Реферати українською » Иностранный язык » Використання проектної методики на уроках іноземної мови


Реферат Використання проектної методики на уроках іноземної мови

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа вищого

професійної освіти

Новгородський державний університет імені Ярослав Мудрий

Інститут безперервного педагогічного освіти

Кафедра соціології ібилингвального освіти

ВИКОРИСТАННЯПРОЕКТНОЙМЕТОДИКИ

НАУРОКАХ ІНОЗЕМНОГО МОВИ

Курсова робота з дисципліни

«Методика викладання іноземних мов»

за фахом 050303 Іноземна мова

з додатковою фахом Педагогіка та колективна психологія

Керівник:

>к.п.н., доцент

>Гектина Г.А.

Виконала:

студентка групи 6263

>Кукушкина О.Г.

Великий Новгород

2010


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

ГЛАВА I. Проектна методика у навчанні іноземної мови

1.1. Метод проектів як педагогічна технологія

1.2. Специфіка використання проектної методики під час уроків іноземних мов

Висновки по I главі

ГЛАВА II Експериментальне вивчення використання методу проектів під час уроків англійської мови середньої школи

2.1. Узагальнення досвіду роботи вчителів, використовують проектну методику своєї діяльності.

2.2. Аналіз застосування методу проектів, у рамках педагогічної практики

2.3. Умови ефективність використання методу проектів, у навчанні

англійської мови у неповній середній школі

Висновки по II главі

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

>БИБЛИОГРАФИЯ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У цьому світлі стрімкого зміни та розвитку соціально-економічну ситуацію у світі цілому у Росії зокрема якісно змінюються вимоги, запропоновані суспільством до постаті. Від сучасного випускника школи потрібно високий рівень самостійності, розвинене продуктивне мислення та відносна сформованість таких ключових компетентностей, як міжособистісна, соціальна, інформаційна та низку інших. А зміною соціальних вимог до людини змінюється зміст, методи лікування й форми процесу творення, який підготовляє майбутніх випускників шкіл до дорослого життя та найменшою трудовою діяльності.

Нові цінності й орієнтири освіти (>индивидуально-личностний підхід щодо навчання,субъект-субъектние відносини вчителя і учнів і т.п.), і навіть сучасні досягнення науку й техніки багато чому визначають вибір методів навчання, у якому педагоги поки що розвитку дедалі більше віддають перевагу активною і інтерактивним педагогічним технологіям. Яскравим прикладом може бути метод проектів.

Купуючи дедалі більшої популярності, метод проектів набув широкого використання у педагогіці ХХ століття, був і продовжує залишатися предметом досліджень багатьох вчених і наукових діячів, які висвітлюють різні аспекти цього. ТакБехтеноваЕ.Ф. [4] розглядає у своїй дослідженні умови формування проектної діяльності учнів; впливу методу проектів формування мотивації до вченню і підвищення пізнавального інтересу школярів присвячені роботи Є.Евдокимовой,Т.В.Березиной,О.А.Гребенниковой [3;6;7]. У дослідженнях Є. З.Полат [18;19] багато уваги приділено використанню інформаційних технологій у реалізації методу проектів. Мала У. У. досліджує метод проектів як розвитку творчі здібності.

Багато досліджень присвячено використанню методу проектів, у навчанні іноземних мов. У тому числі — наукові праціН.Ю.Абишевой [1],Т.В.Березиной,Е.С.Полат та інших вчених.

Актуальність обраної теми обумовлена, насамперед, недостатнім дослідженням умов і внутрішніх чинників ефективність використання методу проектів під час навчання іноземної мови. Крім цього вивчення проектної методики бачиться автору дослідження необхідним його ефективне використання у своїй майбутній школи.

Мета дослідження:

Виявити специфіку використання методу проектів під час уроків іноземних мов і уточнити умови його ефективності під час навчання англійської мови.

Об'єктом дослідження є процес навчання мови учнів середньої ланки.

Предмет дослідження — використання проектної методики у навчанні іноземної мови.

Гіпотеза дослідження: використання методу проектів під час уроків англійської мови середньої школи буде найефективнішим за дотримання наступних умов:

· наявність вибору теми проекту й форм роботи;

· систематичне розвиток навичок проектної діяльності;

· різні способи формування груп;

· підвищення значенняпрезентационно-оценочного етапу праці та т.д.

Досягнення мети дослідження висунуті такі:

1. Розглянути різні підходи до визначення методу проектів і перерахувати його характерні риси;

2. Визначити сутнісні характеристики методу проектів;

3. Виявити особливості використання методу проектів під час навчання іноземних мов;

4. Проаналізувати практичного досвіду з використання методу проектів, у школи;

5. Виявити умови ефективного застосування методу проектів, у навчанні англійської мови.

Як методів дослідження обрані такі, як теоретичний аналіз психолого-педагогічної і тематичної літератури з досліджуваної проблемі, розмова, анкетування, аналіз продуктів діяльності, спостереження та інших. дослідження: Гімназія з поглибленим вивченням іноземних мов «>Новоскул», 5 клас.


ГЛАВА I. Проектна методика щодо навчання іноземної мови

У цьому главі представлена спроба теоретичного аналізу проектної методики як сучасної педагогічної технології. Ми спробували осмислити роль проектної методики в сучасній освіті, дати короткий огляд історії методу проектів, і навіть роздивитися його основні характеристики. Крім того першому розділі визначено особливості використання методу проектів під час уроків іноземних мов.

1.1. Метод проектів як педагогічна технологія

Нині надзвичайно актуальним балачки про пошуку нових педагогічних технологій, методів і засобів, які відповідали оновленим змісту та стандартів освіти. Однією із широковідомих педагогічних технологій, входять до порівняно новим, є метод проектів. У нашому дослідженні поняття «метод проектів» і «проектна методика» є синонімами.

Попри «сучасний» статус, дана технологія має багаторічну історію. Проектна методика освітньому процесі використовується вже близько ста. Науковим описом методу проектів займалися американські педагоги і філософи Д. Дьюї, У. Кілпатрик, Еге.Коллингс та інших., виходячи з постулатах прагматичної педагогіки, що проголосила принцип «навчання з допомогою розподілу». Провідна ідея даної наукової школи полягало у необхідності організації навчання в такий спосіб, щоб виконувана дитиною навчальна діяльність будувалася за принципом «Усі із цивілізованого життя, усе задля життя». Д. Дьюї наполягав на необхідності опертя особистий досвід дитину і корисність діяльності реальному житті.

У 1920-х рр. ХХ в. методом проектів зацікавилися радянські педагоги (Б. У. Ігнатьєв, О.Г.Кагаров, М. В.Крупенина, В.М. Шульгін,С.Т. Шацький). Його широко використовували у «трудовий школі», оскільки придбання знань здійснювалося з урахуванням й у ніяк не які у рамкахобщественно-полезних справ.

Порівняльний аналіз історії становлення методу проектів показує, що підходи до розуміння його сутності вітчизняними та американськими педагогами були різні. Принципова новизна полягала у цьому, що вітчизняні педагоги основну цінність методу проектів вбачали у розвитку соціально значущих якостей особистості (колективізм, суспільно-політична активність, працьовитість, наполегливість у досягненні цілі й ін.), які американські колеги наголошували на виробленні індивідуальної пристосувальної реакції школяра на ситуацію або середу. Цінність методу проектів, з погляду американських педагогів, полягало у можливості індивідуалізації навчання з допомогою опертясубъектний досвід минулого і пізнавальні інтереси учнів. [6,c.29-30]

Проте, обидва зазначених підходу містять позитивні моменти, позаяк у життя людини необхідно розвиток як індивідуальних особливостей, і навичок соціального взаємодії.

Щоб відповісти питанням «Що таке метод проектів, у педагогічному процесі?» необхідно виділити його характерні риси під час аналізу різних дефініцій.

У педагогічній енциклопедичному словнику метод проектів описується, як «система навчання, у якій знання й уміння учні набувають у процесі планування і виконання поступово дедалі складніших практичних завдань — проектів». Автори стверджують, що, «історичний досвід апробації цього методу показує, що це педагогічна технологія має бути домінуючою, але мусить бути органічно вплетена в освітній процес поруч з іншими методами і технологіями навчання і виховання». [16]

У визначенніЕ.С.Полат наголошується на самостійну діяльність учнів, що супроводжується детальної розробкою проблеми, із завершенням як реального, практичного результату.

Також слід звернути увагу розуміння методу проектів А. А.Хромовим як системи навчання, гнучкою моделі організації процесу, яка орієнтована творчу самореалізацію особистості учнів, розвиток їх інтелектуальних і фізичних можливостей, вольових якостей і творчі здібності під час створення нового продукту який володіє об'єктивною ситуацією і суб'єктивної новизною, має практично багато важать, під медичним наглядом вчителя. [12]

У педагогіці проектна діяльність сприймається як спосіб організації педагогічного процесу, заснованого на взаємодії, співробітництво й співтворчості педагога і вихованців під час поетапної практичної діяльності з досягненню поставленої мети.

Відповідно до зазначеними визначеннями і різними описами методу проектів [6; 21;16] виділимо його характерні риси:

· Співробітництво і співтворчість усіх суб'єктів педагогічного процесу, при орієнтації на самостійність учнів;

· Використання комплексу знань і навиків з різних галузей;

· Відповідність поставлених проблем реальним інтересам й потребам вихованців;

· Чітка послідовність етапів реалізації проекту й роботи з нього;

· Творча спрямованість, стимулювання самореалізації ісамо-актуализации особистості;

· Орієнтація на практичний, соціально-значимий результат.

Аналіз і узагальнення різних підходів до структурування проектної діяльності [3,17,22] дає можливість окреслити такі етапи:

1. Підготовчий: створення творчої атмосфери у колективі, націлювання учасників до пошуку і виявлення конкретної, відповідає їхнім особистим інтересам проблеми, висування гіпотез з її рішенню.

2. Організаційний: планування діяльності, вибір методів роботи, визначення джерел інформації, організація груп тощо.

3.Деятельностний: робота над проектом, проміжний контроль діяльності учасників, консультація зпедагогом-координатором, підготовка до захисту проекту.

4.Презентативно-оценочний: уявлення результатів, захист проекту, аналіз стану та оцінка результатів і зробленого, виявлення успіхів, і невдач, обговорення перспектив і тих нових проектів.

Роль проектної методики у навчанні важко переоцінити. Вона дозволяє реалізувати принципи проблемного ідеятельностного навчання, допомагає сформувати основні компетенції учнів. Робота над навчальними проектами сприяє розвитку конструктивного критичного мислення школярів, і навіть підвищенню мотивації до вченню. Ця педагогічна технологія розвиває навички самопрезентації й уміння спілкуватися, отже — дбає про соціалізацію особистості учня.

Широке застосування методу проектів підтверджується величезним розмаїттям типів проектів. Найдокладнішу типологію проектів пропонуєЕ.С.Полат. Вонавиделает кілька класифікацій проектів із різним критеріям.

Поділ проектів із змістовної області передбачаємонопроекти (у межах одного навчального предмета) і міждисциплінарні проекти. За характером контактів проекти може бути внутрішніми (регіональними) і міжнародними. Кількість учасників у проекті він може варіюватися. Залежно від імені цієї проекти діляться на особистісні і групові (парні).

Найцікавіше представляє класифікація проектів із домінуючою у процесі роботи діяльності. ТутЕ.С.Полат виділяє дослідницькі, творчі, ігрові, ознайомлювальні і прикладні проекти. [19,c.71-76] Таке розмаїття свідчить про відносну універсальності проектної методики у процесі навчання дітей і величезному педагогічному потенціалі методу проектів.

>Применяемий у системі навчання метод проектів грає особливу сполучну роль, певною мірою відкриваючи перед учнями механізми взаємодії, так званої, «дорослого життя», позаяк у світі поняття «проект», як засіб організації фахової роботи і взаємодії суспільстві, стає дедалі популярним.

Такі особливості методу проектів, як опора на особистий досвід, пріоритет самостійної діяльності, переважання груповий праці та новизна дозволяють впевнено припустити успішність використання зазначеної технології під час уроків іноземних мов. Наступного параграфі ми розглянемо особливості використання проектної методики щодо навчання іноземної мови.

1.2. Специфіка використання проектної методики під час уроків іноземних мов

У навчанні іноземної мови метод проектів став особливо активно застосовуватися у кінці 80-х сучасності. Починаючи відтоді, провідні видавництва навіть Європи випускають методичні посібники з використанню проектів, у викладанні іноземної мов. У виконанні вітчизняної практиці викладання іноземної мов метод проектів почав активно використовуватися з кінця 90-х уже минулого століття, й нині отримує дедалі більшого поширення. [11]

Досить докладно вивченням використання методу проектів, у навчанні іноземної мови займаєтьсяЕ.С.Полат. У своїй роботі «Метод проектів під час уроків іноземних мов» вона підкреслює першорядність навчання способам мовної діяльність у процесі навчання мови, що виступає засобом міжкультурного взаємодії.Е.С.Полат говорить про посередницької ролі мови, як засобу для «формування та формулювання думки», висуваючи такі висновки:

· Необхідність активної усній практики кожному за учня з формування умінь і навиків мовної роботи і необхідного рівня лінгвістичної компетенції.

· Важливість надання учням можливості мислити, розмірковувати над можливими шляхами вирішення питань про те, щоб у центрі уваги була думка, а мову виступав у своїм прямим функції - формування та формулювання цих думок».

· Необхідність включення які у активний діалог культур, щоб мову сприймався «як міжкультурного взаємодії».

Цей підхід до навчання, на думку дослідника, передбачає перенесення акценту «зі різного роду вправ активне мислительну діяльність учнів». Навіщо, безумовно, підходить проектна діяльність. [18]

Працюючи над проектом учні опановують різними вміннями і навички комунікативної діяльності. Вони навчаються працювати з текстами (виділяти головну думку, вести пошук потрібної інформацією чужомовному тексті), аналізувати і узагальнювати інформацію. У процесі створення проекту відбувається творчий процес генерації ідей, і навіть безпосереднє спілкування учнів із вчителем історії та друг з одним іноземною мовою. Учні опановують вміннями вести дискусію, слухати і навіть чути співрозмовника, відстоювати свою думку.

Особливо цікаві запропонованіЕ.С.Полат міжнародні телекомунікаційні проекти, у яких у вигляді комп'ютерних телекомунікацій організується спільна проектна діяльністьучащихся-партнеров різних країн. Винятковість їх використання їх у навчанні іноземної мови полягає у створенні мовної середовища проживання і її основі створенні потреби у використанні іноземних мов практично. Учасники такого проекту насправді застосовують отримані знання і набутий можуть оцінити усю важливість наявних навичок спілкування. [18]

М.Кочетурова виділяє такі відмінні риси проектів, виділені на навчання мови:

· використання мови у ситуаціях, максимально наближених до місцевих умов реального спілкування;

· акцент на самостійної роботі учнів (індивідуальної приватизації та груповий);

· вибір теми, викликає великий інтерес учнів так і безпосередньо що з умовами, у яких виконується проект;

· відбір мовного матеріалу, видів завдань і послідовності роботи у відповідність до темою і метою проекту;

· наочне уявлення результату. [11]

До цього списку відповідно до специфікою предмета можна додати такі характеристики як:

· комунікативна спрямованість проектів;

· пріоритет груповий роботи у проектної діяльності;

· посилення роліпрезентационно-оценочного етапу, у якому відбувається захист проекту й рефлексія.

Загальні риси методу проектів і специфічні особливості проектної діяльність у навчанні іноземної мови накладають певні умови використання цій технології у педагогічній практиці. Проте наявність безсумнівних переваг і можливостей дозволяє говорити про величезному освітньому і виховному потенціалі методу проектів на навчання іноземної мови, який педагоги реалізують у роботі.

Висновки по I главі

Узагальнюючи отримані на підставі дані, можна зробити такі висновки:

· Метод проектів, будучи особистісноорієнтовану технологією ХХІ сторіччя, стає дедалі затребуваним системі

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація