Реферати українською » Иностранный язык » Інтенсифікація навчання іноземної мови з використанням комп'ютерних технологій


Реферат Інтенсифікація навчання іноземної мови з використанням комп'ютерних технологій

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Федеральне агентство за освітою

Державне освітнє установа вищого професійної освіти

Кафедра психолого-педагогічних дисциплін

 

інтенсифікація навчання мови з допомогою комп'ютерних технологій

>Виполнил:

спеціальності «Іноземна мова»

Науковий керівник:

2008


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

I.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ІМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕОСНОВЫ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УОБУЧЕНИИ ІНОЗЕМНИМЯЗЫКАМ

1.1. Інформатизація освіти у світі

1.2. Навчання іноземної мови з допомогою самого персонального комп'ютера

1.3.  Професійна компетенція викладача іноземної мови галузі використання комп'ютерних технологій

II.ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РОБОТА ПОИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОВИХИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІОБУЧЕНИЯИНОСТРАННОМУЯЗЫКУ

2.1. Застосування комп'ютерних програм, тож навчальних дисків під час навчання іноземних мов

2.2. Використання Інтернету у навчанні іноземним мови

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

>ПРИЛОЖЕНИЕ


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

          Наприкінці ХХ в. людство перейшло лише стадію розвитку, яка отримала назву постіндустріальне чи інформаційне суспільство. Але судження «Ми живемо у XXI століття інформації та комунікацій» ні вірно, бо інформація, й комунікації завжди були. Протягом усієї тисячолітньої історії людське суспільство нагромаджувало знання і набутийсовершенствовало способи збереження і обробки інформації. Спочатку поширювалася писемність, потім – друкований верстат, телефон, телебачення. З вступом суспільства на століття комп'ютерних технологій з'явилася можливість ефективної її обробітку грунту і уявлення. Це й дозволило ефективно зберігати і дозволяють опрацьовувати великі потоки інформації. На сучасному розвитку інформаційної культури суспільства знання застарівають нас дуже швидко, і достойна людина змушений «вчитися все життя». Величезний обсяг знань, накопичений людством, змушує шукати інші підходи до організації процесу навчання.

Усвідомлення фундаментальної ролі інформацією громадському розвитку і величезні темпи зростання інформаційних технологій зумовили необхідність формування особливої інформаційної культури особистості. Для використання нових комп'ютерних технологій у життя потрібно нове мислення, які мають виховуватися в дитини з молодших класів. Для нинішнього школяра, що має жити у суспільстві майбутнього, комп'ютер має стати невід'ємною частиною його життя. Бурхливий розвиток комп'ютерних технологій у останні роки, і навіть інтенсивне їх використання у процесі вже сприяли деяким змін у системи освіти. Процес інформатизації освіти, підтримуючи інтеграційні тенденції пізнання закономірностей предметних і довкілля, актуалізує розробку підходів для використання технічних і дидактичних потенціалів інформаційних технології розвитку особистостіобучаемого, підвищити рівень його креативності, розвитку здібностей до альтернативного мисленню, формування умінь розробки стратегій пошуку навчальні і практичних завдань.

У разі інформатизації системи освіти (>А.А.Андреев,С.А.Бешенков,В.А.Бубнов,С.Г.Григорьев,С.А.Жданов,О.А.Козлов,А.А.Кузнецов,Д.Ш.Матрос,Н.И.Пак,Е.С.Полат,С.В.Панюкова,И.В.Роберт та інших.) щодо навчання іноземної мови активно успішно використовуються інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяє відчутно збільшити ефективність цього процесу. Зокрема, застосування ІКТ забезпечує можливість створення студентів умов формування та розвитку лінгвістичних і комунікативних навичок, максимально враховуючи їхні особистістні потреби й особливо, успішно реалізуючи ідеологіюличностно-ориентированного освіти (>Е.В.Бондаревская,В.В.Сериков,В.А.Сластенин, І.С.Якиманская та інших.)

Проте, до нашого часу вплив інформатизації зміну цілей та змісту середньої освіти з мови відчувається у навчальних закладах досить опосередковано. Педагоги нової генерації повинні вміти кваліфіковано вибирати і застосовувати саме ті технології, які у повною мірою відповідає змісту і цілям вивчення конкретної дисципліни, сприяють досягнення цілей гармонійного розвитку учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей. У цілому нині, аналіз наукових досліджень про показує, що попри значне просування, що був останнім часом у реалізації різних комп'ютерних технологій навчання, зокрема і навчання іноземних мов, потенціал інформаційних технологій реалізується у навчально-виховному процесі ще досить через брак мультимедійних навчальних комплексів, алгоритмів їх розробки та застосування, методичних рекомендацій з їхньої ефективному застосуванню.

Актуальність даної роботи обумовлена недостатньою розробленістю проблеми впровадження інформаційних технологій у освітній процес (зокрема і з іноземної мови). Комп'ютеризація освітніх закладів почалася порівняно нещодавно Грузія й викладачі відчувають ряд труднощів, викликаних об'єктивними чинниками, серед яких, недостатньо сформований вміння учнів користуватися комп'ютером, як засобом роботи з туристичною інформацією.

У зв'язку з цим проблема дослідження залежить від протиріччі між зростаючій роллю і тисячних частки комп'ютерних технологій, підвищувальної ефективність формування лінгвістичної і комунікативної компетенції, під час навчання іноземної мови і відсутність науково-обгрунтованою методики організації як і діяльності.

Метою дослідження є теоретичне обгрунтування, розробка й експериментальна перевірка методики застосування комп'ютерних технологій у процесі навчання іноземних мов, спрямованої в розвитку основ інформаційної, лінгвістичної і комунікаційної компетенції учнів.

Об'єктом дослідження є процес навчання іноземних мов у середньої школи з допомогою комп'ютерних технологій у в умовах сучасної інформаційного середовища.

 Предмет дослідження - вдосконалення забезпечення і методики навчання мови з допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

  Відповідно до проблемою, об'єктом, предметом і метою дослідження висунуті такі:

 1) визначити актуальність вибору професії педагога для даного вікового періоду;

2) розглянути професійне самовизначення як процес;

3) встановити фактори, що впливають вибір педагогічної професії;

4) розкрити роль самооцінки в правильному виборі спеціальності;

5) виявити домінуючі цінності в спрямованості особистості старшокласників;

6) виконати з порівняльного аналізу результатів дослідження;

7) перевірити практично поставлені гіпотези.

Гіпотеза дослідження залежить від припущенні, що використання ІКТ у процесі навчання мови значно підвищить ефективність навчально-виховного процесу забезпечить формування чужомовному лінгвістичної і комунікативної компетенціїобучаемого з допомогою доступності такоммуникативно-лингвистической спрямованості процесу постійного збільшення обсягу комунікативних і лінгвістичних знань і умінь учнів.

          У процесі теоретичного вивчення проблеми освіти й проведення експериментальної роботи застосовувалися такі методи дослідження:

1. Теоретичний (аналіз літератури з різним питанням психології, дидактики, методик викладання іноземних мов).

2. Педагогічний (вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду, аналіз програм, підручників і навчальних посібників; анкетування; розмова).

3. Спостереження як лінгвістичний і методичний прийом (спостереження над промовою учнів, над процесом навчання мови).

4. Експериментальний (досвідчений експеримент).

  Дослідження проводилося на кілька етапів.

          Перший етап.Теоретико-поисковий. Вивчення стану проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій

щодо навчання іноземних мов з урахуванням літературних джерел за методикою, психології, педагогічної теорії та практиці; аналіз теоретичних основличностно-ориентированного освіти і проектної роботи і практики їх застосування у навчанні іноземних мов; виявлення специфічних вимог до ІКТ, які забезпечують розвиток лінгвістичної і комунікаційної компетенції і підвищення інтересу й мотивації учнів; аналіз вітчизняного й зарубіжного досвіду щодо застосування ІКТ щодо навчання іноземної мови.

  Другий етап.Опитно-експериментальний. Проведення педагогічного експерименту: дослідно-експериментальне дослідження результатів застосування комп'ютерних технологій під час навчання іноземної мови у неповній середній школі; аналіз стану та узагальнення дослідно-експериментальної роботи.

  Третій етап.Теоретико-обобщающий. Завершення формує експерименту, аналіз дослідно-експериментальної роботи, узагальнення отриманих результатів.

          Структура курсової роботи визначалася логікою дослідження та поставленими завданнями. Вона містить у собі запровадження, дві глави, висновок, список літератури, докладання. Список літератури складається з 53 джерел. Кваліфікаційна робота включає у собі 52 сторінки.


 1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ІМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕОСНОВЫ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УОБУЧЕНИИ ІНОЗЕМНИМЯЗЫКАМ

>1.1.Информатизация освіти у світі

Суттєвою рисою сучасної епохи є прискорюваний з кожним роком темп розвитку нових інформаційних технологій. Суспільство входить у фазу інформатизації.

Буде доцільним пояснити такі терміни, як «інформаційне суспільство» і «інформатизація суспільства».

Інформаційне суспільство – це «суспільство, у якому соціально-економічному розвитку залежить, передусім, з виробництва, переробки, зберігання, поширення інформації серед членів товариства» [7;5].

Суспільство може бути інформаційним, якщо у неї понад 50 відсотків% населення зайнято у сфері інформаційних послуг. Відповідно, Росія «робить тільки перші кроки у цьому напрямі» [7;5]. Інформаційне суспільство відрізняється від попереднього тим, головним чинником у ньому виступають не матеріальні, а ідеальні чинники – знання й інформація.Отличительними особливостями такого суспільства є:

- підвищення ролі інформацією життя суспільства;

- зростання частки інформаційних комунікацій, продуктів і у життя людей;

- створення глобального інформаційного простору.

Інформатизація суспільства означає сукупність взаємозалежних політичних, соціально-економічних, наукових чинників, що забезпечують вільний доступ кожного члена суспільства до будь-яких джерелам інформації, крім законодавчо секретних. Метою інформатизації суспільства є поліпшення якості життя людей з допомогою одночасного збільшення продуктивності і полегшення умов праці.

Оскільки освіту перебуває між виробництвом і які наукою, він повинен відповідати й рівнем розвитку громадського виробництва, і стану науки. У другій половині сучасності виробництво і наука розвивалися все швидше, тоді освіта еволюціонувало надто повільно. Через війну назріли дуже глибокі розбіжності між виробництвом і які наукою, з одного боку, й утворенням, з іншого.

На початку 1970-х років настав криза освіти, який, безсумнівно, мав глобального характеру й визначали соціально-політичними і економічними процесами, і навіть якісними змінами у розвитку науку й техніки, особливо інформатики. Стало очевидним, що необхідно зовсім інша напрям розвитку сучасної системи освіти - курс - на індивідуалізацію, самостійність навчання.

Дедалі більшої сили набирає демократизація, комп'ютеризація і гуманізація освіти, вільний вибір програми навчання, створення безперервної освіти.

Перший етап інформатизації освіти (>електронизация) характеризувався впровадженням електронних засобів і обчислювальної техніки у процес підготовки студентів спочатку технічних спеціальностей, та був гуманітарних (кінець 60-х - початок 1970-х років). Передбачалося навчання основам алгоритмізації і програмуванням, елементам алгебри логіки, математичного моделювання на ЕОМ.

Цей підхід передбачав формування в студентів алгоритмічного стилю мислення, оволодіння мовою програмування, освоєння умінь роботи з ЕОМ. Проте відсутність зручних у роботі, зрозумілих для звичайного користувача програмних засобів не сприяли широкого використання обчислювальної техніки у сфері гуманітарної освіти.

Другий етап інформатизації освіти (комп'ютеризація) протікав з середини 1970-х років по 90-ті роки і він пов'язані з появою потужніших комп'ютерів, спрощеного програмного забезпечення. Такі комп'ютерні освітні технології дозволили з допомогою моделювання досліджувати різні (хімічні, фізичні, соціальні, виховні та т.п.) процеси та явища. У сфері освіти дедалі більше залучатися автоматизовані системи навчання, контролю за навчанням та управління навчальним процесом.

Третій, сучасний, етап інформатизації освіти характеризується використанням потужних персональних комп'ютерів, швидкодіючих накопичувачів великий ємності, нових інформаційних і телекомунікаційних технологій,мультимедиа-технологий й віртуальною реальності, і навіть осмисленням подій і процесів інформатизації та її соціальних наслідків, що, звісно, є значним.

З появою у процесі утворення такий складової, як інформатизація, стало доцільним переглянути і завдання центру. Основні з яких є:

- підвищення якості з підготовки спеціалістів з урахуванням використання їх у процесі сучасних інформаційних технологій;

- застосування активних методів навчання дітей і, як наслідок, підвищення творчої та інтелектуальної складових навчальної діяльності;

- інтеграція різних видів освітню діяльність (навчальної, дослідної й т.д.);

- адаптація інформаційних технологій навчання до індивідуальних особливостямобучаемого;

- забезпечення безперервності і наступності у навчанні;

- розробка інформаційних технологій дистанційного навчання;

- вдосконалення програмно-методичного забезпечення процесу.

До того ж найважливішим завданням інформатизація сфери освіти має стати випередження інформатизації інших галузей людської діяльності, оскільки знання і набутий навички, отримані у процес е освіти, лежать у в основі всіх видів діяльності.

1.2. Навчання іноземної мови з допомогою самого персонального комп'ютера

Використання комп'ютера щодо навчання іноземної мови серйозно впливає на ефективність процесу творення.

Комп'ютер є багатофункціональне технічне засіб навчання. Він дає змогу зберігати у пам'яті мовної матеріал значних, знаходити необхідну інформацію і здатні являти *& на екрані в зручному для користувача вигляді.

Є дві основні області застосування комп'ютерів в навчальною діяльності: комп'ютерна підтримка традиційного навчання дітей і навчання, реалізоване з допомогою комп'ютера.

Персональний комп'ютер може застосовуватися учителем на вирішення особистих дидактичних завдань протягом уроку: а) пред'явлення інформацією різні форми; б) формування в учнівобщеучебних і спеціальних знань і умінь на уроках; в) контроль, оцінка та корекція результатів навчання; р) організація індивідуального і групового навчання; буд) управління процесом навчання.

Комп'ютер можна використовувати всіх етапах процесу навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

Комп'ютеризація навчання надає значний вплив попри всі компоненти сучасної освітньої системи та, зокрема, щодо "Іноземна мова": цієї мети, завдання, зміст, методи, технологію.

Навчання іноземної мови з допомогою комп'ютера відрізняється поруч переваг:

1) інтерес учнів до комп'ютера призводить до високої мотивації процесу навчання;

>2)ученики охоче ведуть діалог із комп'ютером, вони підвищується загальна, комп'ютерна і мовна культура;

>3)индивидуализация навчання;

>4)возможность забезпечення безпосередньої зворотний зв'язок;

>5)компьютер не виявляє негативних емоцій за умови повторення помилок:

>6)объективность позначки;

>7)обеспечивается ефективне виконання вправ і тренувань. Разом з цим діяльність вчителя стає залежить від можливостей та бездоганного функціонування комп'ютера. Також слід звернути увагу, що з використанні не можна втратити колективний і змагальний характер навчання, тобто учні повинен мати можливість порівнювати свої успіхи досягнення своїх однокласників.

Характерні недоліки навчання з допомогою комп'ютера: зловживання комп'ютерними ефектами, надмірність фарб; готовий навчальні комп'ютерні програми з предмета дуже складноадаптироват традиційному уроку, оскільки де вони завжди відповідають шкільної програми, методичним цілям і дидактичні принципам щодо навчання.

Специфіка предмета ''Іноземна мова" у тому, що провідним компонентом змісту навчання мови не є основи наук, а способи діяльності - навчання різних видів мовної діяльності: говорінню,аудированию, читання,письму.Обучать мовної діяльності можна лише живому спілкуванні, а цього потрібен партнер. Комп'ютерна програма, компакт-диск, хоч би інтерактивними цьому вони були, можуть забезпечити лишеквазиобщение (тобто спілкування з машиною). Виняток припадає лише телекомунікації, коли учень входить у живої діалог (письмовий чи усний) із реальним партнером - носієм мови.

З цього випливає те що комп'ютерних технологіях вчитель перестав бути єдиним носієм і власником інформації, його залишається авторський похід до її інтерпретації.Смещается акцент цілей у бік формування в школярів умінь працювати з туристичною інформацією, формування дослідницьких умінь. При традиційному навчанні комунікативний аспект навчання мови реалізується ефективніше, тож треба поєднувати навчання іноземної мови з допомогою комп'ютера та традиційне навчання.

Залежно від дидактичних цілей комп'ютерні програми наУроках можна залучити до різні варіанти: як самостійно, і у сполученні з іншими традиційними засобами навчання в різних етапах уроку. Під час такої методиці дотримуються санітарно-гігієнічні норми і правил з допомогою чергування різних видів

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація