Реферати українською » Языковедение » Фразеологізми сучасної англійської мови


Реферат Фразеологізми сучасної англійської мови

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>Оглавление

 

>Введение………………………………………………………………….3

1.Фразеология як об'єкт лінгвістичногоисследования………………………………………………………5

1.1. Предмет і завданняфразеологии………………………….5

1.2. Теорія фразеології Ш.Балли……………………………7

1.3.Эквивалентность фразеологізмуслову………………8

1.4. Типи фразеологізмів з погляду семантичної стійкості (неподільності) їхкомпонентов……………………………………………………11

1.4.1.Фразеологическиесращения…………………………..12

1.4.2.Фразеологическиеединства…………………………..13

1.4.3.Фразеологическиесочетания…………………………15

1.4.4.Фразеологическиевиражения…………………………16

1.5. Переклад фразеологічних одиниць………………….. 16

2.Фразеологизми, запозичені зхудожественно-литературнихисточников……………………………………22

2.1.Библеизми………………………………………………………..22

2.2.Фразеологизми, запозичені з літератури Стародавню Грецію та ДавньогоРима……………………...25

2.3.Фразеологизми, запозичені з англійської красного письменства XVI – XX століть……. .27

2.3.1.Шекспиризми…………………………………………………27

2.3.2. Висловлювання англійських письменників XVII – XX століть, які є фразеологізмами сучасної мови………………………………………………………… .34

2.4.Фразеологизми, запозичені з американської художньоїлитератури………………………………40

2.5.Фразеологизми, запозичені з французької художньоїлитератури………………………………42

2.6.Фразеологизми, запозичені із німецької і датської художньоїлитератури………………….43

2.7.Фразеологизми, які прийшли у англійська мова з іспанської художньоїлитератури………………44

2.8.Фразеологизми, пов'язані з арабської художньоїлитературой……………………………..45

>Заключение……………………………………………………………...46

Бібліографія…………………………………………………………. 48

Додаток

Запровадження

 

>Англиийский мову має тисячолітню історію. Упродовж цього терміну у ньому накопичилося дуже багато висловів, які люди знайшли вдалими, влучними і гарними. Ось і виник особливий шар мови – фразеологія, сукупність стійких висловів, мають самостійного значення.

Вивчення англійської мови поширене нашій країні. Гарне знання мови, зокрема і англійського, вимагає знання його фразеології. Знання фразеологіїчерезвичайно полегшує читання як публіцистичної, і красного письменства. Розумне використанняфразеологиизмов робить мова більшидиоматичной.

З допомогою фразеологічних висловів, які переводяться дослівно, а сприймаютьсяпереосмисленно, посилюється естетичний аспект мови. «З допомогою ідіом, як за допомогою різних відтінків квітів, інформаційний аспект мови доповнюєтьсячувственно-интуитивним описом нашого світу, нашому житті» (№3 стор. 15).

Світ фразеології сучасного англійської великий і сповнений багатоманітністю, й у аспект дослідження, безумовно, заслуговує уваги.

Метою згаданої роботи є підставою дослідження фразеологічних одиниць сучасного англійської, запозичених ізхудожественно-литературних джерел. Цей аспект вивчення фразеології має особливе значення,т.к.большя частина фразеологізмівзаимствованна з красного письменства як англійського, і інших мов таки, і пояснюються деякі ФЕ зберегли своюпервоначельную іншомовну форму.Заимствования є з основні джерела поповнення англійської фразеології. Особливо численні запозичення з англійської літератури. Є окремі запозичення з літератури латинського, грецького, французького, іспанського, італійського та інших мов. «>Этимологическая сторона вивчення фразеологізмів багато в чому допомагає зрозуміти культури і побут народів які мають запозичене ту чи іншу фразеологічний вираз» (№26 стор. 23).

Для вивчаючих англійська мова як іноземний ця верства мови представляє труднощі під час освоєння, зате з часів освоєння фразеологізмів ми починаємо говорити як англійці, ми розуміємо, їхній із півслова, наша мовна готовність різко зростає. Ми короткий і якраз можемо висловити цю думку, упевнені у правильності її висловлювання. В багатьох випадках знання англійської фразеології допомагає уникнутируссицизмов, тобто. дослівних перекладів речень із російської англійський.

Діяльність дається спроба уявити свій погляд запозичені фразеологічні одиниці сучасного англійської, наведено приклади за кожен досліджуваний вид запозичення. Матеріал, поданий у цій роботі полягає в дослідженні етимологічних словників,англо-английских і англо-російських фразеологічних словників, вказаних у бібліографії.

1. >Фразеология як об'єкт лінгвістичного дослідження

1.1. Предмет і завдання фразеології

>Фразеология (грецьк.phrasis – “вираз”,logos – “вчення”) – розділ мовознавства, вивчав стійкі поєднання у мові.Фразеологией називається також сукупність стійких поєднань у мові загалом, у мові тієї чи іншої письменника, у мові окремого мистецького твору тощо.

Як самостійна лінгвістична дисципліна фразеологія виникла порівняно недавно. «Предмет і завдання, об'єм і методи вивчення її ще досить чітко визначено, не отримали повного висвітлення» (№19 стор. 37). Менш інших розроблено питання про основні особливості фразеологізмів порівняно з вільними словосполученнями, про класифікації фразеологічних одиниць і співвідношенні його з частинами мови і т. буд. У мовознавців не склалося єдиної думки у тому, що таке фразеологізм, немає, отже, і єдності поглядів складу цих одиниць на мові. Одні дослідники (Л. П. Сміт, В.П. Жуков, В.М.Телия, М.М.Шанский та інших.) беруть у склад фразеології її стійкі поєднання, інші (М.М. Амосова, А.М. Бабкін, А.І.Смирницкий та інших.) – лише віддзеркалює певні групи. Так, деякі лінгвісти (зокрема і академік В.В. Виноградов) не беруть у розряд фразеологізмів прислів'я, приказки і крилаті слова, вважаючи, що вони за своєї семантикою і синтаксичної структурі від фразеологічних одиниць. В.В. Виноградов стверджував: «>Пословици і приказки мають структуру пропозиції з є семантичними еквівалентами слів». (№7 стор. 243)

До завдань фразеології як лінгвістичної дисципліни входить всебічне вивченняфразеологического фонду тієї чи іншої мови. Важливими аспектами дослідження цієї науки є: стійкість фразеологічних одиниць, системність фразеології і семантична структура фразеологічних одиниць, їх походження реалізувати основні функції. Особливо складної галуззю фразеології є переведення фразеологічних одиниць, вимагає чималого досвіду у дослідження цієї дисципліни.

>Фразеология розробляє принципи виділення фразеологічних одиниць, методи їхньої організації вивчення, класифікації іфразеографии – описи в словниках.Фразеология користується різними методи дослідження, наприкладкомпонентним аналізом значення. На базі що у мовознавстві методів дослідження розробляються «власне фразеологічні прийоми аналізу та описи» (№12 стор. 49): 1. метод ідентифікації – встановлення тотожностей слів і синтаксичних конструкцій, їхнім виокремленням фразеологізми, зі своїми вільними аналогами; 2. метод аплікації, є різновидом методу ідентифікації, метод обмежений у виборі змінних, який встановлює чудовіструктурно-семантические організації фразеологізму від поєднань утворених відповідно до регулярними закономірностями вибору і комбінації тощо.Фразеология пропонує різні типи класифікаційфразеологического складу мови залежно від властивостей фразеологізмів і методів дослідження.

Предметом історії фразеології вивчення первинних, вихідних форм і значень фразеологізмів, визначення їх джерел на всіх доступних пам'яткам, виявлення сфер їх споживання у різні епохи існування мови, і навіть встановлення обсягуфразеологического складу та її системної упорядкованості у той або ту історичну епоху розвитку мови.

На жаль, в англійської і американською лінгвістичної літературі мало робіт спеціально присвячених теорії фразеології, а й у наявних найбільших роботах ( A.Маккея (№37), У.Вейнрейха (№38), Л. П. Сміта (№24)) не ставляться такі фундаментальні питання, як науково обгрунтовані критерії виділення фразеологізмів, співвідношенняФЕ[1] і слів, системність фразеології, фразеологічна варіативність,фразеообразование, метод вивчення фразеології та інших.

Не ставиться англійськими і з американськими вченими питання фразеології як і справу лінгвістичної науці. Цим і пояснюється виправдатись нібито відсутністю англійській назви для даної дисципліни.

1.2. Теорія фразеології Ш.Балли

ШарльБалли (1865 – 1947) – швейцарський лінгвіст французького походження, ввів термін “>phraseologie” у значенні «розділ стилістики, вивчав пов'язані словосполучення» (№5 стор. 58), але цей термін було прийнято західноєвропейськими і з американськими лінгвістам й у роботах вживався у трьох інших значеннях: 1. вибір слів, форма висловлювання, формулювання; 2. Мова, стиль, стиль; 3. висловлювання, словосполучення.

Ш.Балли вважається родоначальником теорії фразеології,т.к. вперше систематизував поєднання слів у своїй книжці «Французька стилістика», до якої він включив главу про фразеології. У межах своїх працях він виділяв «чотири типисловосочетаний»(№15 стор. 8): 1. вільні словосполучення (lesgroupementslibres), тобто. поєднання, позбавлені стійкості,распадающиеся після етапі їх утворення; 2. звичні поєднання (lesgroupmentsusuels), тобто. словосполучення з відносно вільної зв'язком компонентів, допускають певні зміни, наприклад,unegravemaladie – серйозне захворювання (>unedangereuse,serieusemaladie – небезпечне, серйозне захворювання); 3. фразеологічні ряди (lesseriesphraseologiques), тобто. групи слів, у яких дварядоположних поняття зливаються майже одне. Стійкість цих оборотів закріплюється первинним слововживанням, наприклад,remporterunevictorie – перемогти,courirundanger – піддаватися небезпеки. Ці поєднання допускають перегрупування компонентів; 4.Фразеологические єдності (lesunitesphraseologiques), тобто. поєднання у яких слова втратили своє значення і висловлюють єдине нерозкладне поняття. Такі поєднання допускають перегрупування компонентів. Отже, «…концепція Ш.Балли будується на відмінності поєднань слів за рівнем стійкості: поєднання, де є свобода угруповання компонентів, і незвичні сполучення, позбавлені такої свободи» (№2 стор. 69).

Надалі великий лінгвіст переглянув свою концепцію, яку ми говорили вище, і отримав висновку, що звичні поєднання і фразеологічні ряди є лише проміжними типами поєднань. Тепер Ш.Балли виділив лише дві основні групи поєднань: 1. вільні поєднання і 2. фразеологічні єдності, тобто. словосполучення, компоненти яких, постійно вжиті у цих поєднаннях висловлення одному й тому самої думки, втратили всяке самостійного значення. Усі поєднання для цілому набирає нового значення, нерівний сумі значень складових частин. Ш.Балли вказує, що «такий оборот можна порівняти з хімічним з'єднанням», і підкреслює, що «якщо єдність є дуже вживаним, то, очевидно, у разі поєднання дорівнює простому слову» (№5 стор. 60). Ш.Балли характеризувавфразеологичности поєднання за наявності щодо нього синоніма - з так званого, «>слова-идентификатора» (№5 стор. 60). Це Ш.Балли пізніше стали основою виділення фразеологічних зрощень і розробки теорії еквівалентності фразеологічної одиниці слову. З часуБалли дослідження фразеології зробило крок далеко вперед. Але великого вченого, написана біля підніжжя вивчення фразеології, сприяла подальшого розвитку фразеологічних досліджень.

1.3.Эквивалентность фразеологізму слову

Розвиток фразеології як лінгвістичної науки останнім часом поставило перед дослідниками дуже складну проблему – взаємини фразеологічної одиниці щодо слова. У сучасному мовознавстві існують різноманітні погляду щодо самої постановки цього питання. Одні вважають ФЕ еквівалентами слів, інші свідчить про їх співвідносність щодо слова, заміну теорії еквівалентності на теорію співвіднесеностіфразеологического поєднання щодо слова.

Теорія еквівалентності ФЕ слову перегукується з концепції ідентифікації експресивних фактів, розробленої Ш.Балли, який, що найбільш загальним ознакоюфразеологического обороту, який заміняє всі інші, є можливість чи неможливість підставити замість даного поєднання одну просту слово. Таке слово Ш.Балли називав «>словом-идентификатором» (№5 стор. 60). Наявність такої синонімаБалли розглядає як внутрішнього ознаки цілісності фразеологізмів.

З цього концепцією більшість лінгвістів (М.М. Амосова (№2), М.М. Бабкін (№4), В.П. Жуков (№9), А.В. Кунін (№15), А.І.Смирницкий (№23), М.М.Шанский (№32) та інших.) не погодилося. «>Семантическая цілісність фразеологізму може бути встановлено у такий спосіб»,- писав В.П. Жуков у роботі по фразеології (№9 стор. 83), «адже й перемінні поєднання слів може матислова-синоними». Наприклад, lookfixedly - tostare;sufferings ofmind orbody -pain та інших. (Усі приклади фразеологізмів (загальна кількість яких 78), представлені у теоретичної частини даної роботи, взяті зАнгло-русскогофразеологического словника А.В.Кунина (№>16)иЛонгманского словника англійських ідіом (№35)). Справді, фразеологізми багато в чому подібні слову, проте знак рівності між значенням фразеологічних одиниць і значенням тих слів, із якими ідентифікуються, зазвичай, ставити не можна. Істотним елементом семантики фразеологізму є оцінність того що виражається їм поняття, особлива його модальності, тоді як значеннєвий структури слова елемент оцінки властивий меншою мірою. Найчастіше фразеологізми ісоотносимие із нею слова різняться стилістичній забарвленням і ворожість до окремим словами фразеологічні одиниці виступають на основному ролі стилістичних, а чи неидеографических синонімів.

Слід також сказати пам'ятати, що прислів'я і приказки, тобто. фразеологізми зі структурою пропозиції, можуть ідентифікуватися лише за допомогою пропозицій, наприклад,birds of afeatherflocktogether –people whohave thesameinterests,ideas, etc.areattracted toeachother andstayclosetogether; theblindleading theblind – asituation inwhich theperson whoisleading oradvisingothersknows alittleastheydo.(№35)

>Семантическая цілісність ФЕ може бути встановлена у її значення багатозначно її компонентів як розписування окремих слів, і навіть виявленням особливостей її вживання у контексті.

У проблемі «фразеологізм і слово» відзначаються переважно два напрями: вузьке,лексикологическое розуміння фразеології як складової частини лексикології, ФЕ як еквівалент слову, та широке розуміння фразеології як самостійної лінгвістичної дисципліни.

Деякі прибічники теорії повної еквівалентності (М.М. Амосова (№2), М.М. Бабкін (№4), А.І.Смирницкий (№23) та інших.) розглядають фразеологізми як лексичні одиниці, які потребують особливої, специфічної, властивої тільки їм класифікації, і який слід класифікувати як і, як класифікуються слова. А. І.Смирницкий, наприклад, у зв'язку з цим включає фразеологію у складілексикологии.(№23) Отже, зводиться нанівець вся специфіка фразеологізмів. Слово, як воно складно було по семантичної структурі, не належить до області фразеології, це об'єкт лексикографії і лексикології.

Слова та фразеологізми вносять у промову на готовому вигляді. Це наводиться як із аргументів на користь теорії повної еквівалентності. Внесення в промову на готовому вигляді є хисткій основою еквівалентності фразеологізму слову, оскільки відтворення в готовому вигляді – характерна риса всіх одиниць мови, як і писала у роботі по фразеології А.І. Альохіна: “…недоцільно розглядати їх як еквівалентами слів, важливо лише враховувати характерні риси відтворюваності в готовому вигляді у залежність відструктурно-семантических особливостей різних одиниць мови” (№1стр.15). Наструктурно-семантическом відношенні фразеологізм –раздельнооформленная одиниця мови, значно більше складна, ніж слово, і це позначається його актуалізації саме в письмовому чи усному контексті.

>Фразеологизм не тотожний слову і еквівалентний йому повністю. “Він є лексичну одиницю складнішого типу, оскільки значеннєве значення, уявлюване фразеологічним оборотом, виражається не одне слово, а поєднанням двох і більше слів” (№15 стор. 12). Від слова фразеологізм відрізняється своєї структурою: слово складається з морфем, а будь-який фразеологізм – це, передусім поєднання слів, об'єднаних за законами граматики тієї чи іншої мови (віддільністьфраземи іцельнооформленность слова). Компонентифразеологического обороту не вільні у своїх зв'язках, коло їх поєднуваності коїться з іншими словами замкнутий.Фразеологизми характеризуються лексичній сталістю, переважно зберігають постійний склад.

Звісно ж, що «…еквівалентність ФЕ слову можна вважати лише у плані їхніх ставлення до мови оригіналу й промови: і фразеологізм і слово є одиницями мови, нормально використовувані у мові як одиницюноминации»(№1 стор. 8).

Проблема «фразеологічна одиниця і слово» – це тісне та складне переплетення різних мовних зв'язків і стосунків, і аспекти розгляду у цій роботі є вичерпними і єдино можливими. У той самий час розбіжності, які у теоретичних і практичних питаннях фразеології, повинні усунутися розробкою загальних проблем, пов'язуваних фразеологію злексикологией. Як свідчить аналіз, проблема «фразеологічна одиниця і слово» належить до загальних труднощів і в час найважливішою і найменш розробленої,затрудняющей теоретичне обгрунтування фразеологічної системи мови.    

 

1.4. Типи фразеологізмів з погляду семантичної стійкості (неподільності) їх компонентів

 

Класифікація фразеологізмів з погляду семантичної неподільності

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Фразеология
  Запровадження. Однією з коштів образною і виразної літературної промови є крилаті слова. Назва це
 • Реферат на тему: Фразові дієслова
  Зміст Запровадження         I. >Фразовие дієслова 1) Визначення >послелога 2) Визначення >фразового
 • Реферат на тему: Частини промови
  Зміст стор. Запровадження 2 1 Про історію вивчення частин мови і критеріях їх встановлення 1.1 З
 • Реферат на тему: Чергування експресії і стандартів у публіцистичному стилі
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РФ >КУБАНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ >ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ >КАФЕДРА РОСІЙСЬКОГО МОВИ
 • Реферат на тему: Що таке текст
  Текст – група пропозицій, об'єднаних за одну ціле темою і основний думкою. Пропозиції з тексту

Навігація