Реферати українською » История » Конституційний лад та політико-правові реалії Радянської України


Реферат Конституційний лад та політико-правові реалії Радянської України

>Державнамитна служба України

>Академіямитноїслужби України


>Реферат

іздисципліни:

Історія держави й права України

На тему:

>Конституційний лад таполітико-правовіреаліїрадянської України

 

>Дніпропетровськ 2002


>Зміст

>конституція державаправовий система

>Вступ

>1.Характеристикаконституції1919р.

>2.Конституція1929р.

>3.Конституція1937р.

>4.Конституція1978р.

>5.Проектконституції1991р.

>Висновки


>Вступ

 

>ПрийняттяКонституції Українинаприкінцічервня1996р. сталополітичноюподієювеличезногозначення.Аджецеперша вбагатовіковійісторіїукраїнського народуКонституція українськоїсуверенної інезалежної держави.

>НаявністьКонституції – одна ізголовнихознак, ізякоїсудять,наскількирозвинутапевна держава йнаскількирозвинутаїї правова система.

Длянайкращогорозуміння Сучасноїправовоїсистеми України таконституційного ладунашої державипотрібнорозглянути усістадіїрозвиткуконституційного права йсамоїконституціїзокрема.


1.Характеристикаконституції1919р.

>Післядовгоїборотьби за уладовінаприкінці1919р.білогвардійці,військаінтервентів йсиливнутрішньоїопозиціїзазналипоразки. Розпочалосявідновлення в Українідиктатурипролетаріату. Пленум РКП(б),якийвідбувся 29 листопаду1919р.,прийняврезолюцію „ПроРадянську уладові на Україні”, вякій булинакреслені заподіяннядиктатурипролетаріату вреспубліці.

>Відновленнярадянської владинаприкінці 1919 – на початку1920р.здійснювалося уформіревкомів як уцентрі, то й намісцях.

>Наприкінці 1918 – на початку1919р.отрималирозвитоктакіформизв’язківміжрадянськимиреспубліками, котріутворилисященаприкінці 1917 – на початку1918р. смердотівизначалися такими принципами:тотожністьсуспільно-економічного йполітичного ладу,керівна роль ЦКкомуністичної партії на територїрадянськихреспублік, щозабезпечило убудівництвіфедераціїособливе становищеРСФРР.

>Керуючисьвказівками ЦК РКП(б),Тимчасовийробітничо-селянський урядУСРР вдекларації від 26 января1919р. заявивши, щоміцнийзв’язок ізусімарадянськимиреспублікамиєумовою торжестварадянської влади в Україні.Головнимвиразникомтенденції дооб’єднання,провідною силою цогопроцесувиступали большевики, котрі привносили упролетарськімаси духкласовоїінтернаціональноїсолідарності,якийзгуртовував їхнього назагальнійполітичнійплатформірадянської влади йборотьби засоціалізм.

А,щоб забезпечитиєдністькомандуванняЧервоноюармією Українизбройними силамиРСФРР, урядУСРРвирішивнаправитипостійногопредставникакомандування українськоїЧервоноїармії до ставкиголовнокомандуючогозбройними силамиРСФРР.

Великаувагаприділяласявстановленнюєдності вуправлінні транспортом.Значнікроки булизроблені в напряміоб’єднанняфінансів.

На початку1919р.склалася й такаознакатогочасного „федеративного характеру”відносинміжреспубліками, якспільністьгромадянства.

6березня1919р. уХарковіпочав роботу ІІІВсеукраїнськийз’їзд Радий. Наранковомузасіданні 10березня було брозглянуто йзатверджено проектпершоїКонституціїРадянської України. Уобговоренні взялипредставникитрьохнайбільшихфракцій:більшовиків,боротьбистів талівихесерів.Боротьбисти талівіесеринамагалисязмінити характерКонституції в напрямібільшоїдемократичності:пропонувализамінитистаттю 21п.а), девстановлювалося, що особини, котрівикористовуютьнайманупрацю ізметоюодержанняприбутків,позбавляютьсявиробничого права.Протеданіпропозиції буливідхиленінайбільшою наз’їздібільшовицькоюпартією.

Так, на цьомуз’їзді було бприйняторезолюцію „ПроУкраїнськуРадянськуКонституцію”.Остаточно жредагування текстувідбулося назасіданні ЦентральноговиконкомуУСРР 14березня 1919рокуюце число вважалосьрадянськоюісторичноюнаукоюдатоюпоявипершої українськоїКонституціївзагалі.Цим самим абиперекреслювалася всябагатовіковатрадиціяпошуку українськоїдержавності. Це не чудово,бо большевикивсерйозвважали, щоісторія дійснопочинається із них, проте, що було браніше –лишепідготовка до „>новоїери”.

>Такакатегорія, як „народ”,власневідсутня взаконотворчості Першогоетапустановлення йрозвиткурадянської влади.Класоваідеологіязвертаєувагу наексплуататорів таексплуатованих; вкращомувипадку тутйдеться про „>працюючий йексплуатований народ”, а чи не пронацію.КонституціяУСРР, як йіншірадянськізакони того години, буврозрахована напролетаріат; й не так наконкретнихживихробітників, але в „>пролетаріатвзагалі”, безнаціональних,вікових йстатевихознак.Відімені такогопролетаріатубільшовицькілідери (котрі сам, а тім понадапаратники, зарідкіснимвинятком, ажніяк не булиробітниками запоходженням) вершилирозправу надконкретнимитрудящими увипадкувідмовипрацювати на „>світлемайбутнє”.ЗмістпершоїрадянськоїКонституціїцілкомпідтверджуєцівисновки.Першастаттязазначає: ”УкраїнськаСоціалістичнаРадянськаРеспублікає організаціядиктатурипрацюючих йексплуатованих маспролетаріату йбіднішого селянства дляперемоги над їхнівіковимигнобителями іексплуататорами –капіталістами іпоміщиками”.БільшістьположеньКонституції й бувприсвяченаобґрунтуваннюдиктатурипролетаріату:проголошувалисятакіцілі. якліквідаціяприватноївласності,побудовабезкласовогосуспільства; як перспективаоголошуваласяпобудовакомунізму „всвітовомумасштабі”.Виходячи ізостанньоїтези,наголошувалося натимчасовомухарактерііснуванняРадянської України: ”УкраїнськаСоціалістичнаРадянськареспубліказаявляєсвійтвердийнамірувійти в склад єдиноїСоціалістичноїРадянськоїРеспубліки, як лишеутворятьсяумови дляїїзбудови”

У ст.5визнається владапрацюючих мас на територїУкраїнськоїСоціалістичноїРадянськоїРеспублікиздійснюється через ЗарадиРобітничих,Селянських таЧервоноармійськихдепутатів таіншіоргани влади поозначенню Радий.

>Згідно ст.6, довідомуЦентральноїРадянської Владі на Україні належати усі запитаннязагальнодержавногозначення (>затвердження, зміну йдоповненняконституції,установлення й змінудержавних міжреспубліки,відносини ізіноземними державами йоголошеннявійни йпідписаннязгоди,установлення основорганізаціїзбройних сил,загальнекерівництвовнутрішньоюполітикою,цивільне,карне йпроцесуальнезаконодавство,усталення основсоціалістичногобудівництва вобласті народногогосподарства,керуваннягрошовоюсистемою й організаціяфінансовогогосподарствареспубліки,державний контроль наддіяльністюРадянської влади,зокрема надправильністю,закономірністю йдоцільністюгрошовихвитрат); усі запитання, що немаютьзагальнодержавногозначення й котрі будутьвзяті нарозгляд органамиЦентральноїРадянської влади.

>Декларувалися йдеякіпопулістські таегалітаристські ціності,такі якрівність,братерство.Праця вім’я „>спільноївигоди” тощо. Алі смердоті, як йзагальнодемократичнізавоювання – свобода слова,зібрань,союзів –поширювалисялише напролетаріат йнайбідніше селянство. За межами свобод йвзагалі –самоїдержавності –лишилася, таким чином, абсолютнабільшістьукраїнського народу:селяни-середняки, атакожремісники, „>куркулі”.Інтелігенція,дрібніпідприємці, некажучи уже пропромисловців. Таким чином,цілкомсправедливимєтвердження проантинародний характеррадянської влади,оскількиперша жКонституціяУСРРвизначає декларація прогромадянськеіснуваннялишенезначноїчастиниукраїнського народу. Доречі, ізначнопізнішаКонституція УСРР, про якоїщейтиметься далі,сталінської добитакожвизнає Україну „Державоюробітників й селян”,тобтолише тихий, комуцей статуснадававсявладними органами. Ос-кільки реальномільйони імільйони людейоголошувалися „>колишнімиексплуататорами” йпозбавлялисягромадянських прав,навіть в тихий,дужеобмежених сферах.Якідекларувалися вРадянській Україні.

>Отожнавітьдемократіякласовогоґатункувиявиласялишепозірною,бофактичнозмістїїзвівся дозакріпленняполітичнихпривілеївкомпартійноїноменклатури,котраобстоювалаєзуїтський принцип „демократичногоцентралізму”, щодававможливістьнейтралізувати всіхрядовихчленів партії інавіть тихий парткерівників, котріобстоюваливласні подивися.

>Звичайно, втекстіпершоїрадянськоїКонституції України, як й з текстівнаступних, ми непомітимо того, що уже сталонадбаннямКонституції УНР1918р.,зокрема, такоговажливого принципу реального демократизму, якрозподіл владиміжзаконодавчими,виконавчими тасудовими структурами. Принципполітичноїмонополіївимагав нерозподілу влади, аїїмаксимальноїконцентрації, щоє й адекватнимвиявомбудь-якоїдиктатури.

Сам порядокприйняттяКонституціїУСРРякнайкращепродемонструвавцітенденції.Представникифракційборотьбистів талівихесерів, котрі брали доля в ІІІВсеукраїнськомуз’їзді Радий,намагалисянадатиКонституціїбільшоїдемократичності:змінитистаттю про диктатурупролетаріату,розширитикількістьосіб, що малі право голосу,гарантуватипіднесеннянаціональних культурранішепоневоленихнацій тощо.Протеціпропозиції, ізякимивиступав ВасильЕллан-Блакитний, буливідхиленібільшовиками.

>Цікаво, щоофіційний проект таостаточнаредакціяпершоїКонституціїУСРР булинаписаніросійською мовою (до1920р. всезаконодавство „>незалежної”Радянської України велосяросійською мовою).Протенаціонально-визвольнізмаганняукраїнського народузмусилибільшовицькекерівництвоМосквівідійти віддеякихпопередніхпозицій.Якщоспочатку Україну було бпроголошеноскладовою Ро-сійськоїФедерації, то1919р.номінальноРадянська Україна сталанезалежною (>щоправда іззафіксованим уКонституціїпрагненнямякнайшвидшевтратитицюнезалежність). Отже, формасамостійної держави того годину бувзбережена.Більше того: большевики на Українізмушені булипіти на блок із боротьбистами,лівимиесерами,лівимиукраїнськимиесдеками,єврейськимилівимисоціалістами й на додачузасудитивеликодержавників увласномусередовищі.

2.  >Конституція1929р.

 

>Створення в1922р. Союзурадянськихреспублік йприйняття в1924р.Конституції СРСРзумовилонеобхідність доповнитиКонституціюУСРР1919р.відповіднізміни,пов’язаніголовним чином ізрозподіломкомпетенціїміжсоюзною йреспубліканськоювладою.

>Саме ізпитаньрозподілукомпетенціїрозгорілисягострісуперечкиміжприхильникамифедерації (такзваними „>націонал-більшовиками”Х.Раковським,М.Скрипником таін.) й поборникамисталінської „>автономізації” (>З.Мануїльський тадеякііншіполітичнідіячі). яквідомо,перемогуздобулаідеяфедералізації, котра.Хоч й негарантувала Україні яксуб’єктурадянськоїфедераціїсправдісамостійнийправовий статус, але й усе ж таки такисприялазакріпленнюїї державного статусу. Тапоступово, впроцесі „>загвинчуваннягайок” уполітицістосовнореспублік, досоюзнихорганів переходилодедалі понадповноважень, сферареспубліканськоїкомпетенціїнеухильнозгорталася.

У1929р. – наодинадцятомуВсеукраїнськомуз’їзді Радий, 15травня – було бзатверджено другуКонституцію УРСР яксоюзноїреспубліки. ТекстцієїКонституціїскладався ізп’ятирозділів, котрі включали 82 з статтею. Упершомурозділі – „>загальніположення” – було б подановиклад „>Декларації прав йобов’язків трудящих УСРР”, котрадещо віншомувигляді входила й допершоїКонституції. У іншомурозділійшлося про „>радянськебудівництво”, девповнівиявив собі принципцентралізації,тобтобезумовногопідпорядкуваннянижчихвладнихорганіввищим.Власне,цимосвячувався принцип „>адміністративноїсистеми”,втіленнямякої івиступила другаукраїнськаКонституція. Утретьомурозділійшлося провиборчі права,привілеї,користуватисяякими малілише „>трудящікласи”.Четвертийрозділстосувавсяпитаньформуванняреспубліканського бюджету,п’ятийприсвячувавсясимволіці івизначеннюстолиці,якою того годину бувХарків.

Отже, як якщо врік так званого „великогопереламу”закріплюєтьсяцентралізм державної влади. А подкатегоріюосіб,обмежених угромадянськихпавах, под годинуколективізаціїпотрапляютьмільйонизаможнихселян-трудівників.

Отже,позбавившись таклегковажнозавоюваньгромадянськоївійни, одним ізнаслідківякої бувпевнаполітично-адміністративнасамостійність.Уповноваженіпредставники центрупочаливитісняти „>українізовані”кадри.Починається чистка нелишесередпартійної, а ісередпартійноїінтелігенції. Промасштабитерору в УкраїніА.Авторхановповідомляє: ”>Аналіз жертв „Великоготерору” 30-х роківпоказує, щосамесеред українськоїпартійної табезпартійноїінтелігенції жертвтерору було б вкількаразів більше, ніж у центральних областяхРосії”.


>3.Конституція1937р.

Усередині 30-х роківкерівництвокомуністичної партіїдійшло довисновку пронеобхідністьвнесення „>демократичних”змін доКонституції СРСР1924р., атакож доконституційсоюзних йавтономнихреспублік.Впершеце запитання було бвинесене наобговорення у1935р. налютневомупленумі ЦК ВКП(б). Таким чиномнамічалосяутворитивидимістьподальшоїдемократизації державного ладу.

VIIIВсесоюзнийз’їзд Радий 5грудня1936р.одноголосно затвердивши йввів удіюновуКонституціюСРСР1936р.

>ПрийняттяКонституції СоюзуРСРвимагало розробки новихреспубліканськихконституцій, у томучислі іконституціїУСРР.Розробка проектуконституціїУСРРнагадувала процес,який ужевідбувався на союзномурівні. 13 июля1936р.Президія ЦВКУСРРутворилаконституційнукомісію, у складякоїувійшлидержавні тапартійніпровідники України:Петровський,Косіор,Постишев.Задонський, Любченко,Якір таін.Наприкінці 1936 р.Президія ЦВКУСРРприйняла проектКонституції,запропонованийконституційноюкомісією, в основі.Після всенародного „>обговорення”він бувпереданий нарозглядНадзвичайногоХІVз’їзду РадийУСРР,який 25 январяз’їзд Радий постановивши: „ПроектКонституції (Основного закону)УкраїнськоїРадянськоїСоціалістичноїРеспубліки вредакції,поданийРедакційноюКомісією,затвердити”.

>Конституцію УРСР1937р.побудовано увідповідності доКонституції СРСР1936р.ВонамайжеповністювідбиваласоюзнуКонституцію,відтворювалаїїпринципи,копіювалаосновніположення.Обидвіконституції малідемагогічний характер й були як бі поза годиною й простором.ЧисленніположенняКонституціїУСРСР, як йКонституції СРСР, особливо про правалюдини, на самом деле недіяли.Вони мирноспівіснували ізрепресивноюмашиною,масовимиарештами,розстрілами.Основний Закон заформою бувдемократичним, але йповністювідірваним від реального життя.

НоваКонституціяУСРР,проголошенанайдемократичнішою у світі. Направду жКонституція СРСР1936р. винна бувзамаскувати тієї „великийтерор”,якийСталін та йогопоплічникиорганізували вРадянськомуСоюзі й відякого,може,найбільшепостраждала Україна.НедармаМикита Хрущов,який в тієї годину ставшикерівником українськоїкомпартії, ізгордістюказав, щоукраїнськакомпартія „буввичищена доблиску”.

>Конституція УСРР1937р.складалася із 146 статей,об’єднаних врозділи.

>Розділ1,присвяченийсуспільному улаштую, бувпобудований насоціалістичних засідках. Українавизначалась як „>соціалістична державапрацівників й селян”, деполітичну уладовістановлять Зарадидепутатів трудящих.Економічноюосновою УСРРвизнавалисьсоціалістична системагосподарства йсоціалістичнавласність назнаряддя тазасобивиробництва, котра мала форму державної чикооперативно-колгоспноївласності.

>Особливезначеннямаврозділ,присвячений державному улаштую.Згіднозі ст.. 13Конституції УРСР „>добровільнооб’єдналася ізіншимирівноправнимиРадянськимиСоціалістичнимиРеспубліками” всоюзну державу – СРСР.Конституціяпідкреслювала, щотериторія УСРР не могла бутизмінена беззгодиреспубліки.Найбільшважливим було бположення про ті, що „УкраїнськаРСРзберігає за собою правовиходу З СоюзуРадянськихСоціалістичнихРеспублік”.Проте, яксвідчила практика,такіпринципиоб’єднання, якдобровільність тарівність, булилишедекларацією, що невідповідаладійсності, а правовиходу із СРСР –фікцією. Реальнодіючими булилише з статтеюКонституції УРСР1937р., дейшлося про ті, щокожний громадянин Україниєгромадянином СРСР й що „УРСРздійснюєдержавну уладовісамостійно” лише поза межами ст. 14Конституції СРСР, девизначені права йкомпетенціявищихорганів влади йуправління СРСР.

УнаступнихрозділахКонституціїйшлося про структуру, порядокутворення,компетенцію таосновніформидіяльності центральних ймісцевихорганів державної влади й державногоуправління.

>Вищим органом державної влади УСРРставалаВерховна Рада, котраобираласягромадянами Українистроком на виборах 4 рокта.Відниніце був Єдинийзаконодавчий орган УСРР.Іншіоргани такої можливості не малі, якце було браніше. Увідповідності доконституціїВерховна Рада УРСР грабувалаПрезидію –колегіальний,постійнодіючий орган.

>Верховна Радаутворювалатакож уряд – Радий нарком УРСР,який бувнайвищимвиконавчим йрозпорядчим органом державної влади.Вінмав правовидаватипостанови йрозпорядження „наосновівиконання законів СРСР й УРСР,постанов йрозпоряджень ЗарадиНароднихКомісарів СРСР” йперевіряти їхньоговиконання.

До складуРаднаркому УРСР входили головаРаднаркому, його заступники, голова державноїплановоїкомісії УРСР,уповноваженийкомітетузаготівель СРСР, начальникуправління усправах мистецтв,уповноваженізагальносоюзнихнаркоматів й 14наркомівУСРСР, 10 із якіочолювалисоюзно-республіканськінаркомати й лише 4 –республіканські (>освіти,місцевоїпромисловості, комунальногогосподарства,соціального забезпечення).Така структураРаднаркомусвідчила продужесильнуцентралізацію всправах державногоуправління.

>Місцевими органами державної влади в західних областях, округах, районах,містах й селах України були Зарадидепутатів трудящих, котрі „>обиралися”населеннямвідповіднихадміністративниходиницьстроком на 2 рокта.

Урозділі 10Конституціїзакріплювалисяосновні права йобов’язкигромадян УСРР, котріотримували декларація пропрацю,відпочинок,матеріальне забезпечення встарості, але восвіту таін.

Уст.124Конституціїйшлося про свободу слова,друку,зборів ймітингів,вуличнихдемонстрацій,тобто просвободи, котрі були простонеможливі вумовахтоталітарноїсистеми. У тому годину, колипровадилисьнезаконніобшуки йарешти,здійснювалисьмасовірепресії, вКонституціїурочистопроголошуваласьнедоторканість особини,житла таін.

>Конституція1936р. бувпобудована таким чином, що структуруабсолютизувала державу.Серед 13їїрозділіврозділ про права таобов’язкигромадянзаймавлишедесятемісце, доти жмавдекларативний характер.Всебічнийрозвиток особини вційКонституціїрозглядався не як позначкасоціальногобудівництва, а якзасібдосягнення мети –побудовисталінськоїмоделісоціалізму.

>Усецесвідчило про ті, щоКонституція УСРР, як йКонституція СРСР, незабезпечувалавтілення в життябагатьохсвоїхположень. Чи реальна практикасталінщиниперекреслюваладемократичністьКонституції УСРР1937р.

НезахищалаКонституція УРСР інаціональні праваукраїнського народу.Розпочатаще із 20-х роківукраїнізація непростоприпинилась, вонапочалатеперрозглядатися подтискомСталіна якпроявнаціоналізму,наслідками чого сталирозгром української науки, культури,знищення українськихпровіднихкадрів.Зазналиутисків йнаціональніменшості.

>Серйознихзмінзазналавиборча система.Конституція УСРР1937р.відмовилась відвиборів, деробітничийкласмавпереваги надселянством, азначначастина населеннявзагалі бувпозбавленавиборчих прав, відвиборівбагатоступеневих тавідкритих.Згіднозі ст.133Конституціївибори до Радийдепутатів трудящих всіхступенівпровадились наоснові „>загального,рівного й прямоговиборчого права притаємномуголосуванні”. як вжезазначалось,справжніхвиборів удійсності непровадилось,це бувлише ширма, Якаприкривалатоталітарний режим.

Навідміну відКонституції1929р., де нерозглядалися запитання,пов’язані ізорганізацією тадіяльністюсудово-прокурорськихорганів,Конституція1937р. маласпеціальнийрозділ,присвячений суду тапрокуратурі. Тутвизначався порядокутвореннясудово-прокурорськихорганів,проголошувалисьосновніпринципи їхньогодіяльності. Уконституції багатоговорилося прозміцненнясоціалістичноїзаконності, правозвинуваченого на захист,процесуальнігарантії особини. Алі практика бувзовсіміншою.Виключний порядоксудочинства усправах протерористичніакти, діяльністьособливоїнаради приНКВС СРСР,терор йрепресії – всеце було бнесумісним із принципами,проголошенимиКонституцією1937р.

>Особливістюджерел права в Україні доприйняттяконституції УСРР 1937 року було б ті, щоприйматизакони малі правоВсеукраїнськийз’їзд Радий, ВУЦВК,Президія ВУЦВК йРаднаркомУСРР.

>КонституціяУСРР 1929 рокуоголошувалаВсеукраїнськийз’їзд Радий „>верховним органам влади”УСРР. З огляду на цогоз’їздмав правоприйняти до свогорозгляду йвирішити чи яку запитання, у томучислі і шляхомприйняття закону. ВУЦВК було бнадано правозатверджуватипроектикодексів, атакож всіхзаконодавчихактів, котрівизначализагальнінормиполітичного,економічного й культурного життяУСРР.Одночаснотаке жсаме право вгалузізаконодавства малапрезидія ВУЦВК ізоднієюпоправкою: усіцізаконодавчіакти вобов’язковому порядкуповиннівиноситися нарозгляд йзатвердженнясесії ВУЦВК.РаднаркомУСРР вмежахнаданихйому ВУЦВК правтакожвидававзаконодавчіакти йпостанови.

>Характерноюрисою урозвиткуджерел права із початкутридцятих роківстаєперевагазагальносоюзногозаконодавства надреспубліканськими.Цятенденціяпроявлялася в двохнапрямках:по-перше, до того, щопоширюється прямадіязагальносоюзнихзаконодавчихактів, апо-друге,якщо йвидавалисьреспубліканськізаконодавчіакти, тобільшостісвоїй смердотібудувалися наосновівідповіднихзагальносоюзнихзаконодавчихактів йзначноюміроюповторювалиостанні.

ЗприйняттямКонституції СРСР 1936 року йКонституції УСРР 1937 рокувідбулисясерйознізміни.Відтеперусінормативніактиподілялись назакони йпідзаконніакти.Конституція СРСР 1936 рокувстановила, щозаконодавство в СРСРздійснюєтьсявиключноВерховноюРадою СРСР.Аналогічну норму було бвміщено й вКонституцію УСРР 1937 рокустосовноВерховної Заради УРСР.

>Слідзазначити, що хоч й був за годинустворенаміцна правова система, але йіснувала вон як бінезалежно від реального життя.

 

4.Конституція1978р.

Уповоєнний годину запитання про потребуприйняттяновоїконституціїРадянського Союзу, авідповідно ісоюзнихреспублік,порушуваликількаразів,починаючище ізчасівХрущова.Щодо Українице запитаннявиниклолише в1976р., колипочаласяінтенсивна робота над проектомсоюзноїКонституції.

>Необхідністьприйняття новихсоюзної тареспубліканськихконституцій бувсоціальнозумовлена.Ліквідація культу особиниСталіна,певнерозширенняповноваженьсоюзнихреспублікнаприкінці 50-х років,декларування того, що Український Союз з державидиктатурипролетаріатуперетворився назагальнонародну державу,деякікроки в бікпоширеннядемократичнихінститутів,виникнення у страневідкритоопозиційнихрухів, - усецевимагалопринаймнікосметичнихконституційнихзмін.

За таких умівпочавсяновийетапрозвиткуконституційногопроцесу в Україні.Йогоповністю було бзорієнтовано нанорми таположенняКонституції СРСР1977р.

Дляпідготовки проектуКонституції України було бствореноконституційнукомісію начолі ізпершим секретаремкомпартії УкраїниЩербицьким,організованоробочугрупуцієїкомісії,кудиввійшлифахівці-державознавці.Підготовленийробочоюгрупою проектКонституції Україниобговорювався назасіданніконституційноїкомісії, був последеякихзауваженьприйнятий, але й попри всі ізакінчилося.Згодомпредставників України, як йіншихсоюзнихреспублік,викликали доМоскви, де смердоті здобуливідповідніматеріали доконституціїсвоїхреспублік. Одинтакийпідхід мовивши більше, ніж щосьінше, про „>суверенність”республік.

>Водночас не можназаперечувати, що новаКонституція УСРРзакріплювалацілу низкудемократичнихпринципів у тихиймежах, котрідозволявправлячий режим. Українапроголошуваласязагальнонародною Державою,декларувалисяпринципинародовладдя, верховенстваКонституції тадіючих законів,трудовіколектививизнавалисяважливимисуб’єктамиполітичного життя країни,стверджувалося, щоосновнимнапрямомрозвиткуполітичноїсистемисуспільстває далірозгортаннядемократії. На шкода, як показало життя, усідемократичнінастановиКонституціїздебільшого маліформальний характер.Натомість не лишезбереглося, а ізміцнилосяфактичнепануваннякомуністичної партії, Якапроголошуваласяпровідноюполітичною силоюсуспільства.ЗагаломКонституція1978р. не внеслапринциповихзмін удержавне життя України.

>5.Проектконституції1991р.

>Післярозпаду СРСР йздобуттянашоюкраїноюнезалежностірозпочавсяновийетап урозвиткуконституційногопроцесу в Україні.Йоговихідноюточкою сталопроголошення >Декларації продержавнийсуверенітет України 16 июля1990р.важливеконституційнезначеннямав Актпроголошеннянезалежності України від 24серпня1991р.,якийдіставвсенароднупідтримку нареферендумі 1грудня1991р.

>Одразу послеухваленняДекларації продержавнийсуверенітет Українирозпочався процес розробкипроцесівновоїКонституції.Верховна РадастворилаКонституційнукомісію.Розробленийцієюкомісією проектКонституції було боприлюднено у 1992році йвинесено затрадицієюрадянськихчасів на такзване „>всенароднеобговорення”.Значноючастиноюнезалежнихекспертівцей проект було бкваліфіковано яквнутрішньосуперечливий йтакий, що невідповідаєсучаснимправовим нормам.Його,фактично,покладено под сукно. Увідповідьз’явивсяальтернативнийваріантконституції,створенийініціативноюгрупоюКонституційно-демократичної партії (>КДП) таПартіїзелених України (ПЗУ), Яка,зокрема,передбачає,замістьунітарно-централізованоїсистеми,створення земельного улаштую вукраїнськійдержаві,значноширшесформульованігромадянські права йсвободи,чіткийрозподіл улад тадеякііншівідмінності.

>Свій проект (>дужестислий,власнетезовий)запропонувала й Українськанаціональна консервативнапартія.Почализ’являтися ііндивідуальні розробки –такі, як проектхарківськогоправника ВсеволодаРечицького.

>Оприлюдненийновий (>доопрацьований)варіантофіційного проектуконституції (>літо 1993 року)врахувавчималоідей так званого альтернативного, щоналежитьКДП – ПЗУ.Протедискусійнимзалишилося запитання:хтомаєприйматиновуКонституцію –Верховна Рада чиспеціальноскликані для цогоКонституційніЗбори?

Отже, мизмогли вповномуобсязіпобачитиеволюцію українськоїконституції. УКонституції України, що бувприйнята 28червня 1996 р., буввідображенийдосвідминулих років. Ми ужебачимозначнийпрогрес в бікдемократичності.Проголошеніосновні права тасвободигромадян, але йосновнийпрогрес до того, що навідміну відконституційминулих років, детакож булипроголошеніціпринципи, смердотівідображені не так напапері, але й і у реальномужитті.Звичайно, нашасучаснаконституція нашимнащадкам,можливо, якщоздаватисянедосконалою, але й смердотібезумовновикористаютьцейдосвід длядосягненнясвоїхінтересів.

>Досвідминулихрокієдоситьцікавим й заоднестоліттяукраїнськаконституціяпройшламайже усі тихстадіїрозвитку, щоконституціїінших держав проходилистоліттями.


>Література

1. Акопян О.Г. Основи Української держави і право. – Донецьк: Ли-бідь, 1996. –150с.

2.Грабовський З.,Ставрояні З., Шкляр Л.Нариси ізісторіїукраїнськогодержавотворення. –Київ:Генеза, 1995. –608с.

3. Історія держави й права України. Ч. 2.: за ред.А.Рогожина. –Харків: Основа, 1996. –480с.

4. Основиконституційного ладу України. –Київ: Ли-бідь, 1997. –206с.

5.Слісаренко О.Г., Томенко М. В. Історія українськоїконституції. –Київ:Знання,1993. –192с.


Схожі реферати:

Навігація