Реферати українською » История » Біографія Івана Мазепи


Реферат Біографія Івана Мазепи

>БіографіяІванаМазепи

>МатеріалпідготовленоОльгоюКовалевською


МазепаІван Степанович —гетьман України (1687—1709 рр.);видатнийдержавно-політичний йкультурнийдіячкінця XVII —поч. XVIII ст.

>Народився 20березня 1639 р. у з.Мазепинці (>ниніБілоцерківський районКиївськоїобласті).Належав до родинивідомоїправобережної українськоїшляхти.Початковуосвітуотримав ушколіКиївського братства,згодомзакінчивКиєво-Могилянськийколегіум таЄзуїтськуколегію уВаршаві.Протягомтрьох роківнавчався уНімеччині,Італії,Франції таГолландії, дездобувблискучуєвропейськуосвіту,досвідєвропейськогополітичного та культурного життя.Знавкількаіноземнихмов.Формуваннянаціонально-політичнихпереконань І.Мазепивідбувалося под годинуслужби пригетьманах П.Дорошенкові та І.Самойловичеві, котрі маліпрограмивідродженнясамостійної ісоборної української держави.

І. Мазепа бувпершимукраїнськимгетьманом,якийнезміннотримавгетьманську булавупротягоммайже 22 років (8081днів).ЦейперіодхарактеризувавсяекономічнимрозвиткомУкраїни-Гетьманщини,стабілізацієюсоціальноїситуації,піднесеннямцерковно-релігійного життя та культури.

На початку XVIII ст., вумовахПівнічноївійни (1700—1721),гетьман І. Мазепа всоюзі ізпольським королемСтаніславомЛещинським ташведським королем Карлом ХІІздійснивспробуреалізуватисвійвійськово-політичний проект,метоюякого буввихідз-підпротекторатуМосковської держави йутворення на українських земляхнезалежної держави.

>Помер уніч із 21 на 22вересня 1709 р. у з.Варницяпоблизу м.Бендери.Похований умонастирі Св.Георгія (Юрія) м. Галац (>Румунія).

>Вагомийвнесок,зробленийІваномМазепою урозбудову українськоїкозацько-гетьманської держави таїї культуриполягає у такому:


>Державно-політична діяльністьІванаМазепи

>Завдякидипломатичномухисту Мазепазумівналагодитистосунки як ізцарівноюСофією тафактичнимкерівникоммосковського уряду кн. У.Голіциним, то й із їхнінаступником — царем Петром І, щоврятувало Україну відможливихруйнацій после державного перевороту уМосковськійдержаві 1689 р.

>Незважаючи назаборонуміжнароднихдипломатичнихзносин,зафіксовану у «>Коломацькихстаттях» —угодіміжУкраїною таМосковською Державою,підписаною под годинуобранняМазепигетьманом,вінмавчисленнізв’язки ізмонархічними дворамиЄвропи,зокрема,Веттінів уПольщі,Гіраїв в Кріму таін.

Зметою оборонипівденнихкордонівпобудувавфортеці напівдні України,зокрема,Новобогородицьку таНово-Сергіївську на р. Самара.

>Прагнучизнайти опорусередкозацькоїстаршиниЛівобережної України, Мазепадбав про забезпеченняїїпредставниківмаєтностями, про щосвідчатьгетьманськіуніверсали ВасилюБорковському,ПрокопуЛевенцю,МихайлуМиклашевському,ІвануСкоропадському таін. На тому годину І. Мазепазахищавінтересипростихкозаків тапосполитих, що було бзафіксованоуніверсалами від 1691, 1692, 1693, 1701 років таінших, в якірегулювалися запитанняоподаткування тавідробіток («панщина»).

>Вихований у принципахмеркантилізму, Мазепа врізніспособисприяврозвитковіекономіки держави,насампередпромисловомувиробництву таторгівлі.

>Підтримкаосвіти та культури

>Усвідомлючизначенняосвіти для розбудові держави, Мазепа >постійноопікувавсянавчальнимизакладами. В частности, його коштомбудувалисякорпусиКиєво-Могилянськоїакадемії таЧернігівськогоколегіуму, котріпізнішетакож булизбагаченісучасними того годинубiблiотеками ірiдкимирукописами.

Длярозвитку культури того годинивеликезначення малі заходь гетьманищодовиданнятворiв українськоїлiтератури,зокрематворiвАфанаciяЗаруднього, ДмитраТуптала,ГригорiяДвоєслова табагатьохiнших.

>Опосередковано діяльністьМазепивiдбилася і нарозвитку архітектури таобразотворчогомистецтва, що далопiдставувченим-мистецтвознавцям говорити провиникнення вУкраїнiнаприкінці XVII — на початку XVIII ст.унiкального стилю — «>мазепинського бароко».Крім того,целеспрямована політика І.Мазепипризвела дозагальноговідродження, якупозначилося не так нарозвитковiуciхгалузеймистецтва, але й і всферiфiлософiї,теологiї,суспільних таприродничих наук.

>Меценатська діяльністьІванаМазепи

>Коштом І.Мазепи було бзбудовано,реставровано таоздобленовеликукiлькicтьцерковнихспоруд.Найвiдомiшими із них булибудiвлi вмонастирях, якКиєво-Печерська Лавра,Пустинно-Миколаєвський,БратськийБогоявленський,Кирилiвський,Золотоверхо-Михайлiвський,ЧернiгiвськийТроїцько-Iллiнський,ЛубенськийМгарський,Густинський,БатуринськийКрупницький,Глухiвський,Петропавлiвський,Домницький,Макошинський,Бахмацький,Каменський,Любецький,кафедральнiсобори уКиєвi —СвятоїСофiї,Переяславi таЧернiговi, церкви вБатуринi, вДiгтярiвцi таiншi.

>Крiмбудiвництва нових, чиперебудовистаровинниххрамiвкняжої доби,гетьманробив церквамкоштовніподарунки.Серед нихiкони,хрести,чашi,митри,ризи,дзвони,срiбнiдомовини длясвятих мощів,богослужбовi книжки,виготовлені ізкоштовнихматеріалів,оправленi таоздобленi золотом,срiблом,коштовнимкамiнням,парчею,оксамитом ташовком.

Гетьман І. Мазепатакожопiкувався станомправославної церкви за межами України.Середподарункiв,зробленихМазепоюiноземнимправославнимпатрiархатам,найбільшвідомимєсрiбнаплащениця, щозберiгається увiвтарiгрецького православного соборуВоскресіння приГробiГосподньому вЄрусалимi івикористовуєтьсялише в особливоурочистихвипадках. Iншимвiдомимдарунком було бЄвангелiє 1708 р.,переписане таоздоблене гравюрами коштом длябогослужбовоговжиткуправославнихciрiйцiв м.Алепо.Крiмцихподарункiв,гетьманвидiлявпевнiкошти намилостинi тадопомогуправославнимхристиянам за кордоном.

Уцілому, запідрахункамикозацькоїстаршини,зробленимиодразу после смерти І.Мазепи, за 20 років свогогетьмануваннягетьман намеценатськіцілівитративщонайменше 1.110.900дукатів, 9.243.000злотих та 186.000імперіалів.

>РепрезентаціяМазепою України у світі

Гетьман І. Мазепаєнайбільшвідомим вЄвропі таАмериціпредставником України.Йомуприсвячено 186 гравюр, 42картини, 22музичні твори, 17літературнихтворів,шість скульптур.Середнайбільшвідомихтворів —гравюри І.Мигури, І.Щирського, Д.Галяховського, Л. Тарасевіча, М.Бернінгротга;портретиневідомиххудожників XVII — початку XVIII ст., щозберігаються в музеях України; полотнаісторико-легендарногозмістувідомиххудожників А.Деверія, Ю.Коссака, Л.Булянже, Р. Верне, Л.Булянже, Т.Жеріко, Є. Делакруа,Є.Харпентера, М.Геримського;поетичні тапрозові твори Дж. Байрона, У. Гюго, Ю.Словацького, Про.Пушкіна, Ф.Булгаріна, Р.Асакі;музичніінструментальні таоперні твори П.Сокальського, До.Педротті, Ш.Пурні, Дж. У.Гінтона, Ф.Педреля, П.Чайковський, М.Гранваль, Ф.Ліста, Ж.Матіаса, Про. Титова, З.Рахманінова.


Схожі реферати:

Навігація