Реферат Російська книжкова палата

всіх видів тварин і але завжди галузям знання, а та км інший тиражованому продукції (аудіо- і відеоматеріали, дисків тощо.);

· випуск системи ГБУ і інформаційного бюлетеня «Нові книжки Росії»; комплектування фондів бібліотек (з урахуванням системи обов'язкового примірника);

· централізована каталогізація (випуск друкованих библиогра-фических карток для каталогів і картотек різних библио-тек);

· ретроспективний облік друкованої продукції; розробка стандар-тов та інших тих нормативних документів; статистика друку; хране-ние і, і навіть відновлення втрачених частин Національного фондосховища (Державного архіву пе-чати);

· ведення довідково-бібліографічного апарату; справочно-библиографическое обслуговування організацій та установ, бібліотек з питань, що стосується галузі (друку, книжкового справи), проблем державної бібліографії тощо.

Традиційно РКП виконує функції найбільшого науково-дослідного закладу і організаційно-методичного центру галузі. Оскільки за статусу науково-дослідним інститутом, РКП займається вивченням загальних проблем книгознавства (це теж років виходить збірник «Книжка. Дослідження і матеріалів»). Будучи організаційно-методичним центром для книжкових палат суб'єктів РФ, РКП багато уваги приділяє уніфікації методичних рішень із питань бібліографічного відбору, складання розкритих в ГБУ матеріалів, їх класифікації, за складом СПА оснащенню республіканських ГБУ допоміжними покажчиками тощо.

Ці функції виконують відповідні підрозділи РКП. Наприклад, поруч із відділами РКП як національного бібліографічного центру, у ній виділено також Центр інформаційно-видавничих технологій (ЦИИТ), який разом із видавництвом «Либерея» випускає каталог «Книги у наявності і преси» (Russian Books in print) редакція журналу «Бібліографія», видавництво «Бук Чембер Интернэшнл», Інститут тогочасні книги й інші.

Разом про те у РКП з'явилися нові функції, зумовлені особливостями сучасного етапу розвитку державної бібліографії активний розвиток мережевих технологій, завершення проекту «Поточна національна бібліографія - до Інтернету» (реалізується що з РДБ і РНБ з допомогою Інституту «Відкрите обще-ство»); програми ретроконверсии каталогів і ГБУ (з 1917 р.); модер-низация і актуалізація інформаційно-пошукових мов, схем предметизации і класифікації, комунікативних форматів (в соот-ветствии з вимогами і специфікою галузей, ні з урахуванням меж-дународных стандартів); продовження робота зі створення БД автори-тетных (нормативних) файлів; проведення фундаментальних наукових установ та прикладних досліджень у сфері книжкового справи і информацион-ных технологій; здійснення проекту «Електронні ресурси РКП»; вдосконалення національної інформаційної системи «Книги у наявності і преси»; реалізацію пілотного проекту зі створення сайту РКП до Інтернету.

2.2 Система бібліографічного і статистичного обліку

Библиографический і статистичний облік випущеної біля Російської Федерації друкованої продукції складає основі реєстрацію ЗМІ й обробки обов'язкового безплатного примірника кожного видання, що надходить РКП від видавництв, і інших які видають організацій всіх форм власності з урахуванням федерального закону "Про обов'язковий примірник документів".

Залежно від обсягу видавничої діяльності щорічну обробку в технологічному режимі із сучасних коштів електронно-обчислювальної техніки проходять від 0,7 до 1,2 млн видань. Отримана інформація доводиться до споживачів - бібліотек різного рівня життя та профілю, інформаційних органів, науково-дослідних установ, архівів, редакцій газет та часописів, видавництв, і ін. - шляхом поширення у підписці державних бібліографічних покажчиків (літописів) і карток централізованої каталогізації, і навіть організації довідково-інформаційного обслуговування, зокрема з допомогою автоматизованого банку даних.

Діяльність РКП дозволяє бібліотекам і сучасних інформаційних органам вести каталоги своїх фондів, забезпечуючи їх друкованими картками з бібліографічними описами книжок, авторефератів дисертацій, газетних і журнальних статей. Друковані картки на тогочасні книги й журнальні статті виходять повним, со-кращенным і серійними комплектами. Друковані картки на газетні ста-тьи і рецензії випускаються повним комплектом, на автореферати дисертацій -- повний та серійними комплектами. Книжкова палата здійснює справочно-информационное обслуговування громадських організацій і окремих осіб з урахуванням постійно діючих договорів чи з окремим запитам поштою, телефону, телефаксу чи з допомогою електронної пошти.

Як довідково-пошукового апарату - постійно пополняемый Генеральний алфавітний каталог, у якому понад 34 млн. бібліографічних записів про творах друку, випущених Росії із 1917 року. З іншого боку, споживачі мають нагоду отримати цікаві для них відомості шляхом прямого чи дистанційного доступу до інформаційних баз, які входять у склад автоматизованого банку даних РКП, котрий діє як промислової експлуатації. Прості і надійні кошти математичного забезпечення дозволяють швидко і ефективно провести пошук необхідної інформації про виданні за сукупністю чи одного з ознак - автору, назві, видавництву, року й місцю видання, предметної рубриці чи ключовим словами.

Дані державного статистичного обліку випущеної друкованої продукції публікуються у офіційних виданнях - "Народне господарство Російської Федерації" і "Печатка Росийской Федерації в ... року" (до 1990 року включно - "Печатка СРСР ... року"), у засобах масової інформації, і навіть направляються для публікації у виданнях ЮНЕСКО Statistical Yearbook і Index Translationum (у тому поміщаються інформацію про випуску перекладних видань).

На РКП покладено обов'язок отримання й розподілу між основними фондодержателями, перелік яких стверджується у законодавчому порядку, комплектів обов'язкових безплатних примірників видань та інших документів мають у відповідність до вже згаданим федеральним законом. Один комплект після проходження реєстрації, бібліографічною і статистичної обробки надходить у вічне збереження до Державний архів друку Російської Федерації, входить до складу РКП і являє собою найповнішу колекцію творів друку, що були випущені у країні з 1917 року. На 01.07.2001 р. у ній нараховувалося понад 80 млн. одиниць зберігання. З метою створення найсприятливіших умов збереження і користування колекцією м. Можайске побудовано відповідно обладнані книгосховища, оснащені кліматичними установками, автоматизованими системами пошуку це й інший технікою, які забезпечують надійну цього національного фондосховища.

Система державних бібліографічних покажчиків (ГБУ) строит-ся з урахуванням виду розкритих документів:

До основних бібліографічних покажчиків, які охоплюють всі види видань, ставляться випущені щотижня "Книжкова літопис" (виходить з 1907 року), "Літопис журнальних статей" (з 1926 року) і "Літопис газетних статей" (з 1936 року). Щомісяця виходять літописі авторефератів дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів й докторів наук в усіх галузях знання і набутий рецензій, разів у 2 місяці - "Нотна літопис", "Літопис изоизданий" і тільки на рік - "Картографическая літопис".

Важливе місце серед бібліографічних покажчиків займає щорічник "Книги Російської Федерації" - кумулятивне видання з книг і брошюрам, постачене іменним, предметним та інші покажчиками. З іншого боку, щорічно випускається покажчик "Бібліографія російської бібліографії", і навіть - "Літопис періодичних і триваючих видань. Нові, перейменовані і припинені виданням газет і журналів."

Библиографические запис у виданнях РКП складаються російською. Мова тексту документа (крім російської) вказується у сфері при-мечания бібліографічного описи. Записи складаються в соответ-ствии з ГОСТ 7.1-84 «Бібліографічне опис документа. Загальні тре-бования і правил складання», Зміною № 1 до ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.80--2000 «Библиографическая запис. Заголовок. Загальні вимоги, і пра-вила складання», «Правилами складання бібліографічного описи», инструктивно-методическими вказівками РКП. У бібліографічною запи-си застосовується скорочення слів і словосполучень відповідно до ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая запис. Скорочення слів російською. Загальні тре-бования і правил», «Списку скорочень слів і словосполучень в библио-графических записах видань Російської Книжкової палати» (М., 2000).

Библиографические записи переважають у всіх ГБУ (крім «Нотного літописі») груп-пируются відповідно до схемою «Розташування бібліографічних записів в госу-дарственных бібліографічних покажчиках з урахуванням Універсальної деци-мальной класифікації» (М., 1999). Повний перелік значимих тематичних рубрик УДК, використовуваних під час оформлення розділів «Зміст», приво-дится у перших номерах Летописей за рік. Нумерация у кожному ГБУ суцільна не більше року. На титулі і обкладинці в круглі дужки вказані номери бібліографічних записів, які увійшли до конкретний но-мер певної Літопису.

У 1990-х р. російські библиографирующие установи, бібліотеки федеральних і регіонального рівня отримали доступом до Інтернет. Розвиток дослідницько-експериментальної і використання web-технологий багато в чому розширило можливості библиографирующих установ, головний із яких, Російська книжкова палата стала поруч із виданням поточної національної бібліографії у традиційній форми і на CD-ROM, стала надавати доступом до нею онлайновому режимі. Нині загальний обсяг банку даних національної бібліографії становить дві мільйона 600 тисяч записів. Частина у період 1978-1999гг. представленій у Інтернет (http://www.bookchamber.ru/kngsearch.htm). У Російській книжкової палаті створена і функціонує Національна інформаційна система коштує "Книги у наявності і печати"(http://www.bookchamber.ru/bipsearch.htm). Створення такої системи, узагальнюючої інформацію про книгах, виданих Росії і близько представлених над ринком, сприяє створенню книжковий ринок, і навіть підвищує інформаційні зв'язок між видавцями, книгорозповсюджувачами і споживачами книжкову продукцію - бібліотеками, школами, інститутами тощо. Уявили до Інтернету ресурси, і центри ретроспективної національної бібліографії.

2.2.1 Державний архів преси Росії

Містить більш 80 млн. одиниць зберігання.

Найбільш повний фонд видань, які вийшли з 1917 року в російській мові.

На замовлення установ, видавництв, і які видають організацій надає інформацію про творах, які у архіві, виробляє ксерокопіювання:

книжок, брошур, авторефератів дисертацій;

газет, збірок праць, журналів;

нот, нотних видань;

карт, атласів;

изоизданий (альбомів, листівок, репродукцій картин, лубків, естампів), афіш;

малотиражних видань;

официально-документальных, инструктивно-производственных, методичних, довідково-інформаційних (каталогів, проспектів, телефонних і адресних книжок).

2.2.2 Державні бібліографічні покажчики

Державні бібліографічні покажчики виходять у видавництві "Бук Чембэр Интернэшнл".

Книжкова літопис

Видається з 14(27) липня 1907 року

Отже щотижня

Додатка:

Ежеквартальные іменний, географічний і предметний покажчики

Щорічний покажчик серійних видань

Книги Російської Федерації. Щорічник

Видається з 1927 року

Покажчики:

іменний,

заголовків книжок,

книжок мовами народів Росії (крім російської) і закордонних мовами,

перекладних видань,

предметний

Літопис авторефератів дисертацій

Видається з 1981 року

Отже щомісяця

У кожному числі літописі можна побачити іменний і географічний покажчики

Літопис періодичних і триваючих видань. Нові, перейменовані і припинені виданням журнали та газети за...

Отже щорічно

Літопис періодичних і триваючих видань

Видається з 1933 року

Отже раз на 5 років.

Отже в 4-х випусках:

"Журнали"

"Газети"

"Збірники"

"Бюлетені"

Нині видання припинено.

Літопис журнальних статей

Видається з 1926 року

Отже щотижня

У кожному числі можна побачити іменний і географічний покажчики і "Список журналів, періодичних, триваючих і непериодических тематичних видань, статті у тому числі позначаються на N... "

Додатка:

Ежеквартальный іменний покажчик

Щорічний покажчик "Список журналів, періодичних, триваючих і непериодических тематичних видань, статті у тому числі враховані в... року"

Літопис газетних статей

Видається з 1936 року

Отже щотижня

У кожному числі можна побачити іменний і географічний покажчики

Літопис рецензій

Видається з 1935 року

Отже щомісяця

У кожному числі поміщений покажчик

авторів,

редакторів і заголовків книжок,

виданих біля Російської Федерації;

покажчик рецензентів;

покажчик авторів, редакторів і заголовків книжок, виданих там;

список газет, рецензії у тому числі позначаються на літописі.

Додаток:

Щорічні допоміжні покажчики

Нотна літопис

Видається з 1931 року

Отже 1 разів у 3 місяці

У кожному числі можна побачити покажчики: іменний, заголовків збірок музичних творів і покажчик видань, у яких надруковані ноти, відбиті в N ...

Додатка:

Щорічні допоміжні покажчики:

іменний і покажчик заголовків і перших слів тексту вокальних творів, що з двох частин:

у частині перераховуються заголовка вокальних творів,

на другий - перші слова тексту вокальних творів

Картографическая літопис

Видається з 1931 року

Отже раз на рік

У кожному числі можна побачити покажчики:

іменний,

географічний,

предметно-тематический,

заголовків карток і атласів,

заголовків книжок

Список рецензій на карта народження і атласи

Літопис изоизданий

Видається з 1934 року

Отже раз на 3 місяці

Покажчики:

іменні покажчики:

художники,

автори текстів

персоналії

покажчик заголовків альбомів і комплектів листівок;

покажчик музеїв, де зберігаються витвори мистецтва;

покажчик серій

Додатка:

Сводные річні допоміжні покажчики

Бібліографія російської бібліографії

Видається з 1948 року

Отже щорічно

Покажчики:

іменний,

заголовків бібліографічних посібників,

колективів,

географічний Списки журналів,

мають постійні бібліографічні розділи

2.2.3 Державна бібліографія

Російська книжкова палата як центр Державної бібліографії здійснює наукові і науково-методичні дослідження, створені задля забезпечення практичної діяльності як у реалізації технологічних процесів зі створення державної бібліографії, так забезпечення єдиних підходів до цього процесу в бібліотеках, органах інформації та видавничих організаціях країни.

І на цій основі Палата здійснює методичну допомогу з оформленню видань, їх класифікації тощо. відповідно до існуючими стандартами та інші нормативними вимогами.

Журнал "Бібліографія"

Видається з березня 1929 року

Отже 6 на рік.

Публикует матеріали з приводу теорії, минуле й методиці бібліографії, про організацію і досвіді бібліографічною діяльності. Пропагандирует новітні технічні засоби обробки, збереження і поширення бібліографічною інформації; інформує про розвиток бібліографічною роботи у Росії і близько там, про діяльність окремих библиотечно-библиографических установ, рецензує бібліографічні покажчики і бібліографічні праці.

У цьому номері кожного року поміщається покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі за минулий рік.

2.2.4 Фундаментальні і прикладні дослідження

Розробка програм, концепцій, прогнозів, нормативних актів і коментарів до них, методичних та інформаційних матеріалів, довідників, словників, закладах освіти і практичних посібників з таких проблем, як:

державна політика книговидання, взаємодія видавництв, поліграфічних підприємств і книготорговельних організацій умовах економічної реформи

національне книговидання

створення і застосування стандартів у сфері книжкового справи

світовий досвід і вітчизняний видавничий дизайн

формування та функціонування маркетингової служби

соціальний захист книжки, читача, покупця

суспільні потреби у книзі

типологічні особливості книжки

соціокультурні і социоэкономические функції книжки - у суспільстві, у системі людських знань

робота друкованих засобів

вивчення кон'юнктури книжковий ринок і маркетингові дослідження окремих видань.

2.2.5 Книжка. Дослідження і матеріалів

Видається з 1959 року

Виходять 2 томи на рік

Збірник - провідне научно-книговедческое видання комплексного типу.

Публікуються статті і матеріалів, присвячені загальним проблемам книгознавства; питанням книговидання;

Вигляд документа Державний
1 2
Книги, брошури, тематичні випуски періодичних і триваючих збірок, книжкові серії «Книжкова літопис», щорічник «Книги Російської Федерації»
Стати» з журналів, періодичних і триваючих збірок «Літопис журнальних статей»
Стати» про те «Літопис газетних статей»
Изоиздания «Літопис изоизданий»
Нотные видання «Нотна літопис»
Картографічні видання «Картографическая літопис»
Періодичні і триваючі видання «Літопису періодичних і триваючих видань»
Рецензії «Літопис рецензій»
Библиографические посібники «Бібліографія російської бібліографії»
Авторефераты дисертацій «Літопис авторефератів дисертацій»

Схожі реферати:

Навігація