Реферати українською » Иностранный язык » Імена власні в англійській мові


Реферат Імена власні в англійській мові

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ВОЛОГОДСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

>РЕФЕРАТ

по лексикології англійської

на тему: Імена власні щодо англійської мові.

Вологда

2004


Зміст

Запровадження

Глава 1.Топонимика Англії.

>Топоними як елементи лексичній системи мови.

§1.1 Напрями дослідження топонімів.

§ 1.2Семантика топонімів.

§ 1.3 Морфологія топонімів.

Сучасна топонімічна карта Англії

§1.4Кельтский топонімічний шар

§1.5 Латинський топонімічний шар.

§1.6 Скандинавський топонімічний шар.

§1.7 Французький топонімічний шар.

§1.8Хронологическое формуваннятопонимии Англії.

§1.9Урбаноними Англії.

Глава 2.Антропонимика Англії. Особисті імена.

§2.1 Перше ім'я.

§2.2 Середнє ім'я.

§2.3Деривати.

§2.4 Прізвища.

Укладання

Бібліографія


Запровадження

Сучасне мовознавство характеризується інтенсивним розвитком тих областей, які прилягають до суміжним дисциплінам. До такихинтердисциплинарним дослідженням належить ономастика - особлива галузь мовознавства, вивчає власні імена. Термін ">оним" (>онома, своє ім'я) - це "слово чи словосполучення, що слугує виділення так званої їм об'єкта серед інших об'єктів: його індивідуалізації та ідентифікації" (9).

Імена власні займають особливе місце у складі лексики будь-якої мови. Коли ми чуємо словосполучення "власна назва", то найчастіше згадуємо про іменах покупців, безліч географічних об'єктів, але у ономастиці вивчаються також найменування тварин, космічних об'єктів, різних об'єктів матеріальну годі й духовної культури.

Імена, прізвища, прізвиська людей вивчаютьсяантропонимикой, найменування географічних об'єктів - топонімікою, власні імена тварин ставляться дозоонимам, назви об'єктів географічного простору - докосмонимам. Поки що немає узвичаєного терміна для позначення предметів матеріальну годі й духовної культури (літаків, кораблів, локомотивів чи книжок, музичний творів, газет, картин), але часто зустрічається таке їх назва, якхрематоними (від грецьк.chrema - "річ, предмет") чиктематоними (від грецьк.ktematos - "справа") (Подільська).


Глава 1.Топонимика Англії.Топоними як елементи лексичній системи мови

§ 1.1 Напрями дослідження топонімів

>Топоними займають особливу увагу в лексичній системі мови. Представляючи певну групу слів, вони за цьому маютьсинтагматическими іпарадигматическими характеристиками, властивими окремим словами. Як представники власних назв взагалі, вони підпадає під категорії, встановлені для власних назв, але де вони є особливої різновидом цієї групи, що унеможливлює вивчення в межах лише мовознавства, навіть у широкому розумінні.Топонимика тісніше, ніж будь-яка іншаподдисциплина ономастики, пов'язані з географією і історією, отже, вивчення топонімів, як частини словникового складу мови, їх семантики, структури та функцій, має бути безпосередньо з вивченням історії даного народу і географії території. Проте топоніми передусім є лінґвістичними одиницями, у центрі уваги залишається саме мовознавчий підхід.

У Великобританії найбільш міцно встановився метод етимологічного вивчення найменувань. Це зрозуміло, оскільки географічні назви є досить цінний матеріал з погляду історії й історію мов у частковості. Зазвичай, втопонимах відбиваються найдавніші стану мовних одиниць, найдавніші морфологічні і фонетичні явища, які можуть зникнути зі сфери імен загальних. З іншого боку, у яких можна знайти дані, що підтверджують висновки порівняльно-історичного мовознавства, отримані на матеріалі імен загальних у тому чи іншому етапі розвитку мови. (>Чемоданов СР Проблеми загального користування та порівняльно-історичного німецького мовознавства,автореф. насоиск. учений, ступенядокт.филол. наук. - М., 1971). Отже, переважним напрямом діяльність у вивченні топонімів Англії був і залишається діахронічне дослідження.Этимологические класифікаціїА.X. Сміта, До.Камрона, Д.Доджсона, Еге.Эквала, П.Рини будуються методом виявлення початковихетимонов у складі найменувань, кожен топонім береться і розглядається окремо, починаючи з її виникнення до різноманітних змін етапі, що дозволяє переглянути її розвиток різними етапах розвитку англійської - древньому, середньому і новому.

Однак сучасна зріз системи найменувань, який відбиває існуючий стан мови, вимагає принципово іншого підходу, саме -синхронического дослідження, що було нагоду порівняти схожі поняття і вивести в такий спосіб загальніші поняття і категорії, і навіть "встановити внутрішню взаємозв'язок окремих топонімів друг з одним виявити системну організацію сукупності назв" (>JL).

У топоніміці, як і ніхто інший науці, синхронія був іздиахронией, тому що сучасне значення топоніма як відрізняється від початкового, а й суперечить йому.

§1.2Семантика топонімів

Проблема семантики найменувань одержує у синхронічному дослідженні першочергового значення. Найчастіше носії мови, використовуючи у своїй промові топоніми, не знають або ледь здогадуються про їхнє початковому значенні чи вигляді. Початкова вмотивованість назв часто буває частково чи цілком переосмисленої. Крім перебування джерела досліджуваного топоніма дуже важливо визначити її функції в суспільстві, його звучання у різних соціальних контекстах, його сприйняття носіями мови з погляду приналежність до різним соціальним групам і з погляду індивідуальних психологічних особливостей. Тобто першому плані виходятьсоцио- іпсихолингвистические чинники розвитку значень топонімів.

Взагалі, психологія сприйняття назви - питання мало вивчений. Вочевидь, що із різних соціальних, вікових і етнічних груп усвідомлюють географічні назви по-різному. Також неминуче, що з часткової чи повну втрату початкової семантики слова відбувається переосмислення, ">ре-етимологизация".Адекватность сучасного та споконвічного значення топоніма - дуже рідко що надибуємо явище.

В.Д.Беленькая виділяє рівні значень географічних найменувань:

-дотопонимический (етимологічне значення слів, що є основою найменування),

- топонімічний (конкретне і однозначне позначення об'єкта),

-посттопонимический (асоціацію та конотації, які під час вживанні найменування зі спілкуванням) (Д.).

У першому рівні семантика топоніма важлива діахронічного дослідження, однак зовсім обов'язково, що вона впливає на сучасне функціонування найменування. З другого краю, "адресному" рівні топонім являє собою лише вказівку на об'єкт, без який або зв'язку його з початковою значенням. А третій рівень наявністю конотацій і асоціацій сприяє наближенню власної назви до іменінарицательному, постачає його багатозначністю і дозволяє вживати у мистецькій літератури й стилістично забарвленою промови.

>Топоними Англії відрізняються відносно малій вмотивованістю в сприйнятті носіїв мови, або ж є частково мотивованими, тому особливу увагу потрібно приділити тій їхній частині, виділеної як мотивована. Дослідження подібних топонімів дозволить певною мірою визначити процеси, що відбувалися в Англії 10-15 століть тому і намагається пов'язати його з сучасністю, тобто знайти найстійкіші географічні терміни.

До простим вмотивованимтопонимам ставляться як безпосередньо прості найменування, і ті, що є кінцевимиморфемами складних топонімів, що в багатьох випадках збігається.

1. Найбільш поширену групу становлять терміни рельєфу.comb - гребінь хвилі (>редк.), вживається у значенні "гребінь пагорба",gable - вживається для позначення гострої вершини, виступу гори,knoll - горбок, горб, невеличке піднесення,

>ness - мис,

>steel - гірський хребет, обрив,

>steep - вживається для позначення крутизни, обриву, прірви,

>toft - пагорб, піднесеність (>диал.),

>hurst - лісистий пагорб, гай.

Вочевидь, що з англійськоїтопонимии характерно поєднання для одній мовній одиниці значень «форма рельєфу» і «ландшафт». Негативні форми рельєфу характеризують такі терміни:

>comb - глибока западина, лощина, улоговина (поширений ніяких звань країни, що свідчить про його пізньому входження у топонімічну систему),

>gullet - яр, балка (>диал.),

>hole - яма,вибоина.(.Э)

2. Серед термінів ландшафту виділяється група, що означає ниці, болотисті ділянки місцевості.

>heath - пустище, болотиста місцевість, поросла вереском чи низькорослим чагарником,

>marsh - низька болотиста місцевість, болото, багно, трясовина, болотиста грунт,moor - заболочена місцевість, пустище, поросла вереском, торф'яне болото,moss - (>диал.) торф'яне болото,

3. Терміни, які позначають окремі ділянки землі:meadow - луг, лучка, долина річки,

>field - підлогу, луг, шматок землі,

>hem - край, облямівка, вживається для позначення обгородженого ділянки землі,

>hide - (>ист.) наділ землі, міра земельної площі.

До термінам, що позначає лісисті ділянки, ставляться:

>holt - (поет.) гай, лісок, лісистий пагорб,

>thwaite - (>диал.) вирубування, луг, оточений лісом,

>weald - ліс. хаща, ділянки, покриті лісом.

4.Гидрографические терміни:

>bath - купальня, водолікарні (>ойконимBath перегукується з Римським лазням),

>brook - невеличкий струмок,

>crook - поворот, вигин річки (назваCrook належить до закруті річки, де стоїть місто з тим самим назвою),

>fleet - (>диал.) струмок, невеличкий приплив річки, бухта, затоку,

>haugh [>ha:f] - (>шотл.)наносная земля (в долині річки),

>holme - заплава річки, низина, заплавні луки,

>pipe - труба, вживається для позначення потоку, річища річки,

>tongs - щипці, вживається для позначення місця впадання припливу в основне річище ріки,

5. Терміни, які стосуються дорогах, спорудам, типам поселень:

>bow - (будує.) арка, щось, має форму річки (назва містаBow пов'язані заркообразним мостом річціYeo),

>street - вулиця, дорога (населених пунктів з цією назвою вХерефорде, Кенті іСомерсете розташовані на півметровій римських дорогах),

>thorp - (>ист.) село,

>wall - стіна (містоWall вНортумберленде розміщений біля римського валу).

6.Экономико-географические терміни, відбивають сільськогосподарську і промислову діяльність населення:

>cote - загін для худоби, птахи, хлів,

горі - мотузка, історично належить до ділянкам землі, обгородженим мотузками, які можуть використовуватися для робіт чи зустрічей,

>salt - сіль, спочатку ставився досолеварням, потім на населених пунктів,

>stelling - (>диал.) загін чи навіс для худоби,

>stock - худобу, поголів'я худоби, вживається для позначення скотарської чи молочної ферми, одне із найбільш поширених елементів,

7.Геоботанические терміни:

>broom - рокитник,

>elm - в'яз,

>ash - ясен,

>heather - вереск,

>horehound -шандра,

>oak - дуб,

>thorn - кущ тернику. (^>J

Складові чиполилексемние топоніми відрізняються більшою розмаїтістю форм. Переважна більшість цих топонімів складається з вторинних найменувань, що будуються з урахуванням існуючих раніше топонімів шляхом додаваннядифференцирующих ознак:LongRiston,DrySandford. Часто у разі виникають ряди протиставлень:Little -Great,east -west,Nether -Over,North -South,Lower -Upper, Magna -Parva,Superior -Inferior.

Помітну групу становлять невмотивованіполилексемние топоніми, частини, яких неможливо знайти співвіднесені із будь-яким сучасним топонімом чиаппелятивом:Bolens andHerds,TowLow,MowCop,SahamToney,SilHowe.

І найменше поширюються описові топоніми, побудовані за принципом атрибутивної синтагми: NewForest,CrookedOak.

Значну роль процесі освіти складових топонімів грають приводи іпредложние прислівники:

дуже чітко виділяється прийменникunder, що означає зазвичай розташування біля підніжжя пагорба:AshtonunderHill,ThorpunderStone. Цей прийменник є у різних морфологічних структурах:Underriver (біля підніжжяRiverHill),Underskiddaw (біля підніжжяSkiddaw).

Крімunder активну роль грають такі приводи: in (Norton in theMoors),by (>ThorpbyWater), on (>Bourton on theWater),upon (>StandforduponSoar), next (>Stoke nextGuilford). Трохи іншу структуру назви пропонуєпредложное наріччяwithout, що означає перебування об'єкта поза міських стін:Newton Without,Farrington Without.

Вочевидь, що складові топоніми створюються як шляхом протиставлення визначень, а й диференціацією у різних планах:DrySandford,Sandford onThames,SandfordSt. Martin,SandfordOscaq^j.

§ 1.3 Морфологія топонімів

>Семантика значення топоніма - лише одна його сторона. Так само важлива його форма. Утопониме, як і у будь-якому іншому слові, нерозривно єдність забезпечення і форми. Як вона та семантика, морфологічна форма має певнуекстралингвистическую обумовленість. У різні епохи розвитку мови та чи інша структура і той чи інший спосіб освіти топонімів стають продуктивними. Головне становищесинхронического дослідження у тому, що сучасний будова топоніма може заперечувати спочатку зафіксовануморфологическую його структуру. А завдання цього дослідження у тому, щоб отримати "реальне членування найменування" (Д) з урахуванням розгляду великої кількості найменувань, виділення повторюваних елементів і складання відповіднихтопонимических рядів. У цьому набуває велике значення наявність або відсутністьдиереми у складі даного топоніма. Якщодиерема присутній, тобто топонім потенційно розкладемо на складові, його називають складним. І оскільки можливість розкладання топоніма на частини передбачає особливу вмотивованість його семантики, то знову підтверджується єдність форми та змісту.

Це природно, більшість назв має структуру, типову для морфологічних, семантичних і словотвірними типів даного мови. Однак у Англії топонімія розвивався і розвивається відмінно з інших англомовних країн в зв'язку зі інтенсивнимопрощением топонімів в Англії процесі їх еволюції на етапі чимало їх вже перестають бути складовими, водночас їх можна розглядати, якмономорфемние. Це спричиняє складнощам в виділенні постійних морфологічних компонентів.

Найбільшою регулярністю в англійськоїтопонимии маємонолексемная структура, що перебуває їх двох частин, кожна з яких може повторюватися за іншимитопонимах, створюючи своєріднітопонимические ряди. РядAdlington -Burmington ->Butterton -Blenchwarton -Hauton -Mariston - має загальний кінцевий компонент ->ton, а рядуAshfield -Ashford -Ashley -Ashover -Ashow визначається спільністю початковогоash-.

Історично англійські топоніми творяться з значимих комбінацій елементів. Але вже в ранніх стадіях розвитку системи особистих імен з'являються складні комплекси, які є значимими у своїй цілісному вигляді. Взагалі англійська топонімія відрізняється обмеженим розвитком складових топонімів, на відміну від, наприклад,топонимии навіть Австралії, де подібні найменування набувають особливої популярності.

У результаті розвитку системи деякі її елементи втрачають свою вмотивованість, що може спричинити до втрати, і відбувається це нерівномірно. Кінцеві елементи, семантична навантаження яких залежить від вказуванні виду об'єкта, виявляють велику стійкість, ніж початкові, чия функція у тому, щоб привнести додаткову інформацію - характеристику чи позначення приналежності. Отже, переважно топонімів виділяється лише з компонентів, саме - кінцевий, як що має велику значеннєву навантаження. Переважаючий загал англійських топонімів, отже, є утвореннями, членування яких можна провести лише умовно.

Можна дійти висновку, що морфологічна класифікація топонімів багато чому визначається специфікою кінцевих елементів. Але й не часто трапляються кінцеві елементи, які становлять основу слова, має аналоги в лексиці сучасного англійської. Частіше елементи об'єднуються одним певним лексичним ознакою, саме тим, що вони сягаютьаппелятивам - географічним термінам. Наприклад, ->ham (>др.-англ.ham - село, ферма, маєток), ->ton (>др.-англ.tun - обгороджений місце, садиба, село, місто). Ці елементи, певне, можна зарахувати дотопонимическимсуффиксам, виходячи з тому факті, що вони, не існуючи у мові як окреме слово, мають ясноювиделимостью у складі найменувань та здібністю створювати необмежена кількість топонімів.

Далі можна назвати кінцеві елементи, на які припадає проміжне становище між цілісними словами і афіксами: ->cot, ->den, ->fen. Не втратили свого лексичного значення, оскільки такі слова є у мові, але з тих щонайменше у складі найменувань вони відрізняються останніх фонетично. Але ознаки, які можна зарахувати до ознакамиаффиксальних морфем – регулярне появу у ролі кінцевих компонентів,безударность, можлива редукція гласного - дозволяють застосувати до цій групі топонімів поняттяполуаффиксов.

Отже, в англійськоїтопонимии поширені назви, які можна охарактеризувати як похідні, тобто які з виробляючої основи зовнішньої і топонімічного суфікса (>Oakleigh,Fordwitch) чи основи та топонімічногополуаффикса (>Clifford,Elmsted). Також помітне останнє місце посідають топоніми, які мають умовноїчленимостью. Вони виділяються самі суфікси (>Ulwham,Rochester) іполуаффикси (>Loddington,Framlington). Потім виділяються топоніми, умовночленимие, у тому сучасний стан відбиваються різні стадії процесу спрощення (>Sleagill,Stonor,Ryon,Riccal). Їх що здаєтьсядвусоставность

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація