Реферати українською » История » Монгольська держава. Чінгісхан та завойовніцькі походи монголо-татар


Реферат Монгольська держава. Чінгісхан та завойовніцькі походи монголо-татар

>РЕФЕРАТ НА ТЕМУ

>МОНГОЛЬСЬКА ДЕРЖАВА.

>ЧИНГІСХАН ТАЗАВОЙОВНИЦЬКІПОХОДИ

>МОНГОЛО-ТАТАР.

 


ПЛАН

1.АРМІЯ ТА ДЕРЖАВАМОНГОЛІВ.

2.ЧИНГІСХАН ТАЙОГОПОХОДИ.

3.БОРОТЬБАНАРОДІВСХІДНОЇ ТАЦЕНТРАЛЬНОЇЄВРОПИ ЗМОНГОЛО-ТАТАРСЬКОЮНАВАЛОЮ.

4. ЗОЛОТА ОРДА.

5.ВИКОРИСТАНАЛІТЕРАТУРА.


1.АРМІЯ ТА ДЕРЖАВАМОНГОЛІВ.

У XII ст.монголи булитиповимикочівниками: жили пологами, не велиосілого способу життя, раз в раз пересувалися нановіпасовиська,розводили коней,волів таовець,їли конину і баранину (>майже невживаючи вїжуптицю тарибу), пиликумис —напій ізкобилячогомолока.Наприкінці XII ст.монголівоб'єднавЧингісхан.

>Зламавширодоплеміннийустрій,Чингісханподіливстепняків упродовж десятків,сотні,тисячі татумени (10 тис. вояків),створив10-тисячнугвардію, аєдиним закономзробивЯсу.Увесьмонгольськийетнос ставши >ордою, >на-родом-воїном.

>Розпочаласявійна завозз'єднанняСтепу. Старший сінЧингісханаДжучіпідкорив племена ПівденнийСибіру, йогополководецьСубудайрозбив удолині р.Іртишнайманів ймеркитів. УЧингісаповіриликупціУйгурії й далийомугроші (смердотісподівалися, щоЧингіс ханзможеефективнішеохоронятиторгівців Великогошовкового шляху).

На початку XIII ст.монголи напали наімперіючжур-чженів, впалаїхнястолицяДасін (>сучаснийПекін), та втил монголамнесподівановдарилимеркити. їхніназдогнав йвинищив доостаннього на р.Іргиз ханДжучі, але й таммонголівнесподіваноатакував правительХорезму,котрий якфанатик-мусульманинвважав занеобхідневоювати ізусіма ">невірними".Монголинападвідбили.Чингісханнадіслав до шаха посла,маючинамір залугодитиконфлікт,однак за наказом шаха послаЧингіса було б убито.Зрадницькевбивство посла вважалось умонголівнайтяжчимгріхом,який можна було бспокутуватилишесмертю.Монголи булипереконані, що йпіддані, котрі невиступаютьпротигріховноговолодаря,мають неститаку ж відповідальність загріх.Одначе говорити провинятковумонгольськужорстокість не варто —цзіньці,китайці,хорезмійці,хрестоносці,слов'яни йяпонцігуманізмом того годинутакож було неможливопохвалитися.

>Розділившиармію,Чингісхан доручившиДжучі громитиполовців (>кипчаків), самочоливпохід наХорезм, а фронтпротичжурчженів передавшисвоємунайталанови-тішомуполководцевіМухулі,якийволодівкількомамо вами й не знавшипоразок. Немаючидостатніх сил дляопо ру,чжурчженізапропонувалиданину,протемонголи непогодилися.

>Подальшімонгольськізавоюваннянагадувалисніго ву лавину.Полоненікитайськіфахівціспішновигото вили "черепахи" на колесах йметальнікатапульти дляштурмуваннякам'янихмурів (задопомогоюостанніх у містозакидалися глечики іззапалювальноюсумішшю).1219р.монголизавоювали Отрар.ПереляканімешканціБухари й Самаркандадобровільновідкрили передЧин-гісханомміськубраму, а 1221 р. послетривалої облоги впаластолицяХорезму — >Ургенч.

>30-тисячнамонгольськаармія, якоїочолювалиДжебе іСубудай, із боямипрорвалася черезЗакавказзя на Дон,щобударити втилполовцям,війна ізякимиточилася із 1218 р.Звідусільоточеніворогами,половцізвернули ся подопомогу доруськихкнязів.Тоді ж до Києва при було бмонгольське посольство.Пропозиціїмонгольськихдипломатів булипростими: наш ворог —кипчаки, алісиста Руськочівникам непотрібна —залиште нас уловців, а чи нечіпатимемо Русь. Однаккнязівиріши чинадатидопомогуполовцям (із ханами які смердоті годину то бралидинастичнішлюби), амонгольськепосольствовирізали.

1223 р. на р.Каяка >русько-половецькевійсько було брозбите монголами,проте втилмонгольськомуавангардунесподівановдариливолзькібулгари,змусившимонголіввідійти.Відтодізначначастинаруськихкнязівств йВолзькаБулгаріяперетворилися накровнихмонгольськихворогів.

>ОстанньоюжертвоюЧингісхана стала державатангутів,розташована напівнічнийзахід від Китаю, щоспочаткувизнала собівасаломЧингіса, але йпотімвідмовиласяспільновоюватипротиХорезму.

1227 р. под годину облогитангутськоїстолиціЧингісханзагинув. Уході штурмумонголизахопили в сповненийтангутськуцарівну, якоїЧингісхан доручивши привести донього до юрти наніч.Вона смертельно поранила його, йвранціЧингісхан помер устрашних муках.

>Наступним ханом згідно ізчингісовимзаповітом ставши йоготретій сін >Угедей —добрий,бездарний йсхильний допияцтва. ЗацарюванняУгедея (1228—1241)монгольськівоєначальники остаточноподолаличжурчженів таопір уСереднійАзії.

Степовикивперше вісторії сталиволодарями величезних земель,заселенихосілими народами.Воєначальникирадили ханузнищити всіх ">нечестивців", аїхніземліперетворити напасовиська длямонгольських до ній.ПротехитрийрадникЄлюйЧуцайвисловився із цого приводу так: "Мизавоювалиімперію,сидячи верхи на коней, але йкерувати нею ізсідланеможливо" йдовів, що ззавойованихтериторій можнаотримуватизначніприбутки. Ханповіривйому.Булоздійсненопереписзе мілину й людей,встановленочіткуподаткову систему (подушну подати із мусульман йстепняків,подвірнийпода струм ізкитайців,мито ізкупців).

>Зусиллямиремісників-бранців ззавойованихкраїн на р.Онон було бзбудовановеличнустолицю —Карако-

>рум (">Чорний трон"),розкішякої ізподивомописувалиєвропейськімандрівникиГільйом де Рубрук, ПланоКарпіні, Марко Поло таін.

>Монголи незвиклипробачати образ, тому 1235 р. курултайвирішивдобитиполовців тапокаратиВолзькуБулгарію й Русь.Розпочався великийпохід на ">вечірні країни",якийочоливонукЧингісхана відстаршогосинаДжучі хан Бату.Йогонайпершимрадником ставшинепереможнийСубудай,який убезперервнихбаталіяхвтратив око і руку,паралізовану после тяжкогопоранення, бувкульгавим від ударуворожоїшаблі,проте на життя не знавшипоразок йжодного разу я не переступившижорсткихнастановЧингісхана.

>Упродовж 1236—1241 рр.військо Бату йСубудаязавоювалоВолзькуБулгарію,Половецький степ, Крім,більшучастинуРусі,переможнопройшловогнем йме ніж шляхамиПольщі,Чехії,Угорщини,Австрії, Хорватії,Боснії,Сербії,Болгарії,вийшло на бережиАдріа тики.Панікаохопила всюЗахіднуЄвропу. ПапаРимсь-кийГригорій IXутік доЛіона,німецько-римськийімператорФрідріх IIГогенштауфенсховався наСіцілії.

>Протевеличезнілюдськівтрати й смерть 1241 р.УгедеязмусилиБату-ханаприпинитипохід: наньогочекав курултай, деназрівалакриваваборотьба за престол, тому для Батуважливіше було бзберегтиармію, а чи незавойовуватиновіземлі. Уімперіїмонголівназрівав І>розкол.

Накурултаї ханом було бобраноУгедейовогосинаГуюка,якийвідверто ворожкоставився до Бату. З годиноюГуюкзагадково помер. Ханом ставшидвоюрідний брат БатуМунке (1251—1259).

ЗаправлінняМунке та йогонаступника, братаХубі-лая,монголизавоювалиІран, Південний Китай.Хубі-лайзаснувавЮаньськуімперію, у складякоїввійшли Китай йМонголія. 1303 р.монгольський степостаточ-нопідкоривсяюаньськимімператорам. Жертвамимон-голо-юаньськоїагресії сталитакож Корея й Тібет, аЯпонія,В'єтнам,Бірма таІндонезіявідстояли свою незалежність.Територіальнаекспансія,ознайомлення ізцивіліза-ційнимиздобуткамиіншихнародів було неможливо непозначитися нарозвиткумонгольської культури.Скарбницюсвітовоїлітератури іісторіографіїпоповнилианонімнийепос проЧингісхана ">Прихованесказання",історіяМонголії ("Золота книга"), що, на шкода, незбереглася до відома нашихчасів. Наосновіуйгурської умонголівсформуваласяписемність,їїдоповнилоалфавітне лист наосновітибетськихзнаків. За прикладом містСередньоїАзії таБлизькогоСходу приміщеннястолиці Каракорум прикрашалигранітніколони,дерев'яне йкам'янерізьблення,ліпний декор.

2.ЧИНГІСХАН ТАЙОГОПОХОДИ.

>Власнеім'яЧингісхана —Темучін (>бл. 1155—1227).Віннародився в сім'ї вождяродоплемінногооб'єднання.Йогорідкочував удолинірічокОнону йКерулену — на територї СучасноїМонголії.

>Його батькаотруїликровні ворогитатари, ародичівідвернулися відїхньої сім'ї.Життя було бголодним, але й двохдітей вдовавиростила йвигодувала. КоліТемучінвиріс,родичі,злякавшисьпомсти,схопили його й забили в колодки, але йвінзмігвтекти.

>Природнийрозум тамужністьзабезпечилиТемучі-новіпопулярністьсередмонгольських племен,навколоньогозгуртувалися Перші соратники. Однак частказновузавдалайому удару — його дружину було брозгромленочжурчженями, а самвін 11 років бувчжурчженським рабом й носивши колодки. Алізновувтік йзумівзібратиколишніхприхильників.Чингісхансклав для своговійська кодекс правил, котрівизнали тих, комунабридлиродовіобмеження,хтомріяв про славу,добробут, уладовінегайно йготовий бувзадля цогоризикуватижиттям.Ці правилапередбачали смерть зазраду, обман, вбившиство,крадіжку, недисциплінованість йпорушенняпринципувзаємодопомоги.

>Наприкінці XII — на початку XIII ст.Чингісхан,перемігши вбагаторічнійміжусобнійборотьбі рядмонгольськихродів,об'єднав подсвоєювладоюкочовіпле мінамонголів йстворивранньофеодальну державу —централізованувійськовудеспотію,метоюякої сталозавоювання йпограбуваннясусідніхнародів. 1206 р. наз'їзді (>курултаї)монгольськоїзнатіТемучін бувпроголошений >Чингісханом (великим ханом), правителем всіхмонголів.

У XIII ст.військоЧингісханапідкорилоСибір,Північний Китай,СереднюАзію,спустошивши йзруйнувавшиміста Самарканд, Бухару,Ургенч, Ходжент,Мерв, Термез таін.

>1221р.військоЧингісханавдерлося доАзербайджа ну таГрузії,пройшло через Кавказ йдійшло до Кріму.

1223 р.військаЧингісханаздійснилиграбіжниць київпохід наруськіземлі. Про те ж рокумонголи,завдавшипоразкируськимкнязям таполовцям на р.Калка, повернули наВулгарію.

>Незадовго до смертиЧингісханрозподіливзавойованіземлі (>улуси)міжсвоїмисинамиДжучі,Джагатаєм,Угедеєм йТулуєм.НащадкиЧингісханапродовжувализагарбницьківійнипротинародівАзії таЄвропи.

>Наваламонголів,очолюванаЧингісханом,призводила доруйнування міст тавинищення населення й надовгозатрималасоціально-економічнийрозвитокпідкоренихнародів.

3.БОРОТЬБАНАРОДІВСХІДНОЇ ТАЦЕНТРАЛЬНОЇЄВРОПИ

ЗМОНГОЛО-ТАТАРСЬКОЮНАВАЛОЮ.

У тієї годину якзахідноєвропейськіфеодализахоплюва чи країниСхідногоСередземномор'я,марнонамагаю чисьзміцнити там своїпозиції, самаЗахіднаЄвропаопи нилась переднебезпекоюмонгольськогозавоювання.

Зараз смертиЧингісханаіснувалавеличезнамонгольська держава, котра включала,крімМонголії,Північний Китай, ПівденнийСибір,більшучастинуСередньоїАзії тачастинуЗакавказзя. Накурултаї1235р. було бвирішенопослативеликуармію длязавоюванняЄвро пі,їїочоливонукЧингісхана Бату.

>РозорившиВолзькуБулгарію,монгольські полчища 1237 р.вдерлися вруськікнязівства. Русь лагодилагероїчнийопір, але й,роздроблена наокреміфеодальнікнязівства, незмоглавідбитиблискавичного удару.Руськікнязі булирозбиті нарічціСіті (1238).МонголидощентузруйнувалиРязань, Коломну, Москву, Володимир таін.

>1240р. под годину нового походумонголизавоювалиКиїв,Волинь,Поділля, Галич.

>1241р.війська Батувторглися уПівденнуПольщу (булиспаленіКраків йСандомир), уЧехію йСілезію, вУгорщину, де Батузавдаврішучоїпоразкивійськуугорського короляБели IV.Передові зажени Батудійшли доАдріатики.

1241 р.ЗахіднійЄвропі реальнозагрожуваломон- 1гольськезавоювання. Іхочачеськірицарі вСілезії чинили монголамсерйознийопір, але й лишегероїчнаборотьбаруського народупротизагарбниківпоклала крайнаступумонголів на захід й змирилася ордуповернути тому.Під годинузавоюванняРусімонголизазнали величезнихвтрат;це було босновною причиною їхньогоневдач уЗахіднійЄвропі.

>ВнаслідокзавоюваньмонголіввеличезнатериторіяСхідноїЄвропи йАзії, буврозорена,міста, села,фортецізруйновані,частина населеннязнищена,решта —обер нена в рабство чиобкладенанепосильноюданиною.Пануваннямонголівнадовгозатрималогосподарський йкультурнийрозвитокруських земель.Значно менше, але й так саме негативно, воно тапозначилось надоліУгорщини,Румунії йПольщі.

 

4. ЗОЛОТА ОРДА.

Золота Орда —монголо-татарськафеодальна тримаючива,заснована в 40-х рр. XIII ст.унаслідокзавойовницькихпоходів хана Бату. До складуЗолотоїОрди входь чиЗахіднийСибір,ВолзькаБулгарія,ПівнічнийХорезм,Північний Кавказ, Крім,Дешт-і-Кипчак.Руськікнязівстваперебували увасальнійзалежності —сплачувалиданину,зобов'язувалисьнадавати монголо-татаріввійськовудопомогу таін. ЦентромЗолотоїОрди було бНижнєПоволжя, де за Бату було бзаснованостолицю — Сарай-Бату (>поблизу СучасноїАстрахані). Заправління ханаУзбекастолиця був перенесена вСарай-Берке,засно вану братом Бату Беркепоблизусучасного Волгограда.

У 50-х рр. XIII ст. Золота Орда сталацілкомнезалеж нию відМонгольськоїімперії.їїочолював хан з родуЧингісхана. Длявирішеннянайважливішихпитаньвінскликавз'їзд зчленівдинастії — курултай.Політичний ладЗолотоїОрдимавнапіввійськовий характер: державаподілялася наулуси,області,округи-тумани,тисячі,сотні, десятки,правителі які булиодночасно йвоєначальникамицихадміністративниходиниць.

Здругоїполовини XIV ст. черезпосиленнявизвольноїборотьбипідкорених йзалежнихнародів, а й загостреннявнутрішніхсуперечностеймогутня Золота Ордапочалазанепадати. 1362 р.литовський князь Ольгердрозгромивмонголо-татарськівійськабіля р.СиніВоди йзахопивчастину українських земель (>Чернігово-Сіверщину,Київщину,Поділля), щоперебували подвладоюОрди.

>Поступовевиокремленнясамостійнихханств >Сибірського,Казанського,Кримського,НогайськоїОрди тощо >наприкінці XV на початку XVI ст.призвело до залишковогорозпадуЗолотоїОрди.


>ВИКОРИСТАНАЛІТЕРАТУРА

 

1. Архипов Дмитро Борисович. Коротка всесвітня історія.Наукометрический аналіз / РАН; Інститут аналітичного приладобудування. —С.Пб. : Наука, 1999. —189с.

2.Баландин Рудольф Костянтинович. Світова історія: 500биогр. : Знамениті правителі, полководці, нар. герої, мислителі і натуралісти, політики і вітчизняні підприємці, винахідники і мандрівники, письменники, композитори і митці всіх часів і народів / Р. До.Баландин. — М. : Сучасник, 1998. — 315

3.Белоножко Сергій Володимирович,Бирюлев Ілля Михайлович,Давлетов ОлександрРашидович, Космина Віталію Григоровичу, Нестеренко Людмила Олексіївна, Турченку Федір Григорович. Світова історія. в Новий час. 9 клас: Підручник для середовищ.общеобразоват. закладів — 2-ге вид. — До. :Генеза, 2002.

4. Світова історія: Велика Французька революція / І.А.Алябьева (>ред.кол.). — Мінськ :Харвест, 2001. —512с.

5. Світова історія: Відродження і Реформація / І.А.Алябьева (>ред.кол.). — М.; Мінськ : АСТ, 2000. —1000с.

6. Світова історія: Підручник длястуд. вузів / Георгій Борисович Поляк (ред.), Ганна Миколаївна Маркова (ред.). — М. : Культура і спорт, 1997. —496с.

 


Схожі реферати:

Навігація