Реферати українською » Иностранный язык » Використання Ігор на уроках англійської мови Як шлях підвіщення пізнавальної актівності учнів


Реферат Використання Ігор на уроках англійської мови Як шлях підвіщення пізнавальної актівності учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Використанняігор під час уроківанглійськоїмови як шляхпідвищенняпізнавальноїактивностіучнів


 

>Вступ

 

«>Вивчитиіноземнумову -означає статівдвічібагатшим ”, писавшиО.І.Герцен.Здавназнанняіноземнихмоввисокоцінувалося вжиттісуспільства.Володіннякількомамовамирозширюєкругозір,підвищуєефективністьінтелектуальної роботи,збагачує духовний світлолюдинипоглиблюєзнаннярідноїмови. Мовалюдини -складоваїїдіяльності.Користуючись мовою якзасобомпізнання йспілкування, людина говорити,слухає,пише.Дійсно,сказати, що людинаоволоділа мовою, можналише тоді, коли вонауспішнокористується нею у спонтанногомовленні ізіншими людьми.Ігридозволяютьучителевісваритиситуації,наближені до життя , в якіучнівимушенівикористовуватимову як Єдинийзасібспілкування.Діти, котріхочутьвзяти доля в гру,абивиконати ті, щовимагається,повиннірозуміти, щоговорять чипишутьінші, атакож смердотівимушені говорити чиписатиіноземною мовою,щобвисловити свою думку чинадатиінформацію.Самеігровіприйомизначнополегшуютьзасвоєнняскладнихграматичнихконструкцій,розширюютьсловниковий запас,допомагаютьстворитинаближені до життяситуації йдаютьможливістьдітямоволодітинеобхіднимикомунікативниминавичками йадаптуватися дореалій й потребнавколишньогосередовища. Гра як шляхпізнавальноїактивностіучнівмаєважливезначення під час уроківанглійськоїмови упочатковійшколі. Грасприяєствореннюсприятливогопсихологічногоклімату науроці тарозвиткуактивностіучнів.

Усереднійшколізакладаютьсяоснови практичноговолодінняіноземною мовою, а подалііїзасвоєннявідбувається принавчанні у вищих навчальних закладів чи наспеціальних курсах, чисамостійно.Основна позначкашкільного курсувбачаться до того, щосформуватикомунікативну йсоціокультурнукомпетенціюучнів,розвинутиїхнюздатністьвикористовуватианглійськумову якінструментспілкування удіалозі культур.Учнімають бутиознайомлені ізособливостями життя тапобутународівкраїнангломовного світу, іздуховноюспадщиною України,їївнеском усвітову культуру,сучаснимжиттямукраїнців.Необхіднотакожформуватинавчальнівмінняучнів. яквідомо,вивченняанглійськоїмовивимагаєстаранності танеабиякоготерпіння.Перетворитизаучуванняматеріалу назахоплюючугру,навчитиучнівефективнихприйомівзапам'ятовування — один зшляхів доактивізаціїпізнавальнихінтересівучнів. Психологидоводять, щознання,отримані беззацікавленості, непідкріпленіпозитивнимиемоціями, неєкорисними. Це -пасивнийвантаж,якийобтяжуєпам'ятьучнів. Томузацікавитиучнів йзалучити їхні дотворчоїcпiвпpaцi нагуманно-особистісних засідкахєпершочерговоюметоювчителя.


1.Ігрова діяльність якполіфункціональнийприйом вметодиці

>викладанняіноземноїмови

Напочатковомуeтaпiнавчання варто широковикористовуватинаочність.Під годинувивченнязвуків йлітер, на урокприлітаютьметелики,розквітаютьзвуковіпелюстки,ростутьзвуковівишні йгруші. Дляствореннясприятливогопсихологічногоклімату науроці йрозвиткупізнавальноїактивностідітей вартозастосовуватирізноманітніігри:шукатизагублені Літери,проводити конкурс накращогознавцяалфавіту, накращого «>писарчука»,грати упрофесора АВС.Учень,якийграєцю роль,берем'яч,кидане його одному ізучнів йназиваєлітеру «А».Зловжившим'яч,другийученькидане його тому йкаже «У».Учень -професор АВСзновукидаєм'яч йназиваєлітеру «З». Таким чиномгравціназивають усі Літериалфавіту.Можназапропонувати одному ізучнівназватибудь-якулітеруанглійськогоалфавіту.Учень, щосидитьпоруч, виненшвидкосказати,наступнулітеру.Потімзвертаємося доіншогоучня ізпроханнямназвати букву, а йогосусідназиваненаступну й т.д. Гра проводитися ушвидкомутемпі.Учень,який незумівшвидко йвірноназватилітеру,вибуває ізгри.Виграє тієї,хтожодного разу я непомилився.

>Можнанадсилати один одномутелеграми. Для цогокласподіляється надвікоманди. Учительпише надошці длякожної із команд за однимдовгому слову йзапрошуєучасників «>надіслатителеграму»,тобтосказатице слово по буквах.Спочаткуцеробить одна команда (зажеребкуванням),потімінша.Якщохтось зучнівпомиляється, його командавтрачає один бал.         

Ззадоволеннямучні «>вирощують»абеткові дерева. Надошцівчительмалює два дерева.Залишає накожнійгілцімісце для «>плодів» —літер, котрінапишутьучні.Викликає за однимгравцю ізкожноїкоманди йназиває Літери.Учнішвидкопишуть їхньогокожен насвоємудереві.Якщоученьпомиляється, командавтрачає бал.Відомоюєгра «>Відгадай слово». Надошцівчительмалює скількиквадратиків, стількилітер узадуманомуслові.Учні почерзіставлять запитання про Літери, із якіскладаєтьсяце слово,наприклад: «>Isthere І in it?»

«>Isthere До in it?»Якщо букву угадано,ведучий (>вчитель чи добровстигаючийучень)записуєії увідповідному квадратику. >Ігриможуть бутивикористані дляформування тарозвиткубудь-якихнавичок йвмінь на всіхрівняхнавчання набудь-якійстадії уроку.Якщодітизаінтриговані,здивовані,радісні,переживаютьпочуття співпрацю, творчости, смердоті болеечітко йяскравозапам’ятовуютьотримануінформацію, асаменеобхідну лексику таграматичніконструкції. Цеозначає, що для шкірноговчителя, незалежно відвікуучнів, яківивчаютьіноземнумову,ігриєосновнимзасобомнавчання. Богравпливає напсихічнийрозвитокдитини,сприяючивиникненнюкласифікую чогосприйняття,становленнюневимушеноїуваги йпам’яті,розвиткумови,вміньспілкуванняінтелектуальному зростанню. Це – особливоорганізованезаняття, щовимагаєнапругиемоційних тарозумових сил.Воназавждипередбачаєприйняттярішення – яквчинити, щосказати, яквиграти?Бажаннярозв’язатиці запитаннязагострюєрозумову діяльність тихий,хтограє. У гру усірівні.Вона доступнанавітьслабкимучням.Більше того,слабкий ізмовноїпідготовкиученьможе статіпершим у гру:винахідливість йкмітливість тут годиноювиявляються болееважливим, ніжзнання предмета.Почуттярівності, атмосферазахопленості ірадості,відчуттяпідсильностізавдань – всецедаєможливістьдітямпоборотисором’язливість, котразаважаєвживати врозмовііноземнумову, й благотворнопозначається на результатахнавчання.Непомітнозасвоюєтьсямовнийматеріал, а разом із тімвиникаєпочуттязадоволення.Самеграявляє собоюневеликуситуацію,побудоваякоїнагадуєдраматичнийтвір –зі своїм сюжетом,конфліктом йдіючими особами. Уходігриситуаціяповторюєтьсякількаразів й при цьомущоразу в новомуваріанті. Та разом із тімситуаціягри –ситуація реального життя.Реальністьїївизначаєтьсяосновноюумовоюгри –змаганням.Бажанняперемогтимобілізує думку йенергію тихий,хтограє йстворює атмосферуемоційноїнапруги. Таким чином мирозглядаємогру, якситуативно-варіантнувправу, дестворюєтьсяможливість длябагаторазовогоповтореннямовного образу вумовах, максимальнонаближених до реальногомовногоспілкування ізвластивимийомуознаками:

·  >емоційністю,

·  >спонтанністю,

>цілеспрямованістюмовноговпливу.Ігрова діяльність –цеспецифічний упроцесінавчання виддіяльності,якийвизначаєнайважливішіперебудови йформування новихякостей особини.Саме у грузасвоюютьсягромадськіфункції,нормиповедінки. Гравчить,змінює,виховує, чи, як мовившиЛ.С.Виготський, Веде за собоюрозвиток.Головнимелементомгриєігрова роль: неважливо котрасаме,важливо,щоб вонадопомагалавідтворюватирізноманітнілюдськівідносини, щоіснують ужитті. І лишеякщопокласти основоюгривідносиниміж людьми, вон станізмістовною йкорисною. Коли ж дорозвиваючогозначеннягри, то воно тазакладене всамійїїприроді,богра –цезавждиемоції, в якому було, деемоції, - тамактивність, тамувага йуява, там працюємислення. Таким чином,гра –це діяльність;вмотивованість,відсутністьпримусу;

>індивідуалізована діяльність,глибоко особіста;навчання йвиховання вколективі й черезколектив;розвитокпсихічнихфункцій йздібностей;навчання іззахопленням. ”

>Хотілося бвиділитицілівикористанняігор під час уроківіноземноїмови -формуванняпевнихнавичок,розвитокпевнихмовнихумінь,навчаннявміннюспілкування,розвиток необходимихздібностей йпсихічнихфункцій,пізнання (у сферістановленнявласнемови),запам’ятовуваннямовногоматеріалу.

Однакспецифікагриполягає до того, щоучбові заподіяннявиступають переддитиною над явномувигляді, амаскуються.Граючи,дитина не ставитиучбового заподіяння, але й врезультатігривінчогосьнавчається.Ставити мітку –відпочити, перевестиувагу на щосьінше – немає анінеобхідності, ані резону: характергри самзробить своюсправу. Отжевибірпотрібноїгри –одне зпершочерговихзавданьвикладачаіноземноїмови.Цейвибірмаєпроводитись ізурахуваннямцілеспрямованостігри,можливостіпоступовогоїїускладнення йлексичногонаповнення.Головним длягриєспостереження йувага.Ураховуючиспецифікугри впроцесінавчанняіноземніймові,викладачкерує ходомгри йконтролюєїї. Отже мипростежили, що безігровихдійзакріплення впам’ятііноземної лексикивідбуваєтьсяменшефективно йвимагаєнадмірногорозумовогонапруження, щонебажано. Гра, введена вучбовий процес назаняттях ізіноземноїмови як один зприйомівнавчання,має бутицікавою,нескладною йжвавою,сприятинакопиченнюмовногоматеріалу йзакріпленнюранішеодержаних знань.Слідвраховувати, щоігровий процеснабагатополегшує процеснавчальний; более того,вмілорозробленаграневіддільна віднавчання.залежно від умів,цілей йзавдань,поставленихвикладачеміноземноїмови,грамаєчергуватись ізіншими видами роботи. При цьомуважливопривчатидітейрозмежовуватигру йучбовезаняття.

 

2. Гра науроціанглійськоїмови якзасібпідвищенняпізнавальноїактивностімолодшихшколярів

 

>Навчання -основна формарозвиткупізнавальноїактивності. З одного боці, под годинунавчальногопроцесушколяріздобуваютьновізнання, котрірозширюютьїхнійкругозір, із іншого впроцесіактивноїпізнавальноїдіяльностірозвиваютьсянавчальніможливостіучнів,завдякияким смердотіможутьсамостійно йтворчо нелишевикористовувати запас знань, а ішукатинове,задовольняючи своїпотреби впізнанні.Головноюумовою при цьомуєрозуміннядитиноюзмісту йзначеннявиучуваного.Навчанняіноземноїмови всереднійзагальноосвітнійшколімає забезпечитиреалізаціюпрактичних,освітніх,розвивальних йвиховнихцілей. Ушколярівмолодшоговікупереважаютьігровіінтереси,довільнаповедінка, наочнообразнемислення,практичнеставлення дорозв'язуваннязавдань.Зважаючи попри всіце,доцільно уроботі із лицарями у урокахіноземноїмови систематичнозастосовуватиелементигри упоєднані ізбесідою,елементамисамостійної роботи.Використаннягри унавчаннішколярівє дійсноактуальноюпроблемою. З одного боціце запитаннядоситьопрацьовано йобгрунтовано впрацяхбагатьохпедагогів,психологів йметодистів (>Ельконіна Д. Б.,Співаковської А. З,Люблинської Р. Про., Богуш А. М.,Зимної І. А.,Панової А. З,Виготського Л. З,ОлійникТ.І.). На думкуцихавторівгра -цеунікальна діяльність, Яка нелишездійснює великийвплив напсихічнийрозвитокдитини,перетворюєнавчання врадісний процес а інепомітно дляшколярівсприяєзасвоєнню нимипевногомовногоматеріалу,формуваннюумінь йнавичокіншомовногоспілкування. Удидактичній грунавчальні заподіяннявиступаютьопосередковано, що йзабезпечує їхньогоефективність. До. Д.Ушинський писавши, що в груформуються усісторонидушілюдської,їїрозум,їїсерце йїї воля. [4, 23-34] сучасний урокіноземноїмовинемислимий безінтенсивності йпотребує відучнівконцентраціїуваги,напруження сил.Застосуванняігордаєзмогузберегтиентузіазм йвисокупрацездатність доостанніххвилин уроку.

Тому особливообґрунтованогопідходу науроціанглійськоїмови упочатковійшколіпотребуєпізнавальнагра, котрамаєвеликезначення врозвиткуактивностішколярів. Урокмає бутинасичений такимивправами ііграми, котрі дали бзмогучергувативидидіяльностіучнів.Організмдитинипотребуєрухів.Загальмованій под годину урокуруховійенергіїдітейнеобхіднодативихід.Рухливіігри під час уроківанглійськоїмови,підпорядкованізагальномунавчальномузавданню,допомагаютьрозрядити обстановку науроці,стимулюючирозумовуактивністьучнів.

Длядитини шести -семирічноговіку один зголовнихмотивівнавчання -прагнення доактивноїучасті (>колективної чиіндивідуальної) впевнійкориснійдіяльності класу,завдякиякій вонутверджує собі насоціальномушаблі свого маленького колективу.Гру науроціанглійськоїмови можна йтребазастосовувати як под годинувивченнянової тими, то й под годинузакріплення іперевірки знаньмолодшихшколярів.

3.Приклади

Тема:Знайомство

Гра ізм'ячем".Учністають у коло.Вчителькидаєм'яч одному ізучнів йзапитує: „>Whatisyourname? (як тобізвати?).Учень,котрийотримавм'яч,відповідає: „>Mynameis..." (Менізвати...) йкидаєм'ячіншомуучневі,запитуючи: „>Whatisyourname?" (як тобізвати?).Вивченнямовноїструктури,конструкції:Hisnameis... (>Йогоім'я...).Hernameis.... (>ім'я...).

Гра „>Познайом менезісвоїмидрузями".Учністають у коло.Кожен виненвідрекомендуватисусідаправоруч йліворуч: „>Hisnameis...". (>Йогоім'я....). „>Hernameis...". (>їїім'я...). Тема:Учень та йогооточення.

Гра „>Вгадайзадуманий предмет".Ученьвиходить з класу.Дітизадумують предмет.Учень входити до класу йзапитує: „>Is it abook?" (Це книга?). Клас хоромвідповідає: „>Yes (>no).It's (>not) abook" (так чи ані).Учнюдозволяютьпоставити не понадтрьохзапитань.Якщо послетретьогозапитаннявін невгадав предмет,дітиназивають його хором.

 Гра „>Світлофор". Учителькаже, щовінназиватимепредмети, котріучнізвичайнокладуть у портфель, колийдуть до школи.Якщоцевідповідаєдійсності,учніпоказуютьзеленийколір „>світлофора",якщо ані, точервоний. Гра проводитисяанглійською мовою вшвидкомутемпі.Діти, котрі правильно йшвидковідповідають,нагороджуються призами (>вирізанірізнокольоровіпредмети,фігурки,іграшки таін.).

Тема:Осінь. ПОРИ року

Гра «>Вгадай».Учням заописом вчителяпропонуєтьсявідгадати, про якої пору рокуйдеться.Подібніігрирозвивають умолодихшколярівнавичкиаудіювання.Itis abeautifulseason. (Це гарна час року).Itiswhite. (>Вонабіла). Theweatheriscold. (Погода холодна). Theskyisoftendark andgrey. (Небо частотемне йсіре).Itis cloudy. (>Хмарно).Whatseasonis it? (Якаце час року?).

Тема:Свійські йдикітварини

Гра ..>Екскурсія до зоопарку". Половина класу - „>екскурсоводи", друга половина - „>відвідувачі зоопарку". „>Екскурсовод"розповідаєанглійською мовою все протварину, незгадуючи лише, детваринамешкає. Мета „>відвідувача зоопарку"дізнатися промісцепомешканнятварини череззапитання: „>Wheredoes the...live?". (Де... живе?).

Тема:Професії

Гра ..>Вгадай". Один зучнівстаєобличчям додошки.Вчительдемонструєучням картинку ззображенням нанійлюдинипевноїпрофесії.Вчителькаже: „>Thisis a man / аwomen". (Це Чоловік /жінка).Ученьвгадує: „>Ishe adoctor?". (>Вінлікар?). „>Ishe aworker?". (>Вінробітник?). „>Ishe aclerk?". (>Вінслужбовець?).Якщо,почувши тризагальних запитання,він невідгадав, томаєпоставитизапитання: „>Whatishe?". (>Хто запрофесією?).

>Noughts andCrosses.Wedividestudentsinto 2teams:Noughts andCrosses.

>Wefill inwords orpieces ofgrammarintoeachspace of theordinarytableforthisgame.Andstartplaying thegame.Everyteammakesitssentencesusing thewordsfrom thetable.It’s agoodway ofpracticingstructures andvocabulary. Thewinneris theteamwhichcollects 3 “0” or “x” in arowfirst.After thefirsttourstudentsusuallyrequireanotherone- itmakesthemmotivated andtheydon’tconsiderpracticingaslearning.Theycanargueattimesbutdon’tforget thatyou ‘>re theleader andcanregulate thegame. Зметоюактивізаціїпізнавальногоінтересумолодшихшколярівдоцільновводитикостюмованеінсценуванняулюблених,відомихучнямказоканглійською мовою,наприклад, “ The story ofSantaClause”(3-4foms), “>MerryChrismas” ( 3-5forms), “ Theoldshoemaker” ( 6-8forms), “ TheCracow Dragon”( 5-7)forms), etc.

>Під годинувивченнядітьмисценаріївкращезасвоюєтьсялексичний запасанглійськихслів,мовних структур,зворотів,запитань.Інсценуючиказки,школярірозвиваютьтворчіздібності,уміннявиразно й красиво говорити, щодужеважливо длядітей умайбутньому.Слідзалучати довиставпасивних,закомплексованихдітей,цедаєможливістьїмрозкритися,відчути собівпевненіше.Під годинуінсценуванняказокдітистаютьактивнішими під час уроків, вонирозвиваєтьсяінтерес донавчання. Цеважливий момент уформуванніпізнавальногоінтересумолодшихшколярів.Взагалі, самапідготовкакостюмів,репетиції до такихвиставдужеподобаютьсядітям, смердотівідчувають собісправжнімиакторами, атакожцедаєїмможливістьсамоствердитися.Намагаючисьзробити урок болееуспішним йпродуктивним,требапідходити донього ізурахуванняміндивідуальнихособливостейдитини. У. Про.Сухомлинськийнеодноразововисловлював думку про ті, щокожнадитинапо-своєму талановита.Тільки вон цого незнає, й некожний вчительцезнає. Тому вдитинінеобхіднорозкрити „>родзину".Необхіднознайти вид роботи, вякій вона був бкорифеєм,створюватинавколонеїпевнесередовище й,спираючись напозитивне,розвиватиособистістьдитини. Отже,аналізісторичних йсучаснихпсихологічнихджерел, атакождосвідсучаснихвидатнихпедагогів йвласнийпедагогічнийдосвіддаютьзмогузробитипевнівисновки.


 

>Висновки

 

Таким чином,беручи в основівищесказане, можна говорити щогра якзасіб,якийгарантуєпозитивнийемоційний стан,підвищуєпрацездатність йзацікавленістьпедагогів йучнів, навідміну від монотонноговиконанняпевнихзавдань, щопризводить донапівсонної обстановки вкласі. Гра науроціанглійськоїмовидопомагаєучняммолодшихкласівподолатинесміливість;повірити у собі, у своїсили;вивчитинову лексику;мовніконструкції;розвиваєкмітливість;даєможливістьуникнутиперевантажень;сприяєпідвищеннюпізнавальноїактивності. Отжеігри, щоформуютьмовнінавикимають наметі:навчитиучніввживатимовнізразки, щомістятьпевніграматичнітруднощі;створитиприроднуситуацію длявживанняданогомовногозразка;розвинутимовнутворчуактивністьучнів;тренуватиучнів увживанні лексики вситуаціях,наближених доприродної обстановки;активізуватимовнорозумову діяльністьучнів;розвиватимовнуреакціюучнів;познайомитиучнів зсполучуваністюслів. Уцілому на всіхетапахрозвиткуособистостіграсприймається, якцікава,яскрава,необхідне дляжиттєдіяльностізаняття, йчим старшийучень, тім понадвінвідчуваєрозвиваюче йвиховнезначеннягри. Узв’язку ізцим

можнаповністюпогодитися іздумкою про ті, щогра –цежиттєвалабораторіядитинства, Якадає тієї аромат, ту атмосферу молодого життя, безякоїця часїї був бнепотрібною длялюдства. Уцій груспеціальноговідпрацюванняжиттєвогоматеріалуєнайбільшцінне ядророзумної школидитинства.Підсумовуючивищезазначене, можнасказати, щоігрова діяльність –явищеполіфункціональне. Унавчальномупроцесі ізіноземноїмови вонаможевиконуватитакіфункції:

·  >навчальну,мотиваційно-збуджувальну,

·  >орієнтуючу,компенсаторну,

·  >виховну.

>Навчальнуфункцію -оскількивонавиступає якособливавправа,метою

>якоїєоволодіннянавичками йвміннямидіалогічногомовлення вумовахміжособистісногоспілкування.Реалізує >мотиваційно-збуджувальнуфункцію, бо вона приводити удіюмеханізмимотивації. як модельміжособистісногоспілкування, вонвикликає потребу вньому,стимулюючиінтересучнів доучасті віншомовномуспілкуванні.

>Орієнтуючафункція >виявляється до того, що вонорієнтуєучнів наплануваннявласноїмовленнєвоїповедінки йпередбаченняповедінкиспіврозмовника,розвиваєвмінняоцінювативчинки (свої таінших).

>Компенсаторнафункціяозначає, щоградаєзмогурозв'язуватипротиріччя, щовиникаютьміжпотребоюучня

>виконатимовленнєвудію йнеможливістюздійснитиоперації, що їхньоговимагаєдія.Завдякирозширенню контекстудіяльностіучніввраховується їхніпрагненнявиглядатидорослими,задовольняються нездійсненіранішебажання.

>Виховнафункція >реалізуєтьсязавдяки бо черезгрузабезпечуєтьсявсебічнийвплив научнів.Відповідно -ігрова діяльністьєпровідниммістком вметодицівикладанняіноземноїмови йсприяєформуваннюпозитивнихякостейособистості,активноїжиттєвоїпозиціїучня вколективі тасуспільстві.


Схожі реферати:

Навігація