Реферати українською » История » Палеонтологічні Дослідження


Реферат Палеонтологічні Дослідження

План

>Вступ

1.Палеонтологіядокембрія

2.Бактеріальнапалеонтологія

3.Молекулярнапалеонтологія

4.Біосфернийнапрямок

5.Палеобіогеографічнийнапрямок      

6.Традиційнінапрямки11

>Висновок

>Використаналітература


>Вступ

>Палеонтологія -це наука, щодосліджуєвикопнірешткиорганізмів. Черезспецифіку йрозмаїтністьдосліджуванихоб'єктівпалеонтологіявикористовуєбезлічрізнихметодів. Напочатковомуетапірозвиткудослідження впалеонтології булиспрямовані наз'ясування іописрозмаїтностіорганічного світуминулого,створення систематик йз'ясуваннявзаєминвикопних груп.Пізнішечіткопозначилисяцілкомсамостійні напрями:таксономічний (>розмаїтість, систематика,регіональніфауни йфлори);морфофункціональний іеволюційно-морфологічний;палеоекологічний;микроструктурно-гістологічний;палеобіогеохімічний;палеобіогеографічний;біостратиграфічний таін.Останнім годиноювідокремилисяпалеонтологіядокембрія,молекулярнапалеонтологія,бактеріальнапалеонтологія,біосфернийнапрямок.Такадиференціаціяпалеонтологічнихдослідженьвизначаєтьсяпринаймнідвома причинами.По-перше,задачіпалеонтологіїзначнозбагачуютьсяїїкооперацією ізіншими областямибіологічних йгеологічних наук, апо-друге,розширюються ізрозвиткомметодичноїбази (>впровадженнямелектронноїмікроскопії,томографії,мікроаналізаторів,комп'ютерноїтехніки).

>Відокремлення новихнапрямків неозначає, щорезультатитрадиційнихдослідженьвтрачаютьсвоєзначення.Традиційні опису новихтаксонів йрегіональнихфаун й флорзавжди були й будутьзалишатися фундаментомпалеонтології,оскільки безпоповненнясамецихданих усііншідослідженняможутьшвидковтратитизміст,позбавившисьоснови.Зупинимося самихяскравихдосягненняхостанніх років, як утрадиційних, то й в новихнапрямках.


1.Палеонтологіядокембрія

 

Самтермін був уведень порівняно недавно (>наприкінці 60-х років) Б. З.Соколовим.Цейнапрямокпов'язаний ізвивченняморганічного світу наінтервалі,рівномуприблизно 7/8тривалостіісторії землі.Розвиваєтьсявін в даний годинудужебурхливо.Ще нещодавно вважалось, що вдокембрії практично не було б життя,принаймнімакроскопічнопомітного. Тому весьдокембріяназивався ">криптозою" (>ераприхованого життя).Величезнакількість новихзнахідок відмакроскопічних домолекулярних даломожливістьстворитибільш-меншдостовірнузагальну картинуеволюціїорганічного світу йбіосферидокембрія.Щекілька років тому вважалось, що Першібагатоклітинніорганізмиз'явилисялише увенді (650-550 млн. років), аодноклітинніеукаріоти —приблизно 1,2-1,3 млрд. років тому.Тепер ми ужезнаємо прознахідкинижчихгрибів у породах,вік якіскладаєблизько 2,2 млрд. років, йпершихбагатоклітиннихтварин йїхніхслідів у породах,чийвікоцінюється в 1,4 млрд. років.Зовсімунікальнірезультатиотримані врезультатіаналізурозмаїтості йпросторовогопоширення такзваноївендо-едоакаріотськоїфауни.Їїспецифікаполягає до того, що усіїїпредставникище немаютькістяка.Сьогодні ужеописані багатодесятківвидів, йвиявлені смердоті на всіх континентах.

2.Бактеріальнапалеонтологія

 

>Цейнапрямоксформувався востанні рокта,хочавивченнявикопнихбактерій укременяхпочавсямайже 50 років тому.Вважалося, щокремені —єдина порода, де впринципі можназнайтизбереженібактеріальнізалишки. Однакрозвитокпалеонтологіїдокембрія іелектронно-мікроскопічневивченнявисоковуглекислихпорід йфосфоритіввиявилинаявністьбактерій практично у всіхосадовихвідкладах.Експериментально насучаснихціанобактеріях було б показано, щопроцесискам'янінняможутьвідбуватися вліченігодини, у зв'язку ізчим ми йзнаходимо увикопномустанібактерії, щонерозклалися, чудовогарногозбереження.Наслідокцихвідкриттівщеважкооцінити. Алі уже тепер ясно, щовиявлення,наприклад,бентоснихціанобактеріальнихматів (>ЦОМ) учорнихсланцяхзмушуєпереглянутипалеогеографічніпобудови —ЦОМповинні булиутворюватися уфотичнійзоні (узоніпроникненнясвітла).

>Повсюдневиявленнябактерій восадових породахдаєпідставудумати, що багатоаспектівтеоріїопадоутворенняповинні бутипереглянуті,оскількисьогодні вжеважкоуявитисобі процесосадження вепіконтинентальнихбасейнахминулого безучастібактерій.Виявлення жЦОМ удокембрійських породах Веде й допереоцінки перспективнафтогазоносності стародавніхтовщ, щовважалисязвичайномалоцікавими ізпоглядунагромадженняорганічноїречовини. Однак ізурахуваннямвеличезноїпродуктивностісучаснихЦОМтакийпоглядмає потребу вперегляді,оскільки немає основдумати, щопродуктивність стародавніхЦОМ бувнижче, ніжсучасних. Утеоретичномупланіданібактеріальноїпалеонтологіїтіснопов'язані ізз'ясуваннямвеличезногозначенняпрокаріотичноїбіосфериминулого йїїтрансформації веукаріотичну.

3.Молекулярнапалеонтологія

 

>Дужесерйознірезультати востанні рокта булиотримані вобластівивченнябіомаркерів. Ценапрямокнайчастішеназиваютьмолекулярноюпалеонтологією.Вонавивчаємолекулярніслідижиттєдіяльностіорганізмівминулого,з'ясовуючи по них характереволюції якживихорганізмів, то йбіосфери вцілому.Залишкиорганічних молекул,первинних чиперетворених, частостійкі дозовнішніхвпливів йзберігаютьсядосить добро.Розмаїтістьорганічнихсполукзростає ізеволюцією (>ускладненням)органічного світу.Крім того,деякіорганічнісполуки, щозберігаються увикопномустані,специфічні для тихий чиіншихконкретних груп. То вбактерій дляїхньої систематикивикористовуєтьсяжирнокислотний складліпідів, урослин —фенольніз'єднання,алкалоїди й багато чогоіншого.Особливоцікавірезультатидослідженьдокембрійскиххемофосилій,оскільки смердотідозволяютьвизначити годинуможливоїпоявиеукаріот,потімбагатоклітинних й т.д.

У 1969році основоположникмолекулярноїпалеонтологіїКальвін, апізніше У.Шопф зколегамизапропонували Першікартинихімічної йбіологічноїеволюції.Сучасніданідозволяють внестиістотнікорективи. У основному смердотіпов'язані ізпоступовим ">старінням"знахідок, щосвідчать пропоявуеукаріот,багатоклітиннихорганізмів й т.д.

У 10-му роківз'явилися роботи ізвивчення ДНК увимерлих форм.Цідослідженнявідкриваютьможливістьвиявлятиподібність йрозходженняорганізмів наоснові комплексумолекулярних характеристик.Можнаодержатикількіснуоцінкуподібностіпорівнюваних форм,обчислитигенетичнівідстаніміж ними йнавітьоцінитиабсолютнийгеологічний годинурозбіжності груп.

>Першізалишки ДНКвимерлихтварин буливиділенізішкірикваги в 1984році.Дослідження показало, щоцятварина бувпідвидом Сучасноїзебри.

>Вивченняпослідовності ДНК,виділеної ізкісток йм'якихтканинчотирьохвидівновозеландськихмоа, щовимерлибілятисячі років тому.Виявилося, щоці птахинабагатодревнішісучаснихнелітаючихківі.Імовірно,ківіпотрапили наостровизначнопізніше, ніжвимерлімоа, що жили внизу 80 млн. років тому. У тієї ж годину показаноблизькеспорідненняківі ізавстралійськимиему.

 ДНК бувуспішновиділена ізвикопнихзалишківмамонтів, щодатується від 10 до 50 тис. років.Виявлено, щовидимамонтіввідрізнялися відгенетичнихмаркерів.Генетичнідистанції мамонта від шкірного ізпологівсучаснихслонівприблизнооднакові,хочаморфологічнідослідженняпоказують болееблизькеспорідненнямамонтів ізіндійськими слонами, ніж ізафриканськими.Можливо,цевказує наневідповідністьтемпівеволюції на молекулярному йморфологічномурівнях.Молекулярнапалеонтологія, чипалеогенетика,щедуже молода, йїїосновнівідкриття можначекати вмайбутньому.Дослідження ДНКвикопнихзалишківорганізмівобмеженіпокиматеріаломдуже "молодого"віку (>тисячі,рідше десяткитисяч років).

 

4.Біосфернийнапрямок

 

>Цілеспрямованідослідження вобластіеволюції стародавніх екосистем йбіосфери вціломуєзначноюміроютиповоросійськимявищем,історичнопов'язаним зтрадицією, щобере вухо відвідомихробіт У. І.Вернадського.Сьогодніцейнапрямокзнаходиться і уруслівеличезногоінтересулюдства до Сучасноїекологічноїкризи,протистоянняякогонемислимо безоблікупередісторіїрозвиткубіосфери.

>Які жосновнірезультати,отримані в цьомурозділіпалеонтології?Насамперед впалео-геологічномуматеріалі показано, щобіосфера —безупиннорозвивається, якавторегулуюча система. Дляїїрозвитку характернациклічністьрізного масштабу.Булоз'ясовано, що лише змінурозмаїтостієоб'єктивнимкритерієм станубіосфери. Наосновівивченнядинамікирозмаїтостівиявляютьсярізноїсиликризи вісторіїбіосфери, адетальневивченняпоказує, що смердотірозвиваються поподібномусценарію,тобто усіетапикризи (вушко,головна фаза й фазавиходу ізкризи)характеризуютьсясвоїмиспецифічнимиознаками (симптомами), але йзавждитими самими. Цедозволяє привиявленніприроднихтрендів веволюціїбіосфери болеечіткооцінитиможливінаслідкиантропогеннихвпливів.

Упопередні двадесятиліття США бувстворений банкданих поморськихорганізмах, щодозволивпроаналізуватидинамікуїхньоїрозмаїтості уфанерозое (відкембрію (540 млн. років)донині).Створений заостанні рокта до банкуданих поназемнихорганізмах давшиможливістьпорівнятидинамікуморської йконтинентальноїрозмаїтості йпоказатидивнусинхронність великихзмін, що наводити на думку проіснуванняглобальних причин, щовпливають набіосферу вцілому.Біосфернідослідженнязажадали розробкинестандартнихпідходів й впалеобіогеографії.

 

5.Палеобіогеографічнийнапрямок

 

Напопередньомуетапірозвиткупалеобіогеографіїнайголовнішимипитаннями були розробкипринципівбіогеографічногорайонування йсамерайонування.Могутнімпроривом в годину було бстворення З. У.Мейном моделейпоходження флор, що заклали основуреальноїісторичноїпалеобіогеографії.Сьогодні активноведутьсядослідженнязістворення моделейпоходженняфаун.Тепер вжедоситьвпевнено можнапідтвердитивисловленіранішепредставлення продоситьпізнєформуваннябореальноїобласті черезпереміщенняматериків (>континентальних плит),розташованихраніше лише впівденнійпівкулі.Можнатакож бутивпевненими до того, щозгодомвідбуваєтьсяпоступовадиференціація (>дроблення)біохорій (>біогеографічниходиниць). Таким чином,згодомйденаростаннякількостібіохорій, й смердотівідповідно докліматичноїзональностірозташовуютьсябіполярно.Упершезробленаспробазнайтипідходи доаналізувнутрішньоїструктурибіохорій наосновікількіснихоцінок.

>Було показано, щофауністичнікомплексипроходять усвоємурозвиткуфази зростанню,розквіту і занепаду. Фаза зростаннюхарактеризуєтьсязародженням чивселенням урегіоневрібіонтних форм.Під годинуфазирозквітуреєструєтьсямасовапоявастенобіотних форм йендеміків.Механізм збільшенняекологічноїспеціалізації можнапредставити якдробленняекологічнихніш урезультатіконкуренції заресурсовийпростір.Наступна фаза — фаза занепадупов'язана ізнеминучимвимираннямхитливихстенобіонтних форм.Описаніфазианалогічні фазамекологічнісукцесії. Порядокчергування фазрозвиткуфауністичного комплексуподібний, боконтролюєтьсявнутрішнімимеханізмами, такими, якдробленняніш,конкуренція,вимиранняспеціалізованих форм, а годинупроходження фазможемінятися взалежності відзовнішніхвпливів.Циклічна змінуперіодівкосмополітизму,наприклад: уранньомусилурі,пізньомудевоні,ранньомукарбоні,ранньомутріасі, йпровінціалізму,наприклад: уранньомуордовиці,ранньомудевоні,пізнійпермі,принциповопрогнозована,якщоврахуватизгаданіавторегуляторніцикли.Крімізоляційнихмеханізмів,пов'язаних ізпалеогеографічнимизмінами,космополітніфауниз'являютьсязавжди послемасовихвимирань,насамперед у зв'язку ізвимираннямспеціалізованих форм.

 

6.Традиційні напрями

>Теперзупинимося надеяких результатахтрадиційнихнапрямківдосліджень упалеонтології.Поповненнязведень порозмаїтостіорганізмів стародавніхепохвідбуваєтьсязвичайно ізтрьохджерел. Це,по-перше,новінадходження ізконкретнихрегіонів,по-друге,поповненняінформації зарахунокцілеспрямованихзборів у конкретнійвідрізку, по третє,цілеспрямованізбори поякій-небудьгрупіорганізмів.Найбільшмогутній сплескновоїінформації ізрозмаїтостіминулихепохвідбувся в зв'язку ізпочаткомінтенсивнихпалеонтологічнихробіт ізПівденної Америки,інформація ізпалеонтологіїякої бувранішевкрайубогою.Могутнійпотікновоїінформаціїпродовжуєнадходити й із Китаю.

>Опис усе нових й новихвикопнихорганізмів подеякихінтервалах прямокорелює ізпроведеннямміжнароднихробіт ізудосконалювання єдиноїміжнародноїстратиграфічноїшкали.Уточненняграниць,вибірстратотипівстратиграфічнихпідрозділів, щопроводятьміжнародніробочігрупи,приводять доінтенсивноговивченняорганічного світусуміжнихінтервалів.Приведемолишевідомий приклад,пов'язаний ізвиборомграницікембрію йдокембрія. На початкуробіт (>кінець 60-х) уприкордоннихвідкладенняхкембрію йдокембрія було бвідомовсього 15-20видів, а ще через 10 років булиописанісотні.

>Третєджерело —спеціальневивченняякої-небудь з групорганізмів.Наприклад, заостанні 15 роківвідбувсядійснийінформаційнийвибух вобластівивченняісторичногорозвитку класуптахів.Тількикількістьвідомихвидіввикопнихптахів стала удвічі разибільшою, ніж було б їхнівстановлено запопередні сто роківвивченняпочинаючи зсередини XIXстоліття.Буввідкритийновийінфракласптахів —енанціорніси.Значно понад ми стали знаті й проіншихкрейдових йпалеогеновихптахів.Наприклад, сталовідомо, щозубатінелітаючігесперорнісипізньоїкрейди жили надузбережжяхПівнічної Америки, але й і на берегахЄвропи іАзії.

>Палеонтологія далавеличезнийматеріал для розробкитеоретичнихаспектівбіології, йнасампередтеоріїеволюції.Необоротністьеволюції,наприклад, не могла б бути показано безнаявностіпалеонтологічногоматеріалу.Останнім годиноюсамепалеонтологічнийматеріал давшиможливістьобґрунтовувати одну ізнайважливішихтеоретичнихконцепцій. Нарізнихгрупаххребетних було б показано, щоморфофункціональні переходь на болеевисокітаксономічнірівнівідбувалисямозаїчно й паралельно набазівихідноїорганізації,рисиякоїзберігалисядовгий годину упредставниківновоїгрупи.

У тому жключі можнарозглядати йпроблемипоходженняквітковихрослин.Раптовапоява вгеологічномулітописі йширокепоширенняпокритосеменних Ч.Дарвін назвавшиогидноютаємницею,оскільки вонзовсім нев'язалася із йогопредставленнями пропоступовістьеволюції. Широкийрозвитокпалинологічнихдосліджень йретельневивченнямісцезнаходженьмакроскопічнихзалишківфлори дозволили вкоренізмінитиситуацію.


>Висновок

>Палеонтологія далацілісну,хоча й недужедетальну картину длявсієї землі, так і незалишилосямісця длядомислів прогеографію.Детальнідослідженнябагатьох, ввідомих йбіднихзалишків,місцезнаходжень дозволилиодержати не лишезвичайнийматеріал полистю йдеревині, але й йчисленні квіти йквітоподібніорганибезпосередніхпопередників.

Таким чином,дослідженняостанньогодесятиліття впалеонтології далиможливістьдокоріннозмінитинашіпредставлення по двохосновних позиції.По-перше, урезультатіінтенсивноговивченнядокембрія зрозуміли, щопоявависокоорганізованих форм життявідбуваласянабагатораніше, ніж мизвичайнособі представляли. Іпо-друге,розвитокробіт ізвивченняісторичнихзакономірностейеволюціїбіосфери (ацеможливо лише напалеонтологічномуматеріалі) ясно показало, щобіосферає доброзбалансованою, щоциклічнорозвиваєтьсяавторегулюючоюсистемою, що пережила усізовнішнізбурювання за 4,5 млрд. роківіснування землі. Стало ясно, що лишевивченняприроднихтрендів,еволюціїкомпонентівбіосфери йсимптомів кризминулогоможедатиреальнепредставленняекологічноїстратегіїповодженнялюдини вумовахантропогенноїкризи.


>Використаналітература:

 

1. Розанов А. Ю. Коливідбулося 600мільйонів років тому. М.: Наука, 1986.

2. Розанов А. Ю.,Заварзін Р. А.Бактеріальнапалеонтологія // М.: Наука, 1996.

3.Сучаснапалеонтологія. М.: Надра, 1988. Т. 1.

4.Сучаснапалеонтологія. М.: Надра, 1988. Т. 2.


Схожі реферати:

Навігація