Реферати українською » Иностранный язык » Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи


Реферат Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

>Камерний хор "Оранта". >Концертна діяльність татворчіпринципи роботи

>Дипломний рефератвипускниці >диригентського факультету >ТузовоїІнниВалеріївни

>Львівськийвищиймузичнийінститут ім. М. Лисенка

>Міністерство культури й мистецтв України

м. Львів — 2000рік

>Вступ.

 (>Пс. 46)

>Протягомтисячоліття вукраїнськомусередовищіскладалися,сприймалися,перероблювалисяпевнімелодії, котрізгодомутворили великиймасив церковногоспівацькогомистецтва.Діяльністькомпозиторів,регентів,співаківсприяла боцерковнийспів ставшипершим та накількастолітьєдиним в Україніпрофесійним виглядоммузичногомистецтва.Такожтворці церковного співивикористовувалинароднімелодії.Взаємозв'язокпрофесійної творчости та народногоепосу бувплідним,лишевидозмінювався уконкретніісторичніперіоди. Так було вукраїнському церковномуспіві, як й внародній пісня,містятьсявіковітрадиціїсамоусвідомленнянації.

>Події, щосталися у ХХстолітті, перервалицерковнухоровутрадицію. тепер миєсвідкамивідродженнядуховно-музичної творчости в Україні,відновленнятрадиціїбогослужбового співи.

>Цей рухвідродженняпройшов по всіхрелігійнихконфесіях на Україні послеважливихполітичнихподій у нашійдержаві.

24серпня 1991 рокуВерховна Рада УРСРпроголосиланезалежність України. Уцей годинуоргани владиофіційнозареєструвалиутворенняУкраїнськоїАвтокефальноїПравославної Церкви.Патріархом бувобраний митрополит Мстислав (Скрипник).Інтронізаціявідбулась 18 листопаду 1990 року. А становищеУкраїнськоїПравославної Церквисуперечилополітичному стану України, бо вонапідпорядковуваласьМосковськомуПатріархату.

25-26червня 1992 року вКиєвівідбувсяВсеукраїнськийПравославний Собор, щооб'єднавУкраїнськуПравославнуАвтокефальнуЦеркву тачастину українськоїПравославної ЦерквиМосковськогоПатріархату вєдинуПоміснуПравославнуЦеркву — УПЦКиївськогоПатріархату. У 1993році булиспробиоб'єднанняукраїнськогоправослав'я. Алі УПЦМосковськогоПатріархату категоричновідкидалаоб'єднання ізКиївськимПатріархатом. 11червня 1993 року померПатріарх Київський йвсієї України Мстислав (Скрипник). На йогомісце бувобранийВолодимир (Романюк).

У цьому жроці від УПЦКиївськогоПатріархатувідокремивсяархієпископЛьвівський Петро (Петрусь).Він йєпископДимитрій (Ярема) скликали Собор зсвоїхприхильників умістіКиєві,обрали наньомуєпископаДимитріяПатріархом УАПЦ (так Собор назвавшисвоєцерковнеоб'єднання).

14 июля 1995 року померпатріархВолодимир (Романюк). Ужовтні 1995 рокуПомісний СоборобравпатріархомКиївським йвсієї України митрополитаФіларета (>Денисенка). Передскликанням Собору митрополитФіларетзробивчерговуспробуоб'єднання,звернувшись до митрополитаВолодимира (Сабодана)Патріарха УПЦМосковськогоПатріархату таПатріарха УАПЦДимитрія (>Яреми).Вінзакликав:

“—Покладімо край нашимчварам тарозладу!Єднаймося в єдинунаціональнуУкраїнськуПоміснуЦеркву вім'я Бога й України!”

>Його голос не бувпочутий йвідповіді не було б. Наступного дня стансправ йвідносинміж УПЦКиївськогоПатріархату, УАПЦ й УПЦМосковськогоПатріархатузалишається беззмін.

*    *    *

>Здається,це було бзовсім недавно, а на самом деле минуломайже десять роківвідтоді, як уХрестовоздвиженськійцеркві уЛуцьку последовгоїперерви було бвиконанолітургію російською мовою. Це бувводночас й деньнародження хорового колективу,народження “>Оранти”,співакиякоїуславилиВолинь далеко заїї межами.

>Створено хор ізініціативиОлександраЙосиповичаГоловерси,викладачаЛуцькогопедагогічного училища, у 1990році.Йогометою було бстворитивисокопрофесійногорівняколектив. Добре знаючихормейстерів,викладачів хорового співи вмузичномуучилищі, вучилищі культури,викладачівпедагогічногоінституту,своїхколег,інших людей,закоханих ухоровийспів, ОлександрЙосипович персонально до шкірногозвернувся ізпропозицієюорганізувати хор духовного співи,духовноїмузики.Він жзапропонуваввикладачуЛуцькогомузичного училища,випускникуКиївськоїконсерваторіїімені П.Чайковського ВасилюВасильовичуМойсіюкуочолитицейколектив.

>Уперше хор прозвучавши 27вересня 1990 року под годинулітургії напрестольне свято церкви. Зпершоїпам’ятноїлітургії й понинішній деньспівають у “>Оранті” ЛесяДацик, Галина Гнатюк (>викладачіЛуцького училища культури ймистецтва), Василь Панасюк (директор училища культури ймистецтва),викладачпедагогічного училищаВалерійПавлійчук. У нашомуколективі співаєсолістобласноїфілармонії —СергійБень.Поряд звисококваліфікованимивиконавцямиучасниками хору булитакожспіваки безмузичноїпідготовки, але й із хорошимивокальнимиданими:артисти театру, художники.

>Основоюстворення колективунасамперед бувпатріотичний рух,ідеявідродження національної церкви. Алістворення колективузадумувалося не лише якучасникБогослужіння, а якконцертнаодиниця, врепертуарнійосновіякої були бдуховні твори для концертноговиконання.

У 1990роціщеіснував Український Союз йвиконаннямузичногоматеріалу як духовнамузика впринципі було бзаборонено.Ціллю ібажанням колективу було бознайомлення широкого коласлухачів змузикою, котра бувмаловідома.

З самого початку хорпочавспіватидуховні твори російською мовою. Томунотнийматеріалшукали й на Україні й за кордоном: Канада,Польща, США. перший регентХрестовоздвиженської церкви передавши із Америкитексти йноти російською мовою.Несли хористамзбережене іздавніхчасів. Людизбереглиукраїномовніщедрівки й колядки 1900 рокувидання й передавали їхні доновоствореного колективу.Деякіматеріаливдалосьзнайти намісці:целітургіяволинянина М.Тележинського,видана вперіодУкраїнськоїНародноїРеспубліки,також твори,видані заокупацієюПольщеюЗахідноукраїнських земельупорядникамиЗавітневичем таГноєвим. Ісьогоднівиконуємодуховні твориМ.Леонтовича,М.Вербицького, К.Стеценка,А.Веделя,Д.Бортнянського,М.Березовського.

*    *    *

>Упершевиступ хорувідбувся наконцерті,присвяченомувідродженнюЛуцького братстваіменіАндріяПервозданного.Виконували “Молитву за Україну”М.Лисенка, “>Херувимську № 7”Д.Бортнянського, “>Радуйтесяправеднії”М.Березовського.

*    *    *

>Першоюзнаменноюподією колективу був конкурсцерковниххорівавтокефальної церкви,якийпроходив умістіЛьвові усічні 1991 року. Конкурспроходив узаліЛьвівськогоуніверситетуіменіІвана Франка.Головоюжурі бувМитрофонний прот.Володимир (Ярема),ниніПатріарх УАПЦДимитрій.

Наконкурсі хоротримав “>гран-прі” (фото).Виконалишістьтворів: А.Ведель “>Величаютя Боже”, колядкаО.Нижанківського “>Возвеселімся разом усінині”, М.Леонтович “>Нехайповні будуть вустанаші” (злітургії М. Леонтовича), До. Стеценко “>Хвалітеім’яГосподнє”,О.Шикулін “>Нинівідпускаєш”.

>Учасниками булиздебільшогоколективиЛьвівськоїобласті,зокрема, хор церкви Петра й Павла,молодіжний хор “>Євшан”.

*    *    *

Учервні 1991 рокувідбулосявідкриттяпам’ятниказагиблимкозакам уБерестецькійбитві. Хорспівавпанахиду йвпершевиконавгімн “>Ще невмерла Україна”. Наційподії булиприсутніПатріарх УАПЦ Мстислав (Скрипник) й ГоловаВерховної Заради УРСРЛеонід Кравчук.

>Пізніше було б дано багатоконцертів пообласті перед референдумом занезалежність України.

>Колективщорічноприймає доля вміських концертах,благодійних концертах длядітейсиріт. першийсольний концертвідбувся 19грудня 1991 року на день святого Міколая уміськомубудинку культури. Це сталотрадиційним —проводитисвоєріднізвіти колективу.

*    *    *

У лютому 1992 року назапрошення українськоїгромадиРеспублікиПольща хор давшидекількаконцертів умістах Хелм,Красностав. Саме тамспівалилітургію вєдиному православномумонастирі вПольщі —Яблучинському.

У тому жроці хорвиступав узвітітворчихколективів Волині вмістіКиєві. Наконцертівиконали твориЯ.Яциневича “БогородиціДіво” та До.Стеценка “Благослови душі моя Панове”.

На годинуутворення колективу вхорі було б 16учасників, а 1992роцікількістьспіваківзбільшилась до 24осіб.

*    *    *

>Знаменноюподією для хору в 1993році був доля вінтронізаціїПатріархаВолодимира (Романюка).Співаливсенічну в кафедральномуВолодимирськомусоборі, але внаступний день —Літургію всоборісвятоїСофіїміста Києва.

Це буврідкіснаможливістьвідчути атмосферусвятості,глибинунашоїісторії й культури,відчути дух національноїсвятині.Адже в цьомухрамі, на шкода, непроводятьсябогослужіння. Ми пишалися, щосаме нашколектив бувзапрошений натакуважливувеликуподію длянашої країни,нашої Церкви.

*    *    *

У цьому жроці законцертно-просвітницьку діяльністьколектив бувудостоєнийзванняЛауреатаобласноїлітературно-мистецькоїпреміїімені АгатангелаКримського.

До цого години хормавназвуАрхієрейський хорСвято-Троїцького кафедрального соборумістаЛуцька, а й узв’язку ізконцертноюдіяльністю,введенням у репертуарсвітськихтворіввиникла потреба уназвікороткій йоб’ємнозмістовній.

>Пропозицій було б багато: “>Доброслав”, “>НащадкиВолодимира”, “Відродження”.Зупинились наназві “Оранта”.Дослівно ізгрецькоїмовиперекладається — та, що молитися. Оранта якзбереженнядуховності, нашихкультурнихнадбань. Томуцяназвапідходилаякнайкраще,бовиконувались хором твориневідомі чималовідомі, усвій годинузаборонені,стрілецькі пісня.

*    *    *

У 1994році вмістіЛуцькупроходив Іншийміжнародний конкурсхоровихколективівіменіЛесіУкраїнки. Уумовах конкурсу було бвиконаннятворуволинського композитораВіктора Герасимчука на свої словаЛесіУкраїнки “>Вечірня година”,іншийтвір на свої словаЛесіУкраїнки (хор “Оранта”виконавтвірІ.Шамо “>Якби Менідістати струнживих”), духовнийтвір (М. Львів “>Вечерітвоєїтайної”),четвертийтвірвиконувався забажанням (>українська народна пісня вобробціЄ. Козака “>Човенхитається”).

Наконкурсі хорзайняв першемісце, але йколективвважаввиступ недужевдалим,бооб’єктивно і справедливокращимколективом конкурсу був хор “>Галицькіпередзвони” містоІвано-Франківськ.Вониотрималигран-прі.

Це ставперегляду свого ставлення до справ йкерівника йспіваків.Відбуласяякісна зміну,прийшлимолодівиконавці.Диригентпереглянув свою методикурозспівування,звернувшиосновнуувагу нарозспівки, котрівпливають на чистотуінтонації, стрій йтембральний ансамбль.Колективзрозумів, що бездисципліни,професійного ставлення до справнеможливіріст йвисокірезультати.

*    *    *

Угрудні 1995 року у межах фестивалюслов’янської культури вмісті Гданську,Слупську йВейхорові (>Польща)відбулисязустрічі йконцерти “>Оранти” перед російськоюдіаспорою (>нащадкивисланихукраїнців под годинусумнозвісноїоперації “>Вісла” 1945-1946 років).Особливозапам’яталиськонцерти вГданськійратуші й в одному ізнайбільших уПольщіГданському кафедральномуМаріацькомукостелі.

*    *    *

У лютому 1996 року вмістіЛуцькувідбувсяІІІміжнародний конкурсіменіЛесіУкраїнки. Уконкурсіприймали доля:студентський хоруніверситету мистецтвміста Києва (>керівник Д.Радик,професор,заслуженийдіяч мистецтв України), хор “>Галицькіпередзвони” містоІвано-Франківськ (>керівник У. Савчук),капела “Галичина” місто Тернополі (>керівникзаслуженийпрацівник культури України І.Левенець), хор “>Слов’яни”Латвія (>керівникІлгаБунтика), хор “Фермата” містоЛюблін (>Польща),капелаукраїнського культурного центрумісті Москва,чоловічий хор містоБарановичі (>Білорусь), хор зміста ТеребовляТернопільськоїобласті (>керівникО.Олійник).

“Оранта”виконалатвірсучасноговолинського композитора У.Тиможинського “Моя самотнязірка” на свої словаЛесіУкраїнки,різдвяний концертД.Бортнянського “Слава нанебі Богу”,твір М.Лисенка “Камо піду”,українську народнупісню вобробціКошиця “Навулиці скрипкаграє” йконкурснийтвірВ.Герасимчука на свої словаЛесіУкраїнки “>Вечірня година”.

“Оранта”завоювалагран-прі. Алі свята ірадості на цьомуконкурсі невідчувніхто ізприсутніх.Тількиглибокий шкода,скорботу,відчуттявеликоївтрати — под годину конкурсу відінфарктураптово помер Головажурі конкурсу,професор Національноїмузичноїакадеміїімені П.Чайковськогоміста Києва, хормейстердитячогомузичного театруміста Києва,народний артист України — Кричко

*    *    *

>Восени 1996 року хор “Оранта” бувзапрошений ізвиступами в місто Хелм (>Польща) узв’язкузісвяткуванням120-їрічниці із днянародженняПершого президента України МихайлаГрушевського.

*    *    *

У 1997році із 28серпня по 4вересня вІспаніївідбувся ІІнтернаціональний фестивальхоровоїмузики “>CajaSalamanca ySoria”. Наньому булиприсутніколективи іздев’ятикраїн світу:Аргентини,Бельгії,Камеруну, Мексики,Румунії,Росії,Уругваю,ПуертоРіко, України.

Миотримали багатоприємнихвражень відсонячноїІспанії, давали багатоконцертів урізнихмістахпівнічноїІспанії.Захоплюючіекскурсії постаровиннихкуточках країни,побували нанаціональномутрадиційномусвяті —іспанськійкориді.

>Загальнийфінальний концертвідбувся вмістіСаламанка навеличезнійплощі,заповненійглядачами.Публікадуже теплозустрічалаколективи всіхкраїн-учасників. Алі ізгордістю хочувідмітити, що особливо усімсподобалисьвиступи колективу із Мексики танашого хору “Оранта”.

Репертуарпоповнивсятворамисучасних українськихкомпозиторів У.Зубицького, Про. Некрасова, Л. Дичко, понадз’явилосьтворівсвітськоїмузики,оброблених народних пісень Про. Яковчука. Спогадів процюпоїздкувикликаютьяскравіприємніспомини.

*    *    *

З 26 по 31травня 1998 року вмістіХайновці (>Польща)проводивсящорічнийМіжнародний фестивальцерковноїмузики.Учасникиконкурсували вп’ятирізнихномінаціях. Хор “Оранта”здобувпершунагороду вкатегорії “>хорівпарафіяльних”.Журі було б в такомускладі:професорВаршавськоїконсерваторії, композитор й головажуріРомуальдТвардовський, ДмитроДімітров, Про.Нікіфор,професорВікторРоудо,ЄжиШурбак йЄжиЗавіза. Уконкурсіприймали доляблизькотридцятиколективів зЄгипту,Німеччини,Греції,Росії,Болгарії,Білорусії,країн Прибалтики, багатоколективів зПольщі,королівський хор зМакедонії йдекількахорів із України. Укатегоріїхорівпарафіяльнихприїжджихпершунагородуотримав хор з церкви святого Міколая ізБілоїВежі (>Польща), вкатегоріїхорівпарафіяльнихмісцевихпершунагородуотримавмолодіжний хор соборуСвятоїТрійці ізХайновці (>Польща), вкатегоріїаматорськихсвітськиххорівпершунагородуздобувжіночий хор “>Раніца” змістаМінськ (>Білорусь) йстудентськийкамерний хор “>Світоч” змістаНіжин (Україна), вкатегоріїсвітськихпрофесійниххорівпершунагородуотримав хор зміста Москва (>Росія)іменіСвєшнікова.

Разом ізіншимиучасниками хор “Оранта”виступив назаключномугала-концерті вБілостоці.Виступ “>Оранти”відзначив головажуріпрофесорРомуальдТвардовський.Відтоді репертуар хорупоповнився йоготворами. Анашоюконкурсноюпрограмою булитакі твори:О.Архангельський “>Внуши Боже молитву мою”,Фатєєв “>Милість світу”, З.Дегтярьов “Цей день”,О.Архангельський “>Нащотивідкинувєси”,М.Вербицький “>Хваліте добродії із небес”.

*    *    *

Усерпні (13-14 числа) 1999 року вмістіКиєвівідбувсятворчийзвітхудожніхколективів, окремихвиконавцівВолинськоїобласті. Хор “Оранта”такожприйняв доля вконцерті.Виконували два твори:С.Дегтярьов “Цей день” та кантату “Ой уЛуцьку,славніммісті” У.Тиможинського.

*    *    *

Увересні 1999 рокукамерний хор “Оранта” бувзапрошений наміжнародний конкурсхоровихколективів,якийпроходив умістіФівізано (>Італія).Цяпоїздказалишила в душахнезабутніяскравівраження.Прекраснівиступиколективів зБолгарії,Словенії,Польщі,Італії,Білорусі,Росії. Уумовах конкурсу було бвиконаннягригорянського хоралу (>мелодії) (>чоловічим складом хору “Оранта” було бвиконанознаменитийрозспівВалаамськогомонастиря),твір ХІІстоліття (мивиконалипартесний концертневідомого автора “>Єдинородний сино”),твір ХІІІстоліття (>виконалихоровий концерт Д.Бортнянського “Тобі Бога хвалимо”) йтвір ХХстоліття (>Р.Твардовський “>Алилуя”).Виступнашого колективужуріоцінило якнайкращий, миотрималипершунагороду.

*    *    *

На початкуберезня 2000 року вмістіЛуцькупройшов фестивальдуховноїмузики всіхрелігійнихконфесій Волині подназвою “Зіменемєдиним на вустах”,присвячений2000-літтюРіздва Христового. НашАрхієрейський хорСвято-Троїцького кафедрального соборувиконавтакі твори:О.Архангельський “>Внуши Боже молитву мою”,М.Львов “>Вечерітвоєїтайної”, Д.Бортнянський “Тобі Бога хвалимо” концерт № 24.Виступи всіхколективів буливідзначені дипломами фестивалю.

*    *    *

>Концертна діяльність колективуєдужерізноманітною. Хорбере доля вміських концертах додержавних святий,знаменних дат,релігійнихподій:концерти доріздвяних святий,пасхальніконцерти, до Дня Злуки 22 января,святкуваннярічниці днянародженняЛесіУкраїнки, Тараса ГригоровичаШевченка, до ДняМатері (>травень).Щорокувиступаємо на фестивалях “Берегиня”, “>Поліськеліто із фольклором”, маємовиступи у концертах,присвячених Днянезалежності, Дняконституції, Днямузики.

Наш хорнеодноразоводопомагаввипускникамдиригентського факультетуВДМІіменіЛисенказдаватидержавнііспити: у 1991році —ТамаріСолодкій, у 1997році —ІнніСмолярчук, у 2000році —ІнніТузовій.

*    *    *

Гадаю, що вжиттікожноїлюдини,кожноїособистості, чибудь-якого колективує “>злети“ й “>падіння”. “>Злетам”передуєклопітлива і,іноді,довготривалапраця. На мойпогляд, в нашомуколективііснуютьнедоліки, на які хочузупинитись й поможливостівисвітлити їхні.

Складспіваківрізноманітний засвоїмивокальнимиданими, зарозуміннямзвукоутворення,власнерізницеювокальної школи. Тім понад, що вхоріспіваютьмузиканти-інструменталісти:духовики,баяністи.Звідсиосновна проблема:відчуттяпозиції звуку.Наприклад, в партіїтенорів частоблизьке, “>плоске”звучання, вальтів,навпаки,глибоке, “>задавлене”. У партії сопрано незавждилегке йсвітлезвучання, частодраматизоване. Длябасівєхарактерне “>рихле”звучання, немаєзібраного,сконцентрованого вточці звуку.Оформленняголосної незавждиоднорідне. Цевпливає натембральний ансамбль, наоднотонністьзвучанняпартій. Алі одна справачутиінтонаційнувисоту звуку, аінша —умітиінтонаційновисоковідтворитицей звук.Вінможепо-різномуінтонуватись взалежності відтональнихзмін, від рухумелодії вгору чи вниз. Цевимагає відхористів:

>теоретичних знань,вмінняаналізувати звук якстепіньтої чиіншоїтональності (>наприклад,виконаннядіатонічного йхроматичногопівтону, якувимагаєрізногоінтонування);

>відчуттяоднаковоїпозиції звуку.

>Щоб набутицихнавичок, ми врозспівкахвикористовуємохроматичнігами вгору й вниз, ходималих й великихінтервалів вгору й вниз,зміни ладу,розспівуванняголосних ізрізнимидинамічнимивідтінками.Змінатекстурних умів, змінурегістріввідчутновпливає навокальнупозицію й на стрій хору,це всейде відневмінняспівати воднійвокальнійпозиції, грамотнооформлятиголосну.Відносноштрихів,требазауважити, вхорікращевиходить штрих nonlegato,важчеlegato.Напевно, бом’яка атакаєскладнішим виглядом,звідсиякасьнеорганізованість у початкузвучання. Недістає хорухоральності звуку.Якістьзвуковавтрачає “>легкість” від тембральногоперенасичення й віднеекономностідихання. Цеінколипризводить дофорсованого,нав’язливого звуку.Цінність хору вбезперервностізвучання йланцюговедиханняє цьомуосновою, але йіноді в партіїскорочуєтьсяостання частка такту йвступ последиханнябуваєнеобережний,занадтоактивний. Не усіспівакиволодіютьзатриманимдиханням,цевпливає на опору, від цого йзалежить правильна атака звуку.

Незавжди мидотримуємосьзаданого утворі темпу (>повільнітемпидещоприскорюються).Можливоцезалежить від характерукерівника, відбажанняутримати стрій хору,надатитворубільшогоемоційногорозвитку. Аліце не шкодітирозкриттюмузичнихобразів.

Великимнедолікомєневміннякористуватисьдинамічноюшкалою.Звучання частонапружене,форсоване, вдинаміціf.Проблемоюєдовгеdiminvendo.Відразупрослідковуєтьсявзаємозв’язокдинаміки й темпу: прифіліровці звуку темпсповільнюється, вшвидших темпахзвучання вдинаміціpважке,перебільшене,хочавідчуваєтьсясамевнутрішнєемоційненапруження.Керівникпостійновимагаєспокійного,наповненого “кантиленного”звучання прималійдинаміці (р, рр). На мою думку, неслідзловживати такимизасобами яксферцандо йсубіто,це незавждистворюєвідповідний до образуефект.Слід понад впроцесі роботизвертатиувагу надикцію. Ухорі незавжди вонєчіткою,ясною йзрозумілою, особливо ввипадках, колиєзбігдекількохприголосних.Наприкладтвір Р.Ізвєкова “Хотів сльозамиомити”, вдругійчастині втекстіпостійноповторюється слово “лестить…” вшвидкомутемпі.Збігцихприголосних увимові привиконаннітворувимагаєбільшогоопрацювання.

>Декількаслів хочусказати проскладання репертуару,якийє в нашомуколективі.Підбір репертуару можнарозділити подекількох пунктах:

>виробничанеобхідність. Миєцерковнийархієрейський хор,який співаєВсенічну йЛітургію, коли правитиархиєпископЛуцький йВолинськийЯків, співаєслужби нарелігійні свята. НаЛітургіїєобов’язковимвиконанняантифонів (>композитори К.Стеценка, М.Леонтович,І.Іполітов-Іванов,Львовський),херувимської (>композитори А.Ведель,Д.Бортнянський,Сарті, Жданов,Ломакін, М.Леонтович), “>Милість світу” (>композиториМ.Вербицький,О.Архангельський,Фатєєв,Д.Бортнянський, Жданов). Томупостійнопотрібновиконуватинові твори,іншихкомпозиторів, чиіншіномери ізциклів;

твори, котрімаловідомі;

>емоційнонасичені йконтрасні;

склад колективумалий, томумайже невиконуємо твори ізdivizi (для великого складу);

творисучаснихавторів, котрірозширюють нашепоняття прохоровіможливості: Л. Дичко “>Колядки”,В.Зубицький “>Дримба”, “За нашимстодолом”,О.Яковчук “>Щедрівка”, Станкович “>Заключна купала”,О.Некрасов “>Занадився журавель” таобробки народних пісень “>Перепеличенька”, “Ой,ти дубі”, “>Весілля мухи”, П.Свіст “Унашімраї…”, У.Тиможинський “Хоровіпрелюдії”, Моя самотнязірка”, “Ой уЛуцьку”, “Гідноє”, “>Щедрівки”, У. Герасимчук “>Вечірня година”, кантата “>Обеліски й колосся”,Р.Твардовський “>Алилуя”, “>Осанна”, “>Хвалітеім’яГосподнє”.

*    *    *

>Духовнамузика,їївиконання,спів —цесправдіособливийспів,особлива мелодика,мистецтвоначе від Бога, щонародилося вдуші композитора,перелилося вдушіхористів,щобневидимими струнамиз’єднатися ізсерцямислухачів.Самецерковнеспівацькемистецтвонесе лише добро, красу,допомагаєлюдиніпіднятися над буднями,освятити свою душунеземноючистотою…

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайтуrefcentr/


Схожі реферати:

Навігація