Реферати українською » История » Проголошення Західноукраїнської Народної РЕСПУБЛІКИ


Реферат Проголошення Західноукраїнської Народної РЕСПУБЛІКИ

Київськийнаціональнийуніверситет

>імені ТарасаШевченка

>Інститутжурналістики

>Реферат на задану тему:

„>Проголошення ЗУНР”

>Виконала:АлієваКсенія

студентка I курсу 1групи

>Перевірив: проф.Сергійчук

>ВолодимирІванович

>Київ-20>10р.


>Вступ

 

>Передумовстворення ЗУНР було бдосить багато.Галичанивтомилися бути відвладоюАвстро-Угорської держави, смердоті булиготові статінезалежноюкраїною йрозвиватисясамостійною.Саме черезце 13 листопаду 1918 року було бпроголошеноЗахідноукраїнськуНароднуРеспубліку (ЗУНР). І нехайціподіїтакожасоціюються ізукраїнсько-польськоювійною, але йце бувдужеважливийкрок уісторії України, а особливоподальшаЗлука 1919 року.Ціподіїсвідчать проєдністьукраїнського народу, пробажання бутиоб’єднаними увільній,незалежній,мужній,самостійній стране. Утій стране, якої миотримали 1991 року, але й тепер, на шкода, незовсімцінуємо.Аджезабуваємо туціну, якої заплатилинашіпопередники заєдність.


>ПроголошенняЗахідноукраїнської народноїреспубліки

>західноукраїнська народнареспубліка

>ПодіїПершоїсвітовоївійни,жовтнева революція,пробудження людей доборотьби кардинальнозмінилиспіввідношенняміжнародних сил йзновузробили свої поправки укарті світу.Причиною цьому сталиреволюції, щопідірвалимогутність великихімперій світу. Івідчуваючитакузмінуподій,Австро-Угорськаімперія бачиламаніфест 16жовтня 1918 року, вякомуйшлося пропропозицію народам, що входили доАвстро-Угорщинистворити своївласнісейми, що будутьпредставлятиінтересиновостворених держав.Вонивважали, щоможливим було бстворенняфедерації наколишніх земляхАвстро-Угорськоїімперії.

як й можна було бсподіватися, полякитакожпретендували наСхідну Галичину.Внаслідоквиникконфлікт двохнародів затериторію, а чи не, як насході, за «>серця і думи людей».Можливо,завдяки боконституційна практикаАвстріїнавчилаполяків йукраїнцівцінувати системууправління ібрати вній доля,падінняімперії непризвело дотакоїбурі, хаосу,анархії тажорстокості, як насході. Передукраїнцями і полякамиСхідноїГаличини стояличіткоокреслені заподіяння:першочергову ваги малонаціональне запитання, арозв'язаннясоціально-економічних проблемвідкладалося з перспективи.Польсько-українськийконфлікт бувзапеклим, але й небезладним,вінпереважноточивсяміжрегулярнимиарміями, що велибої повстановленійлінії фронту,завдаючи порівняноневеликоїшкодицивільномунаселенню. Посуті,це було бвипробуваннясилиміж 3,5 млн.українцівСхідноїГаличини та 18 млн.поляків, яківодночасвоювали із чехами,німцями ілитовцями, котрітакож нехотіли бутивключеними доПольської держави.

Таким чином УЛьвові 18жовтня 1918 рокувідбулисязагальнізбори українськихгромадсько-політичнихдіячівГаличини йБуковини.Серед них булипосли доімперського парламенту,депутатигалицького йбуковинськогосеймів,керівникиполітичнихпартій, митрополитА.Шептицький,єпископГ.Хомишин.Вонипроголосили собіКонституантою (>Установчимизборами йобралиНаціональну Раду –вищий орган влади української держави. Рада заявляла своїпретензії наСхідну Галичину,Лемківщину,північно-західнучастинуБуковини, атакож Закарпаття.

Тім годиною полякитакожготувалисязахопити Львів йСхідну Галичину.Створивши 28жовтня вКраковіпольськуліквідаційнукомісію,основне заподіянняякоїполягало врозформуванніавстрійськихорганівуправління йпередачівсієїповноти влади вкраїпредставникампольськоїадміністрації.Цей актпередачімаввідбутися 1 листопаду.

Таукраїнська сторона, якої представлялимолоді укра-їнськіофіцери, котріще увересні 1918 рокуутворилиЦентральнийвійськовийкомітет,вирішили цого недопустити.Групамолодих українськихофіцерів начолі ізкапітаномсічовихстрільців ДмитромВітовським,роздратованихповільнимлегалістськимпідходомНародної Заради, взяласправу досвоїх рук. Уніч із 31жовтня на 1 листопадумайже 1,5тисячі українськихстрільцівоволоділиосновнимипозиціями уЛьвові..Вони взяли подсвій контроль ратушу таіншідержавніустанови,встановивши свою уладові умісті.

>Прокинувшись 1 листопаду, населення побачили, що наміськійратушімайорить Український прапор,усіголовнізаклади — до рукукраїнців йскрізьвисятьплакати ізповідомленням про ті, щотепер смердотієгромадянами української держави.Щосьподібнесталося і в всіхіншихмістахСхідноїГаличини.

Українське населення ззахопленнямвіталоподії 1 листопаду.Євреї чивизнавалисуверенітетукраїнців, читрималися нейтрально. Алі, лишеоговтавшись відпотрясіння,львівські полякиперейшли до активного опору, іміжукраїнськими тапольськими загонамивибухнулизапеклібої закожнийбудинок. Напівнічномузаході, накордоніміжСхідноюГаличиною і, власнеПольщею, под ударамиполяків впавшиключовийзалізничнийвузолПеремишль.ЗначнучастинуБуковинизайнялирумунськівійська, тоді як уЗакарпаттізберігали свою уладовімадяри. І усе ж таки великачастинаСхідноїГаличинизалишалася до рукукраїнців, котрінаполегливопродовжувалибудівництвовласної держави.Загальновизнане правонародів насамовизначення дало шансзахіднимукраїнцям нарозбудовувласноїдержавності.

9 листопаду, после того як усі укра-їнські партіїдосягли догоди проспівпрацю уформуванні уряду, було бпризначенотимчасову раду Міністрів, чиГенеральнийсекретаріат, начолі іздосвідченимпарламентарієм КостемЛевицьким. Черезчотириднінову державу було бофіційнопроголошеноЗахідноукраїнськоюНародноюРеспублікою.Тобто 11 листопаду було бутвореновиконавчий орган влади –Державнийсекретаріат начолі ізК.Левицьким, а 13 листопаду бувпроголошенаЗахідноукраїнськаНароднаРеспубліка.

>Територіяновоутвореної державиохоплювала 70 тис. км2 , а населенняналічуваломайже 6 млн.осіб.Гербом ЗУНР ставшиЗолотий Лев, на синьомутлі, а прапором –блакитно-жовтезнамено.

Національна РадагарантувалаправомочністьзаконодавстваАвстро-Угорщини йрозпочалаформуванняжандармерії тазбройних сил –Українськоїгалицькоїармії (УГА).Вонивиступилипротипередачіземлі селянам. Цепослабилопідтримкунаселенням,проголошеної держави вумовахагресії, щопочалася із боціПольщі.

Так як поляки було неможливозалишиситуацію так просто, токрок закроком смердотіпочаливідвойовувати свої права. А томукращепідготовленізбройніформуванняполяків,очолюванізначноюкількістюофіцерів,доситьшвидковийшли зскрутного стану й 21 листопадузахопили Львів.

Таким чиномпольськівійськаконтролювали 10 з 59повітів, у які ЗУНРпроголосила свою уладові.Саме черезце уряд ЗУНР бувзмушенийпереїхати до Тернополя, апотім доСтаніслава.Власне тутздійснено Першіпослідовніспробистворитидіючий уряд йефективнуармію.

>Місцевікомуністи таемісари ізрадянськоїРосіїрозпалюваликласовуборотьбу в ЗУНР уходіукраїнсько-польськоївійни.Післякровопролитнихбоїв напольсько-українськомуфронтіпольськівійська прорвали фронт й укра-їнськівійськапочаливідходити дотрикутникарічок Збруч йДністер.

Черезтакіподії ЗУНР бувзмушенашукатисвітовоїпідтримки.Вонавідкрила посольства уАвстрії,Угорщині,Німеччині,заснуваладипломатичніпредставництва вЧехословаччині,Канаді,Італії, США,Бразилії. Алі відвизнаватиукраїнськудержавність світло непоспішав.

ДоважливихзаконодавчихактівНародної Заради належатигарантії новихвиборчих прав всімгромадянам держави,широкігарантії правменшостей,включаючинаданняїм 30% місць умайбутньомупарламенті.Цікрокизустрілипозитивнуреакціюєврейського населення:пережившитриденний погром,влаштований поляками уЛьвові послезахопленняміста,євреї сталисхилятися накористьукраїнців.

Узахідноукраїнськійармії було бутворенотисячнийзагін, щоскладавсявиключно ізєвреїв. Беззволіканнярозв'язувалося інадзвичайноважливеземельне запитання: усівеликіприватніземлеволодіння, котрі належалипереважно полякам,експропріювалися ірозподілялисяміжмалоземельними табезземельними селянами.

Чи ненайбільшвражаючиморганізаторськимдосягненнямзахідноукраїнського уряду сталаГалицькаармія.Знову ж таки навідміну відсхіднихукраїнцівгаличанишвидкопогодилися до того, щонеобхідностворитисильну,ефективнурегулярнуармію. Ос-кількибільшістьукраїнців, які служили вавстрійськійармії,перебували наіталійськомуфронті іще неповернулисядодому,відчуваласянестача унавчених солдатів. Однакзагальнамобілізація дала своїрезультати, і довесни варміїналічувалося понад 100 тис. Чоловік, у томучислі 40 тис.боєздатних.Щоправда,існувалагостра проблемаофіцерськихкадрів йспорядження.Соціально-економічнавідсталістьпровінціїзумовила ті, уавстрійськійармії було бнепропорційно малоофіцерів-українців. Так, на 1000офіцерів припадалолише дваукраїнці, але й аж 27поляків.

Доти жмайже усі укра-їнськіофіцери булимолодші відполяків за рангом. Тому ЗУНРзвернулася досхіднихукраїнців, як,наприклад, до генерала МихайлаОмеляновича-Павленка, та докількохвищихофіцерівколишньоїцарськоїармії ізпропозицієюзайняти посадикомандувача тачленів Генерального штабу. Дляукомплектування штабузалучалосятакож багатобезробітних того годинуавстрійських танімецькихофіцерів. Алібільшістьофіцерівскладалигаличани, йзнаменно, що в годину хаосу ісуспільноїнапруженостіміж ними таїхнімибійцямирозвинулисянадзвичайноприязністосунки,—ймовірно, бо й тих, іінші були чи селянами, чи жнедавнімивихідцями із цого класу.Військовеспорядження в основномубралося вавстрійських складах чи шляхомроззброєннясотень йтисячнімецьких таавстрійськихвійськколишньоїокупаційноїармії, які текли через Галичину подорозідодому.


>Висновок

 

«Чиє щосьтаке, що нерозпалося б на своїскладовічастини?» - залегендою,ці словапромовив Будданезадовго досвоєї смерти. Історіїзнає багатоімперій, але йімперіїрозпадаються.Завжди. Так саместалося з ізАвстро-Угорськоюімперією. Аособливим послевиснажливоївійни страневажковтримати народ.Національні ідеїберуть гору йімперіярозпадається.Саметакий чинник йсприявстворенню у 1918роціЗахідноукраїнської народноїреспубліки. Тією годину уГаличинізнайшлисярозумні йсміливі люди, що повели державу донезалежності.Вонистворилисвій уряд ймужньооборонялися віднападівполяків ззазіханням натериторію. І нехай воніснувалавсього 8місяців, але йце був держава із4-мільйоннимнаселенням, 3 млн.якого булиукраїнцями. Намісцетимчасової влади вонашвидко поставилацілкомсформованийурядовийапарат. 22—26 листопаду напідконтрольнихукраїнцям землях було б проведеновибори доУкраїнськоїНародної Заради,куди входило 150депутатів й Яка мала бутипредставницьким йзаконодавчим органом. Засоціальнимпоходженнямделегатипереважноскладалися зінтелігенції,селян-середняків й духівництва, запоглядамивеличезнабільшість,навітьсоціалісти,займалаліберально-національніпозиції. За своїметнічним складом Рада бувмайжецілком російською,позаяк полякибойкотуваливибори, аєвреї ізнімцямивирішили небрати у якихучасті,щоб невтягуватися вукраїнсько-польськийконфлікт. Президентомреспублікиавтоматично ставши голова ЗарадиЄвген Петрушевич (юрист йколишній член парламенту уВідні).

Навідміну відсхідноукраїнськихурядів ЗУНРнезабаром вже маламісцевіорганиуправління.Вониспиралися настаріавстрійськімоделі (>галичани незаймалисяпоширеними насходірадикальнимиекспериментами) ікомплектувалися ізукраїнців, атакождосить часто — ізпольськихспеціалістів.Незважаючи назапеклувійну, якоїнав'язализахідноукраїнськійдержаві,їйвдалосязабезпечувати насвоїй територїстабільність й порядок.Надзвичайношвидке і ефективногостворенняадміністративногоапаратуявляло собоюдосягнення, що його моглиповторитирідко, котрі із новихсхідноєвропейських держав, некажучи уже проурядиСхідної України.Великоюмірою воно та сталонаслідкомсхильності галичан досуспільноїорганізованості, щодужерозвинулося удовоєннідесятиліття.


Списоквикористаноїлітератури:

1.О.Д.Бойко «Історія України». –Київ, 2002 р

2.О.Субтельний «Історія України». –Київ, 1991 р

3. М.Полянська-Василенко «Історія України». –Київ, 1991 р

4. Т.Гунчак «Україна впершійполовині XX ст.:Нарисиполітичноїісторії». –Київ, 1993 р.

5.Довідник ізісторії України за ред. С.В.Кульчинського. –Київ, 2008,с.326-330


Схожі реферати:

Навігація