Реферати українською » История » Історична постать: Богдан Хмельницький


Реферат Історична постать: Богдан Хмельницький

>Міністерство культури й туризму України

Київськийнаціональнийуніверситет культури й мистецтв

Факультет менеджменту йекономіки

Кафедракомп’ютерних наук

>Доповідь ізісторії України

на задану тему:

">Історичнапостать: БогданХмельницький"

>Виконала:

>cтудентка 1-го курсу

>групиКН-20

>СлободенюкТ.Є.

>Перевірила:

Федотова Про. Про.

>КИЇВ - 2010


>Зміст

>Розділ1.Основнівідомості

1.1Загальнідані пропоходження Б.Хмельницького

1.2Відомості промісценародження

1.3Належність до шляхетства

1.4Отриманаосвіта

1.5Належність до козацтва

1.6 Батьківщина БогданаХмельницького

>Розділ 2.Військова діяльність

2.1 Роль утворенні держави

>Висновок

Списоквикористанихджерел


>Розділ1.Основнівідомості

1.1Загальнідані пропоходження Б.Хмельницького

>Найпоширенішатеорія, про ті, щопоходження БогданаХмельницькогойде відукраїнцівдрібношляхетського роду.Проте,маютьмісце ііншіверсії.Батьком Богдана бувдрібний Український шляхтич - МихайлоХмельницький.Вінслужив умагнатів,лишепізнішедістав посадучигиринськогопідстарости.Перебував наслужбі у коронного гетьманиСтаніславаЖолкевського, азгодом - у його зятяІвана Даниловича. У 1620році бравши доля впоходіСтаніславаЖолкевського наМолдавію, азагинув под годинубитви подЦецорою із татарами.

>МатірХмельницького -козачка,найбільшймовірнеім’я -Агафія. Черездеякий годину послезагибелі Михайла вона взялашлюб із ">королівськимжовніром" та шляхтичем ВасилемСтавецьким,якийслужив увійськуРечіПосполитої.Його сін -Григорій, брат Богдана полiніїматері,переселився до м.Білгорода, де і буводружений 1649 року із російськоювдовою, котра мала четверодітей.

1.2Відомості промісценародження

>Достовірномісценародження Б.Хмельницького невизначено.Висунутаверсія, щовіннародився вЧеркасах.Заглиблюючись внауковулітературу, можназнайтирізні думи промісценародженняХмельницького.Середназвфігурує Жовква (З.Тароня, М.Полонська-Василенко таінші,спираючись тих, що передпереїздом до Чигирина М.Хмельницький проживав уЖовкві).


1.3Належність до шляхетства

>Середісторичнихданихєнадзвичайно малоданих про МихайлаХмельницького.Досі недовелосяз’ясувати, я когопоселення - Хмільника,Хмелівка,Хмелева,Хмеліва чиХмільного скидатися йогорід.

І.Крип’якевичприпускав, щовінєвихідцем із з. Хмельник, що уПеремиськійземлі.

>Поки що можналише ізбільшоювпевненістюстверджувати, що предкиБогданові мешкали на територїзахідної України.Побутуєтакож

>Деякіісторикиприписували Богдануміщанськепоходження із Києва, де був тодіміщанськийрідХмелів.

>Можливо,найбільшекстравагантноюєгіпотеза ТомашаПадурри проєврейськепоходженняХмельницького. Падурра,спираючись нанібитобачені ним, але йнеопублікованіджерела,стверджував, що батькоХмельницького бувсиномрізника з Хмільника наПоділлі,євреєм наім'яБерко, щоперейшов докатолицькоївіри.

>Навітьякщоприйняти, що МихайлоХмельницькийсправді був шляхтичем герба ">Абданк",требащевідповісти на запитання, чи був шляхтичем Богдан. Уповідомленняхвенеціанця АльбертоВіміни ташведського послаСамуеляГрондського, котрівідповідно у 1650 й 1656 рр.зустрічалися із Богданом й моглиодержати віднього чикогосьіншого вЧигириніінформацію, що Михайло бувскараний судом чи то ">баніцією".Таківироки судивиносили шляхтичам за напади намаєткисусідів,свавільства,відмову коритисьсудовимухвалам, заборги таін. Невиключено, що МихайлоХмельницькийскоїв щосьподібне й,рятуючись відув'язнення, бо і смерти,утікпоближче до Дикого Поля, девирокисудівставалипримарними.Можливо,втектийомудопоміг самЖолкєвський чихтось з його кола.

На думкуСмолія й Степанкова,виходячи із нормтогочасного польського права (>зокрема статуту 1505 р.), Богдан де-юре ніколи неналежав дошляхетського стану.Адже,по-перше, шляхетствовелося поматеринськійлінії.Якщо шляхтич бравшишлюб зплебейкою,вінавтоматичнопозбавлявсвоїхмайбутніхдітей шляхетства. Аматір'ю Богдана бувкозачка,тобто особанегербова.По-друге, МихайлоХмельницький бувпокараний щопередбачала втрачу шляхетства, а тому йогодіти було неможливоуспадкувати шляхетства,навітьякбивінодруживсязішляхтянкою.Інше запитання, що усповненомунебезпекповсякденномужитті наприкордонні Дикого Полясередкозаків, котрівважалисвій статус вояківрівнимшляхетському,юридичнітонкощіуспадкування шляхетства далеко ще незавждибралися доуваги, а тому сінчигиринськогопідстаростивважав собіповноправним шляхтичем, й цогоніхто неоскаржував.

як аргументпротишляхетськогопоходження Богдана наводитисятакож ті, що йогосина Юрія корольвважав запотрібненобілітувати (але й тут можназаперечити, щовін точно бувсиномкозачки).Інший аргумент - ті, що заординаціями 1638 року Богданапозбавили його посади військового писаря, коли посади такогорівня булизарезервованілише за шляхтичами.

1.4Отриманаосвіта

>Найбільшймовірнимєприпущення, що Богданпочатковуосвітуздобуввдома, а далінавчався впарафіяльнійшколі.Проаналізувавшивласноручнаписанігетьманомлисти, можнавиявити почерк ізприкметнимирисамиКиївської школи.

Тому невиключено, щонавчавсявін ушколі приякомусь зкиївськихмонастирів.Можливо,десь у 1609році, напропозицію гетьманиЖолкєвського, батьковіддав його доЛьвівськоїєзуїтськоїколегії, де бувучнем АндріяҐонцеля-Мокрського, докторатеології,відомогописьменника йпроповідника. Таммайбутнійгетьманнавчавсяп'ять-сім років, де був доброобізнаний ізвсесвітньоюісторією, вколеґіївіндіставдобрізнаннялатинськоїмови,досконаловолодівпольською мовою, азгодомнавчивсящетурецької,кримсько-татарської йфранцузькоїмов.

У 1648роціМокрськийвходив додепутаціїльвівськихміщан доХмельницького, щооблягав Львів з своїмвійськом й татарами. ГетьманупізнавМокрського, йзалишившись віч-на-віч, впавши у ногисвоємувчителеві тадякував занавчання.

1.5Належність до козацтва

>Післявступу дореєстрового козацтва,Хмельницький под годину одного ізбоїв подМосквоюврятував королевича Владислава, йпотім тієїзавждиприхильно доньогоставився. 1620 року убитві подЦецорою, батько і сінХмельницькіпотрапили утурецький сповнений.

>Такожіснує думка, що старшийХмельницькийзагинув вційбитві.Знаходячись уСтамбулі, Богданфактичновиконувавобов'язкиперекладача при одному ізкомандувачівтурецького флоту,удосконалившисвоєзнаннятурецькоїмови. Заданимидеякихмусульманськихджерел того години, що уполоніХмельницькийприйнявіслам,тобто якмінімум присвідкахвизнав, що "немає богакрімВсевишнього, й Магомет йогопосланець".Існуєнавіть картина, деХмельницькийзображенийздійснюючим молитву вмечеті. З точкизорузвичаїв Дикого Поля того години, земельколишньоїЗолотоїОрдице бувпоширена практика.Щоб статі мусульманином, дляпозначення які частовживали тоді слово "татарин"достатньо було бвизнатиєдиного Бога й Магомета, як його пророка.

Так саме, у тому,щоб статікозаком (>православним),достатньо було бпідтвердити присвідкаххристиянський символвіри йперехреститися.


1.6 Батьківщина БогданаХмельницького

>Близько 1625 р.Хмельницькийодружився ізГанною Сомка,сестроюпереяславськогоміщана,згодом кандидата угетьмани Якима Сомка.Вона народилайомушістьох (задеякимиданимисімох)дітей - двохсинів (Тимоша та Юрія) йчотирьохдочок.Слабкездоров’я ранообірвало життяГанни Сомка.Вона померлаблизько 1647 року.

У 1648р.Б.Хмельницькийодружився ізМотроноюЧаплинською, батькоякоїпоходив ізРечіПосполитої.Залишившисьсиротою,дівчиназнайшлапритулок у доміХмельницьких, дезаймаласягосподарством,допомагаючихворійдружині Богдана.Після смертиГанни Сомка вона й далі жила увдівця як нянька придітях, апізніше й на правахдружини.

>Наприкінці 1647 р.чигиринськийпідстаростаДаніельЧаплинськийорганізувавнаїзд народовий хутірХмельницькогоСуботів,пограбував йпривласнив його, забившиледь не дуже до смертиБогдановогосина,викравМотрону таодружився із нею закатолицьким обрядом.

Коліпочалисявизвольнізмагання,МотронаЧаплинськаповернулася до БогданаХмельницького.Вониобвінчалися влипні 1648 р. уЧигирині, остаточноїхнійшлюб затвердившиєрусалимськийпатріархПасій у лютому 1649 р. Однак,одруженнязакінчилосятрагічно: втравні 1651 р. сін БогданаТиміш завідсутності гетьмани доручившиповіситимачуху зазв’язки ізшляхтою.Буцімто булиперехопленілистиЧаплинського донеї про ті,щоб вонскарби закопала в землю, а самогоХмельницькогоотруїла.

>Незабаром БогданХмельницькийодруживсявтретє - зсестроюніжинського полковникаІванаЗолотаренкаГанною Золотаренків. Богданвінчався із неюКорсуні 1651 р.Поважна, хорошагосподиня, вон малазагальнупошану воточенні гетьмани,видаваланавітьуніверсали назразокгетьманських.ЇїуніверсалГустинськомумонастиреві 22 июля 1655 р.підписано ">Гетьманова Ганна БогдановаХмельницька" ізпечаткою тародовим гербом. Ганна Золотаренко буввірноюдружиною гетьмани докінця його життя.Померла 1677 р.черницеюПечерськогожіночогомонастиря.

>СередСинів Б.Хмельницького старшим бувТимішХмельницький, 1632р.н. Хоча вюнацькі роктавінвідзначавсянестриманістю, так що Богдан одного разунавіть доручившиприкувати його догармати,згодом ставшидосвідченим,хоробримвоїном.Тимішщеюнаком був разом збатьком увоєнних походах.Водночасгетьманзнайомив Тимоша ізведеннямполітичнихсправ,посилав до Києвавписуватидокументи "догродських книжок",наказував бутиприсутнім назустрічах ізіноземними послами,мавнамірвідправити його доСемигорода длянабуттядосвіду придворі князя ЮріяРакоці. У 1652 р. Богданодружив Тимоша іздочкоюмолдавського господаря Василя ЛупулаРозандою Лупул.Цимшлюбомгетьманпрагнув нелишезміцнитивійськово-політичнеспівробітництво ізМолдавією, а іпородичатися ізоднією ізлегітимнихдинастійЄвропи,аби тім самимузаконитивласнуправлячудинастію,династіюХмельницьких.

НадопомогутестевіТимішдвічіходив походами наМолдавію. У боях подСучавою був тяжкопоранений й помер відрани увересні 1653 р.

>Зісмертю Тимоша БогданХмельницький невідмовився відзадумузробитигетьманствоспадковим.Своїбатьківськінадіївінпокладає намолодшогосина ЮріяХмельницького. Гетьмандбав про йогонавчання,наймав длянього вЧигирині вчителялатині,залучавсина доучасті вдипломатичних переговорах. За волею БогданаХмельницькогокозацька старшина уквітні 1657 р.обрала Юріягетьманом-спадкоємцем.

Юнакмав нести обов'язок весьтягархиткого стану України,якійпотрібен бувталановитий йдосвідченийкерманич. На шкода, таких рисмолодийХмельницький немав. Тому уже черезмісяць после смерти БогданаХмельницькоговінзрікся влади накористьІванаВиговського. У 1659 р. Юріязновуобралигетьманом України. Старшинасподівалася, що авторитет родуХмельницькихдопоможеприпинитивнутрішнісуперечки. Алі так і несталося:Юрій ставшимаріонеткою до рукстаршинськихугруповань.Скинутий ізгетьманства в 1663 р.,він постригся вЧигиринськомумонастирі ученці подіменем Гедеона. За доносом ПавлаТетері його було бзаарештовано іув’язнено вМарієнбурзькійфортеці.Звільнившись, живий вУманськомумонастирі. У 1673 р.потрапив у сповнений до татар, котрівідіслали його до Константинополя. У 1677 - 1685 рр. ЮріяХмельницькогопроголошеногетьманом України якпідданоготурецького султана.Страчений у 1685 р. уКам’янці-Подільському.

БогданХмельницькиймавчотирьохдоньок.Відоміімена двох із них - Катерина й Степанида.

КатеринаХмельницька у 1656 р.вийшлазаміж за ДанилоВиговського, брата генерального писаряІванаВиговського.Після смерти Данило вона сталадружиною ПавлаТетері.Померла у 1668 р.

СтепанидаХмельницька бувдружиною полковникаІвана Нечая, брата Данило Нечая,брацлавського полковника.Їхнє весіллявідбулося усередині 1650р.4грудня 1659 р. под годину облогиБиховаСтепаниду разом ізчоловіком взяте сповнений.Припускають, щоїїзаслано вСибір.

>Іменіінших двохдочок гетьманиневідомі. Одна із них сталадружиноюкорсунського сотникаБлизького,якийзагинув у 1654 р., друга -Лук’яна Мовчана.


>Розділ 2.Військова діяльність

 

2.1 Роль утворенні держави

БогданХмельницький бувпершим й на шкодаостаннім вісторії України ХІІІ - ХХ ст.політиком,якийзумів нелишеочолитиборотьбу занаціональнунезалежність, а й задопомогоюгнучкоїсоціально-економічної політикиоб’єднати длядосягненняцієї метизусиллярізнихкласів,станів й групукраїнськогосуспільства,пом’якшитигостротусоціальнихсуперечностей,запобігти їхньогопереростанню вгромадянськувійну.Цим булиствореніумови длязавершення восновнихрисахпроцесуформуванняУкраїнської держави.Важкопереоцінити роль гетьмани установленні державногоапарату таналагодженні йогофункціонування.Незважаючи насвоєшляхетськепоходження, БогданХмельницький,дбаючи проінтереси козацтва прийшов шляхомрозвитку тихийзародків національноїдержавності, котріпочалиформуватися наЗапоріжжі таПівдніКиївськоговоєводства іздругоїполовиниХVI ст. Так, наполітичнійкартіЄвропиз’явилася Українськакозацька держава іздемократичнимирисамиполітичного улаштую тасоціально-економічнихвідносин.

>Незважаючи надеякунепослідовність йсуперечливість удіях,певнітактичніпрорахунки,Хмельницькийпершим зполітичнихдіячів нелишевисунув заподіянняствореннянезалежної держави, у складякої маліввійти усіетнічно-українськіземлі, а ізробив усєможливе для йогорозв’язання. Ілишевкрайнесприятливий для України станміжнароднихвідносин недозволивйомудосягти мети. Про ті, уконкретно-історичнихобставинахсерединиХVIІ ст.гетьман,пішовши наПереяславсько-Московську угоду,обравнайоптимальнішийваріант із всіхможливих: вонапередбачаластвореннявоєнно-політичного союзу ізРосією наконфедеративних засідках й таким чином дозволялазберегтиосновніполітичні тасоціально-економічнізавоюванняукраїнського народу вперіоднайвищогорозвиткуВизвольноївійни, атакожвідкривала шляхвключенню у склад державизахідно-українських земель. як показалиподії 1654-1657р.р.,Хмельницькийсамостійно провівши нелишевнутрішню, а ізовнішнюполітику,діючи частовсуперечросійському уряду.

>Є усіпідставистверджувати, щовінзумівпіднестися надстановимипрагненнями йдіяти взагально-національнихінтересах.Велич його, як політика і державногодіячаполягає до того, що навідміну відсвоїхнаступниківвінвраховувавособливостіполітичного улаштуюУкраїнської держави таспецифікусуспільнихвідносин, щосклалисявнаслідокСелянськоївійни,зокрема прийшов навизнанняосновнихсоціально-політичнихзавоювань селянства. Наподібнийкрок бувздатна людинасправдіреформаторськоївдачі,спроможнавідмовитися відусталених вепохусередньовіччя зрозуміти йпоглядів.

Загетьманування БогданаХмельницького на територїУкраїнської держави булиліквідованімагнатське ташляхетськеземлеволодіння,фільварково-панщинна системагосподарства,кріпосницьківідносини, щозумовилограндіознийсоціально-економічний переворот.

>Переважнабільшість селянотрималаособливу волю, правоспадкоємноговолодінняземлею тасільськогосподарськимиугіддями, атакожможливістьвступати докозацького стану. Таким чином, було бзробленоважливийкрок на шляху доутвердження в Україніселянськоївласності на грішну землю.Крім того,вважаємо, що тодівиниклисприятливіумови дляеволюціїкозацькогогосподарства вгосподарствофермерського типу. Чи неісторичнійпам’ятінаступнихпоколіньукраїнців БогданХмельницькийпостає, яквизволитель нелише із “>ляцькоїневолі”, а ікріпацтва тапанщини.

>Славетний сінукраїнського народу, БогданХмельницький, був полководцемєвропейського масштабу.Самевінстворив одну ізнайсильнішихармій утодішнійЄвропі,зумівналежним чиномозброїтиїї,значнопіднісефективність українськоїкінноти таартилерії. Непрогравши жадноїбитви (>поразка под Берестечкомсталася черезпідступність хана та завідсутності Богдана),вінзавдавРечіПосполитійнайважчихпоразок заїїісторію.Блискучий стратег й тактик,прихильникблискавичних йрішучихдій,неперевершениймайстер маневру,Хмельницькийзаслуговує напочеснемісце вісторіївоєнногомистецтва -поряд з такимиуславленимиполководцямиХVIІ ст., якОлівер Кромвель, швед Густав ІІ Адольф, поляк ЯнСобєський,австрієцьЄвгенійСавойський.

Не можна невідзначити івинятковідипломатичніздібності БогданаХмельницького. У стислий годинувінзумівналагодитидипломатичну службу, котрауважностежила заподіями уСхідній таПівденно-СхіднійЄвропі. Чигирин ставшивизнаним центромміжнародного життясерединиХVIІ ст.Сюдиприбували посольства ізПольщі,Росії, Кріму,Порти,Молдавії,Валахії,Трансільванії,Швеції,Австрії, Бранденбурга,натомість доцихкраїнвиряджалися укра-їнськімісії та посольства. У роктавизвольноївійниХмельницькомувдалосяпаралізувати дії польського уряду,спрямовані настворенняантиукраїнськоїкоаліції.Йлишегрубіпрорахункимосковського двору воцінціспіввідношенняполітичних сил уСхіднійЄвропі та увизначенніпріоритетнихнапрямківзовнішньополітичноїдіяльності, а чи непослідовність удіяхшведського короля не дализмогиХмельницькомудобитисяпоставленої мети -возз’єднати подгетьманськоюбулавою усіземлі України вмежахнезалежної держави.

Уумовах розбудові держави особливоважливезначення длязміцненняїїцентралізації,запобігання сепаратизму,приборканняанархічноїстихіїохлократії іотаманстваолігархіїмав політичний курс Богдана назміцнення прерогативгетьманської влади,який У.Липинський справедливо назвавшипроявом “>самодержавних,монархічнихустремлінь”.Хмельницькийспочаткудобивсяфіксації вдоговорі ізРосією пункту продовічністьгетьманської влади, аостаннійрік життяреалізувавідеюїїспадковості, щовідкрило шлях доутвердженняволодарюваннядинастіїХмельницьких.

>Викликаютьповагувисокаосвіченість гетьмани, йогоглибокізнання життя і культури народу. Тому невипадковосамейомуналежить честьформулюванняосновоположнихпринципів української державної ідеї, Якаутверджується вментальностіукраїнців йстаєгасломїхніхвизвольнихзмагань удругійполовиніХVIІ - ХХ ст.


>Висновок

БогданХмельницький -цеісторична особа,котра непіддаєтьсяодночаснійоцінці.Безперечновін буводнією ізнайвидатнішихпостатей вукраїнськійісторії:відбиваючизагальнонародніінтереси,зробивсправжнійпрорив уформуваннівнутрішньої політики,згуртував у Єдинийнаціонально-визвольнийтабірнайрізноманітнішісуспільнісили,організував іповів їхнього наповалення владипольськихзагарбників в Україні,стоявбіляджерелстворенняУкраїнської держави. Разом з тімнині, ізвисоти ХХ ст., можнабачити ужевідзначені уженепослідовність йнавітьполовинчастістьдій гетьмани, годиноюнелогічність йоговчинків,відсутність окремихцінніснихорієнтирів. Алі всецетребаузгоджувати із контекстомтогочасноїепохи -неоднозначної ісуперечливої, деперепліталисястарі інові порядки, де все,щепанувавсередньовічнийсвітогляд й лишезароджувалисясуспільніявища,притаманнінайрозвиненішимкраїнамЄвропиХVIІ ст. Уоточенніворожих силгетьмановідоводилосяманеврувати,йти накомпроміси, частовідмовлятися відсвоїхпланів йзадумів. Алігенеральноїлінії свого життя,глибокийсенсякоїполягав увизволеннірідноїземлі відненависногоіноземногогноблення йствореннінезалежноїсоборноїУкраїнської держави, БогданХмельницькийдотримувався доостаннього свогоподиху.


Списоквикористанихджерел

1. ГриценкоІ.С. ">Гомінвіків" //РВЦ "Проза" -Київ -1994р. -с.85-88.

2.Меріме П. "БогданХмельницький" // "Маяк" -Одеса -1993р. -с.65-91

3.ШвидкоГ.К. "Історія України XVI-XVIIстоліття" //видавництво ">Генеза" -Київ -1997р. -с.131-191.


Схожі реферати:

Навігація