Реферати українською » История » Організація утрімання и трудового Використання іноземніх військовополоненіх та інтернованіх на теріторії України (1939-1953 рр.)


Реферат Організація утрімання и трудового Використання іноземніх військовополоненіх та інтернованіх на теріторії України (1939-1953 рр.)

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>НАЦІОНАЛЬНИЙПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

>імені М.П. ДРАГОМАНОВА

 

>Алєксєєва-ПроцюкДіанаОлександрівна

>УДК 355.415,8(477)”1939/1953”

>ОРГАНІЗАЦІЯУТРИМАННЯ І ТРУДОВОГО

>ВИКОРИСТАННЯІНОЗЕМНИХ

>ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ТАІНТЕРНОВАНИХ

НАТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (1939–1953РР.)

07.00.01 –історія України

>АВТОРЕФЕРАТ

>дисертації наздобуттянауковогоступеня

кандидатаісторичних наук

>Київ – 2008


>Дисертацієюєрукопис.

>Роботавиконана увідділіісторії УкраїниперіодуДругоїсвітовоївійниІнститутуісторії України Національноїакадемії наук України.

 

>Науковийкерівник: докторісторичних наук,професор Лисенка ОлександрЄвгенович,Інститутісторії України НАН України,відділісторії УкраїниперіодуДругоїсвітовоївійни,завідувач.

 

>Офіційніопоненти: докторісторичних наук,професор >Потильчак Олександр Валентинович,Національнийпедагогічнийуніверситетімені М.П. Драгоманова,Інститутісторичноїосвіти, кафедраджерелознавства йспеціальнихісторичнихдисциплін,завідувач;

кандидатісторичних наук КарповВікторВасильович, >Центральний музейЗбройних Сил України, начальник музею.

>Захиствідбудеться “21>березня 2008 р. про 14.00 назасіданніспеціалізованоївченої заради До 26.053.02 уНаціональномупедагогічномууніверситетіімені М.П. Драгоманова, 01601, м.Київ,вул. Пирогова, 9.

 

Здисертацією можнаознайомитись убібліотеціНаціональногопедагогічногоуніверситетуімені М.П. Драгоманова, 01601, м.Київ,вул. Пирогова, 9.

>Авторефератрозісланий “15лютого 2008 р.

>Вченийсекретар

>спеціалізованоївченої зарадиТ.А. Стоян


>ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИ

 

>Вступ.Актуальність тими. >Суспільнезначеннянауковогоаналізу феномену військовогополону таінтернуванняважливе ізогляду навнутрішні таміжнароднічинники. В частности,громадськістьбагатьохєвропейськихкраїн таЯпоніїдокладаєчималихзусиль,щобз’ясуватидолісотеньтисячсвоїхгромадян, котріопинились врадянськомуполоні на територїреспубліки.Безсумнівно,об’єктивнедокументальнедослідженняпроблемиутримання й трудовоговикористанняіноземнихвійськовополонених іінтернованих в УСРРсприятимеподальшійгармонізаціїміждержавнихвідносин України тазміцненню авторитету держави наміжнароднійарені.

Однакдослідженняпроблемиутримання й трудовоговикористаннявійськовополонених таінтернованихперіодуДругоїсвітовоївійнище донедавнавирізнялосяполітизацією.Такийпідхідзначноюміроюзумовлювавсяполітико-ідеологічнимпротистоянням СРСР йкраїнЗаходу.

>Розпад СРСР йдемократизаціясуспільного життяпевноюміроюспростилиможливості доступу доджерельноїбази і позитивновплинули на стандослідженняпроблеми.Проте, Незважаючи натематичнерозмаїттяпублікацій й широкий, спектропрацьованихджерел, йдотепер вісторіографіїбракуєдосліджень, у якіокресленийнапрямрозглядався б комплексно, а предметомвивчення стала бспецифікаутримання й трудовоговикористаннявійськовополонених таінтернованих на територї України увоєнні таповоєнні рокта. Так, системноговивченняпотребуютьорганізаційно-територіальні іструктурніаспектирозміщенняспеціальнихтрудовихресурсів,нормативне забезпеченнявикористанняїхньої роботи,особливостіорганізації тафункціонуваннясистемиутримання йтрудовговикористанняконтингентівтаборівполонених йробочихбатальйонівінтернованих у 19391953 рр.Зрештою,об’єктивноївідповідівимагає й запитання проїхнійреальнийвнесок уповоєннувідбудовуекономіки УСРР,подальшийїїрозвиток.

>Зв>язок роботи ізнауковимипрограмами, планами, темами.Дисертаціявиконана уруслінауково-дослідних тим відділенняісторії УкраїниперіодуДругоїсвітовоївійниІнститутуісторії України НАНУ: “Українське сус-пільство й влада назавершальномуетапівійни 19431945 рр.” (>реєстраційний номер 01044003293) й „Україна вперіоднімецько-румунськоїокупації 19411944 рр.:соціально-економічний йантропологічнийвимір” (>реєстраційний номер 01074000237). Уконтекстіпрактичноїреалізаціїдисертаціяєчастиноюнаукової тими,розробкаякої проводитися у межахміжнародного проекту ізвивченнядолівійськовополонених таінтернованих у роктаДругоїсвітовоївійни, щореалізуєтьсянауковцямиРосії,Німеччини,Австрії, України,Білорусі,Японії таіншихкраїн. Темадисертації бувзатверджена назасіданніВченої зарадиІнститутуісторії України НАН України від 19червня 2002 р. (протокол № 6Вченої зарадиІнститутуісторії України НАН України).

>Об’єктомвивченняпостаєстворенаНКВС (МВС) СРСР на територї УСРР у 19391953 рр. система військовогополону таінтернування.

Предметомдослідження >визначеноорганізаціюутримання йвикористання роботиіноземнихвійськовополонених таінтернованих в УРСР у роктаДругоїсвітовоївійни таповоєннийперіод.

>Хронологічні рамки >окреслені 19391953 рр., коли на територїреспубліки, у таборах,їхніхвідділеннях таробочихбатальйонахспеціальніструктуриНКВС (МВС) СРСР йгосподарськіорганиутримували і активновикористовувалипрацюіноземнихвійськовополонених таінтернованих.

>Географічнімежі роботиохоплюютьтериторію УСРР удіючих того годинуадміністративних кордонах.

>Метоюдослідженняєкомплекснийаналізпередумов, причин,практичнихзавдань,особливостей, форм йметодіворганізації, розбудові іфункціонуваннясистемирозміщення,утримання, забезпечення та трудовоговикористанняіноземнихвійськовополонених іінтернованих на територї України увизначенийхронологічнийперіод.

>Визначенітакіголовні заподіяння >дослідження:

>здійснитикомплекснийаналізісторіографіїпроблеми таджерельноїбазидослідження;

>з’ясувати становищевійськовополонених іінтернованих на територї УСРР у 19391953 рр.,особливості режимуутримання,матеріально-побутового забезпечення,харчування,лікування тамедико-санітарногообслуговування;

>дослідитинормативно-правові таорганізаційніаспекти трудовоговикористанняконтингентів усистемірадянського військовогополону у 1941 1945 рр.;

>проаналізуватиспецифікупрацевикористаннявійськовополонених таінтернованих в УСРР;

>виявитирегіонально-галузевіособливостірозміщеннятрудовихресурсіввійськовополонених іінтернованих,розглянути тапроаналізувати характер йсуттєвіриси їхні трудовоговикористання вумовахвійни;

>з’ясуватиспецифікуповоєнного нормативногорегулюваннявикористання роботивійськовополонених таінтернованих,організації йрозподілуцихтрудовихресурсів в УСРР у 19461953 рр.;

>встановитиособливості трудовоговикористаннявійськовополонених іінтернованих на територї УСРР уповоєннийперіод,оцінитиїхнійреальнийвнесок увідбудовуекономікиреспубліки.

>Методологія таметодидослідження. Усвітліновітніхметодологічних засідок авторкеруваласязагальними принципамиісторизму,багатофакторності,об’єктивності тасистемності.Застосованіметодидослідженнязалежалипередусім відспецифіки проблематики,поставленої мети таконкретнихзавдань роботи. Для комплексногоаналізуісторіографії,джерельноїбази тими,нормативноїдокументаціїрадянського уряду,відтворенняреальноїкартиниутримання,матеріально-побутового забезпечення,харчування,лікування,медико-санітарногообслуговування тапрацевикористанняіноземнихвійськовополонених таінтернованих на територї Українивикористаніпорівняльно-історичний йтипологічнийметоди.Проблемно-хронологічний методуможлививрозглядявищ учасовійпослідовності іпередбачиврозмежуванняширокої тими наокремівідносновузькіформи.Застосуванняпринципів комплексногопідходу до предметадослідження дозволилозбалансованосхарактеризувати усікомпонентипроблеми йреконструюватицілісну картину.Низкуконкретнихнауковихзавданьвирішено задопомогою методичногоінструментаріюінших наук (дляаналізунормативно-правовоїбазиорганізаціїутримання, забезпечення й трудовоговикористаннявійськовополонених таінтернованихзастосовано методконтекстноїінтерпретаціїправовихактів; прививченніконкретнихкількіснихпоказників –математичні тастатистичніметоди).

>Наукова новизна >одержанихрезультатів >полягає укомплекснійрозробціактуальної танедостатньодослідженоїпроблемиорганізаціїутримання, забезпечення й трудовоговикористанняіноземнихвійськовополонених іінтернованих в Україні у 19391953 рр.Уперше донауковогообігузалучено низкуматеріалівНКВС (МВС) зфондівДержавногоархіву МВС України, Центрального державногоархівугромадськихоб’єднань України, Центральногоархівувищихорганів влади тауправління України йДержавногоархівуСлужби безпеки України; >обґрунтованоперіодизаціюстановлення ірозвиткурегіональної ланкисистемипрацевикористаннявійськовополонених таінтернованих на територї УРСР уперіодвійни іповоєнний годину; >виявленоособливостіорганізаціїутримання, забезпечення і трудовоговикористання роботивійськовополонених таінтернованих в Україні у 19391953 рр. У цьомуконтекстірозкритотакі запитання: організація,нормативно-правоверегулюванняпрацевикористання йрозміщеннязазначенихтрудовихресурсів у 19391945 рр.; їхньогопрацевикористання вумовахвійни;охороназдоров’я,умови та оплатаїхньої роботи напідприємствах йбудовах України у 19391945 рр.;нормативнерегулювання,основнінапрями таособливостівикористання роботивійськовополонених (>інтернованих) у 19451953 рр.; >узагальненодані прокількістьзалучених до роботивійськовополонених іінтернованих,результатиїхнього трудовоговикористання.

>Практичнезначенняодержанихрезультатів >полягає уможливостізастосуванняматеріалівдисертації,її з висновками,оцінок припідготовціузагальнюючихнауковихпраць,підручників танавчальнихпосібників ізісторії України,нормативних йспеціальнихнавчальнихкурсів.

>Апробаціярезультатів. >Основніположення тависновкивідображені удоповідях йповідомленнях наМіжнароднійнауковійконференції “Україна йПольща увизвольнихзмаганнях ХІХ початку ХХ ст.” (м.Київ, 2003 р.),Міжнароднійнауково-практичнійконференції “>Безсмертя Подвигу”: До60-річчяПеремоги уВеликійВітчизнянійвійні 19411945 рр. (м.Київ, 2005 р.), але вМіжнароднійнауковійконференції “>Військовий сповнений таінтернування: 19391956.Погляд через 60 років” (м.Київ, 2006 р.).

>Публікації. Затемою роботиопубліковано 8 статей, 4 із які уфаховихвиданнях ізісторії, щовідповідаютьвимогам ВАК України.

Структурадисертації >зумовленаметою ізавданнями >дослідження таскладаєтьсязівступу,чотирьохрозділів, з висновками, спискувикористанихджерел йлітератури (501позиція),додатків (9додатків).Загальнийобсягдисертації 287 з.Основнийобсяг 194 з.


>ОСНОВНИЙЗМІСТДИСЕРТАЦІЇ

У >першомурозділі >Історіографія таджереладослідження” >проаналізованоздобуткивітчизняних йзарубіжнихвчених удослідженні проблемрадянського військовогополону таінтернуваннячасівДругоїсвітовоївійни, поданозагальну характеристикуджерел йлітератури.

Уісторіографіїрадянського військовогополонучасівДругоїсвітовоївійнисформувалися дваосновнінапрями, урозвитку яківиділено дваперіоди. перший із нихокреслюєтьсяпочатком 40-х –серединою 80-х рр. ХХ ст. Дляньогопритаманнізв’язок зідеологічнимпротистояннямепохи “>холодноївійни” іоднобічністьджерельноїбази. Цестосується якрадянської, то йзахідноїлітератури.Першідослідженнярадянськихісториків ізданоїпроблемиз’явились укінці 40-х – на початку 50-х рр. ХХ ст. Але вонипідкреслювалось, щорадянський урядвиконавміжнароднізобов’язаннящодовійськовополонених[1].

Узахіднійісторіографії проблема станувійськовополонених урадянських таборахрозробляласяінтенсивно. У 60>70-ті рр. ХХ ст. у ФРНвийшла15-томнапраця “Доісторіїнімецькихвійськовополонених уДругійсвітовійвійні”[2].Пізніше у 1980 р.дослідники П.Карель й Р.Беддекерпідготувалипрацю “>Полонені”, вякійпідкреслювалось, щонімецьківійськовослужбовці, щоперебували уполоні вкраїнахЗаходу,знаходились укращихумовах, ніжїхніспіввітчизники на територїСРСР[3]. Укінці 70-х – всередині 80-х рр. ХХ ст.з’явиласятакож низькакритичнихпублікацій,зокрема М.Ленга, А. деЦаяза, А. Леманна таін[4].

Напротивагузахіднимдослідникам в СРСР укінці 70-х рр. ХХ ст.вийшли з статтею, в якійшлося прогуманнеставлення допереможеного ворога, атакожвисвітлювались запитаннящодомедичного забезпеченнявійськовополонених[5]. У 1979 р.з’явиласяпраця А. Бланка,видананімецькою мовою, вякіййшлося продотримання СРСРміжнародного праващодо режиму військовогополону[6].

Отже, темаіноземнихвійськовополонених урадянських таборах узазначенийперіод буввиведена замежіактуальноїдослідницької проблематики, апоодинокі роботи, щоз’являлися,слугувалиідеологічнійпропаганді. якнаслідок, додругоїполовини80–х рр. ХХ ст.історіявійськовополонених у СРСРзалишалася нерозробленою.Щодозарубіжноїісторіографії, проблемарадянського військовогополонудосліджувалася более комплексно.Протевразливиммісцемпрацьєобмеженістьджерельноїбази,сконцентрованоїпереважно урадянськихархівах йнедоступної длязахіднихученихмайже досередини 90-х рр. ХХ ст.

Іншийперіодрозвиткуісторіографіїданої тематикиокреслюється 90-ми рр. ХХ –початкомнинішнього ст.Демократизаціясуспільно-політичного життя вРадянськомуСоюзі справилапозитивнийвплив нарозвитокросійськоїісторичної науки. Упублікаціяхвисокогорівня У.Конасова та У. Галицькогорозглянутодеякіаспектиорганізації військовогополону,особливостіутриманнябранцівтощо[7].Ці сам запитання,проте ужестосовнорегіонівПівночієвропейськоїчастини СРСР та Уралу,висвітлювалися упрацяхіншихнауковців[8].Розміщення,конвоювання,охорона,утримання й забезпечення контингентуполонених таінтернованих уприфронтовійзоні стали предметомвивчення І.Власової[9].Першиминауковимидослідженнямидипломатичних,правових йполітичнихаспектів тими були роботи У.Конасова та І.Безбородової[10].

Здругоїполовини 90-х рр. ХХ ст. предметомдослідження сталицілкомконкретніаспекти – організаціяутримання, режимконвоювання іохорони,умовиматеріально-побутового забезпечення,харчування,лікування ймедичногообслуговуваннявійськовополонених таінтернованих.Окремийнапрям –вивченняособливостей трудовоговикористанняцихконтингентів навідбудовірадянськоїекономіки.Такожросійськимидослідникамивисвітлювалися запитаннящодо режимуохорони таутриманнявійськовополонених утиловихтаборах[11].

Усучаснійросійськійісторіографії широкопредставлені запитанняматеріально-побутового йхарчового забезпеченняполонених таінтернованих. Так, У.Галицькийвважав, щодобовінормихарчуванняполонених “булидостатніми для забезпеченнянормальноїжиттєдіяльностіорганізмулюдини”[12]. У своючергу, З.Кузнєцов й У.Івановзазначали, щовисокийрівеньсмертностівійськовополонених черездистрофію бувнаслідкомнизьких нормхарчування[13]. Дослідженьпроблемипродовольчогопостачаннявійськовополоненихзаймалисятакож А.Долголюк, З. Сидоров таін.[14]

>Дискусійноює проблемамедичного забезпечення тасмертностівійськовополонених таінтернованих. У окремихстаттяхйшлося пронедбайливеставленнярадянськихлікарів дополонених танавіть профактивбивств[15]. Алібільшістьдослідників ізнауковихпозиційпідійшли довивченняпроблемилікування,медичного забезпечення тасмертності контингенту врадянськомуполоні. Уоснові їхнідосліджень були неокреміфакти, а широкаджерельна база. З одного боці,визнававсягуманізмрадянськихмедичнихпрацівників повідношенню допереможеного ворога, а ізіншого – неприховувалисьфактисвавілля й практикаматеріальногопостачанняполонених зазалишковимпринципом[16].

Проблема трудовоговикористанняіноземнихвійськовополонених таінтернованих уросійськійісторичнійнауціпозначена якбагатьмаздобутками, то йневирішенимипитаннями.Оцінюючи їхнівнесок увідбудовурадянськоїекономіки, У.Галицькийвизначав його як “>доситьсуттєвий”. І. Безбородовавважала, щоутриманняполонених було бзбитковим для СРСР, а й упрактиціїхнього трудовоговикористання маломісцезалучення до роботи нашкідливих дляздоров’явиробництвах й військовихоб’єктах, щозаборонялосяміжнародним правом.Різноманітним аспектам цого запитанняприсвячені роботи Про.Єланцевої, М. Галявина таін. [17] Проблемупрацевикористаннявійськовополонених в СРСРґрунтовнодослідивволгоградськийісторик З. Сидоров. На думку автора,найефективнішепрацязазначенихконтингентіввикористовувалася уповоєннийчас[18].

>Геополітичнізміни вЦентральній таСхіднійЄвропі на початку 90-х рр. ХХ ст. сталикаталізаторомподальшогорозвитуісторіографіїрадянського військовогополону взарубіжнихкраїнах. Наособливуувагузаслуговуєпраця З.Карнера[19]. А.Хільгер всвоїймонографіїзазначав, щохочаповодження ізнімецькимивійськовополоненими було бсуворим, але й воно та невідрізнялося відставлення дополоненихіншихнаціональностей й населенняСРСР[20].

Українські ждослідникище донедавна обходилиувагою запитаннярадянського військовогополонучасівДругоїсвітовоївійни.90-і рр. ХХ ст. й Перші рокта ХХ ст.позначилисялишекількомапублікаціями. Цемонографія, з статтею, атакожкандидатськадисертація У. Карпова про часткуяпонськихвійськовослужбовцівінтернованої у СРСРКвантунськоїармії[21], з статтею Про.Буцько й У.Левикінащодорізнихаспектівполону вСРСР[22].

Колистосується військовогополону на теренах України, то доостаннього годиниця темадослідниками практично невивчалась.Лише у 2000 р.з’явилосякількадоробок Про.Потильчака[23] тадокументальневидання У.Сергійчука[24].

У 2001–2005 рр.побачили світло Першіґрунтовнідослідження ізданоїпроблеми А.Чайковського, Про.Потильчака й М.Баглікової. Двавидання роботи А.Чайковського “Повний: Зачужі та своїгріхи (>Військовополонені іінтерновані в Україні 1939–1953рр.)”[25] сталипершимсерйознимдослідженням тими вукраїнськійісторіографії.Використавшиунікальнуархівнудокументальну базу, атакожопублікованіджерела,мемуари,періодичнівидання танаробіткипопередників, навчаньзробивспробу комплексновисвітлити проблему військовогополонуперіодуДругоїсвітовоївійни наїїукраїнськомуґрунті. З приводу “>трудовихзвершень”військовополонених іінтернованих авторнаголошує на їхньогонизькихпоказниках.Причиною цого, на його думку, ставшипідневільний характер роботиостанніх й тієї факт, що воснові трудовоговикористання контингенту лежавшидосвідГУТАБу[26].

Упрацях,опублікованих у 2001–2002 рр., Про.Потильчакпорушив тематику трудовоговикористанняполонених таінтернованих навідбудовігосподарськихоб’єктів чернігівськоїобласті,вугільних шахт йметалургійнихпідприємствДонбасу таПівдняУкраїни[27]. Умонографії, а й усвоїйдокторськійдисертаціїдослідниквиокремивособливостіорганізації іфункціонуваннясистемирадянського військовогополону таїїрежимнихустанов на територї УРСР у 1939–1954 рр.,висвітлив запитанняорганізації таутримання місцьпохованьвійськовополонених іінтернованих у 40-х – 70-х рр. ХХ ст. тачисельностіпомерлих в Україні [28].

Отже,аналізісторіографіїпроблеми стануіноземнихвійськовополонених таінтернованихДругоїсвітовоївійни врадянськомувійськовомуполонісвідчить пронедостатнювивченість рядуаспектів цого складного,суперечливого табагатовимірногоявища. Цеповноюміроюстосується й тимиїхньогоутримання та трудовоговикористання в Україні.

>Опрацювання >джерельноїбази ізісторії військовогополону у 1939–1953 рр.засвідчуєнаявність великогомасивудокументів увітчизнянихархівнихустановах. Уопрацьованих фондахсконцентрованоджерельніпласти, щоохоплюють практично усісторони танапрямидіяльностіорганів військовогополону на територї УРСР йдозволяютьвсебічновивчити проблемуорганізаціїутримання й трудовоговикористанняіноземнихвійськовополонених таінтернованих.

УДержавномуархівіМіністерствавнутрішніхсправ Українизберігаютьсядокументи, щовідображають процесвиникнення,розвиток йфункціонуваннясистемиутримання й трудовоговикористанняконтингентів умережіустановрадянського військовогополону в УСРР.Основнимє фондУправління усправахвійськовополонених таінтернованихНКВС (МВС) УРСР (ф. 5).Надзвичайнуінформаційнунасиченістьмаютьтакіматеріалиархівнихфондів:накази,розпорядженняНКВС,МОГП, МВС СРСР (ф. 45) йнакази,розпорядженняНКВС,МОГП, МВС УРСР, МВС України (ф. 46).Опрацюваннядокументівцихфондів дозволиловстановити низкуважливихкількісних йструктурно-галузевихпоказників трудовоговикористанняконтингентівтаборів длявійськовополонених таінтернованих.Використані удисертаціїдокументи Центрального державногоархівувищихорганів влади тауправління України за своїмпоходженнямподіляються надвігрупи –радянські танімецькі.Першісконцентровані уфондіУправліннясправами ЗарадиНароднихКомісарів УСРР (ф. Р-2) йпредставленіпереважнолистуванням,доповідними записками,повідомленнями провикористаннянімецькихвійськовополонених угосподарствіреспубліки, навідбудовіпромислових таенергетичнихпідприємств,об’єктівкомунальноївласності,науковихустанов тощо.Середархівнихдокументівнімецькогопоходження ізфондівЦДАВО Україницікавими длявивчення тими,хоча йдуженечисленними,єматеріалиКолекціїмікрофотокопійдокументівнімецько-фашистськихустанов,армійських груп таїхніхпідрозділів (ф.КМФ-8). У документах Центрального державногоархівугромадськихоб’єднань Україниматеріали проісторіюрадянського військовогополону в Україні татрудовевикористання контингентудоситьчисленні тазберігаютьсяпереважно врозділісправ ЦентральногоКомітету КП(б)У (ф. 1).СправиОсобливого сектора ЦККП(б)Умістятьдокументи ізпитаньрозміщення,утримання, забезпечення й трудовоговикористаннявійськовополонених таінтернованих ізтаборів йробочихбатальйонів на територїреспубліки.Хронологічноціматеріалиохоплюють 1944–1953 рр.Вонидоситьрізні за характером,походженням йступенемінформативності. Удисертаціївикористано іокремідокументи ізфондівДержавногоархівуСлужби безпеки України.Серед них – справ фонду 16, в якійдеться проорганізацію та забезпечення трудовоговикористаннявійськовополонених набудівництвіавтомобільнихдоріг узахідноукраїнськомурегіоні 1939–1941 рр.

>Всього вдисертаціївикористаноматеріали 133справ,зосереджених учотирьохвищезгаданихархівах.

>Важливугрупуджерелсклалиопублікованідокументи.Суттєвими зазмістом уконтекстідосліджуваноїпроблемиєпублікаціїджерел,присвяченізагальнимпитанням військовогополону, йогоміжнародно-правовимаспектам[29]. Друга група –цезбірникидокументів про діяльністьорганівУПВІ–ГУВПІНКВС (МВС).Особливоважливими длявивченняданої тимиєдокументи,вміщені у двохзбірниках, котрівидані уРосійськійФедерації.[30]Вітчизнянівиданнянечисленні.Серед них –згаданевидання У.Сергійчука.Такожчасткововикористаномемуарнулітературу.

Таким чином,залученняданого комплексуджерелстворилодостатнєпідґрунтя дляреалізаціїпоставлених удисертаціїзавдань,ґрунтовного йдостовірногорозкриттяосновнихсторіндіяльностіНКВС (МВС) йгосподарськихорганівщодоутримання і трудовоговикористаннявійськовополонених таінтернованих на територї України у 1939–1941 рр. та 1943–1953 рр.

У іншомурозділі “>Становищеіноземнихвійськовополонених таінтернованихперіодуДругоїсвітовоївійни вУкраїнськійРСР>здійсненокомплекснийструктурнийаналізнормативноїбази та практикиорганізаціїтабірного режиму,охорони,матеріально-побутового,харчового,медико-санітарного забезпеченняіноземнихвійськовополоненихДругоїсвітовоївійни в УСРР.

>Протягом 1941–1945 рр. було бстворенонормативну базу, щоврегульовувала усіосновніпараметриорганізаціїтабірного режиму іохоронивійськовополонених таінтернованих.Основноюметою режимуутримання контингентузалишалася йогоізоляція відоточуючого населення йзапобіганнявтечам.Аналізвідповідної статистикисвідчить, щопоказниккількостівтечвійськовополонених таінтернованих на територї УСРР був одним знайвищих у СРСР.

>Вивченнядокументівзасвідчує, що в роктавійни таповоєннийперіоддержавнівиконавчіструктури,відповідальні заутриманнявійськовополонених таінтернованих,створилидостатньоповноціннунормативну базу, щорегламентувалаїхнєматеріально-побутовепостачання.Проте напрактиці забезпечення далеко ще незавждивідповідало нелише нормамміжнародного права, а івимогамвідомчихнормативнихприписівНКВС (МВС).

УперіодВеликоїВітчизняноївійнинормуванняпродовольчогопостачанняполоненихпозначалосянестабільністю.Саме в 1941–1945 рр. у практикурадянського військовогополонуввійшов принциптотальноїдиференціації нормхарчування. Уці роктарівенькалорійностіхарчів для окремихкатегорійполонених таінтернованихзалежав нелише від військовогозвання, стануздоров’я й самого факту роботивійськовополоненого, а і від характерувиконуваної роботи,рівняїїтрудомісткості, атакож – від йогополітичної таідеологічної “>благонадійності”.

>Загальноютенденцієюповоєнногоперіоду сталономінальнепідвищеннярівнякалорійностіхарчуваннявійськовополонених,протеце незавждигарантувалореальнеполіпшенняїхньоготабірного життя. Тому особливовідчутними дляполонених сталипродовольчітруднощі, а окремихрегіонах України й голод,спричиненіпосухою таневрожаєм 1946 р.Лише у 1947–1953 рр.продовольче забезпеченняполоненихнормалізувалось.Нормихарчуваннязросли, було бвдосконаленодиференційованехарчовепостачання,знизивсярівеньзловживань йрозкрадань уцій сфері.Такі заходь,поєднані іззагальнимполіпшенням умівутримання врежимнихустановах,вплинули назменшенняпоказникасмертності домінімуму тазначнопокращилипоказники трудовоговикористання контингенту.

>Налагоджуючимедико-санітарнеобслуговуваннявійськовополонених,тодішнєУПВІНКВС СРСР широковикористовувалодосвідГУТАБу.Основнимиустановами, щозабезпечувалицейнапрям, булисанітарнівідділеннятаборів йтабірнілазарети. Зпочаткомвійни системамедико-санітарного забезпеченняполоненихвиявиласянеефективною. Томурадянський урядрозширивмережулікувально-оздоровчихустанов зарахунокорганізаціїспецшпиталів.Протекількістьостанніх,організованих на територї УРСР, їхнізабезпеченістьмедичним персоналом,обладнанням й медикаментами, аотже, іякістьлікування у яких,наявнимпотребам йвідомчим нормативамвідповідали незавжди.Особливозагрозливихмасштабівзахворюваність йсмертністьдосягливзимку-навесні 1944–1945 р.Ефективністьмедико-санітарного тахарчового забезпеченняконтингентівпоступовозрослалише уповоєннийперіод.

Отже,радянськекерівництво немало наметіфізичнезнищенняполонених, якце практичноздійснювалося унацистських таборах.Головнимизавданнями булиїхняізоляція,ефективнаполітико-ідеологічна “>обробка” таінтенсивнетрудовевикористання.Такожпідкреслено, що зцентралізованого характерувідомства,котреопікувалосядолеювійськовополонених таінтернованих в СРСР, проякусьокрему “>українськуспецифіку” взагальнополітичнихпитаннях військовогополону говорити не доводитися.Такуспецифіку можнавиокремлюватихіба що наетапіреалізаціїрішеньНКВС (МВС) вреспубліці, але й і вон не малапринципового характеру.

У >третьомурозділі >Працяіноземнихвійськовополонених таінтернованих в Україні впередвоєннийперіод й в роктаВеликоїВітчизняноївійнипроаналізованопроблеми трудовоговикористання контингенту усистемірадянського військовогополону на територї УСРР у 1939–1945 рр.Трудовіресурсиколишніхпольськихвійськовослужбовціввикористовувалисяобмежено набудівництвітранспортноїінфраструктури й вчорнійметалургії.Нормативноїбази, щовраховувала бспецифікупрацевикористанняосібзі статусомвійськовополонених, практично неіснувало.Віднісшиполонених довідомчоїкомпетенціїНКВС, урядапріорістворювавпередумови, колигосподарськіінстанціїзвичноототожнювалицей контингент (Незважаючи навідміннийправовий статус) зцивільнимив’язнями.

>Події від июля 1941 р. довересня 1945 р.характеризувалисястановленнямсистеми трудовоговикористаннявійськовополонених. Уцей годинуїхняпраця,хоча йрозглядалася якважливаскладова режиму військовогополону (>поряд ізізоляцією тазбереженням їхні якробочоїсили),проте невважаласяабсолютнимобов’язком. якнаслідок, увідомчихнормативних актах запитання трудовоговикористаннявійськовополонених недеталізувалися, а й зацілими їхнього контингентами – такими якофіцерство – було бвизнано правопрацюватилише забажанням.

Уперіод 1941–1943 рр. із боціорганівУПВІНКВСспостерігаєтьсяпевнанедооцінкаважливості тазначення трудовоговикористанняполонених. На нашпогляд,цепояснюєтьсядвома причинами:по-перше,недостатньоюкількістю контингенту у таборах, що не дозволяласподіватися нареалізацію зарахунок їхні трудовоговикористанняскільки-небудьзначнихвійськово-економічнихпрограм;по-друге, тім, що вумовахстратегічногонаступу вермахту, врозвиткуоборонноїпромисловості владаробила ставкувласні,доситьзначні,трудовіресурси.

>ВідновленняфункціонуваннятабірноїмережіУПВІ та вухоінтенсивногопрацевикористаннявійськовополонених на територї УРСРприпадають накінець 1943 – вушко 1944 рр. У 1943–1945 рр. особливо активнопраця контингентувикористовувалась увугледобувнійгалузі тачорнійметалургії (від 30 % до 40 % трудового фонду), навідбудовіпідприємствхімічноїпромисловості,машинобудування,електроенергетики,харчовоїпромисловості такольоровоїметалургії. Широкезастосуванняцітрудовіресурсидістали навідновленні комунальногогосподарства міст,урядових йгромадськихспоруд,житла,транспортноїінфраструктури (>залізниць,автошляхів,морськихпортів) тощо.

>Навесні –влітку 1945 р. в УСРРз’явилася новакатегорія контингенту –примусовомобілізованігромадяни ізкраїнПівденної таЦентральноїЄвропи –переважноетнічнінімці.Їхтрудовевикористання маловідчутнітериторіально-галузевіособливості.Близько 80 % всіхіноземців, котрі булививезені до СРСР йздобули статус “>інтернованих”,розмістили наСході таПівдні України йвикористовували якробочу силу напідприємствахвугільної таметалургійноїпромисловості.Щеоднієюсуттєвоюособливістюсфери трудовоговикористання “>інтернованих” бувнизькаефективність роботи ташвидкезменшення трудового фонду зарахуноксмертності,репатріаціїнепрацездатних йхворих. Накінець 1945 р.середосновнихпоказників у сферівикористання роботивійськовополонених іінтернованихцивільнихіноземців в УСРРспостерігалосяпідвищенняпитомої ваги трудового фонду взагальнійкількості контингенту,поліпшенняфізичного стану,зменшеннязахворюваності тасмертності, покращанняпоказниківвиводутрудовихконтингентів на роботигоспорганів,підвищенняпродуктивностіїхньої роботи до йвищерівнясамоокупності,покриттявитрат наутриманнявиробничихтаборів,зменшеннячисельностітабірної обслуги із числанепрацездатних тощо.

Таким чином,аналізджерелзасвідчує, що проблемаефективностівикористанняробочих руквійськовополонених таінтернованих йпродуктивностіїхньої роботи наукраїнськомуґрунтіхарактеризуваласявідчутноюдинамікою уже назавершальномуетапіДругоїсвітовоївійни.Якщо дляперіоду 1943 – початку 1945 рр.частим було бнехтуванняїхнімитрудовими ресурсами, апродуктивність роботизалишаласядуженизькою, те всередині –другійполовині 1945 р.ситуаціяпоступововирівнялась йсереднійпоказникефективності роботибранцівнаблизився дорівнясамоокупностівитрат наїхнєутримання.

У четвертомурозділі “>Залученнявійськовополонених таінтернованих доповоєнноївідбудовиекономіки УРСР >проаналізованоосновнінапрями нормативногорегулювання,організації,розподілу таособливостей трудовоговикористанняполонених іінтернованих на територї УСРР уповоєннийперіод.Найактивнішанормотворча роботаорганівГУПВІ МВСщодовикористанняробочоїсиливійськовополоненихприпадає на 1945–1947 рр.Тодівидаютьсянакази,положення,директиви, щозакріплюютьпринциповоновеставленнярадянського уряду до роботи контингенту. Вочевидь,головною причиною такихзмін ставшиперехідекономіки до мирногобудівництва йпріоритетвідновленнязруйнованоївійноюсоціально-економічноїсферигосподарства країни, щопотребувалозначнихконтингентівдешевоїробочоїсили.

>Аналізнормативноїбазидозволяєстверджувати, щочільнемісце тутпосідає “>Положення протрудовевикористаннявійськовополонених” від 29вересня 1945 р.,котре остаточнозакріпилообов’язковий характер роботиостанніх й сталоосновним документом,якийрегулювавці запитаннянадалі. Удругійполовині 1945 – на початку 1946 р. уРадянськомуСоюзізавершуєтьсяформуваннясистемипримусової роботивійськовополонених іінтернованих, сутьякоїзалишаласянезмінною –обов’язкове,виняткове тапримусове усвоїйосновівикористаннянаявнихтрудовихресурсів.

>Зіставленнякількісно-галузевихпоказниківрозміщення таорганізації трудовоговикористаннявійськовополонених іінтернованих на територї УСРР уповоєннийперіодзасвідчує низкуособливостей йпріоритетів, щосклалися уцій сфері.Регіонамипереважногозастосування роботивійськовополонених таінтернованих були Центр, схід йПівдень України.Стабільнонайбільший контингент (>майжетретинавсього трудового фондубранців) вжезвичновикористовувався навугільнихкопальняхСталінської таВорошиловградської областей.Порівняновеликігрупиполоненихпрацювали навідбудові таспорудженніпідприємствважкоїпромисловості,прокладалиавтомобільнішляхи тощо.Робочібатальйониінтернованихрозміщувалися уСталінській,Ворошиловградській,Дніпропетровській таЗапорізькій областях, аїхніконтингентипрацювали увугільній,металургійній,хімічнійпромисловості та напромисловомубудівництві. КолистосуєтьсяПравобережжя йзахіднихрегіонівреспубліки, то, нацихтериторіяхрозміщувалася порівняно невеликакількістьвійськовополонених, щовикористовувалися длявідбудови йрозвиткутранспортноїінфраструктури, навидобуткукориснихкопалин, улісопереробнійпромисловості, тощо.

Дотипових проблем, щовпливали як на стантрудовихресурсіввійськовополонених таінтернованих, то й наефективністьвикористанняїхньої роботи,слідвіднеститакі:незабезпеченістьжитлом,незадовільніумовихарчування,побутового йматеріально-технічногопостачання,порушенняорганізаціїтехніки безпеки,нецільовевикористаннятрудовихресурсів,відволікання нанезначнідругорядні роботи,незадовільна організація роботи,незабезпеченістьспецодягом,інструментом йобладнанням.Незважаючи наце,показникиефективності трудовоговикористаннявійськовополоненихупродовж 1946–1949 рр.зростали.Загальнітенденціїпоказуютьдоситьпозитивнудинаміку збільшеннячисельності трудового фондусередконтингентівтаборів, атакожпідвищенняпродуктивності роботивійськовополонених.

У 1946–1950 рр.чіткітенденції дозростанняспостерігалися і увиконаннівійськовополоненими таінтернованимиплановихвиробничихзавдань.Якщо на початку цогоперіодусередніпоказникивиконаннянормиваріювалися умежах 60–80 %, то подкінець 1949 р. смердотізросли по таборахУПВІ МВС УРСР до 107 %.Наслідкомзростанняпродуктивностіїхньої роботи стали:рентабельністьтаборів йпідвищеннясередньоїзаробітної плативійськовополонених таінтернованих,зменшеннядебіторськоїзаборгованостігосподарськихорганів,зростанняфінансовихнакопиченьтаборів.

Отже,порівняльнийаналіз статистикивикористання роботивійськовополонених таінтернованих уповоєнному СРСРзасвідчує, щовартістьробіт,виконаних ними у 1946–1947 рр.,перевищувала половинусуми,отриманої відїхнього трудовоговикористання за весьперіодполону.Цятенденціяєсправедливою й дляоцінкимасштабів таефективності трудовоговикористаннявійськовополонених таінтернованих української ланкисистемитаборів. У 1947–1950 р.масштабиїхнього трудовоговикористаннязменшилися,проте йогоефективністьзросла.

>Опрацьованийматеріал давшипідстави для таких з висновками таузагальнень:

–Аналіз станунаукової розробки тимисвідчить провідсутністьспеціальногонауковогодослідження,присвяченоговивченнюпитаньорганізаціїутримання тапрацевикористаннявійськовополонених таінтернованих на територї України у 1939–1953 рр. Приопрацюванніджерельноїбази ізданоїпроблемиз’ясовано, що у фондахархівівсконцентрованоджерельніпласти, щоохоплюють практично усісторони танапрямидіяльностіорганів військовогополону на територї УРСР йдозволяютьповноцінно йвсебічновивчитидану проблему, аотже,цей науковийнапрямєперспективним іактуальним.

–Аналізнормативноїбази та практикиорганізаціїтабірного режиму,охорони,матеріально-побутового,харчового ймедико-санітарного забезпеченняіноземнихвійськовополоненихДругоїсвітовоївійнидозволяєстверджувати,

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація