Реферати українською » История » Окупаційній Період в Запоріжжі, Звільнення від загарбніків


Реферат Окупаційній Період в Запоріжжі, Звільнення від загарбніків

Факультетекономіки тауправління

>Контрольна робота

із Історію України

>Запоріжжя 2010


 

>Зміст

 

1. ОборонуЗапоріжжя 1941-го

2. «>Новий порядок» -окупаційнийперіод вЗапоріжжі

3.ВизволенняЗапорізькоїобласті відокупантівв1943році-на початку1944році

4.УвічненняподійДругоїсвітовоївійни вЗапорізькомукраї


 

1. ОборонуЗапоріжжя в1941році

22червня 1941 рокунацистськаНімеччиназдійсниланапад на Український Союз,розпочалася ВеликаВітчизнянавійна.Нелегківипробування у роктаВеликоїВітчизняноївійнивипали часткунашої Батьківщини. Неоминули смердоті йЗапоріжжя,захисники йгромадяниякогопродемонструвализразкигероїзму,мужності,стійкості йсамопожертви.

Зпочаткомвійни уРадянськомуСоюзі бувоголошеназагальнамобілізаціядорослогочоловічого населення 1905-1918 роківнародження. У Першіднівійни десяткитисячзапоріжців вступили до лавЧервоноїармії. Улипні 1941 року уЗапоріжжіпочалосяформування274-їстрілецькоїдивізії. Командиромдивізії бувпризначений полковник П.Немерцалов.

Умістах й селахобласті длядопомогиарміїпочалистворюватисядобровольчіпідрозділирізногопризначення.Формувалися заженипротиповітряної оборони, котріповинні булишвидколіквідуватинаслідкиавіаційнихударів. Длязнешкодженнянімецькихрозвідувально-диверсійних групстворювалися такзванівинищувальнібатальйони.

Широкогопоширеннянабула практикаорганізаціїзагонів народногоополчення.Вонискладалися із тихий,хто ізрізних причин, непідлягавмобілізації додіючоїармії. УЗапоріжжі доополчення вступило 45тисяч Чоловік.ЗагонамиЗапорізькогоополченнякерувавміський штаб начолі ізпершим секретаремміськогокомітету партії П.Комаровим та головоюміськвиконкому У.Скрябіним.

Усерпні-жовтнісотнітисячгромадянЗапорізькоїобластібудувалиоборонніукріплення.Збудованізапоріжцямипротитанковірови,траншеї ізбліндажами йспостережними пунктамипростягнулися на багатокілометрів на правому йлівому берегахДніпра.

>Запорізькі підприємства із самого початкувійнипочалипрацювати за принципом «Усі для фронту! Усі дляперемоги!». Напідприємствахпостійнозросталиобсягивипускупродукції військовогопризначення.Незважаючи наскладніумови,значнорозширивасортиментвисокоякісних сталей «>Дніпроспецсталь». Назаводіосвоїливипусксталі дляавіаційноїпромисловості.Удосконалившитехнологіювиробництва, нашвидкісніметодивипускусталіперейшов завод «>Запоріжсталь». Навипусквійськовоїпродукціїпереорієнтувалися усімашинобудівні заводіміста.Моторобудівний завод ізпершихдніввійниперейшов на12-годиннузміну.

Усерпніпочалисязапеклібої напідступах ДоЗапоріжжя. 18серпня 1941 рокунімецькимвійськамвдалосяпрорвати оборонучастинЧервоноїарміїзахіднішеЗапоріжжя йзахопитиправобережнучастинуміста йострівХортиця.Німецьківійськарозпочалигарматно-мінометнийобстріллівобережноїчастиниЗапоріжжя,перш наДніпрогесу йпромисловоїзони.Німецькекомандування добророзумілостратегічне таекономічнезначенняЗапоріжжя, томуспрямувалосюдизначнівійськовісили,розраховуючи із ходузахопити місто йпрорватись наЛівобережжя. Однакпрорватися налівий берегДніпранімецьківійська незмогли.

>Протягом 18серпня умістірозгорнулисядраматичніподії.Від прямоговлучення снарядавибухнув міст, щоз’єднував про.Хортицю ізлівим берегом. Цеполегшило заподіяннязахисникамміста,аджетепер ворогмігпрорватися доЗапоріжжялише через греблюДніпрогесу.Атаку ворога нагреблівдалосявідбити.Булопідірвано греблюДніпрогесу. Разом ізпідривомгреблі було бприйнятерішення прознищеннягенераторівгідроелектростанції.Підривпризвів дотрагедії.Стіна води, щовирвалася волю, затопилаприбережнусмугу упродовж десятківкілометрів вниз поДніпру. Урезультаті всецепризвело дозначних жертвсеред військових та мирного населення. У тієї ж годинухвиля водизмилакількаворожих переправ тазнищиланімецькіпідрозділи, котріопинилися узонізатоплення.

>Виведення із ладуДніпрогесупаралізувало роботупромисловихпідприємств.Надаліелектроенергіянадходила ізДонбасу, але йїївистачалолише для потребнайважливішихпідприємств.Припинилася подача води доміста.

З 18 по 21серпняпідрозділи274-їстрілецькоїдивізії, зажени народногоополчення ,бійцівинищувальнихбатальйонів, працівникиНКВС подкомандуванням У. Леоноваутримували місто,очікуючипідходупідрозділів12-їармії. Десяткиучасників оборониміста булинагороджені орденами та медалями.Захисникиміста нелише оборонялися, а іконтратакували.

Уніч із 3 на виборах 4вереснярадянськівійська подприкриттямтанків,форсували Дніпро йвисадилися на про.Хортиця.Післятриденнихбоїврадянськівійськавизволили про.Хортицю. Цезначнопослабилообстрілпідприємств ймісті.

>Післяподій 18серпняевакуаціяпромисловогообладнання та населення ізмістапочалапроводитисяприскореними темпами. У стислий годинувдалосявивести на схід 22 заводі союзногозначення –металургійні,машинобудівні, 26підприємствлегкої тахарчовоїпромисловості.Вивезли утил 9358вагонівметалу таобладнанняцехів,учбовізаклади тамузеї та б.ін.

>Своєюсамовідданоюпрацеюзапорізькізалізничникистворили «>зеленувулицю» дляешелонів зпромисловимобладнанням. Увересні 1941 рокукожної доби ізЗапоріжжя на східвідправлялось 620залізничнихвагонів, а й у де котрідні їхнього було б до 900.

21вереснякерівництву країни було бповідомлено, що помістуЗапоріжжюусі заводіевакуйовані,евакуація проведенаорганізовано. Це бувсправжній подвиг,якийздійснилизапорізькіробітники таінженерно –технічний персонал.Обладнаннязапорізькихпідприємств, якувивозили до міст Уралу таСибіру, зразу жмонтувалось на старих та нових заводах, котрівироблялипродукцію для потреб оборони країни.

>Героїчна оборонамістатривалапівторамісяці. 4жовтня 1941 року, за наказом Ставки ВерховногоГоловнокомандування, ЧервонаарміязалишилаЗапоріжжя.Німецьківійськазахопили місто,розпочавсяперіодокупації,якийпродовжувався понад 2 років.


2. «>Новий порядок» -окупаційнийперіод вЗапоріжжі

На початкужовтня 1941 рокунімецько-фашистськізагарбникиокупувалиЗапоріжжя.Цяокупаціятривала 2 рокта й 10днів. У нашомумістівстановили ">новий порядок".Буловстановленожорстокийокупаційнихрежимів.

Умістілютувалигестапівці, комендатура,поліцаї,жандармерія. Не було б і дня,щоб не мучили й не вбивали людей. Вісь як процезгадує один ізочевидців:

"З апреля 1942 рокунімецько-фашистськізагарбникипланомірнознищувалимирне населеннямістаЗапоріжжя.Розстріливідбувалися на територїрадгоспівіменіСталіна,спочаткувечорами йвночі, апотім й усунь. Нарозстріл возили машинами й гналипішки, после чогопідводили їхнього до краю яру й впритулрозстрілювали ...

>Частинаприречених людям змушувалилягати натрупи в яру йзверхустріляли у яких.Цей ">новий порядок"розстрілу, уведеньнімцями,доводилося намбачитипротягом 24-хмісяців.Невдоволенірозстрілами,карателі наводилисвоїхсобак-вівчарок, котрірозривалитілаживих людей,привезених нарозстріл. "

За два рокта й десятьднівокупації тутзагинулоблизько 35 тисмирнихжителів, ізЗапоріжжявивезено 58 тис Чоловік.Усього містовтратило понад 100 тисосіб. Це булипредставникирізнихнаціональностей, але йвсе-запорожці.Фашистськапомстазнищувала людей гірше ніж чума,незалежно від того,дітице чижінки,малюки чи людипохилоговіку.Німецький комендантоголосив помістуЗапоріжжю, що "... тієї,хтоспеціальнозашкодитьвійськовіспоруди чикогосьпідштовхує наце, якщознищений,незалежно від того, якщоце доросла людина чидитина. ">Щобзалякатирадянських людей,фашистські влади в Першідніокупації провелимасовезатримання йрозстрілювали ані неповинних людей.

Анезабаром,взимку того ж року, -щекатегоричнезалякування: ">Згідноповідомлення військових влади,останнім годиноюпочастішаливипадкинадання населеннядопомогиполоненим, котрі утекли ізтаборів.Військовекомандуваннявказується нанеприпустимістьподібнихдій із боці населення.Забороняєтьсяподаватибудь-якудопомогуїжею,одягом чиподачеюночівлі.Порушення цого якщо покаране чисмертю. "

Алі народ наріднійземлі й смерти небоялися.Вихованікомуністичноїпартієюпатріоти завласноюініціативоювлаштовувалипідпільніорганізації.Після їхньогорозстріляли. Алі фашистам невдалосянавіть способамижорстокоготерорупозбутисянашоїрозвідки вЗапоріжжі.

>Навесні 1942 рокусформувалосяпідпільна організація,якоюкерувавкомуніст Авт. Гончар,минулийпрацівник ">Запоріжсталі"підпільщикизбирализброю,готуючись довиступів нафашистів. Принаближення нашихвійськ,допомагалиполоненим,біженцям, недавав фашистамрозгорнутивиробництво.Учасникипідпіллярятували молодь відпосилань вНімеччину. Усіце - діїочолені М. Гончаром. Алі 28червня1943годгестапівцямвдалосязнайтипідпільщиків йзаарештуватибільшучастину складуорганізації.Іншучастинупідпільщиківфашистирозстріляли.

>Влітку 1942 рокусформувалася організація "Ревком". ">Ревкомівців"спілкувалися ізрізнимигрупами. Алі в 1943роцігестапівціарештовуютьблизько 50 Чоловік,іншітікають.

>Запорізькіплацдарми длянімецько-фашистськихвійськ малівеликезначення, бо наньомутримавсяприроднийдніпровський кордон.УтриматиЗапоріжжя длянімців означалозберегти под контролемсереднютечіюДніпра; черезЗапоріжжязабезпечувалисяфашистськівійська наЛівобережжі; накінецьутримати за собоюекономічніважливірайони.Значить невипадковоГітлерприбувсюдище в лютому 1943 року,щобсаме вЗапоріжжіпозначитиобороннулінію йпереформуватифронти.Саме томуоборонніспоруди вЗапоріжжіфашистиготувалимайжецілийрік.Всізавершувалосясуцільнимидротовимогорож.Довжинавсієїоборонноїспорудискладала 18-25 км.Він був назв ">Східним валом".

Алі недивлячись нахорошупідготовку,гітлерівці незмоглипротистоятивійськамЧервоноїармії.

>запоріжжя оборонаокупація Визволення

3.ВизволенняЗапорізькоїобласті відокупації в1943р. – на початку1944р.

7 января 1943фашистистратили в м.Дніпропетровську М.А.Крайсвіттнєго, його дружину й16-річногосина, атакож В.Ф.Гнєздилова.Післяжорстокихкатуваньіншихарештованихвідправили вконцтабір Бухенвальд. Однакрозвідувальна робота неприпинилося. З января 1943 р.кількарозвідників передавали по радіо на грішну землюпотрібнівідомості аж дозвільненняЗапоріжжя.

>Заступником командирагрупи бувА.І.Гиря, начальником штабу –інженер-будівельник Л. В.Вайнер. Угрупу входилоблизько 40 Чоловік, в основномукомуністи заводу ">Запоріжсталь".Підпільникирозгорнулипідривнудиверсійну роботу вШостому йТринадцятомуробочі ізселищах, наВознесенці,Запоріжжя-Лівому, Зеленому Яру,ВерхнійХортиці, вСофіївці,Василівці.

>Спираючись напідтримкурадянськихпатріотів,підпільники велисеред населенняантифашистськуагітацію,розповсюджувалиприйняті по радіозведенняРадінформбюро, атакожвидрукувані наротаторілистівки,Влаштовували Деверс напідприємствах,зокрема,зірвали пусквідновлюваноїдомни,Звільняливійськовополоненихчервоноармійців,збирали йховализброю. Знаближенням фронту в1943р.підпільникипочалипідготовку дозбройногоповстання,однак,діяли незавждиобережно. 28червнягітлерівцізаарештували 58осіб,знайшли багатозброї,боєприпасів, дварадіоприймачі,друкарську машинку,листівки. Великучастинуарештованихгітлерівцірозстріляли увересні 1943 р., замісяць дозвільненняміста,іншихвідправили вконцтабори.

До початку1943р. організаціяоб'єднувало понад 70 Чоловік. Зарішенням ">Ревкому"бойовіпідпільнігрупинавесні1943р.здійснювалидиверсії напаровозоремонтному,алюмінієвому таінших заводах, натранспорті,виводили із ладуверстати,засипалипісок убуксипаровозів йвагонів.Підпільники активнопротидіяливорожійпропаганді шляхомвиведення із ладурадіотрансформаторів йвсьогоміськогорадіовузла,поширеннялистівок йзведеньРадінформбюро.Окрема групазаймаласязвільненнямвійськовополонених із табору черезпідставнихродичів, а колигітлерівціпосилили контроль йохорону табору,влаштовувалавтечівійськовополонених. "Ревком"перешкоджаввикраденнюмолоді накаторжні роботи доНімеччини.Підпільники Т.С.Жорнікова йМ.Л.. Михайлов, щопрацювали набіржі роботи,заплутувалиоблікпрацездатного населення, алікар А.В.Землянийзабезпечувавюнаків йдівчатдовідками пронепрацездатність. З самого початкусвоєїдіяльностіпідпільникиготувалися дозбройноговиступу - добивализброю йбоєприпаси,розроблялися пландій. Однакздійснити йогоїм невдалося. Уберезні1943р.гестапівцізаарештували, апотімзнищили понад 50 людей, т.ч.Л.Л.Ачкасова йБ.І. Миронова.Іншіпідпільникитаємно ізміста йповернулися уже ізчастинамиЧервоноїармії.

>Підпільникиздійснюючидиверсії,псувалиобладнання,електролізніванни,ховали віднімцівкольорові метали,інструменти,карбюратори, заливали увідремонтованімотори кислоту.Групаздійснювалатакож ряддиверсій накаменедробильномузаводі.Іншапатріотична групаздійснюютьсядиверсії натранспорті.Вонапошкоджувалазалізничніколії,підривалавагони,завантаженівійськовоютехнікою ворога,підпалила паровоз настанціїЗапоріжжя-Ліве йбудинок наШостомуселищі, дерозміщалася службанімецькоївійськовоїчастини.

НастанціїЗапоріжжя-ІІдіялаще однапідпільна групазалізничників, Якасаботувала ремонтрухомого складу,виводила із ладупаровози йвагони. Увересні1943р.її члениоб'єдналися ізпідпільникамиалюмінієвого заводу, анезабаром перед тимприєдналася групаА.І.Яремич, щораніше входила до "Ревком" йдіюча втаборівійськовополонених (уберезні1943р.Вонауціліла). Зцихтрьохорганізацій бувстворенийпартизанськийзагін № 17 ім.Чапаєва. Знаближенням увересні1943р. фронтукомандування загонуприйнялорішеннявиступитизізброєю до рукпротиокупантів 10жовтня1943р.Місцемзбору воно таобралотунеліалюмінієвого заводу.Сюдизносилисязброя,боєприпаси тапродуктихарчування.Підпільники передали60-їгвардійськоїдивізіївідомості прозосередженнятанків йрозташуванняворожихскладів. До моментувиступу втунеляхзібралосяблизько 500 Чоловік. 10жовтнягітлерівці,виявившискупчення людей,почаливиганяти їхньогозвідтидимом.Рятувалися відзадухи людей відразурозстрілювали. У тієїлінькарателі вбили 24людини, у т. год.чотирьохдітей.Бійці загонунадалигітлерівцямстійкийопір.Відстрілюючись, смердотівідтягли у собікількапідрозділом ворога йцимнадалидопомогунаступавшимчастинамЧервоноїармії.

23-25вересняпочалосяфорсуванняДніпраміжДніпропетровськом йЗапоріжжям.Радянськівоїни, щопросувалися назапорізькому напрямі,зустрілизапеклийопірфашистів, щостворилиукріпленийЗапорозьке плацдармдовжиноюблизько 40 км йглибиною до 20 км.Гітлерівцізосередили тут 35 тис.солдатів йофіцерів,близько 600гармат ймінометів, 200танків йштурмовихгармат. 10жовтня1943р.військалівогокрилаПівденно-Західного фронту (>командуючий генералР.Я.Малиновський) ускладітрьох й двохкорпусівперейшли внаступ.Ударнеугруповання фронтупідтримувала 17-таповітрянаармія,якоюкомандував генерал В.А.Судець.

>Протягомчотирьохднівйшлизавзятібої.Вночі 13жовтнярадянськівійська прорваливорожу оборону йввірвалися вЗапоріжжі. 14жовтня смердотіповністю очистилилівобережнучастинуміста. У боях за містофашистивтратилиубитимиблизько 23 тис.солдатів йофіцерів, 160танків йсамохіднихгармат, 430гармат,мінометів й багатоіншоїтехніки.

>Першими ізпівдняпрорвалисятанкісти39-їтанковоїбригади ізбійцями59-їгвардійськоїстрілецькоїдивізії. Танк лейтенантаН.Л. Яценко,підбившичотириворожімашини,знищившикількавогневихточок йболемсотнігітлерівців,опанував мостом черезрічкуМосковку.

Колівін,підбитий фашистами,Загорівся,важкопораненівоїни веливогонь доостанньоїхвилини. Завиявленумужність йвійськову доблестьІ.Л. Яценко посмертноприсвоєнозвання ГерояРадянського Союзу.

>Звільнена відфашистівлівобережначастинаміста представляла собоюсуцільніруїни.Особливопостраждали підприємствачорної йкольоровоїметалургії.Будинкимартенівського йпрокатнихцехів ">Запоріжсталі" булипідірвані,доменніпечізруйновані, ізпід'їзнихзалізничнихшляхівзняті рейки.Попіл й купируїнзалишилися намісцікоксохімічного,вогнетривкого,магнієвого таіншихзаводів.Збиток, нанесеньнімецько-фашистськізагарбниками лише заводам ">Запоріжсталь", ">Дніпропецсталь" йферосплавному.склав 2663 млн.рублів.Втратижитлового фонду ">Запоріжсталі"склали 98відсотків.Окупантизнищили вЗапоріжжі 126підприємств,зруйнували 900 тис. кв. мжитловоїплощі,тобто.третинивсієїжитловоїплощіміста,повністюзруйнуваликомунально-побутові підприємства,міський транспорт,культурно-освітнізаклади, школи,інститути таінМістозалишилося без води йсвітла.підірвані,доменніпечізруйновані, ізпід'їзнихзалізничнихшляхівзняті рейки.Попіл й купируїнзалишилися намісцікоксохімічного,вогнетривкого,магнієвого таіншихзаводів.Збиток, нанесеньнімецько-фашистськимизагарбниками лише заводам ">Запоріжсталь", ">Дніпроспецсталь" йферосплавному,склав 2663 млн.рублів.Втратижитлового фонду ">Запоріжсталі"склали 98відсотків.Окупантизнищили вЗапоріжжі 126підприємств,зруйнували 900 тис. кв. мжитловоїплощі,тобтодвітретинивсієїжитловоїплощіміста,повністюзруйнуваликомунально-побутові підприємства,міський транспорт,культурно-просвітницькіустанови, школи,інститути таін.Містозалишилося без води йсвітла.

>Відразу ж послезвільненнятрудящі приступили довідновленняміста. Аліякийсь годину (>жовтень -грудень 1943 р.)нормалізація життя вньому йвідродженнязруйнованогогосподарстваускладнювалися тім, щолінія фронту всеще проходила черезЗапоріжжя.Розгромлені налівобережжя,гітлерівцізміцнилися на правомуберезіДніпра йпіддавали містоартилерійськомуобстрілу.Радянськівоїнизробили всеможливе,щоб недопуститиповногознищенняДніпрогесуімені У. І. леніна. Передчастинами12-їармії було б поставлено заподіяння -взятиострівХортиця,захопити плацдарм на правомуберезіДніпра напівніч відміста йперешкодити фашистампідірвати греблюДніпрогесу. Уніч із 25 на 26жовтня 1943 р. 60-та,203-я,244-агвардійськістрілецькідивізіїфорсували ДніпробілягребліГЕС,захопивши плацдарм на правомуберезі.Протягоммісяцяйшликровопролитнібої.Наприкінці листопаду 1943 р.війська6-їарміїфорсували Дніпро до сілРозумівки.Лише подзагрозоюоточення вніч із 29 на 30грудня 1943 р. ворогвідступив.

>Ще вжовтні 1943 року фашистамвдалосяпідірватибудівлюстанції.Знищити греблюїмперешкодилирадянськірозвідники йсапери.Командування фронтомдоручило урятувати греблювоїнамдвістітретьої,244-йдивізій, 19-гоокремогогвардійськогобатальйонумінерів.Виявити тазнешкодитипровід, що Веде довибухівки,зголосилисядобровольці -гвардіїмолодший лейтенант М.Г.Курузов,гвардії сержантН.X.Ямалов,гвардіїрядові П.О.Стародубов, А.Шабанов, В.Д.Алуев таін.Підкомандуваннямгвардіїкапітана М.А.Сошинський смердоті,долаючинеймовірнітруднощі, подбезперервнимприцільнимвогнем ворога,виконали заподіяннякомандування,врятували греблюгідростанції відповногоруйнування. Зацей подвигучасникиопераціїудостоєнівисокихурядовихнагород.

Дляувічненняпам'ятірадянськихвоїнів,загиблих фінансовий боєць і за греблю, намогиліНевідомого солдатабіля головного входу вгідростанціюспорудженийпам'ятник.Сотнірадянськихвоїнів замужність,проявлену прифорсуванніДніпра, булинагороджені орденами й медалями СРСР, а 100 із нихудостоєнізвання ГерояРадянського Союзу.Командирам-866-говинищувальногоавіаполку П. М.Іванову,авіаційноїескадрильїгвардіїстаршому лейтенантуІ.Н.Ситов, командируроти,старшому лейтенантуВ.І.Істоміна;групірозвідників -гвардії лейтенантуК.Є. Парамонову,старшому сержантуП.І.Галяткіну;рядовим -К.Т. Великому, В.В. Колосову,С.М.Смоленськомуцевисокезванняприсвоєно посмертно.Іменамигероїв П. М.Іванова,К.Є. Парамонова йВ.І.Істомінаназванівулиціміста.

На фронтахВеликоїВітчизняноївійнимужньоборолися десяткитисячзапорожців.Їхратні подвигивисокооцінила Вітчизна. ГероямиРадянського Союзу стали 12вихованцівЗапорізькогоаероклубу. Одному із них, майорувинищувальноїавіації П.О.Бринько, уже на 20-ї деньвійни завинятковийгероїзм уповітряних боях із ворогомпершомусередзапорожцівприсвоєноцепочеснезвання. За двамісяцівійнивінзбив 15ворожихлітаків. 14вересня 1941 П.О.Бринькозагинув унерівномуповітряному бою,захищаючи небоЛенінграда.Йогоім'ям названо одну ізвулиць у цьомумісті. На початкувійнизвання ГерояРадянського Союзу бувудостоєний (посмертно) й командирстрілецького полку майорГ.В.Міклі. Приобороні одного іззахіднихділянок державного кордону СРСР полк под йогокомандуванням,стримуючипереважаючісили ворога,знищив 72 танка, 928гітлерівськихсолдатів йофіцерів, багаторізноїтехніки.

>ГероємРадянського Союзу ставшивихованецьзапорізького комсомолу В.П.Бабков, щовідрізнився вповітряних боях подСталінградом.Вінздійснив 450бойовихвильотів йзнищив 23ворожихлітака.ПідполковникавіаціїС.І.Маковський, щозробив 216бойовихвильотів йзбив 37ворожихлітаків, в одному ізповітрянихбоїв,ризикуючижиттям,врятував лейтенанта В. Г..Кузнєцова,який напідбитому ">яструбки"змушений бувприземлитися втилу ворога.С.І.Маковський посадившисвійодномісний ">ЯК"поруч ізпідбитим,узявтовариша й,злетівши на очах уфашистів,повернувся насвійаеродром. У1944р.йомуприсвоєнозвання ГерояРадянського Союзу.Цьоговисокогозванняудостоєнітакож командир танковогобатальйону майор О.Т. Удовиченко,батальйонякогозвільнив уБілорусії йЛитві 170населенихпунктів,знищившибезлічтехніки йживоїсили ворога;єфрейтор-зв'язківецьМ.Л.Воїнів, щозабезпечив подураганнимвогнем противникабезперебійнийзв'язок ззахопленогоРозумовського плацдарму; командирпартизанськогоз'єднанняІ.І.Копьонкін;капітанГ.І.Несмашний, щоздійснив 166нічнихвильотів длябомбардуванняворожихтилів, под годину якізнищив багатоживоїсили йтехніки ворога.

>Ім'я В.А.Судця,колишньогослюсаря заводу ">Комунар", особливо дорогозапорожцям.Він був начальником військовогогарнізону довійни,очолював оборонуміста в Першіднівійни, ажовтні 1943 р.звільнявЗапоріжжя,командуючи 17-їповітряноюармією.Згодомвін ставши маршаломавіації,удостоєнийзвання ГерояРадянського Союзу,має 11бойовихорденів й багато медалей.

>Вихованецьзапорізького комсомолуВ.І. Кияшка не доживши до ДняПеремоги.Артилерист, старший сержант,він под годинузапеклого бою напідступах доБерліна був смертельнопоранений у голову, але й незалишив полі бою доостанньогоподиху.Звання ГерояРадянського Союзуйомуприсвоєно посмертно. Школа № 59, вякійнавчавсяВ.І. Кияшка, тоді як ізвулиць управобережнійчастинімістаназвані йогоім'ям.

>Повними кавалерами орденаСлави стализапорожцігвардії старшинаП.Я.Мусійченко - командирвідділеннясаперів-розвідників й старший сержант С.Д.Долговец - командирартилерійськоїгармати, щопочаввійну вЗапоріжжі узенітнійохорониДніпрогесу (тутбойовийрозрахунок йогозеніткизбив ">юнкері" ) йзакінчивїї навулицяхБерліна.Повернувшись ізперемогою вЗапоріжжі,обидва ветеранатрудилися довідходу напенсію:перший -слюсареммеханічного заводу,другий - токаремдослідного заводу. У боях із фашистами прославивши собіколишнійпрацівник ">Запоріжсталі"І.К. Валюта.Вивезенийгітлерівцями напримусові роботи доНімеччини,вінутік,дістався доСловаччини.Ставши командиромсловацькогопартизанськогоз'єднання ім.Чапаєва, Валютапротягом1943-1944рр. бравши доля вбагатьох боях із ворогом,нагороджений знаком "Зіркачехословацьких партизанів".

>Запорожці святошануютьпам'ятьрадянськихвоїнів, щозагинулисмертюгероїв у битвах заїхнє місто. УЗапоріжжіє понад 40пам'яток, в т. год.меморіальний комплекс набратськіймогилісолдатів йофіцерів,загиблих прифорсуванніДніпра врайоніДніпрогесу, атакожпам'ятниквоїнам, котріфорсували Дніпро напівдень відміста;військовемеморіальнекладовище, червоніючиСлави;пам'ятникиробочим,загиблим под годинуВеликоїВітчизняноївійни.

4.УвічненняподійДругоїсвітовоївійни вЗапорізькомукраї

>Нашіархітекториміста,здалекузробилипослання вмайбутнє ізминулого.Вони незабули не прозагиблих навійні, аніжінок котрічикали йсподівалися накраще ...

На приклад незабули йльотчиків котрі боролися ізнімецькимизагарбниками.Пам’ятниквстановили на честьрадянськихльотчиків, котрі оборонялиЗапорізьке небо йзвільняли наше місто под годинуВеликоїВітчизняноївійни.

Провстановлення пам'яткирадянськимльотчикам в 74роціповідомилилише 2місцеві газети -КомсомолецьЗапоріжжя таЗапорізька щоправда.Обидві з статтеюприсвяченігероїчним подвигамавіаторіввосьмий йсімнадцятийповітряноїармії, котрізахищалиЗапоріжжя в 41 йзвільняли його в 43році.Тоді в 74-му набульваріШевченка поставилиМІГ19,літак,який сталивипускатилише на початку 50-х років. якрозповіливетерани, тоді просто більше не було блітака військовогозразка.СтарийМІГ 19 привезли ізнавчальноїчастиниаеродромувійськової школи ">Мокре".Саме жмісцевстановлення пам'ятки -перетин бульваруШевченка йвулиціПеремогитакож немаєісторичногозначення,кажутьфахівці.

ЛарисаМалихіна,співробітникобласноїінспекції ізохоронипам'яток:

«Цеспільний проектзабудовиміста йвінвписався, було бмісце, апотрібно було бмісця багато,щоб видно бувцейпам'ятник».ЛітакМІГ19,який поставили б напостаменті, нелітав под годинудругоїсвітової, а тому,пам'ятникякий назваливійськовим недававспокою ветеранам. Ісаме на їхньогопрохання 1997-гороці буввстановленийлітак,який мибачимосьогодні.Йогозбирали із деталейрізнихлітаків військових років й, словафахівців,цей макетє точнакопіялітакаЛА 5, на якіліталирадянськільотчики удругійсвітовій. Доречі,цікавий факт.Пофарбували його тоді всіро-блакитнийколір. Однак ветеранамце несподобалося -нагадувавколірнімецькихвинищувачів ">Мессершмитів". І послечисленнихпрохань йзвернень до жперефарбували. Колі поставилилітаконовилиплити й додаликількістьпрізвищзагиблихльотчиків.Зараз їхньогоналічується 225. Доречі, списокзагиблихавіаторівпоповнюється досіпір,завдякипошуковимгрупам йроботіісториків вархівах.Сьогодніцей монументтакож подзагрозою,аджевінувійшов до спискупам'яток, котрізапропоновані довизначення їхньогоісторико-культурної ціності.Проте взапорізькійінспекції ізохоронипам'ятокзапевняють,крімвандалів пам'яткинічого незагрожує йвін виненпростоятищедужедовго.

ЛарисаМалихіна,співробітникобласноїінспекції ізохоронипам'яток:

«>Виходячи із того, щопопередніхпам'ятник простоявши 25 років точно, тоцей гадаюпростоїть не менше. Аліцеякщоставлення наше із вами йміста до тогочислі якщонормальним ».

У 1960 р. уЗапоріжжі наплощіРадянській було бвстановленопам’ятникгероям-танкістам – танк Т-34 нависокомугранітномупостаменті. Одна ізвулицьміста названаіменем М.Яценка. Танк лейтенанта МиколиЯценкапершимпрорвався доміста,екіпаж танкузнищив 4ворожих танки,кількавогневихточок, понад 100гітлерівців,захопив міст через р.МокруМосковку.Важкопораненітанкісти доостанньоїхвилини веливогонь погітлерівцям. Запроявленумужність М.Яценку посмертно було бприсвоєнезвання ГерояРадянського Союзу.

А стількивулицьнашогоміста названо на вшануванняцихгероїчних чоловіків.Наприклад одна із таких названа на честьвул. Баранова - Баранов ВасильАндрійович - командирмотострілецькогобатальйону1-їгвардійськоїмеханізованоїбригади 1-гогвардійськогомеханізованого корпусу4-їгвардійськоїармії 3-го Українського фронту,гвардіїкапітан.

>Ще однавул.Бірюзова -БірюзовСергій Семенович,Головнокомандувачвійськами ВПО країни, заступникміністра оборони СРСР, МаршалРадянського Союзу.Ще одна людина Якавідповідала про безпечугромадян СРСР.

Танашіархітектори незабули тихий котріпідтримували, тавиряджали утяжку дорогу. Длякогосьця дорогазакінчуваласьшвидко, акогосьвинагородою. Процюнагороду смердотімріяли у снах та коли помирали...Вонимріялипобачитиочіматері.Ціочі були самою великоюнагородою нічого для будь-якого солдата. Тому на честьматері умістіЗапоріжжі.

>Пам'ятник «>Скорботноїматері»

>Пам'ятникпобудували в 1975році, його автором ставширадянський скульпторВолодимирДубінін.Вінприсвяченийпам'ятіофіцерів йсолдатівРадянськоїАрмії. Тампохованімайжепівторитисячізагиблих уВеликійВітчизнянійвійнісолдатів, томувін йотримавназву пам'ятки «>Скорботнійматері».Білянього ужемайжетридцять роківгоритьвічнийвогонь йщорічнозбираютьсяветераниВеликоїВітчизняноївійни.

>Цяскорботнажінкаохороняєвічний сонсвоїхсинів.


Схожі реферати:

Навігація