Реферати українською » История » Державно-правове становище українських земель у 1918-1940 роках


Реферат Державно-правове становище українських земель у 1918-1940 роках

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
йповітах краютимчасовіуправління, а й у волостях й селах —селянськікомітети.

>Повітові таміськітимчасовіуправлінняобиралисяпредставникамицихадміністративниходиниць, а волосся ані ісільськіселянськікомітети —безпосередньонаселенням.

Дляоб'єднаннядіяльності такерівництвамісцевими органамиНародної владиВійськова рада Українського фронтупостановою 3жовтня 1939 р.утворила вколишніхвоєводствахЗахідної Україниобласнітимчасовіуправління вскладічотирьохосібкожне із центрами уЛьвові,Станіславі,Тернополі,Луцьку.Львівськеобласнетимчасовеуправління 4жовтня) 1939 р.звернулося ізвідозвою доСтаніславського,Тернопільського таЛуцькоготимчасовихуправлінь проствореннякомітету дляорганізаціївиборів доУкраїнськихНароднихЗборівЗахідної України, котрі б узаконодавчому порядкурозв'язали запитання просуспільний йдержавний лад краю.

Нацювідозвувідгукнулисяназванітимчасовіуправління,виділивши напаритетних засідкахсвоїхпредставників.Комітет бувстворений уЛьвові, а склад йогозатвердженийВійськовою , радою Українського фронту.Вибори доНароднихЗборівпризначили на 22жовтня, а день їхніскликання — на 26жовтня 1939 р.Військова радазатвердилатакож «>Положення провибори доУкраїнськихНароднихЗборівЗахідної України»,опубліковане упресіЗахідної України. У його основупокладено принципзагального,рівного, прямоговиборчого права притаємномуголосуванні.Активним йпасивнимвиборчим правомкористувалися усігромадяни последосягнення 18 років,незалежно відрасової та національноїприналежності,віросповідання,статі,освітнього ймайновогоцензу,соціального стану,цензуосілості тощо.

>Булизатверджені 1495виборчихокругів,обрані 1484депутати,серед які — 28%робітників, 52% селян, 18%інтелігенції.

УприміщенніЛьвівського оперного театру 26жовтня 1939 р. вурочистійобстановцівідкрилисяНародніЗбориЗахідної України.Бувзатвердженийтакий порядокденнийНароднихЗборів:

1. Продержавну уладові вЗахідній Україні.

2. ПровходженняЗахідної України у склад УСРР.

3. Проконфіскаціюпоміщицьких земель.

4. Пронаціоналізаціюбанків йвеликоїпромисловості.

>Делегатіввіталипредставники всіхверств населення.

>НародніЗбори 27жовтня затвердилиДекларацію, вякійзазначалося: «>Віднині вся влада вЗахідній Україніналежитьтрудящимміста й сіла б уособі Радийдепутатів трудящих». Про те ж дняНародніЗбори обговорили запитання провходженняЗахідної України у складУкраїнської PGP. УприйнятійДекларації було б записано; «>ПроситиВерховну Раду СоюзуРСРприйнятиЗахідну Україну у склад СоюзуРадянськихСоціалістичнихРеспублік,включитиЗахідну Україну у складУкраїнськоїРадянськоїСоціалістичноїРеспубліки й тімз'єднати Український народ вєдинійдержаві,покласти крайвіковомуроз'єднаннюукраїнського народу».

>Чільнемісце уроботіНароднихЗборів належалообговоренню аграрного запитання, щозавершилосяприйняттямНароднимиЗборами 28жовтняДекларації проконфіскацію земельпоміщицьких,монастирських й великихдержавнихурядовців. «>Віднині вся земляЗахідної України ізїїнадрами, усіліси тарікиоголошуютьсявсенародним добром,тобтодержавноювласністю», —зазначалося уній.

>ДелегатиНароднихЗборів обговорили запитання пронаціоналізаціюбанків йвеликоїпромисловостіЗахідної України. УодноголосноприйнятійДеклараціїпідкреслювалось: «УкраїнськіНародніЗборипроголошуютьнаціоналізаціюбанків йвеликоїпромисловості наЗахідній Україні.Віднині усі ціностібанків, усівеликі фабрики, заводі, усікопальні тазалізниціоголошуютьсявсенародним добром,тобтодержавноювласністю».

НазаключномузасіданнідепутатиобралиПовноважнукомісію,якійдоручили відіменіНароднихЗборіввручитидеклараціїВерховній раді СРСР йВерховній раді УСРР йпросити запровадитиЗахідну Україну у склад СРСР ізвходженнямїї до УРСР.

УМоскві 31жовтня 1939 р.зібраласяпозачерговап'ятасесіяВерховної Заради СРСР йзаслухала заявуПовноважноїкомісіїНароднихЗборів, дейшлося проприєднаннязахідноукраїнських земель до УСРР.Наступного дняВерховна Рада СРСРухвалилазадовольнитипроханняНароднихЗборівЗахідної України.Верховній раді УРСР було бзапропонованоприйнятиЗахідну Україну у складУкраїнськоїРСР.

НапозачерговійтретійсесіїВерховної ЗарадиУкраїнськоїРСР 13—15 листопаду 1939 р, було брозглянуто заявуПовноважної КомісіїНароднихЗборів й ухвалено: «...>прийнятиЗахідну Україну у складУкраїнськоїРадянськоїСоціалістичноїРеспубліки».Відтак натериторіюЗахідної Українипоширилосячиннезаконодавство СРСР й УСРР.

УказомПрезидіїВерховної Заради СРСР 4грудня 1939 р. було бствореноВолинську,Дрогобицьку,Львівську,Рівненську,Станіславську йТернопільськуобласті ускладі УСРР. УказПрезидіїВерховної Заради УСРР 17 января 1940 р.повністюскасувавстарийадміністративнийподіл наповіти йволості.Натомістьстворювалисярайони.Всього узахідних областях УРСРналічувалося 202сільськірайони й,крім цого, уЛьвові —чотириміськірайони.Адміністративно-територіальнийподіл тутзавершивсянаприкінці января на початку лютого 1940 р. Отже, булиорганізовані 83міськради, 199райрад, 89селищних та 4944сільських Заради.

>ПрезидіяВерховної Заради УСРР 9грудня 1939 р. за повторювала складоблвиконкомів всіхзахідних областей, аостанні затвердили склад їхнінизовихорганів влади іуправління. Праворуч до того, щопредставницькіоргани влади націй територї не булиорганізовані.Тільки на 15грудня 1940 р. буливпершепризначенівибори домісцевих Радийдепутатів трудящихзахідних областей УРСР, а із 27грудня 1940 р. до 8 января 1941 р.проведені Першісесії Першогоскликання всіхрівнів Радий. Та кім чином, лише черезрікзавершилосяформуваннямісцевих Радий.

>Наркомюст України 26грудня 1939 р.видав наказ про вушко роботиобласнихуправліньНКЮ,обласних та народнихсудів узахідних областях УРСР.Суддівський корпуспризначавсявідповіднимивиконкомами зарахунокосіб,скерованихНаркомюстом ізінших областей УСРР, анароднізасідателіобиралисяколективамипідприємств,установ таорганізацій.

Усічні 1940 р.Наркомюст УСРРпризначив в західних областях оргбюроколегійадвокатів ускладіп'ятиосібкожне, у складякогоувійшлипредставникиколегійсхідних областей (50 буливідрядженісюди на 2—3місяці, а 86 — напостійну роботу) тамісцевіадвокати. Націорганипокладалося заподіянняорганізаціїколегійадвокатів всіхзахідних областей. Увересні-жовтні 1940 р.завершалосяформуванняколегійадвокатів.Булипроведені їхньогозагальнізбори,обраніпрезидії таревізійнікомісії, атакожствореніоргани державногонотаріату,органиміліції,призначеніпрокурори всіхрівнів тощо.

Отже, процесстановленнярадянської влади узахідних областях УРСРпройшов дваперіоди:періоддіяльностітимчасовихорганів народної влади йперіоддіяльностіорганіврадянської влади,тобто із початкугрудня 1939 р.

2.2Північна Буковина

>Встановлення уРумунії 1938 р.королівськоїдиктатури, а й увересні 1940 р. —фашистського режиму,очоленого генералом Антонеску, тяжковідбилося настановищіукраїнського населенняПівнічноїБуковини.Арешти,побої,масовізвільнення ізроботи,знущання над мовою,релігією,національністю,людськоюгідністюукраїнців стали тутповсякденним явищем.Приєднання увересні 1939 р.значноїчастини засхідноукраїнських земель —СхідноїГаличини — в Українувикликалосеред населенняПівнічноїБуковининовепіднесення,надії навозз'єднання із всімукраїнським народом.Українцівтікали ізрумунськоїневолі на схід.Тільки ізКіцманіперейшли кордон понад 400осіб.Подібне маломісце уВижницькому,Заставнівському,Хотинськомуповітах.Поширюваласяагітація заприєднання краю в Україну.

>Румунська владавідповіла наценовоюхвилеюрепресій.Усінеблагонадійніелементизнаходилися поднаглядомполіції, багато із них було був'язнено.Тільки уЧернівецькомуповіті вгрудні 1939 р.заарештовано 297осіб. УЄвропі за годину вжепалахкотіла другасвітовавійна,розв'язанагітлерівськоюНімеччиною.Відбувавсяпереділ сфервпливу,загарбаннясильними державами нових земель, новихтериторій.Згіднозізгаданими договорами йтаємними протоколами перед тим,заключнимиміжРадянським Союзом йНімеччиною,проблеми Прибалтики,Західної України,Білорусії таіншихтериторій «належали» докомпетенціїРадянського Союзу.

>Польська державаопинилася подфашистськоюокупацією.ЗахіднаБілорусь, Прибалтику,Східна Галичина булиприєднані доРадянського Союзу.Залишилася проблемаБуковини таБессарабії. Український уряд, яквідомо, свого годиниоголосив проневизнанняСен-Жерменської догоди, що «узаконила»загарбанняБуковиниРумунією. Насталаслушнанагода по-новомурозв'язатицюсправу. Український уряд 26червня 1940 р.надіславрумунськомуурядові ноту,вимагаючиповернутиБессарабію таПівнічну Буковину, населенняякоїзв'язане ізУкраїною якспільністюісторичноїдолі, то йспільністюмови інаціонального складу. Це було бправдою.Інша справа, щорадянський уряд не скільки думавши про часткубуковинськихукраїнців, стільки проновітериторіальнінадбання,новіприродніресурси,пересуненнясвоїхкордонівподалі назахід тамаксимальне їхні забезпечення. Частка ж людейсталінський режимцікавилаякнайменше. У зв'язку ізневизначеноювідповіддюРумунії,радянський уряд 28червня ультимативнозапропонувавїйзвільнитиБессарабію йПівнічну Буковину.Наступного дня урядРумуніїприйнявціпропозиції йпочаввиводити своївійська ізцих земель.НаселенняПівнічноїБуковини,повіривши усправедливістьзапевненьрадянського уряду,радісновіталоЧервонуармію.Ще доїї приходумістах й селахвиникалирізніініціативнікомітети, заради.Вонивимагали відрумунської владипроводитиевакуацію беззбитків йруйнувань. Про хвацькозвіснуантинародну сутьсталінського режимуукраїнське населенняПівнічноїБуковинище знала.Хочдеякітривожнівісті і доходили ізГаличини, але йбільшовики-комуністипереконували людей, щоце,мовляв,провокація — тамкарають лише «>ворогів народу».

Отже, 28—30червня Червонаарміязайняла всюБессарабію таПівнічну Буковину. владутимчасово взялиробітничі таселянськікомітети, щопочалистворюватись унаселених пунктах,бойовідружини, зажени іштаби.Організувалицей процесполіторганиЧервоноїармії таспеціальноприсланіагітатори іорганізатори.Контролювалися діїфабрикантів йзаводчиків,встановлювався8-годиннийробочий день, буливзяті подохоронупосіви, худорба і реманентпоміщиків йбагатих селян.Проводилисявибори домісцевихорганів влади —повітових (>Чернівецька йХотинська),міських,волосних йсільських радий. Улипні 1940 р. доМосквивиїхаладелегація «від трудящих»ПівнічноїБуковинипроситивозз'єднати їхні край ізУкраїною.

>Верховна Рада СРСР 2серпняприйняла закон «ПровключенняпівнічноїчастиниБуковини йХотинського,Акерманського таІзмаїльськогоповітівБессарабії у склад УСРР».Решта територїБессарабіївідійшла у складновоутвореноїМолдавськоїРСР. Так, 7серпня 1940 р. булиствореніЧернівецька таІзмаїльськаобласті,замістьповітів й волостей —райони.Тоді ж дварайони —Бричанський йЛипканський,населеніпереважно молдаванами,ввійшли у склад СРСР. Отже, уЧернівецькійобластідіялиобласна, триміські, 14районних,двіселищні та 333сільські зарадидепутатів трудящих.ПрезидіяВерховної Заради СРСР 15серпня бачилаукази «Пронаціоналізаціюземлі на територїпівнічноїчастиниБуковини» та «Пронаціоналізаціюбанків,промислових йторговихпідприємств,залізничного й водного транспорту тазасобів зв'язкупівнічноїчастиниБуковини».Цими указами бувліквідованаприватнавласність назнаряддя йзасобивиробництва: землю,ліси,пасовища, води, фабрики й заводі,шахти,електростанції,трамваї таавтобуси,залізничний транспорт,торговельні підприємства,лікарні, аптеки,санаторії,учбовізаклади,театри,бібліотеки,музеї тощо.Замістьнапівкустарнихпідприємствстворювалисятехнічнооснащені. Населі,однак, насильнонасаджувалисяколгоспи,радгоспи,хочашвидкозростало їхнітехнічне забезпечення тракторами, комбайнами, автомашинами.Селянамнадали кредит — 200 тис. крб — напридбаннякорів.

Отже, упершийдовоєннийрік уПівнічнійБуковинівідбулисяпевніпозитивнізрушення,хочахвилябезпідставнихполітичнихрепресій, як йвсюди, непоминулацей край.


>Висновки

>Радикальнізміни установищіукраїнціввідбулися ізпочаткомдругоїсвітовоївійни.ПадінняПольщі призвело довстановлення назахідноукраїнських земляхсталінського режиму, а із приходомнімецькихокупантіввстановився неменшжорстокий —нацистський. Однак повоєнна Україна багато учомувідрізнялася відтієї,якою-вона бувраніше.Значнорозширилисяїїкордони,зрослаполітична іекономічна ваги,докоріннозмінився склад: населення, й (щонайважливіше)вперше за багатостоліть укра-їнськіземліопинилися умежаходнієї держави.

У 1941 р.фашистськаНімеччина натрапила на СРСР. Буковина бувокупованарумунськими танімецькимивійськами. Антонескувидав 19 июля 1941 р. «>Маніфест проприєднанняПівнічноїБуковини докоролівськоїРумунії» таутворення ізПівнічної іПівденноїБуковини такзваноїпровінціїБуковини, якоїочоливрумунський губернатор,наділенийнеобмеженимиповноваженнями. НаБуковинізновузапанувавфашистський режимкривавоготерору ймасовихрепресій. Для йогопідтримки бувстворений великийвійськово-поліцейськийадміністративнийапарат. Заперіодфашистськоїокупації в проласті було бзаарештовано 64 330осіб, від рукфашистівзагинуло 16280.

Усерединіжовтня 1944 р.внаслідокнаступурадянськихвійськ уПівнічнійБуковинізновувідновиласярадянська влада. Українапочалавідбудову народногогосподарства.

>окупаційнийзахіднийукраїна буковина


>Література

>1.Бабій Б. М., БурчакФ.Г. Історія держави й праваУССР.-К.:Науковадумка.,1976

>2.Бодрухін В.М. таін.Нариси ізісторії українськоїдержавності.-Луганськ.:СНУ.,2000

>3.Гончаренко В. Г. Історія держави й праваУкраїни.-К.: Вентурі.,1996

>4.Кульчицький В.С.,НастюкМ.І.,ТищикБ.Й. Історія держави й права України. -Львів.:Світ.,1996

>5.ЛащенкоР.М.Лекції поісторіїукраїнськогоправа.-К.:Україна.,1998

>6.Соціально-политическаязакономерность і правові основи возз'єднання західноукраїнських земель зУССР.-Львов.,1979

>7.Шляхом дощастя.Нариси ізісторіїЗакарпаття.-Ужгород.,1973


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація