Реферати українською » История » Політика А. Гітлера


Реферат Політика А. Гітлера

 

>Реферат

На тему:

>ПолітикаА.Гітлера


>Виконав

Студентгрупи КРМ – 11

>Пущинський Тарас


АдольфГітлер

>СередворогівВаймарськоїреспублікивирізнялисячіткоюорганізацією тадисциплінованістюнаціонал-соціалісти,керовані АдольфомГітлером - одним з тихийколишніхсолдатів, котрівціліли уВеликійвійні, а повернувшисьдодому, засталиреволюцію, атакожзазнали крахувійськовоїкар'єри.

>Вступивши у 1919 р. доНімецькоїробітничої партії,заснованої АнтономДрекслером, А.Гітлерневдовзі ставшиїїлідером.Наступного рокупартію було бперейменовано вробітничуНаціонал-соціалістичнупартіюНімеччини (НСДАП) іприйнятоновуїїпрограму із 25вимог.Серед них булиоб'єднання всіхнімців у «ВеликуНімеччину»,анулюванняВерсальського договору,боротьба занові територї,позбавленняполітичних прав йгромадянстваосіб «>неарійського»походження тазаборонане-німцямпереселятися доНімеччини, свободарелігії, «>покирелігія незагрожуєбезпеці держави чиморальнимзасадамнімецькоїнації», але йводночаспроти єврейськийрелігії «черезїїлюбов добагатства».Протеголовним, щовідрізнялонаціонал-соціалізм відіншихполітичнихтечій, а НСДАП відіншихполітичнихпартій, буврасоватеорія руху. Зацієютеорією «>вищоюрасою»проголошувалисянімці -нащадкиарійців, а усііншінації - «>неповноцінними».Залежно від того,якоюміроюнацистивизнавалинаціюнаближеною до «>арійськоїраси»,залежалаподальшаїї частка.Євреїв, рома (>циган), слав'ян тасотнііншихнаційнацистивважаливорожими «>вищійрасі» іпланувалиїхнєвинищення чиперетворення нарабськуробочу силу.Території, на які мешкали «>неповноцінні» із точкизорунацистівнароди,проголошувалися «>життєвим простором»майбутнього «>тисячорічногоТретьогоРейху» і малі бутизаселенінімецькимиколоністами.Власне,расоваспрямованістьнімецькогонаціонал-соціалізмунайбільшевідрізняла його відіталійського фашизму,який немавчіткоїрасовоїтеорії.

>Соціалістична ірасова риториказнайшлисвоєвідображення і упартійних символах. Унаписаній 1924 р. вув'язненні за доля в «пивномузаколоті»книзі «Майнкампф» («Мояборотьба») А.Гітлер писавши: «якнаціональнісоціалісти мивбачаємо нашупрограму в нашомупрапорі. Учервоному мивбачаємосоціальнуідею руху, вбілому мивбачаємонаціоналістичнуідею й усвастиці мивбачаємо нашумісіюдосягтиперемогиарійськоїлюдини».

>Незважаючи зважується на власну «>пролетарську»назву,партіяніколи не бувпо-справжньомуробітничою. Унійпереважали неробітники, апредставникисередніхверств,невдахи-інтелектуали,безробітні,професійно незорієнтована молодь.Саме із них А.Гітлерсформував свою особистуармію - «>штурмові зажени» СА подкомандуваннямЕрнста Рема, апотім й «>охоронні зажени» СС подорудоюГенріхаГіммлера. Уумовахсвітовоїекономічноїкризинацисти стализдобуватидедалі понад голосіввиборців на виборах дорайхстаґу: 1928р.-2,6 % голосів, 1930 р. - 18,3 %,липень 1932 р. - 37,4 %.

А.Гітлервіддававсобізвіт унебезпеці для йогокар'єривідходувиборців від партії, а тому категоричновимагав від Президентареспубліки П. фонГінденбурґа,щоб тієїпризначив його канцлером.Неодноразовіпропозиціїзайняти посадувіце-канцлера А.Гітлервідхиляв. Перспектива приходу до владилівих невлаштовувалатакожкрупнихпромисловців йгенералітет. Урезультатіскладнихпереговорів звпливовиминімецькимипідприємцями,політиками тавійськовими 30 января 1933 р. вНімеччині було бсформованокоаліційний уряд ізпредставників НСДАП таНімецької народної партії, а А.Гітлера президент П. фонГінденбурґпризначив канцлером. Цеще не означаловстановленнянацистськоїдиктатури.

>Готуючись допризначених п'ятьберезня 1933 р.виборів дорайхстаґу,нацисти негребувалинайогиднішими методамиборотьбипротисвоїхполітичних. Уумовахтерору ізалякуваннявідбулисявибори дорайхстаґу, врезультаті якінацисти разом ізіншиминаціоналістичнимигрупами набралимайже 52 % голосів.

>Нацистський марш на честьпризначенняА.Гітлерарейхканцлером (1933 р.)

Вже за дватижні вНімеччині було бстворенопершийконцентраційнийтабір Дахау,якийзаповнювавсятисячамидемократів.Улітку 1933 р. було брозпущенонімецькіпрофспілки,заборонено усіполітичні партії,крім НСДАП. За результатами нових «>виборів» дорайхстаґу влистопадінацистиоголосили, що них подали голоси понад 92 %виборців.

А.Гітлердосяг вершин влади і немавнаміруділитися нею ізбудь-ким,навіть ізтими,хтозапочатковувавнацистський рух. 2серпня 1934 р. помер П. фонГінденбурґ, й того жмісяця А.Гітлерпроголосив собі «фюрером (вождем)ТретьогоРайху».Періодвстановленнянацистськоїдиктатуризавершився.

>Внутрішня політика режиму

>Необхідністьподоланняекономічноїкризи йпідготовка довійнипотребувалицентралізаціїекономіки. як й США, СРСР таІталії, вНімеччинізапроваджувалосядержавнерегулюванняекономікою.Підприємстваоб'єднувалися вмонополістичнігрупи, щопідпорядковувалисяГенеральнійрадінімецькогогосподарства. РадапідпорядковуваласяМіністерствуекономіки;спілкипідприємців булиоб'єднані вкорпорацію «>Імперський станнімецькоїпромисловості».ГосподарствоНімеччиниподілялося на майже 7галузей,примусовооб'єднаних укорпорації:промисловість,енергетика, ремесла,торгівля, транспорт,банківська справа,страхування. Держававстановлювала:планивиробництва (в 1936 р. було бприйнято так звань4-річний план Р.Герінґа),ціни, ринкизбуту;існувалакарткова системарозподілутоварів,стандартизува¬лисяметалевівироби йдеталі машин,будувалисяавтошляхи,канали,оборонніспоруди тощо.

>Закінченнясвітовоїкризи,мілітаризаціяекономіки,звільнення із роботигромадян «>неарійського»походження ізаміна їхнього «>чистокровними»німцями дализмогузначноскоротитибезробіття в стране.

Длязаохоченнянімецькихсільськихгосподарів було б покараномиловарним заводам тамаргариновим фабрикамвикористовувати уякостісировинилише салохудоби,вирощеноїнімецькимигосподарями. Длязаохоченняспоживання олії було бпідвищено наньогоцінумайже в 3 рази йобмеженовиробництво маргарину йсільськогосподарськихпродуктів. Правомволодітиземлеюнацистинаділялилишенімців «>арійськогопоходження», котрізможуть довести документально чистотусвоєї «>арійської»кровіщонайраніше від 1800 р.Такий господармігодержатизвання «>бауера» із великимипільгами донього.

>Політикащодо сім'ївизначалася, як й вІталії,необхідністюзаохоченнянароджуваності,адже А.Гітлерпланував нелишезагарбницьківійни, а імасовезаселенняокупованихтериторій.Місцевіоргани владизапроваджувализнижки воплаті за воду таелектроенергію.Молодимподружжямнадавалисябезвідсотковікредити й 1000райхсмарок, але йлише заумови, щожінка непрацюватиме.Ці таіншіпільгипоширювалисялише на «>арійські» сім'ї і нестосувалисязмішанихшлюбів,жінок ізкомуністичними,соціалістичними тапацифістськимипереконаннями,єврейок, рома таіншихкатегорій.

А.Гітлерзначнуувагуприділявпропагандісеред населення.Молодь проходиланацистськийвишкіл ворганізації «>Гітлер-юґенд» тачисленних «>військово-спортивних» таборах.Газети,радіо,кіно, театр,література імузикаповинні буливихваляти А.Гітлера та його режим.Буловстановленожорстоку цензуру надусіманімецькимивиданнями, ізбібліотеквилучалися іпублічноспалювалисянеугодні нацистам книжки.

>Спалення нацистами книжокНевід'ємноюрисоюнацистськоїдиктатури сталимасовірепресії,зведені до рангу державної політики. Уцілому було бпідданорепресіям понад 3 млносіб.Якщокомуністів,соціал-демократів тапредставниківіншихантинацистськихорганізаційзнищували заїхніполітичніпереконання, тоінші людистраждали через своюнаціональність таколіршкіри.

>Першівязнінацистськихконцентраційнихтаборів

>Євреї, котрістановили менше 1 % населенняНімеччини, булипроголошені чи неголовнимиворогамидиктатури.Нацисти поставили за міткувилучити «>неарійців» (>євреїв) ізгромадського життя (>нацистськетлумачення «>неарійців»передбачалоосіб, що малібатьків чидідусівєвреїв).Євреям було бзабороненозайматисягромадськимисправами,викладати до шкіл йуніверситетах,практикуватилікарями, стоматологами й юристами, вїхніх паспортах ставилиспеціальніпозначки і всімжінкамдописувалиім'я Сара, ачоловікам -Ізраїль.

>Публічнеприниження нацистамиєвреїв

Уцілому в 30-х рр. було бприйнято понад 400 законів йпостановпротиєвреїв. УНімеччині процесвитісненняєвреїв ізекономічного,політичного й культурного життятривавп'ять років.Дітейвиганялизішкіл, астудентів ізвузів. Уніч із 9 на 10 листопаду 1938 р.нацистивлаштувалирізню, щоувійшла вісторію як «>кришталеваніч». ПовсійНімеччиніграбувалися іруйнувалисяєврейськімагазини, синагоги,цвинтарі.Сотнієвреївзагинули, аблизько 30 тис.нацистивідправили доконцтаборів.

У 1939 р. А.Гітлервласноручпідписав наказ пропроведенняавтаназії («>легкої смерти»), поддіюякогопідпадали усі,чиє життя було б «>позбавлене ціності»:душевнохворі,хворі нагемофілію,хворобишкіри, очей,вуха,епілепсію,туберкульоз тощо.Німецькакатолицькацерква, ізякою А.Гітлерпідписав угоду проспівпрацю,проігнорувалапосланняпапиПія XI пронеприпустимістьавтаназії йнасильноїстерилізації яквтручання у справВсевишнього іпідтрималанацистськийвандалізм.Священики, котріпротестували,такожпіддавалисярепресіям. УНімеччині було бобладнано 6закладів длявбивствахворих. Ос-кількиосновніфункціїпокладалися на СС, то потреба в садистів ймерзотникахстрімкозросла.

>Комуністки йсоціалістки,пацифістки, рома,єврейкитакожпримусовостерилізувалися.Упродовж 1934-1939 рр. відпримусовоїстерилізаціїпостраждали 320 тис.осіб.


Схожі реферати:

Навігація