Реферат Imperativ. Konjunktiv

року міністерство освіти Республіки Білорусь у

Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини


Контрольна робота з німецької мови

Варіант № 2


Гомель, 2009


I А

1.DasStudiumbeginntamerstenSeptember. – Навчання починається 1 вересня.

2.HeutegehtderSohnmeinesFreundeszumerstenmal indieSchule. – Сьогодні син мого друга йде вперше у школу.

3.DieBibliothekdesInstitutshatvieleZeitschriftenfrMaschinenbau. – Бібліотека інституту має багато журналів з машинобудуванню.

5.DieFernstudentenhabenjetztvielZeitfrdasStudium. –Студенти-заочники мають тепер чимало часу до навчання.

Б

2.WirwarenamSonnabendundSonntagfrei. – Ми обоє були вільні суботу та неділю.

3.TechnischeZeitschriftenwarenimLesesaal. – Технічні журнали був у читальному залі.

4.MeineSchwester standimmerum 7Uhrmorgensauf. – Моя сестра підводилася завжди у 7 годині ранку.

7.DiePrfungfandam 2.Januar 1999statt.

II

1.DieStudentenwerden indiesemJahrauslndischeZeitschriften indreiSprachenbekommen. – Студенти одержать збитки у нинішнього року іноземні журнали на трьома мовами.

2.DieVersammlungwirdimHrsaal № 7stattfinden. – Збори відбудеться у аудиторії № 7.

III

1. Ми повинні прагнути бути ввечері у інституті.

2. Вона неспроможна жити без роботи.

3. Він хоче допомогти молодим робочим підприємства.

4. Чи можу я читати ці журнали?

5. Збори мало розпочатися 7 годин.

6. Сьогодні можу відвідати моїх.

7. Чи має я прочитати текст?

IV

1. Wasmachtsieleicht?

2.WorinmachensiegroeErfolge?

3.WiemachteerdieKontrollarbeit?

4.Wenverstehensiegut?

5.WemgabichdiedeutscheZeitschrift?

V

1. DerkrzesteWegzumBahnhofverluftdurchdieStrae „>Pobeda“.

2.DieschwersteStelleimganzenTextistdarletzteAbsatz. 

VI

>derFern>student – студент-заочник

>dasHoch>haus – висотний будинок

>derLese>saal – читальня

>dasLehr>buch – підручник

>derSchreib>tisch – парта

>dasLese>buch – книга для читання, хрестоматія

>dasNeu>jahr – Адже

VII

A

>ErfhrtmitdemTroleybus. – Він їде тролейбусом.

>SieschreibtmitderFeder. – Вона пише пером.

Б

>NachzweiTagen – через 2 дня,nachMeinerMeinung –на мою думку,vonihm – від цього,dieWerkevonWilliBredel – праці ВіліБределя,seitgestern – з учорашнього дня,seitdreiJahren – вже 3 року,frdich – тобі,frdenFrieden – за.

VIII

1.DasLehrjahrbeginntamerstenSeptemberundistamdreiigstenJunizuEnde.

2. DerzwlfteJuniistderTagderKosmonautik.

IX

фрагмент із роману АбоХарделя «Вісім негідників»

…Лотте хотіла стати вчителькою. Вона працювала у університет. І всі, що вона накопичувалося подумки протягом дня, вона обговорювала ввечері зі своїми мамою, близько теплуватої печі в бідної кімнаті. Її мама працювала весь день була в дитсадку прибиральницею і помічницею по кухні. Івпечатленная прагненням до навчанняЛотте, вона (мати) теж початку вчитися. Вона вивчала російський, і тривалий час приховувала це ти від своєї доньки. Двічі на тиждень у другій половині дня вона відвідувала мовні курси в народному університеті, і завжди, колиЛоте був вдома, і коли він виконувала своєї роботи, вона навчалася. Вона вкладала щоранку в фартух аркуш із двадцятьма новими словами і до вечора, коли надходилаЛотте, вона знала це слово напам'ять.

Тоді їй вже 40 років, але він доти ще систематично щось вивчила. Але вона схоплювала швидко, й мала було бажання, марнувати даремно час.Различать кириличні літери спочатку давалося їй важко, що у моменти зневіри вона вірила, що напружувати мізки немає нею більшого глузду. Та раптом вона, проте рухалася вперед, і граматика, що вона має була учити і до котрої я вона ставилася з глибоко поважаючи вождя, хоч як дивно давалася їй легко. Успіх окрилив її. Вона змінювала часто курси, оскільки рухалася вперед від інших учнів. Її хвалили вчителя. Вже за рік, коли її прийомна дочка була далеке від навчання,ФрауВогд давала уроки російської лише у школі .. .

>ФрауВогд мала серцебиття шестирічного дитини на свій "перший день була в школі, коли він входило у свій клас. Діти не помічали це, і, мабуть вони не повірили, коли їм сказали, що це були зніяковілість, якщо їх вчителька нерідко кашляла. Усе відбувалося добре з її учнями і з її уроками.ФрауВогд мала природженим педагогічним обдаруванням. Діти навчалися і довіряли їй. І вона навчалася у процесі викладання. Кілька років тому вона досконало оволоділа російською мовою. Її колеги часто вже не хотіли вірити, що вона лише після закінчення війни початку вивчати цей такий ускладнену мову.

X

l.LottewollteLehrerinwarden.SiebesuchtedieUniversitt.UndalleswassichanGedankenwhrenddesTagesbeiihraufstappelte,dasbesprachsieabendsmitihrerMutter,amlauwarmenOfen inderkahlenStube.

>Лотте хотіла стати вчителькою. Вона навчалася у університеті. І всі, що вона протягом дня накопичувалося подумки, вона обговорювала ввечері з мамою у теплуватої печі в голою кімнаті.

2.BereitsnacheinemJahr,ihreTochterLottewarnochlngstnichtmitihremStudiumfertig,bernahmFrauVogtRussischunterrichtaneinerSchule.

Вже за рік, коли її прийомна дочка була далекою від навчання,ФрауВогд розпочала викладання росіянина школі.


Схожі реферати:

Навігація