Реферати українською » История » Мядзельшчина 1941 -1945 рр..


Реферат Мядзельшчина 1941 -1945 рр..

>Мядзельшчина 1941 -1945 рр.

>Виканала:Халадзіла І. М.


1.АрміяКраева наМядзельшчине

“>АрміяКраева (АК;Krajowaлітаральнаарміякраіни,айчиннаяармія),падпольнаяваеннаяарганізация, якаючидзейнічалаў 1942-1945 рр. НаакупіраванайфашисцкайГерманіяйтетиториіПольшчи йчастцитериториі СРСР (>Украіна, Білорусь,Літва).ПадпарадкоўваласяпольскамуемігранцкамуўрадуўЛондане.Налічвала 250 – 300 тис.чалавек.Аб’ядноўвала якпатриятичниядемакратичния елементи, то йпрадстаўнікоўреакцийнихколаў... НатериториіБеларусііснаваліНавагрудская (>падпараткоўваласяБеластоцкаму краю),Палеская,Валинская йВіленскаяакругі АК...”.

>ПриходЧирвонайАрмііўверасені 1939 р.ўЗаходнюю Білорусьбиўнеадназначнасустретимясцовимнасельніцтвам.Аднишчиравіталі новуўладу,другіябилі налаштованіварожа,сталіўпазіцию такяе.Адна ізпричингетагазаключаласяўтим,штоамаль за 20гадоўзнаходжанняЗаходняйБеларусіўскладзеПольшивираслацелаепакаленнелюдзей,якіялічилісябепатриетаміменавітаПольшчи.

НатериториіЗаходняйБеларусі, утимліку наМядзельшчине,пачаліствараццападпольнияарганізациі,якіязмагаліся за ПольськуРеспублікуўмежах,штоіснавалі так 1верасня 1939 р.ТакіяарганізациідзейнічаліўМядзеле,Свіри йКабильніку. З 1940 р.ўСвіриіснаваўкадравибатальен “>Святаслаў” (>камандзірпаручнікІосіфРамейка), у складякогоўваходзелі 3 роти: 1-ша – “Макс”, 2-га – “>Бераг”, 3-тя – “>Пратазій”.Аднакмасавияаришти йдепартациі,якіяправодзілісяорганаміНКУС уЗаходняйБеларусіў лютим 1940 р. –червені 1942 р.примусіліпольскаепадполледзейнічаць углубокайканспірациі.

ЗпачаткамВялікайАйчиннайвайни йакупацияй краюфашистаміпольскі рухприкметнаактивізаваўся. Уканци 1942 р.ўраене в.Кабильнікпадхарунжи ВійськаПольскагаАнтоніБружинскі (>псеўданім “>Нурмо”)сазгодикіраўніцтваВілейскайакругі АКпачаўпадрихтоўку такстваренняпольскайпадпольнайарганізациі. ЯмудапамагалімаерСтафанСвяхоўскі (“>Суліма”),капітанІосіфСарока,сем’іГенрика йТадевушаГлавацкіх,Блажевічаў,Целюхоўскіх йінш. УарганізациютаксамаўвайшліБаркоўскі,Кавальчук,паручнікКлімовіч,Кураевіч,Лянчкоўскі,Протас,Савіцкі,Сівіцкі,капітанЦепялеўскі,Шусціцкі йінш.Сувязь ізкамндваннемВілейскайакругі АКпадтримлівалаінструкциікіраўніцтва,падпольшчикіўладкаваліся на службуўнямецкуюакупацийнуюадміністрацию йпаліциюўШеметаве – М.Клевяда (“>Ястраб”),Свіри –ІосіфРамейка (“Макс”),Кабильніку – “(>Улан”) йТадевушМатачина (“Конус”),Мядзеле – (“>Астроўскі”).

Упачаіку 1943 р.АнтоніБужинскіпадпсеўданімам “>Кміціц”жиў у в.Купа, дзеарганізаваўпартизанскуюгрупу із 5чалавек.АкрамяБужинскагаўяеўвайшлі “>Акация”, “Граб”, “>Олек” й “>Альфон”.Пасляприняццяприсягі 25сакавіка 1943 р.ўзасценкуБрилі групарушилаўнапрамкуСвіра, дзесустрелася ізІосіфамРамейкам (“Макс”) йяголюдзьмі. Тією годину група “>Кміціца” крейди наўзбраеннікулямет,некалькікарабінаў, гранати. Так “>Кміціца”далучилісялюдзі ізВільні,шерагупаветаўВіленскагаваяводства.Апошніміприбилі 9чалавек ізКабильніка, утимліку М.Клевяда (“>Ястраб”), “Матрос”, “>Валодзька”,братиБаляслаў йУладзіслаўГалавацкія. Так травня 1943 р. групавираслаўатрадамаль 30чалавек.Атрадубиўуручанисцяг ізвишитим на імнадпісам: “Бог.Гонар.Айчина –АрміяКраева.АтрадКміціца.Вільно”.Атрад “>Кміціца”стаўпершимзначнимпольскімфарміраваннем наВіленшчине.Ён непаспеўатримацьнумар,насіўмалавядомуюсяродпольскіхкалабарантаўназвк “>Бура”.Меў палюпячатку ізнатпісам “>бригадапартизанаўпольскіх”. Учервені 1943 р. так “>Кміціца”перайшло розжарюючи 30паліцейскіх ізМядзела.Кабпазбегнуцьариштугітлераўцамііхсем’яў, булоінсценіраванараззбраеннепаліцейскіх надарозеМядзел –Вузла.Сяродперайшоўшихбилі ЕдвардКільчеўскі (“>Астроўскі”),ТадевушМатачина (“Конус”),настаўнікіНічинскі йВасілойць,жихаримястечкаБудкевічи,Слабковіч,Снахоўскі йінш.

>Празнекатори годинуатрад “>Кміціца”вирас убригаду, якаючиналічвала 300чалавек. Янаскладалася із 2 рот,атрадакавалериі, штабний йспецияльнайгрупи, санслужби,гаспадарчагаўзводо. Укаманднисастаўуваходзілі 7афіцераў й 10падафіцераў.Польскіяпартизанимелі наўзбраенні 9куляметаў, 11аўтаматаў,вінтоўкі йкарабіни.

>Бригада “>Кміціца”размяшчалася за 5 км напоўдзень пекло в.Гатавічи й за 2 км пекло базсавецкайпартизанскайбригадиімяК.Я.Варашилава,якойкамандаваўФ.Р.Маркаў.Польскіяпартизанистварилі 2 бази: базу “А” – дляпартизан й штабу йбизу “Б” –гаспадарчую.Блізкаядислакациядзвюхбригадсадзейнічалабольш-меншдобрасуседскімадносінам.Тимбольш,АнтоніБужинскі йФедарМаркаўбиліаднакурснікамі павучобеўСвянцанскайнастаўніцкайсемінариі.

>Напачаткубеларускія йпольскіяпартизаниўзгаднялі палідзеянні,праводзілісумаснияаперациі. Яниразграмілінямецкігарнізон уКабильніку,паліцейскіўчастак уВойстаме,раззброілінямецкуюжандармерию напераправецерах р.Вілія йзнішчилі міст.

>Аднакразриўадносінпаміж СРСР йпольскімемігранцкімурадам уЛонданеўсувязі ізКатинскайсправайвиклікаўнедавер ізабодвухбакоў.Польскі бікнагнятаўантисавецкуюістерию. 22червеня 1943 р. ЦККП(б)Бприниўпастанову “>Абдалейшимразгортванніпартизанскага рухуўзаходніхабласцяхБеларусі”. Уадраспадпольнихпартийнихкамітетаў булонакіраванапісьмо ЦККП(б)Б “>Абваенна-палітичних завданнях роботиўзаходніхабласцях БРСР”. Угетихдакументахабгрунтоўвалісяадносіни так “>польскіх буржуазнихнацияналістаў” із боцісавецкайулади,давалісярекамендациі “>ўсіміспосабамівикриваць йраспускацьнацияналістичнияатради йгрупи”.

>Нягледзячи нагета, ужніўні 1943 р.камандваннеабедзвюхбригаддамовіласяабправядзеннісумеснайаперациісупрацьнямецкагагарнізонаўМядзеле. У годинупадрихтоўкіаперациіпартизанскіяразведчикіпринесліў штаббригадиімяК.ЯВарашилава газетуВіленскайакругі АК “>Неподлегосць” (“>Незалежнасць”), дзе булозмешчанаапісаннерасстрелуорганаміНКУСпольскіхафіцераў украсавіку –маі 1940 р.ўКатині,іншияматериялиантисавецкагазместу.Гетавиклікалаабуренне йпратест із боцісавецкіхпартизан.Уселічилінадрукаванияматериялипаклепам насавецкуюўладу. 20жніўня 1943 р.партизанская агентураданеслаў штаббригадиімяК.Я.Варашилава,штоадбилася “таємницяпародакаманднагасаставу йкіраўніцтвападпольнихарганізацийпадполінихарганізацийпольскагалегіена, дзенават булопастаноўлена:рихтавацьспісикамуністаў,савецкіхактивістаў,забівацькамуністаў,разлагацьсавецкіяатради,кампраментавацьсавецкіхпартизан йўвизначанимомантабяззбройваць”.

>Паслягетага буловирашанаабяззброіць йрасфарміравацьакаўскуюбригаду “>Кміціца”.АбсваімрашенніФ.Р.Маркаўдалажиў уЦентральни штабпартизанскага руху (>ЦШПР) уМаскве йатримаўсанкцию направядзеннеаперациі. 26жніўня 1943 р.польскіяафіцерибилізапрошаниў штаббригадиімяК.Я.Варашилавабиццм дляўзгадненнядеталяў штурмумядзелкагагарнізона йариштавани. У тієїжадзеньамальадначасовапартизаниакружилі йабяззброілі з урахуванням “А” розжарюючи 200легіянераў “>Кміціца”.ТольківартавиФранцішакШурпіцкі (“>Бярозка”),адчуўшинядобрае,падарваўсябегранатай. 100польскіхпартизанадсутнічалі з урахуванням,тамуштобилі назаданні.Ариштаваную польськубригадупадзялілі на 3групи. 50чалавекразам ізкамандаваннемрассталялі, 80легіянераўраспусцілі беззброі па дам. 70чалавекразмеркавалі пападраздзяленняхтолькіштостворанагапольскагаатрадаімя ВандиВасілеўскай на чалі ізВінцентамМрачкоўскім (>капітан “>Запора”), котріпадпарадкоўваўсясавецкамукамандаванню.Частка ізіхразбеглася.

>Раззбраеннебригади “>Кміціца”виклікаланеадназначнуюреакциюўасяроддзіпартизан.Камандзірпартизанскайбригадиімя М. Ф.Гастели В.А.Манохіна уданясенніначальнікуЦШПР П. До.Панамаренкупаведамляў,штоаперация булазаўчаснай. “>Амальдеманстратиўнирасстрел 80палякаўпадНарачам йабуральнаемарадзерства йрабунак,якіясуправаджалі самупрацедурураззбраення,насцярожилічасткубеларусаў-католікаў,адпудзілі пекло нас”.

>Напяреданніаперациі параззбраенні 15жніўня 1943 р. штабВіленскайакругі АКнакіраваў такАнтоніяБужинскагапаручнікаЗигмунтаШендзеляжа (“>Лупашка”), котрі,аднак, незастаўатрад “>Кміціца”. 1верасня 1943 р.ў в.Блізнікі “>Лупашку”паведаміліпрараззбраеннеполіскайбригади. Зяерешткаўенствариў новіатрад, з урахуваннямякогапазнейузнікла 5-та (>Віленская)бригада.Сяроднасельніцтва йпартизан яна булабольшвядомападназвамі 5-табригада “>Лупашкі”, “>Бригадасмерці”ці “>Бригадапомсти”. У їйналічваласяприкладна 400чалавек.Падзялялася на 6узводаў. Мела наўзбраенні 10куляметаў, 15аўтаматаў,карабіни йвінтоўкі.Палякіпачаліарганізоўваць засідки нагруписавецкіхпартизан,абгрунтоўваючи палідзеяннідевізам: “Несупрацьсавецкіхпартизан – мипомсцім затрагедиюпадНараччу”.Неўзабаве янисталіпоўнимігаспадараміўАстравецкім,Ашмянскім,Свірскім йінш.Раенах.Камандзірпартизанскайбригадиімя М. Ф.Гастели В.А.Манохінпісаў: “>Толькі 25дзенлістапададробниягрупиатрадаімяШчорсабригадиімяГастелистрацілі 11чалавекзабітимі й 9параненимі.Дзвегрупибилізнішчанипоўнасцю...”. У лютим 1944 р.савецкіяпартизанипадкамандваннемФ.Р.Маркаваатакавалі 5-тубригаду “>Лупашкі” йпримусіліяеадисціў бікВільні.

>ПаслявизваленнятериториіБеларусі пеклонямецка-фашісцкіхзахопнікаў великачасткаакаўцаўразам із “>Лупашам”апинулася наБеласточчине, дзепратрамаліся таквясни 1946 р.Некаториябилізабітиўбаях ізчасцяміСавецкайАрміі,расстраляниорганаміНКУС,іншияариштавани йінтерніравани.Апошніяакаўцизагінуліў 1956 р.падКабильнікам.

>Восенню 1994 р. намесцирасстелупольскіхпартизанбригадиАнтоніяБужинскагапастаўлени пам'ятнікриж.


2.ВизваленнеМядзеля

>Летам 1944 р.ўвинікуаперациі “>Баграціен”, уякойудзельнічаліўсесіли1-гаприбалтийскага, 1, 2 й3-гаБеларускіхфрантоў,беларускія йлітоўскіяпартизани,биліпоўнасцювизвалени Білорусь,амальусяЛітва йзначнаячасткаПольшчи.

Занекалькідзен такприходусавецкіх військпартизанскіябригади йатрадиблакіравалінаселения пункти на важливихвузлахшашейнихдарог. 2ліпеня 1944 р.277-ястралковаядивізія генералаС.Ц.Гладишаваразам із 7-йгвардзейскаймеханізаванайбригадай генералаРадиенава такзиходу дня іздапамогайпартизанскіхбригадімяРакасоўскага йімяБудзенагаавалодаліБаярамі йБудславам. ЯниўзяліпадкантрольчигункуПолацк –Вілейка,чимпазбавілі 3-ютанкавуюармію генерала Р.Рейнгардаапошняявельміважнайкамунікациі. Угети ждзеньчасткапартизанскіхатрадаўбригадиімяБудзенагападкамандваннем В.А.Чаркасава йкамісара Д.Харинаўварваласяў в.Будслаў,разграмілаварожигарнізон йўтримліваламястечка такпадиходу3-гагвардзейскагамеханізаванага корпусу.Потим В.А.Чаркасаўпасадзіўсваіхпартизан натанкі ймашини йрушиўвизваляцьКривічи йКнягінен.

якуспамінаў генералС.Ц.Гладишаў, “накарце, на шляху рухудивізіі наВільнюсширокараспасціралісяблакітниміфарбаміазериНарач,Мястра,баторина, дземіжапошніхдзухвигадна дляпраціўніказнаходзіласямястечкаМядзел, йянонаглуха закривалагалоўнивузелдарогВілейка –Пстави,Вілейка –Вільнюс”. Генералприняўрашеннеразграміцьмядзельскігарнізонсіламі палицядругогаешалона іздапамогайпартизанскайбригадиімяВарашилава, а свійправафлангави850-истралкови полкнакіраваць напраследаваннепраціўнікаўнапрамкуВільнюса.ПалкоўнікуДз.К.Марозаву булозагаданавесці850-и полк палінііВалкалата –Слабада –Сцюдзяніца –Мікасец,абисціМядзел ізпоўначи й,рухаючисяўнапрамкуКулікі –Баяри –Пасинкі,вийсці наВільнюскуюшашу нарубяжиазерВялікіяШвахчи –Нарач.ЧасткайсілДз.К.Марозаўпавіненбиўзакрицьпраціўнікуадиход наВільнюс, аасноўнимісіламіавалодацьСвірам й недацьмагчимасцігітлераўцамзаняцьабарону нарубяжи старихгерманскіхпазіций,штозасталіся ізчасоў 1-їсусветнайвайни.

У тієї годину яквойскі3-гаБеларускага фронтувялібаі наБярезіне,камандзірпартизанскайбригадиімяВарашилаваІ.М.Крисаўпадцягнуўатради такМядзела йпоўнасцюблакіраваўягогарнізон.Ёнперабазіраваўсясасваім штабам наназіральни пункткамандзіраатрадаімя ЧапаєваМ.Р.Сідзякіна, котріразмяшчаўся розжарюючи в.Наваселкі, йпачаўрихтавацца так штурмурайцентра. Аліажиццявіцьзадуманае незмог,паколькі набригадумоцнанаціскалізначниясілигітлераўцаў ізпоўначи, ізПаставаў, й ізпоўдня, із боціВілейкі.Праціўнікмеў намецедеблакіравацьмядзельскігарнізон йвизваліць пеклопартизан важливіпаўночни шлях ізВілейкі наВільнюс йРигу.НеўзабавеІ.М.Крисаўатримаўданясенне,штопартизанибригадиімяБудзенагавибілінемцаў ізБудслава,Кривічоў йКнягініна, аатради “>Знішчальнік” йімяКалінінабригадиімяВарашилавастримліваюцьнаціск групнеприяцеля, котріўбеспарадкуадиходзіць із фронту.Фшистизбочилі ізДокшицка –Вілейскага трактуўпаўночна-заходнімнапрамку йвийшлі наВузлянку,маючинамерпрарваццаў бікМядзела наВільнюс йРигу. У такийсітуациікамандаваннебригадиімяВарашилавапринялорашенне:атрадам “>Знішчальнік” йімяКалінінатримацьабарону налінііхутари –вузлянскіябалотари,атрадуімяКутузавазакрицьМядзель уміжазер’іМястра йБаторина,атрадуімя Чапаєвазаблакіравацьшляхі із боцівесакДзягілі йТридани,атраду “Слава”знаходзіццаўрезерве.Наступленненемцаў ураеневесакСваткі йКалінаўка непринесла імпоспеху. Яниадступілі йляснимісцежкаміпачалірухацца наМікасецк, дзе,аднак,сустреліадпорпартизанатрадаімя Чапаєва.Праціўнікпавярнуў уабходМікасецка на в.Кулікі,кабзлучицца ізгарнізонамМядзела йразамвийсці нанапрамак наВільнюсціРигу. Алімоцнимагнем із всіхвідаўзброіпартизаниадкінуліфашистаў таксцюдзяніцкіхпалеў.ЗаціснуўшиворагаўтрохвугольнікуКулікі –Баяри –Наваселкі,народниямсціўципачаліяголіквідацию.Вялікая групагітлераўцаўтрапілаўклешчиатрадаўімяСуворава,імяПархоменкі й “Слава”, дзе булазнішчана.

Угети годинупартизанская розвідкадалажилапра рухразрозненихкалоннямецкайпяхоти ізЛотви наМядзел йсаСцюдзяніци наПруднікі. УсамімМядзелепанавалаажиўленнесалдат йпаліциі.ПартизаниперахапіліразмовуначалінікамядзельскагагарнізонаШтандле ізВілейкай, уякойенпаведамляў,што напоўнач пеклоМядзелаідзе бій йенхочавикаристацьсітуацию,кабпрарвацьблакаду йадкриць шлях наВільнюс йПастави.Штандлеспадзяваўся,шточасці,якіяадиходзяць із фронту,дапамогуць ямуадкінуцьпартизан.Аднакнадзеіяго незбиліся.ГітлераўцитройчиспрабаваліпрарваццаўнапрамкуБаяри –Лотва наПастави, але йбеспаспяхова.

>Партизанинакіравалімядзельскамуначалінікугарнізонаультиматумнаступнагазместу: “ГауптманШтандле!” Ваш гарнізон оточений щільним кільцем партизанів і Вам виходу немає. Щоб уникнути кровопролиттяпредлогаем скласти зброя терористів-камікадзе і здатися. Три години нараздумие. Інакше – штурмуємо. І це Вам,гауптман, вашим шибеникам і прихвосням – смерть. Відповідь негайно.КомбригКрисов. Комісар Шевченка.НачштабригКарабанов. 3-го липня 1944 р., м.Мядзель.»

>Адказбиўкароткі: «>КомбригуКрисову, комісару Шевченка,начштабригуКарабанову. Імперські війська великої Німеччини бандитам в полон не здаються. ГауптманШтандле. 3-го липня 1944 р., м.Мядзель.»

>ТакіадказвиклікаўабуреннеІ.Н.Крисава йА.І.Шаўченкі. Янинават неадважилісяпазнаеміць із імкамандаваннеатрадаў,боведалі,штопартизаннемагчимабудзеўтримать пеклораптоўнага штурму. Буловирашанаблакіравацьгарнізон.Калісцямнела, такМядзеляпадишлі ізпоўначиатрадиімяПархоменкі,імяСуворава,імя Чапаєва ізусходу – “>Знішчальнік”, ізпоўдня –імяКутузава. Угети годинуШтандлепадняў патривозерезервпаліциі й,пусціўшиягонаперадзе,пайшоўнапралом на в.Качаргі.МоцниагоньпартизанатрадаімяКутузавапримусіўягопавярнуць тому.Ноччупадприкриццемкуляметаў ймінаметаў.Штандлепаспрабаваўпрарвацца наЛотву, але йбиўспинениатрадаміімяСуворава йімя Чапаєва.

Уходзе боюкамісаруатрадаімя ЧапаєваП.Я.Урублеўскамуразведчикдалажиў,што за ракою розжарюючи в.Сцюдзеніцаз’явілісячирвонаармейци.Камісарнакіраваўсятуди йсустреўся ізкамандзірам850-гастралковага палицяДз.КМарозавим.Даведаўшися,штопартизаниблакіравалігарнізон уМядзеле йз-занедахопусіл немогуцьягоразграміць,палкоўнікДз.К.Марозаўпаабяцаўдапамагчи.Атримаўшидазвол генералаС.Ц.Гладишава,камандзірстралковага палиця ізаднимбатальенам 4ліпеня 1944 р.рушиўпразМікасецк наНаваселкі. Тут у годинусустречи ізкамандаваннембригадиімяВарашилаваДз.К.МарозаўнапісаўШтандле свійультиматум: «Пане комендант гарнізонуМядзель! Я, командир Червоною Армією, пропоную негайно здатися і крізь мого посланця повідомити про своє злагоді. Термін – дві години. Інакше починаю атаку з допомогою артилерії,минометов танків. Полковник Морозов.» Угарнізонбиліадпраўлени із білимсцягамардинарацБуханаў йлейтенантАрлоў. Назадпарламенцерипривезліадказ,напісани наультиматумеДз.К.Марозава: «Пане полковник! Дуже прошу Вас дати мені на міркування час до 16-17 годин ухвалення рішення про капітуляцію».Палкоўнікчирвонималоўкам тогожапаперцинапісаўапошняепапяреджанне: «Негайне здавання в полон. Інакше – атака!»ЯнобилотадпраўленаШтандлюконна ізразведчикамСтаханавим,якомуўдапамогувирашиліпаслацьсамаходку. За їй паўсімфронцепаднялісячирвонаармейциіпартизани йімкліварушилі такМядзеля.Гарнізонздаўся.ГаўптманШтандлезастреліўся.

Так 4ліпеня 1944 р.прийшоўдзеньвизваленняжихароўМядзеля.

краївпольскіймядзельфашисцкійвизваленне


Таблиця 1.Населения пунктиМядзельскагараена,якіябилізнішчанинямецка-фашисцкімізахопнікамі йадноўленипасляВялікайАйчиннайвайни

>Назвавескі >Колькасць таквайни >Колькасцьзнішчаних У якимгодзезнішчани >Адноўленадвароў
 1  2 3 4 5   6  7

>Азаркі

>Азяроди

>Андрейкі

>Бруси

>Ворагі

>Вохабні

>Вусаўшчина

>Гатавічи

>Гірини

>Даўжані

>Жалезнікі

>Занарач

>Зані

>Заречнае

>Заўголле

>Зяленкі

>Калодзіна

>Карабани

>Качаргі

>Конікі

>Крапіўна

>Круці

>Кухальскія

>Лескі

>Ліпава

>Лужи

>Лук’янавічи

>МаргіМаставікі

>Мацкі

>Мікіткі

>Мінчакі

>Мокрица

>Наваселкі

>Нагаўкі

>Нагаўшчина

>Новікі

>НовияГаби

>Нявери

>Палессе

>Палуяни

>Пасинкі

>Плецяши

>Пронькі

>Пугачи

>Радзькі

>Ражкі

>Рубанікі

>Сваткі

>Селькава

>Скаради

>Старинкі

>СтарияГаби

>Стахоўци

>Суднікі

>Чалеі

>Чарняти

>Чаремшици

>Чучаліци

>Чехі

>Шалкоўшчина

>Шклейнікова

>Шикавічи

>Шимани

>Шимкі

>Шишкі

>Юшкавічи

25

13

85

109

9

90

16

68

14

31

57

105

24

50

23

24

44

30

34

24

36

55

15

5

11

24

79

25

33

34

21

11

52

86

94

10

52

138

23

30

32

49

14

61

36

11

44

16

54

11

31

10

171

68

27

6

33

79

17

20

30

45

26

15

23

22

50

109

62

293

328

35

430

79

311

69

92

232

425

96

140

100

135

175

125

161

96

215

231

57

14

43

130

336

107

153

119

91

43

217

378

517

42

198

739

79

110

137

293

92

252

144

40

136

64

181

35

140

34

801

281

75

18

160

385

99

77

150

147

214

60

84

138

156

11

10

85

109

9

87

16

17

14

31

57

105

24

6

23

21

44

30

34

24

30

55

15

5

11

24

79

25

33

34

21

11

52

38

94

10

52

138

23

25

32

24

14

61

30

11

44

16

50

11

31

10

15

68

27

6

33

79

17

20

25

45

26

4

23

22

50

2

12

22

13

3

41

5

5

13

3

2

3

6

2

1

1

3

1

3

16

14

2

42

10

15

9

3

9

12

2

3

12

15

21

2

2

16

4

23

22

50

>Ліпень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Кастричнік 1943

>Верасень 1943

>Ліпень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Кастричнік 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Ліпень 1943

>Кастричнік 1943

>Кастричнік 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Катричнік 1943

>Люти 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Кастричнік 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Кастричнік 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Кастричнік 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Кастричнік 1943

>Верасень 1943

>Кастричнік 1943

>Кастричнік 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

>Верасень 1943

11

10

85

109

9

87

16

17

14

31

57

105

24

6

23

21

44

30

34

24

30

55

15

5

11

24

79

25

33

34

21

11

52

38

94

10

52

138

23

32

24

14

61

30

11

44

16

50

11

31

10

15

68

27

6

33

79

17

20

25

45

26

4

23

22

50


Схожі реферати:

Навігація