Реферати українською » Иностранный язык » Антропонімі Як самостійній інтертекстуальній елемент в англомовному художньому тексті


Реферат Антропонімі Як самостійній інтертекстуальній елемент в англомовному художньому тексті

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>НАЦІОНАЛЬНИЙАЕРОКОСМІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

>ІМЕНІМ.Є.ЖУКОВСЬКОГО«ХАІ»

>ГУМАНІТАРНИЙФАКУЛЬТЕТ

Кафедраприкладноїлінгвістики

>АНТРОПОНІМИЯКСАМОСТІЙНИЙІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙЕЛЕМЕНТ УАНГЛОМОВНОМУХУДОЖНЬОМУТЕКСТІ

>Курсова робота

Студентки 4-го курсу,

>групиxxxxx

>xxxxxxxxx

>Науковийкерівник:

>канд.філол. наук, доцент

>xxxxxx

>Харків 2008


>ЗМІСТ

>Вступ

>РОЗДІЛ 1.ПОНЯТТЯАНТРОПОНІМА

1.1.Проблемивизначенняантропоніма

1.2.Видиантропонімів

>РОЗДІЛ 2.ПОНЯТТЯІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ

>РОЗДІЛ 3.АНТРОПОНІМИЯКІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙЕЛЕМЕНТ

3.1Загальна характеристикаантропонімів якінтертекстуальнихелементів

3.2Аналізантропонімів якінтертекстуальнихелементів наматеріаліоповідань З.Фітцджеральда

>Висновки

Списоклітератури

Списокджерелілюстративногоматеріалу


>ВСТУП

>Актуальністьдослідження: Усучаснійлінгвістиціспостерігаєтьсязначнийінтерес до проблем ономастики,тобтовивченнявласнихімен,зокремаантропонімів, котрізаймаютьособливемісце вукраїнській,англійській тавзагалі убудь-якіймові світу.Повноціннеспілкування,тобтоправильнесприйняття,оцінювання таінтерпретаціяінформації,єнеможливим беззнанняпевного наборувласнихімен та їхньогофункцій умові татексті.Іменавідомихособистостей,літературнихперсонажівскладаютьзначний пласт знань, необходимих дляусвідомлення таоцінки культуритого-чиіншого народу. Частоантропоніми, котріхарактеризуютьвідомих нам людей чивигаданихгероїв,перекликаютьсяміж собою з текстів. Таквиникаєявищеінтертекстуальності втексті.

>Ключовимпитаннямданої роботи, якупотребує детальногорозгляду йтакож немаєєдиногозагальноприйнятоговизначення,є запитанняінтертекстуальності –вторгнення в тієї чиінший текстелементівіншихтекстів.

Дана роботаприсвяченавивченнюантропоніма якінтертекстуальногоелементу наматеріаліангломовноїхудожньоїпрози.

>Метоюданої роботиєаналізантропонімів якінтертекстуальнихелементів наматеріалітворіванглійськоїхудожньоїлітератури.

>Завдання:

1.Розглянутипоняттяантропоніма йвидиантропонімів.

2.Розглянутипоняттяінтертекстуальності.

3. Провестианалізангломовного тексту щодовиявленняантропонімів якінтертекстуальнихелементів.

4.Зробитивисновки набазіпроведеногодослідження.

>Об’єктомдослідженняобраноангломовнітекстихудожньоїлітератури, щодосліджуються васпектітеоріїінтертекстуальності.

Предметдослідження –антропоніми якінтертекстуальніелементи утворахамериканськогописьменника Ф З.Фіцджеральда.

>Матеріалом длядослідженняслугуютьоповіданняФренсіса СкоттаФіцджеральда (>текстиоригіналів) «Алмазрозміром ізготель “>Ріц”», «>Льодовий палац», «>Багатийхлопець», «>Ніч на ярмарок», «Привході умайстернюмеблів», «>Плавці», «Десять років у рекламномубізнесі», «>Остання ізкрасунь», «>Перша притулок», «>Весілля», «>Повернення доВавілону», «Люди йвітер», «>Диявол», «>Закип’ятіть води,якомога понад», «>Веселощі умайстерні», «>Двоє із “>колишніх”», «новини із Парижу –п’ятнадцять років тому», «>Ніжнокоханий», «Голова йплечі», «>Пірат наузбережжі».Добірілюстративногоматеріалузумовлений тім, щовінскладається ізпевноїкількостітворів автора, щодозволяєзробитиоб’єктивнівисновки прокількість й характервжитих авторомантропонімів,встановитизагальнутенденцію їхнівикористання.

>Значеннядослідження –вивчення проблемантропонімії як ванглійськіймові то йзагаломєактуальнимпитанням Сучасноїлінгвістики.Досіще точитися ряддискусійстосовноцієї тими. Дана роботапокликанависвітлитиусісуперечні запитання й прийти допевних з висновками, щомають бутикорисними дляіншихдослідників.


>РОЗДІЛ 1.ПОНЯТТЯАНТРОПОНІМА

 

1.1Проблемивизначенняпоняттяантропоніма

 

Проблемазначеннявласнихімен й їхньогозв’язок ізносіямивиникла увчених здавніхчасів.Вивченням проблемантропонімівзаймаєтьсягалузь ономастикиантропоніміка.Серед великогорізноманіття проблемантропонімікиоднією ізнайбільшскладнихвиявилася проблемавизначенняпоняттяантропоніма. Зараз єдиної точкизорустосовно цого запитання немає, щосвідчить проскладність тасуперечливістьпоняттяантропоніма.

>Середрізних думок можнавиділити триголовних напрями.Деякілінгвісти (Про.Функе, Ж.Вандріес, Є.Брендаль, Ю. С. Маслов,Н.Д.Артюнова)вважають, що навідміну відзагальнихімен,здатних нелишеназивати предмет, а і матірденотативнезначення,власнііменавиконуютьлишефункціюрепрезентації,оскількиєвторинними повідношенню дозагальнихімен.Інша групавченихвважає, щовласнііменамаютьлексичнезначення, йнавітьє болеезмістовними, ніжзагальніімена (А.Нурен, Про.Єсперсен).Третірозглядаютьзначеннявласніімена й ізпозиціймови, й ізпозиціймовлення (Л. М.Щетинін, В.А.Ніконов,Н.Г.Комлєв) [1:5] (тут й далі переклад наш – Глущенка Про. У.).

«>Дискусія пронаявність/відсутністьлексичногозначення увласнихіменах в основномузводиться доти, числідвключатипозамовнічинники узначення слова. Дляправильноїінтерпретації текстунедостатньо одноголише “>мовногознання” –необхіднітакож йпевнізнання про фрагментдійсності,якийпозначається. Неіснує “>чистої семантики”,тобтотакої, якої можна було б бвивчати без опори на “>фоновізнання” табезвідносно донавколишньогосвіту»[3:25].

Уданійроботіявищеантропонімії якщорозглянуто ізурахуваннямдихотомії «мова –мовлення», так якрозгляд под такимкутомдозволяєрозпізнатикомпонентимовленнєвогозначенняантропонімів,відсутні всистемімови, атакожкращезрозумітифункціїантропонімів втексті таінтертексті.

1.2Видианторопонімів

Уанглійськіймовііснуютьтаківидиантропонімів:

1.Особовіімена: John,Peter.

2.Патроніми (>імена по-батькові). Уанглійськіймовітрадиціювикористанняпатроніміввтрачено, ізХVIIстоліттяпатроніми сталичастиноюособовогоімені.

3.Прізвища:Brown,Gregor.

4.Родовіімена (>вважаються болееважливими, ніжпрізища, колижінкавиходитьзаміж, то вонзмінюєсвоєпрізвище, ародовеім’язалишаєтьсянезмінним.):Mc,O’.

5.Прізвиська,псевдоніми,іменатварин:Fiery Face (Джеймс ІІ,мавродимупляму на півобличчя),Redhead – людина ізрудимволоссям.

6.Криптоніми (>приховуваніімена),антропонімилітературнихтворів,героїв фольклору,міфів:Titania,Nemesis.

7.Етноніми (>назвинацій,народів, народностей):Englishman,Londoner.

8.Техноніми (>статусніімена):Ms,Mrs,Mr [10].

>Такожантропонімибуваютьіндивідуальні йгрупові.Індивідуальніантропонімивиділяютьоб’єкт із класуподібних (>особистість із колективу), агруповідаютьсяколективам,групам,етносам тощо, котрінаділенітими чиіншимиознаками.

>Сліддодати, щопроблемнимпитанням ванглійськійантропоніміцієвизначенняпрізвиська. якпише В.ВРобустова: «>Данепоняття ванглійськіймовімає дваозначувальних слова –nickname йsobriquet.Прізвиськослідвідрізняти відпсевдоніму.Псевдонім –цевигаданеім’я,джереломвиникненняякогоє сам автор, апрізвиськовиникає спонтанно, набазіякої-небудьриси, дії,обставинитощо»[6:122].

>Незважаючи тих, щоантропонімипозначаютьназви людей, ми маємосправу ізрізнимикатегоріямиімен, щопояснюєтьсяісторією культури,особливостямипсихології людей,традиціями тощо. За Т.С.Олійник [5:8]

>Позамовнийзміст слова,якийвідображаєнаціональну культуру,називаютькультурним компонентомзначення слова. Авласнііменахарактеризуютьсяпевноюміроюкультурним компонентомзначення, бо смердотівідображаютьособливості культури,історичногорозвитку,традиційнароду-носіямови, атакож несутьдодатковуінформацію черезасоціації.

>Алюзивністьантропонімівпов’язана із тім, щоім’яототожнюється ізособливостями йогоносія чи ізпевноюситуацією. Загадкаалюзивногоантропоніма втекстівикликаєцілийланцюгасоціацій,основноювідправноюточкою якієпочатковий (>буквальний) образ,відомийчитачеві ізпевноголітературногоджерела. Вісьчому для адекватногосприйняттяінформаціїнеобхідноперш навстановититакеджерело. За Т.С.Олійник заджереломпоходженняалюзивніантропонімиподіляються на:

1.Історичні:Rockefeller (Рокфеллер) «>багатство».

2.Літературні:

a)Англійськоїлітератури:Lancelot – 1.Ланселот (один ізлицарів легендарного короля Артура); 2.уособленнякраси ймужності;

b)Американськоїлітератури: SimonLegree – 1.СімонЛегрі –торговець «>живим товаром» (персонажповістіГарріезБічер-Стоу «>Хатина дядькоТома»(1852),якийвідрізняєтьсяособливоюжорстокістю вповодженні із неграми); 2.жорстока,безпощадна людина;

з)Біблійні:Dorcas – 1.бібл.Доркас –ім’яжінки-християнки в «НовомуЗавіті», Яка шилаодяг йроздавала йогобідним; 2.благодійниця;

>d)Міфічні:Deadalus – 1. грн.міф.Дедал, батькоІкара – скульптор йбудівничий,якийспорудивлабіринткритськомуцаревіМіносу; 2. скульптор,творець [5:10].

Хоча насьогоднітакукласифікацію,якщорозглядати світло як один великийзагальний текст, можнавважатидещозастарілою,аджевнаслідок глобалізацію інауково-технічногопрогресуз’явилисяновіспособипередавання тазберіганняінформації. До нихвідносятьсятелебачення,радіомовлення,інтернет.Такожнеможназабувати й про газета,журнали,часописи таіншіперіодичнівидання, котрівисвітлюютьреальніподіїлюдського життя.


>РОЗДІЛ 2.ПОНЯТТЯІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ

>Поняття «>інтертекстуальність» востаннідесятиріччязаймаєдедалівагомішіпозиції улінгвістиці.Категоріяінтертекстуальності –багатомірнийзв'язококремого тексту ізіншими текстами [2:67],належитьпоки що добазових, але йцілком невивчених характеристик тексту.

«>Найбільшуживанезначенняінтертекстуальності (латів.inter – «>між» йtextum – «>тканина», «>будова») –сукупністьміжтекстовихзв’язків» [2:68].

Цетакожєосновнимпоняттямпостструктуралізму, подякимрозуміють «>виявленнярізних форм йнапрямів листи (цитата,центон,ремінісценція,алюзія,пародія, плаґіат,трансформаціяінваріанта,стилізація тощо) воднійтекстовійплощині» [Там саме].

>Термін «>інтертекстуальність» бувуведений 1967 р. теоретикомпостструктуралізму Ю.Крістєвою, котрарозуміє його «формально – яклітературнийдіалогтекстів» [Там саме].

>Іншіпровіднімовознавці,ідеологиструктуралізму йпостструктуралізму,серед які Р. Барт, усвоїйконцепціїототожнюютьсвідомістьлюдини ізписемним текстом якнібитоєдинимдостовірним способомїїфіксації. Отже, под текстом сталирозуміти все:літературу, культуру, сус-пільство та йогоісторію,навітьлюдину.Порівняймовислови Ю.Крістєвої й Р. Барта:

Ю.Крістєва: «>Будь-який текстбудується якмозаїкацитацій…є продуктомвбирання ітрансформаціїякого-небудьіншого тексту» [Там саме]; «>літературне слово» –це «>місцеперетинутекстовихплощин» [Там саме].

Р. Барт: «>Кожен текстєінтертекстом…становить собоюновутканину,зітканузі старих цитат.Обривкикультурнихкодів, формул,ритмічних структур,фрагментисоціальнихідіом й т.ін. – усецевбирається текстом йперемішується вньому,оскількизавжди до тексту йнавколоньогоіснує мова. якнеобхіднапередумовабудь-якого текстуінтертекстуальність неможезводитись до проблемджерел йвпливів; вонастановитьзагальне поліантонімних формул,походження якірідко можнавиявити,несвідомих чиавтоматичних цитат, щодаються без лапок» [2:70].

Уданійроботіявищеінтертекстуальностірозглядається ізпозицій Р. Барта й йогооднодумців.Тобто, можназробитивисновок, щоінтертекстуміщує не скількицитати ізпевнихтворів, стільки усіможливікультурнідискурси (>соціокультурні,побутові,наукові,маскультурні,літературні тощо), подвпливом якіперебуває автортвору. А тоді світлопостає увиглядієдиногозагального тексту зприхованими таявниминагромадженнямиалюзій, цитат йремінісценцій із культурногодосвідуминулого. «>Жоден текст неіснуєізольовано один від одного, усвоїйсукупності смердотіформують такзвану “>семіосферу –термінЮ.М. Лотмана,якийвважавсеміосферу тімсеміотичним простором, поза межамиякогонеможливосамеіснуваннясеміозису”»[7:351]

Насьогоднівідсутняєдинауніверсальнакласифікаціярізновидівінтертекстуальності.Найбільшвпливовимиєкласифікаціїфранцузькоговченого Ж.Женетта йросійськогофахівця М.Фатєєвої.

>Класифікація Ж.Женетта:

1.Безпосередньоінтертекстуальність – якнаявність в одномутексті двох чи понадтекстів.

2.Паратекстуальність, подякоюрозуміється ставлення тексту до заголовка,післямови,епіграфу.

3.Метатекстуальність якпосилання насвій претекст.

4.Гіпертекстуальність якпародіювання одним текстоміншого.

5.Архітекстуальність, подякоюрозумієтьсяжанровийзв’язоктекстів. [2:70].

>Класифікація М.Фатєєвої:

1.Власнеінтертекстуальність, щоутворюєконструкції «текст утексті».

2.Паратекстуальність, чи ставлення тексту до свого заголовку,епіграфа,післямови.

3.Метатекстуальність якпереказкоментувальнепосилання на претекст.

4.Гіпертекстуальність яквисміювання чипародіювання одним текстоміншого.

5.Архітекстуальність якжанровийзв'язоктекстів.

6.Іншімоделі тавипадкиінтертекстуальності.

7.Поетична парадигма [9:25].

Усучаснихтворахджереламиалюзій чипретекстамиможутьвиступати:

1.Біблія, котрадаєнайбагатшийматеріал дляпосилань.

2.Відомілітературні твори.

3.Міфи талегенди.

4.Відомікінострічки.

5.Прислів’я таприказки.

6.Відоміподії,обговорювані вЗМІ [2:69].


>РОЗДІЛ 3.АНТРОПОНІМЯКІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙЕЛЕМЕНТ

 

3.1Загальна характеристикаантропонімів якінтертекстуальнихелементів

>Частіш наантропоніми якінтертекстуальнийелементзастосовуються встилістичнійфігуріалюзії.

«>Підалюзієюрозуміютьстилістичнуфігуру, котраполягає до того, щоописуваний факт чиявищедійсностіспіввідносятьзісталимпоняттям,загальновідомим фактом числовосполученнямлітературного,історичного,міфологічного порядку» [4:63].

>Інтертекстуальнийзв’язокстає особливовиразним, колипосилання на предикат входити у склад стежка чистилістичногозвороту.Частіше на, якзазначає ШереметЛ.Г.,конструкцією, що входити у складінтертекстуальногопосиланняєпорівняння, депровідну рольвиконуютьантропоніми. Тутантропонімиєсвоєріднимконцентрованим «>згустком» сюжету тексту, наякий ідепосилання [9:3].Ліричний геройуподібнюється чипротиставляється персонажевііншого тексту.Інодіпорівнянняможехарактеризуватисяметафоричноюномінацією.

Уякостіінтертекстуальнихелементівантропоніми так чиінакшевказують наякості персонажа, намісце й одну годину дії.Антропоніми частовикористовують увториннійномінативнійфункції,тобто їхньоговживають напозначення особини, Яка ужемаєвласнеім’я, ізякоюсьметою (>схарактеризувати,датиоцінку,повідомитидодатковуінформацію тощо).

1. Упорівняльнихсловосполученнях ізlike таas вангломовнійлітературівживаються частоміфологічні,біблійніімена таіменазнаменитихлітературнихперсонажів. Такихконструкціяхчітковиділяєтьсяназивнафункціяімені:

>Therewas a girlwith afloweryface,dressedlikeTitania.

Це бувдівчина ізрум’яним лицем,одягнена якТитанія.

Уданомувипадкугероїняпорівнюється зцарицею фейТитанією, персонажеманглійського фольклору.

2.Такожантропонімможе бутинаданий персонажеві,якиймаєвласнеім’я у тому,щобпідкреслитиякісьриси характеру,зовнішність тощо.Тодіпорівняннямаєметафоричнуномінацію:

…>heexpected tobeliftedlike achildbythis blackGargantua.

…Усі думали, щоцейвелетень Гаргантюапідійме його.

У цьомувипадку один ізперсонажівпорівнюється із Гаргантюа,вигаданим Ф. Рабле укнизі «Гаргантюа йПантагрюель».

3.Антропонімтакожможевживатися умножині.Тодівінпрестаєвиконуватифункціюназиванняконкретної особини, йвказує нагрупу людей,об’єднанихякоюсьзагальноюрисою,характеристикою дляпервісногоносіяімені.

4. Частоінтертекстуальністьпроявляється узвичайномупосиланні тих чиіншеджерелоінформації. Героямитвору врозмовіможе бутизгаданаякасьісторичнаособистість, книга чи фактісторії:

>Once incleaning theclosetshethrew out all hisbooks – theApologie ofPlato, theEmerson and all theleaflets andcorrespondencewith theRosecrucianBrotherhood.

Одного разуприбираючи вкабінеті, вонавикинулаусі його книжки – «>Апологію Сократа» Платона, роботиЕмерсона таусілистиРозеркрутського товариства.

Отжезагаломсамостійнимиінтертекстуальнимиелементамиможутьвважатисяантропоніми-особовіімена,прізвища,патроніми (>якщо уданіймовіприсутнійцей видантропонімів) тапрізвиська, котрієзагальновідомимичитачеві й частоскладаютьневід’ємнучастину культури таісторії того чиіншого народу.


3.2Аналізантропонімів якінтертекстуальнихелементів наматеріаліоповідань З.Фіцджеральда

Уданійроботі було б проведеноаналізоповідань «Алмазрозміром ізготель “>Ріц”», «>Льодовий палац», «>Багатийхлопець», «>Ніч на ярмарок», «Привході умайстернюмеблів», «>Плавці», «Десять років у рекламномубізнесі», «>Остання ізкрасунь», «>Перша притулок», «>Весілля», «>Повернення доВавілону», «Люди йвітер», «>Диявол», «>Закип’ятіть води,якомога понад», «>Веселощі умайстерні», «>Двоє із “>колишніх”», «новини із Парижу –п’ятнадцять років тому», «>Ніжнокоханий», «Голова йплечі», «>Пірат наузбережжі».

>Аналіз уявлень утаблиці,наведенійнижче:

>Таблиця 1.

>Антропонім >Значенняантропоніму >Речення, вякомувінвжитий Виглядінтертекстуальногоелементу
TheDiamondasBigas theRitz
1 >Culpepper Уімені персонажаіронічнообігруєтьсяназва прапора одного ізцентрівАмериканськоїреволюції – округуКалпеппер уштатіВіргінія; набіломуполотнізображеногримучузміюміжгаслами "Liberty orDeath" та ">Don’ttread onme". >Fitz-NormanCulpepper Washington,for thatwas theyoungColonel'sname... >Імя персонажанесе всобіпосиланя наіншеджерело (у цьомувипадку неім'ялюдини, аназва прапору).
2 BlackGargantua Гаргантюа, персонаж книжки Ф. Рабле "Гаргантюа йПантагрюель". …>heexpected tobeliftedlike achildbythis blackGargantua >Алюзія.Порівняння ізвідомимлітературним персонажем (>Називає героясвоєї книжкиім'ямвідомого персонажа).
3 >Titania >Титанія,цариця фей в анг. нар.піснях. >Therewas a girlwith afloweryface,dressedlikeTitani. >Алюзія.Порівняння ізвідомимлітературним персонажем (>використовуєтьсяlike).
4 GeneralForrest >Н.Б. Форест (1821-1877), один ізвоєначальниківКонфедераціїпівденихштатів …>hereadthem aproclamation thathehadcomposed?Whichannounced that GeneralForresthadreorganized theshatteredSouthernarmies anddefeated theNort inonepitchedbattle. >Переказпредтексту, ізвикористанняміменівідомоїісторичної особини, діїякоїописуються.
5 theEmpressEugenie >ІмператрицяЄвгенія(1826-1920), дружина Наполеона ІІІ. … apeck ofoldsecondhandpearls andsomeusedlacewornonceby theEmpressEugenie. Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
6 >Nemesis >Немезида,грец.Міф. богиняпомсти. … thewoodyrattles ofNemesisfilled theairabovewith agrowing andrecedingcomplaint. Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
7 >PrometeusEnriched >Володар великого алмазу тутіронічноуподібнюється Прометея,титану-богоборцюдавньогрецькоїміфології. >PrometeusEnrichedwascalling towitnessforgottensacrifices?Forgottenrituals?Prayersobsoletebefore thebirth ofChrist >Порівняння ізвідомимлітературним персонажем (>Називає героясвоєї книжкиім'ямвідомого персонажа).
theIcePalace
8 >Ibsen >ГенріхІбсен,норвезький драматург. IthinktheyaregrowinglikeSwedes –Ibsensque?you know. >Порівняння ізвідомоюісторичноюособою.
9 >DangerousDanMcGrew геройбаладивідомогоканадськогопоетаYheShooting ofDanMcGrew Р.Сервіса. >Hoe’s –how'sDangerousDanMcGrew? >Алюзія.Посилання на життявідомоїособистості.
10 >PeerGynt "ПерГюнт", драмаІбсена …>hecame inoneday andfounghercurledupon thesofabentover ">PeerGynt"... >Антропонім у заголовку.
11 >KublaKhan Персонажоднойменноїпоемианглійськогопоета-романтикаС.Т.Кольриджа. >Theyfoundtheirwayinside, anddazedby themagic of thegreatcrystalwallsSallyCarrolfoundherselfrepeatingover andover twolinesfrom ">KublaKhan": ">Itwas amiracle ofraredevice, Asunnypleasure-domewithcaves ofice!" >Згадуєтсяім'я персонажевіоднойменоговідомоготвору.Антропонім вводити в даний текст цитату ізіншого тексту.
theRich Boy
12 >Einstein'sphysics >Мається наувазітеоріяімовірності АльбертаЕйнштейна. The twovividyears of his loveforCarolinemovedbackaroundhimlikeyears inEinstein'sphysics >Алюзія.Порівняння звідомоюнауковоюпрацею.
13 >ConanDoyle Тутобігрується фактбіографіїанглійськогописьменника А.Конан-Дойля,який читавшилекції проспіритизм США йКанаді;звідсипорівняння тютюнового дмитрика із ">ектоплазмом" та ">блискучіочі, щомерехтять взалі". >LittleBrightEyesstreakedpast thetablesseekingMr.ConanDoyle… Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
14 >Celliniesque >Прикметник від Cellini БенвенутоЧелліні (1500 1571),відомийіталійськийскульпторіювелір, щозалишив ">Автобіографію", вякійвідверторозповідає про своїрізноманітніпригоди відбійок домістичнихведінь. …>hemissed theconvivialrecounting ofthoseCelliniesqueadventureswhich,In hisearlytwenties,hadplayedsuch apart in his life. Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
>Outside theCabinet-Maker’s
15 >Spenser Герберт Спенсер (1820 1903),англійськийфілософ йсоціолог. thatmightywordprintedacross acontinentwasless tohimthan themwmory of hisgranfather, whofreed hisslaves in '58,foughtfromManassas toAppomattox,knewHuxley andSpenseras lightreading… Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
16 >Huxley ТомасГенріГекслі (1825- 1895),англійськийбіолог йфілософ. thatmightywordprintedacross acontinentwasless tohimthan themwmory of hisgranfather, whofreed hisslaves in '58,foughtfromManassas toAppomattox,knewHuxley andSpenseras lightreading… Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
The last of theBattle
17 >RuthDraper >Рут Дрейпер (1884 – 1956),відомавиконавицяпародійнихскетчів. IwouldhaverecognizedAilieCalhounifI'dneverheardRuthDraper orreadMarseChan. Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
18 >MarseChan >Назвавідомогооповідання популярного усвій годинуамериканськогописьменникаТ.Н. Пейджа;Подіїоповіданняпроходять напівдні до й послеГромадянськоївійни;оповідь Веде слуга-негр,якийрозмовляє навіргінськомудіалекті;Marse,Chanзменш. відіменіChanning. IwouldhaverecognizedAilieCalhounifI'dneverheardRuthDraper orreadMarseChan. Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
19 aLeyendeckerforelock >Пасмо волосся налобі, як на картинах Дж. До.Лейендеккера (1874 – 1951) –>відомого усвій годинухудожника-іллюстратора,якийпрацював длябагатьохкрупнихжурналів. >Sheshowedme hispicture – itwas ahandsome,earnestfacewith aLeyendeckerforelock… Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
FirstBlood
20 >DoctorJung'stheory >Мається наувазівченняпредставникаШвейцарської школипсихоаналізу Карла Густава Юнга (1875 – 1961),досліджувавшого ">колективнупідсвідомість". >Inview ofDoctor'sJung'stheory thatinnumerablemalevoicesargue in thesubconscious of awoman… >Згадування втекстівідомоїособистості зпосиланням наїї роботи.
>BabylonRevisited
21 >JosephineBaker >НегритянкаЖозефіна Бейкер (1907 – 1975),відомаамериканськатанцівниця йспівачка, котра із великимуспіхомвиступала уПарижінаприкінці 20-х роківХХст. Hebought astrapontinfor theCasino andwatchedJosephineBakergothroughherchocolatearabesques. >Згадування втекстівідомоїособистості. Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
22 >Pasteur >Луі Пастер (1822 – 1895),французькийхімік, учредитель Сучасноїмікробіології. Thespirit ofPasteurshonefirmly inPat'seyes. Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
“>BoilSomeWater –Lots ofIt”
23 >RonaldColman РоналдКолман,відомийголлівудськийкіноактор,зірка 30 – 40-х рр.ХХст. Idon'tseeanybody,"shesaid. ">Exceptoh,there'sRonaldColman? Ididn't knowRonaldColmanlookedlike that." >Згадування втекстівідомоїособистості. Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
24 >MickeyMouse Персонажмультиплікаційнихфільмів ВолтаДіснея –>мишеня. >Andthere'sMickyMouse! >Згадування втекстівідомоїособистості. Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
25 >DonaldDuck Персонажмультиплікацій-нихфільмів ВолтаДіснея –каченя. >PatHobbystaredwith hismouthajar.ItwasasifsomeonehadcrayonedDonaldDuckinto theLustSupper. >Порівняння. Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
>Fun inanArtist’s Studio
26 >ClarkGable КларкГейбл (1901 – 1960), Один ізнайбільшпопулярнихголівудськихакторів, ">зірка" 30 – 50-х ррХХст. …in hiswhole lifeMr.DeTinchadneverbeenoffended –butespeciallynotnow,for thePrincessdidnotwant topaintClarkGable orSpenserRoony orVivienLeigheither. >Згадуєтьсяім'явідомоїособистості. Характеристика персонажа йзагаломситуації.
27 >SpenserRooney >Можливо,героїнеюоповіданняпомилковооб'єднані удвічівідомихкіноактора –SpenserTracy таMickeyRooney. …in hiswhole lifeMr.DeTinchadneverbeenoffended –butespeciallynotnow,for thePrincessdidnotwant topaintClarkGable orSpenserRoony orVivienLeigheither. >Згадуєтьсяім'явідомоїособистості. Характеристика персонажа йзагаломситуації.
28 >VivienLeigh >Вів'єнЛі (1915 – 1967), знаменитаанглійська акторка театру йкіно. …in hiswhole lifeMr.DeTinchadneverbeenoffended –butespeciallynotnow,for thePrincessdidnotwant topaintClarkGable orSpenserRoony orVivienLeigheither. >Згадуєтьсяім'явідомоїособистості. Характеристикапрерсонажа йзагаломситуації.
29 >JackBenny >Відомийголівудськийактор-комік ">Going topaintJackBenny andHedyLamarr –isn't that afact?Princess?" >Згадуєтьсяім'явідомоїособистості. Характеристикапрерсонажа йзагаломситуації.
30 >HedyLamarr >Голівудськакінозіркакінця 30-40-х ррХХст. ">Going topaintJackBenny andHedyLamarr –isn't that afact?Princess?" >Згадуєтьсяім'явідомоїособистості. Характеристикапрерсонажа йзагаломситуації.
31 >Picasso ">рожевийперіод" у творчостиіспанського художника ПаблоПікассо, коли в його картинахдомінуваврожевийколір. >Shewashesitatingbetweenherseveralmanners –Picasso'sroseperiodwith aflash ofBoldini?OrstraightReginaldMarsh. >Згадування втекстівідомоїособистості зпосиланням наїї роботи.
32 >Boldini >ДжованніБолдіні ,італійський художник,який живий йпрацював уПарижі. >Shewashesitatingbetweenherseveralmanners –Picasso'sroseperiodwith aflash ofBoldini?OrstraightReginaldMarsh. >Згадування втекстівідомоїособистості зпосиланням наїї роботи.
33 >ReginaldMarsh Р. Марш,американський художник,відомийсвоїминью-йоркськими сюжетами,зокрема, із театрального життя. >Shewashesitatingbetweenherseveralmanners –Picasso'sroseperiodwith aflash ofBoldini?OrstraightReginaldMarsh. >Згадування втекстівідомоїособистості зпосиланням наїї роботи.
>TwoOld-Timers
34 >EugeneO'Brien >Відомийголівудськийкіноактор, ">зірка"німогокіно, амплуа романтичногокрасеня. >ChronologicallyPhilMacedonbelongedbetweenEugeneO'Brien andRobertTaylor. Акцент навік персонажеві. Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
35 >RobertTaylor >Відомийголівудськийкіноактор,зірка 30 – 40-х ррХХст, амплуакрасеня-героя. >ChronologicallyPhilMacedonbelongedbetweenEugeneO'Brien andRobertTaylor. Акцент навік персонажеві. Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
36 >RonaldColman РоналдКолман,відомийголлівудськийкіноактор,зірка 30 – 40-х рр.ХХст. Idon'tseeanybody,"shesaid. ">Exceptoh,there'sRonaldColman. Ididn't knowRonaldColmanlookedlike that." >Згадування втекстівідомоїособистості. Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
37 >ConnieTalmadge >Голівудськакінозірка,знімалася із 1916 по 1925 рр. "Isupposeyoudon'trememberColman?"hesaidsarcastically. "orConnieTalmadge orBillCorker orAllanDwan." Акцент навік персонажеві. Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
38 >AllanDwan >Голівудськийкіноактор. "Isupposeyoudon'trememberColman?"hesaidsarcastically. "orConnieTalmadge orBillCorker orAllanDwan." Акцент навік персонажеві. Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
39 >Debussy >Дебюссі,відомийфранцузький композитор ХІХ ст. >Halfwayacross thestreet,hestopped to agreatscreech ofautohornsplayingDebussi. >Згадування втекстівідомоїособистості зпосиланням наїї роботи.
40 >Emily Post >Дієприкметникутворено відіменіамериканськоїписьменниціЕмілі Посаду (1873 – 1960), авторазагальновідомогопосібникаEtiquett.

”IamnotEmilyPosted.

Незнайома із правиламиетикету”;

Характеристикаявища, предмета чи особини,використовуючипосилання навідому особу.
>DearlyBeloved
41 >Plato Платон,давньогрецькийфілософ. >Omyboy –readingPlatosodivine! >Згадування втекстівідомоїособистості зпосиланням наїї роботи.
42 >Plato Платон,давньогрецькийфілософ. >Once incleaning theclosetshethrew out all hisbooks – theApologie ofPlato, and theThoreau and theEmerson and all theleaflets andcorrespondencewith theRosecrucianBrotherhood. >Згадування втекстівідомоїособистості зпосиланням наїї роботи.
43 >Thoreau >Американськийфілософ. >Once incleaning theclosetshethrew out all hisbooks – theApologie ofPlato, and theThoreau and theEmerson and all theleaflets andcorrespondencewith theRosecrucianBrotherhood. >Згадування втекстівідомоїособистості зпосиланням наїї роботи.
44 >Emerson >Американськийфілософ й співає. >Once incleaning theclosetshethrew out all hisbooks – theApologie ofPlato, and theThoreau and theEmerson and all theleaflets andcorrespondencewith theRosecrucianBrotherhood. >Згадування втекстівідомоїособистості зпосиланням наїї роботи.
TheOffshorePirate
45 >Anatole France Анатоль Франс,відомийфранцузькийлітературний критик йписьменник-романіст, лауреатНобелевськоїпремії ізлітератури1921р. >Abouthalf-waybetween theFloridashore and thegoldencollar awhitesteam-yacht,veryyoung andgraceful,wasridingatanchor andunder ablue-and-whiteawningaft ayellow-haired girlreclined in awickersetteereading TheRevolt of theAngels,byAnatole France. >Згадування втекстівідомоїособистості зпосиланням наїї роботи.
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація