Реферати українською » История » Динозаври - історія Відкриття


Реферат Динозаври - історія Відкриття

>Динозаври

>Процарював на землі 160мільйонів років,динозавризникли із особинипланетиблизько 65мільйонів років тому.

>Науковіпізнання продинозаврівформуютьсяголовним чином наосновівивченняскам'янілостей - , щоперетворилися вкаміньвикопних останкахрослин читварин.Палеонтологи (>фахівці, щовивчаютьпрадавніформи життя)склалисобідоситьчіткавистава пропоходженнядинозаврів, їхніанатомії,способі життя,різноманітностівидів,середовищупроживання,розмноженні іпоширенні вдоісторичним світі

Подрібнихвадахокам'янілих кістокфахівціможутьсудити пром'язовийапаратдинозаврів, а, по виду окремих кісток - про ті,чимболілипрадавніящери.Ретельневивчення черепа динозаврадаєвистава про величину головногомозку іхарчуваннірептилії. Продитинчатдинозавріврозповідятьвикопніяйця.Кудискладнішезнайтипідтвердженняіншимгіпотезам -приміром, був чи впрадавніхрептилійволосянийпокрив йякогокольору був їхньогошкіра

Історіявідкриттядинозаврів

У 1677природознавець РобертПлотзілюструвавкістку динозавра,вважаючиїїкісткоюякоїсьлюдини-гіганта. Це бувкісткамегалозавра,чиющелепнукістку з зубамидослідив уАнглії, на початку в XIX ст. ,професорВільямБакленд, якої його друг,ДжеймПаркінсон,визначив яккісткувеличезногоящіра, названогоМегалозавром.Описцієїскам'янілості бувопублікований в 1824 р.

>Приблизно у 1818 р.сільськийлікарГідеонМентел й його дружинаМерізбиралискам'янілікістки йзуби вкар'єрі вСусексі.Найцікавішимизнахідкамивиявилисязубилистоподібноїформи, щонагадувализуби Сучасноїящіркиігуани.Звідси йназва ">ігуанодон", яку було б даноційтварині в 1825 р. У 1823році уМентлазав'язалосялистування ізЖоржемКюв'є.Отримавши наекспертизустертий зуб,французький палеонтолог заявивши про йогоприналежністьносорогові.Заперечення, щопослідували,Кюв'єввічливовідхилив, йпровінційному вченомудовелосявідступити перед авторитетомзасновникапалеозоології. Алі лишетимчасово,бо у 1824році, под годинувідвідин Музеюкоролівської спільнотихірургівМентлзвернувувагу на скелетвеликоїтропічноїігуани.Особливо йоговразиласхожістьзовнішньоговиглядузубів Сучасноїящірки йвикопноїтварини. Новаобставинавиявиласянесподіваною й дляКюв'є,якийнарештівідмовився відсвоєї точкизору.

На початку 1825 року уприсутностідійснихчленівКоролівськїСпільнотиГідеонМентел прочитавшидоповідь провідкриттязалишківгігантськоїрослиноїдноїящірки, назвавшиїї ">ігуанодоном" (">ігуанозубом"). Алі усе-такизовнішністьстародавньоїістотибагатьомздаваласязагадковою. І тоді ужевідомий навчаньспробувавздійснитинауковуреконструкціюзовнішньоговиглядуігуанодона. Для цогойомуприйшло на думкусуміститизображеннянаявнихелементів скелета ізпередбачуваним контуромтварини.Загадковаконусоподібнакісткаінтерпретувалася якріг наносовійчастині голови.

>Обкладинка ">ПриродничоїісторіїОксфордширу" РобертаПлота, 1677 (справа), таілюстраціяскам'янілогонижньогокінцястегна (>зліва)мегалозавра,узятого ізцієї книжки.Кістку описавши Джошуа Брукс в 1763 йжартома назвавшиїїScrotumhumanum.

>Гравюра ізWilliamBuckland's ">ОглядМегалозавра чивеликоїВикопноїящіркиСтоунфайлда (en:Stonesfield)", 1824. Заголовокчитається ">передній крайправоїнижньоїщелепиМегалозавразіСтоунфайлдабіля Оксфорду".

>Саме ж слово ">динозаври"з'явилосяприблизно в 1841 р.Цяназва бувзапропонована палеонтологомРічардомОвеном,якийзрозумів, щотакістворіння, якмегалозавр,ігуанодон, атакожвідкритийнезадовго до цогогілеозавр,настількивідрізнялися відсучаснихплазунів, що їхньогослід було бвиділити вокремугрупу. Овенвизначивцюгрупу якнадряд.Надаліуявлення прокласифікаціюплазунівзмінилися, йнинігігантськідоісторичнірептилії уже невважаютьсяєдиноюсистематичноюгрупою.Gриблизно через 10 років однієї ізрайонів Лондона скульпторВотерхаусХовкінс представившигрупуфігурдоісторичнихтварин унатуральну величину.Понад усєпривертав до собіувагунезвичайнийносорогоподібнийігуанодон.Звістка проперший ">динозавровий парк"розлетілася повсьому світу, особливо после того, якусередині макетувеличезногоящірапообідали 20 персон.Можливо, напопуляризаторську діяльністьХовкінсазробиввпливанглійський художник Джон Мартен,який подвраженнямновітніхпалеонтологічнихвідкриттівзобразив ряд сцен іздоісторичного життя. Одна із картинназивалася ">Країнаігуанодона".

У 1858 р. вНью-Джерсі, США, булизнайденікістки йзокремамайжеповний скелетіншогогігантськогоплазуна.Цізнахідкививчив ДжозефЛіді,професоранатомії.Вінзвернувувагу тих, щопереднікінцівкивиявленогоящіра булизначнокоротші зазадні, йзробиввисновок, щоціскам'янілостітвариниповинні булипересуватися на задніх ногах,подібно досучасних кенгуру.Ця думкадопомогланадалівстановитизовнішність такихдвоногих (>тобто щопересуваються на двох ногах)ящірів, якігуанодони,мегалозаври,тиранозаври таінші. Останки ж,виявлені в 1858 р., яквважається тепер, належалигадрозавру, одному ізкачкодзьобихдинозаврів.

УАнгліїпроблемививченнядинозаврів було неможливообійтиенциклопедичнихінтересівпереконаногоеволюціоніста ТомасаГекслі.Приводом послужилизнайдені любителемВільямом Фоксомскелетимолодихігуанодонов увідкладенняхнижньоїкрейдиострови Вайт, для які в 1870роціГекслівстановивновийрід ізназвою ">гіпсилофодон" (">високозуб"). Уінтерпретації вченоговін бувдрібним йдоситьблизькимродичемігуанодона. ПрививченнігіпсилофодонаГекслізвернувтакожувагу насхожість деталейбудови скелетадинозаврів йптахів. До такого жвисновкуприйшов йвідомийнімецький навчаньЕрнстГекель послезнайомства ззнахідкаминевеликого динозавракомпсогната йптахоподібного археоптерикса ізпізньоюрськихсланцівБаварії.Ціспостереженняпомітновідбилися накласифікаціїдинозаврів.Наприклад,ігуанодонов й їхньогородичів доцихпірвключають до кількох ">птахотазових" йпідряд ">птахоногих".

У 1878 р. увугільнійшахті воколицяхпоселенняБернісар вБельгії було бзробленочудовевідкриття -знайденоцілекладовищеігуанодонів: 39скелетів, багато із які булиповним.Ці останки буливідпрепароавні тазмонтованіпотім вБрюсельськомумузеї вположенні на двох ногах. Хочавилученняпалеонтологічнихоб'єктів ізкорінноїпородирозтягнулося более ніж начвертьстоліття, уже черезрік после початкуробітпалеонтологамвдалосявідреперувати йзмонтуватиоб'ємно наметалевомукаркасіперший скелет.Спираючись намогутнізаднікінцівки ймасивнийхвіст,ігуанодонпоглядав тих, щовідбуваєтьсясвоєюкінеподібною головою ізп'ятиметровоївисоти. Намісці великогопальцяпередніх лап ящерапомітновиділявся тієї, щостирчить вгоругостра шпилька. У 1905році вКоролівськомумузеїприродничих наук вБрюсселі назагальнийогляд булипредставлені уже десятьскелетів із тихий 29, щовдалосяпідготувати доекспозиціїпізніше.Незвичайнавиставка малауспіх й буввідміченавідвідинамирозділуцарюючогобудинкуБельгії.

>Після початкубернісарськихрозкопокотрималапояснення загадкавиявленихще у ХІХстоліттявідбитків щабель великихтварин на плитахкрейдяноговапняку вНімеччині таАнглії.Наприклад,викопнісліди ізтрьоматовстимипальцямипочалиприписуватиігуанодонам. Схожий тип буввідкритий й наблизькому допівнічного полюсиостровіШпіцберген.

У 1946році назапрошенняАкадемії наукМонгольськоїНародноїРеспубліки впустелюГобівідправиласяекспедиціяПалеонтологічногоінституту АН СРСР. Задекількаостанніхпольовихсезонівросійськимученимвдалосявідкритибезліч новихмісцезнаходжень йрозкопати останкидекількохневідомихранішевидівдинозаврів. А 1952році насході країни смердотівиявиликісткиазіатськогоігуанодона.Опісля багато років палеонтологи ізНаціонального музеюприродноїісторіїФранціївикопали вНігерії скелетсемиметровогоуранозавра, науковийописякогоз'явився в 1976році. Навідміну відкласичнихігуанодонов,новийящірволодівсплющеною головою йдовгимиостистимивідросткамиспинниххребців.

Удругійполовині в XIX ст.найвизначнішівідкриттядинозаврів булизроблені вПівнічнійАмериці, впередгір'яхСкелястихгір. Двадослідники-палеонтологи,Отніел Чарльз Марш йЕдвардДрікнерКоп,незалежно один від одногопосилали до областіекспедиції й платилишукачам зацікавівикопні останки.Самеціекспедиціївпершезастосували тихметодипрепарування йпідготовкискелетів дляперевезення,якимикористуються йсьогодні. Кожнакістка передїївідправкою влабораторіюполягала взахиснуоболонку ізгіпсу йтканини. На шкода,двоєцихучених в буквальномурозумінніненавиділи один одного. У лютомупрагненні доти,щобцікавіекземпляри не дуже досуперника, смердоті сягали того, щонаказувалирозбивати йвисаджувати тихскелети, котрі було неможливоповністювикопати сам.Проте врезультаті їхніпошуків, щоотрималиназву "Великогоамериканськогополювання за динозаврами", докінця XIXсторіччя було бвиявлено 136 новихвидівстародавніхящерів.

Доцихпір палеонтологипродовжуютьоброблятивеличезніколекціївикопнихкісток,зібрані в тих рокта.Основниммісцемпошуківостанківдинозаврів на початкунашогосторіччя стала Канада. Барнум Браун -професійний ">мисливець за динозаврами", щопрацював дляАмериканського музеюприродничоїісторії йвиявивфрагментидекількохскелетівтиранозаврів уМонтані,почаврозкопки врайоні РедДіпРайвер впровінції Альберта. Тамвінвиявивфрагментискелетівкачкодзьобихдинозаврів. Аканадськийдослідник Чарльз Штеренбергзісвоїмисинамизуміввиявити там-такивеликукількістьостанків не лишекачкодзьобих, але й йхижих,панцирних йрогатихдинозаврів.

У 1909 р.експедиціяБерлінського музею, якоїочолив ВернерЯненш,виїхала увіддалений районТанзанії, званьТендагуру.Приводом дляпоїздки послужилирозповіді провикопнікістки, котрізнаходили тамрудокопи. Урезультаті роботицієїекспедиції булизібранібагатіколекціїостанків,дужесхожі на останкидинозаврів ізПівнічної Америки, й,крім того, буливиявленіскелетибрахіозавра йкентрозавра. Доцихпір вмузеї А.Гумбольта вНімеччиністоїть скелетбрахіозавра,виявлений под годинуцієїекспедиції.

Дотеперішнього годиникісткидавніхящеріввиявлені уже на всіх континентах. УКитаї, дедослідженнядинозаврівпочалися лише в40-і рр.нашогосторіччя, було бзнайдено скількискелетівдинозаврів, що смердотісклаличетвертучастину всіхвідомих теперзнахідок, там-таки було бзнайденовеличезнукількістьяєцьстародавніхящерів.Причомукитайськідинозавривиявилися вельми схожими насвоїхпобратимів,виявлених вПівнічнійАмериці. Це далопідставуприпустити, що вмезозої увсійПівнічнійпівкулі були вельмисхожіекологічніумови. У годину роботи попошукувикопнихостанківпродовжуються,протеорганізовуватиміжнародніекспедиціїстає всеважчим. Увсьому світівиникаютьскладнощі ізфінансуванням йпостачанням, неговорячи уже провсілякіполітичнінелади.

>Багатоцікавихкладовищдинозаврівзнаходяться увіддалених й глухихмісцях, вкраїнах, влада які ізпідозроювідносяться доміжнароднихурядів, щовиявляютьцікавість до їхньоговолодінь. Так,учасникиоднієїміжнародноїекспедиції провелиРіздво 1977 р. загратами внігерійськійв'язниці черезневірнозрозумілих владоюцієї країницілейдослідників.Протедивовижнівідкриття все-такивідбуваються.

Урядізгаданихподійнайбільшнесподіваним сталовідкриття вКвінсленді (>Австралія) ящера іздужевисокоюносовоюперемичкою.Знахідкамутабуразавра, названого це у 1981році, увідкладенняхвіддаленого відвсього світу континентусвідчить провинятковудавністьігуанодоноподібнихящерів вцілому.Тепер можнастверджувати, щорозквітцієїгрупидинозаврівтрапився впершійполовинікрейдяногоперіоду, а їхньоговиникнення йширокерозселеннявідбулося до початкурозколунадконтинентуПангея в самомукінціТріасу, чиприблизно 215мільйонів роківтому.У 1983 р.англійський любительВільямВолкерзнайшов вкар'єрі вСурреїдекілька вельмицікавихкісток.Пізніше групапалеонтологів ізБританського музеюприродноїісторіїрозкопала там-такиповний скелетбаріонікса - динозавра абсолютно нового типу.Першим динозавром,якоговиявлений вАнтарктиді,єанкілозавридAntarctopeltaoliveroi, бувзнайдений наОстровіРоса в 1986.Протягом90-тих років уАзії було бзроблено багатовідкриттів, щопідтверджуютьспорідненістьдинозаврів ізптахами.

Епохадинозаврів

>Усяісторія землі відїївиникненняприблизно 4500мільйонів років томуділиться наери. Епохадинозаврівохоплюєбільшучастинумезозойської, чисередньої,ери.Вона у своючергускладається зтрьохперіодів -тріасового (256-208 млн. років тому),юрського (208-146 млн. років тому) йкрейдового (146-65 млн. років тому).

>Рептиліїіснували на земліще допоявидинозаврів. На початкутріасовогоперіодувиниклабезліч новихвидів,приміром,швидконогікинодонти (">собакозубие"),охотившиеся нанеповороткічередитравоїднихтварин. Унайдавнішихрептилійлабети булирозташовані ізбоківтулуба, як убільшостісучаснихящірок

>Їм назмінуприйшлиархозаври (">пануючіящери"). Одна групацихрептилійвідрізнялася відіншихбудовоютіла - їхньогокінцівкиперебували вертикально подтулубом.Імовірно,звідси ібере вухо тавдалакістяковаконструкція, якої мизнаходимо вїхніхнащадків -динозаврів (">жахливихящерів"). Докінцятріасовогоперіоду поземлі ужерозгулювали Першісправжнідинозаври. Однакрозквіт їхніепохидовівся накрейдовійперіод, количисельність йрізноманітністьвидівцихрептилійдосягли апогею.

Наступного дняученівиділили понад 1000видидинозаврів, котрічіткоділяться надвігрупи -травоїдних йм'ясоїднихящерів.

>Зауроподи

>Розміридинозаврівколивалися відмалятхижакакомпсогнатусавеличиною не понадпівня догігантськихзауропод (">ящероногих"). Це булитравоїднівелетні ізвеличезнимтулубом,маленькою головою ідовгої, як у жирафа,шиєю, що дозволяладобратися доласихлисточків наверхівкахдерев.Схожими нацвяхипередніми зубами смердотіобривалилистя ізгалузей, атупимикоріннимирозжовувалиїхнім

>Диплодок (">подвійнийящір")досягав 26 м удовжину іважив 11 тонн.Брахіозавр (">ящір із руками") бувдовжиною 28 м,висотою 13 м йважив 100 тонн - скільки ж, стільки 16африканськихслонів.Брахіозаврихарчувалися лишерослинами іщобвижити,повинні булиз'їдати щодняблизькотоннилистів. Укістякахдеякихкопалинзауроподов буливиявленівеличезнікамені до тогомісці, де винен бувперебуватишлунок. Вочевидь, смердотідопомагалиподрібнюватигрубігілки ілисти впроцесітравлення.

>Самозахист

>Багатотравоїднихдинозаврів упошуках кормупересувалисягрупами.Нерідко смердотізбивалися вбільшічереди,щобуспішнішевідбиватися відхижаків. Такнадходив,скажемо,трицератопс,захищаючисвоїхдитинчат. Увипадку нападудоросліособиниоточували молоднякприблизно так саме, як теперцероблятьслони

>Втім, багато ">мирні"динозавритеж були пристойнобройні.Трицератопскидався вбійподібноносорогові іпротикав ворогадвомавеличезнимигострими рогами,розташованими влобовійчастинірила.Пинакозаври оглушалисупротивника ударамиважкогокістяногонаросту накінчику хвоста.Іншітравоїдніящери,начебтостегозавра,минулогозахищені рядами великихкістяних пластинуздовжспини ігостримихвостовими шипами.


>Тираннозавр

>Загнутіусерединугострізубихижихдинозаврів дозволялирвати жертву на шматки, адовгігостріпазурівтримувалиїї намісці.12вметровийтираннозавр (">ящерттиран") бувнайбільшим ізм'ясоїднихдинозаврів йважив понад 8 тонн.Йогозагнутізубидосягали 16 див удовжину -майже іздолонюлюдини

>Більшістьм'ясоїднихящерів,включаючи тиранозавра,пересувалися на двох задніх ногах, авиходить, моглишвидкобігати впогоні завидобутком. Уверхнійчастинітулубаперебуваликороткіпереднікінцівки.Вонизакінчувалисяподобою невеликих ">ручок" здвомапазуристимипальцями накожній. Увчених немаєвпевненості до того, як тиранозавркористувавсяпереднімилабетами, але й можнаприпустити, що нимивінутримуваввидобуток. На думкудеякихфахівців, смердоті служилиящеровіневеликими, але йсильнимипідпірками, задопомогою яківінпіднімався назаднілабети после сну чивідпочинку.Нещаднийубивця -велоцираптор,чиєім'яозначає ">моторнийграбіжник", -атакувавдрібнихссавців чидинозавріводнієїзісвоїхдовгих задніхніг,зберігаючирівновагу задопомогою хвоста, йрозриваввидобутокдовгимисерповиднимипазурами

>Незважаючи нагабарити,динозаври моглидужешвидкопересуватися.Довгоногі ">страусові"динозаврибігализішвидкістю до 50км/година.Важковаговики,начебто35отонногоапатозавра,рухалисязішвидкістю слона, анеповороткий100нтоннийбрахіозавр чи наврядмігперевищити 4км/година

>Щобрухатися,зауроподам булипотрібніміцні ноги.Пружинистийкрок "ізп'яти напальці", назразоклюдського,вимагавзанадтобільшихвитратенергії, й такимкроком великий динозавр незайшов бі далеко.Зауроподискоріше брели,чимкрокували.Щоб підгримуватимасивнийтулуб, їхнікінцівкиповинні булиступативсієюплощиноюпідошви. Томуміжпальцями і ">п'ятою" вониперебувавтовстийороговілий валик, як напідошвісучасного слона.

>Їжа

>Перехідніформи йдекілька груп невеликихтероподів (>більшістьм'ясоїднихдинозаврів), таких якорнітоміміди чиальварезавриди, співуче, буливсеїдними.Представникинезвичайноїгрупитероподів,теризинозавридів, булирослиноїдними.

>Спинозавриди йпеліканімім (">Наслідувачпелікана"),можливо,їлирибу (нацевказуютьособливостічерепів).Вони малі багато () тонкихзубів, яквважають,пристосованих длявтримуванняслизькоїриби.Крім цього упеліканіміма були складкишкіри нашиї, як упелікана (>звідки іназва).

>Дієтудинозавріввизначають задопомогоюїхніхзубів таскам'янілогопосліду -копролітів.Кожен динозаврмавунікальнубудовузубів,пристосовану дляспоживанняпевного типуїжі.Наприклад,завдяки цьому мизнаємо, щотероподи булихижаками: вбільшості із нихзубиконічноїформи,приплюснуті ізбоків, іззагостреними краями йзавернуті тому,щобвтримувати жертву.Щедокладнішимиєкопроліти: смердотімістятьдані про ті котрісамевидирослин читваринїв динозавр.Дієтухижаків можнавизначити задопомогоюслідів відукусів накісткахїхніхпотенційних жертв, йвмістускамянілихрешток вобластічеревноїпорожнини под годинурозкопок (>залишкикісток, тощо).

>Більшістьдинозаврів було неможливопережовуватиїжу,бо вбагатьохвидів не було бщічнихм'язів. Томувегетаріанцямїжа простовипидалазрота, ахижакимусілизаковтувати шматким'ясацілимиЄдиноюгрупою ізцієювластивістю булидеякіпізніорнітоподи.Деякідинозавриспеціальноковталикамінцігастроліти,щоб тихперемелювалижорсткуїжу вшлунку.

>Можливо,деякіхижаки,такі якмаюнгатол йцелофіз булисхильні доканібалізму.

>Розміри

>Першідинозаври булиневеликими.Найдавнішим звідомихвидів бувАсилізаврдревній (>AsilisauruskongweNesbitt,Sidor,Irmis,Angielczyk,Smith etTsuji, 2010 [1] ), щомешкав на територї СучасноїТанзанії усередньомутріасі (243 млн. років тому) [1] , Донайдавнішихдинозаврівтакож належатиЕораптор,який живийбл.228 млн. років тому, бувзавдовжки 1 м таГереразавр, щомавдовжину до 3 м.

>Найпершідинозаври-гіганти з'явилися торік укінцітріасу,це булирослиноїдніпрозавроподи, котрі моглисягати до 9 м.Паралельно із нимизбільшились йхижаки, але й про великиххижаківтріасувідомонебагато. Алі,справжнівелетні -диплодок,суперзавр,сейсмозавр,ультразавр,брахіозавр -зявилися лише вюрі.Няйтяжчим поки-щовважаєтьсябрухаткайозавр ізкрейди (до 220 т [2] !), анайдовшою -амфіцелія (до 58 м!).Найвищим бувбрахіозавр (до 13 мвисоти).Всі смердоті належати дозавроподів.Можливо,їхнійгігантизм буввикликанийїхньоюдієтою (вчасинайбільшихзавроподівще не було бпокритонасіннихрослин) й був способомзахисту відхижаків.

>Середхижаківнайбільшим бувспинозавр (до 17 м), основураціонуякогоскладалариба.Гіганотозавр до 15 м удовжину.Тиранозавриди до 14 м.Малодослідженийдейнохейр,можливо, бувщедовший, але й відньогозбереглисялише3-метрові руки.

>Найменшим динозавром буванхіорніс,вагоювсього 110грам,завдовжкибл.35 див.

>Найбільшимцілим скелетом динозавраєзнайдений в 1908році вТендагуру скелетбрахіозавра,який теперзнаходиться вБерліні.

Зір.Розмірочних ямдинозаврів зземнихполюсіввказує тих, що смердоті малічудовийзір,пристосований длябачення втемряві. Це бувважливавластивість длявиживання там, де половину рокутриваєніч. Убільшостідинозаврівочі булирозташованіпо-боках голови, тому смердоті було неможливобачитистереоскопічно.Переважнооб'ємнимбаченнямволоділихижаки (але й не усі). Прогостротузору можнасудити,проаналізувавшибудовумозку динозавра.

>Нюх.Найкращий нюх маліхижаки,яким нюх бувнеобхідний длявислідуванняжертви.Найкращий нюхсереддинозаврів малі, співуче,тиранозавриди.Аналіз їхньогочерепів показавши, що тихчастинимозку, денайімовірніше булинюховізони, булинадзвичайно великими.

Чутка. Удинозаврів, як й вптахів тарептилій, буливушніщілини.Будоваскроневоїчастини черепавказує надосконалішийслуховийапарат, ніж віншихархозаврів.Єдинимизнахідками, якідаютьхоча бякесьуявлення проїхній слухєвирости сторч головоюламбеозавринів. Удеяких зламбеозавринів ">шоломи", чи "сурми" булипустимивсередині йцілком моглислужити дляподаваннязвуковихсигналів.

Убільшостідинозаврівпереднілапи не булизручними, й голова бувголовнимзнаряддям длянайдокладнішогоманіпулюваннянавколишнімсередовищем (це уптахів).

>Довгішиї були узавроподів.Найдовшушиї повідношенню дорозмірутіла малізавропосейдон ймаминьчизавр.

>Хвістврівноважувавпередню половинутіла динозавра,завдакичомуїхнійтулубтримавгоризонтальнеположення.

Колідромеозавринапружувалим'язи хвоста,вінстававштивним.Хребціїхньго хвоста булиміцнішез'єднаніміж собою, ніж віншихдинозаврів.Під годинустрибку,різким поворотом хвоста, смердоті моглизмінитинапрямоктілаще уповітрі.

Накінчикаххвостіванкілозавірів булитвердівирости зкістки.Цією ">булавою" смердоті могливідлякуватихижавків,адже одинїї ударміг бутисмертельним.Є,проте,теорія, згідно ізякою булава, на самом деле,імітувала голову динозавра.Тобто,ошуканийхижакпомилковонападав нахвісттварини, а чи не на голову. Алібільшістьвченихдотримуютьсапершоїверсії.Подібну булаву малідеякіпримітивнізавроподи. Нахвостахстегозаврів був не булава, адовгі сичи, котрі малі ті жзастосування.Хвістдиплодоків був безбулави, але йвін бувдовгим й тонким, якбатіг йтежмігзавдавтисильнихударів.

>Можливо,деякізавроподи моглиставати надві ноги,спираючись нахвіст.

>Динозаври малікігті й напередніх, й на задніхкінцівках, вкожноїгрупипо-різномурозвинуті.Майжезникликігті учотириногихдинозавірів -завроподів,анкілозаврів,цератопсівВсімхижакамкігті булипотрібні длязаданняпораненьжертві.Багато невеликихтероподів, а особливодромеозавриди, малівеликі іміцніпазурі на руках й ногах.Вонизачеплювалиськігтями затіложертви йпащою ставилипоранення.Всеїднідинозавривикористовували їхнього длярозгрібанняземлі впошукахкорінців, чималихтварин.Теризинозавридам (ізпазурамизавдовжки до 90 див),прозавроподам йдеякимзавроподам таорнітоподамкігтіслугували длясамооборони й,можливо,допомагали придобуванніїжі. Укарнозаврамегараптора були 40сантиметровіпазурі.

>Першимптахоподібним динозаврамкігтідопомагаличіплятись за корудерев.

>Зуби. Длябільшостіхижихдинозаврівзуби тащелепи булиосновнимзнаряддям длявбивства.Цератопси йорнітоміміди малідзьоб, тому у якихзубівмайже не було б. Кожна групадинозаврів малаунікальний видзубів. За самим зубом динозавравідносять дотої чиіншоїгрупи.

>Найбільшезубів () малігадрозавриди (">качкодзьобідинозаври").Пеліканіміммавбл. 200 тоненькихзубівпристосованих дляловліриби, тому йоговважаютьрибоїдним.

На початкуісторіївивченнядинозаврів їхньоговважалитупими, із "іншиммозком" (>спинним),який думавши заголовний.Сьогодні подивисязначнозмінились. Черезвеликурізноманітність групдіапазонїхніхрозумовихможливостей бувдуже широким.Переважнорозумовіздібностітваринвизначаютьїхнімвідношеннямоб'єму головногомозку дооб'ємутіла. Аліце число непоказує реальногорозумовогорівня,бо,наприклад,малі птахимають ставлення 1: 12 - один: 40. Томурозумовийрівеньтвариникращепоказувати ">коефіцієнтоменцефалізації" -відношенняммасимозку досередньоїмасимозкусистематичноїгрупитварини.Цейпоказникєточнішим,хоча, все одне,лишенаближеним.

>Коефіцієнтиенцефалізаціїрізних групдинозаврівпоказують, щонайменшрозумоворозвинутими можнавважатизавроподоморфів.Трохирозумнішими буликолючідинозаври, далійдутьцератопси, после нихорнітоподи.Найрозуммнішими булихижаки, а особливоневеликіптахоподібнітероподи.

>Турботливі батьки

Довгий годинууважався, щодинозаврибудувалигнізда івідкладалияйця. Алі яквирощувався молодняк,залишалосязагадкою аж до 1978 року, коли вштаті Монтана (США) було бзнайденегніздо ізновонародженимималятами йяєчноюшкарлупою.Деякідитинчата булидовжиною до 1 м,хочадовжинаяйця неперевищувала 20 див.Знайденідинозаврики булизанадтовеликі,щоб бутинемовлятами,виходить, смердотізалишалися вгніздахщедовгий годину послепояви насвітло

Напідставіцихданихученідійшливисновку, що батькидоглядали замалятамидоти,поки тих непідросталидосить,щобподбати про собі. Убагатьохзнайдених у Монтанідитинчат булистертізуби -виходить, батькивигодовували їхнього угнізді, як птаха

>З'являються усіновісвідчення того, що деяківеликівидидинозаврів булиживородними,подібноссавцем. Ос-кільки багатодинозаврівпостійнопереміщалися впошуках корму і,рятуючись відворогів, в них було б б годинивідкладатияйця ітижнями, бо імісяцями,чекатипояви ідорослішання потомства. Доти ж,найбільшезнайдене яйці динозавра неперевищує 30 див удовжину.маля, щовилупилося ізнього, було блишененабагато понад і винен був,дужешвидкорости,щобдосягтисярозмірівдорослоїособини.

>Першіскам'янілості

У 1822році ГідеонМентсллзнайшов укаменоломні графства Сассексякісьвеличезнізуби.Відзначивши їхніподібність з зубамипівденноамериканськоїящіркиігуани,віндогадався, щокопалинизуби належатирептилії, й придумавши длянеїназваигуанодон,тобто ">игуанозубий".

>Копалини останкидинозаврівзнаходятьмайже у всіхкуточках світу і на всіх континентах,включаючи Антарктику.Найчастішепопадаютьсякості ізуби,тобтоелементикістяка, котрінабагато меншепіддаютьсярозкладанню,чомум'якітканини

Другамісцезаймаютьвідбиткислідів. Часто їхньогознаходять на стежках,прокладених динозаврами вм'якомуґрунті.Слідами можнавизначитимісцярозселенняящерів йхто кимполював.Викопнівідбиткислідівназиваютьзалишковимискам'янілостями

>Копроліти (>скам'яніліекскрементидинозаврів)препарують йдосліджуютьпоряд зумістом кишечнику ішлунковимикаменями,щобз'ясувати,чимхарчувалисяпрадавніящери.Булизнайдені івідбиткишкіридинозаврів

Алініхто незнає,якогокольору булидинозаври, бошкірарозкладаєзанадтошвидко, невстигаючискам'яніти. На думкудеякихучених,хижіящери малізахиснефарбування, що дозволялоїмзливатися ізмісцевістю,щобнепомітнопідкрадатися довидобутку.Іншірептилії,наприклад,травоїдні, булинастількивеликі, що годі було йбоятисяхижаків, й,можливо, маліяскравефарбування,щобзалучатиособинпротилежноїпідлоги

>Наприкінцікрейдовогоперіоду,близько 65мільйонів років тому,динозавривимерли. Нацейрахунокіснуєкількатеорій.Відповідноодній із них, недалеко від землівідбувсявибухзірки, щоогорнула планетусмертоносноюрадіацією.

>Раптова зазагибель

>Вчені давнонамагаютьсярозгадати загадкузникненнядинозаврів, якусталосяблизько 65 млн. років тому.Щодо цого вониєрізнігіпотези.

>Нещодавно групавчених ізуніверситетуМіссурі (США), Яка проводиладослідження,дійшлависновку, що причиноюзникненнядинозаврів ставшигігантськийастероїд,який впавши напівострові Юкатан (>територіянинішньої Мексики), йЧиксулубський кратер,який тамвиник. Катастрофасталасяблизько 65 млн. років тому.Розмірастероїдудосягав удіаметрі 9,6 км, йогопадіння стало причиноюземлетрусів,пожеж тавеличезнихцунамі. Уповітряпіднялася великакількість пилку,каміння такіптяви, планета надовгі роктазанурилась у морок.

>Можливо, причиноювиникненнякатаклізмів булисиликосмічного хаосу, котрі годину від годинизмінюютьорбіти планетСонячноїСистеми,вважаютьастробіологи ізуніверситетуЛос-Анжелесу.Вченими булипідрахованітраєкторії планетСонячноїСистеми заостанні 100мільйонів років.Виявилось, щоприблизно вперіодзагибелідинозаврів, одна чидекілька планетзмістились зсвоєїзвичайноїорбіти.Цейміжпланетнийзбіймігздійснитивплив на поясастероїдів,розташованихміж Марсом таЮпітером, врезультаті чого один звеличезнихастероїдів, був ">виштовхнутий"постійноюорбітою землі.

Однакє ііншігіпотези на задану тему.Дослідники, котріопублікувалирезультатисвоєї роботи вжурналіProceedіng of theNatіonalAcademy ofScіences,вважають, що зазагибельдинозаврів таінших форм життя стала результатомсерії катастроф, котрізміниликлімат землі.Існуєтеорія провеличезнівулканічнівиверження, котрі разом зглобальнимпотеплінням тацілоюсерієюзіткненьастероїдів зЗемлеюпризвели дозагибелідинозаврів табільшостіінших форм життя напланеті.

Колистосуєтьсябагатократнихударівметеоритів, торізнихмісцяхнашоїпланети дійсноіснуютькратери, котрі, згідно ізаналізами,датуютьсятими ж 65 млн. років тому.Щоправда, не було бвизначено, чивиниклиціударизовсімодночасно, чи ж зрізницею удекількатисяч чинавітьпівмільйона років. У їхньогочислі,окрімЧиксулубського,Болтинський кратер уЦентральній Україні,Сільверпитський кратер надніПівнічного моря,Іглбютський кратер уКанаді, кратерВіста Алегре уБразилії, але в думкудеякихвчених, кратер Шива віндійськомуокеані.

>ПрофесоромГертою Кемер ізїїнауковимиспівробітниками булипроведенідослідження.Аналізмікроскам'янілості ізглибокоїсвердловини надні океану показавши,наскількируйнівним буввплив на атмосферу землівиверження вулкану подіндійським океаном, якусталося задекількамільйонів років дозагибелідинозаврів.Величезневиверження, т. із. "перомантії",створило "гриб"діаметромблизько 1000кілометрів. Це змінилосясередовище,клімат таіншіфактори,необхідні дляживихістот, що жили на землі в годину.

>Іншівченіпочинають, щодинозавривимерливнаслідокзмінклімату. Алідійсної заподій їхнізагибелі ми, очевидно, недовідаємосяніколи.

чиЗнаєте ві?

Колисаме слово "динозавр" (грецькою ">жахливийящір"),упершезастосував докторРічард Оуен в 1841 р.

Количемпіономяважковаговикомсередвідомихдинозаврівєультра-завр,чиї останки буливпершевиявлені 1979-го р. Задеякимиоцінкамивінважив 130 тонн

Колинайбільше яйці динозавра було бзнайдено уФранції.Воно було бзавбільшки ізм'яч длярегбі івідкладенезауроподом,гігантськимгипселозавром.

З всіхколиааботварин, що жили на землі, устегозаврів бувсамий маленькиймозокстосовнозагальної вагитіла. При2отоннійвазі і6ометровійдовжині ящера йогомозок буввеличиноювсьоголише ізволоськийгоріх


Схожі реферати:

Навігація