Реферати українською » Иностранный язык » Місце компаративного компонента у складі сучасности англійськіх фразеологізмів


Реферат Місце компаративного компонента у складі сучасности англійськіх фразеологізмів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Дипломна робота

“>Місце компаративного компонента ускладісучасниханглійськихфразеологізмів”


>ЗМІСТ

>Вступ

>РОЗДІЛ I.Теоретичні засадидослідженняфразеологічниходиниць

1.1Фразеологія, якоб'єктлінгвістичногодослідження

1.2Визначенняфразеологічноїодиниці (>ФО)

1.3 Проблемаспіввідношенняфразеологічнаодиниця – слово

1.4Класифікаціїфразеологічниходиницьвітчизняними ізарубіжнимилінгвістами

>РОЗДІЛIi.Компаративніад'єктивніфразеологічніодиниці

2.1Семантичніособливості

2.2Граматичні ісинтаксичніособливостіад'єктивнихпорівнянь

2.3Морфологічніособливостіад'єктивнихпорівнянь

2.4Евфонічнізасоби вад'єктивнихФО

2.5 Пропершийсполучникas

2.6Аналізкомпаративнихфразеологічниходиниць (>ФО)

>РОЗДІЛ III.МЕТОДИЧНІРОЗРОБКИВПРАВ НАВИВЧЕННЯФРАЗЕОЛОГІЗМІВ,ЩОМАЮТЬ УСВОЄМУСКЛАДІКОМПАРАТИВНИЙЕЛЕМЕНТ

>ВИСНОВКИ

>ЛІТЕРАТУРА


>ВСТУП

>Данедослідженняприсвячуєтьсявивченнюанглійськихфразеологізмів, щомістять усвоємускладікомпаративнийелемент .

>Фразеологізми,засновані напорівнянні,займаютьзначнемісце уфразеологічнихсловниках, але йвідносно малодосліджувалисялінгвістами.

>Актуальністьдослідженняобумовленаважливістюпоглибленогорізноаспектноговивченняфразеологізмів сучасний станфразеологічної наукихарактеризуєтьсяпрагненням довивчення іосмисленняструктурифразеологічниходиниць і особливо їхньогокомпонентів таролі взначенніфразеологічноїодиниці.Значнийінтересвикликаєвмотивованістьфразеологічнихзворотів, щотіснопов'язана ізетнокультурнимиособливостяминосіївмови.Спеціальнихробіт,присвяченихвсебічномувивченнюкомпаративнихфразеологічниходиниць, щомають усвоємускладісполучникиas…as…,немає ані увітчизняної, ані взарубіжнійлітературі. Однакавторибагатьохробіт вобластіфразеології так чиінакшезгадувалифразеологічніодиниціданого типу,приділяючиувагурізнимособливостям такихфразеологічнихзворотів. Узарубіжнійдослідницькійлітературікомпаративніпорівняльнізворотирозглядаються в основному встилістичномуплані,однакфразеологічнимзворотам,заснованим напорівнянні,приділяється малоуваги Увітчизнянійлінгвістичнійлітературі надкомпаративнимфразеологічнимзворотомпрацював Про. І. Бурлака,однак уроботі цого авторарозглянуті лишефразеологічнізвороти, щомають усвоємускладіприкметник, щопозначаєкольори.

>Об'єктомдослідженняєфразеологічніодиниці Сучасноїанглійськоїмови.

Предметдослідження –фразеологічніодиниці Сучасноїмови ізкомпаративним компонентом.

>Метоюданогодослідженняєвиявленнякомпаративнихфразеологічнихзворотів, атакожрозкриття їхньоголінгвістичноїсутності . Уроботірозглядаютьсякомпаративніфразеологічнізвороти,закріплені уфразеологічному словнику А. У.Куніна щомають аналоги вукраїнськіймові.

>Досягнення мети роботиполягає урішеннінаступного рядузавдань:

1.Розглянутитеоретичніосновифразеологіїанглійськоїмови;

>2.Виявитигрупуфразеологізмів ізкомпаративнимелементом.

>3.Описатиструктурні ісемантичніособливостіпорівняльнихзворотів .

>4.Виявити аналогианглійськихкомпаративнихфразеологічниходиниць вукраїнськіймові.

>5.Провестисемантичнийаналізпорівняльнихзворотів ванглійськіймові.

>Також за заподіяння переноситирозробитивправи навивченняфразеологізмів, щомають ускладікомпаративнийелемент.

Привиділеннісемантичнихполів микористувалися методом компонентногоаналізу, щодопомагаєрозкритисемантичну структурузначенняфразеологізму. Удослідженнітакожвикористовувалисясемантичний йпорівняльнийметодианалізу, та метод су-цільноївибірки ізрізнихфразеологічнихсловників.


>РОЗДІЛ I.ТЕОРЕТИЧНІЗАСАДИДОСЛІДЖЕННЯФРАЗЕОЛОГІЧНИХОДИНИЦЬ

 

1.1Фразеологія, якоб'єктлінгвістичногодослідження

Задовгий годинуісторичногорозвиткуанглійськоїмовинакопичилось багатовиразів, котрієлаконічними івлучними.Данівиразизгодомутворилиособливийрозділмовознавства –фразеологію, що за годинуявляє собоюсукупністьстійкихвиразів, щомаютьсамостійне,ціліснезначення.

Знанняодиницьфразеологіїполегшуєрозумінняпубліцистичних йхудожніхтекстів.Коректневикористанняфразеологічниходиницьробитьмовуяскравою таживою. Задопомогоюідіом, як задопомогоюрізнихвідтінківквітів,інформаційний аспектмовидоповнюєтьсячуттєво-інтуїтивнимописомнашого світу,нашого життя [5, 15].

яксамостійналінгвістичнадисциплінафразеологіясформуваласявідносно недавно (>Н.М.Шанський,Н.Н.Амосова,А.И.Смирницький,акад.В.В.Виноградов,В.Н.Телiя).Її предмет й заподіяння,методививченнященедостатньочітковизначені, не здобулиповноговисвітлення [23, 37].Ще меншедослідженіпроблеми, щостосуютьсяосновнихособливостейфразеологізмів упорівнянні ізвільнимисловосполученнями,класифікаціїфразеологічниходиниць,їхньоїспіввіднесеності зчастинамимови і таін.Деякідослідники (Л. П.Смiт, В.П. Жуков, В.М.Телiя, М.М.Шанський іін.)включаютьстійкісполучення у складфразеології,інші (М. Амосова, А.М.Бабкін, А.І.Смирницкий іін.)включають уїї складлишепевнігрупи.Однілінгвісти, якакад. В.В. Виноградов, невключаютьприслів'я,приказки ікрилаті слова до системифразеологізмів,вважаючи, що за йогосемантикою ісинтаксичноюструктурою смердотівідмінні відфразеологічниходиниць.Акад. В.В. Виноградовстверджував, щоприслів'я іприказкимають структуруречення і неєсемантичнимиеквівалентамислів [11, 24].

>Фразеологіярозглядає запитання, щостосуютьсяпринципіввиділенняфразеологічниходиниць,методівїхньоговивчення,класифікації іфразеографії –їхньогоопису всловниках. Наосновііснуючихметодівдослідження вмовознавствірозробляютьсяфразеологічніприйомианалізу іопису [19 , 40]:

1. Методідентифікації –установленнятотожностейслів йсинтаксичнихконструкцій, щоутворятьфразеологізми, ізїхнімивільними аналогами.

2. Методаплікації, щоєрізновидом методуідентифікації, методобмежений увиборізмінних, щовстановлюєвідмінніструктурно-семантичніорганізаціїфразеологізму відсполучень,утворенихвідповідно дорегулярнихзакономірностейвибору ікомбінації і т.п.

>Фразеологічніодиницідосліджуються урізних аспектах: ізпоглядувизначеннякритеріїввиділенняфразеологічниходиниць,їхніх між,особливостей,відмінностей,використання ізпоглядустилістики,способів адекватногоперекладу.Фразеологія ставити однимзісвоїхзавданьстворититипикласифікаційфразеологізмів,заснованих за принципами.

>Насамперед, вартозвернутиувагу наосновнуособливість, щопоказуєвідмінністьміжзвичайнимсловосполученням йфразеологічноюодиницею . Увипадку зфразеологічнимиодиницями,маємісцевизначенняїхньоїсемантичноїцілісності.Звичайнісловосполучення,відповідно, можназвести досумизначеньїхніхкомпонентів [1 , 22].

>Існують,однак,фразеологічніодиниці ізрізнимступенем зв'язкуміж компонентами.Наприклад, придосить широкомукорпусісловосполучень якbreach offaith (>promise,arrestment,trust,justice,contrast,prison, privilege),значення одного ізкомпонентівможе бутирозглянуте й яквільне,самостійне. Таким чином, межаміжфразеологічнимиодиницямиданого видуєрозмитою. Напротивагу такимсполученням,фразеологічніодиниці, щомаютьвисокийступіньідіоматичности,маютьсинтаксичнуцілісність.Відповідно,компонентиданиходиниць неможутьприйматиінші слова (>фразеологічнаодиницяgoodsport – «>гарнийхлопчина»втратитьзміст,якщо мидодамо вньогоприслівникvery).Проте, ванглійськіймовііснує рядфразеологічниходиниць,представлених вдекількохваріантах.

Так,сполучення «приповномупараді» ванглійськіймові представленотрьомаваріантами: infullfeather, infinefeather, in highfeather.Слідзазначити, що ванглійськійлітературізустрічаютьсяфразеологічнісловосполучення,навмиснорозповсюджені чиперетворені авторами длядосягнення максимальногоефекту.Наприклад, Теодор Драйзер усвоємудобутку «Титан»поширюєфразеологічнуодиницю thecast of thedie донаступноговираження “Hehadbuiltsomuch on thecast ofthissingledie”. ЧарльзДіккенс усвоємудобутку “M.Chuzz”порушує порядоккомпонентівфразеологічноїодиниціups anddowns утакийспосіб: …Butas a man privateprosperitydoesnotalwayskeeppacewith hisPatrioticdevotion to public affairs; andasfraudulenttransactionshavetheirdownsaswellasups... Бернард Шоу усвоємудобуткуS.Joanзмінюєграматичну форму одного ізкомпонентівфразеологічноїодиниці ahardnut tocrack: …But theBastard ofOrleansis ahardernut tocrack [1 , 23].

Таким чином, миможемовиділитикритеріївідмінностіфразеологічниходиниць відпростихсловосполучень:

-фразеологічніодиниціволодіютьідіоматичністю (>зв'язаністю)значення;

- уфразеологічниходиницьвідсутняздатністьсинтаксичногопоширення іваріюваннякомпонентів;

>фразеологічніодиницімаютьдоситьвузьке колограматичних формкомпонентів котрівходять у склад

1.2Визначенняфразеологічноїодиниці

Придослідженніфразеологічного складу Сучасноїанглійськоїмови мивважаємо занеобхіднеознайомитися ізпоняттямиідіоми (чифразеологічноїодиниці),представленими врізнихлінгвістичнихджерелах.Визначеннязагального характеруфразеологізму давшиШ.Баллi: «>сполучення, щоміцноввійшли вмову,називаютьсяфразеологічнимизворотами» [ 9 , 21].

>АхмановаО.С.даєвизначенняідіоми іфразеологічноїодиниці в Словникалінгвістичнихтермінів: «>Ідіома: 1.Словосполучення, щовиявляє усвоїйсинтаксичній йсемантичнійбудовіспецифічні інеповторнівластивостіданоїмови. 2. Ті ж, що іфразеологічнаодиниця», «>Власнеідіома –фразеологічнаодиниця, щоволодієяскравовираженимистилістичнимиособливостями,завдякиякимїївживання вносити умовленняелементгри,жарту,нарочитості» [7, 165]. А «>фразеологічнаодиниця»пояснюється як «>словосполучення, уякомусемантичнамонолітність (>цілісністьномінації)задовольняє надструктурноюроздільністюскладовихїїелементів (>виділенняознак предметапідпорядковано йогоцілісномупозначенню),внаслідок чого воно тафункціонує вскладіречення якеквівалентокремого слова» [7, 503].

>ГальпєрінI.Р.даєнаступневизначенняфразеологічниходиниць: «Укожніймовієсполученняслів, у якізначенняцілогодомінує надзначеннямскладовихчастин чи,іншими словами,значенняцілогосполучення незовсім точно, аіноді ізовсім невиведено зсумичастин котрі йогоскладають . Такого родусполученняназиваютьсяфразеологічнимиодиницями.Однією ізнайбільшхарактерних рисфразеологічнихсполученьєїхнястійкість,тобтостійкістьмісцярозташуванняскладовихчастинсполучення ісемантичнаєдністьусьогосполучення.Фразеологічнісполученняєнадбанняммови івходятьпоряд ізокремими словами влексичнийінвентарданоїмови.Вонивикористаються якготовіодиницімови,тобтовідтворюються вмовленні, але й неорганізуютьсязнову, якцемаємісце увипадках такзванихвільнихсполучень» [15 , 169].

У Великомуенциклопедичному словнику мивиділяємонаступне:ФРАЗЕОЛОГІЗМ (>фразеологічнаодиниця –ідіома), щовиконуєфункціюокремого словасталесловосполучення,значенняякогоневиведенезізначеньскладових йогокомпонентів (напр., «topayback inkind» – «toexchangeblows»).

Таким чином,виникає запитання прочіткевизначеннядосліджуваних намиодиниць.Беручи доуваги подивисяпрофесора А.Я Загоруйко на запитання провизначеннястійкихвиразів якідіом чифразеологічниходиниць, мивідзначаємо, щоідіоматичністійківирази, як правило,позначаютьсяідіомами в сферізарубіжноїлінгвістики. Атермін «>фразеологічніодиниці», щовизначаєстійківирази чиконкретнігрупистійкихвиразів, був уявленьвітчизнянимимовознавцями длярозмежуванняміжвільнимисловосполученнями істійкимивиразами [18 , 54]. Усвоїйроботі мидотримуємосяданої точкизору. Отже,відповідно довизначення А.Я. Загоруйко, й увідповідності ізпоглядами І.В. Арнольд, ми будемовикористатитермін «>стійківирази» дляпозначення всіхвидівготовихвиразів навідміну відвільнихсловосполучень, атермін «>фразеологічніодиниці» мизалишимо дляособливоїгрупистійкихвиразів, щохарактеризуютьсяідіоматичнимзначенням [ 29, 19 ] ; [18 , 55].

>Розглядаючитакеявище, якфразеологічнаодиниця і ізогляду натакуїїсемантичнуособливість, якобразність, миможемосупоставитиїї із такимстилістичнимзасобом, як метафора. Метафорає продуктом природногорозвиткумови,сформованим уходісоціальної практикилюдинивідповідно до його потреб. Данасоціальна практикаприведе дозміни іперетворенняінформації, щоміститься вмовному знаку. Таким чином,мовному знакупривласнюєтьсяконотація.

>Роботи, щоприсвяченіпитаннювторинноїномінації, можназнайти уВ.М.Русаковского,В.Н.Телія,А.А.Уфимцевой,В.Г.Гака,Н.Д.Арутюновой. Уданих роботіврозглядаютьсяпроблемивиникнення ізначеннявторинноїномінації,їїсемантичноїролі входісловотвору.

До малодослідженихпитаньвідноситься процесформуванняметафоричнихфразеологічниходиниць.

>Сутністьмовноїномінації (>первинної івторинної)полягає вздатностімовнихзнаківвтілюватипоняття. Таким чином,поняттяматеріалізовані влексиці.Відбиттяпоняття задопомогою словаєпервинноюномінацією (>нейтральної).Наступнийетап –вториннаномінація, приякій вжефункціонуючамовленнєва форма переноситися нановепоняття, що, як правило, вжемаєсвоєпервинневираження.Частинапервинногологіко-понятійногозмісту,закріпленогоісторично, все-такизалишається.

Отже, упроцесівторинноїномінаціїзавждимаємісцевзаємодіячотирьохкомпонентів:дійсність –поняттєво-мовленнєва формаїївідбиття –переосмисленезначеннямовноїформи, ставлення новогозмісту додійсності –мовна формаїївторинноїфункції [ 29, 159].

>Змістпоняття «метафора», то йпоняття «>фразеологічнаодиниця», можнарозкрити втакийспосіб: метафора іфразеологічнаодиниця –різновидивторинноїлексичноїномінації, при якізначенняформуються напідставізіставлення двох зрозуміти позагальнійознаці,виникненняякогообумовлюєтьсяєдністюпроцесів, щоздійснюються усвідомостілюдини.

>Фразеологічнаодиниця, як й метафора,єефективнимстилістичнимприйомом.Вонавживається у сферімови, але йнайбільшезустрічається вбуденному,побутовомумовленні людей.

1.3 Проблемаспіввідношенняфразеологічнаодиниця – слово

>Багатолінгвістівуказують того факт, щофразеологічніодиниці вартовважати такими лише занаявностівідповідногоокремого слова, щоєсинонімомстосовновсьогосполучення.Серед них Ш.Баллі, що мовивши профразеологічностісполучення увипадкунаявностісиноніма донього, названого «>словом-ідентифікатором» [ 9 , 60 ].Вартовраховувати, щофразеологізмизіструктуроюречення,тобтоприслів'я іприказки,можутьідентифікуватися лише задопомогоюречень,наприклад,birds of afeatherflocktogether –people whohave thesameinterests,ideas; theblindleading theblind –when aperson whoisleadingothersknowsaslittleastheydo [31].

>ПрофесорШанский М. М.указує тих, що слова, щовходять у структуруфразеологічногозрощення,перетворюються вкомпонентискладноїлексичноїодиниці, що наближається зазначенням доокремого слова. Отже, багатофразеологічнихзрощеньсинонімічні словами:kick thebucket – todie; tosendsmb. toCoventry – toignore йт.д.[28 , 73].

>Деякіприхильникитеоріїповноїеквівалентності (М.М. Амосова, А.І.Смирницкий іін.)розглядаютьфразеологізми яклексичніодиниці, що небідують успецифічнійкласифікації,властивої лише ім. Тому їхнього вартокласифікувати втакий жспосіб, яккласифікуються слова. Тому А. І.Смирницкий,включаєфразеологію у складлексикології [25.,15].

>Проте,фразеологізм неможеприрівнюватися словуповністю.Вінявляє собоюлексичнуодиницю более складного типу, босмисловезначення, щопредставляєфразеологічнийзворот,виражається не одне слово, асполученням двох й понадслів [22,12].Відмітноюрисоюфразеологізму, навідміну від слова,є тієї факт, що словоскладається із морфем, афразеологізм –цесполученняслів,об'єднаних заграматичними законамимови.Головнуеквівалентністьфразеологічноїодиниці слову можнавизнати лише впланіїхньоїналежності домови імовлення: йфразеологізм, й словоєодиницямимови ,використовувані вмовленні якодиниціномінації [2,8].

>Заслуговує наувагу запитання провідмежуванняскладнихслів відфразеологічниходиниць.Вартовідзначити, що багатомовознавців евраховувалирозходженняміж ними,покладаючись натакийкритерій складного слова, якідіоматичність,ігноруючи йогоструктурнимиособливостями. Аліскладне слово, як йпросте,володієцельнооформленністю, що неєхарактерним дляфразеологічноїодиниці [1, 21].


1.4Класифікаціїфразеологічниходиницьвітчизняними ізарубіжнимилінгвістами

ШарльБаллі (1865 – 1947)уважається родоначальникомтеоріїфразеології, бовінупершезробивсистематизаціюсполученьслів усвоїйроботі «>Французькастилістика». Усвоїхпрацяхвінвиділивчотиритиписловосполучень:

>1.Вільнісловосполучення (lesgroupementslibres),тобтосполучення, котріпозбавленістійкості ірозпадаються послеутворення.

2.Звичнісполучення (lesgroupmentsusuels) –словосполучення ізвідносновільнимзв'язкомміж компонентами, щодопускаютьдеякізміни.

3.Фразеологічні виряджай (lesseriesphraseologiques) –групислів, де дварядоположнихпоняттязливаються водне.Данісполученнядопускаютьперегрупуваннякомпонентів.

4.Фразеологічнієдності (lesunitesphraseologiques) –сполучення, у які словавтратиливластивеїмзначення івиражаютьціліснепоняття. Уподібнихсполученнях недопускаєтьсяперегрупуваннякомпонентів [ 9, 8 ].

>Стаєочевидним, щоконцепціябудується нарозходженнісполученьслів поступеністійкості:сполучення, у якіє воляугрупованнякомпонентів, йсполучення,позбавленітакийволі [3, 69 ].

>Згодомлінгвістпереглянувдануконцепцію іприйшов довисновку, щозвичнісполучення іфразеологічні виряджайєпроміжними типамисполучень. Утакийспосіб Ш.Баллізупинився лише на двохосновних групсполучень:

1.Вільнісполучення .

2.Фразеологічнієдності –словосполучення,компоненти яківтратилибудь-якесамостійнезначеннявнаслідокпостійноговживання вданихсполученнях. Уцілому всесполученнянабуває новогозначення, що недорівнюєсумізначень йогоскладовихчастин. Ш.Баллівказує, щотакийзворот можнапорівняти ізхімічноюсполукою, й подчеркивает, щоякщоєдністьєдоситьуживаним, то,мабуть, у цьомувипадкусполученняприрівняється простому слову [9, 60].

>Академікові В.В. Виноградовуналежитькласифікаціяфразеологізмів ізпоглядусемантичноїзлитостіїхніхкомпонентів.Відомо, щофразеологізмиз'являються врезультатівільногосполученняслів, щовикористається в переносномузначенні.Поступовотакезначеннявідходить назадній план, йсполученнястаєстійким.Залежно від того,наскільки сильнопереноснезначеннякомпонентівфразеологізму,акад.В.В.Виноградовподіляє їхнього втричітипи: «>фразеологічнізрощення,фразеологічнієдності іфразеологічнісполучення» [ 12, 89]. Мирозглядаємоданітипифразеологічниходиницьстосовно до Сучасноїанглійськоїмови:

>фразеологічнізрощенняце абсолютнонеподільні,нерозкладністійкісполучення,загальнезначення які незалежить відзначенняскладовихїхніхслів: tokіck thebucket (>розм.) –загнутися,умерти; toraіncats anddogs – літта як зцебра (продощ); tobe allthumbs – бутинеспритним,незграбним.Фразеологічнізрощенняз'явилися набазіпереноснихзначеньїхніхкомпонентів,пізнішепереноснізначення перестали бутизрозумілими всучаснійанглійськіймові.Образністьфразеологічнихзрощеньрозкривається лишеісторично [24 , 35].Наприклад, tobe allthumbsєone'sfіngersare allthumbs, щозазналоісторичнихзмін.ФразеологізмKіlkennycats скидатися відлегенди прозапеклуборотьбуміжмістамиKіlkenny іІrіshtown вXVІІстолітті,що привело доїхньогоруйнування [32 , 42].

Таким чином, дляфразеологічнихзрощеньпереноснезначення сталоосновним.

>Фразеологічнізрощенняволодіють поручхарактернихознак:

-смердотіможутьвключатинекротизми – слова, котрініде,крімданогозрощення, невживаються;

->архаїзмитакожможутьвходити у складзрощень;

-фразеологічнізрощеннясинтаксичнонерозкладні;

- убільшостівипадків вонинеможлива перестановкакомпонентів;

- смердоті неможутьвключати усвій складдодатковихслів.

>Фразеологічнієдності –цетакістійкісполученняслів, у які принаявностізагального переносногозначеннячіткозберігаютьсяознакисемантичноїроздільностікомпонентів: tospіll thebeans –видати секрет; toburnbrіdges –спалювати мости; tothrowdustіntosmb.'seyes –заговорюватизуби; tothrowmudatsmb. –поливатибрудом; tobenarrowіn theshoulders – нерозумітижартів; topaіnt thedevіlblackerthanheіs –згущатифарби; topaіnt thelіly –підфарбуватиколірлілії,намагатисяполіпшити чиприкраситищо-небудь що непотребуе вполіпшенні

>Фразеологічнієдностітрохизближаються зфразеологічнимизрощеннямисвоєюобразністю,метафоричністью. Алі, навідміну відфразеологічнихзрощень, дезмістрозкривається лишедіахронично, уфразеологічнихєдностяхобразністьзрозуміла ізпогляду Сучасноїмови [27 , 50].

>Зв'язокміж компонентамифразеологічноїєдностімотивований,чітковідчуваєтьсяметафоризація [27 , 50]. А,щобзрозумітифразеологічнуодиницю, вартосприймати йогокомпоненти в переносномузначенні.Наприклад,зміствиразуmake amountain out of amolehill –робити із мухи слона,тобто сильноперебільшуватищо-небудь (буквально,робити гору ізгорбка норки крота),розкривається лише до тоговипадку,якщо словоmolehillрозглядати взначенні “щосьнезначне,маленьке”, а словоmountain – “щосьдужевелике”. Ускладіфразеологічнихєдностейвідсутні слова,незрозумілі ізпогляду Сучасноїмови.

>Характерніознакифразеологічнихєдностей:

-можливістьзбігу ізіснуючимисловосполученнями (>порівн.: tothrowdustintosmb.'seyes, tobenarrow in theshoulders, toburnone'sfingers, toburnbridges);

-збереженнязначення окремихкомпонентів (toput aspoke insmb.'swheel);

-неможливістьзаміни однихкомпонентівіншими (to holdone'scardsclose toone'schest);

-емоційно-експресивнезабарвлення (tothrowdustintosmb.'seyes, topaint thedevilblackerthanheis);

-наявністьсинонімівзі словами чиіншимифразеологізмами (togildrefinedgold = topaint thelily).

>Фразеологічнісполучення –цестійкіобороти, у склад яківходять слова і ізвільним, й зфразеологічнозв'язанимзначенням: abosomfrіend –старий друг, apіtchedbattle – запекласутичка,Adam'sapple –адамовеяблуко, aSіsyfean labor – Сізіфовапраця,rackone'sbraіns –ламати голову (>посиленодумати,згадувати), topayattentіon tosmb. –звернути накого-небудьувагу, й т.д.

Навідміну від двохпопередніхтипів, котрімаютьцілісненерозкладнезначення,фразеологічнісполученняхарактеризуютьсясмисловоюрозкладністю [28 , 75].Щодо цого смердотінаближаені довільнимихсловосполучень.

>Характернимиознакамифразеологічнихсполученьєнаступні:

-можливістьваріантності одного ізкомпонентів (abosomfriend –старий друг, abosombuddy –старий приятель);

-можливістьсинонімічноїзамінистрижневого слова (apitchedbattle – запекласутичка, afiercebattle – лютасутичка);

-можливістьвключеннявизначень (>hefrowned histhickeyebrows,він насупившигусті брови);

-можливість перестановкикомпонентів (aSisyfean labor –Сизифiвпраця, a labor ofSisyphus –праця Сізіфа);

-обов'язковевільневживання одного ізкомпонентів йзв'язаністьуживанняіншого (abosomfriend –старий друг: неможе бути ворог чихто-небудьінший).

>Професор М.М.Шанськийрозвивкласифікаціюакадеміка В.В. Виноградова івиділивчетвертий типфразеологічниходиниць – такназивані «>фразеологічнівираження» –такістійкі усвоємускладі іуживанніфразеологічнізвороти, котріцілкомскладаютьсязіслів ізвільнимномінативнимзначенням й котріможутьсемантичноділитися [28 , 76].Їхняєдинаособливість –відтворюваність: смердотівикористаються якготовімовніодиниці ізпостійнимлексичним складом йпевноюсемантикою.

>Фразеологічнівирази –цезвороти ізбуквальнимзначеннямкомпонентів.Вонимістять усобіанглійськіприслів'я іприказки, щовживаються в прямомузначенні, що немають образногозмісту:live andlearn –вiк живи,вiкучися;betteruntaughtthanilltaught –краще бутиневченим, ніж неправильновченим;manymen,manymind – стількиголів, скільки ірозумів;easiersaidthendone –легшесказати, ніжзробити;nothingisimpossible to awillingheart –хтохоче, тієїдоможеться [32 , 44].

>Однією ізхарактерних рисфразеологічногозворотуєсталість його складу. Зогляду на характер складуфразеологізмів (>специфічніособливостіутворюючихїхніхслів)виділяютьсядвігрупифразеологічнихзворотів:

>фразеологічнізвороти,утворенізісліввільноговживання, що належати доактивної лексикимови (tothrowdustіntosmb.'seyes);

>фразеологічніобороти ізлексико-семантичнимиособливостями,тобтотакі, у якіє словазв'язаноговживання, словазастарілі чи іздіалектнимзначенням (tosendsmb. toCoventry).

Уякостімовниходиницьфразеологічнізворотизавждивиступають якструктурнецілескладеного характеру, щоскладається ізрізних посвоїхморфологічнихвластивостяхслів, щоперебуваютьміж собою врізнихсинтаксичнихвідносинах. Заструктуроюфразеологізмиділяться надвігрупи:

>відповідніреченню;

>відповіднісполученнюслів;

>Середфразеологізмів, заструктуроювідповідномуреченнювиділяютьсядвігрупи:

>номінативні –фразеологізми, щоназивають ті чиіншеявищедійсності, щовиступають уфункціїякого-небудь членапропозиції (togo to thedogs,Aladdіn'slamp);

>комунікативні –фразеологізми, щопередаютьціліпропозиції, щовживаються чисамостійно, чи якчастина структурно понадскладноїпропозиції (>no mancanserve twomasters).

>Середфразеологічнихзворотів, заструктуроювідповідномусполученнюслів,виділяютьсянаступнітиповігруписполучень:

>прикметник +іменник, котріможуть бутисемантичнорівноправні іобидваєсмислообразующими компонентами (>daіlybread);

>іменник + форма родовоговідмінкаіменііменника (acrown ofglory);

>іменник +прийменниково-відмінкова формаменника (>By thesweat ofone'sbrow);

>відмінково-прийменникова формаіменника + форма родовоговідмінкаіменника (укр.повік , доглибинидуші, укостюмі Адама, вобіймахМорфея, укольорі років, на ваги золота);

>прийменниково-відмінкова формаіменника +прийменниково-відмінкова формаіменника (укр. відзорі дозорі, відкірки докірки,рік урік , із корабля на бал, від мала до велика);

>дієслово +іменник (укр.закинутивудку,пуститикорінь,заливатисясміхом,зберігатимовчання,насторожитивуха);

>дієслово +прислівник (укр.бачитинаскрізь,потрапити на слизьке,розбитисявщент, прірви задарма);

>дієприслівник +іменник (укр.Склавши руки,абияк);

>конструкції зсурядними спілками (укр.цілком йповністю, безкерма і безвітрил,отут й там, криво інавскіс, охи так );

>конструкції ізпідрядними спілками (укр. яксніг на голову, хочкіл наголові теши, хоч трава нерости, якдвікраплі води, яккоровісідло);

>конструкції ззапереченням «не» (укр. нещадячи живота, не солоно сьорбавши, небоязкого десятка, всвоїйтарілці, не від світу цого) [28 , 51].

Прирозглядікласифікаціїфразеологічнихзворотів ізпогляду їхніекспресивно-стилістичнихвластивостей можнавиділитинаступнігрупифразеологічнихзворотів:

>мiжстильовi;

>розмовно-побутові;

>книжкові;

>архаїзми іiсторизми.

>Стилістичнадиференціаціяфразеологічниходиницьвключаєоціночно-емоційно-експресивніособливості, котріздобуваються ними (>фразеологізмами)внаслідок їхньогокращого інавітьвинятковоговживання в тихий, а чи неінших сферах і областяхлюдськогоспілкування.

>Мiжстильовiфразеологічніобороти –цестійкісполученнясліввідомі іуживані у всіх стиляхмови.

>Розмовніпобутовіфразеологічніобороти –цестійкісполученняслів,переважно чивиняткововживані вусномумовленні.

>Книжковіфразеологічніобороти –цестійкісполученняслів,переважно чивиняткововживані вписьмовіймові.

>Фразеологічніiсторизми –цефразеологічніобороти, щовийшли із активноговживання у зв'язкузізникненнямвідповідногоявищадійсності

>А.В.Кумачева навідміну відакад. В.Виноградовавиділяє не тригрупифразеологічниходиниць, адві:

1.Фразеологічнідужетіснозв'язанівираження,кудивходятьтакіфразеологічніодиниці, як aprettykettle offish, tosetone'sheart on.

2.Відносновільніфразеологічнісполучення, котріакад.В.В.Виноградоввідносить дофразеологічнихсполучень, типу abosomfriend.

>Розповсюдженоюєкласифікаціявітчизняних йзарубіжнихлінгвістів, щозаснована наетимологіїфразеологічниходиниць. Таким чином,виділяються:

1Фразеологічніодиниці,пов'язані з предметами, щовийшли зуживання, щозастарілипоняттями, що колисяіснувализвичаями (towinone'sspurs,baker'sdozen).

2Фразеологічніодиниці, щораніше належалиякому-небудьпрофесійномусередовищу, апотімвийшли заїїмежітаякітеперзагальновживані (to openfire, tostick toone'sguns – воєн., tosailunderfalsecolours – мор., totake theballbefore thebound – спорт.)

3Фразеологічніодиниці, щоприйшли із фольклору,міфології,біблії чидобутківяких-небудьзагальновідомихавторів (tobell thecat – фольк., tolift thelid ofPandora'sbox –мифол.,fattedcalf –бiбл.,whatwillMrs.Grundysay? – робота .Т.МортонаSpeed thePlough) [1 , 30].

Упершомурозділі нами булипроведенідослідженнявідповідно дозавдань,певними увведенні, асаме:проаналізуватитеоретичні роботивітчизняних йзарубіжнихавторів з проблемвизначення ікласифікаціїфразеологічниходиниць.

>Аналізлінгвістичноїлітературипоказує, щоіснуєбезлічконцепцій йпоглядів на природу ікласифікаціюфразеологічниходиниць, таких, як:включеннястійкихсполучень у складфразеології (Л. П.Сміт, В.П. Жуков, В.М.Телія, М.М.Шанський іін.) чи,навпаки,включення вїї складлишепевних групсловосполучень (М.М. Амосова, А.М.Бабкін, А.І.Смирницький іін.).Деякілінгвісти невключаютьприслів'я,приказки ікрилаті слова до системифразеологізмів,вважаючи, що посвоїйсемантиці ісинтаксичнійструктурі смердотівідмінні відфразеологічниходиниць. Так,акад. В.В. Виноградовстверджував, щоприслів'я іприказкимають структуруречення і неєсемантичнимиеквівалентамислів [12 , 24].

Природафразеологічниходиницьполягає до того, що з годиноюдеяківирази умовіздобуваютьдодаткове,ситуативнезначення подвпливомполітичних,соціально-побутових ііншихсуспільнихявищ.Новий контекстнадаєустоянимвиразамновезначення.Причому,даневираженняможеповністювтратитисвоєпервіснезначення. Отже,фразеологічнаодиницяєрізновидомвторинноїномінації. Утакийспосіб йнароджуютьсяодиницімови, щомаютьособливеположення вмовнійсистемі: із одного боці,фразеологічніодиниці неєеквівалентамислів,оскільки неволодіютьцельнооформленністю; ізіншого боці,елементифразеологічнихсловосполученьнастількизв'язаніміж собоюсемантично, щоцедозволяєвносити їхні утлумачнісловники якокремісамостійніодиницімови.

>Фразеологічніодиницідосліджуються ізрізнихаспектів.Дослідженнямістять усобівизначеннякритеріїввиділенняфразеологічниходиниць,їхніх між,особливостей,використання ізпоглядустилістики,способів адекватногоперекладу.

>Беручи доувагитакувластивістьфразеологічниходиниць, якобразність, можназрівняти їхнього із такимявищем умові, як метафора.Данепорівняння проводитися напідставі, що Iфразеологiчнiодиницi, йметафориутворилися задопомогоюєдиного способу –вторинноїлексичноїномінації. Таким чином, йфразеологічнаодиниця, й метафораєефективнимистилістичнимизасобами.

Упершомурозділі намирозглянутіосновнікласифікації,запропоновані яквітчизняними, то йзарубіжнимивченими (>акад. У. У. Виноградов, Ш.Баллі, М. М.Шанський). Спектркласифікаційрізноманітний: самібудуються насистематизаціїфразеологічниходиниць поступеністійкості івиділяютьвільнісловосполучення,звичнісловосполучення,фразеологічні виряджай іфразеологічнієдності;іншісистематизуютьфразеологiчнiодиницi за принципомзлитостікомпонентів йподіляють їхні нафразеологічнізрощення,фразеологічнієдності іфразеологічнісполучення;третірозглядаютьфразеологічніодиниці ізпоглядуособливостейїхньоїструктури івиділяють:прикметник +іменник,іменник + форма родовоговідмінкаіменника,іменник +прийменниково-відмінкова формаіменника,прийменник +прикметник +>іменник,відмінково-прийменникова формаіменника + форма родовоговідмінкаіменника,прийменниково-відмінкова формаіменника +прийменниково-відмінкова формаіменника,дієслово +іменник,дієслово +прислівник,дієприслівник +іменник,конструкції зсуряднимисполучниками,конструкції ізпідряднимисполучниками,конструкції із «не».

Таким чином, можназробитивисновок, щофразеологія –надзвичайноскладнеявище,вивченняякоговимагає свого методудослідження, атакожвикористанняданихінших наук –лексикології,граматики,стилістики, фонетики,історіїмови,історії,філософії,логіки ікраїнознавства.

як справедливопомітил А.В.Кунін, «>фразеологія –цескарбницямови» [22 , 3], йфразеологічніодиниці вмовієбагатством.Вони не лишевідображають культуру іпобуттієї чиіншоїмови, але й ідопомагаютьзробитимовлення болеевиразним таемоційним.


>РОЗДІЛIІ.КОМПАРАТИВНІАД'ЄКТИВНІФРАЗЕОЛОГІЧНІОДИНИЦІ

У цьомуроздiлiподаетьсяанаiзад'єктивнихфразеологiчнодиницi (>далiФО), їхнісемантичнi таграматичнiособливостi,атакожаналiздеякихфразеологiчниходиниць ізпорiвняльним компонентом .

 

2.1Семантичніособливості

Дляад'єктивнихпорівнянь, то й дляпорівняньіншихтипів, характернадвоплановістьзначення:однепорівняється ізіншим.Така структуразначеннявиділяє його якфразеологічнезначенняособливого роду, асамекомпаративне. перший компонентад'єктивнихпорівняньзвичайно,вживається усвоєму основному буквальномузначенні.Функція іншого компонентазавждипідсилювальна, бовінпозначаєступіньознаки,вираженогопершим компонентом. перший компонентназиваєтьсяосновоюпорівняння, адругий ->об'єктомпорівняння.Сполучникas –зв'язка.Суб'єктпорівняння –зміннийелемент, щоміститься втексті.[ 22, 268].

(>as)goodasgold –гарний,шляхетний,золотий (людина)

>GertrudeMorelwasveryillwhen theboywasborn.Morelwasgood toher,asgoodasgold (>D.H.Lawrence).

>GertrudeMorel –суб'єктпорівняння,good – основапорівняння,gold ->об'єктпорівняння,as –зв'язка.

>Ад'єктивніпорівняння тому івиникають умові, щоєнеобхідність упередачідодатковоїінформації ,переданоїпершими компонентамипорівнянь,узятимиокремо.Існуютькомпаративнізвороти, щовживаються лише зприкметником упорівняльномуступені:

>moredeadthanalive –напівмертвий (від стоми), смертельновтомлений

>morehonoured in thebreachthan (in) theobservance (>шекспіризм)є одним іздеякихзворотів, щопозначають неосіб.ЦяФОозначаєчастішепорушується, ніждотримується (про закон,звичай й т.п.). Тіmymind theafternooncallis aconventionmorehonoured in thebreachthan theobservance (>W.S.Maugham).

>Образністьсловосполученнявиникаєзавдяки бо вмовленніпорівняннявідноситься доіншого класупредметів,явищ чиосіб, щопозначає йогодругий компонент,наприклад,heisasbraveas alion.Образністьстворюєтьсязавдякипорівняннюлюдини із лівому, але йякщо мипорівняємолевицю із лівому, тообразністьпорівняннязникає ізамість образногопорівняння (>simile)виникаєнеобразне (>comparison).

>ПорівняннязвичайноєФО ізяскравовираженимоцінюючимзначенням, якпозитивним, то йнегативним,наприклад,

(>as)bold (чиbrave)as alion –хоробрий як лев;

(>as)fierceas atiger –лютий як тигр;

(>as)prettyas apicture –гарний як картинка .

Характероцінкизалежить від семантики Першого компонента. У окремихвипадкахвирішальну рольграє семантика іншого компонента,наприклад,

(>as)fatas apig –жирний,відгодований яксвиня, якборів,

(>as)fatasbutter – пухкенький,повненький.Порівняннямвластивагіперболізація,тобтоперебільшенняознаки ізметою його болеевиразноговиділення.

>Ад'єктивніпорівнянняєдвокомпонентними. Іншим компонентомможе, так саме вдієслівнихкомпаративнихфразеологізмах,виступати лексема чисполучення лексем.Наведемоприкладиад'єктивнихФО з іншим компонентом –сполученням лексем

(>as)differentaschalkfrom cheese-зовсімнесхоже;

(>as)plainas thenose onyourface = ясно як два на двачотири;

(>as)welcomeasflowers inMay –довгоочікуваний,бажаний іін[.22,270].

>Ад'єктивніпорівнянняпозначюютьнайрізноманітнішіякості івластивості як людей, то йпредметів іявищ.

>Прикладиад'єктивнихпорівнянь, щовикористовуються дляопису людей:

(>as)coolas acucumber –зовсімспокійний,незворушний;

(>as)merryas agrig -веселощ,життєрадісний;

(>as)brownas aberry –дужезасмаглий, шоколадногокольору (словоbrown у цьомупорівняннізберігаєсвоєзастарілезначення «>темний»);

(>as)prettyas apicture –гарна як картинка;

(>as)trueassteel-відданийдушею йтілом; (>as)uglyassin –страшний яксмертнийгріх;

(>as)vainas apeacock –гордовитий,марнолюбний,важний якпавич;

(>as)wiseasSolomon –мудрий як Соломон;

(>as)yellowas aguinea –жовтий як лимон .

>Звичайнопорівняннямоносемантичні. Алізустрічаютьсяпорівняння здвомафразеосемантичнимиваріантами.Полісемантичніпорівняннявкрайрідкі. Упорівняннях цого типудругий компонентвиконує не лишепiдсилюючу функцію, але й йєдифференціаторомзначення. Так,зворот (>as)weakaswaterозначає:

1) слабенький,кволий:Sir, Iamjustgettingwell of afever, and Iamasweakaswater (>Ch.Reade).

2)слабовольний,безвладний,слабохарактерний:You'reveryfond ofswearing andblistering andthreatening,butwhen itcomes to thepointyou'reasweakaswater (N.Coward).

Упорівняння (>as)soberas ajudgeтеж двафразеосемантичнихваріанти, щохарактеризуютьлюдину ізрізнихсторін:

1)зовсімтверезий;= ужоднімоці;

2)тверезий усудженнях,розсудливий.

>ДеякікомпаративніФОзастосовуються дляописучастинлюдськоготіла.

(>as) heavyaslead – яксвинцемналитіHisheadfeltempty, ... hisfeet heavyaslead (>A.J.Cronin).

(>as)paleasashes – сильнозблідлийPresentlyMontanellirose andcamebackwithlipsaspaleasashes (>E.Voynich).

>КомпаративнаФОможепозначативластивість предмета івластивістьлюдини,наприклад:

(>as)hardas abone – 1)твердий яккамінь:Owing to theintensecold thegroundwasashardas abone,2)жорстокосердий,безжалісний:It'snotmuchuseyourexpectinganygenerosity orkindlinessfromhim.He'sashardas abone inanything thatconcerns hisowninterests.

(>As)sharpas aneedle -1)гострий як ніж:How theboysadmired thatknife, theviciousshape of it anditsshininess, thepointwasassharpas aneedle (>J.Steinbeck),2)спостережливий,проникливий: I know asolicitorhere –he's apatient ofmine – of thename ofGooch, afatfellowbutsharpas aneedle(J.B.Priestley).

>Аналогічнусемантичну структурумають йдеякііншіад'єктивніпорівняння:

(>as) lightas afeather – легкий

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація