Реферати українською » История » Найдавніші часи в Історії України


Реферат Найдавніші часи в Історії України

1.Описатиетапипоявилюдини іпервісних формспівжиття

Початківісторіїлюдствакриються вглибинахвіків йпов'язані ізпроцесомперетвореннялюдиноподібноїмавпи налюдину.Найважливішоюознакою цогопроцесуєвипростанеходінняпредставників родинигомінід —першихпредківлюдини.Завдякизнахідкам вЕфіопії,Кенії,Танзанії вушкоісторіїлюдства можнадатувати 2 — 2,5 млн років від нашихднів.)Саме в тихчасимавпа-приматзвелася назаднікінцівки ізвільнилапередні длядобуванняїжі тавиготовленнянайпростішихзнарядь роботи.Відтодіпочинаєтьсярозумовеусвідомлена діяльність нашихпращурів,спрямована назадоволеннявласних потреб черезбезпосереднєвтручання в природу.Перехід докористуваннязнаряддями роботи ставшисправжньоюреволюцією вжиттілюдиноподібнихмавп.Вінспричинивдокоріннізміни надїхньомубіологічному, а й упсихічномурозвиткові. (>Усвідомленапраця, азгодом й мова остаточновивелинашого предка ізтваринного стану йзумовили йогостановлення якгомосапієнса.

>Залежно відматеріалузнарядь роботивченірозділилинайдавнішуісторіюлюдства накількаепох.Першою із них бувпалеоліт (відгрецькихслів «>палайос» —стародавній й «>літос» —камінь).Вінтривав від 700 до 10 тис. років тому. Під час перебуваннячергу,палеолітумовноділиться наранній,середній йпізнійетапи.

>Раннійпалеоліт —це «>колиска»людства. Уцей годинупочалосярозселеннялюдинизісвоєїпрабатьківщини врізнікінціойкумени. З Африки й,можливо,Південно-СхідноїАзіїнародиприблизномільйон років тому сталикочувати напівніч упошукахвільнихблагодатних місць для життя. ЧерезГібралтар,СхіднеСередземномор'яКавказькийперешийок смердотіпочализаселятиЄвразійський материк.

На територї Українипервісна людиназ'явиласяприблизномільйон років тому,їїслідивиявленіпоблизуХустськихворіт понад р.Тисою та віншихмісцях цогорегіону. Стоянкипервісних людейзнайденітакожпоблизу з.Луки-Врубловецької подКам'янцем-Подільським, убасейні.Свинолужки наЖитомирщині табіляАмвросіївки наДонеччині.Середзнайденихпредметівпереважализнаряддяударної таударно-ріжучої дії — скребла, рубила,гостроконечники.Всі смердоті буливиготовлені ізкременю,андезиту,рбсидіану,різнихсланців.Первісні людикористувалисятакождерев'янимизнаряддями роботи,якимидобувалиїжу, ловили іоброблялитварин.Теплийпомірнийкліматсприявбагаченноїфлори іфауни. Люди жилиневеликимигрупами,постійнопересуваючись ізмісця намісце впошукахїжі. Уцей годинузароджуютьсяколективи дляспільногополювання іспорудженнянайпростішихжител.Створюютьсясервісні стада людей, Першіформилюдськихоб'єднань за принципомкровнородиннихзв'язків.Можливо, уже тодіпочаливиникатиекзогамні порядки, котрізаборонялишлюбивсерединіобщини.

Учасисередньогопалеолітупервісні людипродовжувализаселяти Україну.ВонидісталисябасейнуДесни, аподекудипросунулися і далі.Проте наперешкодідальшогоосвоєння українських земель сталоперіодичнепохолодання. Цеспонукало людейкочуватипоміж зонами холоду та тепла іпристосовуватися до новихкліматичних умів.Вирішальним длядальшогорозвиткулюдини було бвинайденняблизько 100 тис. років тому вогню. Людипочалиобігріватися вхолодну пору,урізноманітнилихарчуваннясмаженнямм'яса таіншихпродуктів,відчули собі болеевпевнено внавколишньомусередовищі.Змінивсяантропологічнийвиглядлюдини,відомої нам подіменемнеандертальця:невисока назріст,сутула, ізмасивною головою йдужепохилимчолом.Зовнінеандерталець бувнабагатоподібнішим до Сучасноїлюдини, ніж йогопопередникпітекантроп.

>Найдавніші стоянки ірешткинеандертальцівзнайдені упечеріКіїк-Коба,неподалік відСімферополя, табіляколишнього з.Старосілля (>нині ускладі Бахчисарая) в Кріму, атакожпоблизу з.Антонівки наДонеччині,смт.Королевого наЗакарпатті та віншихмісцях.Найбільшзаселеним того годину був Крім із йогосприятливими для життяумовами. Упечерах мешкали подві-чотири сім'ї, щоскладалися із шести-семи Чоловіккожна.Неандертальці уже маліпевнінавичкивиготовленнязнарядь роботи,вмілинадаватиїмзручнішоїформи.Наприкінцісередньогопалеоліту людинавчилисяробитипроколюючизнаряддя роботи.Зміниласяпсихологіялюдини.Частеспілкування зсобіподібнимивиробляло внеїпочуттяколективізму,усвідомленнядій та їхньогопланування.З'явилисяелементи абстрактногомислення.Намітивсяподіл роботиміжчоловіками іжінками.Чоловікипочализайматисяпереважномисливством, ажінки —веденнямдомашньогогосподарства тапереробкоюроздобичі.Родиннізв'язкивелися поматеринськійлінії.Докоріннозмінилося життя на територї України под годинупізньогопалеоліту ізнаступомльодовика йрізкимпохолоданням.Іншою сталарослинність:зниклитеплолюбнірослини,однакзрослакількістьхолодостійкихдерев, а березапошириласьнавіть у Кріму. Земля Україниперетворилася налісотундрову зону.Змінилась ймісцева фауна?частинатеплолюбнихтваринвимерла,інша —відійшла напівдень,натомістьрозплодилисямамонти,шерстисті носороги,північніолені тавівцебики,з'явилисянавітьпесці ілемінги.Різкепохолодання змінилося і самулюдину,їїосновнимзаняттям сталополювання нарізнихтварин ізметоюздобути нелишеїжу, а ішкури дляодягу. Убезперервнійборні із силамиприроди людинаудосконалювалася.Вонапочала не скількипристосовуватися до нових умів життя, стількивиборювати декларація провиживання.Змінивсяантропологічнийвиглядлюдини.Вона уже малочимвідрізнялась від Сучасної тадісталаназвугомосапієнса, чикроманьйонця.Щоправда,їїсереднійвікстановивлише 20— 23 рокта.Зміцнювалисяколективістськітенденції улюдськійсвідомості. Людидедалі понадосідали,споруджувалисобіжитла,насампередзимові увиглядіяранг. якматеріалвикористовували дерево,кістки,роги великихтварин,шкури.Житладілилися наокреміприміщення іопалювалися.)Всього в Українівиявлено понад 500житловихпам'ятокпізньопалеолітичногоперіоду.Найвідоміші із них:Радомишльська стоянка наЖитомирщині,Мізинська наЧернігівщині,Пнцівська наПолтавщині таін. Людей було бнебагато,приблизно 20 тис.чол. протягом усього Україну, чи 0,033чол. на 1 кв. км (теперцейпоказникстановить усередньому 75,5чол.).

Учасипізньогопалеолітузмінилисясуспільніформилюдськогоспівжиття.Замістьпримітивногопервісного стадаз'являєтьсярід —об'єднаннякровнихродичів поматеринськійлінії начолі ізжінкою.Заборонашлюбнихвідносинвсередині родузмушувала людейвстановлюватиконтакти ізпредставникамиіншихродів.Відбувалосяпородичаннярізнихродів йоб'єднання їхні у племена.Почалосяутворенняпервіснообщинногородоплемінного ладу.Йогоголовнимиознакамивиступаликровнаспорідненістьродів,матріархат,спільневолодіння якзнаряддями, то й результатами роботи.Рідрегулювавшлюбні,господарські,релігійні таіншівідносинисвоїхчленів.)

>Суттєвізмінисталися на територї України вепохумезоліту (відгрецькихслів «>мезос» —середній й «>літос» —камінь), котрадатуєтьсяприблизно X— VI тис. до зв. е. Зацей годинуостаннійльодовик на територїЄвропирозтанув.Післяньогозалишивсяпустельний ландшафт,усіянийкамінням,острівцямихвойнихдерев йбагатьмаводоймами.Змінивсятваринний світло.Майжезниклимамонти ішерстисті носороги.Основноюздобиччюлюдини сталитваринипереважносучасноговигляду.Поступовоформуєтьсяприродний ландшафт,сприятливий длявідтворюючих формгосподарювання і схожий натеперішній. Людипочинаютьзаготовляти про запасрізнихмолюсків йрослиннуїжу,ловитирибу, а чи не лишеполювати нанеї,приручатитварин. І,Протягом VII — VI тис. до зв. е.помітноудосконалюютьсястарізнаряддя роботи.Ретельнаобробкакреміннихвиробівпризвела дозменшенняїхніхрозмірів (такзванімікроліти),зручніших длявикористання,продуктивніших запопередні. Людивинайшлиметальнізнаряддя, щоспричинилокардинальнізміни втогочасномусуспільстві. Задопомогою цибулі істрілдавніймисливецьмігполюватиздобич навідстані ,й уже надколективі, асамотужки, доти ж убільшій .кількості. У зв'язку ізпідвищеннямпродуктивності роботи ,тапосиленням владилюдини надприродоювідпаланеобхідність віснуваннібагатолюднихколективів.Поступовоуникаютьвеликістійбища йз'являються стоянкинечисленних груп.Відбуваєтьсямасовепереселеннямисливців йзбирачів (Зоднієїмісцевості віншу.Водночаспоширюєтьсядосвідвиготовлення новихзнарядь роботи,мисливства,зачатківтваринництва ірослинництва.Самеціознакинабулидальшогорозвитку внаступнуепоху ідокоріннозмінилиживий світло України.Поселеннямезолітичноїлюдинизнайдені на територївсієї України: стоянкиМурзак-Коба йФатьма-Коба в Кріму,Гребениківська наОдещині,Журавська наЧернігівщині таін.

Уепохунеоліту (відгрецькихслів «неос» —новий й «>літос» —камінь), Якаохоплювала VI— III тис. до зв. е.,відбуласявиробнича революція.Колишніелементи культурногогосподарюваннязливаються до системи. Назмінутрадиційниммисливству,рибальству,збиральництвуприйшливідтворюючіформигосподарювання —землеробство іскотарство.Звичайно,цей процесвідбувся неводночас, атривав багатостоліть зсуттєвимиособливостями врізнихмісцевостях.Наприклад, упівденно-західнихрегіонахпоступовопоширилисяпереважновідтворюючіформигосподарювання, але впівнічно-східних понадзберігалисятрадиційні.

Уцей годинунаші предкишвидкоосвоюютьзернові культури, котрівпершез'явилися наБлизькомуСході.Можливо,однією ізнайпершихзернових культур в Україні бувячмінь.Принаймнінайдавніші йогознахідки впередмісті КиєваЧапаєвцімаютьщонайменше 6— 7 тис. років.Культивувалисятакож просо,пшениця, жито і вика. Людиодомашнювалирізнихтварин,почалиробитикрем'янісокири,великіножі, наконечникисписів іздвобічноюобробкоюлеза га долота,навчилисяшліфувати,свердлити ірозпилювативироби.Зізбільшеннямпродукціївиникла потребаїїзберігати, й людинавинайшлакерамічнийпосуд.Загаломунаслідокусього цогополіпшилосяхарчування, авідтак йподовжиласятривалість життялюдини. Усередньомуїївікстановив вже 30— 32 рокта,середнійзріст — 170 див, а ваги — 75 кг. Люди малісвітлеволосся.

На територї Українивченимивиявленоблизько 500 стоянокнеолітичноїлюдини,зокремапоблизусмт.Саврані наОдещині,білясіл ">Горського наТернопільщині,Нізвиська наІвано-Франківщині,Віти-Литовської подКиєвом.Серед людейще не було бсоціальноїнерівності.Можливо,лишеосновнізнаряддя роботиперебували увласності окремихіндивідів.

2. Охарактеризуйтетрипільськіпоселенняепохинеоліту

>Значнізмінивідбулися в Україні вепохуенеоліту відлатинського «>аенеус» —мідний йгрецького «>літос» —камінь), щодатується IV— III тис. до зв. е. Уцей годинуродовізв'язкипослабились йпочалосяформуваннятериторіальноїобщини.Найяскравішоюархеологічноюкультуроюенеоліту був трипільська культура (>назва скидатися від з.Трипілля наКиївщині, денаприкінці XIX ст.виявленоїїпам'ятки).Походженняцієї культури остаточно нез'ясовано.Однівченівважають, щоїїзалишилимісцевінеолітичні племенабуго-дністровської культури,іншістверджують, щоїїносіями булиприйшлі племена із Балкан чиСхідногоСередземномор'я, адехтодотримується думи, що вонз'явилася врезультатізлиття якмісцевої, то йпривнесеної культур. Аліважливимє ті, щотрипільські племена булиоб'єднані межи простих людей —попередникіндоєвропейської сім'їнародів.Ці племенапоступовоосвоїлитериторіюнинішніхРумунії,Молдови,Побужжя,ПівденноїКиївщини ічастиниЛівобережної України.

>Трипільці гаялися вглинобитних одне- тадвоповерховихбудівлях ізглинянимипідлогами,оштукатуреними йпофарбованимипереважно вчервонийколірстінами. перший поверхпризначався, як правило, дляпечі,зберіганняінвентаря, помелові зерна, аверхній — дляжитла.Покрівля бувдвосхила, критусоломою й,мабуть,знизуобмазанаглиною.Будівлірозташовувалисястінка достінки із'єднувалися переходами.Поселення стоялипоблизурічок й булидосить великими.Фактично —цедавніпрото-містазізначноюкількістюмешканців.Наприклад, уДоброводах мешкало понад 7,Тальянках — 14,Сушківцях — 3,Майданецькому — 8 тис.чол.Навколоцихпротомістрозташовувалисяневеликіпоселення, й разом смердотістановили округи із 15— 25 тис.чол.кожна,їхнягосподарська діяльністьпоширювалася упродовж десятків, бо і насотніквадратнихкілометрів.

>Трипільцізаймалисяпереважнозерновимземлеробством. Навідміну віднавколишніх племен, смердотішвидшепочаликористуватися,окріммотики,ще і ралом. Цезначнопідвищилопродуктивність роботи,сприялокращомузабезпеченню людейхлібом.Основними культурами булипшениця, просо,ячмінь, вика і горох.Зерновізбиралидерев'яними серпами ізроговими чикрем'яними вкладками.Можливо,трипільці уже зналиперелогову системуземлеробства ізастосовувалиярові таозиміпосіви.Тваринництво малопри-селищний характер,розводилипереважновелику ідрібнурогату худорбу, атакож свиней тачастково коней.Мисливство невідігравалопомітноїролі вгосподарстві, хочдехто іпромишляв ним.Трипільцівирощувалиабрикоси,сливи іаличу,тобто тих культури, котрідійшли до відома нашихднів.Господарствовелося такінтенсивно, що через 50— 100 років землявиснажувалась й люди мусілипереселятися нановімісця.

>Трипільські племенавперше на територї Українипочаликористуватисявиробами ізміді.Спочатку смердотідоставлялися ізіншихрегіонів,найімовірніше із Балкан й Карпат, азгодом їхніпочаливиготовлятимісцевімайстри.Протеосновноюсировиною длявиготовленнязнарядь роботи тазброїзалишалисякремінь й дерево.Трипільціробиличудовийглинянийпосуд із пласким дном.Йогоприкрашали орнаментомбілого,чорного, червоного іжовтогокольорів.Поряд ізпобутовимвикористовувався йкультовийпосуд. Часткутрипільських племен остаточно нез'ясовано.Мабуть, смердотірозбилися надекілька груп.Частина їхнізалишилась намісці,іншіпорозходилися —хто назахід,хто напівніч й схід — тазапочаткувалиновіетномовнігрупи населенняСхідноїЄвропи таАзії.

>Зрушення увиробництвізумовиликардинальнізміни й всуспільнихвідносинах.Виконуватитяжкіфізичні роботимігпереважно Чоловік. Томуголовна роль у сім'ї переходити відматері до батька,родиннізв'язкипочаливестися побатьківськійлінії.Матріархатзмінивсяпатріархатом.

3.Датипоширену характеристику добирозкладупервіснообщинного йзародженняранньокомплексногосуспільства

>Наступнийперіод українськоїісторіївідрізнявся відпопередньогобагатьмарисами.Насамперед —цевинайдення іпоширеннявиробів збронзи. Епохабронзиприпадає наполовину III — вушко ІІ тис. до зв. е.Бронзовівироби булитвердіші замідні і томузамінили їхнього. Однак й смердоті було неможливовитіснитикам'янізнаряддя роботи тазброю ііснувалипоряд із нимипротягомкількохтисячоліть.Спочаткубронзовіречі тазброянадходили в Україну із Кавказу,потім ізКарпато-Дунайськогорегіону.Дещопізнішезі сплавуміді і олова, цинку таіншихкомпонентівмісцевімайстринавчилисяробитисокири,серпи,голки,швайки,мечі,вістрясписів тастріл тощо.Відтоді в Україніпочинаєрозвиватисяметалургія.

>Замістьсоціальноїстабільностіпопередньоїепохи приходитистрокатість йкалейдоскопічназмінюваність населення, часторізного засвоєюетнічністю. Однакнайхарактернішоюознакоюепохи бувсуспільнийподіл роботи —відокремленняскотарських племен відінших. У йогооснові лежали яксоціально-економічні, то йприродно-географічніфактори.Постійноюзоною проживанняземлеробських племен ставшилісостеп із йогородючимиґрунтами йдостатнім запасомвологи.Започаткованетрипільцямиорнеземлеробствоудосконалювалося іпоширювалося нанавколишніземлі.Наші предкивинайшли соху (воназнайдена в з.Токарі наСумщині,Сергієвському наСтародубщині та віншихмісцях) й уже тодізаймалисяземлеробствомнавіть узонісучасногоПолісся.Перехід доорногоземлеробствазначнопідвищивпродуктивність роботи. Це даломожливістьзбільшитивиробництво зерна, яку сталоосновним продуктомспоживання. Разом із тімземлеробствовимагалочималих трудовитрат,періодичноїзміни земельніплощ йпевноїкількостітягловоїсили.Степова зонавиявиласьнайбільшпридатною длякочовогоскотарства.Відносна простота і невеликатрудозатратність придогляді затваринамисприялиприскореномурозвиткускотарських племен.

>Зростанняпродуктивностівиробництва далозмогу не лише забезпечитимінімальніспоживчіпотреби людей, а істворюватизапасиїжі.Вонипоступовозосереджувалися до рук окремихосіб, щозапочаткуваломайновунерівністьсеред людей, апотім йсеред племен. Цеспричинилозагостреннясуспільнихвідносин.Одніпотяглися дозброї,щобвідібратичужемайно,інші, —щобзахистити його і собі.Почалашвидковдосконалюватисязброя,з'явилисяновіїївиди іформизахисту віднеї,зокремамечі,списи,щити,панцирі тощо.Виникланеобхідність усилі, здатнурегламентувативнутрішнє життя колективу ізахистити його відзазіханьсусідів.Зароджуютьсяелементиранньокомплексногосуспільства:з'являютьсяокремісоціальнігрупи населення,ускладнюютьсясуспільнівідносинивсередині племен йродів, атакожзмінюютьсяфункції влади. Урізних плементакіелементи виявлялисяпо-різному,залежно відбагатьохфакторів, у томучислі і від видугосподарства.

На територїстеповоїзони України вепохубронзи мешкали племена такзваноїямної культури (>назвудістала відпоховань у ямах подкурганниминасипами). На вушко II тис. до зв. е. смердотізайнялимайже всеПівденнеПравобережжя,витіснивши племенатрипільської культури.Пришельці, на свійчергу,поділялися набузьку,придніпровську,приазовсько-кримську,донецьку таіншігрупи племен.Воничастковозапозичили культурусвоїхпопередників.Скотарським племенамямної культури належалипоселенняпоблизусілМихайлівки наХерсонщині,Волоського наНадпоріжжі,Ковалівки наЛуганщині тощо.

Упершійполовині І тис. до зв. е. уСхіднійЄвропівідбулася великаміграція населення. Племенакатакомбної культури (>своїхпомерлих смердотіховали впечероподібних камерах,звідки іназва) із районуСіверськогоДінця просунулися натериторію племенямної культури.Деякі із них булиасимільовані,водночасасимілювалася ічастиназахожих людей,тобтовідбувсяприродний процесзмішуваннянародів.Поселеньпришельців мало.Вонивиявленілише вДонецькій,Харківській таМиколаївській областях. У XV— IX ст. до зв. е. встеповійзоні мешкали племеназрубної культури (дляпохованьробилиями іздерев'янимизрубами).Ці племенаперебували наперехідномуетапі відрізних зайняти доскотарства і велиосілийспосіб життя.

>Лісостепову таполіськузони врізнічаси населяли племена культуришнуровоїкераміки (>свійглинянийпосудприкрашаливідбитком шнура). яквважаютьдеяківчені, смердоті скидалися ізгрупидавніхіндоєвропейців —предків слав'ян,балтів тагерманців.

>Приблизно всередині II тис. до зв. е.почалася новаепоха вісторії України.Вона бувпов'язана ізвинайденнямзаліза —матеріалу, ізяким за межі не могликонкурувати анімідь, ані бронза.Найдавніші плавкизалізавиявлені подВоронежем упам'яткахзрубної культури ідатуються 1550—1400pp. до зв. е.Напевне, вцей ж годину смердотііснували і й на територї України.Проте остаточнозалізоутвердилосянабагатопізніше, вIX—VIII ст. до зв. е. Доти годиниосновнівиробивиготовлялисяпереважно ізбронзи.

Тім годиноювідбувалисяважливісоціальнізміни.Починаютьформуватисяетнічні спільноти людей,виділяєтьсявпливоваплеміннаверхівка,посилюєтьсяїї владасередобщинників.Соціальнадиференціаціясуспільствазруйнувалапервіснообщинний лад.Почавсяактивнийперехід доранньокомплексногосуспільства.


>Література

1. Борисенко У.Й. Курс українськоїісторії: 3найдавнішихчасів до XXстоліття.2-ге вид.:Навч.посібник. — До: Ли-бідь 1998.- 616 з

2.ГубаревВ.К. Історія України. Д.:БАО, 2004. –384с.


Схожі реферати:

Навігація