Реферати українською » Иностранный язык » Вплив моральних якостей учителів на процес формування майбутніх громадян України


Реферат Вплив моральних якостей учителів на процес формування майбутніх громадян України

Кваліфікаційна робота на здобуття академічного ступеня бакалавра студента 431 групи Кутового Б.Б.

Миколаївська філія Національного університету

“Києво – Могилянська Академія”

Департамент політології

Кафедра політології

Миколаїв – 2000

Вступна частина

як відомо, розбудова української держави, таврувати порядок денний надзвичайно важливе й невідкладне заподіяння – виховання справжнього громадянина й патріота рідної землі. Лише люди, безмежно віддані українській національній ідеї, здатні відстояти незалежність, соборність України, вивести її із тимчасових соціально – економічних труднощів на шлях прогресу й процвітання.

З огляду на це побудова нового демократичного, гуманного суспільства, яку орієнтується на високі національні й загальнолюдські ціності, набуває, насамперед, виховного характеру. Особливо це стосується підростаючого покоління, якому в недалекому майбутньому відстоювати та примножувати здобутки нашої незалежності. Зараз, в умовах економічної кризи, відбувається інтенсивний процес соціальної й моральної деградації частини учнівської молоді, надмірного захоплення негативними формами комерційного бізнесу й низькопробною зарубіжною культурою. Відтак, притуплюються природні потреби в пізнанні, втрачається інтерес до чесної роботи, знецінюються духовні ідеали.

З огляду на викладене, актуальними є наукове розробка й практичне забезпечення, по суті нової системи громадянського виховання, позначка якого сформувати в Маріїнський комплекс громадянських якостей, потребу захищати інтереси України, реалізовувати свій особистісний потенціал для зміцнення Української Держави.

У нашій роботі ми намагаємося встановити, як на процес виховання громадян України у середній школі впливають особисті моральні ціності й нахили педагогів.

Наша робота складається із двох частин: теоретичної та практичної. У теоретичній частині проведено огляд наукових розробок вітчизняних вчених-педагогів щодо ролі духовних цінностей в становленні особистості громадянина громадянина, роль, демократичніх цінностей в цьому становленні, наводяться головні вимоги до морально-психологічних якостей громадянина України: яким він винен у ідеалі бути.

У практичній частині наводитися короткий огляд наукових розробок із питань ролі вчительської моралі в процесі виховання майбутніх громадян, наводяться данні теоретичних розробок та практичних досліджень в цій галузі, котрі проводилися раніше. Також містяться результати соціологічного дослідження щодо впливу вчительської моралі на виховання учнів, як дослідницької частини даної роботи. У дослідженні нами використовувався метод анкетного опитування.

З огляду тих, що дана тема в вітчизняній науці опрацьована недостатньо, давався взнаки шлюб теоретичного й фактичного матеріалу.

У вітчизняній історіографії із даного запитання нашу найбільшу увагу привернули дослідження із проблеми ролі цінностей в процесі громадянської освіти, таких авторів, як І. Бех, М. Боришевський, Б. Чижевський, І. Тараненко Р. Скульський, котрі й склали основну масу використаної нами в процесі написання кваліфікаційної роботи літератури. У ході написання практичної частини нашої роботи, ми скористалися науковими розробками таких вітчизняних вчених, як Л. Крицька, Л. Хорунжі, Л. Старовойт та Р. Скульський.

Ми сподіваємося, що наша скромна праця стані новим внеском в справу розробки досконалої концепції громадянського виховання молоді в незалежній Українській державі.

2. Теоретична частина.

2.1. Духовні ціності в становленні особистості громадянина.

Ціннісна орієнтація слугує своєрідним критерієм, фільтром у визначенні ставлення людини до матеріальних та духовних цінностей, системи установок, відстоювання принципів й переконань. Вона передбачає позитивне чи негативне значення об’єктів навколишнього світу для індивідууму чи суспільства й визначається не їхніми властивостями як такими, а їхні місцем та наявністю в людській життєдіяльності інтересів й потреб, соціальних відносин, критеріями й способами оцінки цого значення, виражених в моральних принципах й нормах, ідеалах, установках й цілях.

Цінності, безумовно є тім феноменом, котрий найтісніше пов’язаний із сферою потреб людини, так як певна система цінностей втілюється, опредметнюється в тихий чи інших конкретних феномени, пов’язаних із відповідними формами життєдіяльності, в які й здійснюється оволодіння цінностями, їхні поступове перетворення із явища “зовнішнього” у явище “для собі”, тобто відбувається переведення цінностей суспільних в ціності суб’єктивно значущі самих індивіда.

У наше годину розгулу вседозволеності, втрати старих, непридатних для життя орієнтирів й тимчасового духовного бездоріжжя, важко переоцінити значення ціннісних орієнтацій як умови розвитку особистості, здатної до самостійного й відповідального вибору.

З огляду на сказане, стає цілком очевидною нагальна необхідність створити нову систему цінностей, котра б слугувала орієнтиром молодого покоління та громадян чи – якого віку. Така система загалом й кожен її структурний компонент зокрема, мають становити одне ціле, в якому об’єднуючим початком є духовність людини.

Духовність – це втілення в світоглядних орієнтаціях людини сподівань, прагнень, ідеалів, духу народу, нації, що визначає спрямованість особистісних потреб, бажань й зумовлює настанову на відповідний життєвий вибір. Це осмислення людиною гуманістичного сенсу мети людської життєдіяльності.

Схожі реферати:

Навігація