Реферати українською » История » Промисловий переворот в России в першій половіні XIX Століття


Реферат Промисловий переворот в России в першій половіні XIX Століття

ПЛАН

>Промисловий переворот йкапіталістичнаіндустріалізація на Україні

>Кам'яновугільнапромисловість йметалургія

Неменшийінтереспредставляєрозвитокмашинобудівноїпромисловості


>Промисловий переворот йкапіталістичнаіндустріалізація на Україні

>Розвитокпромисловості України не можнарозглядати увідриві відРосії вцілому,бо Україна бувскладовоючастиною Ро-сійськоїімперії. У тієї годинуросійська йукраїнськабуржуазіяще не малакапіталів,достатніх длярозвиткувітчизняноїпромисловості. Уукраїнськупромисловістьхлинулиіноземнікапітали.Головним чиномкапіталпоміщався увугільну йметалургійнугалузі.Ціни напродукціюцихгалузей росли, щозабезпечуваломаксимальнийприбуток.Іноземнікапітали наперших порахсприялидеякомурозвиткувугільною йметалургійноюгалузей.Ціни напродукціюцихгалузей росли, щозабезпечуваломаксимальнийприбуток.

>Іноземнікапіталисприяли наперших порахдеякомурозвиткувугільної йметалургійноїпромисловості на Україні. Алі,по-хижацькивикористовуючибагатства йробочу силу,використовуючизовсім непередовуробочутехніку,вивозячи із Українивеличезніприбутки, щоотримуються зарахунокнестримноїексплуатаціїпролетаріату, смердоті у тій годинустримувалирозмахіндустріалізації країни,перетворюючиїї зважується на власнунапівколонію.Іноземнийкапітал,руйнуючи на Українідокапіталістичнівиробничістосунки,ставивїїекономіку в залежність від собі. Цеєоднією ізособливостейпромислового перевороту йкапіталістичноїіндустріалізації на Україні.

>Періодрозвиткудоімперіалістичногокапіталізму на Україні був порівнянонетривалим. 80-90 рр. 19віків булирокамирозквітукапіталізму на Україні.Протерозквітцейкінчається, й на початку 20століттяпромисловість Українипереживаєважку йтривалу кризові.Протерозглянемодетальнішеосновнірисирозвиткукапіталізму, впроцесі чого легко якщопобачитиособливостікапіталістичноїіндустріалізації.

>ІстотноюрисоюісторичногорозвиткуцарськоїРосії,включаючи й Україну,являвсяпізнійвступ на шляхкапіталізму.

До 60-х років 19віків на Україніпереважалокріпосничопоміщицькегосподарство, щогальмувалорозвитоккапіталістичнихвиробничихстосунків.Протеще іздругоїполовини 18віків в странепротікав процесрозкладання феодальногогосподарства,розвивалисятоварно-грошовістосунки,зросталакількістьпромисловихпідприємств йкількістьробочих,працюючих ними,поглиблювалисявнутрішні йзовнішні ринки. І уже додругоїполовини 19віківвивільнялисяелементикапіталізму.Незабаром послереформи 1861 рокукапіталістичнівиробничі ставлення -пануючі й вРосії й в Україні.

>Незважаючи назначнізалишкикріпацтва, щогальмувализростанняпродуктивних сил,розвитокпромисловогокапіталізму на Українійшов усе болеешвидкими темпами. Заперіод із 1865 по 1890 рокта числоробітників на великихкапіталістичнихпідприємствахвиросло более ніжудвічі. Аліважливо знати, щорозвитокпромисловості на Україніпочавсядещопізніше, ніж у Великоросії.Пояснюєтьсяце тім, що Україна, доїївозз'єднання ізРосією в 1654році,піддаваласяжорстокійексплуатації йжорстокомугніту.Продуктивнісилиїївнаслідок цогорозвивалисяукрайповільно.

Докінця 19століттяпромисловість на Українідосягає свогонайвищогорозквіту. До цого годиниДонбаспокриваєтьсягустоюмережеюзалізниць. У 1880-84 рр. бувспорудженанадзвичайноважлива дляДонбасумагістраль -Єкатерининськазалізниця, в 1893році бувпобудованаПівденно-Східназалізниця.Булитакожпобудованіпід'їзнішляхи, щозв'язувалиміж собоюголовніпромисловіцентриДонбасу.Усецезначнополегшиловивезенняпродукції й далойомуновізамовлення на метав йвугілля.

Заперіод із 1891 по 1900 рр. було бвідкритовеликукількість новихпідприємств. Зкожним фатальністюзросталаконцентраціяробітників.

>Росія, а разом із нею й Україна, булиоб'єктомсуперництвакапіталістичнорозвиненихкраїн, щопрагнулиопануватиринок,оскільки смердоті посталирозряді порівняновідсталих векономічнихвідносинахкраїн. Передкраїною стоялазагрозавтрати державногосуверенітету йперетворенняїї вколоніюзахідно -європейського йамериканськогоімперіалізму.

>Російськийкапіталізм,обплутанийфеодальними пережитками неміг забезпечитишвидкогопідйомупродуктивних сил країни.Російський царизмз'явився надопомогу. Алівінпротегувавкапіталізаціїпромисловостіантинароднимизасобами, шляхомкабальнихпозик,залученняіноземногокапіталу йпідгодовуваннякапіталістичноїверхівки зарахунокпосиленняпригноблення йексплуатації трудящих. Ценечуванепригноблення мас трудящихкінецькінцемпідривало базуекономічногорозвиткуРосії.

Уосновіекономічної політикиросійського царизму лежалопрагнення забезпечитипромисловістьринкамизбутутоварів за максимальновисокимицінами приодночасному йусебічномузахистіінтересівпоміщиків. На захистінтересівросійськоїбуржуазії бувспрямованазовнішня політика.Починаючи із 70-х років 19віків вРосіївводятьсяодне заіншимобмеження наввезенняпаровозів йрухливого залізниці складу. Введено, апотімпідвищеномито начавун,металовироби,кам'яневугілля таін. На вухо 90-х роківмитний тарифдосягає 33%вартостітоварів, що привезли, що мало ужезагороджувальний характер. Урезультаті цогоусередині країнизначнопідвищилисяціни.

Укінці 19століттяпочинаєтьсяпосиленийпотік вкраїнуіноземнихкапіталів. З 1895 по 1901 рр. сумакапіталів, вложенних в підприємствазросла із 245 млн. до 975 млн.рублів.припливкапіталу із одного боціприскорюваврозвиток окремихгалузейпромисловості, ізіншого боцігальмуваврозвитокпромисловості вцілому.

>Протекціоністська політика царизму, будучипрогресивною впочатковийперіодрозвиткуфабрично-заводськоїпромисловості, уже о 19-йстоліття бувсутореакційною, воназатримувалаекономічнийрозвиток країни й служилаінтересамлишеверхівкифінансовоїолігархії й великихпромисловців.

>Протекціоністська політика взовнішнійторгівліпостійнодоповнюваласяусередині країниказеннимизамовленнями.Казні належало понад 70%усійз/дмережі,такожїй належали багатозаводів йпорти.

>Міністерствофінансівнерідкоробилозамовленнященеіснуючим заводам.Замовлення буливиробленіраніше, ніжпочиналосябудівництвозаводів.Зрозуміло, щопопереднізамовленнявиробництвасприялищебільшомувикачуваннюказеннихзасобів вкишенікапіталістів.

>Казеннепідгодовування вело доти, щокапіталісти непіклувалися проздешевлення йполіпшенняякостісвоїхтоварів,ценапрям політикиприводив доіншогопограбування трудящих йзатримкирозвиткуринку,також допослабленняпідприємництва. Цетакож одна ізособливостейкапіталістичноїіндустріалізації на Україні.

>Збільшилисяподатки. По ">найвищезатвердженому 22травня 1895 рокудумціДержради"приблизнотретиназарплатиутримувалася уформірізного родуподатків йзборів.

Урезультаті збільшенняподатківкупівельнаспроможність трудящихзменшилася, арозвитоквнутрішньогоринкузатримувався.

Хочаподатки булидужевеликі,протедержприбуткивідставали відвитрат йказнідоводилосяпокриватирізницюпосиленимикредитнимиопераціями,зверненням довнутрішніх йзовнішніхпозик часто-густо нанадзвичайноневигіднихумовах, що поневолюваликраїну.

А,щобкращеосмислитиособливостікапіталістичноїіндустріалізації,требаокреморозглянутидеякігалузіпромислового комплексу країни.

>Кам'яновугільнапромисловість йметалургія

>Будівництвозалізниць на Українізбільшувалопопит навугілля.Ціни навугілляшвидко росли. УвугільнупромисловістьДонбасу ставшипритікатиіноземнийкапітал, томувидобутоквугілляшвидкопіднімався.

>Виникло запитання пророзширенняможливостей длязбутувугілля надрізних районах країни, але й й нанайважливіших ринках. У зв'язку ізцим в 1889році буввідкритийМаріупольський порт.

Широкаторгівлядонецькимвугіллямсприяларозвитку паровоговугільного флоту,повільно, але й сталорозвиватисясуднобудування.

>Вже о 19-йстоліття вДонбасі й Криворіжжівиникливеликі підприємства, де першемісцезаймалоНоворосійське сус-пільствокам'яновугільного,залізного йрейковоговиробництва,створеногоанглійськимикапіталістами ( Дж.Юз).Посилиласярозробкародовищкам'яноговугілля. Реформа 1861 рокуотримала особливо великийрозвиток вДонбасі. За першедесятиліття послереформивидобутоквугіллязбільшився в 2,6 разу, за одному - более ніж в розмірі 5разів.

>Збільшеннявидобуткувугіллясупроводжувалосяпосиленнямконцентраціївиробництва вДонбасі. Так було в 1890році вДонбасі було б 768 шахт, в1898р .- 760 шахт,причомукількістьдрібних шахтзменшилася на 116, акрупних -збільшилося на 108.

>Найбільшимипідприємствамикам'яновугільноїпромисловості вДонбасі сталиКорсуньськікопальніПівденноросійськогосуспільства,АлександрівськікопальніНоворосійськогосуспільства, що давали разом 136мільйонівпудіввугілля.Питома вагиДонбасу взагальномувидобуткувугілляРосії усє болеезростала. У 60-хрокахДонбасдавав 32,8 %загальноїздобичі, у 90-ті рр.- 50% й в1900р.-68, 9%вугілля.

>Вирослачисельністьробітників накам'яновугільнихкопальнях.Упродовж 6 років (1895-1900)кількістьробочих,зайнятих вкам'яновугільнійпромисловостіДонбасузбільшилося із 32523 до 82420,тобто более ніж в 2,5 разу.

>Проте у зв'язкузівсеосяжнимрозвитком країнивугілля, щовидобувалося, нехапало, томуціни навугілля буливисокими.Донецькевугілля було бдорожче зазакордонне.Внаслідок цогопідвищувалосямито навугілля, щоввозилося вкраїну, якудвічіпідвищувалося. Іхоча в страневідчувалася недостачавугілля,промисловці сталививозити його за кордон. УДонбасі можна було бвстановитисучаснутехнікувуглевидобування,механізуватипроцесивиробництва.ПротевуглепромисловціпівдняРосії (здебільшогоіноземці ) ізметоюзбереженнявисокихцін зарахунокзбереженнявідсталості Ро-сійськоїімперії (також й України ),користуючисьдешевизноюробочоїсили,обмежувалисязастосуваннямдідівськоїтехніки.Капіталістипринебрегалиелементарними правилами безпекишахтарів,бажаючизаощадитигроші.Внаслідок чогогинулисотнішахтарів, атисячіпокаліченихвикидалися навулицю.Якщодопоміжні роботи булидеякмеханізовані, товидобутоквугіллявироблявсявручну. Томупродуктивність бувдуженизька,підвищуваласядужеповільно, а означатизростаннявидобуткувугіллядосягалося зарахунок збільшення числаробітників.

Зкінця 19століттяпочинаєтьсярозробкародовищзалізних рудійКриворіжжя. Центрвидобуткузалізної рудійпереміщається із Уралу напівденьРосії, на Україну.Упродовж 8 роківзагальноімперськийвидобуток рудійвиріс у вісімразів,зокрема наУралі на чотири рази, напівдніРосії- в 158разів.

У зв'язку ізцим сталистворюватисяметалургійні заводі,ґрунтуються у зв'язку ізцимрізнісуспільства.

У 1895році було бзаснованоРусско-Бельгійськеметалургійне сус-пільство, щопобудувалоПетрівськийметалургійний завод. У тому жроціґрунтуєтьсяДонецько-Юріївськеметалургійне сус-пільство, щотежзбудувалометалургійний завод.

У 1896роціґрунтуєтьсяНікополь-Маріупольськегірничо-металургійне сус-пільство.Їм бувпобудованийтрубний завод,створений наамериканськийкапітал.Пізніше заводрозширився.Одночасно було бствореноТаганрозькеметалургійне сус-пільство, в основному нафранцузькийкапітал.Суспільствомстворенийметалургійний завод. У 1897роцібельгійське сус-пільствоПровідансзбудувалопоблизуМаріуполяметалургійний завод йдекількаметалургійнихзаводів вДонбасі.

На вушко 1900 року вДонбасі йКриворіжжі було б уже 17 великихчавуноливарнихзаводів.Навколо нихбудувалося багатодрібних йсередніхкопалень йзаводів, які в 1895році на Україніналічувалося не менше 100.

Таким чином, докінця 19століттяосновнамасачавунувироблялася напівдніРосії, на Україні,удвічі понад,чим наУралі,тобто центрметалургійноїпромисловостіпереміщається на Україну. Цетакожєоднією ізособливостейкапіталістичноїіндустріалізації.

>Металургія на Українірозвиваласяшвидше, ніж наУралі. Добезлічі ужеприведених причин можнадодатисприятливіприродніумови, атакожрозвиненішамережазалізниць.

>Південні заводімайже невироблялиринковихтоварів, а булизайнятіпереважноказеннимизамовленнями.

>Зростаннягірничозаводськоїпромисловостісупроводжувалосязростаннямконцентраціївиробництва.

Разом ззростаннямвиплавкичавуну зростаннівиробництво стали йзалоза.Близько 80%усьогочавуну, щовиплавлявся вімперії, надходило впереробку нанапівпродукт.

Уцей жперіод Українастаєосновним райономвиробництварейок ( 76% відусієївиробленоїпродукції вімперії).Царський урядпосиленопротегуваврельсопромисловцям.Булозабороненобезмитневвезеннярейокіноземноговиробництва. Державакупувала рейки запідвищенимицінами.Внаслідок цоговиникалиновірейкопрокатні заводі,укрупнювалисястарі.Незабаром поімперії їхнього було б 11, із них 4 самихкрупних- на Україні.

>Швидкозростаючакапіталістичнапромисловість,збільшуючипопит назасобивиробництва,викликаєпідвищенняцін ними йприпливкапіталупередусім вцюгалузьвиробництва.Самеце й дозволилопідприємцямотриманняпотрійнихприбутків.

>Засилляіноземногокапіталу ймільярдніпозики,ув'язнені царем уФранції йАнглії,прикували царизм доангло-французькомуімперіалізму йперетворилиРосію на їхньогонапівколонію.

>ЦарськаРосія (>включаючи Україну)залишаласякраїноювідносновідсталої,залежної,напівколоніальної.

>Вона бувринкомзбутутоварів йвивезеннякапіталу дляімперіалістів,хоча самаРосіяборолася за ринкизбуту длясвоїхтоварів ( зерно,цукор таін.).

>Міжкапіталістамирізнихкраїнйшла усє болеегостраборотьба заотриманняпереваг навивезеннякапіталу вРосію. Зросталиінвестиції.Знову смердотійшли вгірничорудну йметалургійнупромисловість. У 1900 р. 70% всіхакціонернихкапіталівгірськоїпромисловостіРосії належалоіноземцям. На Україніцейрівеньскладав 80-90%.Цей шляхрозвитку в порядкунасадженняззовніскладав одну ізособливостейпромисловогорозвитку України.

Таким чиномвугільна йметалургійнапромисловістьРосії в90-і роктазробилазначнийкрок вперед,головним чином зарахунок України,хоча далеко втакіймірі,щобліквідовуватиекономічнувідсталістьРосії. Невистачаловугілля,чавуну. На Україніметалевий голодвідчувавсяскрізь.Селянські возиспоруджувалися беззалізнихчастин,залізніцвяхи представляли вселянськомугосподарствівеликуцінність. Уобластіважкоїпромисловості вРосіїмайже неотрималорозвитокважкемашинобудування.Основначастинаважкоїіндустрії Україниобслуговувалазалізниці. УціляхзакабаленняекономікиРосіїіноземніекономістиуникалирізносторонньогорозвиткупромисловості, особливоважкогомашинобудування.

Таким чином,головноюособливістюрозвиткукам'яновугільноїпромисловості йметалургії було б ті, уданомувипадкукапіталістичнаіндустріалізаціяйшла ізметоюнаживи,тобтоіноземнікапіталістивкладалигроші ізметоюотримативеличезніприбутки приневеликомурозвиткупромисловості,щоб недатиРосіїпіднятися в низкувисокорозвиненихкраїн.

>промисловийіндустріалізаціямашинобудування

Неменшийінтереспредставляєрозвитокмашинобудівноїпромисловості.

Великамашиннаіндустріяпредставляєвисокийступіньрозвиткукапіталізму впромисловості. На Українірозвиток машинноговиробництвапридбаває великийрозмах лише послереформи 1861 року.Проте й посленеїкріпосничі пережитки йзасилляіноземногокапіталугальмуєрозвиток машинноговиробництва.Машинобудування йнадалізалишалосянайвідсталішоюгалуззю народногогосподарства України.Майже усеввозилосяз-за кордону.

>Поворотним моментом вісторіїмашинобудуванняє вухо 90-х років, колипочалашвидкорозвиватисяметалургійна базамашинобудування.Ростевиробництвос/г машин йзнарядь роботи, чого не дуже дореформи.Пояснюєтьсяце тім, що дореформифеодальнегосподарство малопереважнонатуральний характер йґрунтувалося наручнійтехніці йдармовийкріпакробочійсилі.

>Переміщення центрус/гмашинобудування ізпівнічно-західногопромислового району напівденьРосії, на Українусупроводжувалосяпосиленнямконцентраціїпромисловихпідприємств. На Українізнаходилося 177підприємствс/гмашинобудування із 826загальноімперських, вцю цифру невходятькустарні підприємства.

>Швидкийрозвитокс/гмашинобудуваннясвідчить про ті, щокапіталізм на Україні, як й вусійРосії, ужеповністюдозрів й був тімчинником, яківикликав усє болеезростаючеспоживання машинсільськомугосподарстві.

Упоміщицькихгосподарствах Українипрацювало багатотисячвільнонайманихробітників.Застосування машинс/г вело доконцентраціївиробництва,поширеннякапіталістичноїкооперації вземлеволодінні. Алі воно та було бдоступне лише великимхазяям.Кількістьнайманихробітниківзберігається,замінюєтьсяжіночим йдитячим,якийнизькооплачується.

І все-таки, Незважаючи навідносношвидкийрозвитоккапіталізму всільськомугосподарстві України,рівеньсільськогосподарськогомашинобудування був все з далеконедостатнім.Тракторівкомбайнів не було б. Другамісце послевиробництвасільськогосподарських машинзаймало на Українітранспортнемашинобудування, яку було бзосереджено вХаркові,Луганську,Миколаєві йдеякихіншихмістах.Паровозивиготовлялися наХарківському йЛуганському заводах.Продукціяцихзаводівскладала 35-40%усьоговипускупаровозів вРосії.

>Суднобудівельна йсудноремонтнапромисловість України бувсконцентрована вОдесі,Миколаєві йКиєві.

>Недостатньоустаткуваннявипускалося дляхімічної йгірничо-металургійноїгалузейпромисловості України. Ос-кількиручнапраця бувдешевша, ніжмашинний (>селяни, щорозорялися, продавали своюробочу силу загроші),гальмувалосяширокезастосуваннякапіталістами машинноговиробництва.

>Протеокремікапіталісти вводили у собіновімашини йпередовіметодивиробництва йдомагалисяпідвищенняпродуктивності роботивище засереднєрівня, щоіснував вційгалузі, тому смердотіотримувалидодатковийприбуток.

Зусьогоматеріалу, щознаходиться вційтемі, можназробитипевнівисновки. А смердотітакі:

>Промисловий переворот йкапіталістичнаіндустріалізація на Україні востаннійтретині 19віків носилидужесуперечливий характер й відбувалися унеординарнійобстановці.

>Виробництвозасобіввиробництварозвивалосяшвидше, ніжвиробництвопредметівспоживання. Ацеозначає, що хоч йважкапромисловість й теж не надторозвинена, вонагралапровідну роль.

Україна уміру свогорозвитку,грала всебільшу роль дляпромисловостіРосії.ДужешвидкорозвиваєтьсяДонбас.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація