Реферати українською » Иностранный язык » Пісьмовия дакументи ў сфери дзелавих зносін


Реферат Пісьмовия дакументи ў сфери дзелавих зносін


>Дзелавиязносіникіраўніка

 


>Змест

 

1.Пісьмовиядакументиў сферидзелавихзносін

2.Відиаргументациіўдзелавихзносінах

>Спісвикаристанихкриніц

 


1.Пісьмовиядакументиў сферидзелавихзносін

>Уменнеправільна,пісьменна йсвоечасоваскладацьразнастайниядзелавияпапериадносіцца такабавязковихпрафесійнихнавикаў йпатребкіраўніка.Кожнипісьмовидакументслужицьсвоеасаблівайвізітнайкарткайадпаведнайфірми,арганізациі,установи йг.д.,тамуягонестандартнаеафармленне,стилевиянедакладнасці,моўнияпамилкімогуцьпаслужицьтолькіпагаршеннюіміджуадрасантатих чиіншихдзелавихпаперціслужбовихдакументаў,якіяперадаюццаелектроннайпоштай.

>Усядзелаваякареспанденциякласіфікуецца нарознихпадставах напеўниягрупи. Так, патематичнайприкмеце яна (>кареспанденция)падзяляецца накамерцийную йдзелавую. >Камерцийниядакументи >складаюцца пеклоімяюридичнихасоб,тамузвичайнаслужацьадначасова й якправавиядакументи (>наприклад,пісьми-запити,пісьми-прапанови,пісьми-рекламациі,адкази нападобнияпісьми). >Дзелавияпісьмимаюцьафіцийни йправави статус, янирегістируюцца йўключаюць усябе,распіскі,паведамленні,запрашенні йінш. Узалежнасці пеклоскіраванасці наадрасата >дзелавияпісьмипадзяляюцца на >циркулярния (>пісьмопасилаецца ізаднойкриніци-ўстанови панекалькіхпеўнихадрасах, якправіла,падпарадкаванихінстанций) й >звичайния (>пасилаецца пеклоадной так іншийустанови).Пазнешняй формідзелавияпісьмипадзяляюцца на >регламентавания (>стандартния) й >нерегламентавания (>нестандартния).Стандартнияпісьмискладаюцца папеўнамуўзору (>паперипеўнагафармату іззададзеним наборомреквізітаў), анестандартния,хаця ймаюць елементирегламентациі,реалізуюццаўвиглядзеаўтарскагатексту.

>Акрамякареспанденциі, шкірнаўстановакаристаецца >пісьмовимідакументамі,якія можнападзяліцьтематична нанаступниягрупи:

1)распарадчиядакументи (>загади,пастанови,распараджен-ні,рашенні йінш.);

2) >арганізацийниядакументи (>інструкциі,палаженні, статути й так т.п.);

3) >арганізацийна-распарадчиядакументи (>пратаколи);

4) >інфармацийна-даведачниядакументи (>агляди, акти,даведкі,дакладния йтлумачальниязапіскі,зводкі,телеграми,телефанаграми йінш.).

>Паводлезместудакументипадзяляюцца наскладания (>разглядаеццанекалькірознихпитанняў) йпростия (>присвечанизвичайнааднамупитанню);паводлепаходжання – наслужбовия (>афіцийния) йасабістия;паводлеадносін такфінансаў – набухгалтарскія (>транспартниянакладния,приходния йрасходнияордери,приймовияквіткі й так т.п.) йдакументисправаводства (>службовиялісти, анкети,дагавори,даведкі,аўтабіяграфіі,загади й так т.п.); >паводле годинивиканання – натерміновия йнетерміновия.

>Кожнидзелавидакументпавінен сувораадпавядацьсвайму жанру,бицьлаканічним,дакладним,канкретним, недапускацьрозначитанняў,двухсенсоўнасці,павіненвикаристоўвацьстандартизаваниямоўниявирази,кліше,бицькаректним йдобразичлівим,мецьаб‘ектиўнуюнеемациянальнуютанальнасць, якаючизиходзіць не пеклоаднойасоби, а пеклопеўнайарганізациі, незмяшчацьекспресіўнихсродкаўмови (>праўзори ймовурознихдзелавихдакументаў).

>Аб‘емдзелавихпісемзвичайна непавіненперавишацьаднойстаронкі, яниўключаюць усябетакіядадзения (>реквізіти), якадрасатримальніка, датаадпраўкі,індекс,текст (>тема, жанр чихарактарпісьма –гарантийнае,рекламацийнае,дагаворнае,суправаджальнае,рекламацийнае йг.д.,штовизначаецца іздапамогайключавихслоў),адрасадпраўшчика (>адрасанта),найменнеадрасанта. Удзелавихпісьмахзвичайнавикаристоўваюццаўстойлівиялагічния ймоўниявирази,штонадаюць імафіцийнихарактар,адназначнаеразуменне,дакладнасць,стандартнасць.Стиль й моваслужбовихдакументаўхарактаризуюццанейтральнасцю,надасабовимспосабамвикладаннядумак,штозабяспечваеіхналежнуюаб‘ектиўнасць,уніфікацияй йтипізацияйсродкаўвираження,якія йприводзяць таквиразнагадакладнагавербальнагаафармленняадпаведнихпаведамленняў.Дзелавиялісти,дакументивиглядаюцьпераканаўчимі йзаслугоўваюцьбольшдаверу,калі яниадпавядаюць нормамслужбовагаетикету,виражаюцьінтареси непеўнайасоби, аарганізациі,установи,фірми.

Уаўтарскімпісьмовимтексцеслужбовагапризначення,гетаксама як йўвуснимдакладзе,структурнавидзяляюццатричасткі: уступ,галоўнаячастка,заключенне.Ваўступе, чиўводзінах,абгрунтоўваеццатемаасноўнайчасткі,аргументаванападводзяцьчитача (>адрасата) такяе; узаключенніпадводзяццавинікіасноўнагазместу,даеццаагульнаяягоаценка, якаючистасуеццасасфармуляванайваўступетемай.Асноўнаячасткапісьмовагатекступавінназмяшчацьматериял упеўнайлагічнайпаслядоўнасці,причиннайзалежнасцірознихчастакзместудакумента.Кожнаеважнаепалаженне,структурниячасткідакументавизначаюцца напісьмеасобниміабзацамі,якіялагічна, атаксамамоўнимісродкамі (іздапамогайпаўтораўпапяредніхслоў,займеннікаў,уводнихслоў йканструкций йінш.)звязваюццапаміжсабой уадзінаесенсаваецелае йарганізуюццакамунікатиўнайнакіраванасцюдакумента (>дацьдаставернуюінфармациюадрасату,пераканацьягоў вигоди тієїцііншайпрапанови,стимуляваць такпеўнихдзеянняўўінтаресахадрасата йсваіхінтаресах йінш.).

>Такімчинам,галоўнияпатрабаванні такпісьмовихтекстаўдзелавогахарактарузводзяцца такнаступнихрекамендаций:

а)улічваннеінтаресаў (>пажаданняў)адрасата;

б)лагічная структурна ймоўнаякампазіциядакумента, у якимнеабходназвязаць усєпалаженні йчасткіўадзінаеметанакіраванаепасланне;

в)стараннивибармоўнихсродкаў (>непажаданаўживацьмалавядомиятерміни,складания структурисказаў,перавага напісьмесцвярджальних,актиўних па структурипаведамленняў, а чи непасіўних йадмоўних);

р)биць увикладаннідумак напісьмелаканічним,змястоўним,канкретним,дакладним.

>Пригетимкариснимможабицьразумоваеўяўленнесценария, у яким виставіцесябе намесцаадрасата. Ви добраведаецеўмови йметивашагапісьма,знаецетаго, камупішаце,ягоінтареси,характар,схільнасці,асабістияякасці йг.д.Якімбудзе вашаўсприманнезместупісьма,прапаноў,якіямаюццаў ім,ціпринясуць яни вам йвашайарганізациікарисць,ціпасприяегетаналаджванню добрих,узаемавигаднихадносін ізадрасантам удалейшим,ціможаце випрапанаваць уадказтаксаманештаадпаведнаеінтаресамвашага партнера,ціўсемагчимае визрабіліўсваімпісьме длятаго,кабзацікавіцьадрасанта йкабенабавязковадаўпісьмовиадказ,пажаданасастаноўчим вамвинікам. Удзелавихпісьмах непавіннабицьзбиткоўнайфамільярнасці,зварот такадрасатапавінензмяшчацьнайбольшважниясацияльния йпрафесійнияхарактаристикіаўтара (>презідент,прафесар,декан,ректар,доктар йг.д.). Важливимкампанентамдзелавогапісьмаможаслужицьпостскриптум ізнадзеямі,пажаданнямі,дадатнимізваротаміадрасанта.

2.Відиаргументациіўдзелавихзносінах

Такаргументациіадносяццаразнастайниядокази,абгрунтаванніпалаженняўсвайговиступлення,даклада (>артикула,пісьмовагадакумента), атаксамаабвярженне чидоказнаякритикапалаженняўвиступленняапанента ізметайправеркііх (>палаженняў) надаставернасць,ісціннасць.Асаблівавиразнанеабходнасцьаргументациіўзнікае йпраяўляеццапридиспуце,спречках,палеміци,дискусіях,абмеркаванніпраблемнихсітуаций йг.д., дзенаяўнаяпубліка (>аўдитория, сход йінш.)можавиступацьсвоеасаблівимарбітрам, апераможцам успречци годинахз‘яўляецца не тієї,хтобліжей такісціни, а тієї,хтобольшерудиравани,аўтаритетни,займаевишейшуюпасадуці травніпрестижнисацияльни статус,хто нададзенимомантпривеўбольшпераканаўчия аргументи накарисцьтагоцііншагатезіса.

>Аргументацияпатрабуе пекловиступоўци (>адрасанта,аўтара)глибокіхведаў папрадметугаворкі,упеўненасціўсабе,інтелектуальнайініциятиви,метанакіраванасці,канструктиўнихнамераўпривирашенніпитання,уменнявилучиць ядро,цігалоўнуючасткутеми йсканцентравацьменавіта на їй усе палівисілкі,духоўниянамаганні,енергію.Припублічнихдебатахнадзвичай важливимслужицьздольнасць чи навиккантраляваць паліемоциі,засяроджвацца не так наапаненце, але втемедискусіі,своечасовавияўляцьпамилкі,лагічниясупяречнасці,недакладнасціўпрамовесвайгоапанента, такякоганеабходнаўвесь годинуставіцакаректна,добразичліва,тактоўна.

Такнайбольшпашираних йпераканаўчихвідаўаргументациіадносяццалагічниядовади, уякіхаб’ектиўнаадлюстроўваюцца йречаіснасць, йнашидумкіаб їй.Падобниядовадифармулююццаўякасцінаступних >законаўфармальнайлогікі: законтожаства (>кожнаепалаженнеўзададзенимвідумаўленчайдзейнасціпавіннамецьпеўни йўстойлівизмест, котрінельгападмяняцьіншимзместам); законсупяречнасці (>дзвесупрацьлеглиядумкіабадним йтимжапрадмецеўадзін й тієїжа годину, уадних йтихжаадносінах немогуцьбицьадначасоваісціннимі;дадзенаепалаженне нескіраванасупрацьдиялектичнихсупяречнасцяў,штоіснуюць уреальнасці, атолькісупрацьсупяречлівихдумак,палаженняў уразважанняхлюдзей); законвиключеннятрецяга (із двохсупяречнихвиказванняў уадзін й тієїжа годину, уадних йтихжаадносінахадноз‘яўляеццаісцінним;гети законраспаўсюджваеццатолькі насупяречлівиямеркаванніабадним йтимжапрадмеце, дзеўаднимвиказваннінештасцвярджаецца, удругім –адмаўляецца йпаміжімі неможабицьтрецягасудження); закондастатковагаабаснавання (>усялякаяправільная думкапавіннабицьабгрунтаванаіншимідумкамі,ісціннасцьякіхужодаказана); >доказ пеклоадваротнага,штоширокаўживаецца,наприклад, угеаметриі, теперраспаўсюдзіўся наіншия сфериведаў,раздзелинавукі.

>Лагічниямеркаваннімогуцьбицьіндуктиўнимі (шляхдумкі пеклоприватнага такагульнага) йдедуктиўнимі (шляхдумкі пеклоагульнага такприватнага). Упершимвипадкуразглядаюццанаяўнияканкретния факти,приклади,асаблівасці,якіяабагульняюцца йробіццапеўнитеаретичнививадціфармулюеццавизначанаеправіла.Наприклад, убеларускай мовигукі про, еўнезапазичаних словахзаўседизнаходзяццападнаціскам, уприватнасціў словахабаронца,жолуд, дзенькіт,моладзь,пірог,серца,стрел, мова,редкі,рекі йінш.Приіхсловазмяненнітакімчинам,кабдадзениягукібилі непаднаціскам (>параўн.:абараняць,жалуди, кликані,малади,пірагі,сардечни,страляць,маўленне,радзей, раку),легказаўважиць,штогукіо,е непаднаціскампераходзяць у а,адкульробіццаабагульненнеабхарактернайфанетичнайрисебеларускаймови –аканні (>даречиамалькожни п'ятигукнашаймовиприпадаеменавіта на а).Придедукциі пеклозиходнагаагульнагамеркаванняробяццаприватниязаключенні.Наприклад, у елементарнимсілагізмеУселюдзісмяротния,Сакрат –чалавек,Значиць,Сакратсмяротни й так т. п.

>Зразумела,правільниязаключенні можнарабіцьтолькіпризиходнадаставернихпасилках, нападмуркуякіхажиццяўляюццаіндуктиўния,дедуктиўнияцііншиявідилагічнихзаключенняў.Празправерку налагічнуюправільнасцьпавіннипраходзіць усєвиказаниядумкі,меркаванні,прапанови,палаженні,бо безгетагаіхдоказнасць небудзестратегічнапаўнавартаснай,наваткалі іздапамогайіншихдовадаў (>наприклад,псіхалагічних) можнадасягнуцьтактичнихпоспехаў,дапусцім, утимцііншимдиспуце. >Псіхалагічния аргументигрунтуюцца наўлікуінтаресаў,пажаданняў,пачуццяў,сімпатийаўдиториі.Людзізвичайнакіруюццаўмногіхсітуацияхінстинктамсамазахавання,еканамічнимі,асабістимі,грамадскіміінтаресамі,здаровимсенсам,добрайрепутацияй,пачуццемуласнайгоднасці,гістаричнавипрацаванимістандартаміпаводзін, атаксаматакіміпачуццямі, якспачуванне,справядлівасць,жаласць,павага такзаконаў,адказнасцьперадсамімсабой,сям‘ей,грамадствам йінш. У тієї годину яклагічниядоказискіравани нарозумадрасата,псіхалагічния – наягопачуцці.Узважанаягарманічнаякамбінацияабодвухвідаўаргументаў увуснимціпісьмовимтекстах ізулікамсітуациііхпримянення, складуаўдиториі, якправіла,приводзіць такпоспехувиступоўци (>аўтара)тексту. Уречишчиабагульненихлагічних йпсіхалагічнихвідаўаргументациівилучаеццамностваприватнихтактичнихспосабаў,скіраваних натое,кабствораниаўтарамтекст (>виступленне)биўпераканальним йадпавядаўпастаўленимметам й завданням.

Тактакіхспосабаўналежаць, уприватнасці,даречнияспасилкі надумкі,виказванніагульнапризнанихаўтаритетаў па тієїцііншайтеме,меркаванніекспертаў,специялістаўпеўнайгаліниведаў.Пригетимцитаваннекласікаў,заслужанихлюдзей чипераказваннеіхдумаксваімісловаміпавіннибицьдакладнимі йаптимальнападиходзіць такпалаженняў,шторазглядаюццаўканкретнимтексце, ізабавязковайспасилкай,аформленай уадпа-веднасці ізправіламіцитавання (>аўтар,назвапраци,месца й ріквидання,старонка).Далека незаўседиправамернанаватприспасилци насамивисокіаўтаритетці нагрупукампетентнихекспертаў паскладанихпитанняхрабіцьабагульненнітипуфілосафи (>математикі,фізікі,сациелагі й так т.п.)лічаць,што…,бозвичайна йсяродспециялістаўназіраюццасупрацьлеглияцінесупадальния пунктигледжання панеадназначнихпитаннях,праблемах,темах. Утакіхвипадкахметазгоднапривесцірознияканцепциі, аргументи,штовикаристоўваюццааўтарамі длясваейправамернасці,кабдацьможнасцьадрасатам чисамімпаразважаць папрапанаванайтеме йўсвядоміцьусюяескладанасць ймагчиманевирашальнасць нададзени годину, чипацвердзіцьправільнасцьрознихпадиходаў,тамушто янивядуць такасвятленняканкретнайтеми ізрознихбакоў йтим самимсприяюцьяебольшаб‘ектиўнаму йаб’емнамуаналізу йпрадстаўленню.

>Лагічния йпсіхалагічниядовади,спасилкі нааўтаритетслужацьважнимі, але й неадзінимі йсамимігалоўнимівідамідоказаў йаргументациі. Найбільшсур‘езним,вирашальним йпераканальним аргументів убольшасціспречак чиўвиступленнях,пісьмовихтекстахз’яўляеццаемпіричниматериял, фактиречаіснасці. якправіла, будь-якатеория,канцепция, пунктгледжання йг.д.,што нестасуюцца ізфактамі,павінни чикаректавацца, чипераглядацца, чипризнавацца простанеправільнимі.Даречнаядеманстрация факту (>реальнагапрадмета,прикмети,дзеяння)здатнизрабіцьнепримальнай думкунайбольшдасведчанагамудраца.Успомнім усувязі ізгетимвершА.Пушкіна:

“>Движенья немає, ” – сказав мудрецьбрадатий ,

Інший змовчав і став ходити.

Сильнішими би міг заперечити.

>Хвалили все відповідь мудрий.

Фактимогуцьдапускацьрознабаковуюінтерпретацию, ізіхулікамбудуюццанесупадальнияцінаватсупрацьлеглиятеориі,канцепциі. Утакіхвипадкахнайбольшдоказнайвиглядаепазіция, дзевикаристоўваецца великаколькасцьканкретнихдадзених, длячаго яниапрацоўваюцца іздапамогайквантитатиўнихметадаў.Сяродапошніхвидзяляюццазвичайнаколькаснияпадлікі (>уживаюцца,наприклад, яквирашальни аргументприсациялагічнихапитаннях,галасаваннях,вибарах,референдумах йінш.) йстатистичнияразлікі (>примяняюццаприапрацоўцивялікіхмасівахдадзених іздапамогайматематичних формул длявивядзенняправіл,тенденций,заканамернасцяў,штодзейнічаюць уприродзе,грамадстве йадрозніваюцца пасваейсутнасці пеклолагічних,детерміністичнихправіл,заканамернасцяў.Прилагічнимразглядзепраблемидзейнічаепринцип так / не,пристатистичним,імавернасним –принципбольш /менш, дзепершия члениприведзених пар (так,больш)служацьдадатним аргументів накарисцьпрапанаванагападиходу таквирашеннятагоцііншагапитання.

>Самуювялікуюколькасцьінфармациічалавекатримліваезрокавимшляхам (розжарюючи 80%), апраз усеастатнія органипачуццяўпаступаеўпяцьразоўменшатриманихзвестак,ведаў,тамунеаипадкова народнамудрасцьцвердзіць,штолепшадзін разубачиць,чим сторазоўпачуць.Даречи, нерви,штовядуць пекловока так мозкуў 25разоўтаўсцей,чимтия нерви,штовядуць пекловуха так мозку. Усувязі ізгетимефектиўнимсродкамаргументациі як увуснимвиступленні, то йўпісьмовимтексцевиступаюцьразнастайниянагляднияілюстрациі (>фотаздимкі,малюнкі, схеми,чарцяжи,графікі,дияграми,табліци, формули йінш.),якія нетолькідапамагаюцьаптимальнавиразіцьінфармациюпразосноўни орган (>вока)яеўсприманнячалавекам, але й йпрадставіцьяеадначасова йраскладзенай начасткі (>прааналізаванай),сінтетична,структурнаарганізаванай, увиглядзеаднагоцелага, дзевидзяляюццаасноўния йдапаможниячасткі (>деталі,кампаненти, елементи –малюнкі, схеми;уласцівасці,функциі –графік,дияграма; абстрактнасутнасць увиглядзе закону – формула,некаториятабліци,наприклад,ПериядичнаятабліцахімічнихелементаўДз.Мендзялеева йінш.).Наглядниматериялширокавикаристоўваец-ца й якдидактичнисродак, й як аргумент,сродакдоказу,здатниістотнапаўпливаць наадрасата (слухача,читача,успримальнікаінфармациі),пераканацьягоўісціннасціці,принамсі,правамернасцітаго,абчимгаворицьадрасант (>аўтар,прамоўца).

>Приадсутнасціпрамога доступу так структури,будовитагоцііншагааб‘ектавивучення,наприклад, мозокчалавека,унутрани,цісемантични бікмови,дзейнаясістемапеўнагабіялагічнагаарганізма йг.д.,примяняеццапринципдоказуягоаптимальнайунутранайбудовишляхаммаделявання,празулікзнешніхпраяўдзейнасцідадзенагааб‘екта.Такіпринципдоказуатримаў унавуцинайменнечорная скриня, ауяўленніабунутранай структуриапошняйзалежаць нетолькі пекло стану,регістрациі,дастасаванасцізнешніхпраяў уадзінайтеаретичнайканцепциі, умежахякойвизначаецца,прапануеццаканструкцияаб‘екта напеўниперияд, але й йдакладниціімавернаснипрагноздзейнасцігетагааб‘ектапризменетихцііншихварункаўягофункциянавання. Угісториічалавецтва,наприклад,вядомирозниямаделісусвету (уприватнасці,геацентричнаяПталамея йгеліацентричнаяКаперніка),розниямаделіатама йг.д.Найбольшдоказниядадзенияпригетиматримліваюцца чишляхамнепасреднаганазірання зафункциянаваннем,дзейнасцю,паводзінаміаб‘екта (>арганізма) у натуральнихумовах, чишляхамправядзенняспецияльнихекспериментаў, дзетакіяўмовиствараюццаштучна длябольшпаскоранагаатриманнявинікаў ізметайраспаўсюдзіцьіх нанатуральнияўмови чи наіншияаб‘екти (>параўн.: умедицинедоследи надживеламі ймагчимасцьпримяненнявинікаў накарисцьлюдзей йінш.)

Унекаторихсацияльнихсітуациях,відахчалавечайдзейнасціадсутнічаюцьмагчимасціправядзенняекспериментаў,асаблівакаліапошніязакранаюцьбяспечнасцьціінтаресилюдзей.Наприклад,чалавеказаўседицікавілапитаннепаходжаннямови, якаючи ізнаяўнихцііснаваўшихранеймоўз‘яўляеццасамайстаражитнай,першаснай.Згодна іззахаваниміпаданнямііндийсківаладар Акбарправодзіўжудаснияексперименти ізнемаўлятамі,штопрадстаўлялібацькоў ізрознимімовамі длятаго,кабдаведаццапразиходнуюмовулюдзей. Згетайметай Акбарізаляваўнованароджаних пеклобацькоў, слугам,якіякармілідзяцей йдаглядалі заімі,павидзіраўязикі,каб немаглігавариць йтим самимнавучицьдзяцеймаўленню, йпразнекалькігадоўзайшоў такпадвипрабавальнихдаведацца ,што янибудуцьгавариць й наякой мови.Зразумелаваладарнічогаканкретнага непачуў,акрамянечленападзельнихгукаў,штонагадвалізвяриния.

>Экспериментизгаданагакшталтуграмадстваніколі недазволіцьправодзіцьніякімдаследчикам,вучоним,тим неменшпастаўленаепитаннезастаецца. Утакіхвипадкахправодзяцца такзванияразумовияексперименти,калінавукоўциўяўляюцьсабе туюцііншуюсітуацию й наасновесвайгодосведу,здаровагасенсуробяцьадпаведниявиснови. Уприведзенимвипадку ізекспериментам Акбара можна й безпадобнагадоследупрамаделіравацьсітуациюўяўна,паслячагоадназначназаключиць,штоізаляванаедзіця незагавориць ані наякой мови, чизагавориць того мови, уасяроддзіякойбудзевихоўвацца, р. ДТ. неабавязкова на мовисваіхбацькоў.Адсюль можназрабіцьвиснову,што моваслужиць небіялагічним, аграмадскімздабиткамлюдзей,уяўляесабойсацияльнуюз‘яву.

>Даволіширокавикаристоўваюццаўякасці аргументупривикладаннітихцііншихпалаженняўспасилка напрецеденти,типу Вось уЗША,Японіі,краінахЗаходняйЕўропинямакалгасаў , йжихаригетихрегіенаўцалкамзабяспечанисельскагаспадарчайсиравінай,прадуктаміхарчавання,таму й намтребаадмаўляцца пеклокалгаснагаспосабувядзеннясельскайгаспадаркі, якаючи незадавальняецалкамнашипатреби.Припадобнайаргументациі,аднак,неабходнаўлічваць нетолькіканечниявинікіназіранняў,параўнанняў йг.д., але й йцели комплексспадарожнихфактараў,якіяўдадзенимвипадкуўключаюцьментальниязвичкілюдзей,гісторию, культуру,традициіпеўнайкраіни,еканамічни йсацияльниўклад,штоіснуе насенняшнідзень йг.д.Тамупрапановаімгненнараспусціцькалгаси наасновеприведзенагапрецедентаможапривесці такяшчегоршага станусельскайгаспадаркі:праблемитребавирашаць ізулікамцелагамностванаяўнихчиннікаў ймець намецепригетимістотнаепаляпшеннеспраў усельскайгаспадарци.

>Эфектиўнимможабиць аргумент,пабудавани нааналогіі.Наприклад, устаражитнаўсходнеславянскіхпісьмовихтекстах,штозахаваліся такнашага години ,сустракаюцца слова роги,оустатъ ‘губатий‘ ,брадатъ ‘>барадати‘ ,оуста ‘губи‘ ,брада ‘>барада‘, але йадсутнічае слова,якоеўсучаснайбеларускай мовисустракаецццаўвиглядзебарадати. Дляреканструкциі,узнаўленнятакога слова можнаўжицьметаданалогіі, длячагобудуем елементарну формулу роги:рогатъ =оуста:оустатъ =брада: x, дзе x пааналогіісасловамірогатъ,оустатъ йвиводзіцца як *>брадатъ.Узноўленаясловаформапазначаеццазорачкай, йбезумоўнаіснавалаўстаражитнаўсходнеславянскай мови, але йз-затаго,што так насдайшлатолькіабмежаванаяколькасцьстаражитнихрукапісаў (>друкаваних,шматтиражних того годину неіснавала, арукапісиздольнигарець,знішчацца,викрадацца й так т.п.),аказалася незафіксаванай уіх.

За палюшматвекавуюгісторию народназапасіўмногадосведу,мудрасці,трапнихназіранняў,якіявикришталізавалісямоўнимісродкаміўвиглядзефразеалагізмаў, крилатихслоў,афаризмаў,приказак йпримавак,вислоўяў,штоз’яўляюцца нетолькісвоеасаблівимісамацветамімови,яеаздобай, але й йзгусткамкаштоўнагавопиту,випрабаванага годинах.Даречнаеўживанне як увуснихвиступленнях, то йўнекаторихпісьмовихтекстахразнастайнихустойлівихвиразаўтипу У чуже проса не сунь носа;Які пан,такі й жупан;Бачицьвока,диляжицьдалека; Укриніцу неносяцьвадзіцу; як стала хліба,дик й ніж нетреба;Нап’ецца,дик ізцараміб’ецца, а якпраспіцца,дик йкурицибаіцца; як негрее дух,дик несагрее йкажух йінш.надаезвичайнамаўленнюпеўнуюдоказнасць,привабнасць,пераканальнасць.

>Здатнисхіліць набікпрамоўци,виклікацьсімпатиіслухачоўдасціпнияжарти,лаканічния йзмястоўния анекдоти,гумаристичнияасвятленнінекаторих ”>сур‘езних”довадаў,палаженняўапанентаціпраблеми,шторазглядаеццаўвиступленні,дакладзе,артикуле.Аргументациязгаданимімоўнимісродкамі йжанраміўздзейнічаенайперш напачуцціадрасатаў, наіхестетични густий, наіх настрій,штоўцелимістотнаўпливае наканечнуюстаноўчуюаценку тієїцііншайпрамови , априроўнимінтелектуальнимзмесце,дапусцім, двохвиступленняўперавагабудзеаддадзенатаму ізіх, дзевикаристанабольшаргументаўпадобнагапсіхалагічнагакшталту.

>Специфічнайаргументацияйслужиць йхарактарметазгоднасцітихцііншихпалаженняў,тезісаў,прапаноўвиступлення,наколькі яниўяўляюцьінтаресменавіта длядадзенайаўдиториі, дляпеўнайгрупиадрасатаў; якаючиасабістаявигада,карисць дляіхпрафесіянальнихведаў, дляпрактичнайдзейнасціпрадстаўляюцьпеўная думка,меркаванне,висноваканкретнагавиступлення. Упеўнихсітуацияхнаватаксіяматичнияпалаженні,якія неадпавядаюцьінтаресам,агульнаму настрою,жаданнямслухачоў,могуцьуспримаццанеадекватна, аўасобнихвипадках йварожа,адмоўна.

>Такімчинам,згаданаепримяненнеразнастайнихінтелектуальних йпсіхалагічнихаргументаў увиступленніаўтарапатрабуе пеклоапошняга нетолькі фундаментальнихведаў, але й йчуйнагаарганічнагакантактусаслухачамі,тонкагаадчування настроюаўдиториі,боприяекритичнимстаўленні тактемивиступленняці таксамогапрамоўциўсемагчимиядокази,сцвярдженні, аргументистануццанезапатрабаванимі й неўспринятиміадрасатам.


>Спісвикаристанихкриніц

 

1. Вечір Л. З. Секрети ділового спілкування.Мн.,Вишейшая школа, 1996. 367 з.

2.АнтанюкЛ.А.Беларускаямовапрафесiйнаялексіка: Курслекций/АнтанюкЛ.А.,ПлотнiкаўБ.А. – 3-тєвиданне. –Мн., 2005. –240 з.

3.Аснови культуримаўлення йстилістикі.Мн.,Універсітецкае, 1992, 255 з.


Схожі реферати:

Навігація