Реферати українською » Иностранный язык » Використання проектної роботи на уроках англійської мови в 7-8 класах у процесі формування мовної компетенції


Реферат Використання проектної роботи на уроках англійської мови в 7-8 класах у процесі формування мовної компетенції

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Омський Державний Педагогічний Університет

«Використання проектної роботи з уроках англійської мови 7 – 8 класах у процесі формування мовної компетенції»

(Курсова робота з методиці викладання іноземних мов)

Омськ

2008


>Оглавление:

Запровадження

Глава I. «Формування мовної компетенції через використання проектної роботи з уроках англійської мови 7 – 8 класах»:  

§1.Сущностная характеристика мовної компетенції.

§2. Використання проектної роботи з уроках англійської.

§3. Шляхи навчання лексиці на середньому етапі.

Висновки по першому розділі.

Глава II. «Дослідна робота з використанню методу проектів під час навчання лексики на середньому етапі».

§1. АналізУМК з погляду можливості використання методу проектів.

§2. Використання проекту на рамках теми: «>WhynotbelikeAgathaChristie?»

Висновки за другою главі.

Укладання.

Бібліографія.

(Додатка).


Запровадження

Відомо, що метою навчання мови є формування мовної компетенції. Вивчення іноземних мов покликане сформувати особистість, здатну і хоче брати участь у міжкультурної комунікації, здатну вирішувати, поставлені перед ній, мовні завдання. Але йдеться про тому, як допомогти розвинути таку особистість, як мотивувати та такі дії? Сьогодні відомо різне кількість методів і прийомів у розвиток вторинної мовної особистості, але у цій роботі звертає уваги на сучасний і найрезультативніший метод, саме: метод проектів, у навчанні англійської мови о 7-й – 8 класах середньої школи. То у чому ж головні переваги його домінування з усіх іншими прийомами? По-перше, це її прагматична спрямованість на результат; по-друге, цей результат помітні, осмислити, застосувати у реальному практичної діяльності; і він, вона дозволяє органічно інтегрувати знання учнів із різних галузей навколо рішення однієї проблеми.

Розробкою цього методу займалися Є. З.Полат,Видал,М.Ю.Бухаркина,Т.Блур іМ.Дж.Сент-Джон

Метою згаданої роботи є підставою:

1. За підсумками аналізу літератури з методиці, педагогіці і психології виділити принципів формування мовної компетенції через використання методу проектів під час уроків англійської мови 7 – 8 класах.

Завдання:

1. Проаналізувати теоретичний матеріал з двох проблемам: мовна компетенція і метод проектів.

2. Проаналізувати навчальні посібники з погляду можливостей використання проектної роботи з формування мовної компетенції.

Методи дослідження:

1. Аналіз.

2. Критичний аналіз наукової літератури.

3. Узагальнення передового педагогічного досвіду.

Предметом дослідження є метод проектів; об'єктом – формуваннялексико-грамматических навичок учнів 7 – 8 класів.


Глава I. «Формування мовної компетенції на уроці англійської з допомогою методу проектів»:

 

§1.Сущностная характеристика мовної компетенції.

Термін “мовна компетенція” запровадженоН.Хомским приблизно середині XX в. і семантично протиставлено терміну “використання мови”. Різниця значень цих термінів розкривалося як відмінність між знанням “>говорящего-слушающего” про мову і застосуванням мови на практиці спілкування, і діяльності. Прагнучи залишитися у рамках суворо лінгвістичного дослідження,Н.Хомский намагався абстрагуватися від мовних актів й настільки наполегливо підкреслював, що є у вигляді “ідеальногоговорящего-слушающего”, тобто. абстрактно мислимого носія мови. Реального ж носія мови із його мовними особливостями він кваліфікував як об'єкт не лінгвістичного, а психологічного, соціологічного, дидактичного дослідження.

Мовну компетенцію (мовну здатність) ми розкривають як сукупність конкретних умінь, необхідних члену мовного співтовариства для мовних контактів з іншими і оволодіння мовою як навчальної дисципліною [8]. Переліки виділених умінь в різних авторів не збігаються і ні в всіх чітко визначені, що пов'язані з об'єктивно велику кількість цих умінь і відсутність коректною їхиерархизации (див., наприклад, такий ряд: володіння лексикою, граматикою, вміння адекватно сприймати й породжуватиме текст).

Зауважимо, що чимало дослідники не користуються терміном “мовна компетенція”, замінюючи його висловлюваннями “знання мови”, “володіння мовою” і маючи на увазі не сукупності окремих умінь, а цілісні великі блоки їх, які у низці випадків збігаються в різних спеціальностей (порівн., наприклад, спроможність до побудові висловлювання, спроможність до розумінню промови на роботахЮ.Д.Апресяна і говорення, слухання як особливі види мовної діяльність у трактуванніИ.А.Зимней).

Отже, швидко у розвитку поняття стався “зрушення” убік з так званого людського. Це загострило проблему походження та розвитку мовної компетенції. ПоН.Хомскому, у її основі лежать вроджені знання основних лінгвістичних категорій (універсалій) і можливість дитини “конструювати собі граматику” — правила описи пропозицій, які сприймаються у мовній середовищі. Ці знання носять емпіричний характері і функціонують як лінгвістичної інтуїції (“внутрішніх уявлень” про мову) та мовною інтроспекції носіїв мови. Що ж до мовної здібності, вона визнається освітою, у яких подвійну — природну і соціальну — обумовленість [8]. Зміна змісту поняття призвело до у себе розширення емпіричних досліджень з проблемам генезудоречевих і ранніх мовних форм поведінки дитини (>С.Ирвин-Трип,Д.Слобин,Л.Блум та інші). У нашій науці такі дослідження ведуть давно (>М.И.Лисина,А.Г.Рузская,Е.О.Смирнова,В.В.Ветрова,Е.И.Исенина та інші).

Отже, певні підходи подальшого розвитку поняття мовної компетенції і вивченню саме самого явища склалися. Проте до нашого часу залишаються замало, йнесистематично дослідженими психологічні проблеми її змісту, розвитку та виміру. Означимо тут лише такі, які надаються нам принциповими впсихолого-педагогическом плані.

Першою з них проблема психологічної “тканини” цього явища. Мовна компетенція залишиться загадкою, поки визначають як вроджене знання про мову і/або потенційне знання мови. При зведенні її до сукупності упорядкованих умінь вона постає як результат тих чи інших процесів, який пов'язують, або із навчанням, або з готівковим освітнім рівнем суб'єкта, або з його професійній, національної, вікової приналежністю, або з чимось іншимсредовими чинниками. Це, безумовно, правомірні позиції. Але відзначимо деякі моменти, обмежують ці позиції: по-перше, за результатом можна лише деяких межах будувати висновки про процесах, що до нього привели; по-друге, освітній рівень, професія, національність, вік, середовище — це умови формування мовної компетенції, які опосередковується масою власне психологічних чинників, але немає прямого зв'язку між умовами і результатами розвитку цього освіти; по-третє, слід зважати на, як складна компетенція людини у будь-яких знакові системи як і обмежені можливості та палестинці час навчання — одного, мабуть, з найпотужніших чинників її формування в школярів. Тож питання психологічного змісту мовної компетенції і психолого-педагогічних чинників його розвитку зберігають актуальність.

Другої проблеми полягає у виявленні факторів, і етапів онтогенезу мовної компетенції.

З одного боку, психологічна наука має величезним матеріалом про ранніх етапах розвитку промови дітей, перші роки вивчення дітьми мови у початковій школі, психологічних механізмах та особливостях навчальної роботи дітей під час уроків рідної мови у і старших класах; з іншого — проблематика розвитку мовної компетенції в багатьох авторів була об'єктом спеціальної проробки, вона фактично зливається з проблематикою розвитку промови дитину і навчання мови у шкільництві. Якщо приймати результати досліджень раннього онтогенезу мови, як даних про передумови мовної компетенції, ми повертаємося до питання тому, що таке мовна компетенція на відміну мови, як вищої психічної функції і мовної діяльності як одній з форм взаємодії людини з оточуючими і пізнання дійсності. З цим запитанням пов'язані Шекспір і труднощі вивчення мовної компетенції під час шкільного навчання: чи потрібно її рахувати, у значною мірою сформованій до початку навчання дітей і далі лишесовершенствующейся чи, навпаки, розвитку її тільки розпочинається у навчанні?

Отже, мовна компетенція є оволодіння системою відомостей про досліджуваному мові з його рівням: фонетика, лексика, граматика.

§2. Використання проектної роботи з уроках англійської.

Метод - це дидактична категорія. Це сукупність прийомів, операцій оволодіння певної областю практичного чи теоретичного знання, тій чи іншій діяльності. Це - шлях пізнання, спосіб організації процесу пізнання. Тому, коли ми говоримо про методі проектів, тут маємо у вигляді саме спосіб досягнення дидактичній мети через детальну розробку проблеми (технологію), які мають завершитися цілком реальним, відчутним практичним результатом, оформленим тим чи іншим чином.Дидакти, педагоги звернулися до цього методу, аби розв'язувати свої дидактичні завдання. У основу методу проектів покладено ідея, складова поняття "проект", його прагматична спрямованість на результат, який виникає під час вирішення тій чи іншій практично чи теоретично значимої проблеми. Цей результат помітні, осмислити, застосувати у реальному практичної діяльності. Для того результату, необхідно навчити дітей самостійно мислити, знаходити і розв'язувати проблеми, залучаючи цієї мети знання з різних галузей, вміти прогнозувати результати і можливі наслідки різних варіантів розв'язання [1].

Метод проектів виник ще на початку століття, коли уми педагогів, філософів були спрямовані те що, щоб знайти спосіб, шляхів розвитку активного самостійного мислення дитини, щоб навчити їх просто запам'ятовувати і відтворювати знання, що дає їм школа, а вміти застосовувати ці знання практично. Саме тому американські педагоги Дж. Дьюї, Кілпатрик, ін. звернулися до активної пізнавальної і творчої спільної прикладної діяльності дітей під час вирішення однієї більшої. Розв'язання такої проблеми вимагало знань із різноманітних галузей. Саме тому спочатку його називався проблемним. Проблема, зазвичай, була суто прагматична. Її вирішення дозволяло реально побачити результати. Рудольф Штайнер, відомий австрійський педагог також вважав за необхідне учити" дітей застосовувати одержувані ними знання на рішенні практичних завдань. Усі, що вона пізнає теоретично, він повинен уміти застосовувати практично для проблем, які його життя. Вони повинні знати, де і він зможе застосувати знання практично, а то й зараз, то майбутньому.Проблемному методу багато уваги приділялося й у вітчизняної дидактиці (>М.И.Махмутов,И.Я.Лернер). Проте ми й проблемний метод не пов'язувався із методом проектів. Та головне, як і це часто буває в дидактиці, він був технологічно пропрацьований. Якщо метод - це сукупність операцій та дій і під час якогось виду, то технології (маю на увазі педагогічні технології) - це чітка проробка операцій і безкомпромісність дій, певна логіка їх виконання. Якщо метод технологічно не пропрацьований, він рідко знаходить це широке і головне коректне застосування практично. Педагогічні технології зовсім не від припускають жорсткої алгоритмізації дій. Не виключають творчого підходу, розвитку й удосконалення застосовуваних технологій, але за умови коректного прямування логіці й принципам, закладених у тому чи іншому методі. Метод проектів передбачає в суті своїй використання широкого спектра проблемних, дослідницьких, пошукових методів, орієнтованих чітко на реальний практичний результат, значимий для учня, з одного боку, з другого, розробку проблеми цілісно, враховуючи різноманітні чинники та умови його рішення та її реалізації результатів [2].

Метод проектів знайшов широке застосування в багатьох країн світу, переважно, оскільки вона дозволяє органічно інтегрувати знання учнів із різних галузей навколо рішення однієї проблеми, дає можливість застосувати отримані знання практично, генеруючи у своїй нові театральні ідеї. 

Основна ідея такого підходу до навчання іноземних мов, в такий спосіб, у тому, щоб перенести акцент зі різного роду вправ активне мислительну діяльність учнів, що вимагає для свого оформлення володіння певними мовними засобами. Тільки метод проектів можуть дозволити розв'язати дидактичну завдання й відповідно перетворити уроки іноземної мови дискусійне, дослідницький клуб, у якому вирішуються справді цікаві, практично значимі і пропонує доступні учнів проблеми з урахуванням особливостей культури країни й наскільки можна з урахуванням міжкультурного взаємодії. На таких уроках завжди повинен може бути предметобсуждения[1,2].

Як мовилося раніше, основу проекту лежить якась проблема. Щоб домогтися її вирішити, учням потрібно лише знання мови, а й володіння більший обсяг різноманітних предметних знань, необхідних і достатніх на вирішення цієї проблеми. З іншого боку, учні повинні володіти певними інтелектуальними, творчими, комунікативними вміннями. До перших віднести уміння працювати зі інформацією, з текстом (виділяти головну думку, вести пошук потрібної інформацією чужомовному тексті), аналізувати інформацію, робити узагальнення, висновки, ін., уміння працювати зі різноманітним довідковим матеріалом. Формування багатьох із зазначених умінь мета навчання різних видів мовної діяльності. До творчим умінь психологи відносять, передусім, вміння генерувати ідеї, навіщо потрібні знання на різних галузях, вміння знаходити не одне, а багато варіантів розв'язання проблеми, вміння наслідки тієї чи іншої рішення. До комунікативним умінь слід зарахувати, передусім, вміння вести дискусію, слухати і навіть чути співрозмовника, відстоювати свою думку, підкріплену аргументами, вміння знаходитиме компроміс із співрозмовником, вміння лаконічно викладати цю думку. Отже, для грамотного використання методу проектів потрібно значна підготовчу роботу, здійснювану, зрозуміло, в цілісну систему навчання у школі, у навчанні іноземної мови, причому зовсім необов'язково, випереджаючи роботу які у проекті. Така має проводитися постійно, систематично і відомства паралельно з роботою над проектом. Наш предмет вносить свою істотну лепту на загальне розвиток дитини. Як неважко помітити, метод проектів - суть, складова розвиває,личностно-ориентированного характеру навчання. Звісно, найповніше може використовуватися під час уроків і в позаурочний час у школах, гімназіях, які працюють у другий - четвертої моделям навчання. Але може досить використовуватися про всяк ступеню навчання, навіть у початковій школі, за будь-якої моделі навчання. Вся річ у обраній на дослідження та розробки проблемі, що вимагає певних мовних коштів на її розробки та рішення [1,2].

Найвища вимога для використання методу проектів:

>1.Наличие значущою дослідницькому, творчому плані проблеми / завдання, що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку її розв'язання (наприклад, дослідження історії виникнення святкування різних свят вангло-говорящих країнах -St.Patrick'sDay,ThanksgivingDay,Halloween,Christmas,Mothers'Day, etc; організація подорожей у країни; проблеми сім'ї, проблема вільного у молоді, проблема облаштування вдома, проблема відносин між поколіннями, проблема організації спортивних заходів, багато інших);

2. Практична, теоретична значимість гаданих результатів (наприклад, доповідь відповідні служби про демографічному стані цього регіону, чинниках, які впливають цей стан, тенденціях,прослеживающихся у розвитку цієї проблеми; спільний випуск газети,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація