельуправління WindowsпрограмуAdobeGamma, Якадозволяєбільш-менш коректновідображатикольори в самомуредакторі, але й й в всіхіншихдодатках.

>Всіціможливості —відміннореалізовані й неускладнюютьоригінальнийпростий тазручнийкористувачевийінтерфейс пакетуAdobe Photoshop.

>Середпакетів,призначених длястворення статичногокомп’ютерногодвовимірногоживопису усередовищі Windows,професійнийінтересподаєпрограмаредагування растровогоживопису >Painter (>додаток 2)фірмиFractal Design.Painterволодієдостатньо широкий спектрзасобівмалювання й роботи ізкольором. В частностивінмоделюєрізноманітніпензлики (>олівець, ручка,вугілля,аерограф таінші),дозволяєимітуваттималюнкиакваріллю та олією, атакождобитисяефекту натуральногосередовища.

2.2.2.Векторніграфічніредактори.

>Початиоглядцієїгрупипрограмслід,мабуть, із CorelDraw, як одного ізнайбільшвизнаних йпопулярнихпакетів дляствореннявекторноїграфіки (плакат 2).

CorelDraw 8 (плакат 1, малий. 4) —цепотужний йуніверсальний пакет, що, якзавжди,міститьповнийнабіррізноманітнихпрограм ідодатків.PhotoPaint 8,СоrelDream 3D 8, 1000шрифтівType 1 йTrueType, 40000готовихілюстрації, 1000фотографії ізвисокимдозволом йбезлічьіншихкорисних промов.

>Вжемайже десять роківкомпаніяCorelуспішнопредставляе пакет CorelDraw длядомашньоговикористання, щоадресувалосьтакож «>напівпрофесійним» дизайнерам таіншимфахіфцям, щопрацюваль в основному у Windows. Алі сус-пільствопрофесійнихдизайнерівдоситьдовго практичноігнорувалоцюпотужну іпостійнооновлюванупрограму.Теперрозробники ізОттавизвернули свої подивисясаме напрофесіоналів,більшість із якіпо-давньомузберігаютьвірністьплатформіMacintosh.

Дотепершнього годиникомпаніяCorelпідтримуваладвірізніверсіїDraw: дляMacintosh й для РС. CorelDraw 6подає собоюпершукрос-платформеннуверсію продукту (>хоча доостанньогомісяцяверсія дляMacintoshвідставала відверсії для Windowsприблизно на 6місяців).Щоб підвищитицінністьнабуття,компаніяCorel включила у комплектпершуверсію дляMacintosh пакетуCorelPhoto-Paint,вдалогосуперникаAdobe Photoshop, що уже давнопоставляється ускладіDraw для Windows.СерйозністьнамірівCorel увідношенніпрофесійнихкористувачівпідтверджує як оформлена ізгарним смаком нова упаковка пакету, то йначертане наньомунове гасли: «>Вибірпрофесіоналів». У склад пакетувключенетакож100-сторінковекерівництвоCommercialPrintingGuide (>Керівництво покомерційомудруку).

У тієї годину якAdobeIllustrator 7.0 (>першапрацюючаверсія для РС заостанні рокта)розчаруваввідсутністю уньому новихможливостей,MacromediaFreeHand 8 йDraw 8намагаютьсязапропонувати дизайнерамнайбільшзручніінструменти.Розробникиобохпрограм добрознайомі ізнайсильнішими сторонамипродуктівконкурентів, томунедивно, щонайбільшпопулярніфункціїз’явилися учерговихверсіяхобохпакетів. Напрактиці йFreeHand 8, йDraw 8дозволяютьімітуватикористувачевий один одного. Удоповнення доможливостіповної настройкиробочого столу, уDraw 8є йпопередньозаданінаборипараметрів, котрідозволяютьвибратизнайомеробітничесередовище, схоже наIllustrator чиFreeHand — таким чиномCorelпрагнеполегшити таланпрофесіоналів, котрі частозмінюютьробочийінструмент.

УновійреалізаціїFreeHand булизімітованіCorel-овскілінзипрозорості,вільнеобертання, нахил таобертанняоб’єктівзасобом «>drag-and-drop», атакож «>гумові»контури таінструментимодифікаціїформиоб’єктів, ізіншого боці,новийінструментFreеTransform (>Вільнеперетворення) CorelDraw 8 давнознайомийкористувачамFreeHand, в тієї годину, як «>об’єктоподібні»направляючі — котрі можнагрупувати, нахиляти таобертати — нездаються новинками фанатам пакетуIllustrator. Ацікавіінструменти InteractiveDistortion (>інтерактивневикривлення),Push-and-Pull (>Тягни-штовхай),Zipper (>застежка-блискавка) йTwister (>скручуватель)мають аналоги як впакетіFreeHand, то й вIllustrator.Також,Corel виннаподякуватикомпаніїХаrа,розробнику пакетуCorelXara,який ставшипершоджереломінструментів InteractiveFill (>Інтерактивна заливання) та Interactive Transparency (>Інтерактивнапрозорість), атакожпанелівластивостей. Адовгоочікуванафункціяблокуванняоб’єктів, котраз’явилася уDraw 8, давнознайомадосвідченимкористувачамбагатьохіншихпрограм.

>Різноманіттявідтворюючихінструментів уDrawможе статідостатньою причиною у тому,щоблюбителіFreeHand (й особливоIllustrator)звернулиувагу нановуверсію. Упрограміз’явилосьтакожбезліч невеликих, але йприємнихвдосконалень, які вжодному ізконкуруючихдодатків —цепалітра із 48пастельнихвідтінківбудь-якого ізвибраних упалітрікольорів,інструментстворенняградієнтів Interactive Transparency йможливістьствореннясторінок Web устиліWYSIWYG.

>Наявністьрозширеноїколекціїпотужнихінструментівстворення йредагуваннярастровихзображень уDraw 8,посиленоїпідтримкоюдодатковихмодулів Photoshop, практичнознищуюьнеобхідністьвиходу ізпрограми привиконаннібудь-якогохудожнього проекту.Якщопотрібноздійснитипопіксельнередагування, то пакетPhotoPaintможе бутизапущенийоднімклацанняммиші. ПрограмиDraw йPhotoPaint булиретельнодопрацьовані, із тим, щобдосягнути максимальноблизькоївідповідностікористувачевогоінтерфейсу.

>Можливо,найбільшвагомим аргументом,який винензмуситикористувачівFreeHand йIllustratorкращепридивитася доDraw 8, станіспроможністьпрограмиінтерактивнозастосовуватиефекти дооб’єктів наекрані урежимі реального години, щопозбавляє відутомливихпереміщень устилі «вперед-назад»міжпалітрами йдіалоговимивікнами. УверсіїDraw 7компаніяCorel додалаинтерактивність уфункціюBlend (>Перехід), що дозволилоприскоритистворенняпереходів. Утій жреалізаціїпрограмиінтерактивними стали йрізноманітніфункціїFountainFill (>Градієнтні заливання), щоробитьможливимбезпосередню заливанняконтурівзасобом «>drag-and-drop» (Дляісторії,функціяразмальовуваннявзірцямикольорівзасобом «>drag-and-drop»вперше бувреалізована упакетіFreeHand.)

У цьомуроці сталиінтерактивними йіншіінструменти,ефектитривимірноїекструзїї тавидавлюваннядіютьмиттєво.Контурами, поякимзмінюється формаоб’єкту (>envelope),тепер можнаманіпулюватибезпосередньо.Новийінструмент InteractiveDropShadow (>Інтерактивнатінь)створюєм’які,прозорітіні.ІнтерактивніінструментиPush-and-Pull,Zipper йTwister пакетуDrawвідрізняються відподібнихїм тім, щодозволяютьбезпосередноредагуватиефекти,подібноефектам йінструментам пакетуFreeHand,більшістьефектів уDrawєдинамічними, тому їхні можнаредагувати йвертатися перед тим послевикористанняіншихінструментів до тихийпір, докирезультати не будутьподілені чиконвертіровані укриву (>контури).

>Традиційнооднім зслабких місць пакету CorelDraw буввідсутністьпідтримкифункцій, необходимих длясервісних бюро. Цевизначалосядекількома чинниками,зокрема тім, щобільшістьсервісних бюро булиоснащеніплатформоюMacintosh (тепер багато із нихпереходять на WindowsNT). Алі,хоча уCorel незакривали очей напроблеми ізсумісністю ізPostScript упопередніхверсіяхDraw (>PostScript непідтримувавунікальніефектипрозоростіDraw),більшістьускладнень,зв’язані ізнестаткомкваліфікації самихкористувачівDraw, котрізвичайно іншогодосвідудодруковоїпідготовки,якимволодіютькористувачіIllustrator йFreeHand.

>МайстерPreparefor ServiceBureauWizard (>Підготовка длясервісного бюро) уверсіїDraw 8виконуєфункції, багато учьомусхожі ізкомандоюCollectforOutput (>Зібрати длявиходу) пакетуQuarkXPress, —потрібні якновачкам, то йдосвідченимфахівцям.Вінзбере усінеобхідні длядруку чиіншихвихіднихопераційелементи,вважаючинеобхіднішрифти йстворюючифайли увідповідних форматах,придатних длявідправлення усервисне бюро.Щобгарантуватиправильнупідготовку йзбереженняробіт употрібному длявисновкуформаті,компаніяCorelзібралавеличезну базуданих, котраміститьрізноманітнівідомості просервісні бюро.Додатковуінформацію просервісні бюро можнаотримати ізвузла WebкомпаніїCorel. Усіце,звісно, незамінитьбезцінногоособистогодосвіду, але й дозволитикористувачам-початківцямуникнутинайбільшочевиднихпомилок.

>Покращена уDraw 8 командаImport (>Імпорт)дозволяє водноразвиконуватизавантаженнядекількохфайлів.Фільтричитання ізапису дляIllustrator булиперероблені йтепервключаютьпідтримкуфайлівIllustrator 7.0, томубільшістьспеціальнихзаливок й «>прозоростей»,створених у документахDraw,теперможуть безвтратекспортуватися йвідкриватися упакетіIllustrator 7.0.

>Можливостіобробки тексту йствореннядокументівверсіїDraw 8нічим негірші зааналогічні, котрінадаються конкурентами,хочарозробникиCorel не провелимодернізацію злереалізованої упопередніхверсіяхпідтримки форматуPortableDocumentFormatкомпаніїAdobe.МайстерPublish to InternetWizard (>Публікація в Internet) уDraw бувуявленийможливостямиствореннясторінок Web устиліWYSIWYG,підтримкоюCascadingStyleSheets (>каскадованихтаблицьсписків) йLAYERкомпанії Netscape (Дляреалізаціїцихфункцій упрограміFreeHand 8необхіднимєдодатковий пакет Design inMotion).

>Під годинунаписання цогооглядукорпораціяCorel ужеанонсувала9-туверсію пакету, й ужевийшлабета-версія.Головнівідзнаки відпопередньоїверсії уCorelDRAW 9такі:

1.підвищенаоптимізація дляWEB-дізайна,з’явиласяпідтримкаперекрістнихгіперпосилань длястворенняскладнихPDF-документів таWEB-сторінок;

2.добавленідеякіновіінструменти,такі, якConnector (>об’єднувач) —малюванняз’єднуючихліній увигляділоманих зколіном 90°, InteractiveContour —інтерактивний контур;

3.усівипадаючіпалітрипреобразовані удокінгові (>такі, щостикуються), дез’явиласятакожможливістьзачинятивідчинену вкладку (поаналогії ізінтерфейсомбагатьохпродуктівкорпораціїAdobe Systems).

НоваверсіяPhоtoPаintтакожмаєдеякіновіможливості:

a)покращенийEPSекспорт;

b)підтримкаQuickTime 3;

з)імпортзображеньбезпосередньо ізмайже 120-ти моделейцифрових камер.

>AdobeIllustrator (>додаток 15)є «>професійним» побратимомDraw.Забезпечуючимаксимальнусумісність ізDraw 8, у цьомупакеті,починаючи із7-їверсії,реалізовані усіосновніфункції роботи ізвекторнимиоб’єктами.

>БагатотисячнаарміяприхільниківCorelDRAW, Якавикористовуєцей пакет, в основному, длявнутрішньогозастосування (>маєтся наувазівивід на принтер, а чи неполіграфія), бувцілкомзадоволена тім, що маладосі.ТакупопулярністьCorelDRAW можнапояснитислідуючим.По-перше,відсутністюбільш-меншсхідних побільшостіможливостейпакетів-конкурентів дляредагуваннявекторноїграфіки.Попередня ідосить стараверсіяIllustrator 4.1 бувнастількипримітивна, щонавітьградієнтні заливання можна було бзбудуватилише задопомогоюопераціїBlend (що ідовго, інезручно).По-друге,більшістькористувачівCorelDRAW, як правило, зафахом болеепрограмисти, ніж художники, і тому їхньогодужезадовольняли численнібібліотекиготовихзображень, котрі удостатнійкількостіпоставляються ізцим пакетом. ЗпоявоюIllustrator 7.0 у пакетаCorelз’явився не лише конкурент усенсіредагування таствореннявекторнихоб’єктів, але й і пакет,якийнабагатовипереджаєостанній припідготовціматеріалів дляполіграфії, так як форматIllustratorпідтримуєтьсяусімаапаратнимизасобами, котрівикористовуються уційгалузі (>фотонаборніавтомати,PostScriptпринтери і т. буд.).

Разом ізпоявоюAdobeIllustrator 7.0 сталонабагатолегшепередаватизображення із РС наMacintosh, боIllustrator 7.0підтримує формат «.>eps»,якийзадовольняєобидвіплатформи.

Тім,хтозаймаєтьсяпідготовкоюзображень дляполіграфії,знайомітруднощі із «>перевіркою»EPS-файлів. Це особливопотрібно длявикористаннядеякихелементівоформленнязображень татекстів, котрі тяжкоповторити врідномуредакторі, вякому смердоті булистворені (>наприклад, уQuarkXpress), це у всіх пакетах версткизамість самогоEPS-зображення наекрані можнапобачитилише йогоприблизнийвигляд (>Preview). УIllustrator 7.0 можна самезображення, але й іредагувати його.

Дляскептиків, котрізнайомі ізIllustrator 4.1 йпереконують собі, щоCorelDRAWзадовольнивїхніпотреби раз йназвжди,требавідзначити, щоверсіяIllustrator 4.1також сильновідрізняється від 7.0, як простенькийPaintBrush від всімвідомого Photoshop.

Зрозвиткомелектронногодокументообігу багатопакетів сталивключати до собіфункції постворенню йредагуваннюдокументів велектронномуваріанті.Illustrator 7.0такожповністюпідтримуєAcrobatPortableDocumentFormal (>PDF-формат) дляпобудовиелектроннихдокументів. Ві можетевідкривати таредагуватиPDF-файли,зберігатизображення уPDF-форматі,побудованому намовіPostScriptLevel 2.PDF-форматможеподаватиграфіку й у векторному, й урастровомувигляді.PDF-документисхожі надокументи уEPS-форматі, але й,крім цого, смердотіможутьтакожміститидані попошуку танавігації,наприклад,гіпертекстовіпосилання іелектроннітаблицівмісту.

Ос-кількиIllustratorздатнийвідкриватиPDF-файли, можнавикористовувативекторніоб’єкти чирастровізображення ізбудь-якогоPDF-файла у новомузображенні.Можнатакож,використовуючиIllustrator,створювативласніPDF-сторінки. Дляредагуванняоднієї ізсторінокPDF-файлунеобхідно послевідкриття

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація