Реферати українською » История » УПА у боротьбі на два фронти


Реферат УПА у боротьбі на два фронти

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ЧЕРКАСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ

>ІМЕНІ БОГДАНАХМЕЛЬНИЦЬКОГО

кафедраісторії таетнології України

УПА уборотьбі на двафронти

>Виконав:

>Тертичний ТарасВікторович

>Черкаси – 2009


>ЗМІСТ

>Вступ

>Розділ 1.Оунівськепідпілля 1941- 1943 рр.

>Розділ 2. ОУН-УПА назавершальномуетапівійни

>Висновки

Списокопрацьованованихджерел талітератури


>ВСТУП

>Актуальність тими.Питанняпатріотизму йсамопожертви повідношенню дорідної танеповторної Батьківщиниє тепернайбільшактуальним йпотрібним длявстановлення істини.Неоднозначноютемою дляобговореннязалишається проблема йневизначеністьпоглядівщододіяльності УПА ввоєнний таповоєннийперіоди.Особливоактуальнимвивченнятакої тими йє вукраїнськійситуації,адже, як показала конкретнаситуація,саме діяльністьцієїорганізаціївплинула насамосвідомістьмайбутніхпоколінь.Об’єктдослідженняобумовлений йогометою йпередбачаєзосередження наіндивідуальних таструктурнихелементахвідносинміжполітичнимиугрупованнями того години.

Предметомдослідженняєзосередженняаналізу наконкретнихвиявахструктурної таперсональної діїоунівських,німецьких,радянських,польських таіншихвійськово-політичнихорганізацій.

>ТериторіальнімежіохоплюютьЗахідну,Східну,Північну йЦентральну Україну.ХронологічнімежізумовленіподіямиДругоїсвітовоївійни йобмежені 1941-1950 рр.

Метадослідження –з’ясувати йпояснити діяльність українськихповстанців вситуаціїпротистояннідвом ворожимо,антиукраїнським силам, котрі небажалибачитиукраїнціввільними.

>Середосновнихзавдань –аналізоб’єту й предметадослідження наконкретнихприкладах задопомогоюметодівпорівняння,аналітичногорозборуполітичнихдій окремихполітичних сил, атакож – характеристика окремих сил й їхнівплив наподії.Такожнеобхіднимєпроведенняпаралелейміжрізнимиперіодамивійни йзміноюпланіввоюючихсторін, аще,потрібнопростежитидинамікуполітичноїнестабільності в Україні.


>РОЗДІЛ 1.ОУНІВСЬКЕПІДПІЛЛЯ 1941-1943РОКІВ

>Заразіснує багатодискусійщодозбройнихугрупованьУОН-УПА,які активнодіяли наЗахідній Україні вперіодДругоїсвітовоївійни йщедекілька років у тій. Недивлячись нацепотрібнорозмежовуватидостовірнуінформацію віднеправдивихрадянськихміфів.Напередоднівторгненнянімецькихвійськ до СРСРнаціональний рух не бувєдиним.Всередині ОУНіснувалипротиріччяміж ветеранами, щоздебільшогоперебували веміграції (А. Мельник та йогоприбічники), ймолоддю, Яка велапідпільнуборотьбу взахідноукраїнських землях (З. Бандера, Я. Стецько таінші). Урезультаті чогоОрганізація українськихнаціоналістіврозкололась надвітечії: ОУН (М) й ОУН (Б).Вони малітакожрізні подивися намайбутнійхідвоєннихдій.Мельниківцітримали курс - назближення ізгітлерівцями.Вонивважалибільшовизмспільним ворогом ОУН таНімеччини йпланували боротисяпротинього разом із нацистами. Зіншого боці ОУН (Б) мала курс - наствореннявласноїармії.Бандерівцівважали задоцільнерозгорнутиборотьбу занезалежність України йспиралися насили таможливостіукраїнського народу.Міжфракціямисклалисянапруженістосунки.Проте ізнаближенням нападуНімеччини на СРСРобидвітечіїзробили ставкуНімеччину,намагаючись максимальновикористати усіфактори, котрі, наїхню думку, моглисприятивідновленню українськоїдержавності.Прагнучивідновити за уміввійнинезалежнуукраїнську державу, ОУНготувалась допідпільноїборотьбизавчасно.[3, 37].

Роль «>третьоїсили» вумовахокупаційного режимунамагалася активновідіграватиОрганізація українськихнаціоналістів.ПісляневдалоїспробиоунівцівпроголоситивідновленнясамостійноїУкраїнської державиця організація остаточнорозкололася.Водночас ОУНробилисяактивніспроби іздопомогою такзваних «>похідних груп», щоскладалися іздосвідченихорганізаторів йпропагандистів,поширитисвійвплив насхідні тапівденніобласті,розгорнутимережуоонівськогопідпілля уКиєві, Сумах,Житомирі таіншихмістах.Наявністьдекількох, хоч йнерівнозначних за масштабами таефективністю, сил рухОпору бувособливістюукраїнського театрупартизанськихдій то й фактрозколу українськоїнаціїідеологічноюбарикадою. Алієпідставинаголосити й на бооб’єднувало: абсолютнабільшістьукраїнського народу несприймаланаціонал-соціалістичноїідеології, хоч якнацисти ненамагалисяїїнав’язати,зайняла,зрештою, однозначноворожупозиціющодоокупантів та їхньогопідсобників.[4, 319-320].

>Лідери ОУНслідувалиформулі Д. Донцова,висунутійщенапередодніПершоїсвітовоївійни (Українавизволиться втінінімецького походу),вважаючинімців 1914 – 1918 й 1939 – 1941 рр.ідентичними засвітоглядом йкультуроюповедінки.Вже у Першіднівійни набоцінімціввиступилисформовані за їхньогозгодоюприбічниками ОУН (Б)розвідувально-диверсійнібатальйони «Роланд» й «>Нахтігаль», котрірозглядалисябандерівцями як ядромайбутньої українськоїармії.Одразу ж послезалишення Львоварадянськимивійськами 30червня 1941 р.керівники ОУН (Б)оприлюднили «АктпроголошеннявідновленняУкраїнської держави» начолі ізпрем’єр-міністромЯ.Стецьком. Алівідбудова українськоїдержавності не входило упланинімців, щовбачали в Україні «>завойовануросійсько0радянськутериторію». Я. Стецько й З. Бандера булизаарештовані йвідправлені уконцтабір, атериторіяГаличини й Волині був передано подюрисдикціюнімецькоготиловогокомандування.Врешті-решт, сталоочевидним, щонімці небажаютьвизнаватинезалежність України,оунівцістворилирозгалуженупідпільнумережу, щоохопила не лишеміста й селаЗахідної України, а іНаддніпрянської,зокрема уДніпропетровськійобласті, наКиївщині, уДонбасі.Підпільникиналагодиличіткийзв’язокміжобласною,міською,районними ймісцевимигрупами,дотримуючись разом із тімсувороїконспірації.Булоорганізовановиданнянелегальноїлітератури,листівок,виготовленняпідробленихдокументів.Існуваламережаконспіративних квартир йбудинків.Буластворена служба безпеки (РБ), щоборолисяпротиагентів гестапо йпровокаторів.Оунівці малінадію, щовійнапослабить йНімеччину, й Український Союз, й смердоті незможутьперешкодивідродженню українськоїдержавності.[2, 475-476]. якзазначавпізніше сам Бандера: «Припідготовівідновленнясамостійної української державипротиволіНімеччинипередбачалосятакийрозвиток йврахованонімецькірепресії. Отжейшлося про ті,хто,який політичнийчинниквиступатиме яквідповідальний, ізусіминаслідками цого.Треба було бвиступати ізвідкритимшоломом. Колі не було бзмоги вданійситуаціїзброєюоборонитиукраїнськудержавність, то було б звісно,щоб тих,хтоїїочолили, неховалисьніяким способом й незреклисяїї поджоднимтиском.Революційна ОУНвважала, щомуситьвзяти у собі відповідальність йобов’язоквідстояти передсвітом й перед ворогом право й волюукраїнського народу.Зроблено все, що наОрганізаціїзосередилася відповідальність,слідом зацим й усірепресії ворога,спрямованіпроти української держави, впали на ОУН, Яка бувзагартована йпідготована доборотьби, а чи не наінші укра-їнськіполітичнічинники»[1, 647-648].

>Німцізрозуміли, щоОУН-Бандери творити, чинамагаєтьсяопануватистворену умістах й селахміліцію ізметоюприготовитизародок національноїармії, тому смердоті зарядилиїїроззброєння, але вїїмісцепочалитворитиполіцію подїхнімбезпосереднім контролем йкомандуванням.Агітація на всіхзайнятихнімцями теренах України йзаколотиОУН-Бандеризначнопосилилися увересні 1941 року. 15-говереснянімці провелимасовіарештичленів йприхильниківОУН-Бандери повсій Україні й наеміграції. Десятки йсотніукраїнцівопинилися утюрмах йконцтаборах.Від тодіпочалисяпостійнірепресії іарешти у широкихрозмірах.Одночаснозбільшуються в Українітерористичніакціїпротиокупаційної влади.Наприклад, 19-говереснязагинув уЛьвові від лантухатентатникаофіцерполіції М. Сендега. Увідплатунімцірозстріляли 30, а й заукраїнськимиданими 100закладників.МасовіарештичленівОУН-Бандери неспричинилиприпиненнядіяльностіцієїпідпільноїорганізації Увересні 1941 рокуОУН-Бандери ухвалила на IКонференціївидаватинелегальнупресу,розгорнутипротирадянську йпротинімецьку пропаганду, боротисяпротинадмірнихконтингентів,ховати переднімцямимайно,посилитипропагандисько-роз’яснювальнупідготовку доактивноїборотьби ізнімецькимокупантами,збирати ймагазинуватизброю,переводитивишкілпровіднихкадрів. Ужовтні йлистопадіпідпільна діяльністьОУН-Бандерипоширюється надальшірайониЦентральних йСхідних земель України.Німцівважаютьцю діяльність подкожнимоглядомнебезпечною. Ужовтнізаарештовано уКиєвікерівникапохідноїгрупиОУН-Бандери «Центр», МиколуЛемика.НаслідкидіяльностіОУН-Бандеритакі, що, як утверждаетзвіт проподії назайнятихтериторіях СРСР із 5-го листопаду 1941 року,серед населення окремихоколицьзменшилосьбажанняпрацювати йзрослонезадоволеннярозпорядженняминімців.Щоб завсякуцінузламати діяльністьОУН-Бандери,окупаційна влада переводитипостійніарешти. Боця організаціяготуєповстання,поліція безпекивидає 25-го листопадурозпорядженняарештувати всіхїїактивістів вРайхкомісаріаті України й последопитіврозстріляти якграбіжників. З іншого боці,німціпереслідували всякийпроявзвичайногоукраїнськогопатріотизму,який немавнічогоспільного ізпідпільноюреволюційноюдіяльністю.Прикладом цогоємасовіарешти унаслідоквідзначеннятрагедії Базара 1941-го р., тоді було барештовано 721українці,міжякими були члениобохОУН.[5, 978-979].

Улистопаді 1941 р.каральніорганинацистів здобули наказзаарештувати йтаємно без судустрачуватичленів ОУН (Б).Підрепресіїпідпали не лишебандерівці, а імельниківці (занамаганнярозгорнути діяльністьУкраїнської національної заради).Наприкінці 1941 р.керівництво ОУН (Б)проголосило курс - наборотьбу ізгітлерівцями. Усічні 1942 р. нанелегальне становищеперейшлимельниківці.Ситуація в Українізагострилася,німцізаборонили діяльність українськоїміліції «>Поліська Сич».Ціформування булиорганізовані на Волині усерпні 1941 р. Т.Бульбою-Боровцем. На початкувійни заженибульбівцівборолися ізроздрібненимичастинамиЧервоноїармії, котравідступала.Протевиконавши своюмісію,бульбівціввиявилисянепотрібниминімецькійокупаційнійвладі іостаннянаприкінці 1941 р. поставила запитання пророззброєння йліквідацію «>ПольськоїСічі». Алібульбівців непідкорилисянімцям,розосередивши свої зажени полісах. «>Поліську Сич» було бперейменовано наУкраїнськуповстанськуармію (УПА),хоча вона невідповідалакритеріямармійськихформувань ані зачисельністю, ані задисципліною.Паралельно із антинімецькимивиступамибульбівціввідбувалосястановленняоонівськогопартизанського руху. [3, 38].Одночаснопротягом 1942 р. подегідоюмісцевихлідерівОУН(М) й ОУН(Б)такожпочаливиникатизбройні зажени, що ужовтні 1942 р.утворилиУкраїнськуповстанськуармію. Алі 1942 р.оунівцівважали,що СРСРбезнадійнопрограввійну й томузосереджували своїзусилля наборотьбіпротирадянськихпартизанів йпарашутистів йутримувалисьвступати йбої ізнімцями (>крімзахисту місцевого населення).Лише у лютому 1943 р.,щоб незалишатисьостороньантифашистського руху, було бприйняторішеннярозпочатиборотьбу ізокупантами. Праворучпартизанськогооонівського рухуускладнювалася тім, щопевний годинувін не був Єдиний. Переговори із Т.Боровцем проприєднання до ОУН-УПА невдалися, й його «>Поліська Сич»врешті-рештвлітку 1943 р. бувоунівцямироззброєна.Восени 1943 р. врезультатімасовоїмобілізаціїмолоді ОУН-УПА мала уже 40 тис.бійців, невраховуючиозброєногопідпілля.Вона велаборотьбу на двафронти якпротинімців, то йпротирадянськихпартизанів.Одночасно зажени УПА шляхометнічних чисток проводиликампаніювитіснення польського населення замежі українськихетнічних земель – за Буг й заСож.Лише 11 – 12 июля 1943 р. було бспалено 60польськихсіл. УвідповідьАрміяКрайового(польськіпартизани,підконтрольніЛондонськомуемігрантськомуурядові)почалапалити укра-їнські села.Внаслідокпольсько-українськогоконфлікту, щоперетворився наетнічну чистку, ізобохсторінзагинуло до 100 тис. людей мирного населення. [2, 476].Значноактивізуваласяпідпільно-партизанська діяльність українськихнаціоналістів.Керівництво ОУН (Б) негативнопоставилося до ідеїспільноїборотьби ізнімцямипротирадянськихвійськ,розцінюючитакупозицію як «>капітуляцію переднімцями». У лютому 1943 воно таприйнялорішення проперехід дозбройноїборотьбипротинімців йїхніхсоюзників,формуваньАрміїКрайового та польського населення,радянськихпартизанськихзагонів, азгодом йпідрозділівЧервоноїармії. Вженавесні УПАрозпочализбройні напади нанімецькігарнізони,розташовані уневеличкихмістечках таконцтаборах.Німецькекомандуваннявідповіло нацепроведенням великихкаральнихоперацій, под годину які лише улипні –вереснівідбулося 74боїміж УПА йнімцями. Упершійполовині апреля 1943 р. послеважкихбоївукраїнськимповстанцямудалосяповністюзвільнити багаторайонів на Волині. Уквітнівідділи українськихповстанцівпочалидіятитакож наПоділлі. [3, 49-50].Створювалисьсприятливіумови длявсеукраїнського рухуОпору,який у 1943 р.досягнайбільшогорозмаху й не так нажартналякавнацистів.Партизанськаборотьба набраланайбільшогорозмаху. Апартизанські заходьнімців приносилиїммінімальнийуспіх.Більше від нихстраждаломісцеве населення.Прифронтовийтилнімецькоїармії ставшинагадуватипороховийльох. А йогонадбудова –окупаційний режимтріщав по всіх швах.Партизанськіформування одну годину уже надчомунагадуваличастинирегулярноїармії, а ікоординували із нимибойові дії. Це бувсправжнійдругий фронтвійни.[4, 320].

>Зростання лав УПА, до якіпотрапляли людирізнихнаціональностей таполітичнихпоглядів,обумовилонеобхідністьсуттєвогопереглядуідеології та політики. Усерпні 1943 р.відбувся ІІІНадзвичайний великийзбір ОУН(Б).Учасникизбору затвердилирішення, котрісвідчили прополітичнуеволюцію ОУН – УПА,проголосивши курс - наборотьбупроти «>московсько-більшовицького танімецького ярма запобудовуУкраїнськоїсамостійноїсоборної держави»,прийнялидемократичнусоціально-економічну таполітичнупрограмуорганізації.Замість старого гаснула «Україна дляукраїнців»,проголосилинове – «Воля народу – воля людей». [3, 50].Українціповстанцібезнастанно нападали нанімецькігосподарські,індустрійні,транспортні йвійськовіоб’єкти, йскоромучасінімцівтратили контроль над великимилісистими обширамиПолісся, Волині йПоділля.Вонизазнають великихгосподарськихвтрат. Удеяких районаххлібозаготівля впала у 1943році донаступнихрозмірів:Пінськ – 28%,Костопіль – 32-35%,Сарни – 25-30%.Запланованепостачання із Волині на6тис.тон вмісяць впало на1,9тис. тон.Шляхисполучення ізфронтовоюармією сталинебезпечними,всюдитреба було бзбільшуватиохороннісили, чогонімці було неможливоробити. Алі Український рухОпору необмежився добойовихоперацій УПА йкількохдрібнихнезалежнихвідділів (>відділБульби,відділОУН-Мельника,відділЯворенка), котрі до УПА невлилися.ОУН-Бандерипродовжувалапідпільнупротинімецьку діяльність в Україні й наеміграції.Німецькіархівнідокументи,засвідчуючи прореальність йрозмахцієїдіяльності,подаютьдуже багатоінформацій прорепресіїпротиОУН-Бандери (проОУН-Мельника, Якалишечастково велапідпільну діяльність в Україні,інформаційє порівнянодуже мало). Уберезні 1943 рокунімцістверджують, щоОУН-Бандерипостійнорозвиваєпротинімецькуакцію придопомозілетючок йвидань, в які говоритися проостаннійбій ізнімецькими варварами.Вонадиспонуєзі свого боцінаступноюзброєю:15тис.крісів,45тис. гранат,1,6тис.пістолів. Учервнінімціконстатують, що весьпровід надукраїнськиминаціоналістичними бандамилежитьбезперечно до рукОУН-Бандери. Атакиукраїнцяхповстанців нанімецькіопірніпунктизростають: 295 улипні 1943 року, 319 усерпні; 682саботажі назалізницях улипні,1.1тис. усерпні; 119 атак нагосподарськіоб’єкти влипні, 151 усерпні.Німцізначнопосилюютьрепресії нелише,щобздавити діяльністьОУН-Бандери таліквідувати УПА, але йтеж,щобзнищитибудь-якийпроявукраїнськогопатріотизму йволі донезалежності. І так,наприклад,німцірозстріляли 200осіб уНікополі у лютому 1942 року, 120осіб уКіровограді всічні 1943 року, 483 особини вСлавограді вберезні 1943 року.Встановивши ужовтні 1943 рокунадзвичайні суди вГаличині, закількамісяцівнімці засудили до страти йстратили, занеповнимипідрахунками,1.6тис. українськихпатріотів.Під годинупротиповстанськихопераційнімцінищили укра-їнські села, часто разом ізмешканцями.Наприклад, смердотізнищили увересні 1942 року селоКортеліси разом із3тис.мешканцями, які замкнулицеркві ііншихбудинках й село запалили.Ця сама частказустріла село Малин улипні 1943 року, дестрачено 740мешканців, та багатоіншихсіл України. Алітеж йнімцізазнавалидошкульнихвтрат.Сотнінімців,цивільних й військових,гинули від лантух українськихнаціональнихповстанців йчленів рухуОпору. Занеповнимиданими, под годинубоїв улипні,серпні йвересні 1943 року на Волині УПАвтратила1,3тис. вояків й старшинубитими йраненими, анімці – понад3тис.; ужовтні йлистопаді УПАвтратила 414осіб, анімці – понад1,5тис. [5, 984-985].Виходячи із такихпозицій,керівництвонаціоналістичним рухомнамагалосяпорозумітисянавіть ізрадянськими партизанами. В частности, под годину рейдуз’єднань подкомандуванням З. Ковпакаповстанці пропустили їхні через своютериторію йнамагалисяпроводитисередковпаківцівагітацію,закликаючиостанніхпереходити до УПА. Кожназісторін «>перетягувалаковдру у собі»,протеузгодженихспільнихдій УПА йрадянськихпартизанівпротигітлерівців не було б.Згодомрадянськіпартизани,враховуючизростаючу силуЧервоноїармії,почалиутверджувати собі якпредставникирадянської влади. Цеспричинило доборотьбиміж загонамипартизанів тапідрозділами УПА.Заручниками цогопротистояння частоставаломирне населення. яквлучнозазначаєісторик йдослідник У.Косик «одним ззавданьрадянськихпартизанів на Волині бувборотьбапротиукраїнськогонаціоналізму. Заукраїнськимиджерелами,радянські зажени, щоприйшли ізпівночі, проводиликаральні заходьпроти українськихсіл, котрі смердотівважали недружніми.Відділи УПА бралибої,щобобмежити чи недопуститипроникненнярадянськихпартизанів.Цібої особливорозгорнулися ужовтні 1943 року.Великібої точилися околицях Волині, депроникненнярадянськихзагонівіноді було бважковиявити,зокрема, колиці заженивидавали собі за українськихповстанців. Ужовтні ілистопаді 1943 р. УПА провела 47боївпротинімців й 54боїпротирадянськихпартизанів. [3, 50].

>РОЗДІЛ 2. ОУН-УПА НАЗАВЕРШАЛЬНОМУЕТАПІВІЙНИ

разом із тім якзмінювалисяподії нафронті й лише українахучасниках,змінювалася йситуація в самомуосередку сил українськихповстанців. На початкувійни ОУНвиступала набоцінімецькихвійськ, але йзгодомзмінили своїпозиції. Узв’язку ззміноюзагрози длявідновлення українськоїсамостійної держави, УПАпочинаєборотьбу здвомаагресорамиодночасно. Уційвійні на двафронти, ОУН-УПА сталатією силою, котра взяла весь удар у собі, йперетворилася нажалюгіднихзрадників-колабораціоналістів,хоча смердотінамагалисьдобитисякращогомайбутнього длянаступнихпоколіньукраїнців.

УПАопинилася ускладнійситуації й тому,оунівцівважали, що наставши годину активновключитися вборотьбу за укра-їнськіземлі.Серед місцевого населення було брозгорнутомасовупропагандистськукампанію подантирадянськими, антинімецькими таантипольськимигаслами ззакликами доствореннянезалежноїсоборної України.Лави УПАпочалишвидкозростати зарахунокмасовогоприпливудобровольців.Водночасздійснювалисяширокімобілізаційні заходь:створюваласямережастаршинських й подстаршинськихкурсів,збираласязброя, зарахунокреквізицій у місцевого населеннязакладалисябазипродовольства,проводилосябойовенавчанняповстанців.Лідери ОУНвважали, щонімці рано чипізнопідуть із України йтребазавчаснопідготуватися доборотьби ізворогами, котрізалишаться, аценасамперед,радянська влада йпольськийнаціоналістичний рух. [3, 50].

На ІІІНадзвичайному ВеликомуЗборіОУН-Бандери було б обговореноситуацію,зв’язану із поворотомросійсько-радянськоїокупації йнаміченоїформипротинеї. Аліборотьбапротинімцівпродовжувалася далі. Бонімці частовисилалипроти українськихповстанціввідділи, що булисформовані ізколишніхполоненихЧервоноїарміїрізнихнаціональностей,Головнекомандування УПА провелосеред тихийчастинпропагандистську антинімецькуакцію,закликаючи їхньогопереходити на бікповстанців. Таким чиномвлітку 1943 рокупочалитворитися зцихвояків-перебіжчиківнаціональнівідділи при УПА йодночасновиникло запитанняунормування співпрацю ізіншими народами тадальшоїборотьби.Ці справ стали предметомнарад ІКонференціїпоневоленихнародівСхідноїЄвропи іАзії, котравідбулася заініціативи УПА йОУН-Бандери влистопаді 1943 року. Алі 6-го листопаду 1943 рокурадянськаармія ужезайнялаКиїв йблизькопідійшла до Житомира йтеренівдіяння УПА.Посуваючись назахід й напівдень, фронтрозділивцітерени надвічастини йцим самимчастинавідділів УПАрозпочалаборотьбу ізвідділамиНКВС йЧервоноїармії, тоді як другачастина УПАпродовжувалаборотьбупротинімецькогоокупанта йрадянських партизанів. На початку лютого 1944 рокурадянськаарміязайнялаЛуцьк, 15-го апреля – Тернополі, 27-го июля – Львів, 6-госерпня –Дрогобич. Усічні 1944 року УПАзводитьбій ізнімцями вКам’янець-Подільськійобласті, под Бродами, околицяхРадехова, в лютому – околицяхСтаніславова, Чорткова,Бродів,Теребовлі,Городенки, Львова, вберезні – воколицях Бережан, Галича, йодночаснознищено усілігеншафти околицях Збаражу, Тернополя,Скалату йКоломиї. Уквітні УПАзвелабої ізнімцями воколицяхСокаля, Калуша, Бережан ,>Коломиї й наХолмщині, відтравня досерпнявідбулисябої околицяхПеремишля, Рогатина, Косова, Самбора,Стрия,Журавни,Коломиї. [5, 985-986].

>Є багатодискусій,обговорень йсуперечностей із приводуучасті уДругійсвітовійвійні дроту подкомандуванням ОУН-УПА. Вісь як із цого запитання, угазетній з статтею,висловився членУрядовоїкомісії ізвивченнядіяльності ОУН-УПА,професор З.Кульчицький: «Ті, щобандерівці ймельниківціспівробітничали із нацистами напершомуетапіДругоїсвітовоївійни,визнають усі. Алінікогоце не обходити.Аджерадянськікомуністи за годинутісноспівробітничали із АдольфомГітлером.Іншаріч –періодВеликоїВітчизняноївійни.Ворог напавши на Український Союз, аобидвіфракції ОУНпродовжувалиспівробітничати із нацистами.Тобтооб’єктивно, якстверджують противникинаціоналістів,останніпричетні дозлочиннихдійокупантів,спрямованих нафізичневинищенняукраїнського народу.Такийвисновокзакріплюється всвідомості людей задопомогоюіншомовноготерміна «>колабораціонізм»,якийвідбиваєзахідноєвропейськіреалії.Фігуридержавнихдіячів типу маршалаПенета чиКвіслінгавідомі усім, із нимиуособлюєтьсяслідженняокупантам йзрадавласного народу. Ос-кількиєнезліченнакількістьфактівспівробітництва українськихнаціоналістів ізокупантами,підвести їхні подзначення «>колабораціонізм» неважко. Алітребавідповісти, чи могла легальнодіяти зацих умів ОУН якполітична організація.Напрошуєтьсявисновок, щоіснування ОУНсаме пособі було бзухвалимвикликомокупаційнійвладі. І мизнаходимопідтвердження такомувисновку вархівних документах.Окупантиув’язнювали чирозстрілювалинаціоналістів сотнями йтисячами лише заприналежність дополітичнихорганізацій,якими булиобидві ОУН –бандерівська ймельниківська.Аджевідомо,щоокупантирозглядали Україну як «>життєвийпростір»німецького народу, малідалекосяжніпланивинищенняукраїнців, а чи небажалистворюватиуправлінськіструктури,збройнісили йполітичніорганізації із місцевого населення.» [6].Захищаючи населення, УПА не могла невступати уокупантами узбройніконфлікти. Аліпровід ОУН (Б)намагавсяутримуватиїї устанізбройногонейтралітету,керуючисьсутопрагматичнимбажаннямзберегтисили дляборотьби ізЧервоноюармією.Ставалоочевидним, що вонповернеться в Україну. З початку 1944 р.між УПА йокупаційнимичастинами вермахту остаточносклалисявідносинивзаємної неагресивності.Визнавшинову тактикунаціоналістівбезпечною,гітлерівський урядзвільнив ізконцтабору З. Бандеру, А. Мельника таіншихватажків ОУН. [7, 400]. Знаближенням до територїЗахідної Українирадянськихвійськ ОУН-УПАрозгорнулипроти нихзбройнуборотьбу,спираючись нанімецькупідтримку,якою заручилисяще усічні 1944 року. Задомовленістюнімцінадалидопомогу УПАзброєю,боєприпасами,спеціальнимспорядженням.Керівництво УПАпогодилося вестиар’єргарднібої ізЧервоноюармією,щобприкритивідступаючічастини вермахту Карпат. Томувзимку 1944 – 1945 рр. тутрозгорнулисякровопролитнібої.Починаючи із января 1944 р.,сили УПА сталичинити напади навійськовіпідрозділиЧервоноїАрмії.Під годину одного із них 29 лютого 1944 року був смертельнопораненийкомандувач 1-му Українським фронтом М.Ватутін.Оунівцями бувзірванамобілізація доЧервоноїарміїмісцевоїмолоді. Так було вРівненськійобласті із 15березня по 20 апреля із66тис.призовників назбірніпунктиз’явилосьлише3тис.осіб, аДрогобицькій із90тис.осібприбуло увійськкомативсього4тис. й т. буд. Алі при цьомучастинацихдезертирів нейшла в виряджай УПА, аставала мародерами й бандитами, котрідискредитувалисвоїмидіяминаціонально-визвольний рух.Боротьбаміж УПА йрадянськими силамивідзначаласьнадзвичайноюжорстокістю ізобохбоків.Дотримуючисьпереконання «Хай бікрові поколіна,якби вільнаУкраїна»,оунівцівлаштувалисправжнійтерорпротиосіб, котріспівпрацювали чипідозрювались успівробітництві ізрадянськоювладою. У 1944-1946 рр. смердотізнищили12тис.осіб,серед які були й членисімей. Неменшжорстокодіяла ірадянська сторона.Щобпідірватисоціальну базу УПА, загонамиНКВСпереодягненими у формуоунівціввівсятерор,здійснювалисьпровокаціїпроти місцевого населення:спалювалисьнаселенніпункти,використовувалась практикавзяття йрозстрілузаручників. На початку июля 1945 р. вГаличинідіяло 156 групНКБД, щовидаючи собі за зажени УПА, лагодилитерор надмісцевимнаселенням. Наґрунтіантибільшовицькоїборотьби уквітні 1945 р.відбувалося примиренняоунівців ізпольськоюАрмієюКрайового(АК).Вже в одного ж рокуоб’єднанісили АК й УПАатакувалирадянськігарнізони уКовелі й подПеремишлем. [2, 478].

>УспіхиЧервоноїарміїпроти сил вермахтузмусили 1944 р.керівництво ОУН та УПАзмінити тактику «>боротьбипроти двохокупантів».Основним ворогом увибором увиборюваннімайбутньоїсамостійної української державивизнаваласярадянська влада. На початкучервня 1944 р. уЛьвовівідбулися переговори нанайвищомурівніміжпредставництвом УПА та вермахту ізпитаньможливогоспівробітництва у військових сферах.Сторонидійшликомпромісу:німціпогодилисяпередати УПАзброю йбоєприпаси, котрі смердотівідступаючи уженездатні булиевакуювати, а УПАзобов’язуваласянадаватигітлерівцямрозвідувальнідані прорадянськівійська.Проте, Незважаючи наукладену ізнімцями угоду, зажени УПА неприпинили напади навійськовічастинифашистськихокупантів. Такнаприклад, упершійполовинісерпня 1944 р.загін УПАроззброїв 180німців, а 15серпня укра-їнськіповстанці далибійугорськимвійськамнеподалік з.Жаб’є (було б убито 11угорців).Згодом вояки УПА напали уЛастівці на конвойзізброєю,якийохоронявнімецькийзагін. До рукповстанцівпотрапилоблизько 30возівзізброєю табоєприпасами.Останнійбійміж УПА йнімцямивідбувся 1вересня у горах напівдень відКоломиї.Найбільша битваміж загонами УПА тавійськамиНКВСвідбулася 24 апреля 1944 р. врайоні з.Гурби наРівненщині.5тис. вояків УПАбілиатакованіодночасно ізкількохсторін 30тисячамирадянськихсолдатів.Запеклібої точилися тридні. Урезультатіповстанцівтратили 2 тис.вбитими та 1,5 тис.полоненими й лишедеяким загонам УПАвдалосявирватися ізоточення.Протеосновнаборотьбаміж УПА тарадянськимивійськамище лишерозгорталася. [3, 59-60].

>Бої УПА,очолювані Р. Шухевичем, ізрегулярнимивійськамитривали і послепроходженняосновних силдіючоїармії череззахідноукраїнськутериторію.Внаслідок цогонайбільшіформування УПАрозпалися навеликукількістьдрібних. ЗаданимиНКВС УСРР за 21місяць,починаючи із лютого 1944 р., було б проведеноблизько27тис.бойовихопераційпроти ОУН-УПА. У своючергу,повстанціздійснили6тис.операцій. Нацей годину наоблікуНКВС було б 380формувань УПА із6тис.бойовиком, якіпідтримували десяткитисячприбічників цого руху. УтилуЧервоноїармії, нащойноочищеній віднацистівукраїнськійземлі,розгорнуласясправжняпартизанськавійна. Убагатьох селах нелегальнодіялинаціонально-державніструктури ОУН (>станичні,кущові,районні, надрайонні,окружні,обласні ікрайові проведи),підтримуванні загонами УПА,тобтофактичноіснувалодвовладдя (>підпілля і заради). Курс ОУН-УПА намасовийопір населеннярадянськійвладі дорогообійшовсязахідноукраїнськійлюдності.Він давшипідставипотужній йзлагодженіймашиніберіївськихкаральнихорганів наповну силурозгорнути йзастосувати своїбезмежніможливості,безпідставнопоширивши діїпроти ОУН-УПА назначнучастину населення.Траплялося, що «>бандитськими»оголошувалисяцілі села,подекудифальсифікувалисякарні справ,практикувалисяприлюднідемонстраціїтрупівубитихповстанців,спалення тавирубуваннязначнихлісовихмасивів й т.ін. [4, 325].

Учервні 1944 р. ізініціативи Головногокомандування УПА Карпатбіля Самборавідбулисязборипредставниківукраїнськогонаціонального руху.Учасникизборівстворилизагальнонаціональний центр –УкраїнськуГоловнуВизвольну Раду (УГВР) як «>найвищийкерівний органукраїнського народу одну годинуреволюційноїборотьби, аж достворення урядуУкраїнськоїСамостійноїСоборноїДержави».Своєюметою УГВРвизначиластворення «>УкраїнськоїСамостійноїСоборноїДержави на українськихетнографічних землях зсправедливимсоціальним ладом безгніту йвизиску, безбільшовиків йкапіталістів».Ситуація взахідноукраїнських земляхунеможливлюваластворення місцевогоапарату влади. Намісцяхефективнішедіялиструктури ОУН-УПА.Командування УПАрозгорнуломобілізаційні заходь,намагаючисьзбільшитичисельністьсвоїхзбройнихформувань дляборотьбипротирадянської влади.Особливо активнопроводиласямобілізація вГаличині, де усімолодічоловікиповинні

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація