Реферати українською » История » Історія збройно сил України


Реферат Історія збройно сил України

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ХАРКІВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙЕКОНОМІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

>Реферат

На тему:

«Історіязбройних сил України.

>Їх доля вВеликійВітчизнянійвійні.»

                                                                                                                                        

>Перевірив:

>Каріков С.А.

>Виконав

студент 1 курсу

3групи ЄП

ПилипенківО.Г.

                                                                   

>Харків 2005рік


План

1. Україна удругійсвітовій йВеликійВітчизнянійвійнах.                   

2.Пластунський тасічовий рух в Україні                                                        

3.ЗбройніСилиУкраїнськоїНародноїРеспубліки                               

4.ДіяльністьУкраїнськоїПовстанськоїАрмії /УПА/                                      

5.Партизанський рух наокупованій Україні                                        

6.Озброєння,бойоватехніка йорганізаційнебудівництвоРадянських                  

   Збройних Сил у роктавійни                                                                                             


1. Україна удругійсвітовій йВеликійВітчизнянійвійнах.

>Український народ, як й усінародиколишньогоРадянського Союзу з правапишаютьсяперемогою надфашистськоюНімеччиною таїї союзниками удругійсвітовій йВеликійВітчизнянійвійнах.

>Перемогаця бувзавойована ужорстоких такровопролитних боях.Ворог бувдужесильний йпідготовлений у всіхвідношеннях. Для йогорозгромурадянськійдержавіприйшлосянапружити усі своїсили,мобілізувати усіресурсивитримати 1418дібважких іспитів.НарсудиРадянсько го Союзувинесли обов'язокголовнийтягарборотьби ізнімецько-фашистськимизагарбниками.Найжорстокішаі'івоєн, якоїбудь-коли велолюдство, буввиграна.Вона малапатріотичний характер,оскількивелася заврятування Вітчизни. Алі в повному обсязі сус-пільстводотримується (ідотримувалося в роктавідсічі фашизму) єдиної думищодо характерувійни 1941-1945 рр.Дехтовважав йвважаєїїзагарбницькою, „>неукраїнською". На нашу думку,суперечканавколоназвишинипевноюмірою надумана.Справді увійнізіткнулися дватоталітарнихрежими.Причому, дляукраїнського,російського таінінихнародів СРСРнацистськазагроза був смертельнонебезпечноюоскільки фашизмвіввійну натотальнезнищення. Отже,боротьба проти „>третього рейху" буввійною заврятування відзнищення й Вітчизни, й самихнародів.

2.Пластунський тасічовий рух в Україні

>Кінець XIX - вухо XX ст. бувознаменованийновимпіднесеннямнаціонально-визвольноїборотьбиукраїнсько го народу. Центромїї сталаЗахідна Україна (Галичина). Тамзародивсясічовийстрілецький рух. Своюназвувінзапозичив відсічового козацтва йоб'єднував усвоїхтовариствах радикальнонастроєних селян,інтелігенцію, апізніше йстудентську таучнівську молодь.Стрілецькі товариства ("Сич.Сокіл"), до які сходилидорослі,юнаки,поповнювалися зарахунокпластунів -членівдитячих,молодіжнихосередків. першийтакийтаємнийгурток „>Пластуни”ство ренійІваномЧмолою (1^2-1939) звихованцівшкіл тагімназій Львова у 191 Іроці.Зразком длянаслідуваннямолоддю рисзахисникавітчизни уцихгромадсько-політич нихорганізаціях були січові козаки,їхняславетнаісторія.

>Члени „>Пласту",Січі"об'єднувалися вкурені,сотні,чоти,рої.Керівництво ними велавиборнастарійшина:курінний,суддя,писар,скарбник.Ці товаристванавчалисвоїх  >членіввійськовому ремесла:знайомили ізтеоретичнимиположеннями,організовували муштру,влаштовуваликурсистрільби.Одночаснорозробляєтьсяукраїнськавійськоватермінологія,література,випускаютьсяпідручники ізвійськової справ,стрілецькоїзброї.Протедіяльностіцихорганізацій,створеннючіткоїорганізації вГаличиніперешкоджала політикаРосії.Бракувалодосвідчених військових спец -інструкторів,матеріальнаскрута,відсутністьзброї,приладдя,одягу,взуття тощо. ЗпочаткомпершоїсвітовоївійниГоловнаУкраїнської Радаоголосилазвернення доукраїнського народу, в якомзакликала молодь,громадськістьоб'єднатися поджовто-блакитним прапором Українськогосічовогострілецтва, незалежно відполітичнихпоглядів длязбройноїборотьби :ЦарськоюРосією й Визволеннявсієї України.Молодьпоча чимасовопоповнюватилавивічовогострілецтва на Галічині. РозпочалосяствореннялегіонуСічовихСтрільців на засідкахофіційнихЗбройних Сил. Народматеріально й моральнодопомогах цьому.Командуванняпершимлегіономочолив Теодор (1875-1970),пізніше МихайлоГалущинський (1878-1931). Увересні 1914 року іздозволуавстрійського урядулегіон вкількості 2500Добровольцівприйняв присягу навірність Україні.Кількатисячдобровольцівзалишились позаофіційноюреєстрацію й лише послезвільненняГаличинивлилися влавистрілецтва.

>Австрійськекомандування направлялолегіонУСС нанайскладніші ділянки фронту.Високийгероїзм зробили у боях заМаківку, Галич,Бережани. У тяжких боях Українськийлегіонвтрачавсвоїхкращихсинів йдочок,поповнювався зарахунокновобранців, а томучисельністьлегіонууссколивалася відкількохсотень до 7тисяччоловік.Загаломвінскладався ізпіхотного полку (2-3курені).Коженкурінь (>батальйон)мавчотирисотні (>роти).Сотніскладалися ізчотирьохчот (>взводів),чоти ізчотирьохроїв (>відділень) по 10-15 Чоловік. У сотню (100-150 Чоловік) входилибойовики, 2ремісники (>кравець,швець),писар та йогопомічник, 2телефоністи,кількасанітарів, обслуга сотеньного обозу (>господарськачастина). Командиром (комендантами)сотень були сотники:поручники (>молодші лийтенанти),рідшечотарі (>командиривзводів).

>Січовістрільці були злеозброєні.Австрійський урядпередававУССстарізразкизброїї:гвинтівкисистемиВерндля,німецькіавтоматичнігвинтівкисистемиМаузера.Зброїцевистачало, вон бувнеукомплектована; не було бременів,набійниць таіншого.Воїни наддостатнійкількості військовогоодягу,взуття.

Звесни 1916 р.легіонУССмав усвоємускладікулеметну сотню, Яка бувозброєна легкими таважкимикулеметами />скорострілами/системиШварцльозе.Скорострільна сотня />біля 80 Чоловік/ мала 12в'ючних коней подкулемети табоєприпаси,віз-кузню,віз-слюсарню тощо.

>Крім цього улегіоніУСС були зводь по „>боротьбізблизу", котрі малі двавідділення легких йважкихмінометів,гранатометів йвідділсвітильників-вогнеметів. Дляпідтримання зв'язкувідділиУССкористувалисяпішими такіннимивістовими (>зв'язківцями).Лише всередині 1915 рокусотні здобули по 1-2телефоннихапарати. У 1917році при легіоні бувстворенийвідділпротигазовоїслужби,земляни :x табудівельнихробіт,технічна сотня тощо. Ужовтні 1914 р. вскладілегіону бувстворенийкіннийзагін,якийпізнішепереріс у сотню. УскладіУСС булитакождопоміжніслуж бі:санітарна,господарськийвідділ, обоз тощо. Дляпідготовкипоповнення влегіоні бувстворенавійськова школа (>вишкільна група), Якаскладалася ізкількохсотень і, власнегосподарство.Вони включали 8-10сотень.Навчання проводилиспочаткуавстрійські,пізніше укра-їнськіінструктори, котрі маліпевнийвійськовийдосвід.Новобранці жили, вселянськиххатах,терпілизлигодні (холод, голод). Це не даваломожливості підгримувативисокудисципліну та добруякістьнавчання. (>одиночна,одноосібнапідготовка).Заняттятривали по 6-7 часів.Головноюметою було бнавчити їхньогосамостійнимбойовимдіямщоденно. Кожнахвилинавикористовувалася ізкористю для справ. Укінцінавчання вполіпроводивсяпідсумковийогляд,іспит із всіхдисциплін військового ремесла.Щоб статі командиром,необхідно було бзакінчити додатководвомісячнікурсинавчання. За два роктацювійськову школупройшли 7тисяч Чоловік.

>Січовестрілецтвозростилославнихсинів України:КирилаТрильовського, КостяЛевицького, Михайла Волошина, ДмитраВітовського таінших.Середсічовихстрільців було б багатоталановитих людей -художників,поетів,журналістів.Серед них -ЮрійШкру-меляк, МирославІрчан, ЛевкоЛеп-кий, РоманКупчинський таінші.Січовихстрільців, якукраїнськувійськовуодиницю,цінувалаавстрійська йбояласяросійська влада. Цепов'язано із тім, щометоюУСС було бзвільнення іоб'єднанняукраїнського на роду,створеннянезалежної України.Протечотири роктазбройноїборотьбилегіонуУСС ізмогутньоюРосією не при неслиуспіху, але йвплинули напроцесиподальшоїборотьбиукраїнського народу упродовж свогодержавність.

 

3.ЗбройніСилиУкраїнськоїНародноїРеспубліки

Упершусвітовувійнуросійський урядмобілізував дочоловіче населення України. Зпочатком уРосіїреволюційнихподій 1917 року в Українірозпочинаєтьсявійськовий рух,метоюякого було бствореннявласні національноїармії йнезалежної держави.Створюються ЗОвійськовіклуби,організації, котріутворюють укра-їнськівійськовічастини.Аналогічний рухрозпочався увійськовихчастинах вРосії, наКавказі.Цей рухсприяв восновно мупереведеннюукраїнців дляслужби зважується на власну землю. Російськевійськовекомандування,революційнадемократія ворожко ставилися до цого.Протягом 1917 року, шляхомукраїнізації,самовільноговідокремлення відросійськихчастин було бстихійноствореночимало українськихвійськовихпідрозділів. Алі лише ізпроголошеннямЦентральною радою УНРрозпочалосьсправжнєствореннянаціональнихЗбройних Сил. І б января 1918 рокуЦентральна Рада УНРухвалила Закон проутворення народноїармії наміліційнійоснові для оборони держави відзовнішнього ворога. На ріднаміліціястворювалась затериторіальним принципом (за округами).Булисформованіокремікадровічастини,навчаннявоїнівпроводилосявійськовимиінструкторами. Уцей ж годинусхваленотимчасову формуодягу (>однострій)українськоговійська.Відзнаки родувійськ таномеривійськовоїчастинивишивалися начотирикутнійсинійпетлиці, щорозміщувалась накоміріблуш.Рідвійськапозначався:піхо та -навхрестдвігвинтівки,артилерія - двагарматних дула,кіннотадвішаблі й т.д. Увійську невстановлювалисявійськові ранги (>звання), азапроваджувалися лишевідзна кі військових посад,виконуванихфункцій.Ними булисрібні чизолотішеврони ізкутомдогори,різноїкількості взалежності від посади.Вонирозташовувалися на правомурукавівищеліктя.

Уквітні 1918 рокуприймаєтьсярішення прореорганізацію народноїміліції урегулярнуукраїнськуармію.Планувалось, що вона якщоскладатися із 8-10 військовихтериторіальнихкорпусів.Проте уряд УНР невстигцевиконати,бо 29 апреля 1918 рокувідбувся державний переворот й до владиприйшовгетьманський уряд начолі із гені раломП.Скоропадським.Останнійпризначив на посади військовогоміністра,віце-міністрівросійських йнімецькихгенералів, котрігальмувалистворення українськоїармії. разом із тім, влипні 1918 року рада Міністрівухвалює закон прозагальнийвійськовийобов'язок,затверджує планорганізаціїармії. Часдійсноївійськовоїслужбивстановлюється: впіхоті - два рокта, вкінноті таартилерії - три, нафлоті -чотири рокта. Служба взапасі малатривати до 38 років, аополченні із 39 до 45 років.Набірновобранцівпланувалосяпроводитидвічі нарік:восени й весною.Українськаармія маласкладатися із 16корпусів (>армійських,кінних), 7дивізій,трьохважкогарматнихбатальйонів,ескадрильїбомбардувальнихлітаків, із двохпонтонних йчотирьохзалізничнихкуренів тощо. Дляпідготовки військовихкадріврозгорталась системанавчальнихзакладів:військоваакадемія ізтрирічнимтерміномнавчання,повітряна школа, 4кадетські школи,дві школи старшин дляпіхоти й поодній длякінноти,артилерії татехнічноїслужби. УскладіукраїнськоїарміїзалишивсяЗапорізький корпус,перейменований вОкремуЗапорізькудивізію,Запорізький йЧорноморськіКоші (по 400козаків). ГетьманП.СкоропадськийсформувавСердюцькудивізію тадивізіюСірожупанників,відновив уБілійЦерквіокремийзагінСічовихстрільців. Улистопаді 1918 року численний склад українськоїармії козацтвадоходив до 60тис.чоловік.

>Сердюцькадивізіяскладалася ізсинівзаможних селян, котрі булиопороюгетьманської влади.Вонинавчалися назразокросійськихелітнихгвардійськихполків.Сірожупанники булисформовані ізукраїнців,полонених вАвстрії. До складуокремого загонуСічовихстрільців входилисічовикигалицьке го полку тадобровольці знаддніпрянськихукраїнців.

>Поряд ізцим протягом години свогоіснуваннягетьман П.Скоропадськийорганізував в Українібезлічросійськихдобровольних пчихчастин: „>південних", „>північних", „>астраханських", „>саратовських" тощо.Вониглузували ізусьогоукраїнського, проводилипаради в українськихмістах,безкарно вели пропагандупроти української держави,гальмувалирозбудову українськоїармії.

>Одночасно ізцимиподіями проходила йукраїнізаціяЧорноморського флоту.Першим кораблем,якийпіднявукраїнський прапор улипні 1917 р. бувміноносець „>Завидний" Черезчотиримісяці половинакораблів флотупідняла Українськийнаціональний прапор. Уберезні 1918 рокуЦентральна Радапроголошуєстворення військового йтранспортного флотуУІІР аЧорномугаАзовських морях.Військовий флот Українискладався ізтрьох бригадлінійнихкораблів (9кораблів), ізоднієїбригадикрейсерів (2кораблі), із брігадигідрокрейсерів (6кораблів), іздивізіїміноносців (27ескадровнхміноносці), із 27підводнихчовнів,кількохдивізіонівсторожовихкатерів,багатьохтрансіюртів,тралерів.

До складу флотутакож входиламорськапіхота іавіація.Морськапіхотаскладалася із корпусуморськоїохорониузбережжяЧорного моря,який усвоємускладімав три підлогу кіморськоїпіхоти.Військово-морськаавіаціяскладалась із 20гідропланів. ЗгетьманствомП.Скоропадськогосуверенності української державипочинаєзагрожуватинебез пеки.Антиукраїнськомукурсові цого урядуукраїнськагромадськістьпротиставляєвисокуконсолідацію сил.Щоб урятуватиукраїнськудержавність,створюєтьсяУкраїнськийнаціональний союз начолі ізВ.Вінниченком,новий уряд -ДиректоріяУІІР.

>ПісляпроголошенняП.Скоропадським, 14 листопаду 1918 року, УкраїнифедерацієюРосії,скасуванняїї саместійності,розпочинаєтьсяповстання.Йогорозпочали ( січовістрілі,ці,підтриманіселянськимимасаминавколоБілої Церкви.ФормуєтьсяДніпровськадівізія / 10 тис. Чоловік/ наТрипільщині. До лавреспубліканськихвійськвступаєукраїнське селянство,робітники, інтелі-генція. 14грудня 1918 року, послезречення (>коронадського від влади, буввстановлена Українська ІІароднаРеспубліка.Військовісили України одну годинускладалиблизькоЗООтис.чоловік, але йїхнябойоваздатність бувнизькою: невистачалокваліфікованих військовихкадрів,залишилося малорегулярних військовихчастин,повстати булималоорганізованими,зявилося багатосамозванихзагонів, котрі переходили від одне го доіншого табору тощо. До початкугромадянськоївійни ізбільшовикамивійськаДиректоріїсклали 6дивізій, двакорпусиКістякомармії булиЗапорізький корпус та корпусСічовихвихстрільців.Решта військовихформувань булинестійкимипоступововтрачали чинність.Післяпоразки наПравобережжі УкраїниНаддніпрянськаармія бувреорганізована йопинилася на Волині.Директорія УНРпочалакоординувати дії українськихНаддніпрянськоіГалицькоїармій.Проте остаточноорганізуватиїхнісилирезерви невдалося, й после 5-тимісячноїборотьби ізворогами Україниарміязазналапоразки. Центрзбройноїборотьбиукраїнського народу засвоє Визволенняперемістився вЗахідну Україну.УрядДиректорії вгрудні 1919 р.визнавЗахіднуУкраїнськуНароднуРеспубліку (ЗУНР), асічні 1919 р. уКиєві бувпроголошений актзлуки українських земель.Протевійна ізбільшовиками не даламожливості реальнооб'єднатися всімукраїнцям.

УкраїнськаГалицькаАрмія (УГА) бувстворена вборотьбіпротиполяків на територїЗахідної України на початку 1919 р.Вонанараховувала 45куренівпіхоти, 40 артилерійських батарей,кількасотенькінноти. Наозброєнні було бблизько 25тис.гвинтівок, 150гармат й не понад 600шабель. Ускладі УГА бувавіаційна сотня, багатодопоміжних військовихпідрозділів.УрядДиректорії поставивши УГА ббронеманінн.Загальначисельність УГА ізтилом вкінці 1919 р.складалабіляІООтис.чоловік.

У військових силахУІІРотрималирозвитокнові,щеневідомі вісторіїспособиведення-бойовихдій.Більшістьармій того години увійнівикористовувалинаступ наворсі асуцільним фронтом натисячікілометрів. Українськаармія виявляланадзвичайнурухливість,мобільність,маневреність,завдякинаявності невеликих військовихпідрозділів (>загонів) навсійфронтовій територї. Одним зголовнихзасобівборотьби (оборони,наступу) булиброньованіпотя гі,бронемаінини, подприкриттям які наглибині вдекількакілометрівоперувалапіхота,кіннота.Першими воійвсту впалибронепотяги,бронемашини, по нихрозгорталась вбойовулініюпіхота.Бронепоїздскладався збронепотяіу.броневагонів,укріпленихспеціальнимибрусами,металом та із 2-4 платформприкриття.Бронепоїзд бувозброєнийкількомакулеметами та 1-2 легкимипольовимигармати ми.Бронемашини булиозброєнікулеметами, аінколигарматою.Вонивикористовувалися дляведеннярозвідки,бойовоїохоронипіхоти, зв'язку тощо.Основноютактичноюодиницеюпіхотнихчастин буликурені, котріоб'єднувалися по 3-5 убригади.Зброя бувтрофейною,зарубіжного зраз ка (>австрійська,німецька,російська).Кулеметнівідділенняпіхоти булиозброєнікулеметамисистемиШварцльозе,пізніше їхньогопочалиназивати “>Максимами".Деякісотні малівідділимінометів тапіхотнихгармат.Зброєюстрільця (>піхотинця) бувгвинтівкасистемиМанліхера,пізнішегвинтівкаросійськогозразка,гранати.

Ускладібригади, полку було б по 4-5артилерійських батарей, котрі малікожна по 4-5гармат. Убригаді бувпринаймні одна батареядалекобійнихгармат чигаубиць (>калібр 105 мм) й трибатареїпольовихгармат (>австрійські 78 ммросійські 75 мм).

>Авіаційний полк (>ескадра)складався із  200літаків тасотні по їхні ремонту.Вінподілявся наокремісотні (10-12літаків). Це булинімецькі тафранцузькімашини.Вонивиконувалирозвідку,нищиливійськовіоб'єкти,ворожілітаки.

>Кіннотники булиозброєні шаблями й короткими йніштівками. Кожнакінна сотня малакрім тоговідділеннялеїкихкулеметів. УУкраїнськійГалицькіїАрмії булиїїдопоміжнівійськовіпідрозділи:господарські,командні,польовівіжандармерії тощо. Новепоповненнянавчалося при військовихчастинах в окремихнавчальних й рунях.

>БійціПридніпрянськоїармії не маліоднотипноїформиодягу, а носили пласт чи жтрофеійніодяг тавзуття.Дещокращеце запитання було борганізовануУГЛ.Військотій мундирбійцівУГЛ бувподібним доавстралійського.Являв собоюкоротку блузу (>піджак)зістоячовикладнимкоміром. наякому бувсуконнапетлицярізногокольору,залежно від родувійськ, ззубчаткою.Зубчаткакомандиріввідрізня лася відіншихзолотистими шнурівками,підкладками.Відзна кі посад булинашиті нарукавізбірнимистрічкамирізноїширини ікількості.Піхотинці носилиштани в обмотках йчеревики,кіннотники йартилеристи ходили вчоботях.Воя кі малі короткий плащ йокруглу шапку із >м'яким дном й окопом,забарвленимвідповідно до родувійськ.

 

4.ДіяльністьУкраїнськоїПовстанськоїАрмії /УПА/

>Маловідомою досьогоднієісторія УПА.Ще до початкувійни ізНімеччиною організація ОУНподіляються на 2фракції: ОУН подкерівництвом СтепанаБандери (>бандерівці) та ОУН подкерівництвомАндрія Мельника (>мельниківці).ЧлениорганізаціїС.Бандери (>ОУН-Б) булиприхильникамиреволюційноїборотьби за Визволення України силамивласного народу, безорієнтації наНімеччину таінші держави. До цого їхні привелорозчаруванняполітикоюГітлера, йособли у -щодоКарпатської України.МетоюОУН-Б було бскористатисязнесиленнямворогів (СРСР йНімеччина) для пбудовисоборної держави.

>Мельниківці (>ОУН-М) булисхильні доборотьбипроти СРСРспільно ізНімеччиною.Боротьба залідерствоміжцимидвомафракціямизавдалапевноїшкодиукраїнськійнезалежності.Напередодні нападу на СРСР унімецькійармії із числаукраїнців, що мешкали назайнятихнімцямитериторіях, було бсформованеукраїнськезбройнез'єднанняблизько 600 Чоловік (>підрозділи „>Нахтігаль" та „Роланд").Німці їхнівикористовували вдеверсійнихціляхпроти СРСР.ОУН-Б шппдівалася, що смердотістанутьосновоюмайбутньої українськоїармії.Протенімці цого не допустили, авикористовувалиціпідрозділи усвоїхцілях. А томуОУН-Б,переорієнтувавшичастинубійців „>Нахтігаль” безузгодження ізБерліном ЗОчервня 1941 р.захопилим.Львів йпроголосили акт провідновленняУкраїнської держави.Німціагресивновідреагували наце.Булозваренітовано йвідправлено уконцтабір доНімеч лагодь С.Бандеру й йогооднодумців,близько 40провіднихчленів ОУНгестапівцірозстрілялиНезважаючи наце, ОУН беззгодинімців назахоплених фашистамитериторіяхпочинаєстворюватиадміністрації ізнаціональнесвідомихукраїнців;нерідко в українських селахвідкривали ся укра-їнські школи, церкви тощо.З'являються за годину й Першіпартизанські зажени українськихнаціоналістів наПоліссі, Волині. Укінці 1941 р. ізцихзагонівформується нерегулярнавійськовачастина „>Поліська Сич" (>керівник Та расБульба-Боровець). Занепідкореннянімцямостанні роблятьспробу .>Поліську Сич"розформувати. З цого моментувійськовеформуванняпоповнюєтьсяновими членами ОУН,подується вліси йстає на шляхпартизанськоїборотьби ізнімцями табільшовикамиНаприкінці 1942 р. усі зажени ОУН йпідрозділиТ.Бо-ровцяоб'єднуються в УПА.Головнокомандуючимрозширених сил УПАстає Українськийофіцер він. УПАподіляється начотиригрупи:Північ, захід,Південь, схід, котрідіялимайже у всіхрегіонах України.Бойовоюодиницею УПА бувкурінь,якиймав 3-4сотні по 130-200бійцівкожна. Уапогеїсвоєїсили />кінець 1943 - вушко 1944 рр./чисельність УПА задеякимиданимисягала 40 тис. Чоловік. Упорівнянні ізіншимипідпільнимирухамиокупованоїнімцямиЄвропи, УПА бувунікальна тім, що практично неотримувалачужоземноїдопомоги,їйдопомагалонаселення, а особливоЗахідної України.

>Озброєння вояків УПА було бчастішевсьоготрофейним:німецьким,польським,залишенимросійськимибійцями под годинувідступу. Новепоповнення УПАотримуваловійськовупідготовку утрьохпідпільних військових школах:школіофіцерів /старшин/ у ВеликихМостах,підофіцерів />підстарший/ уКлевані />Волинь/ таПоморянах /Галичина/.Крім цого па Волині,Поділлідіялирізнівійськовікурси. Напівнічномузаході України, улісах,проводилисятренування,навчаннязбройних груп. Зсерпня 1943 р. ускладі УПАдіялиневеликіінтернаціональні заженивоїнів />італійці,румуни,німці,угорці таінш./, щодизертирувализісвоїхармій. З лютого 1943 р. УПАактивізує проспіваюборотьбу якпротирадянських партизан, то йпротинімців. Прагинімцівцяборотьбастає де далісильнішою. УПАзвільняєвійськовополонених із таборів />Луцьк, Ковель,Ківерці/, українськихв'язнів ізнімецьких в'язниць /Дубно,Луцьк, Ковель/ ,захоплює заводбоєприпасів вОржеві,продовольство, щовідправлялося доНімеччини тощо. як йрадянськіпартизанські зажени,заго ні УПАпрактикувалирейди потилахнімців,влаштуваннязасідок,диверсій,наскоків тощо.Буливипадки, колитакі діїпротинімцівкоординувалися партизанами. Уквітні1943р. воякам УПАвдалосязвільнити віднімців багатоРайонів Волині.Проти УПА бувкинутадивізія, щоскла-Далася із одногонімецького полку СС й двохугорськихполків.Загони УПАдіяли наПоділлі,Київщині таіншихрегіонах України, малірозгалужену системусвоїхпідпільнихформувань:осередків,самообороннихкущовихвідділів.Крімбойовихдій, смердоті велиширокуполітико-про-пагандиську роботусеред населення,закликали добороть бі ізворогамиукраїнського народу, до йогооб'єднання всоборнуукраїнську державу. Черезформування УПАпрой йшли школуборотьбиблизько 700 тис.добровольців. разом із тім, УПАвиступала не лишепротифашистів табільшовиків, а і допускалапевніконфлікти із поляками контракт назмішанихукраїно-польських землях Волині,Поліссі,Холмщини. Маламісцекриваваборотьба УПА ізпідпільноюпольськоюнаціоналістичноюорганізацією ->АрмієюКрайовою.Останняпрагнулазберегти контроль надукраїнськими землями, що входили доПольської держави.Спровокована бійняміж загонами УПА йАрміїКрайової сталаджереломненавистіміжукраїнським тапольськимнаселенням.Відбувалися йсутичкиміж УПА та партизанівськими загонами, котрівоювалипротиспільного ворога ->гітлерівців. Малімісцесутички УПА зчастинамиЧервоноїАрмії.Гинули ані невинні люди. Так, 29 лютого1944р. привиїзді довійськ одним ззагонів УПА бувважьпораненийкомандуючий 1-му Українським фронтом генераларміїВатутін М. Ф.,військаякогозвільнили столиць України таблискавично провели в лютомуКорсунь-Шевченківськуоперацію.Від цогопораненняВатутінзгодом помер увійськовомушпиталім.Києва. Великихлюдських,моральних йматеріальнихвтратзазнав Український народ вперіодпіслявоєнноїборотьби ізвійськами державної безпеки й МВС СРСР, котріточилася до 1951року.Зараз, успробахпереосмисленняісторії ,приходимо доти, щоцейперіодєособливим,переломним утривалому,історичному процесіформуваннянезалежності України. Доляукраїнського народу вантигітлерівськійкоаліціі, йоговеликілюдськіжертви,колосальніматеріальнізбиткисприяли поглибленню національноїсвідомості, як урадянській, то й Vнаціонально-патріотичних формах,розуміння йогомісцясередінщихнародів, авідтак,поступовому реальномунаповненнюдержавницькогопотенціалу України,навіть вумовахжорстокоїцентралізаціїунітарної країни,якою був Радянський Союз. Велика заслугаукраїнського народу вборотьбі упродовж свогонезалежність й свободу. Українавийшла із2-їсвітовоївійни уновійякості:насамперед, вонвперше усвоїйісторії сталасоборною,ввібравши у склад усі укра-їнськіземлі,Крім того, Українатакожвперше був введена до системисвітовоїспівдружності,набула статуссуб'єктаміжнародного права, членаміжнароднихорганізацій. У тієї ж годину воназалишалася ускладі СРСР яксоюзнареспубліка, котра не малафактичноговиходу наміжнародну арену.Драматичною був часткаукраїнського народу, щопрагнув досвоєїдержавності у рокта2-їсвітовоївійни.Саме на територї України відбулосянайбільшжорстокезіткнення двохтоталітарних систем світу:сталінізму йгітлерізму.Українці, котрівікамипрагнули до світу, досвободи, були вчерговий разрозділені нарізні, бо іворожітабори,гру пі.Зарадинаціональногоспасіння, світунашідіди тапрадіди в лавахЧервоноїАрмії,УкраїнськоїПовстанськоїАрмії,партизанськихзагонівборолисяпротисірогоспільного ворога -гітлерівців.Метоюборотьби було бстворенняміцної таквітучої української держави. А тому 22жовтня 1993 р.Верховна Рада Україниприймає Закон „Про статусветераніввійни,гарантії їхньогосоціальногозахисту", вякому говоритися, що „вояки УПА,інших військових формувань, котрі брали доля вборотьбіпротинімецько-фашистськихзагарбників у 1941- 1945 рр. й котрі невчинилизлочину, та тих вояки, котріреабілітовані -віднесені доучасниківбойовихдій, йкористуютьсяпільгами, щовстановлені Державою дляучасниківВеликоїВітчизняноївійни".Трагічнаісторіявизвольноїборотьбиукраїнськогона-Роду упродовж свогонезалежність,державність,створеннясвоїхнаціональнихЗбройних Сил, винна статідобрим уроком Длямайбутніхвоїнів, молодогопокоління України.

5.Партизанський рух наокупованій Україні

Упершийріквійнипартизанський рух носившималоорганізований характер.Партизанськігрупи булималочисельними, злеозброєними.Утворювалися смердоті в основному улісостеповійсмузі УкраїниофіцерамиЧервоноїАрмії, що утекли ізоточення,полону,радянськимиактивістами, їхньогопоповнювало йвсілякопідтримувало населення України.Першівиступипротифашистів не маліорганізованоївійськовоїсили, носилиепізодичний характер.Тільки із сірий пня 1942 року, ізпочаткомдіяльностіспеціальної партизанівськоїгрупи полковникаД.Медвєдєва,розпочинається малосовийпартизанський рух в Україні.Створюютьсясильніпартизанськіз'єднання, зажени подкомандуванням С.Ковпака,П.Верілигори, Про .Сабурова.

>Наприклад,партизанськийзагін подкомандуванням Про. Сабуровавосени 1942 р.здійснивважкий й великий рейд ізБрянськихлісів наПравобережну Україну.Кількасоткіло-метровувідстань 7загонів й 2спецгрупи (>артилеристи й автоматники)сабурівськогоз'єднанняподолалипротягоммісяця,форсувавши при цьому Десну, Дніпро йПрип'ять.Тільки вдні рейду заженинартизанів-еабуровцівразгромилнвеликіфашистськігарнізони у райцентрах,зруйнува чи 29залізничних йшосейнихмостів, провелишироку політичну роботусеред населення,внаслідок чогоособовий складз'єднаннязріснаприкінці походу до 2700бійців.Сабурівці.спільно ізковпаківцями, іздопомогоюмісцевих загонівЖитомирської йРовенської областей, атакожбілоруськихпартизанівутворили вПоліссівільній відфашистів край,якийохоплював 14районів ізнаселенням 200 тис. Чоловік.

>Діїрадянськихпартизанських загонів вЗахіднійУкрїні незнайшлитакоїпідтримки, як уїїсхідній й центральнихчастинах. Тамзначнобільшийвплив малі зажени ОУН.

>Головноюмстоюпартизанськоївійни було бруйнуваннянімецькихкомунікацій (">рейкова",шляхова"війна). Цесковувало,послаблювалонімецьківійська,збільшувалонапруженість,безладдя уїхньомустані.Партизанськізаго ніпрактикували й тактикурейдівзісвоїх „>партизанськихдомівок". То в 1943році бувздійсненійКарпатськнцрейп З. Ковпака. Хочавін й недосягсвоєїголовної мети -зніщеннянафтовихпромислів Прикарпаття, але й справившиве ликвраження попри всі населення України,продемонструвавздатністьукраїнського народу вестигероїчнуборотьбу із ворогом.

>Зброю,боєприпасинароднімесникиотримували із „>Великоїземлі",поповнювали зарахунокнімецькихтрофеїв.Продуктами,одягом,взуттям партизанамдопомагав народ України. Упартизанськихз'єднаннях, загонахвійськовіпідрозділиподілялися назразокЧервоноїАрмії. Саме там були інавчальніпідрозділи, деготувалося ізвійськової справпоповнення.

>Збройнуборотьбу із фашистами вели 60з'єднань йбіля2-х тис.партизанськихзагонів, в якібилисяпівмільйона партизаніврізнихнаціональностей. Сила ймогутністьпідпілля йпартизанського руху був до того, що йогоміцнопідтримував весь Український народ. Загероїчнуборотьбу 63,5тисячі партизанів йпідпільниківвідзначенеєурядовиминагородами, 95 -удостоєнізвання ГерояРадянською Союзу.

6.Озброєння,бойоватехніка йорганізаційнебудівництвоРадянських   

>Збройних Сил у роктавійни

>Під годинувійнирозвитоквидів тародіввійськйшовдвома напрямами:модернізаціїзброї,бойовоїтехніки іорганізаційних форм шляхомстворенняновоїзброї,бойової тихніки тапринципово нових форморганізаційногобудівництва.

>ЗбройніСили СРСР усвоємускладі малітаківиди: Сухопутнівійська,Військово-повітрянісили.Військово-морський флот,військапротиповітряної оборони країни лишезапочатковувалися як видЗбройнихСил.Здругою боці, смердоті протягом годинивійнизбільшилися в З рази, апитома ваги їхнього всистеміЗСзросла із 3,3- на початкувійни, до 4,3відсотка укінцівійни.

>Сухопутнівійська являли собоюнайбільш численний видЗбройних Сил.Питома ваги їхнього всистеміРадянськихЗСскла дала від 80 до 87відсотків. Усвоємускладі смердоті малітакі народивійськ:стрілецькі,артилерійські,бронетанкові, хутранізовані такавалерійські, атакожспеціальнівійська.

>Стрілецьківійська под годинувійни не лишечисельнозбільшилисямайже втричі, але й ізначнозбільшили свої

>бойовіспроможності зарахунокоснащення їхньогоновоюбойо виютехнікою тазброєю,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація