Реферати українською » История » Табель про ранги


Реферат Табель про ранги

«1722 р., генваря 24. всіх чинів, військових, статских і придворних, які у якому класі чини;

і який щодо одного класі, ті мають по старшинству часу вступу до чин собою, проте ж військові вище протчих, хоча б і більш старими які у тому класі пожалуваний був».

Класи Воинские Статские Придворні
Сухопутні Гвардей ские Морські Артилле рийские

1 2

3

4

Генерал-фельдмар шалий

Генерали: От-кавалерии, інфантерії. Штатгальтер

Генерал-лейте нант. Кавалеры ордена св. Андрія Первозваного. Генерал-кригско-миссар

Генерал-майор

Полковник

Генерал-адмирал

Адмірал (інших прапорів)

Віце-адмірал. Генерал-кригс-комиссар

Шаутбенахт, обер-цейхмейстер

Генерал-фельдцейх-мей стер

Генерал-лейтенант

Генерал-майор Генерал-майор-от-фортифика-ции

Канцлер

Справжній таємного радника

Генерал-прокурор

Президенти колегій і штатс-конторы. Таємний радник Обер-прокурор

Обер-гофмаршал

Обер-штал-мейстер

Обер-гофмейсгср Обер-камергер

Содерж.-властивості мислимі у цьому поняття.

Обсяг- мн. яких ідентичність. дані ознаки, які стосуються змісту імені.

Поняття – логически-оформленная загальна думка про класі предметів, явищ. (Платон, вчитель Аристотеля)

Обсяг: загальні, порожні, единичные(шкаф,хрюнтики,автор поэмы“Евгений Онєгін”)

Зміст: конкр., абстр.,относ.,безотнос.,полож.,отриц.,собир.,несобир.. (стул,дружба,начальник(подченённый),диск,троешник,бесстрашный,класс,ученики)

Ед. – ім'я обознач(Плутон)один предмет, Загальні – більш як один предмет(река),            

 Пуст. - ні одного(пупсики). Абстр.-ознаки і між ними Конкр.-мн.

Чим більший зміст, тим менше обсяг.(Книжка + художест.)

Пересеч.- обсяги частково совпад.

 Подчин- про. одного входить у про. другово.

.(искл) Ровноз.(совмест.)-обсяги совпадают.(сын,внук) Соподчин. Противопол.

 Противореч.(несовм.)

Обобщ.- підлогу. Поняття з великим обсягом.
Огран. - ------“-------

Розподіл – лот. операція. посредсвом котор. обсяг пон. розбивши. на частини.

 

 

        


Класи Воинские Статские Придворні
Сухопутні Гвардей ские Морські Артилле рийские

5

 

6

7

Бригадир, обер-штер, кригс-комис-сар, генерал-про бнантмсистер

Полковник, скарбниця чий, обер-провнанч мейстер, обер-комісар, генерал-ад'ютант при їм ператоре, прокурор генерал-квартир мейстер

Підполковник, ге нерал-аудитор, генерал-провиант мейстер лийте нант, генерал-вагенмейстер, генерал-гевальди-гер, генерал-адъю-

Подполков нік

Майор Капітан

Капитаи-коман-дор, капітан над

Портом Кроншлотским

Обср-сарваер від корабельного ладі иия, інтендант Цейхмейстер Обер-штер, кригс-комиссар

Капітан 1 рангу Капітан порту, Сарваер корабель ный, прокурор, ін тендант партику лярной верфі СП( скарбник, обер-про виантмейстер, обер-комісар

Капітан 2 рангу Контроллер

Подполков-ники-от-ар-тиллерии

Подполков-ник-от-ар-тиллерин Полковник-инженер Обер-комис сар.

Майор Подполков ник-инженер Обер-конт-роллср

Герольдмейстер Генсралрекетенмейстер Обер-церемониймейстер. Обер-валтмейстер, Віце-президент колегії Генерал-полицмейстер Архиатер Гснерал-постдиректор Директор ог будівель

Прокурор в статской колегії Президенти в надвор ных судах, таємного радника канцелярії Ино дивній колегії, Обер-секретарь Сенату Обер-рентмейстер в резиденції, радники в колегіях

Вице-президенты в надвірних судах, обер-секретари в Військової, Адмиралтейской і Иност ранной колегіях, экзе кутор при Сенаті, обер-фіскал, прокурор при надворном суді,

Гофмейстер Гофшталмейстер Таємний кабинет-секретарь, обер-гофмейстер при ЕИВ императ рице, обср-шеик

Шталмейстер, Справжній камергер Гофмаршал Оберегермсй-стер, перший лейб-медик.

Гофмейстер при ЕИВ императ рице, лейб-медик при ЕИВ імператрицітант при ген.-

фельдмар.,

контролер

Майор, генерал-адъютанты при повних генералів, генерал-аудитор-лейтепант, обер-квартирмейстер Обер-фискал, цал-мей стер


Капітан, флігель-ад'ютант при ген. фельдмар. й підлога ном генерала, ад'ютант при ген.-лейтенанте, обер-провнантмейстер, генерал-штаб-квартирмейстер, обераудитор, полі шиї почтмейстеры^ генерал-профосы

Капітан-лейтенант

Лейтенант

Капітан 3 рангу Корабельний мало стер, цалмейстер, обер-фнскал

Каїн гай-лей 10-

нянт

Галерный майстер


Майор-инженер, капітан, шталмей стер, обер-цейхвартер, контролер

Капитан-лей ген а иг, ка питан-инже нер, обер аудитор, квартирмей стер, комис сары поросі вых і сели-тренных заводів

церсмоииимеистср

Унтер-штатгалтер, економії гальтер, реги-рунс раты в губернії Обер-дирекгор над пош линами ц акцизами Обер-ландрнхтер Президент в магис грате, обер-комісар в колегії Асессор в колегії, обер-провиантмейстер, обер-секретарь в колле гии, секретар в Сенаті, обербсргмсйстер, обер-валдейн, оосрминц-мейстср, надворны!"! радник

Наглядач лісів, воєвода

Титу.чяр, радник, Сек ретари п військових і Иностр. колегії, Оберреи-мсйстср в губернії, иол-мейстср, бургомістр від магістрату, ландрихтср у провінції, професори академій

Доктор факультету, архіваріус при держ. архіві, сенатські протоколіст і перевод-чик, скарбники монетного


Титулярный камергер, гоф-шталмейстер, надвірний ін-

гснд^нт


Надворный єгермейстер, над ворный церемо ниймейстер, оиср-кухснмсйсгер, камер-юнкер


Класи Воинские Статские Придворні
Сухопутні Гвардей ские Морські Артилле рийские

10

11

 12

Капітан- лийте нант

Лейтенант

Унтер-лей тенант

Фендрик

Лейтенант

Корабельний сек ретарь

Унтер-лейтенант, шкіпер 1 рангу

Лейтенант, капитан-лейтенант-инженер, а вудь тор-цейхвартер, обер-ваген-мейстер, капітан над масте ровыми людьми

Унтер-лей тенант, лей тенант-инже нер, фур-лецкий пору чик, ваген-мей стер

справи, асесор в надвор ном суді, директор над митом в порту

Секретарі інших колле гий, бургомістр від мало гистрата в губернії Перекладачі в колегії Протоколист в колегії Обер-комиссар економію газу й обер-комісар в губер нии, асесор в губ. над ворном суді, обер-цегент-нер, бергмейстер, оберберг-пробпер

Секретарі в надворном суді України та канцелярії в губернії, Ратман, Каме-рир в колегії, минц-мейстер, форштмейстер, гитенфор валтер, марк-шнейдер.

Гоф юнкер, Надворный лікар


13

14

Унтер-лейтенант, флігель-ад'ютант при генерал-лейте нанті

Фендрик, флігель-ад'ютант при ге нерал-майоре і бригадире, штаб-фурьер


Корабельний до миссар, шкіпер 2 рангу, кан-стапель

Штык-юнкер, унтер-лей тенант-ин женер

Фендрик-инженер


Секретар у провінції,

механикус, поштмейстер

в СПб. і Ризі.

Коллежские

перекладач і протоколіст,

сенатські актуаріус

і реєстратор

Комісар при колегії, фіскал при губ. надворн. суді, камерир у провінції, земський до миссар, поштмейстер у Москві, архіваріус, актуа риус, реєстратор і бух галтер при колегії, Земський рентмейстер, асесор в провінційному суді, колегії юнкер


Надворный уставщик, гоф мейстер пажів, гофсекретарь, надвірний бібліотекар, антиквариус, надвірні камі рир, аудитор, квартирмейстер і аптекар, шлос-фохт, надвірний цейхмейстер, кабинет-курьер, мундшснк, кухен-мсйстер, келлер-мейстер, экзерци-цеймейстер, на дворный балбир

Схожі реферати:

Навігація