Реферати українською » Иностранный язык » Використання фразеологічних одиниць у мові детективного жанру (на прикладі творчості Агати Крісті)


Реферат Використання фразеологічних одиниць у мові детективного жанру (на прикладі творчості Агати Крісті)

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

>ГОУВПО «Ростовський державний педагогічний університет»

Лінгвістичний інститут

Відділення іноземної мов

Кафедра англійської філології

>ВЫПУСКНАЯКВАЛИФИКАЦИОННАЯ (>ДИПЛОМНАЯ) РОБОТА

Використання фразеологічних одиниць на мові детективного жанру (з прикладу творчості Агати Крісті)

Спеціальність: 031 201 Теорія й методику викладання іноземної мов і

Виконавець:

        Студент(ка) 5 курсу

відділення іноземної мов

>Лингвистического інституту

Іванова Ганна Євгенівна

Науковий керівник:

>Канд.филол. наук, доцент

Крюкова Є.І.

Рецензент:

>Канд.филол. наук, доцент

Степанова О.Н.

Ростов-на-Дону

2006

Зміст:

Запровадження ………………………………………………………………………… З. 3 – 6
Глава I. Теоретичні дослідження фразеологічних одиниць на вітчизняної і закордонної лінгвістиці ……………………………………. З. 7 – 28
1.1 >Фразеология, як об'єкт лінгвістичного дослідження .. З. 7 – 10
1.2 Визначення фразеологічної одиниці; фразеологічні одиниці як явища вторинної номінації ……………………………………………………. З. 11 – 14
1.3 Проблема співвідношення «фразеологічна одиниця – слово» ………………………………………………………… З. 15 – 16
1.4 Класифікації фразеологічних одиниць вітчизняними і закордонними лінгвістами …………….

 

З 17-го – 25

Висновки …………………………………………………………………. З. 26 – 28
Глава II. Аналіз й особливо використання ФЕ в детективних творах Агати Крісті ………………………………………………….. З. 29 – 56
2.1 Структурна класифікація ФЕ, відібраних з детективних творів Агати Крісті ....……………… З. 29 – 38
2.2 Класифікація ФЕ, відібраних з детективних творів Агати Крісті, за принципом неподільності компонентів ………………………………………….............. З. 39 – 44
2.3 Класифікація ФЕ, відібраних з детективних творів Агати Крісті, джерело якої в їх тематичної угрупованню ………………...………………... З. 45 – 52
Висновки …………………………………………………………………. З. 53 – 56
Укладання ...…………………………………………………………………… З. 57 – 59
Бібліографія …………………………………………………………………… З. 60 – 52
Список довідкової літератури ……………………………………………….. З. 53
Список електронних ресурсів …………………………………………………. З. 54
Список цитованою літератури ……………………………………………….. З. 55

Запровадження

Мова, як соціальне, тісно пов'язані з реаліями та традиціями народу – його носія. Можна безперечно стверджувати, що це культурні і побутові події у життя суспільства знаходять себе у мові. Однією з заслуговують уваги аспектом науки про мову є фразеологія.

Дослідженню фразеологічних висловів присвячено безліч праць вітчизняних і іноземних авторів (>Ш.Балли,Л.Блумфилд, А.В. Кунін,А.С.Хорнби,Н.М.Шанский,Н.Н.Амосова,А.И.Смирницкий,акад.В.В.Виноградов,В.Н.Телия). У цьому роботі ми досліджуємо жодну зі сторін великого складу стійких висловів у мові – власне фразеологічні одиниці.Идиомой (чи фразеологічної одиницею,тж. ФЕ) можна визначити одне з найбільш образних і безпрограшних способів зробити мова емоційної і лаконічній. Спектр ідіом широкий: ми можемо зустріти цитати історичних персонажів, неоднозначні обивательські висловлювання й грубі гостроти, оскільки фразеологія не лише найбільшою, а й найбільше демократичною областю словникового запасу мови, запозичає одиниці з різних галузей людського буття. Склад фразеологічних одиниць різнобічний, наприклад, «>Finekettle offish» під час перекладу не асоціюється висловлювати «І справи!», а «>MickeyFinn» з міцним спиртним напоєм, змішаним зі снодійним препаратом, які використовують у тому, щоб пограбувативипившего людини.

Будучи включеними до системи мови, фразеологічні одиниці піддаються класифікації. Проблема класифікації фразеологічних одиниць широко освітлена у вітчизняній й зарубіжної літературі (>Н.А.Азарх,Н.Н.Амосова,О.С.Ахманова,Ш.Балли,И.А.Бодуен деКуртене,акад.В.В.Виноградов,А.В.Кунин,Л.П.Смит,В.Н.Телия,А.Дж.Уорелл,U.Weinreich). Існує безліч ознак, основі яких можуть базуватися класифікації фразеологічних одиниць: частина мови, як ключовою компонент поєднання слів, наявність або відсутність синоніма тощо. Отже, актуальність нашої роботи залежить від того, що фіксована класифікації фразеологічних одиниць нині відсутня.

Є думка, що мова детективу вже не потребує в додаткових коштах щоб надати творам емоційності. З огляду на актуальність нашої праці та прагнучи спростувати укорінене думка пронеемоциональности мови детективу, ми визначили предмет дослідження як корпус фразеологічних одиниць на детективному жанрі на прикладах творів Агати Крісті.

Відповідно, метою нашої роботи є підставою дослідження випадків використання фразеологічних одиниць на детективних романи і їх класифікація з урахуванням виділених ознак.

Ця мета визначає постановку наступних завдань:

- проаналізувати теоретичні праці вітчизняних і іноземних авторів з проблем ухвали і класифікації фразеологічних одиниць;

- виявити ознаки упорядкування класифікації фразеологічних одиниць мови детективів з художніх творів Агати Крісті;

- проаналізувати фразеологічних одиниць, побудований за принципом неподільності їх компонентів, і навіть структурний аналіз фразеологічних одиниць на творах Агати Крісті;

- класифікувати фразеологічні одиниці, використані в детективних романах Агати Крісті, за принципом тематичної угруповання.

Наукова новизна нашої роботи залежить від того, що мова детективного жанру найчастіше вважається позбавленим емоційних елементів. У цьому роботі робиться спроба оспорити цю думку. Як матеріалу для аналізу було взято твори безперечного автора детективних романів – Агати Крісті.

Практична цінність дослідження у тому, що отримане результати можна використовувати щодо досліджень, у областях фразеології і стилістики, послужити підвалинами написання наукової праці: курсових і дипломних робіт, дисертацій. Також, це дослідження може бути застосована у процесі викладання англійської, лексикології, стилістики, літератури, на семінарських і практичних заняттях, в курсах лекцій з стилістиці, лексикології, літературі.

У нашій роботі використовуються такі методи: метод описи, зіставлення, стилістичного аналізу, компонентного іконтекстологического аналізів і метод словникової дефініції.

Матеріал дослідження представлений творами Агати Крісті - англійської письменниці детективного жанру - загальним обсягом 890 сторінок, основі яких зроблена суцільна вибірка у кількості 209 фразеологічних одиниць.

Структура роботи. Дипломна робота складається з запровадження, двох глав, укладання, бібліографії, що з найменувань літератури російською й англійською мовами мовами, посилань на Інтернет-ресурси, і навіть списків довідкової і цитованою літератури.

У запровадження позначається проблема, обгрунтовується актуальність її дослідження, визначаються мети, завдання й методи її дослідження, і навіть визначається наукова новизна і практична цінність результатів дослідження.

У першому розділі визначаються базові поняття дослідницької праці та розкриваються проблеми класифікації фразеологічних одиниць, і навіть виробляється аналіз точок зору вітчизняних і іноземних авторів.

У другий - главі досліджується корпус фразеологічних одиниць на оригінальних творах Агати Крісті «>TenLittleNiggers», «The SevenDialsMystery», «TheMysteriousAffairatStyles», «>Whydidn’ttheyAskEvans?», виявляються їхструктурно-семантические характеристики, особливості їх застосування у тих і виробляється їх класифікація.

У укладанні надаються результати теоретичного і практичного досліджень фразеологічних одиниць, як у мові детективного жанру з прикладу прози Агати Крісті.

Бібліографія включає у собі назви робіт вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, матеріал якої використовуються під час дослідницької роботи, і навіть списки довідкової і цитованою літератури.

Глава I. Теоретичні дослідження фразеологічних одиниць на вітчизняної і закордонної лінгвістиці.

 

1.1Фразеология, як об'єкт лінгвістичного дослідження.

Англійська мова зазнав великі історичні зміни. За довгий час у ньому накопичилися висловлювання, які опинилися ємними, лаконічними і влучними. Дані висловлювання згодом утворили особливий шар мови – фразеологію, що у час є сукупність стійких висловів, мають самостійне, цілісне значення.

Знання одиниць фразеології полегшує розуміння публіцистичних та мистецьких текстів. Грамотне використання фразеологічних одиниць робить мова повніше й жвавішим. З допомогою ідіом, як за допомогою різних відтінків квітів, інформаційний аспект мови доповнюєтьсячувственно-интуитивним описом нашого світу, нашому житті (>АничковИ.Е., 1997, 15).

Як самостійна лінгвістична дисципліна фразеологія оформилася нещодавно (>Н.М.Шанский,Н.Н.Амосова,А.И.Смирницкий,акад.В.В.Виноградов,В.Н.Телия). Її предмет і завдання, об'єм і методи вивчення ще досить чітко визначено, не отримали повного висвітлення (Пастушенка Л. П., 1982, 37). Ще менше досліджені проблеми, що стосуються основних особливостей фразеологізмів порівняно з вільними словосполученнями, класифікації фразеологічних одиниць, їх порівнянності з частинами мови і т. буд. Деякі дослідники (Л. П. Сміт, В.П. Жуков, В.М.Телия, М.М.Шанский та інших.) включають стійкі поєднання у складі фразеології, інші (М.М. Амосова, А.М. Бабкін, А.І.Смирницкий та інших.) беруть у її складу лише певні групи. Одні лінгвісти, як іакад. В.В. Виноградов, не включають прислів'я, приказки і крилаті слова до системи фразеологізмів, вважаючи, що у своєї семантикою і синтаксичної структурі вони відмінні від фразеологічних одиниць.Акад. В.В. Виноградов стверджував, що прислів'я і приказки мають структуру пропозиції з є семантичними еквівалентами слів (Виноградов В.В., 1986, 24).

>Фразеология займається питаннями, які стосуються принципів виділення фразеологічних одиниць, методів вивчення, класифікації іфразеографии – їх опису в словниках. За підсумками існуючих методів дослідження, у мовознавстві розробляються власне фразеологічні прийоми аналізу та описи (Копиленком М.М., 1990, 40):

1. метод ідентифікації – встановлення тотожностей слів і синтаксичних конструкцій, їхнім виокремленням фразеологізми, зі своїми вільними аналогами;

2. метод аплікації, є різновидом методу ідентифікації, метод обмежений у виборі змінних, який встановлює чудовіструктурно-семантические організації фразеологізму від поєднань, утворених відповідно до регулярними закономірностями вибору і комбінації тощо.

>Фразеологические одиниці досліджуютьсямногоаспектно: з погляду визначення критеріїв виділення фразеологічних одиниць, їх кордонів, особливостей, відмінностей, використання з погляду стилістики, способів адекватного перекладу.Фразеология ставить одній з своїх завдань створити типи класифікацій фразеологізмів, заснованих на виключно різних принципах.

Насамперед, слід звернути увагу на основну особливість, представляє різниця між звичайним словосполученням і фразеологічної одиницею очевидним. Що стосуєтьсяфразеологическими одиницями, має місце вказівку з їхньої семантичну злитість (цілісність). Звичайні словосполучення, відповідно, зводяться від суми значень їх компонентів (>Азарх Н.А., 1956, 22).

Існують, проте, фразеологічні одиниці з різноманітною ступенем зв'язок між компонентами. Наприклад, за досить широкому корпусі словосполучень якbreach offaith (>promise,arrestment,trust,justice,contrast,prison, privilege), значення однієї з компонентів можна розглядати як і вільне, самостійне. Отже, межа міжфразеологическими одиницями цього виду є розмитою. На противагу таким сполученням, фразеологічні одиниці, які мають високим рівнемидиоматичности, мають синтаксичну цілісність. Відповідно, компоненти даних одиниць що неспроможні приймати інше слово (фразеологічна одиницяgoodsport – «славний хлопець» втратить сенс, коли ми додамо до нього наріччяvery). Проте, у "англійському мові існує низка фразеологічних одиниць, поданий у кілька варіантів. Так, поєднання «за повної параді» у "англійському мові представлено трьома варіантами: infullfeather, infinefeather, in highfeather. Слід зазначити, що у англійській літературі зустрічаються фразеологічні словосполучення, свідомо поширені чи перетворені авторами задля досягнення максимального ефекту. Наприклад, Теодор Драйзер у своїй творі «Титан» поширює фразеологічну одиницю thecast of thedie до наступного висловлювання “Hehadbuiltsomuch on the >cast of >this >single >die. Чарльз Діккенс у своїй творі “M.Chuzz” порушує порядок компонентів фразеологічної одиниці >ups and >downs так: …Butas a man privateprosperitydoesnotalwayskeeppacewith hisPatrioticdevotion to public affairs; andasfraudulenttransactionshave >theirdownsaswellasups. Бернард Шоу у своїй творіS.Joan змінює граматичну форму однієї з компонентів фразеологічної одиниці ahard >nut to >crack: …But theBastard ofOrleansis a >hardernut tocrack (>Азарх Н.А., 1956, 23).

Отже, ми можемо виділити критерії відмінності фразеологічних одиниць від простих словосполучень:

>Фразеологические одиниці маютьидиоматичностью (зв'язаністю) значення;

> У фразеологічних одиниць відсутня здатність синтаксичного поширення і варіювання компонентів;

>Фразеологические одиниці мають досить вузьке коло граматичних форм які входять у них компонентів.

1.2 Визначення фразеологічної одиниці; фразеологічні одиниці як явища вторинної номінації.

При дослідженніфразеологического складу сучасного англійської ми вважаємо за необхідне ознайомитися з поняттями ідіоми (чи фразеологічної одиниці), представленими у різних лінгвістичних джерелах. Визначення загального характеруфразеологизму давШ.Балли: «поєднання, міцно ввійшли до мову, називаютьсяфразеологическими оборотами» (>Балли Ш., 2001, 21).

>АхмановаО.С. наводить визначення ідіоми і фразеологічної одиниці в Словнику лінгвістичних термінів: «Ідіома: 1. Словосполучення, яке виявляє у своїй синтаксичному і семантичному будову специфічні неповторні властивості даного мови. 2. І це, як і фразеологічна одиниця», «Власне ідіома - фразеологічна одиниця, що має яскраво вираженими стилістичними особливостями, внаслідок чого її вживання вносить в мова елемент гри, жарти, нарочитості» (>АхмановаО.С., 1969, 165). А «фразеологічна одиниця» пояснюється як «словосполучення, у якому семантична монолітність (цілісність номінації) тяжіє над структурноїраздельностью з яких складається елементів (виділення ознак предмета підпорядковане його цілісного позначенню), унаслідок чого воно функціонує у складі пропозиції еквівалент окремого слова» (>АхмановаО.С., 1969, 503).

Гальперин І.Р. дає таке позначення фразеологічних одиниць: «У кожному мові є поєднання слів, у яких значення цілого домінує над значенням складових частин чи, інакше кажучи, значення цілого поєднання зовсім точний, котрий іноді не виведено від суми складових це поєднання частин. Такі поєднання звуться фразеологічних одиниць. Однією із найбільш характерних ознак фразеологічних поєднань був частиною їхнього стійкість, т. е. стійкість місцеположення складових частин поєднання і семантична єдність всього поєднання.Фразеологические поєднання є надбанням мови та входять поруч із окремими словами в лексичний інвентар даного мови. Їх використовують у мові як готові одиниці мови, т. е. відтворюються у мові, але з організуються знову, як це має місце у випадках про вільних поєднань» (Гальперин І.Р., 1958, 169).

У Великому енциклопедичному словнику ми виділяємо таке:ФРАЗЕОЛОГИЗМ (фразеологічна одиниця - ідіома), яке виконує функцію окремого слова стійке словосполучення, значення невиведено з значень складових його компонентів (напр., «topayback inkind» - «toexchangeblows») (>portalus).

Отже, виникає запитання про чіткому позначення визначення досліджуваних нами одиниць. Беручи до уваги погляди професора А.Я Загоруйко питанням про визначення стійких висловів як ідіом чи фразеологічних одиниць, ми відзначаємо, що ідіоматичні стійкі висловлювання, зазвичай, позначаються ідіомами у сфері зарубіжної лінгвістики. А термін «фразеологічні одиниці», що означає стійкі висловлювання чи конкретні групи стійких висловів, було представлено вітчизняними мовознавцями для розмежування між вільними словосполученнями і стійкими висловлюваннями (Загоруйко А.Я., 2005, 54). У своїй роботі ми дотримуємося даної погляду. Отже, за визначенням А.Я. Загоруйко, і згідно з поглядами І.В. Арнольд, ми будемо використовувати термін «стійкі висловлювання» для позначення всіх видів готових висловів на відміну

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація