Реферати українською » История » Соцiально-економiчній Розвиток СРСР та УРСР


Реферат Соцiально-економiчній Розвиток СРСР та УРСР


>Соціально-економічнийрозвиток СРСР та УСРР

 


>Історичнийдосвідсвідчить, щоспробизберегтинезміннимистаріметоди яксоціалістичного, то йкапіталістичногогосподарюваннянеминучепризводять досерйознихекономічних тасоціальнихвтрат.Розумілоце йпартійно-державнекерівництво СРСР.Якщовизначитиголовнийнапрямекономічної політикирадянської держави 50 –першоїполовини 80-х років, тослідпідкреслити, щоголовним тут булипошукишляхівпоступовогопросування вперед.Робилисьспробизламатиутвердженіще в 30-40-хрокахкомандно-бюрократичніметодикерівництваекономікою,надатиїїрозвиткубільшогодинамізму. Вжесередині 50-х роківвиявилисясерйознінедолікисистемиуправліннянароднимгосподарством,масштабиякогозначнозросли.Партійне йдержавнекерівництво країнипочалопошуки новихпідходів уекономічнійполітиці,здійснило рядзаходів поперебудовіуправліннянароднимгосподарством,прагнучипристосувати його до потреб НТР, Якарозпочалася наЗаході.

У лютому 1957 року буврозпочата реформа,головнимзавданнямякої було б забезпеченнядемократизаціїуправлінняпромисловістю,розширеннягосподарських правсоюзнихреспублік,країв й областей,скороченняапаратуміністерств,відомств й т.д. Зцієюметоюгалузевеуправлінняпромисловістью було бзаміненотериторіальним.Загальносоюзнігалузевіміністерства булиліквідовані,замість нихстворювалисьадміністративно-економічнірайони, котріочолювались радами народногогосподарства (>раднаргоспами). У Україні було бстворено 11 такихекономічнихадміністративнихрайонів, а СРСР – 105.Під контрольраднаргоспів України було б передано понад 10 тис.підприємств, а подкінець 1957 року смердотіконтролювали й направляли діяльність 97%заводів вреспубліці, тоді як в 1953роціурядові УСРРпідпорядковувалися лише 34%підприємств.

Активнопідтримавхрущовськіреформипершийсекретар ЦК КПУП.Ю.Шелест.Особливоцестосувалосястворенняраднаргоспів,планівреспубліканськогогоспрозрахунку,більшоїнезалежностіреспубліканських структур угосподарчихпитаннях.ДеякідослідникивважаютьП.Ю.Шелестаприхильникомукраїнськогоавтономізму,якийдомагавсярозширення правреспубліки, неставлячи подсумнівнеобхідністьзбереженняцілісності СРСР.Цятенденціязберігала чинність аж до початку 70-х років й був,мабуть,найсильнішимвиявомекономічногоавтономізму України за 40 роківіснуванняРадянської влади.

>Спочатку реформа далапевнийефект. Умежахадміністративно-економічнихрайонів Українирозширилисьможливостіспеціалізації йкооперування,покращилосьвикористаннямісцевихресурсів,господарникипевним чиномзвільнились віддіктатуколишніхзагальносоюзнихміністреств йвідомств,почалорозвиватисьмісцевесамоуправління. Аліпоступовоціпроцеси вреспубліках СРСРпочалисуперечитиінтересамрозвиткуєдиногозагальносоюзного народногогосподарства, асаме: ізліквідацієюміністерстврозладналосьцентралізованекерівництвозагальнодержавнимигалузямипромисловості;раднаргоспивиявилисьнеспраможними забезпечитиєдністьтехнічної політики, комплексновирішуватинауково-технічніпроблемирозвиткугалузей;порушилисьекономічнізв’язкиміжпідприємствамирізнихрайонів СРСР; сталоважкоздійснюватиєдинуекономічнуполітику в стране.Щобзапобігтицимпроцесам, у 1962 р.раднаргоспи булиукрупненні йствореніреспубліканськіраднаргоспи йВища Рада народногогосподарства (>ВРНГ) СРСР, але йце може дати цілкомбажанихрезультатів. Укінцевомупідсумку реформа 1957 рокузавдала тяжкого удару поєдинійтехнічнійполітиці взагальносоюзномународногосподарськомукомплексі СРСР. Томупоступоворозпочалось Поверненняколишньоїсистемиуправлінняпромисловістю. Увересні 1965 року булизновустворені понад 40загальносоюзних тасоюзно-республіканськихміністерств, котріпідпорядкувалисобі 90%підприємств України. На початкужовтня 1965 р.Верховна Рада СРСРприйняларішення проліквідацію всіхраднаргоспів, зокрема. іреспубліканських.

Таким чином,спробапартійно-державногокерівництва СРСР у 1957-1965 рр.подолатинеефективністьпромисловості таїїнесприйнятливість до НТП шляхомзаміницентралізованогокерівництвамісцевимзакінчиласьневдачею.Вона бувобумовлена йполітичними причинами.Річ у бонезалежнаекономічна політика, якої сталапроводити Україна таіншісоюзніреспубліки,немінучеторкнулася бнаціонально-державнихвідносин в СРСР, поставила б запитання пророзширення прав й сфердіяльностісоюзнихреспублік,перебудовирадянськоїфедерації якдержавно-правовоїформи їхньогоіснування йспівробітництва. Усіце привело доти, щоповстало б запитання пронаданнясоюзнимреспублікам реальногосуверенітету. Алі до такихрішеньтодішнепартійно-державнекерівництво СРСР не було б вже були наготові.

>Пошукиреформуваннясистемиуправліннянароднимгосподарствомпродовжувались. До цогопартійно-державнекерівництво СРСРспонукали саммасштаби народногогосподарства, зокрема.промисловості. Усередині 60-х років внійналічувалось более як 300галузей,близько 47 тис.підприємств, 13 тис.будівельнихорганізацій й т.д.Керувати нимизастарілимиадміністративними методами сталонеможливим,треба було бшукатинові.Вони булинакресленіберезневим йвересневим (1965 р.)пленумали ЦК КПРС. На першемісцеставивсярозвитокекономічноїсамостійностіпідприємств йгалузейпромисловості нагоспрозрахунковійоснові. Нова реформапередбачала,зокрема,вирішенняслідуючихзавдань:скороченнякількостіплановихпоказників, котрідоводилися допідприємствміністерствами; діяльністьпідприємств винна бувоцінюватися не було заваловою, ареалізованоюпродукцію; навиробництвахстворювалисьфондиматеріальногостимулювання таін.Окреміелементиновоїреформигосподарськогомеханізму булиекспериментальноперевіреніпротягом 1964-1965 рр. более як на 100підприємствах СРСР. Сама реформа вповномуобсязіздійснювалась в рокта VIIIп’ятирічки (1965-1970 рр.). Навідміну відпопередніх реформ вонаторкнуласяодразукількохгалузейпромисловості,будівництва,сільськогогосподарства. якголовну форму державногопланування було бзатвердженоп’ятирічний план, вякому було б передбаченерозширеннясфери діїгоспрозрахунку напідприємствах та вгалузях,накреслені заходьщодовдосконаленнясистемистимулювання.Наголосробився на покращаннявикористанняосновнихвиробничихфондів,посилення режимуекономії,вдосконаленнявиробничих сил йструктурної політики вцілому.

>Господарська реформа 1965-1970 рр. далапевнийімпульсекономічномурозвитку країни. У Україні нановіметодипланування таекономічногостимулювання вже в 1966роціперейшло 1,5% , а й у 1970році – 85%підприємствреспубліки. Реформарозв’язала надеякий годинуініціативупідприємств,стимулюваларозширеннявиробництва. На думкуекономістів,УІІІп’ятирічка (1965-1970 рр.) із усіхнайважливішихпоказників бувнайкращоюсередрадянськихп’ятирічок.Основніпромисловіфонди СРСР зацейперіодзрослимайже в 1,5 разу.Загальнийобсягкапіталовкладень ународнегосподарствостановив 342млрд.крб.,тобтомайже скільки, стільки було бвкладено запопереднівісім років.Обсягпромисловоговиробництвазріс на 50%,національний дохід – на 41%замість 38%передбачених планом.Продуктивність роботипідвищилась на 37%проти 29% запопередніп’ять років.

>Господарська реформа 1965 р. показала, що ідеї,закладені вїїоснові, вбагатьохсвоїхрисахвідповідалипотребамрадянськогосуспільства на новомуетапірозвитку.Вонанацілювалась наформуваннямеханізмууправління,якийвідповідав біновимумовам, бувспробоювирватись ізадміністративно-командноїсистеми напростіргоспрозрахунку,економічнихстимулів,розв’язанняініціативитрудівників такерівників-господарників.

Аліпоступовоефективністьгосподарськоїреформипочалазнижуватися. Можнаназватидекілька причин цого, асаме: реформаохоплювала в усіхнароднегосподарство, аокремі йогогалузі; підприємства неотримувалиобіцяних прав;самофінансування Герасимчукареальністю;збереглосяпланування “за валом”;продовжувалосякоригуваннярічних,квартальних ймісячнихзавдань в бік їхньогозменшення;посилювався диктатміністерств тавідомств як нареспубліканському, то й на всесоюзномурівнях й т.д.УспіхиУІІІп’ятирічки булидосягнуті зарахунокекстенсивнихфакторів – збільшеннячисельностіробітників,будівництва новихпідприємств йцехів, збільшеннякількостіверстатів й т.д., а чи не зарахунокінтенсифікаціївиробництва.

У70-ті рокта векономічному тасоціальномурозвиткурадянськогосуспільстваз’явилисяознаки застою.Значноуповільнилисятемпизростанняекономіки,продуктивності роботи, НТП,збільшилисядиспропорціїміжгалузями,погіршились йдеякііншіпоказникиефективностісуспільноговиробництва.Наприклад,темпизространнянаціональногоприбуткустановили уУІІІп’ятиріці 41%, у ІХ – 28%, удесятій – 17%;середньорічнітемпи приростунаціонального прибуткустановили уУІІІп’ятирічці 7,8%, у ІХ – 5,6%, у Х – 4,3%. Алінайбільшоюнебезпекою длядолі країни було бзростаючевідставання внауково-технічному йтехнологічномупрогресі відпередових в цьомувідношеннікраїн. Хоча у70-ті рокта було бдосягнутозначнихуспіхів восвоенні космосу, увирішеннінаукових йнауково-технічних проблемядерноїенергетики, вцілому НТПрозвиваласянедостатньо. СРСРпочав все понадвтрачати статусоднієї ізпровіднихіндустріальнорозвинутихкраїн.

На початку 80-х роківз’явилисьознакикризовихявищ векономіці.Середньорічнітемпи приростунаціонального прибутку в ХІп’ятирічці (1981-1985 рр.)становили 3,6%. На 1985рікчастка СРСР усвітовому валовомупродукті впала до 14,7%, тім годиною як СШАзросла до 28,5%.

>Економіка Українизалишаласьскладовоючастиною народногогосподарства СРСР.Основнимигалузями українськоїекономіки у70-ті –першійполовині 80-х рр. булимашинобудування,чорнаметалургія,хімічна,атомнапромисловість,електроенергетика,видобуткинафти й газу,промисловістьбудівельнихматеріалів таін. На Україну припадало 17%промисловоговиробництваРадянського Союзу. Так було в Українівироблялося понад 90%загальносоюзноговипускумагістральнихтепловозів,близько 50%металургійногоустаткування тавантажнихвагонів,приблизно 30% великихелектричних машин таобладнання длятваринництва, 20%хімічногоустаткування. НаХарьківськомутурбінномузаводівироблялисьтурбіни дляатомнихелектростанцій СРСР, на тракторному –трактори Т-150, наЖдановськомузаводіважкогомашинобудування –потужнікисневіконвертори,роторніекскаватори таін.

>Виробляючиблизько 40%усієїрадянськоїсталі, 34%вугілля, 15%чавуну, 20%продукціїмашинобудування, Україна за своїмнаціональним продуктом буврівнаІталії. У50-ті роктазростанняпромисловоговиробництва в УСРРперевищувалозагальносоюзніпоказники. Алі в70-80-ті рр.темпиїїпромисловогорозвитку впали до 2-3% нарік. Удеякихгалузях народногогосподарства й областейреспубліки невикористовувалисьусіможливості дляприскоренняінтенсифікаціївиробництва.Внаслідок цого заподіяння ізвиробництвадеякихважливихвидівпродукції не булиреалізовані.Значнакількістьпідприємств невиконуваладоговірнихзобов’язань,планівсобівартості йприбутку,якістьбагатьохвидівпродукціїщевідставала відвимог години. Заперіод із 1961 по 1985 рр.майжеудвічізменшиласьрентабельністьпідприємств.Швидкостарілиосновнівиробничіфонди,оскількичастка старихпідприємств в Україні буввищою, ніжзагалом по стране.Рівеньспрацьованностіосновнихвиробничихфондів упромисловостіреспублікизріс від 28% у 1961 р. до 43% у 1985 р.

>Екстенсивнаспрямованістьвиробництвавимагалазалученнянадлишковоїкількостіматеріальнихресурсів таробочоїсили. Черезнедостатнєвикористаннядосягнень НТП на новихпідприємствахдіялизастарілі,екологічнонебезпечнітехнології. У Україніперіод “застою”характеризувавсябурхливимзростаннямвидобувнихгалузей,перетвореннямбагатьохмісцевостей векологічнонебезпечні.Зопочаткована іздореволюційнихчасіводнобічнаорієнтаціяпромисловості на такзвані “>базовігалузі”призвелаврешті-решт доти, щотериторіяреспублікизабруднюваласявідходамимінерально-сировинного комплексу вдесятероінтенсивніше, ніж уРадянськомуСоюзізагалом.Щорічневидобування ізнадр понад 1 млрд. т.кориснихкопалинсупроводжувалосявинесенням наповерхню 2,5 млрд. т.гірничихпорід.

>Інтенсивнаексплуатаціякориснихкопалинвичерпаланайбагатшіродовища.Особливоускладнилисягірничо-геологічніумовивидобутку увугільнійпромисловості. Цепозначалося наобсягах: у ІХп’ятирічціДонбасдававщороку до 200 млн. т.вугілля, в Х – 190, а ХІ – менше 180 млн. т. Зкожноюп’ятирічкоюсобівартістьвуглевидобуткузростала:щобдістатипаливо,доводилосявводити вексплуатаціюкрутоспаднітонкі шари чийтидедаліглибше под землю.Поганатехнічназабезпеченістьпозначалася не так напродуктивності, але вумовах роботишахтарів,створювалазагрозуїхньомужиттю.

Удругійполовині 50-хпершійполовині 60-х рр. було бздійснено рядзаходів,спрямованих напіднесеннясільськогогосподарства, якухронічновідставало відрозвиткупромисловості.Наприклад,між 1949 й 1952 рр.обсягпродукціїпромисловостізріс на 320%, асільськогогосподарства –лише на 10%. У Україні на початку 50-х рр.щорічнийваловийзбір йзаготівлязернових неперевищувала 4,9 млрд.пудів приурожайності 7,7цетнерів із гектара.Враховуючиціобставини,майжещорічно проводилисяпленуми ЦК КПРС й ЦККомпартії України із проблемсільськогогосподарства. У основувиробленного курсу напідняттясільськогогосподарства булизакладени трипроекти.

перший проект,реалізаціяякого буврозпочата у 1954році,передбачаввикористанняблизько 16 млн. гацілинних земель Казахстану йСибіру.Виконання проектувимагаловеличезнихлюдських йматеріальнихресурсів. До 1956 року із України націлину було б перекинутотисячітракторів й 80 тис.досвідченихсільськогосподарськихробітників.Водночаскожноївесни насезонні роботи вцілиннірайонидобровільноїхалисотнітисячстудентів українськихвузів. Алізавдякивикористанню нових земель зернова проблема в стране був виправленалишечастково.

Інший проектпередбачаввирішенняпроблемикормів длятваринництва зарахунокзасівумільйонівгектарівземлікукурудзою й горохом.Посівніплощікукурудзи в СРСРдосягли 28млн.гектарів.

Третій проект бувспрямований нарозвитоктваринництва,вирішенняпроблеми забезпечення населенням’ясом, молоком, олією таіншими продуктами.Ставилось за мітку у трьох роктаназдогнати йвипередити США повиробництвуцихвидівпродуктів на свою душу населення, апотімподвоїти йнавітьпотроїти їхнівиробництво.

>Буловжитоще рядзаходівщодо покращання станусільськогогосподарства:ліквідованомашинно-тракторністанції (МТС), а їхнітехніка проданоколгоспам йрадгоспам;підвищеназаробітнаплатняколгоспникам;здійсненоукрупненняколгоспів йперетвореннябагатьох із них же врадгоспи;почаласяліквідація “>неперспективних”сіл;обмеженняприсадибнихгосподарствколгоспників,щоб смердоті не “>заважали”їм продуктивнопрацювати угромадськомувиробинцтві таін.

>Спочатку всільськомугосподарствіз’явилисяпевнізрушення накраще, але йпоступовоефективність реформпочалазнижуватися.Якщо із 1950 по 1958 рр.обсягваловоїпродукціїсільськогогосподарства Українизріс на 65%, то 1958-1964 рр. –лише на 3%.Вперше зарадянськихчасів СРСР ставшиімпортувати зерно.Сільськегосподарствозалишалосянайслабішоюланкоюхронічно-хвороїрадянськоїекономіки.

>Черговоюспробоюпіднесеннясільськогосподарськоговиробництва стала реформа 1965 року. Уїї рамках булиздійсненітакі заходь:підвищенізакупівельніціни насільгосппродукцію;збільшенікапіталовкладення урозвитоксільськогогосподарства (в СРСР їхніпитома вагизросла із 20 до 28% відзагальногообсягукапіталовкладень ународнегосподарство, а Україні – із 21 – до 28%); із января 1966 року булизниженіціни дляколгоспів йрадгоспів натрактори,автомашини йзапчастини перед тим, атакожтарифи наелектроенергію длявиробничих потреб таін.

У70-ті рокта було бзробленодосить багато дляпідвищеннясільськогосподарськоговиробництва. У Українізапроваджувалисьмасштабніпрограмимеханізації тахімізаціїсільськогогосподарства, великаувагаприділяласямеліорації.Протягомдесятиріччя угалузь було бвкладено 27% всіхкапіталовкладень вукраїнськуекономіку. Однак усеце даваломізерний, а годиноюпротилежний результат.Механізаціяперетворилась упостачанняколгоспам йрадгоспамнизькоякісноїтехніки,хімізаціявироджувалась узабруднення земель йсільськогосподарськоїпродукціїхімікатами, амеліораціяпризводила допідтопленняродючих земель йпорушенняекологічного балансу.Залишаласьукрайнизькоюефективністьвикористаннялюдськихресурсів,найнаочнішимсвідченням цого сталисезонні “>мобілізації”працівниківіншихсекторів народногогосподарства,освіти та науки назбиранняврожаю. До цогододаваласявідстала системапереробки тазберіганнясільськогосподарськоїпродукції, врезультаті чогощорічнівтрати врожаю окремих культурсягали 30-33%. У ІХп’ятирічціобсягсільськогосподарськоговиробництвазбільшився на 15,5%замість 20% за планом, апродуктивність роботизросла на 12%замість 35,7%.

>Неспроможні забезпечитивисокопродуктивнупрацю вколгоспах йрадгоспах,місцевіоргани владийшли нарозширенняпосівнихплощ, у томучислі й в Україні. Рівеньрозораності територїреспублікистановила 57%, а й устеповійзоні – 73%.Розораністьбезпосередньосільськогосподарськихугідьдосягла 80%проти 25% США й 48% уФранції. Цепризводило доактивізаціїерозійнихпроцесів. Українащорокувтрачала до 600 млн. т.родючихгрунтів,якимизавжди славилася.

>Значностабільнішим було бвиробництво у “приватного”секторісільськогогосподарства,тобто увласнихпідсобнихгосподарствах селян. У70-ті рр.самецей сектордававблизько 30%продукціїсільськогогосподарства,хочавіннерідкостававоб’єктомвсілякихадміністративнихутисків.

На початку 80-х рр.аграрний комплекс СРСРопинився в такомустані,якийвимагавнегайногореагування.Травневий (1982 р.) Пленум КПРСсхваливПродовольчупрограму СРСР,розрахованну до 1990 року.Вонапередбачалаздійсненняцілої низькізаходів,спрямованих на забезпеченнястабільногопостачаннянаселеннюпродуктівхарчування, апромисловості-сільськогосподарськоїсировини.Булотакож передбаченестворення єдиноїсистемиуправліннясільськимгосподарством таіншимигалузямиагропромислового комплексу на всіхрівнях.

Улистопаді 1982 р.аналогічнупрограму було бсхвалено пленумом ЦККомпартії України. Уній буливизначеніобсягивиробництва всіхвидівсільськогосподарськоїпродукції ташляхиїїнадходження доспоживачів. Дляуправління АПК в Україні бувстворенакомісіяпрезидії Заради Міністрів ізпитань АПК, а районах в західних областях -районні йобласніагропрмисловіоб’єднання –РАПО йОАПО. На 1 июля 1983 р. вреспубліцідіяло 479РАПО.

>ЗавдякиПродовольчійпрограмі в Українівдалосядещополіпшити становище усільськомугосподарстві. Алі якреспубліканська, то йзагальносоюзнапродовольчіпрограми ізосновнихпоказниківзалишились невиконаними.Неефективністьсільськогосподарськоговиробництва, аінколи – йнесприятливіпогодніумови,змушувалипартійно-державнекерівництво СРСРщорокувитрачатимільярдидоларів назакупівлю зерна за кордоном.

Таким чином,спробирозв’язатипроблемиінтесифікаціїсільськогогосподарства шляхом широкогорозвиткуміжгосподарськоїкооперації,створенняагропромисловихпідприємств йкомплексів безурахуванняекономічних йсоціальних умівгосподарювання населі,особистихінтересівпрацівниківобернулися великимивтратами.

>Розвитокпромисловостівідбувавсяекстенсивно, шляхомнадмірнихвитрат,нарощуванняпаливно-енергетичної тахімічноїбази,форсованогозалучення довиробництва новихприроднихресурсів.


Схожі реферати:

Навігація