Реферати українською » История » Рівненщіна у Великій вітчізняній війні


Реферат Рівненщіна у Великій вітчізняній війні

Страница 1 из 2 | Следующая страница
>Рівненщина уВітчизнянійвійні 1941–1945pp.

>Скільки б години не минуло послезакінченняВеликоїВітчизняноївійни, незітреться вон ізпам'яті народної…Протягом 1418вогненнихднів й ночей вжорстоких такровопролитних боях нарадянсько-німецькомуфронті – головномуфронтіДругоїсвітовоївійни –вирішувалась часткалюдства.

>Останнім годиною в Українінабулипоширенняконцепції, заякимиВітчизнянавійна 1941–1945pp. неєвійноюукраїнського народу,буцімто вон немає ставлення в Україну.Подібнеманіпулюванняісторичними фактамивикреслює один ізнайважливіших йнайвідповідальнішихперіодів ізісторії України. Тім годиною Другасвітовавійнавідігралаособливу рольісторіїнашої держави,якійвипаласумна частка бути буферомміждвомаімперіями, щозмагалисяміж собою.Обидві смердоті виявлялиособливийінтерес в Україну таїївеличезногопотенціалу, врезультаті чого воннайбільшепотерпіла,розплачуючись й загітлерівськуагресію, й зазгубніпрорахункисталінськогокерівництва.40-мільйонний народ України,їїтериторія,промисловийпотенціал,сировинні тапродовольчіресурси буливтягнуті вепіцентр смерчусвітовоївійни.

>Український народсприйнявгітлерівськуагресію якзагрозусвоємуіснуванню, томуодразу ж послевторгненняНімеччини на грішну землю Другасвітовавійнаставала дляньоговизвольною,справедливою,вітчизняною. Уційвійнімільйони людейзахищали відіноземногопоневоленнявласне життя, сім'ї,домівки, свою Вітчизни.

9травня 1945 рокуцявійна завершиласяперемогоюантигітлерівськоїкоаліції надфашистськоюНімеччиною. ЧерезкількамісяцівкапітулювалаімперіалістичнаЯпонія.Настав світ –довгожданий,вистражданий укривавійборотьбі.

>Славнусторінку вісторіюборотьби за свободу йнезалежністьсвоєї Вітчизни вписали сині й донькиРівненщини. Однак не усімїмсудилосясвяткуватиперемогу.Вшануватисвітлупам'ятьполеглих з полів битв,увічнити їхньогоімена – нашсвященнийсинівський йгромадянськийобов'язок. Слово –міцніше відбронзи і бетону. Хайця Книжка славити увіках подвиггероїв. Хай >знайдуть наїїсторінкахвічнийспокійвоїни,могили якіщедосі незнайдені. Хайкоженпримірникцієї Книги якщоскромнимпам'ятником длясердецьдесятківтисячсімейзагиблих.Відкрита напотрібнійсторінці, Книжкарозповістьрідним йнащадкамгероїв про тихий, кому мизобов'язаніжиттям.

 

>Напередоднівійни

>Рівненська область із центром у м.Рівне бувутворена зколишніх –Дубенського,Здолбунівського,Костопільського,Рівненського йСарненськогоповітів УказомПрезидіїВерховної Заради СоюзуРСР від 4грудня 1939 року.Воназаймаєтериторію від 50 до 51,9°північноїшироти й від 20 до 27,7°східноїдовготи,фігуральновитягнута ізпівночі напівдень на 210 км - присереднійшириніблизько 130 км.їїсусідами довійни напівночі булиПінська областьБєларусі, насході –Житомирська, напівденномусході –Хмельницька, напівдні –Тернопільська й назаході – Львівска таВолинськаобласті.Загальнаплощаобластінапередоднівійнистановила 20,6 тис. кв.кілометрів.

Заданими на 1 января 1941 року,чисельність населення вобластістановила 1 139 808 Чоловік, із нихміського – 149 673 йсільського – 990 135 Чоловік. Занаціональним складом населення до моментунімецько-фашистськоїокупаціїрозподілялось:

>українців – 859 415 Чоловік, чи 75,4%
>росіян – 71808 Чоловік, чи 6,3%
>євреїв – 101 443 >чоловіки, чи 8,9%
>поляків – 70668 Чоловік, чи 6,2%
>чехів – 11398 Чоловік, чи 1,0%
>німців – 5699 Чоловік, чи 0,5%
>білорусів – 13678 Чоловік, чи 1,2%
>інших – 5699 Чоловік, чи 0,5%

Уобласномуцентрі на 1 января 1941 року мешкало 40 612 Чоловік, із них 82%становилиєвреї, 19% – поляки й 8 –українці таросіяни.

Довійни область мала усвоємускладі ЗОрайонів й 9 міст:Рівне (>обласний центр), Дубні,Здолбунів,Сарни,Костопіль,Корець,Остріг,Дубровиця йРа-дивилів, атакож 4робітничі селищаміського типу –Клесів,Клевань,Рокитне йМізоч.Всі смердоті, завиняткоммістаРівне,підпорядковувалисьрайоннимРадамдепутатів трудящих. Уобластідіяли 856сільських Радий із 1643населеними пунктами.

На вушко 1941 року вобластіналічувалося 341підприємство, депрацювало 11 565робітників.Селянибезкоштовно здобули всвоєкористування 105 тис. газемлі.Булостворено ЗО МТС. На 10 апреля 1941 р. понад 28 тис.селянськихгосподарствоб'єдналися в 464колгоспи.

Переднімецькоюокупацією вобластіналічувалось 1169навчальнихзакладів, у томучислі 1162загальноосвітні школи,вчительськийінститут, З педучилища й 3спецшколи, в якінавчалося 172 427 Чоловік.Крім цого,діяло 540шкіл длянеписьменних ймалописьменних, 21вечірня школа. У 30дитячихсадках й 6дитячихбудинкахвиховувалось 2210дітей.

Умістах й селахпрацювали 3будинки культури й 411клубнихустанов, 2обласні 53районні тасільськібібліотеки,функціонуваликраєзнавчий таісторичниймузеї вРівному йДубному,історико-археологічний музей вОстрозі. УРівному йДубномудіялимузичні школи, вобласномуцентрі –філармонія,Будинок народної творчости, Українськийдраматичний театр.

22червня 1941 рокумирне життя країни було бперерваневіроломнимнападомгітлерівськоїНімеччини. ЗпершихдніввійнитериторіяРівненщини сталамісцемзапеклихбоїв.Міста й селапіддавалисянещадномубомбардуванню.

 


>Луцько-бродівсько-рівненськаоперація 23–29.06.1941 р.

>Німецько-фашистськекомандування,розробляючиплани нападу на СРСР, один ізударівсвоїхвійськпередбачало попередовихчастинахЧервоноїАрмії, котрідислокувались у районахЛуцька,Рівного,Дубного.Гітлерівціпланували, що,оволодівшицимиважливими устратегічномувідношенні пунктами,вбийвийдуть наоперативнийпростір йрозвинутьдальшийнаступ у напрямі Житомира та Києва. Длявиконання цого заподіяннягітлерівцісформували1-шутанковугрупу ізчотирьохтанковихдивізій, в якіналічувалося 600–700 новихсучасних машин.Командуваннягрупою було бдоручено генералу Клейстові. 22червня 1941 рокурозпочаласяреалізація цого плану.Вженаступного дня,Перейшовширадянсько-німецький кордон,броньова армадавторглася на форумі нашу землю.

>Бойовіопераціїпроти ворога наРівненщині веливоїни5-їармії подкомандуванням генерал-майора М. І. Потапова, 8-, 19-, 22-гомеханізованихкорпусів таіншихчастин йз'єднаньЧервоноїАрмії. Один ізпершихударів ворогаприйняли у собі дватанковихбатальйони10-їтанковоїдивізії (командир генерал-майор С.Я. Огурцов) 15-гомеханізованого корпусу (командир генерал-майорІ.І.Карпезо).Радянськібійцістримуваликількіснопереважаючуворожу16-тутанковудивізію. У цьому бою,якийтривав досі 23червня, було бзнищено 20танків й 16протитанковихгармат противника.Передовий жрадянськийзагінвтратив бтанків Т-34 та 20бронетранспортерів.

>Протезатримати ворога наційділянці невдалося.Гітлерівськівійська,розвиваючинаступ,оволоділи Берестечком й всередині дня 25червнязахопили Дубні.

>Жорстокібоїйшли й на схід відВолодимира-Волинського. Тутвідзначилисячастини19-їтанковоїдивізії, Яка бувсформована уРівному йвийшла 22червняназустріч ворогу. КомандирдивізіїК.О.Семенченковирішиватакуватифашистів урайонімістечкаТорчинВолинськоїобласті.Атакуючі виявилимужність йгероїзм.Запалював їхні на подвиг сам комдив.Він був тяжкопоранений,протепродовжувавкеруватибоєм.

Завиявленийгероїзм 22 июля 1941 р.К.О.Семенченку було бприсвоєнозвання ГерояРадянського Союзу.

Алі на головному напрямівороговівдалосяпроникнути вглиб країни на 100 км. Нальвівському напрямірадянськівійськавідбивали атаки17-їворожоїармії.Протесили булинадтонерівними.Військова РадаПівденно-Західного фронту,зважаючи назагрозуоточення противникомукріпленихрайонів, наказом від 26червня дозволилавійськамвідійти нановийрубіж.

>Особливонапружена обстановкасклалася вцідні наРівненському напрямі. Звиходом ворога району Дубновиниклазагроза удару на флангах5-ї та6-їармій (>командуючігенералиМ.І. Потапов таІ.М.Музиченко)Південно-Західного фронту йпроникнення ворога у їхнітил. У зв'язку ізцимвирішено було бприскоритивисуненнямеханізованихз'єднань для контрудару.

На ранок 26червня 9-ї (командир генерал-майорК.К.Рокоссовський) та 19-й (командир генерал-лейтенант М. Ф.Фекленко)корпусивийшли напівнічнийзахід відРівного. Тут смердоті булипідпорядкованікомандуючому 5-туармією йдістали наказзавдати удару в напрямі на Дубні й полівому флангу 3-гомоторизованого корпусутанковоїгрупифашистського генерала Клейста.

>Радянськимвоїнампротистоялиосновнісили 11-, 13-, 14-,16-їтанковихдивізій1-їтанковоїгрупи тасімпіхотнихдивізійпольовоїармії противника. 9-їмехкорпус вступивши убій ізчастинами13-ї та14-їтанковихдивізій ворога. 19-ймехкорпусатакував11-тутанковугітлерівськудивізію. Уходіцихбоїв, котрівідбувалися 28 та 29червня,гітлерівці буливідкинуті напівденнийзахід відРівного на 20–25 км.

>Просунувся вперед й 8-їмехкорпус (командир генерал-лейтенантД.І.Ря-бишев).Він,пройшовши 15 км,дістався БерестечкаВолинськоїобласті.

>Проте 15-ймехкорпус (командир генерал-майорІ.І.Карпезо),якийзазнав упопередніх бояхвтрат,очікуванихрезультатів немав.

З ранку 27червня у напрямі на Дубнірозгорнувнаступ 8-їмехкорпус.Особливогоуспіхудосягла його група ускладі34-їтанковоїдивізії (командир полковник І. У.Васильєв), танкового та мотоциклетногополків, якоїочоливбригаднийкомісар М.К. Попель.Ця групаопівдніперейшла внаступ й послеважкихбоїввизволила Дубні,захопивши яктрофеїблизькопівсотніворожихгармат, що буливикористані у боях, та колонуворожихтанків, із якістворилиновийтанковийбатальйон.

Уніч на 28червня 13трофейнихтанків,якими управлялирадянськіводії,непомітно проникли уворожутанкову колону й заумовним сигналомвідкриливогонь. Урезультаті цого16-татанковадивізія ворогазазнала великихвтрат йвранці непішла унаступ.

>Сміливі дії 8-гомехкорпусувикликалирозгубленість у ворога. Процесвідчить тієї факт, що начальник генштабусухопутнихвійськфашистськоїНімеччини генерал-полковник Гальдер усвоємуслужбовомущоденникувимушений був у зв'язку ізцимзаписати: «29.06.1941 р. нафронтігрупиармій «>Південь»триваютьвеликібої. На правомуфланзі1-їтанковоїгрупи 8-їросійськиймеханізований корпусглибоковклинився до нашогорозташування йзайшов утил11-їтанковоїдивізії. Цевклинення противника, очевидно,викликаловеликі безпорядки в нашомутилу врайоніміж Бродами йДубном».

>Бої булизапеклими.Протерадянськівійська, котрі наставали ізпівночі йпівдня,діялинепогоджено. Доти жтанкістивідчували нестачупального йбоєприпасів. Черезцеєдиногомогутнього удару противнику не було бзавдано.Після того, якгітлерівціпідтягнули уцей районсімдивізій,їмвдалосяподолатиопіррадянськихвоїнів.

Уборотьбі із танками ворогаактивну доля бралиіншічастини таз'єднанняЧервоноїАрмії. Ісеред них –артилерійськічастинипротиповітряної оборони йльотчики. УрайоніЛуцькавпертийбій із танками йавтоматниками ворога велигарматні обслуги3-їбатареїокремогозенітногоартилерійськогодивізіону.

У боях особливомужньодіялимеханік-водій 86-го танковогопідрозділумолодший сержант Васильченко,червоноармієць Дорох,молодший лейтенантКруглянський, лейтенант 43-гомеханізованогострілецького полкуЗеленчонок. Атанковийекіпаж,якимкомандував ГеройРадянського Союзу О.Х. Фролов, 28червня врайоні з.ПтичабіляДубногопідпаливкількаворожих машин.Проте відвибуху одного ізворожихснарядівспалахнула й його машина,ще один снарядвідбив у танкагармату. Уцюмить Фролов й члени йогоекіпажуспрямувалисвійпалаючий танк уворожуголовну машину.

Так було бздійснено один ізперших уВеликійВітчизнянійвійнітанковий таран.Танкістизагинули.

>Біля цого ж селаПтича стояли смертьрадянськівоїни подкомандуваннямстаршого сержантаП.Т. Попова, котрі,захопивши у ворогагармати вели із нихвогонь погітлерівцях.Усігероїзагинули.

У боях заРівнетанкісти П. І. Абрамов таО.О.Голіковзі свого танкавогнемгармати такулемета, атакожгусеницямимашининищилигітлерівців, котрі вступали у місто. Непереливкипоранені, смердотізагинули, але й нездалися ворогу.

29червня до сілЯсениничіРівненського району,прикриваючивідхід нашихтанкістів,батальйон В. Г.Богачовазнищив 11фашистськихтанків, 24гармати, десяткикулеметів, понад 200солдатів таофіцерів.Згодом комбату було бприсвоєнозвання ГерояРадянського Союзу.

>Полягли уцей годину наРівненщині старшийполітрук І. П. Гуров, командир полку М.Д.Болховітін, комбаткапітан М. X.Мазаєв, генералТ.А.Мішаній, полковник І. У.Васильєв,полковийкомісар М.М. Німців тасотніінших, у томучислі іневідомихгероїв.

>Радянськимвоїнам-учасникамбитви назахіднійоколиціДубногоспоруджено монумент (1985; скульптор А. Скобліков,архітектори До. Сидоров, Р. Щербина).

>Подвигигероїв –учасниківтанковоїбитви –найбільшої закількістю впочатковийперіодвійнитанків (2000) –увічнено впам'ятниках,меморіальнихдошках,назвахвулиць,шкіл.

>Хочрадянськімеханізованікорпуси незмоглизнищити1-шутанковугрупу,проте смердоті націлийтижденьзатрималиїї на цьому напрямі,завдали фашистамзначнихвтрат йзірвалинімецький планоточенняголовних силПівденно-Західного фронту.

 

Насмертнийбій

Вжеперший деньвійни вобластірозпочаласямобілізація вармію,записдобровольців.Одночасностворювалисьвинищувальнібатальйони, котрізнешкоджуваливорожихдиверсантів, їхніпособників.Вонидіяли вРівному,Дубному, Сарнах,Висоцьку,Володимирці,Клесові,Костополі,Здолбунові,Радивилові таіншихмістах.Дружинисанітарок надавалипершумедичнудопомогупораненим,виносили їхні з поля бою.

>Протягом июля 1941 рокуфашистиокупувалиРівненську область.Захопленутериторіюзагарбникипочалиосвоювати яквоєннуздобич.Командування вермахту та чиновникигітлерівського рейху крайпроголосиливласністюНімеччини.

Здальшимпросуваннямфашистськихвійськ укра-їнськіземлі по однійрозчленовувалися. Дляуправління лицарями убільшості територї бувутворенийрейхскомісаріат «Україна». Центром його стало містоРівне.Під страхом смертизаборонялосьпереходитистворенігітлерівцямиштучнікордони. Усерпні 1941 року наокупованій територї був введенафашистськацивільнаадміністрація:міські,районні йсільськіуправи,поліцейськіоргани.Вони здобулинадзвичайніповноваженнящодозагарбаної територї.Рейхскомісар «України»Еріх Кох ізцинізмом садистанаставлявсвоїхпідлеглих: «Явідомий якжорстокий собака. Тому йпризначенийрейхскомісаром «України». Наше заподіяння –висмоктати із України все, що лише можнавзяти, неберучи доуваги аніпочуттів, анівласностіукраїнців. Ячекаю від васкрайньоїжорстокості уставленні до місцевого населення».

>Окупована,протенескорена,Рівненщинапіднялася насмертнийбій ізфашистськимизагарбниками.Окупантизустрічалискрізь не лишеозброєнийопірпартизанів, а і саботаж населення. Таким чиномпаралізовувались усі заходьзагарбників.

Зпершихднівокупації вобластірозгорнуласьантифашистськаборотьба.Вже 1941-го рокупочаладіятипідпільна група В.О.Сосніна, котра веларозвідку,викриваючизрадниківукраїнського народу, якіпішли на службу доокупантів. Усерпні 1941 року вДубровицівиниклапідпільна організація,якоюкерувавО.О.Кринько. У Сарнах активнодіялипідпільники,очолювані М.К.Фідаровим.

>Розгалуженамережапідпільників, якізавдаваливідчутнихударівокупантам,діяла вРівненському,Володимирецькому,Морочнівському,Ра-фалівському таінших районахобласті. Не давалиспокою фашистампатріотиРівного.ПідпільникиП.М.Мірющенка,Т.Ф. Новака, М.М.Остафоваздійсниличималодиверсійнихоперацій,визволяли ізтаборіввійськовополонених,знищувализрадників йзапроданців.

>Антифашистськаборотьба наРівненщиніширилася ізкожним днем. Вже 1942роцістворюютьсяпартизанськігрупи Д. Попова й М.Корчева вМорочнівському, А.Сидельникова, М.Мисюри вРафалівському районах, котрі із годиною переросли упартизанські зажени.

Зметоюзгуртування йпосиленнядіяльностіпатріотичних сил 19грудня 1942 року ЦККП(б) Уприйняврішення простворенняРівненськогопідпільного обкому партії начолі із В.А.Бегмою.Вінпочавдіяти 5березня 1943 року.Базою стало селоОзерськВисоцького району.Одночасно бувстворенийобласний штабпартизанського руху,видавалась російською йпольськоюмовамипідпільна газета «Червоній прапор» («Червонійштандар»).

>Активізаціїдіяльностіпідпілля йрозгортаннюпартизанського руху наРівненщинісприялипартизанськірейди: влистопаді 1942 року бувздійснений рейд ізБєларусі наРівненщину загону подкомандуваннямбатальйонногокомісара О.П.Бринського, вжовтні–листопаді 1942 року –партизанськихз'єднань С.А. Ковпака й О.М. Сабурова. Урізний годину Велике?Вітчизняноївійни наРівненщинідіялиз'єднання й зажени подкомандуваннямД.М. Медведєва, 1.1.Щитова,Я.П.Шкрябача, О.Х. Федорова,С.Ф.Маликом, В.М.Ярем-чука, М. І. Наумова, У, М.Таратути, П.С.Коротченка,П.П.Вершигори, М. І.Шукаєва,Я.С. Мельника, Д. І.Бурченка, М.А.Прокоп'юка. «як ані одна область, на Україні,Ровенська область був центром, вякомусконцентрувалисьз'єднання, –згадував С.А. Ковпак, – тутпочиналисяголовнірейди поглибокихтилах противника.Кожен партизанівзавжди ізпочуттямглибокоївдячності якщозгадуватиїїліси,допомогу, якої надавалийомуровенчани…»

Урезультатіпартизанського руху весною 1943 року напівночіобластіутворивсяпартизанський край,якийохоплював понад 1000населенихпунктів, де буввідновленаРадянська влада.

15серпня 1943 рокустворено трипартизанськіз'єднання:Рівненськепартизанськез'єднання №1 (командир В.А. Бегма,комісарО.С.Повторенко, азгодом М.С.Корчев),Рівненськез'єднання №2 (командир І. П. Федоров,комісар Л.Є.Кизя) йтретєз'єднання,сформоване ізпольськихантифашистів (командир Р.Сатанинський,комісар X. Т.Кудояр,згодом З.Сайков).Усього впартизанськихз'єднаннях, загонах йдиверсійнихгрупах, котрідіяли наРівненщині,налічувалося 13 586бійців.Партизани йпідпільникиобласті пустили подукіс 607ешелонів ізживою силою йтехнікою ворога,знищили 4368залізничнихвагонів й платформ, понад 70 кмзалізничного полотна, понад 160 км зв'язку,підірвалиблизько 60залізничних й понад 100мостів на дорогах,зруйнували 209підприємств, 63маєтки,ліквідували 13гарнізонів,знищилимайже 1000 автомашин, понад 100танків, 200гармат, 60 бронемашин, вбили й поранили 26 365гітлерівців.

>Складовоючастиноюантифашистськоїборотьби в Україні стали дії УПА (>Українськоїповстанськоїармії).Першіпартизанські зажени, щопотімувійшли у склад,виникли наПоліссі і Волині і не булипов'язані із ОУН (>Організацією українськихнаціоналістів).Невдовзі, якрозпочаласявійна, Т.Бульба-Боровець,близький до уряду УНР (>УкраїнськоїНародноїРеспубліки), щоперебував уВаршаві,сформувавнерегулярнувійськовучастину подназвою «>Поліська Сич».Метоюутворення цогоформуванняпроголошувалосяочищеннярегіону відзалишківЧервоноїАрмії. Колінаприкінці 1941 рокунімціспробувалирозпустити «>Поліську Сич»,Бульба-Боровецьрозпочавпартизанськувійну ізнімцями.

>Наприкінці 1942 року на Волині іПоліссі дляборотьби ізокупантамивиникаютьзбройні зажениобохвідгалужень ОУН –бандерівців ймельниківців.ПровідОУН-Б у лютому 1943 року на IIIНадзвичайнійконференції ОУНпроголосив гасли «>боротьби на двафронти» –протифашистськихокупантів йпротибільшовиків. Це гаслипідтвердив й IIIНадзвичайний великийзбір ОУН усерпні 1943 року.Виконуючицерішення,провідОУН-Боб'єднує под своїмкерівництвомроззброєні заженимельниківців йдеяківідділи УПА «>Поліська Сич»Бульби-Боровця.Створеному таким чиномформуваннюОУН-БдаєназвуУкраїнськоїповстанськоїармії. УПАздійснювала контроль надзначноючастиноюВолинської йРівненської областей, азгодом йГаличини.Поряд зсутичками ізнімцямипідрозділиУПА–ОУН велибої ізрадянськими партизанами, апотім й ізрегулярнимичастинамиРадянськоїАрмії.Між-партійнічвариміжбандерівцями імельниківцямивкрай негативнопозначилися наукраїнськомунаціональномурусі опору, доти жпризвели доневиправданих жертвсередцивільного населення.

Активнодіяло на територїобластіпольськепартизанськез'єднання,якимкомандував Р.Сатановський.Воноперебувало втісномуконтакті ізпартизанськимиз'єднаннями В.А.Бегми й О.М. Сабурова, провело 35боїв.Партизаниз'єднання бралиактивну доля ввизволенніПольщі.

УселіОбарівРівненського районуформувалисячехословацькі,угорські,польські таіншіпарашутно-десантнігрупи, ізякимилетіли йнайдосвідченішірадянськіпартизани,щобдопомогтипатріотамвизволитиїхні країни відагресора. Утил ворога було б перекинуто 7 груп, котріналічували 462чоловіка.

 

>Визволення

>ВизволенняРівненськоїобласті віднімецько-фашистськихзагарбниківпочалось уходіЖитомирсько-Бердичівськоїнаступальноїоперації, котрарозгорнуласьнаприкінці 1943 року. На правомукрилі 1-го Українського фронту13-таармія подкомандуванням генерал-лейтенанта М.П.Пухова послеобороннихбоїв подКоростенемперейшла внаступ йнаприкінцігрудня 1943 року перенеслабойові дії натериторіюРівненщини. Упершійполовині января 1944 рокуголовнісили13-їарміївизволилисхіднірайониобласті –Рокит-нівський йБерезнівський,форсувалирічку Случ й штурмомоволоділизалізничнимвузлом ймістомСарни.Передові заженивийшли дорічкиГоринь й послевпертихбоївзайнялиКостопіль,Корець,Гощу.

УЛуцько-Рівненськійоперації (27січня-11 лютого 1944 р.)13-таармія врезультатіобхідного маневру йстрімкого ударуоволоділаобласним центромРівне,залізничнимвузломЗдолбунів,районними центрамиМлинів, Острог.

>Визволенняобласті завершилося уберезні 1944 року входіПроскурівсько-Чернівецькоїнаступальноїоперації.З'єднання йчастини13-їармії послевпертихбоївоволоділимістами Дубні йРадивилів.

У боях за ВизволенняРівного,Здолбунова,Рокитного,інших міст йсілактивну доля бралипартизанські зажени йз'єднання,добровольці зТуви, котрі входили у склад8-їгвардійськоїкавалерійськоїдивізії.

Забойові подвиги,здійснені наРівненщині,високогозвання ГерояРадянського СоюзуудостоєніпіхотинецьВ.Т. Сидоров,льотчики С.Г.Іванов, В.П.Іванов,Є. Ф.Трофимов,М.Л.Часник, І. У. Павлюченку,танкістМ.О. Четверний,артилеристи І. І.Удалоа,П.Г. Стрижак таінші.Високооцінено подвигипідпільників тапартизанів,Д.М. Медведєву, М. І. Кузнєцову,М.Т.Приходьку, М.С. Орлову,Т.Ф. Новакуприсвоєнозвання ГерояРадянського Союзу.Понад 3тисячіпартизанів йпідпільниківнагороджено орденами й медалямиРадянського Союзу.

>рівненськийвітчизнянийвійназагарбник

>Злочиниокупантів

Впродовж годиниокупації областьзазналавеличезнихвтрат.Збитки,завдані народномугосподарству,обчислюються в 3 146 773,8 тис.карбованців.Булоспалено,знищено йпошкоджено 25 838житловихприміщень й 41 459надвірнихбудівель.Фашисти й їхнінайманці забрали йпограбували 5455 машин йсільськогосподарськихзнарядь, 72 510голівхудоби,тисячіголівптиці,знищили десяткитисячфруктовихдерев.Здійснюючиповітрянінальоти йназемнікаральніекспедиціїпроти мирного населення,окупанти стерли ізлицяземліколишнірайонніцентриЛюдвипіль,Морочне йДеражне,піддализначномуруйнуваннюмістаСарни,Радивилів, селищеміського типуМлинів3. Уобластізнищено багатосіл: вГощаиськомурайоні – 39,Здолбунівському – 18,Клеванському – 20,Межиріцькому – 15, уКорецькому – 13.

>Окупанти й їхньогоспільникиспалили йзруйнували 198шкілповністю й 187частково, 25театрів йклубівповністю й 11частково. Впродовж годиниокупації смердотізнищили 26лікарень йпошкодили 33приміщеннядитячихзакладів,пограбували йзнищили на 11 750 тис. крб.медичнихінструментів,медикаментів,обладнання,зруйнували багатомостів,шляхів.

>Нехтуючирелігійнимипочуттями населення,фашистиспалили йзруйнували 37 церковповністю й 28частково, 11костелівповністю й 2частково, 18 синагогповністю й 10частково.Майно, щознаходилося вкультовихприміщеннях, було бпограбовано.

За роктаокупаціїобластіфашистирозстріляли,замордували 232 874мирнихгромадян йвійськовополонених,вивезли доНімеччини 22 530молодих людей накаторжні роботи.

 

>Узагальненідані прозлочининімецько-фашистськихокупантів,вчинені наРівненщині надцивільнимнаселенням йвійськовополоненими

>Назва району >Розстріляно >Повішено >Померло послетортур >Загинуло від бомб йснарядів

>Загинуловійськово-полоне-

них

>Всьогозагинуло >Вивезено доНімеччини
>Здолбунівський 5406 2 15 267 300 5990 277
>Демидівський 1397 1397 555
>Степанський 631 5 23 14 50 723
>Клеванський 3056 3056 211
>Володимирсцький 2700 3 2703 997
>Мізоцький 5145 290 5435 56
>Сарненський 13067 53 91 500 13 711 1500
>Олександрійський 1885 27 15 1320 3247 307
>Костопільський 17 910 6 34 150 18 100 1222
>Клесівський 702
>Козинський 1233 2 2 51 1288 983
>Березнівський 7200 7200 4000
>Червоноармій- 2300 2300 841
>ський** 411 411 220
>Рокитиівський 19975 3230 23205 633
>Дубнівський 5090 5090
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація