Реферати українською » История » Україна в Другій Світовій війні


Реферат Україна в Другій Світовій війні

>Зміст

>Вступ

1.ПочатокВеликоїВітчизняноївійни 1941-1945 рр.

2.Політиканімецькихзагарбниківщодорадянськихвійськовополонених на територї України

>Висновок

Списоквикористанихджерел


>Вступ

22червня 1941 рокурозпочалася ВеликаВітчизнянавійна, котратривала 1418днів й ночей й забрала життя понад 27 млн.радянських людей томучислі понад 8 млн.українців.

На вушковійнифашистськаарміяналічувала 190дивізій, із них 157німецьких, 47 тис.гармат, 4,3 тис.танків, 5 тис.літаків. Усоюзі ізНімеччиноювиступилиІталія,Румунія,Угорщина йСловакія.Війна із боціфашистськоїНімеччини таїїсателітівпроти СРСР бувзагарбницькою. З боці жРадянського Союзусправедливою,вітчизняною. Уній СРСРзахищав нелише своютериторію, а іінтересивсьогопрогресивноголюдства.

ВеликаВітчизнянавійна вісторичнійлітературіподіляється наперіоди. першийперіод із 22червня 1941 року до 19 листопаду 1942 р. Це годинуперетворення СРСР в Єдинийвійськовийтабір, крахфашистського плану ">блискавичноївійни" йстворення умів длякорінного перелому.

Іншийперіод із 19 листопаду 1942 року й докінця 1943 року –корінний перелом входівійни.Третійперіод –січень 1944 –травень 1945 р. - годинуповногорозгромугітлерівськоїНімеччини й ВизволеннянародівЄвропи від фашизму.


1.ПочатокВеликоїВітчизняноївійни 1941-1945 рр.

>Відповідно догітлерівського плану ">Барбароса"війна із СРСР винна бувзакінчитись за 6-8тижнів.Проти України бувзосереджена групаармії ">Південь", в якої входило 13корпусів й 57дивізій.

Досерединичервня фронтстратегічногонаступугітлерівськихвійськдосяг 3000 км,глибинувторгнення наголовнихнапрямках 400-600 км. За тритижнівійни 28радянськихдивізій булирозгромлені, аще 72дивізіївтратили 50% й понадособового складу –це 3/5військ, щознаходились узахідних військових округах. Вже 16 июляГітлер поставивши запитання проприєднання дотретього рейхурадянськихтериторій – України,Білорусії, Прибалтики таінших, де було бнавітьпризначеногубернаторів.

>Основними причинамипоразокЧервоноїАрмії упочатковийперіодвійни були:раптовістьфашистського нападу;різнийступіньморальноїготовності довійни;незавершеністьпроцесупереозброєння СРСР;відсутністьнадійнихсоюзників,міжнароднаізоляціяРадянського Союзу;розпорошення силЧервоноїАрмії на кордонахпротиНімеччини,Туреччини таЯпонії;масовірепресіїкінця 30-х рр.протиармійського командного складу;некомпетентністьвищоговоєнно-стратегічногокерівництва.

>Українськийнапрямок дляГітлера був одним зключових, йцечітковиявилося упроцесіекспансіїпроти СРСР. Вже 18вересня 1941 року фюрерприпинивнаступ на Москву йпереорієнтувавголовніудари наЛенінград йКиїв,підкреслюючи, щонаступ настолицю України – ">безпосереднєстратегічне заподіяння".

>Така змінуакцентів бувзумовленацілим комплексомчинників:економічними –захоплення Українисуттєвопідриваловійськово-промисловийпотенціал СРСР йзабезпечувалоНімеччину ресурсами дляведеннявійни (>напередоднівійничастка УРСР вРадянськомуСоюзістановила увидобуткувугілля – 50,5%,залізної рудій – 67,6%, увиплавцічавуну – 64,7%,сталі 48,9%;лишеХаркові запіврокувиготовлялось скількитанків, стількимав вермахт на початкудругоїсвітовоївійни);воєнними –окупація України не лишестворювалавигідний плацдарм дляподальшоїекспансії, а і давалазмогу ">нейтралізувати" Крім,якийГітлерназивав ">радянськимавіаносцем длянанесенняударів порумунськимнафтовимсвердловинам";морально-політичними –взяття Києва моглопідняти рейтингНімеччини наміжнароднійарені,зміцнитивпевненістьфашистськихвійськ йпосилитинастроїпоразки уЧервонійАрмії.

На територї Українигрупінімецькихармій ">Південь"протистояливійськаКиївськогоособливого йОдеського військовихокругів. На цьому напрямі ворогмавлишенезначнукількіснуперевагу уживійсилі (1:1,4), але йзначно меншемавтехніки. Урадянських військовихчастинах було б в 1,3 рази понадгармат ймінометів, у 4,9 рази –танків й в 2,4 разилітаків. Алінавіть за такихсприятливих дляЧервоноїАрміїобставинвтриматинімців нарадянськомукордоні невдалось.Головноювійськово-стратегічноюподієюлітньо-осінньоїкампанії 1941 року стала оборонастолиці України Києва.Вонатривала із 11 июля по 26вересня.Більш 100тисяч Чоловіквтратилигітлерівці фінансовий боєць і заКиїв, але й послепроривуПівденно-Західного фронтузахисникиопинилися передзагрозоюоточення йвимушені були облишитистолицю України.Внаслідокпрорахунківрадянськогокомандування вкільцеоточенняпотрапилидвірадянськіармії - 660 тис. Чоловік, де 60 тис.складаликомандири. Недивлячись націкатастрофічнінаслідки, оборона Києва малавеликестратегічнезначення: доосенізатрималанаступ ворога на центральному напрямі.

>Важливезначення в Першімісяцівійни мала й оборонаОдеси, щотривала 73дні, та битва заКримськийпівострів на початку 1942 року.ПідОдесоюзагарбникивтратилиблизько 200 тис. Чоловіквбитими,пораненими йполоненими, багатотехніки.ОбороняючиОдесу,радянськівійськасковували тугі понад 18дивізій противника. Цеполегшиловідхідвійськ Південний фронту за Дніпро іорганізацію там оборони.

Доосені 1941 року становище в Україні дляЧервоноїАрміїсклалосьдоситьтяжке.Наприкінцісерпня ворогзахопивДніпропетровськ.Одночаснонімецькітанковігрупивийшли районуЧернігова, 25жовтня послежорстокихбоївгітлерівцівдерлися уХарків. Накінець 1941 рокунімціокупувалимайже всю Україну,крімсхіднихрайонівХарківської,Сталінської таВорошиловградської областей, котрі обороняливійськаПівденно-Західного та Південнийфронтів.

>Післяперемоги подМосквою (>грудень 1941 –січень 1942 р.) в СРСР був проведена новамобілізація, що даломожливістьсформуватимайже 400 новихдивізій. ЗавказівкоюСталіна на початку 1942 року було брозпочато рядчасткових,розрізнених, злепідготовленихоперацій за ВизволенняДонбасу таХаркова.Наступальнаоперація врайоніХаркова (>травень 1942 р.)спочаткурозвиваласьуспішно, але й врезультатідопущенихпомилок,нестачідосвіду,німецькекомандуваннязумілооточити триармії йзахопити в сповнений 240 тис.червоноармійців йкомандирів.

Утравні-червні 1942 рокуфашистськимзагарбникамвдалосьзавдатисерйозноїпоразкивійськамКримського фронту.Німцямвдалосязахопити весьКерченськийпівострів, у томучислі й м.Керч. Уворожомуполоніопинилосяблизько 200тисячрадянськихвійськовослужбовців.Понад 10 тис.воїнівзайнялиАджимушканськікаменоломні, деоборонялисякількамісяців,очікуючи ПоверненняЧервоноїАрмії. На початку июля 1942 року,блоковані ворогом зсуші, моря таповітря после250-денної оборони, за наказом Ставкизалишили містогероїчнізахисники Севастополя.

>Після того як 22 июля 1942 рокурадянськимивійськами було бзалишене містоСвердловськВорошиловградськоїобластізакінчилисяобороннібої на територї України.

Таким чином, зарік тяжкихбоїв буввтрачена посуті всятериторія України. Алізнекровленірадянськівоїни, котрі булипоставлені унеймовірноскрутне становище,мужньо й докінцявиконувалисвійвійськовийобов’язок.Завдаючипостійнихударівворогові, смердотітримались доостаннього,створюючипередумови перелому входівійни.Нинівідомо, що наукраїнськійземлі упершийріквійни вермахтвтратив понад одногомільйона Чоловік.Радянськівоїни, котрівоювали за Україну, внеслигідний внесок узрив планунімецького ">бліцкригу".

Колігітлерівськівійськазахопили Україну,Гітлер напроханнярумунського диктатора – генерала Антонескудозволив ">навічно"включити у складРумуніїЧернівецьку іІзмаїльськуобласті. Усерпні 1941 рокугайуляйтер Франк зазгодою фюрераприєднав допідвладногойому польського генерал-губернаторства так звань "дистрикт Галичина",кудиувійшли територїЛьвівської,Дрогобицької,Станіславської таТернопільської областей. У тому жмісяціпредставники вермахту і Антонескупідписали в Бендерах угоду, заякоюОдеська,Миколаївська йчастковоВінницькаобласті, щосклали такзвануТрансністрію,передавалися под протекторатрумунськогокоролівства.

12 центральних областейреспублікисклалирейхкомісаріат "Україна",який було б передана убезпосереднюопіку так званогосхідногоміністерства.Очолював йогосумнозвісний А.Розенберга.Чернігівська,Сумська,Харківська,Донецька йЛуганськаобласті, на територї які 1941-го-першійполовині 1942 рр. проходилалінія фронту,залишалися вюрисдикції вермахту івідділялися відіншихтериторійзоноюякнайсуворішого режиму.

2.Політиканімецькихзагарбниківщодорадянськихвійськовополонених на територї України

>війнагітлерівськийтрансністріярейхкомісаріат

>Політичні таекономічніпланинацистівщодо України таметоди їхньогореалізації. З всіхсхіднихтериторій,захопленихтретім райхом,найважливішою був Україна ізїїбагатимикориснимикопалинами,родючими землями,робочою силою.Спочатку внацистськогокерівництва було б дваваріантистосовно того, якрозпорядитися ними. перший —здобутипідтримкуукраїнцівпроти Кремля,надавшиїмвласну державу, Яка,проте, малаперебувати подопікоюНімеччини, йдругий —знехтуватиінтересамиукраїнців, аукраїнськутериторіюповністювикористати длянімецькоїнації.Впровадження в життя одного ізцихваріантівзалежало відрозвиткуподій наСхідномуфронті. На початкувійниподіїрозгорталисяуспішно для вермахту. Тому в основі було б взятодругийваріант, доякогосхиляласябільшістьнацистськоїієрархії йякийнайбільшевідповідаврасовійдоктринінацистів.Згідно із неюусіслов'янивважалися людьми іншого сорту, аїхня рользводилася доти,щобслужитинімецькійрасі.

>Концентровано політика ">освоєння"східногопростору буввикладена уплані ">Ост".Виходячи ізнього,гітлерівцірозробилисерію директив,наказів,інструкцій,якимикерувалися у практичномуздійсненнісвоїхварварськихзадумів.Відповідно до плану ">Ост",розрахованого на 30 років йпобудованого на ">теорії"расовоївинятковостінімецькоїнації,народи, що населяли СРСР,передусімросіян,українців,білорусів,передбачалосяпіддатимасовомувинищенню івідселенню наінші територї, аїхню землю маліколонізувати 8—9 млн.німців.Цюпрограмуокупанти активноздійснювали уже под годинувійни.Особливоінтенсивно ">виселяли"українціввздовжлініїпланованої нацистамишосейноїмагістралі ">Г—Г" ("Гамбург—Готенланд, такнацистиперейменували Крім"),обічякоїрозташовувалисясхідні ставкиГітлера (">Вер-вольф"),Гімлера (">Хагевальд"),Герінга (">Форстонш-тадт").Сюди ж сталиприбуватиешелони ізтирольськимипереселенцями.Лише после Визволення Києва, коливійська 1-го Українського фронтурозгорнулинавальнийнаступ на Житомир,закінчилося ">великепереселеннянордичноїраси".

>Окупувавши Україну,гітлерівцівстановили наїї територї режимкривавоготерору.Згіднозісвоїмицілями смердотіподілили Україну наокреміадміністративніодиниці. Улипні 1941 р.Чернівецька таІзмаїльськаобласті,захопленірумунськимивійськами, іздозволуГітлера буливключені у складРумунії.їй буливідданітакожземліміж Бугом йДністром, всяОдеська,південнірайониВінницької,західнірайониМиколаївської областей,лівобережнірайониМолдавськоїРСР.Ці територїувійшли до такзваної ">Трансністрії",створеноїрумунами.

Отже, заУкраїноюнацисти помиляюся набудь-якедержавнеіснування, аїїтериторіюрозглядали як ">німецькийпростір".Видаючи собі запредставників ">нордичноїраси",гітлерівціназивалиокупованірайони України ">німецькоюІндією", а Український народ —білими рабами. Українськанація бувоголошена ">неповноцінною".Магазини,ресторани,перукарніобслуговували лишеокупантів таїхніхпосіпак.Населенню містзаборонялосякористуватисязалізничним йкомунальним транспортом,поштою, аптеками тощо.Увесь годинуокупації вмістах й селахдіялакомендантська година. Заїїпорушеннямирних людейрозстрілювали намісці.Булозаборонено йвилучено зщоденноговжиткусаме слово "Україна".Населенняпозбавлялосяелементарнихюридичних прав,власноїісторії та культури. Українська землявкриласязгарищами йруїнами,шибеницями такладовищами.

>Уціліліпромислові підприємства на територї УкраїниокупантиоголосиливласністюНімеччини,приєднали доімперськихфірм,використовували для ремонтувійськовоїтехніки,виготовленнябоєприпасів.Частинупідприємств повернуликолишнімвласникам.Німцізберегликолгоспи йрадгоспи, котрідіяли под їхнісуворим контролем, удещозміненійформі та подіншоюназвою.Селянпримушувалипрацювати у яких із ранку допізньоговечора. І як результат — 85%усьогопостачанняНімеччини продуктами ізокупованихрадянськихтериторійздійснювалося із України.Тяжкеполітичне іекономічнегнобленняпосилювалосядуховним.Окупантизакривалинавчальнізаклади інауковіустанови,клуби,всілякопринижуючигідністьукраїнського народу.Школи врейхскомісаріатахспочатку булидозволені лише ізтрирічнимтерміномнавчання, але й черезкількамісяців й смердоті булиліквідовані. Так, на територї Українигітлерівцями було бповністюзнищено 8 тис. йчастковозруйновано 10 тис.шкіл. УКиєві доокупації було б 150середніх йпочатковихшкіл.Захопивши місто,фашистизайняли 77шкіл подказарми, 9пристосували подсклади, а й у 8 школахвлаштуваликонюшні,закрили усідитячі садки, а їхнімайнопограбували.

>Найхарактернішоюознакою, щосвідчила про природунацистського режиму, було бставленнягітлерівців доіншихнародів.Вонипланувалищорічнознищувати 10 млн.неарійців.Першими в цьомутрагічномуреєстрі стоялиєвреї.Спеціальнічастини ССзнищилиєвреїв в Україні 900 тис.Тільки зап'ятьдніввересня 1941 р. вКиєві уБабиному яруфашистирозстріляли понад 50 тис. мирного населення —євреїв,українців,росіян. Авсього за роктаокупаціїзагинуло понад 220осіб,різнихнаціональностей.

>Крім Києва,найбільшими "фабрикамизнищення" булитабори смерти уДніпропетровську,Львові,Умані таіншихмістах України. Такихтаборів наокупованій територїреспублікинараховувалося понад 250.Водночасфашистиорганізувалимасовевинищеннявійськовополонених — 1366 тис.осіб було б замучено ульвівському,славутському,житомирському,уманському,сирецькому йДарницькому (вКиєві) таіншихконцтаборах. Уже початкувійнифашистськіокупантизнищилисотнінаселенихпунктів,стратили десяткитисячїхніхжителів.Першим було бзнищено населенняневеликогоукраїнського селищаЯців, що подЧерніговом. Людей було б загнано увелику клуню йспалено. За роктаокупації в Україні було бзнищено 97 такихсіл.

Заостаннімиданими,замордували тастратили наукраїнськійземлі 5264 тис.осіб — шкірногошостого з тихий,хто так чиінакшеопинився назахопленій фашистами територїреспубліки.

>Неймовірнихфізичнихпоневірянь йдушевних мукзавдалаукраїнськомународовіпримусовапраця нанімецькихпоневолювачів, особливомасовенасильницькевивезеннямолоді накаторжні роботи доНімеччини.Всьогопротягом 1942—1944 рр. із України було бвивезено 2400 тис.осіб.Житла тихий,хто не так назбірніпункти длявідправки до рейху,спалювали разом із всім майном. Десяткитисячпримусововивезених із України людейзагинули начужині відвиснаження,хвороб та травматизму, азначначастина,боячисьрозправисталінського режиму, неповернулася наБатьківщину. ЗаданимиРеспубліканськоїкомісії усправахрепресованих, в Українуповернулося 1600 тис.осіб, але в середину 1994 р. їхнізалишилося до 600 тис.


>Висновок

Вісь так,розчленувавши Україну,розмежувавшиїїкордонигітлерівцісподівалисяназавждирозтоптатиукраїнськудержавність,підірватиєдність, волю і силу народу доорганізованого опору.Жорстокийокупаційний режим – ">новий порядок" –позбавляв населення українських земельбудь-якихгромадянських прав.Грабувалися йнищилисяматеріальні йкультурні ціності.Ешелонамивідправлявся доНімеччини Українськийчорнозем. Змузеїввивезли 40 тис.найбільшціннихтворівмистецтва. 2,4 млн. Чоловік було бдепортовано напримусові роботи.Місцеве населенняпідлягаловитісненню впівнічнірайони чизнищенню. Так,протягом 103тижнівокупації Києва уБабиному Яру було брозстріляно понад 200 тис. Чоловік.Серед них булиєвреї,українці,росіяни, поляки,цигани тапредставникиіншихнародів. Бабин Яр ставшиоднією знайбільшихінтернаціональних могил. Учервні 1943 р. пересталоіснуватиЛьвівське гетто, де було бстрачено 130 тис. Чоловік.

Отже, політиканацистів в Україні бувнадзвичайножорстокою.Вона ставила за міткупідкорення таколонізацію України,винищенняїї населення.Запроваджуючи наокупованих українських земляхсвій ">новий порядок",гітлерівцісподівалисяпідірватиєдність, волю і силу народу доорганізованого опору, але йреаліїокупаційного режимузмусилибагатьохгромадянпереосмислити якполітикуфашистськоїНімеччини, то йвласнуповедінку.


Списоквикористанихджерел

1. БойкоО.Д. Історія України. –Київ;Академія, 1999.

2. Бугай М. Ф.Депортаціякримських татар у 1944 р. //Укр.іст.журнал – 1992. - № 1. –С.29-44.

3.Гунчак Т. Україна,перша половина ХХстоліття. –Київ: Ли-бідь, 1993. – З. 221-246.

4.Деревянкин Т. Велика Вітчизняна війна: ціна Перемоги // Економіка України. – 2000. - № 5. – з. 52-58.

5.Жуковський А.,Субтельний Про.Нарисісторії України. – Львів, 1992. – З. 116-139.

6. Історія України. Курс лекцій. Харків: військовий університет, 1994. – З. 277-299.

7. Історія України: Новебачення. У2-х томах. –Київ, 1995. –Т.2. –С.281-328.

8. Історія України іздавніхчасів до відома нашихднів:соціально-політичніаспекти.В.І.Ніколаєнко таін.Харків:ХДПУ, 1994. –вип.3. –С.81-102.

9. Історія України. –Київ:Альтернативи, 1997. –С.307-325.

10. Історія України. – Львів: Світ, 1996. –С.284-351.

11. Історія України. Курслекцій.Київ:Київ.політех.ін-т. –Ч.2. –С.138-151.

12. Історія України:Посіб.Терноп.Ін-тунар.госп-ва. –Київ:НМК, 1991. – З. 174-181.

13. Коваль М. В.Український народ уВеликійВітчизнянійвійні 1941-1945 рр. //>Укр.іст.журн. – 1990. - № 3. – З. 88-95.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація